Salta al contenuto principale
masainas foto vittoria campionato

Arragodus: is de s'Atletico de Masainas serrant sa stagioni a su primu postu e lassant feti is pimpirillas a is scuadras aversàrias

E duncas, po su chi pertocat is artìculuschi ndi funt bessendi cust'istadi, s'arrastu chi seus sighendi mi parit ca siat bastanti craru, chi mi permiteis de manigiai custu fueddu: si nd'apu chistionau meda, meda bortas, de su restu, e chi seis costumaus a lìgi is rigas chi ndi pesu e ndi bogu aforas dònnia, dònnia giòbia, chentza de ndi sartai nemmancu unu in un annu, intzandus, a su mancu po unu pagheddeddeddu feti, scieis cumenti andant is cosas; desinò, chi custa est sa primu borta chi nc'atapais (po imperai unu fueddu chi m'at sèmpiri fatu arriri, candu intendia sa bon'anima de mamma mia chi ddu manigiàt fatu fatu) aintru de su giàssu de su Diàriu Sportivu, incumentzu a si narai, acoitu e allestru, ca po custus tres mesis s'apa a contai torra totus is storias chi pertocant is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru. Cumenti scieis beni (sèmpiri chi seis costumaus a lìgi is artìculus chi ndi bogaus aforas, deus e is cumpàngius de trabballu chi tèngiu, partendi de su capu cosa mia etotu) scieis, puru (ma si ddu torru a arregodai, ca mali no fait de seguru. E de su restu, is latinus narànt ca arrapiti is cosas, fatu fatu, fait beni, est a nai ca su de arrapiti is cosas agiudat, e meda puru nc'aciungu deu, a si ddas prantai beni beni in conca) cun su giàssu de su Diàriu Sportivu sigheus totus is fainas de is scuadras de is diletantis sardus, partendi de is de sa Segunda Categoria (chi est, intzandus, sa categoria prus bàscia e prus pitichinninnia, chi si praxit de prus cumenti sonat, tra cussas chi craculaus), passendi po is scuadras de sa Primu Categoria e arribbendi, duncas, a is scuadras chi currint me is duas listas (sa Lista A e sa Lista B) de su campionau de sa Promotzioni, e fintzas a arribbai, duncas, a sa categoria de importu prus mannu (tra cussas chi ddoi funt in Sardìnnia, est craru, e duncas, sa prus manna a livellu regionali, cumenti si iat a podi narai, puru), chi est cussa de s'Ecellenza. 
A nai sa beridadi, cun su trabballu cosa nosta sigheus puru is storias e is fainas de is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D puru (e mancai, a sa fini de cust'istadi etotu, apa a agatai calincuna mes'oredda po si contai cumenti funt andadas is cosas a su Latte Dolce, a s'Atletico Uri, a su Budune, po nd'arremonai tres), chentza de si ndi scaresi ca, po su chi pertocat sa Sèrie C, cust'annu nci curriant is de sa Torres (chi ant serrau sa stagioni a is primus postus de sa lista, apustis de unu campionau togu meda) e is de s'Olbia puru (chi peròu funt stètius unu pagheddeddu prus isfortunaus, fadendi su contu chi ndi funt cabaus torra in su campionau de sa Sèrie D). 

E duncas, scieis puru, chi seis costumaus a lìgi is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris, e duncas in su Campidanu de mesu (diaici fadeus puru unu pagheddeddu de giografia puru, ca mabi no si fait de seguru, e megu a brullai, si cumprendit berus est?), ca no sciu mai cali arrastu ant a sighiri is chistionis, is legas chi ndi bogu aforas; po ddu nai mellus: no sciu mai de ita s'apa a chistionai, ainnantis de mi ponni a ddu fai. 
Scieis puru (sèmpiri chi seis costumaus a lìgi is artìculus chi ndi pesu in sardu) ca mi praxit, fintzas a m'amachiai, a nci stichiri, tra is novas chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, cussus chi, cun su tempus, apu incumentzau a tzerriai contus e contixeddus o, mancai, chi si sonat mellus, strollichiminis. Est a nai ca, fatu fatu, mi benit su disìgiu de si chistionai, ma feti po unu pagheddeddu (chentza de si ndi furai tropu tempus, est craru, e duncas, chentza de si ndi furai su tempus chi, mancai, nemmancu teneis), de atras legas puru, chi mancai no pertocant de acanta su mundu de su càlciu, e custu ddu fatzu, mescamente, po no m'arrosci deu (megu a brullai, ma si iat a podi narai, puru, ca apustis ca abarru a totu dì, a totu cida, a tot'annu a scriri de resultaus de partidas e de gol, arribbu a s'istadi chi, giai giai, non di potzu prus! Ma megu a brullai, torra, e isperu chi si cumprendat!), ma ddu fatzu, pruschetotu, po ndi cassai s'atentzioni, a su mancu custa est sa bidea chi tèngiu in conca, de totus cussas personas chi no sighint is partidas de bòcia. E seu chistionendi, mescamente, est craru, de is femineddas, ma est berus, puru, ca puru tra is maschiteddus nci funt, e s'agatant fatu fatu, personas chi no funt acapiadas a strintu cun is fainas de is assòtzius de bòcia chi ddoi funt spratus in totu s'isula cosa nosta. Ma a fai su contu de cantus assòtzius de càlciu ddoi funt in dì de oi, si nd'acataus, acoitu, ca su sport, e duncas su giogu de sa bòcia, sighit a tenni unu importu mannu meda po is biddas e po is citadis ma, pruschetotu, po is piciocus e is giòvunus chi in custas biddas, in custas citadis ddoi bivint e chi, gràtzias a su sport, arrannescint a abarrai in saludi e, mancai, arrannèscint puru a passai cussas cuatru o cincu oras a sa cida in bona cumpàngia, est a nai cun sa cumpangia de is atrus giogadoris etotu. 

E duncas, cumenti scieis, cun su giàssu de su Diàriu Sportivu sigheus (e circaus de donai dignidadi, cumenti si narat) is giogus e is fainas de is diletantis: de totus cussus giogadoris, duncas, e no funt pagus, (antzis!) ca ndi cabant in campu, su domìnigu (ma a bortas su sabudu puru) no po su dinai ma feti po su spàssiu e po su sprèviu. E duncas, no ndi cabant in campu po trabballu, cumenti faint, invècias, is grandus campionis de sa Sèrie A etotu, ca po abarrai a totu dì e a totu cida a pigai a carvadas de pei una bòcia pigant milionis e milionis de euro. E si cumprendit puru ca su giogu de sa bòcia de is grandus campionis est beniu a essi unu spetàculu, pròpriu cumenti unu cuncertu de musica, mancai de cussa genia de musica noba chi ndi lompit de s'America e tzerriaus, a sa moda de is americanus etotu, rap; unu spetaculu a trassa de unu film, chi si praxit de prus. E duncas, si cumprendit: a sa televisioni, in dì de oi, donant partidas a dònnia ora de sa dì e de su noti, e nci funt milionis de personas chi abarrant a ddas castiai, mancai sètzius in domu cosa insoru etotu, e duncas si cumprendit de totu si giru de dinai chi nd'est bessiu aforas. E duncas si cumprendit, puru, cumenti unu giogadori de bòcia arribbit a guadangiai su pròpriu tanti (mannu meda, tocat a ddu narai, e biaus issus, s'at a megai calincunu de bosatrus) de unu cantanti famosu meda o de un atori bravu, poita, de su restu, su pùbblicu, sa genti chi ddus sighit est una cantidadi manna meda. Si iat a podi narai, a sa sorresa, ca is chi sighint su giogu de sa bòcia e is campionaus de is professioneris funt una biga manna, una zuba, e duncas su dinai chi giràt est meda etotu. 

Ma torraus a nosu. De prus de undixi annus, duncas, cun su Diàriu Sportivu chistionaus de is diletantis e de totus is storias chi scriint me is campionaus cosa insoru: candu mi capitat de chistionai cun sa genti apitzus de su trabballu chi fatzu, candu ddis naru ca sigu is fainas de is scuadras sardas de bòcia, faint una faci unu pagheddeddu stramba (megu a chistionai, cumenti s'apu giai arremonau ainnantis, de su restu, de cussus chi no funt acapiaus a strintu cun su giogu de su càlciu innoi in Sardìnnia), e ddu sciu deu puru ca, tra totus is cosas chi ddoi funt in su mundu, su càlciu no est de seguru sa prus nobbili o sa cosa de importu prus mannu, ma deu acoitu sèmpiri a narai, puru, ca, comentecasiat, est una cosa chi, cun su tempus, apu incumentzau a aggradessi: de su restu su de mi guadangiai su pani gràtzias a is fueddus chi scriu me is artìculus mi parit una cosa bona meda (seu deu chi apu pediu a su cielu de podi bivi gràtzias a sa scritura, cumenti si iat a podi narai) e mancai mi praxiat de amachiai sa filosofia puru (e difati, circu, dònnia dònnia tanti, ma no sèmpiri, de nci stichiri calincuna cosa chi pertocat sa filosofia puru me is artìculus chi ndi pesu in sardu. Dda pigu cumenti chi fessit unu gioghiteddu, e depu narai puru ca su prus de is bortas nc'arrannèsciu puru a acapiai is cosas), no mi strobbat custa cosa de abarrai a scriri de partidas dònnia dì de sa cida, fadendi su contu ca is dannus e is arroris ca mi nd'arribbant in su trabballu miu funt pagus meda, est a nai ca non nc'est nesciunu chi murrùngiat o chi tenit calincuna cosa de narai, e candu mancai fadeus unu sbàlliu, teneus sa possibbilidadi de aderetzai sa cosa acoitu. E duncas, no potzu ca essi prexau. Cumenti mi narat su capu cosa mia: chi tui agatas unu trabballu chi ti praxit, intzandus est cumenti chi no as a mai trabballai. 

E duncas, apustis de totu custus stròllichiminis (si domandu de tenni unu pagheddeddu de passièntzia), podeus sighiri cun is legas de importu prus mannu po su giàssu cosa nosta. 
Ma ainnantis de atacai, si naru puru ca su giogu chi mi praxit a fai de prus (e chi si ddu apu giai arremonau ainnantis) est cussu de cumprendi chi is cosas chi mi contant is allenadoris, apitzus de is partidas chi giogant (apitzus de is partidas chi bìncint e de is partidas chi perdint, duncas), potzat balli, cumenti chi fessit una letzioni etotu, po is chistionis chi pertocant sa vida cosa nosta de dònnia dì. Chi est berus chi nc'est totu una filosofia apitzus de su mundu de sa bòcia (e duncas de su mundu de su càlciu) iat a podi essi berus ca cussa filosofia torrat, meda meda bortas, cun sa filosofia chi sigheus po si bivi sa vida. E mancai, in custu artìculu etotu, s'apa a fai cumprendi mellus, mancai cun un esèmpiu, de ita seu chistionendi. 

Duncas, a su primu postu de sa Lista B de sa Primu Categoria, e seus chistionendi, mi parit bastanti craru (ma no si sciit mai!), de su campionau, de sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, agataus is de s'Atleticu de Masainas, sighius de un allenadori giòvunu, ma giai forti meda, cumenti a Marcu Farci

E duncas, su chi podeus fai, po incumentzai, est a andai a torrai a bivi (totus impari, si cumprendit) sa cursa chi funt stètius bonus a ndi pesai is grogus-birdis (ddus tzerriaus diaici, si cumprendit, poita tenint is camiseddas pintadas cun cussus caboris), chi ant serrau sa stagioni, custa est sa primu cosa de narai, deu creu, cun otantaseti puntus in buciaca, chi no funt pagus de seguru, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a is bintotu partidas chi ant bintu, apitzus de trintaduus bessidas, fadendi su contu ca po tres bortas feti ant serrau is partidas cun su resultau siddau in paridadi, e in totus custus otu mesis de giogu, ndi funt arrutus feti una borta, e tra is atras cosas a s'ùrtima giorronada, in sa partida chi ant giogau in domu de is de su Segariu ca, ddu naraus acoitu, nd'ant cassau sa sarvesa pròpriu gràtzias a cussus tres puntixeddus. 

Ma torraus a is de s'Atletico de Masainas: deu creu chi sa cosa mellus chi si potzat fai, po incumentzai, po incarrerai cun is chistionis, est cussa de andai a castiai, partida po partida, cumenti ddis funt andadas is cosas, poita est feti diaici ca podeus cumprendi cantu funt stètius fortis. E de su restu (custu est cussu chi narant is allenadoris fatu fatu, a su mancu) in campu nci funt puru is aversàrius, chi tenint sa pròpriu gana de binci sa partida chi, mancai, tenis tui: e duncas, si cumprendit, su de binci is partidas, mancai seus chistionendi de partidas de unu campionau de sa Primu Categoria, benit a essi una cosa fadiosa e trabballosa meda, poita is scuadras de is aversàrius, mi parit craru puru, circant de s'allenai beni cumenti circas de fai tui, e tenint giogadoris fortis, pròpriu cumenti ddoi funt giogadoris fortis in sa scuadra innoi giogas tui. E duncas, cumenti si narat, dònnia domìnigu ndi bessit aforas una batalla (mancai siat unu fueddu chi no mi praxit meda, fadendi su contu ca in dì de oi, in custu mundu macu e totu ghetau apari, cumenti mi parit de podi narai, ddoi funt ancora gherras e genti chi si bocit, s'una cun s'atra), e no podis mai sciri cali ant a essi is scuadras chi ant a arrannesci a ndi cassai is tres puntus, poita, cumenti si megant is allenadoris etotu, nci funt stagionis, nci funt campionaus innoi podis perdi, e binci, contras a totus. E duncas is de s'Atleticu de Masainas funt stètius is prus fortis de totus is atrus, e custu si cumprendit chi andaus a castiai, mancai feti po unu segundu, cumenti funt cuncodradas is cosas in sa lista: po nd'arremonai una, si potzu narai ca is de su Tonara, chi ant serrau sa stagioni a su segundu postu, nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a sessantases puntus, chi funt bintunu in mancu de is chi nd'ant cassau is primus de sa lista. Is de su Samugheo, invècias, chi funt stètius tra is scuadras chi nd'ant bogau aforas, chi ant fatu a biri, po ddu nai mellus puru, su giogu prus togu, prus spassiosi, ant serrau sa stagioni a su de tres postus, cun sessantaduus puntus allogaus in buciaca, chi benint a essi, a fai is contus nci poneus pagu meda, binticincu in mancu. Duncas, in sa primu bessida de s'annu, de sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, est craru, is de s'Atleticu de Masainas funt arrannèscius a binci, cun su resultau tundu tundu de duus a zeru, in domu de is de su Sadali, chi sighint a trabballai (si ddu nau acoitu, tra is atras cosas) cun Adamu Marci (e custu acapiu sighit a andai ainnantis de una bella pariga de annus, ant a essi, giai giai, prus de dexi) un allenadori bravu meda chi bivit pròpriu in cussa bidda. In sa segunda giorronada, invècias (torrendi a nosu) is de s'Atleticu de Masainas funt abarraus frimus a castiai is atrus, e si cumprendit beni su motivu chi fadeus su contu ca cust'annu is cuatru listas chi pertocant su campionau de sa Prima Categoria funt stètias pesadas cun dexesseti scuadras in totu, e duncas, dònnia cida nci fiant otu partidas, cun una scuadra scapia, ddi naru diaici, chi si depiat pigai unu domìnigu de pàsiu. Is de s'Atleticu de Masainas, duncas, funt torraus in campu po sa de tres bessidas: fiat s'otu de su mesi de ladamini candu funt dèpius andai a giogai in domu de is de sa Libertas de Barumini (sa scuadra sighida de Marchiteddu Piga, un antru de cussus allenadoris giòvunus, ma bravus meda, chi teneus in Sardìnnia, e chi sighit sa scuadra de is grogus-arrùbius de meda tempus), cun sa sfida chi s'est serrada cun su resultau, bonu meda, de cincu a duus po is allenus. Sa cida avatu (fiat su cuindixi, sèmpiri de su mesi de ladamini) is de s'Atleticu de Masainas ant dèpiu arriciri sa visita, ddi naraus diaici, de is de sa Frecia Parte Montis (sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in sa zona de Mòguru, po essi prus crarus), chi nd'ant arregotu una bella surra (ddi nau diaici isperendi ca nesciunu murrungit o s'ofendat), fadendi su contu, duncas, ca sa partida s'est serrada cun su resulta, torra, de cincu a duus. A sa de cincu bessidas e a sa de ses bessidas, is de su Masainas si funt agataus aranti is duas scuadras prus fortis de sa lista (est a nai, mellus, ca ant dèpiu giogai contras a is aversàrius prus fortis chi ant tentu cust'annu), e seus chistionendi (si ddus apu giai arremonaus, de su restu) de is de su Samugheo e de is de su Tonara. Contras a is primus (chi ant giogau in domu cosa insoru) sa partida, toga meda, s'est serrada cun su resultau in paridadi, de unu a unu; contras a is nieddus-arrùbius invècias, is de su Masainas funt arrannèscius a binci, mancai gioghessint torra in domu allena, cun su resultau  de tres a unu. In sa primu bessida de su mesi de donniassantu, is de s'Atleticu funt stètius bonus a binci sa partida contras a is de s'Isili, ma feti cun su resultau de unu a zeru (e naraus feti fadendi su contu ca, me is partidas chi iant giogau ainnantis, fiant arrannèscius a ndi pesai una biga manna de gol). Su doxi, sèmpiri de su mesi de donniassantu, invecias, is de su Masainas ant bintu in domu de is de su Perdaxius cun su resultau de duus a unu. Me is nois partidas chi ammancant po serrai sa lista de is partidas de s'andada, sa scuadra sighida de Marcu Farci at bintu po calincuna cosa cumenti a otu bortas, e at serrau feti una partida, fiat su dexesseti de su mesi de Idas, cun su resultau siddau in paridadi (duus a duus, po essi prus pretzisus puru), in sa partida in domu cosa insoru, contras a is de s'Antiochense, sa scuadra chi nd'ant pesau, si cumprendit, in sa bidda de Sant'Antiogu. Is de s'Atleticu, duncas, ant bintu po cincu a unu contras a is de s'Ussana (in sa bessida de su dexennoi de su mesi de ladamini), po duus a unu in domu de is de su Seulo, po duus a zeru in sa partida contras a is de s'Atleticu de Cortoghiana (sa de undixi bessidas, chi s'est giogada su primu fini de cida de su mesi de Idas), e apustis, ant donau una bella surra (mi benit de ddi narai diaici) a is campidanesus de su Deximeputzu, fadendi su contu ca sa partida s'est serrada cun su resultau de cincu a unu. In s'ùrtima bessida ainnantis de is festas de Nadali e de s'annu nou, invècias, is de s'Atleticu ant bintu, cun su resultau tundu tundu de ses a unu, in domu de is de su Senorbì e candu ndi funt cabaus in campu torra (fiat sa dì apustis de sa festa de sa befana, cumenti seus costumaus a dda tzerriai), ant fatu calincuna cosa cumenti a otu gol a is de sa Fermassenti ca, tocat a ddu nai, ant giogau totus su campionau contendi apitzus de una rosa, de una truma de giogadoris chi fiant piticheddus meda de edadi (fortzis is de sa Fermassenti funt stètius sa scuadra prus giòvuna tra totus cussas chi nci fiant in su mundu de sa Primu Categoria). Me is ùrtimas duas partidas chi balliant po sa lista de s'andada, is de su Masainas funt arrannèscius a binci siat contras a is de sa Don Bosco Fortitudo (una de is tres scuadras chi ddoi funt in Gùspini in dì de oi), cun su resultau de duus a zeru (una bìncida toga meda, fadendi su contu chi ant dèpiu giogai in domu allena) e ant serrau totu cun sa bìncida, cun su resultau de tres a unu, chi nd'ant cassau in sa partida, chi ant giogau aranti de is titfosus cosa insoru etotu, contras a is de su Segariu, chi eus giai arremonau. Una de is partidas prus togas e prus spàssiosas chi is de su Masainas ant dèpiu giogai, est stètia, cumenti s'apu giai narau (a su mancu po unu pagheddu) cussa contras a is de su Samugheo, a sa de cincu bessidas, innoi is primus de sa lista funt stètius bonus a ndi cassai feti unu puntixeddu, ma po cumenti si fiant postas is cosas, fait a narai, puru, chi est stètiu unu puntixeddu de oru, poita in su mundu de su càlciu, a bortas, sa cosa de importu prus mannu no est tanti sa de binci sa partida, tanti cussa de no dda perdi. «Sa chi eus giogau contras a is de su Samugheo – m'at contau Marcu Farci in una ciaciarrada chi nd'eus pesau me is mesis passaus, po circai de cumprendi cumenti ddi fiant andendi is cosas – est stètia una partida toga meda; de seguru totus is tifosus chi ddoi fiant sa dì a su campu no si funt arroscius de seguru. Is duas scuadras, de su restu, funt tra is prus fortis tra cussas chi s'agatant in sa Lista B. Po su chi si pertocat – at sighiu a mi contai Marcu Farci – seus stètius bonus a ndi pesai unu primu tempus togu meda, fadendi su contu, mescamente, chi nd'eus cassau puru su gol chi est bàlliu po s'unu a zeru. Su pecau prus mannu, peròu, mi benit de ddu narai diaici, est ca me is ùrtimus minudus de su primu tempus, candu festus giai giai po torrai aintru de is spolladroxus, mancànt feti una parighedda de minudus, unu giogadori cosa nosta nd'at bodditu, nd'at ingotu su cartellineddu arrùbiu, e duncas eus dèpiu giogai totu su segundu tempus in dexi contras a undixi, chi no est mai una cosa facili, mescamente chi aranti t'agatas una scuadra forti cumenti est cussa de su Samugheo. Mi iat a praxi, peròu, torrai gràtzias a is piciocus cosa mia, ca in cussa partida ant fatu a biri a totus cantu funt fortis, gioghendi beni puru in su segundu tempus, mancai cun un omini in mancu. Est stètiu pròpriu gràtzias a su carateri chi teneus, chi seus stètius bonus a aguantai fintzas a s'ùrtimu segundu. Seu prexau meda, chi ti ddu potzu narai, po cumenti si seus fatus balli, mescamente apustis de nd'essi ingotu su gol cosa insoru chi at postu torra su resultau in paridadi. Sa cosa de importu prus mannu, duncas, est ca is piciocus cosa mia no si funt arrèndius, antzis, ant sighiu a atacai e ant circau de fai su gol po binci sa partida fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu». 

E duncas, cumenti s'apu promìtiu ainnantis, circaus de cumprendi, impari, est craru, chi me is fueddus de Marcu Farci podeus agatai calincuna letzioni de importu chi potzat balli, duncas, po sa vida cosa nosta de dònnia dì. Sa primu cosa chi mi benit de narai est acapiada a unu dìciu: no sciu chi ddu eis mai intèndiu, ma fatu fatu si narat ca a fortza de una persona (fadeus s'esèmpiu de unu capitanu de una navi, cumenti narat su dìciu etotu, de su restu) si biit candu is cosas andand mabi, e no candu andant beni. E si cumprendit: candu is cosas andant beni funt totus campionis (mi benit de ddu narai diaici); candu no tenis strobbus nè dannus, intzandus est facili meda a sighiri a andai ainnantis cun su coru selenu; ma sa fortza de una persona si biit candu su mari si furriat, po torrai a su dìciu. E candu t'agatas a annadai in acuas lègias chi si cumprendit, po diaderus, cantu ballis. 
E immoi chi nci seu, immoi chi apu incarrerau cun custu stròllichimini, mi benit de nc'aciungi, puru, cumenti mi capitat de ligi fatu fatu, ca po medas personas, is strobbus e is dannus nd'arribbant, in sa vida cosa nosta, pròpriu po si donai sa possibbilidadi de cumprendi cantu seus fortis e, mancai (no nci iat a essi nudda de strambu, a su mancu custu est su parri miu), po s'agiudai, pròpriu, a benni a essi unu pagheddeddu prus fortis de su chi festus sa dì ainnantis. E si cumprendit, duncas, cumenti nci siant personas chi, giai giai, torrant fintzas gràtzias a su Cielu po is provas chi s'agatant aranti. E candu arraxonu apitzus de custa lega (no est sa primu borta de seguru ca mi capitat de nci pentzai, gei m'eis a crei), mi benint in conca (ddi naru diaici) is fueddus de Jack Kerouac, chi est stètiu unu grandu scritori americanu, ca apitzus de su diàriu cosa sua, una noti iat scritu: "Deus, ti torru gràtzias po totus is pinnigosus chi mi ses donendi in custa vida; podis sighiri puru cantu bolis e deu ti promitu chi apa a fai su sonu de una campana". E dunas, is dannus e is strobbus s'agiudant a essi ancora prus fortis. E apitzus de custa lega etotu (e austis de custu dda acabbu e torraus a chistionai feti de partidas e de resultaus, si ddu promitu) mi benint in conca, puru, is fueddus de Federicu Nietzsche (ddu tzerriu a sa sarda, mancai seu chistionendi de unu filosofu chi est nàsciu in Germania), ca si megàt ca "su chi no ti bocit, intzandus t'agiudat a essi prus forti". E po oi puru, cumenti podeis ligi a solus, seu arrannèsciu a fai su giogu de acapiai sa filosofia (chi apu studiau a s'universidadi) cun is fueddus chi m'at contau un allenadori de un assotziu de bòcia. E duncas, cun su coru prenu de prexu e de afròddiu, podeus sighiri a andai ainnantis a chistionai de is de s'Atleticu de Masainas. 

Me is sexi partidas chi ant giogau po su chi pertocat sa lista de sa torrada (sa primu partida, ddu nau po essi prus pretzisus, s'est giogada su bintotu de su mesi de gennàrgiu, chi fiat s'ùrtimu fini de cida de su primu mesi de s'annu), is de s'Atleticu funt stètius bonus a binci po calincuna cosa cumenti a catodixi bortas, fadendi su contu chi ant pèrdiu s'ùrtima partida (cumenti s'apu giai arremonau, de su restu) in domu de is de su Segariu, e nd'ant serrau feti una cun su resultau in paridadi (fiat s'undixi de su mesi de martzu), in ocasioni de sa batalla chi ant fatu in domu de is de s'Isili, cun su resultau finali de unu a unu. Po su restu, invècias, a fai is contus nci poneus pagu meda: sa partida in domu cosa insoru, contras a is de su Sadali, s'est serrada cun su resultau, bellu e tundu tundu, de tres a zeru; contras a is de sa Libertas de Barumini, torra in domu cosa insoru, sa partida s'est serrada cun su resultau (prus togu ancora, ca parit giai giai una brulla) de cincu a unu; contras a is moguresus de sa Frecia Parte Montis, in domu allena, is de s'Atleticu nd'ant cassau is tres puntus gràtzias a su resultau de unu a zeru. Una bella bìncida, cun su resultau de tres a zeru, nd'est arribbada puru in sa partida contras a is de su Samugheo (si iat a podi narai, duncas, ca in sa partida de sa torrada is de s'Atleticu de Masainas ant torrau sa furria a is aversàrius, cumenti narastus in bidda, mescamente candu festus piciocheddus piticus); e tres funt stètius is gol chi is de s'Atleticu ant scutu in faci a is allenus de su Tonara etotu. Apustis de sa partida chi ant serrau in paridadi contras a is de s'Isili (chi s'apu giai arremonau puru, chi no megu a mi sbàlliai), is de s'Atleticu funt stètius bonus a binci calincuna cosa cumenti atras noi partidas: su dexesseti de su mesi de martzu ant bintu, cun su resultau de tres a unu, aranti a is tifosus cosa insoru etotu, contras a is de su Perdaxius (torrendi sa furria puru a is asullus – biancus); apustis, fiat su binticuatru (sèmpiri de su mesi de martzu) is de su Masainas funt arrannèscius a binci in domu de is de s'Ussana, cun su resultau, togu meda, de tres a zeru. In s'ùrtima bessida de su mesi de martzu (fiat su sabudu ainnantis de sa dì de Pasca Manna, tra is atras cosas) is de s'Atleticu funt arranèscius a bati, a binci contras a is de su Seulo puru, cun su resultau de cincu a unu. Cuatru funt stètius, invècias, is gol chi ant scutu in faci de is de su Cortoghiana; su catodixi de su mesi de abrili, invècias, is primus de sa classi nd'ant cassau una de is bìncidas prus togas de totu sa stagioni, gràtzias a su seti a unu chi ant scutu in faci a is campidanesus de su Deximeputzu

Apustis, e cun custu serraus (ca mi parit ca is cosas funt bastanti craras) is de s'Atleticu ant bintu contras a is de s'Antiochense, a is de su Senorbì (pesendindi, tra is atras cosas, otu gol in totu in duas partidas); cuatru, de su restu, funt stètius is gol chi nd'ant pesau in sa partida contras a is de sa Fermassenti (sa scuadra chi ddoi est in Santu Juanni Suèrgiu). Su cincu de maju, invècias, is de s'Atleticu funt stètius bonus a scudi a faci de is de sa Don Bosco Fortitudo calincuna cosa cumenti a otu gol. E a fai totus is contus, immoi chi nci seus, nci poneus pagu meda, chi est berus ca is de s'Atleticu Masainas funt stètius bonus a ndi pesai calincuna cosa cumenti a centu e trexi gol fatus, e nd'ant bodditu feti bintinoi; duncas, si iat a podi narai puru (chentza timi de si sbàlliai) ca is de s'Atleticu ant tentu s'atacu prus forti, impari a sa difesa mellus tra totus is scuadras chi s'agatant in sa lista. E si cumprendit totu su prexu e s'afròddiu chi nd'at tentu s'allenadori de is grogus-birdis, chi at trabballau, dì po dì, impari a is piciocus cosa sua, de su restu, po ndi cassai sa bìncida de su campionau. 

E, chi dda poneus diaici (fadeus, mancai, un antru pagheddu de filosofia puru, o nci provaus, a su mancu), su trabballu de s'allenadori mi parit giai giai aguali a sa faina chi depint sighiri is massajus chi trabballant me is sartus chi ddoi funt totu a giru a giru de Bidd'e Sorris etotu: po primu cosa depis prantai sa matixedda, e apustis da depis acuai e abertai chi bengiat a essi matuca. Ma su prexu chi ndi tenis candu arribbat s'ora de ndi boddiri su frutu de su trabballu cosa tua, ti prenit su coru fintzas a cucuru. «Seus stètius bonus a ndi pesai una stagioni de oru – m'at contau Marcu Farci s'ùrtima borta chi si seus intèndius a su telefunu, una pariga de cidas fait – una stagioni de importu mannu meda. Deu creu chi, giai giai, no fessit possibbili a fai mellus de su chi eus fatu. Is piciocus cosa mia si minescint totus is cumplimentus chi ant arriciu, fadendi su contu, mescamente, ca funt currendi de su bintunu de su mesi de agustu e funt trabballendi pròpriu cun sa bidea de ndi cassai su primu postu de sa lista. Chi ti depu narai sa beridadi, deu no credia de ndi cassai totu custa biga manna de puntus, mancai sciestus ca sa rosa cosa nosta fiat una de is prus fortis. Pròpriu po custu, depeus torrai gràtzias a su trabballu ca ant fatu is dirigentis, e su presidenti cosa nosta puru, in sa fentana de su mercau, candu funt stètius bonus a agatai s'acòrdiu cun cussa pariga de giogadoris fortis chi, a contus fatus, s'ant agiudau a curri diaici a forti. A nai sa beridadi, est de s'annu passau (de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres ndr) chi seus circhendi de ndi pesai una rosa forti, e is resultaus bonus chi nd'eus bodditu s'ant fatu a cumprendi chi festus currendi in s'arrastu bonu. Po custa stagioni, duncas, eus tentu sa bona sorti de podi contai apitzus de giogadoris de esperièntzia manna meda, chi funt donaus a si donai una manu de agiudu, e is resultaus chi nd'eus cassau funt asuta de is ogus de totus». 

Tra is partidas de importu prus mannu ca is de s'Atleticu de Masainas ant dèpiu giogai (e funt arrannèscius a binci) ddoi funt, de seguru, is isfidas contras a is de sa Frecia Parte Montis, contras a is de su Samugheo e contras a is de su Tonara, fadendi su contu ca custas partidas ndi funt arribbadas una avatu de s'atra. 
«In cussas ocasioni sa scuadra cosa mia at fatu a biri a totus cantu fiat forti e de cussu momentu no eus prus sbàlliau giai nudda. Sa cosa de importu prus mannu ca depestus fait fiat cussa de abarrai cuncentraus, cun sa conca chi serbit, duncas, ma a nai sa beridadi eus sighiu a curri a forti meda e nd'eus cassau una biga manna de puntus, gràtzias a unu giogu bonu e spassiosu, chi est una de is cosas chi mi faint prus prexei». 

Immoi, duncas, no nc'est atru de fai ca cumprendi chi Marcu Farci at a sighiri a trabballai impari a is de s'Atleticu de Masainas puru in sa stagioni chi at a benni, est a nai, cussa de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu. «Po incumentzai – m'at scoviau Farci – ti potzu feti narai ca innoi in Masainas mi seu agatau beni meda; apu tentu sa possibbilidadi de sighiri a andai ainnantis cun su progetu chi nd'eus pesau in su duamilla e bintitres e duncas isperu e mi auguru chi ddoi siant totus is cartas bonas po andai ainnantis cun s'acàpiu; cun is de s'assòtziu, chistionu duncas de is dirigentis e de su presidenti puru, si cumprendeus beni meda, fait a narai chi seus in sa pròpriu barca».Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas