Salta al contenuto principale
tuttavista

Arragodus: is de su Tuttavista de Garteddì ndi artziant po sa primu borta in su campionau de sa Promotzioni

Seu circhendi, a su mancu po su chi pertocat is artìculus chi ndi funt bessendi a pillu in custas ùrtimas cidas, de no mi stròllicai tropu cun chistionis chi no pertocant, de acanta, su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, chi est sa faina prus manna (su pani chi ndi sforraus dònnia dònnia dì, cumenti mi praxit a arrapiti, cumenti chi siat una tialu de "pubblicidadi", po furriai, mabi, in sardu, unu fueddu chi imperaus in italianu) chi podeis agatai aintru de su giassu de is amigus de su Diàriu Sportivu. De novas, po su prus lègias, de su restu de su mundu si nd'arribbant a dònnia ora de sa dì, a dònnia minudu, a dònnia segundu, e chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de cussus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat in Bidd'e Sorris (e duncas, in su Campidanu de mesu), si ndi seis acataus, a solus a solus, cumenti si narat, chi dònnia tanti mi praxit a nci stichiri, in mesu a is chistionis acapiadas a sa bòcia, puru legas e arraxonamentus chi cun su càlciu mancai nci brintant pagu, cumenti podint essi is chistionis acapiadas a sa guerra in Ucraina, po nd'arremonai una, o, cumenti est sucèdiu in totus is annus passaus, is chistionis acapiadas a su Covid. Mi ndi seu rendiu contu a solu a solu chi a bortas, chistionai de custas cosas marigosas est una puntada de pei a s'umori de s'artìculu, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si nai: est a nai, mellus, ca unu mancai ndi brintat innoi aintru (aintru de su giassu e duncas aintru de s'artìculu chi ndi pesu deu) sperendi, mancai, de si sprèviai unu pagheddeddu e, pruschetotu, est craru, sperendi de lìgi calincuna cosa de importu (o chi mancai no sciit ancora) apitzus de sa scuadra de su coru cosa sua (o ballit, aguali, sa scuadrixedda de sa bidda innoi bivit) e mancai s'agatat totu trobeddau in mesu a "contus e contixeddus" de dònnia genia (diaici apu incumentzau a ddus tzerriai cun su tempus), e a bortas, nc'est de ddu nai, is cosas chi pigaus in chistioni no funt sèmpiri diaici allirgas. Ca su mundu est unu logu prenu de bellesa, custu si cumprendit, ma a bortas, cumenti totus is cosas in custa vida, nd'arribbant puru is arrogus marigosus de matziai e de inguti, e no sèmpiri est facili. E duncas, si fia narendi ainnantis, po oi apa a circai de no si chistionai de arroris e de dannus, mancai tèngia una cosa badda badda in conca, chi fortzis est mellus chi ndi bogu aforas acoitu, diaici apustis si promitu chi eus a ciaciarrai, a arraxonai feti de bòcias, de resultaus de partidas e de gol.
Duncas, una pariga de annus fait, est a nai a partiri de su duamilla e binti, totu su mundu, partendi de nosu italianus, s'est fatu pigai de sa sprama lègia po su chi eus imparau beni a tzerriai "Covid"; po calincuna cosa cumenti a tres annus, no seus giai giai arrannèscius a pentzai a atru, e si ndi seus atzicaus diaici meda, de su morri totus impari, totus in su pròpriu momentu, de custa influèntzia maba meda, chi eus scerau, eus decìdiu, impari a is grandus dotoris, a is politicus chi pigant is decìsionis, de frimai sa vida cosa nosta, po cumenti dda connoscestus a su mancu, po sa timoria, manna meda chi ddoi fiat, de si nci morri allupaus tra sa tussi, su mucu e is sturridus. In s'interis chi totus pariant giai giai motus de sa sprama (una cosa diaici, fortzis, no s'est mai bida nemmancu in tempus de gherra, est a nai candu is aparechius ndi bobànt in pitzus de is citadi, e Casteddu ndi sciit calincuna cosa apitzus de custa storia, e nci ghetànt a bàsciu una surra manna de bombas), ddoi fiant puru cussus chi crediànt (mellus: chi sighiant a crei) chi fortzis cussa tialu de influèntzia, mancai fessit unu dannu lègiu, no podiat essi su dannu peus chi si ndi podiat proi apitzus. In custus ùrtimus mesis, duncas, scarescia s'influentzia, su tialu de "documentu birdi" (cussu chi is italianus ant incumentzau a tzerriai "green pass", a sa moda de is ingresus etotu) e totus is òbbrigus e pruschetotu is proibbissionis po cussus chi iant scerau de no si fai is punturas (s'omini nci podit pagu meda, a bortas, a si ndi scaresci de is cosas, e no parit mancu berus), eus incumentzau a chistionai de atras mobadias, de atrus mabis (chi, a nai sa beridadi, funt sèmpiri is pròprius de calincuna cosa cumenti a dexi-binti-trint'annus); a fai su contu, de su restu, nci poneus pagu meda: is arroris chi si ndi podint arrui in pitzus funt una cantidadi manna meda, e chi depestus abarrai totu timi timi, deu creu chi nc'iat a essi su tanti po abarrai tupaus in domu, me is aposentus cosa nosta, po una vida intera. Una pariga de cidas fait apu lìgiu, in unu giornali, ca me is uspidalis no acudint a sighiri totus cussus chi nd'arribbant po crupa de "cussa mobadia" (cumenti dda tzerriaus in sardu, chentza giai giai de dda nomenai cun su nomini chi ddi eus postu in italianu); e duncas, sa storia parit sèmpiri sa pròpria: a is tempus de s'influèntzia maba, no bastànt is postus me is repartus de "terapia intensiva" (cumenti ddus tzerriant in italianu) e duncas festus totu ghetaus a pari e depestus abarrai allogaus in domu po circai de no aggravai is cosas; immoi sa storia si arrapitit, torra, ma cun un'antra mobadia. E a cantu parit, no at a essi facili, mancu po nudda, si ndi scabulli de custu arrori mannu. Su chi potzu fai deu, in dì de oi, est orai, po mei e po bosatrus puru, e isperai, duncas, chi is cosas si potzant andai concas a su beni (e no concas a su mali, est craru) chentza tropus daboris, o spramas, o pentzamentus lègius.

De su restu (circaus de mudai su cabori a sa lega, ddi nau diaici, e circaus de fai is cosas unu pagheddeddu prus bellixeddas) seus arribbaus a su de su trexi de su mesi de Trèulas, s'isula sighit a si preni, fintzas a cucuru, de turistas (diaici ddus tzerriaus, furriendi sa cosa de s'italianu, candu chistionaus de cussas truma de genti chi nd'arribbant de totu Europa, e de totu su mundu, po si gosai s'isuledda cosa nosta o, mellus, po si gosai su chi nd'abarrat, fadendi su contu chi me is ùrtimus centus annus, diaici mi praxit a dda pentzai a sa fini, custu logu, est a nai, sa Sardìnnia, est stètiu mesu sciusciau o, po ddu nai cun atrus fueddus, est stètiu giai mesu avvelenau, e immoi no si cumprendit ita at a sucedi a su chi abarrat (ma is bisus no funt diaici bonus, a nai sa beridadi). Seus lòmpius, po cust'annu puru, brullendi e gioghendi, a sa metadi de s'istadi, chi est sa stagioni prus druci, e serru sa chistioni (de su restu, chi seis costumaus a lìgi custus artìculus, scieis puru chi incumentzu sèmpiri fadendi su contu de su tempus chi passat e de su tempus chi fait, est a nai chi nc'est basca o frius, chi proit o chi fait sicori) isperendi chi potzant essi dì bellas po bosatrus, cumenti ddu funt po mei, de su restu.

E duncas, est arribbau su momentu, deu creu, de si nci fuiai a fundu 'e suus (cumenti si narat in Bidd'e Sorris) me is chistionis chi pertocat su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus. Cumenti est sucèdiu me is cidas passadas, in s'interis chi is scuadras funt circhendi de cuncodrai, po su chi podint, is rosas e duncas is trumas de giogadoris po sa stagioni chi at a benni, est a nai cussa de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, nosu sigheus a torrai a bivi is storias de importu prus mannu chi ndi funt arribbadas de sa stagioni de s'annu passau, fadendi su contu, duncas, de totus is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru. Me is cidas passadas eus tentu modu, duncas, de chistionai de is de su Crabonaxa, de is de su Barisardo, de is de su Tèmpiu, po su chi pertocat sa Promotzioni, e de una pariga de cidas seus arribbaus a chistionai de sa Primu Categoria puru, cun is de su Pirri chi nd'ant cassau su primu postu in sa Lista A, is de sa Gialeto (chi funt bixinus de domu, cumenti si iat a podi nai, fadendi contu chi Serramanna est a una pariga de chilometrus feti de bidda mia e, duncas, de Bidd'e Sorris) chi nd'ant cassau su primu postu in sa Lista B (e s'artziada in su campionau de sa Promotzioni, si cumprendit), fintzas a arribbai a is de s'Ovodda, chi eus arremonau pròpriu in s'artìculu de sa cida passada. Po custa cida, invecias, seu prexau meda meda de podi torrai a bivi, impari a bosatrus, totu su chi est sucèdiu me is bintises bessidas chi funt ballias (ddi nau diaici) po sa stagioni in sa Lista D: su giogu chi mi praxit fai (diaici meda chi dònnia borta mi parit de mi podi amachiai de s'afròddiu) est cussu de arraxonai apitzus de totus is cosas chi mi contant e mi scoviant is giogadoris e is allenadori, circhendi de cumprendi chi totu su chi mi narant potzat balli, puru, po sa vida de dònnia dì cosa nosta: po si fai cumprendi mellus su chi seu circhendi de si nai, is allenadoris a bortas depint trabballai prus cun sa conca de is giogadoris chi cun is cambas cosa insoru, est a nai, duncas, chi is allenadoris funt e si cumportant a trassa de cussus "dotoris de sa conca" chi s'agiudant a ndi bessiri aforas de is stampus innoi nci arrueus, chi bolit nai, est craru, chi s'agiudant a agatai torra sa luxi candu si perdeus in su scuru, in sa tristura o bai e circa ita totu di podit sucedi. Su chi faint is allenadoris cun is scuadras cosa insoru, de su restu, est pròpriu custu: circant de si lassai a is pabas is paginas prus nieddas, acoitu, e circant de castiai a su benidori, una partida a sa borta, circhendi de ndi pigai totu su mellus.

E duncas, pentzu de essi acabbau, po oi puru, cun is stròllichiminis e podeus andai a castiai cumenti funt andadas is cosas a totu is catodixi scuadras de sa Lista D, partendi de is numerus chi nd'ant pesau, chi no nc'est nudda de mellus po cumprendi sa genia de cursa chi ant fatu is assòtzius. E duncas, a su primu postu de sa lista agataus is biancus-arrùbius de su Tuttavista, sa scuadra toga e bona meda chi ddoi tenint in Gartèddi, sighida de Francu Solinas: in bintises bessidas, is primus de sa classi (cumenti si narat) funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cincuantaseti puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexiotu partidas bintas e tres partidas chi si funt serradas in paridadi; is partidas pèrdias, invecias, funt stètias cincu. A is pabas de is de su Tuttavista, est a nai, duncas, a su segundu postu, agataus is de su Porto Cervo (Poltu Celvu, a ddu bolli scriri in gadduresu, ma deu gadduresu no seu...), cun cincuantaduus puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a sexi partidas bintas (duas in mancu de is chi ant bintu is de su Tuttavista, a fai is contus, de su restu, nci poneus pagu meda...) e gràtzias puru a is cuatru puntus chi nd'ant cassau a sa fini de cussas cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi. Is de su Porto San Paolo (sa scuadra de Lòiri Portu-Santu Paolu, po ddu nai, mellus, in campidanesu) funt arribbaus a su de tres postus, cun cincuanta puntus tundus tundus, cumenti si narat, e chi ndi funt aproillaus gràtzias a cuindixi partidas bintas (tres in mancu de is chi ant cassau is primus de sa lista sighius de Francu Solinas, e feti una in mancu de is chi ant cassau is piciocus sighius de Giuseppi Spanu), e a cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is de su Porto San Paolo, de su restu, funt arrutus po ses bortas, cumenti a is de su Porto Cervo etotu, de su restu. A su de cuatru postus in sa lista agataus is de sa San Paolo Apostolo, una de is scuadras chi ddoi funt in sa citadi deTattari e chi tenint su campu de giogu in sa zona de Carbonazzi; duncas is grogus-brau nd'ant cassau doxi partidas bintas e nd'ant pigau cincu postus a s'acabbu de is cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau frimu in paridadi. Is de su San Paolo Apostolo ndi funt arrutus, invecias, po calincuna cosa cumenti a noi bortas. A su de cincu postus in sa lista, ddoi funt is de sa Corrasi, sa scuadrixedda toga meda chi tenint in Ulìana, e chi nd'at pinnigau e postu de una parti calincuna cosa cumenti a trintanoi puntus, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a is doxi partidas chi funt arrannèscius a binci, fadendi su contu, apustis, chi po tres bortas si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu, est a nai ca ant serrau sa partida, si cumprendit beni, cun su resultatu in paridadi. Is de sa Corrasi, po su chi pertocat is daboris, nd'ant ingotu calincuna cosa cumenti a undixi partidas pèrdias. Trintanoi funt puru is puntus chi nd'ant bodditu, in bintises bessidas, is de su Belchidda, cun is biancus-nieddus chi funt stètius bonus a binci po undixi bortas, cun ses puntus chi ndi funt arribbaus me is ses bortas chi ant acabbau sa partida cun su resultau frimu in paridadi; is de su Belchidda, po su restu, nd'ant dèpiu inguti caluncina cosa cumenti a noi buconis marigosus, est a nai, chi ndi funt arrutus a terra po noi bortas in una stagioni. Cun feti unu puntu in mancu, est a nai cun trintotu puntus in buciaca, agataus is de su Palau, cun is biancu-birdis chi nd'ant arregotu unu bellu tanti de partidas bintas, chi funt calincuna cosa cumenti a doxi, ma de su restu ant pèrdiu po un antru bellu tanti de bortas, est a nai, torra, ca po doxi bessidas is cosas no funt andadas pròpriu beni, ddi naraus diaici. Is partidas chi is de su Palau ant serrau cun su resultau in paridadi, invecias, funt stètias feti duas. Trintases, invecias, funt is puntus chi nd'ant bodditu is de su Torpè, chi, ballit sa pròpriu cosa po su chi eus nau 'mubagora po is de su Palau, ant bintu e pèrdiu su pròpriu tanti de partidas (doxi funt andadas beni e doxi, invecias, funt andadas mabi); cussas chi invecias si funt serradas cun su resultau in paridadi funt stètias ses. Is de su Santu Nicola de Othieri ant serrau sa stagioni cun trintacincu puntus pesaus in bintises bessidas: de custus, dexiotu ndi funt arribbaus gràtzias a is noi partidas bintas, e otu ndi funt arribbaus apustis de is partidas chi funt arrannèscius a serrai cun su resultau frimu in paridadi. Is othieresus ant pèrdiu po noi bortas. Serraus is contus cun is ùrtimas scuadras de sa lista, partendi pròpriu de is de s'Orane, chi ndi funt torra cabaus in su campionau de sa Segunda Categoria apustis de una stagioni trota meda (s'annu passau, chi po mei est stètiu un'annu prenu fintzas a cucuru de dannus, chi giai giai pentzamu de nc'abarrai, cumenti si narat, un amigu miu m'at nau ca, de su restu, a bortas is annus trotus podint capitai, chi mi cumprendeis, e duncas no si podit fai atru ca tenni unu stìddiu de passièntzia in prus de sa chi teneus candu is cosas andant beni), cun feti doxi puntus allogaus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a is tres partidas chi funt arrannèscius a binci, e a is tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi (e chi ballint, est craru, a fai is contus nci poneis pagu meda, po tres puntus tundus tundus). Is de s'Orane ant pèrdiu calincuna cosa cumenti a binti partidas (e apitzus de bintises bessidas in totu no funt pagus), est a nai, duncas, chi ant fatu totu sa stagioni cun is lagrimas a is ogus, prus ca cun s'afroddiu e s'allirghia in su coru. Stagioni maba po is de su Pattada puru, cun is biancus-birdis chi, peròu, ant acutu a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cincu partidas bintas (po cuindixi puntus) e seti partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi: custu bollit nai ca, a sa fini de is giogus, si funt agataus in manu (o me is buciacas, chi si praxit de prus), bintiduus puntus in totu, chi no funt bastaus peròu, e si cumprendit, po ndi cassai sa sarvesa. Nudda sarvesa e torra su campionau de giogai in sa Segunda Categoria puru po is de su Botidda (una bella biddixedda chi fait calincuna cosa cumenti a sescentus cristianus, tra is prus pitichinninnias tra totus cussas chi tenint una scuadra chi currit in su campionau de sa Primu Categoria), chi ant fatu festa po otu bortas in custus noi-dexi mesis e ant prantu, ddi naraus diaici, po trexi bortas. Is de su Botidda, de su restu, ant serrau cincu partidas cun su resultau siddau in paridadi, cumenti ddi naraus. Totu de giogai, po su chi pertocat sa sarvesa, me is ùrtimas duas partidas de sa stagioni, po is de su Fiolinas e is de su Urtei: is primus funt stètius bonus a ndi cassai trintatres puntus, cun is grogus-arrùbius chi nd'ant cassau noi partida bintas e ses partidas, invecias, si funt serradas cun su resultau in paridadi. Po undixi bortas, invecias, ant dèpiu lassai sa strada (e is puntus) a is aversàrius. Is de su Urtei, invecias, tenint feti duus puntus in mancu de is avèrsarius, est a nai trintunu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexi partidas bintas e unu puntixeddu chi est lòmpiu gràtzias a s'ùnica partida chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Immoi is de su Fiolinas e de s'Urtei s'ant a depi giogai sa possibbilidadi de curri po s'annu chi at a benni puru in su campionau de sa Primu Categoria, me is ùrtimas duas partidas de s'annu (cussas chi, in ingresu, si iant a podi tzerriai play-out, cumenti seus costumaus a fai, de su restu, candu ndi pesaus is artìculus in italianu).

E duncas, apustis de essi pintau su cuadru (ddi nau diaici po custa cida, giochendi unu pagheddeddu a fai su poeta, chi no si dispraxit tropu) de sa situatzioni po su chi pertocat sa Lista D, podeus andai, totus impari, chi seis de acòrdiu, a arraxonai apitzus de is fueddus chi Franco Solinas, s'allenadori de su Tuttavista de Gartèddi (e chi apu giai arremonau de su restu ainnantis in custu artìculu etotu), m'at arregalau in s'interis chi nd'eus pesau una ciaciarrada a su telefunu, po cumprendi cumenti fiant andadas is cosas. E chini, mellus de un allenadori, ca trabballat cun is piciocus cosa sua a totu cida po mesis e mesis de sighiu, si podit scoviai cumenti funt andadas is cosas? Is de su Tuttavista, duncas, funt stètius is chi ant bintu prus partidas de totus is atrus; est a nai, duncas, chi nesciunu de is aversàrius est arrannèsciu a fai mellus. Franco Solinas m'iat scoviau, candu ddu ia intendiu, una bella pariga de cidas fait po sciir cumenti stadiat, ca si intendiàt beni, beni meda (e iat a essi strambu a pentzai su contràriu, de su restu...), e su pròpriu si podiàt nai de is piciocus cosa sua etotu. De su restu, is biancus-arrùbius cust'annu funt arrannèscius a ndi cassai s'artziada in su campionau de sa Promotzioni, una cosa chi, in totus is annus de storia de s'assòtziu, est a nai, duncas, de candu s'assòtziu esistit, no fiat mai sucèdia. Sa cosa prus bona chi fiant arrannèscius a ndi cassai, a su mancu fintzas a cust'annu, est craru, fiat a giogai in su campionau de sa Primu Categoria, e puru chentza fai ispantus, cumenti si narat, e duncas abarrendi totu badda badda me is postus a metadi de sa lista.
In sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, invecias, is cosas funt andadas mellus meda, chi pentzaus chi funt arrannèscius a ndi cassai su primu postu de sa lista, lassendusì a is pabas una biga manna de scuadras fortis. Po Franco Solinas, de su restu, is resultaus bonus chi nd'ant cassau cust'annu ndi funt arribbaus gràtzias a totu su trabballu fatu de s'assòtziu (e duncas, de is personas chi ddoi trabballant, impari a su presidenti, e chi estus a podi tzerriai dirigentis, furriendi su fueddu, in maba manera, tocat a ddu nai, de s'italianu) in s'istadi (seus chistionendi, est craru, de s'istadi passada mescamente, chi fiat cussa, si cumprendit, de su duamilla e bintiduus): in Gartèddi, duncas, funt stètius bonus a ndi pesai un acapiu mannu meda tra is giogadoris e duncas sa scuadra, e sa truma de genti chi at fatu parti de sa rosa, is tifosus (chi funt sèmpiri de importu mannu, candu ndi bolis cassai sa bìncida de su campionau) e is de s'assòtziu (a partiri, duncas, de su presidenti etotu). Su primu postu, duncas, a su mancu po Francu Solinas (ma ballit puru po nosu chi eus sighiu is aventuras de is biancu-arrubius cumenti a giornalistas, cumenti si iat a podi nai), no est stètiu furau, ma est stètiu cassau, in su campu, gràtzias a una biga manna meda de partidas giogadas beni, e de importu mannu. No at a essi po nudda, no podit essi unu cropu de sa bona sorti, duncas, chi is de su Tuttavista ant serrau sa stagioni cun s'atacu prus forti de totus (sa scuadra de Gartèddi nd'at pesau calincuna cosa cumenti a sessantatres gol, chi funt, a fai is contus nci poneus pagu meda, prus de duus a partida), cun sa difesa chi at incasciau prus pagu gol tra totus is scuadras (funt stètius feti binticincu). Is de su Tuttavista, in prus, funt arrannèscius a binci giai totus is partidas contras a is scuadras prus fortis, est a nai contras a is scuadras chi curriant, pròpriu impari a issus, po ndi cassai su primu postu de sa lista e, duncas, curriant po ndi cassai s'artziada in su campionau de sa Promotzioni. Po nd'arremonai feti duas, is partidas contras a is de du Porto San Paolo e su Porto Cervo funt stètias de importu mannu meda. Francu Solinas at fatu, duncas, is contus impari a mei etotu, e m'at scoviau ca contras a is de su Porto Cervo, in sa partida de sa torrada, fiant arrannèscius a binci cun su resultau de cuatru a zeru, bellu e tundu tundu; contras a is de su Porto San Paolo, invecias, sa partida si fiat serrada cun su resultau de tres a zeru, po seti gol fatus e nammancu unu bodditu. In custu modu, m'at contau Francu Solinas, «si ndi seus scabùllius, est a nai chi seus arrannèscius a ndi pesai, a ndi torrai a artziai sa conca apustis de is partidas lègias chi eus fatu contras de issus in s'andada de su campionau. Deu creu — m'at scoviau duncas Francu Solinas — chi sa crai de is partidas chi eus bintu siat stètia s'afròddiu mannu chi tenestus in su coru, e in sa conca, dònnia borta chi ndi seus cabaus in campu».
E de su restu, no ammancu mai de mi arrapiti, a solu a solu, ca diaderus, sa conca est una cosa de importu mannu candu ndi depeus cassai unu resultau, e custa cosa ballit po is giogus e po is sport (cumenti ddus tzerriaus, a sa moda de is ingresus) ma ballit puru po sa vida nosta de dònnia dì: sa conca iat a podi fai sa diferèntzia, po nd'arremonai una, candu seus cumbatendi contras a una mobadia lègia, o candu si depeus arramangai is maigas, cumenti si narat, po circai de aderetzai una situatzioni chi, mancai, s'est posta a trotu, de travessu. Is de su Tuttavista, peròu, at sighiu a mi contai Solinas, funt arrannèscius a cuncodrai sa rosa cun una biga manna meda de giogadoris fortis, de importu mannu, nareus, chi in campu ant sèmpiri fatu a biri totu su chi balliànt. Sa cosa chi fortzis, peròu, at agiudau, prus de totus is atras, a ndi cassai su primu postu, est stètia s'abbilidadi, sa capacidadi chi is biancus-arrùbius ant tentu de binci una biga de partidas de sighiu, est a nai, s'una avatu de s'atra. Ma cumenti scieis beni, in custa vida, e in su giogu de sa bòcia, mescamente, is cosas no arribbant chi no ddas circas, est a nai ca is bìncidas no nd'arribbant chi aintru de sa cida no ti cuncodras (ballit po is cambas, po su coru, po sa conca) beni, est a nai, po ti fai agatai prontu po sa dì de sa partida. Is de su Tuttavista duncas ant trabballau a totu coddu (cumenti si narat in Bidd'e Sorris), dì po dì, cun gana bella: fintzas de sa primu dì chi Solinas at fatu cun is piciocus cosa sua, at circau de fai a cumprendi a sa scuadra chi fiat una cosa de importu mannu meda su de si biri, de s'atobiai po is allenamentus po tres bortas a sa cida (est a nai: su martis, su giòbia e intzandus su cenabara puru) e deu creu (ma est cussu chi m'at fatu a cumprendi pròpriu Solinas etotu, cun is fueddus chi m'at regalau) chi candu trabballas diaici meda is resultaus nd'arribbant giai giai po fortza, cumenti si narat, est a nai, mellus, ca candu sudas, intzandus is cosas bellas acudint a nd'arribbai. In custus ùrtimus duus annus, duncas, is de su Tuttavista ant incumentzau a ndi cassai is primus satisfatzionis, e no funt stètias pagus de seguru, a nai sa beridadi, fadendi su contu chi s'annu passau etotu iant serrau sa stagioni a is pabas de una scuadra forti cumenti a su Barisardo (e chi eus arremonau ainnantis in custu artìculu etotu, fadendi su contu chi s'assòtziu de Barì at bintu duus campionaus de sighiu: cussu in sa Primu Categoria, de s'annu passau, e cussu de cust'annu, in su campionau de Promotzioni, chi est bàlliu, de su restu, po s'artziada in Ecellenza). Cust'annu, invecias, is de su Tuttavista funt arrannèscius a difendi su primu postu de sa lista po totus is bintises bessidas, bincendi e serrendi is giogus de su campionau a centu e otanta minudus de s'acabbu de sa stagioni (est a nai chi ant bintu candu mancant ancora de giogai duas partidas, cun giai giai dexi puntus in prus de is chi teniant is segundus de sa lista). Francu Solinas, de su restu, no at trabballau a solu, custu est pagu ma seguru, e pròpriu po custu at ofiu pretziri is complimentus chi ddi funt arribbaus in partis agualis, est a nai, duncas, impari a totus cussus chi ddu ant agiudau. «Pròpriu po custu mi iat a fai prexei meda a torrai gràtzias a Giuseppi Gambaiani, chi est stètiu su vice-allenadori de sa scuadra,  e Paolo Marteddu, chi cust'annu s'at agiudau a cuncodrai is cambas de is giogadoris, po cussu chi, furriendi sa cosa de s'italianu, si iat a podi tzerriai "preparatori atleticu"».
Po s'allenadori, duncas, sa saludi de is cambas de is piciocus cosa sua, custa capacidadi, custa abbilidadi chi ant tentu, de sa primu a s'ùrtima giorronada, de curri diaici a forti, meda prus forti de is aversàrius etotu, a sa fini at fatu sa diferèntzia, est a nai chi est stètia sa crai po sa bìncida de su campionau, prus, fortzis, de sa calidadi manna, de sa fortza chi pertocat su prus de is giogadoris de sa rosa; prus de arrannesci a pigai a sticadas de pei sa bòcia in sa manera prus bona, est stètiu de importu su de arrannèsci a curri, totus impari, po noranta minudus de sighiu. Duncas, Francu Solinas s'est gosau custa bìncida cumenti chi fessit una de is cosas de importu prus mannu chi ddi funt capitadas in sa vida cosa sua. «Mi intendu — m'at scoviau apustis — cumenti chi custa bìncida siat apicigada a sa peddi cosa mia; est a nai chi no mi dda apa mai a scaresci, antzis, po ddu nai mellus, at a essi dificili meda chi mi dda potza scaresci. Apu bìviu sentidus, duncas, chi no si podint furriai e spiegai cun is fueddus, fadendi su contu, mescamente, chi seu de Gartèddi e tèngiu un acapiu de importu mannu meda, si cumprendit, cun sa bidda cosa mia». Si cumprendit beni cumenti siat una cosa dificili e trabballosa meda, su de arrannèsci a si lassai a is pabas calincuna cosa cumenti a atras trexi scuadras. Ma sa storia de is de su Tuttavista est toga meda, e ballit sa pena, deu creu, de da contai, puru, a is chi no dda connoscint ancora. S'assòtziu est stètiu torra postu in peis de una truma de amigus, totus de su logu, ma scieus puru cantu podit essi trabballosu e dificili su de binci in domu tua etotu. Ma is cosas, invecias, funt andadas beni meda. «Su trabballu, a sa fini, ti torrat, ti donat sèmpiri su chi ti minescit — m'at spiegau intzandus Solinas —: sa storia cosa nosta, ca de cantu est bella mi parit unu bisu, antzis, mellus, una faula, si fait a cumprendi chi candu trabballas beni, partendi de is primus diis de sa stagioni noba, candu depis circai de ndi cuncodrai sa rosa cun is giogadoris prus fortis chi arrannescis a aciapai e, pruschetotu, a cunvinci a ti sighiri, intzandus ndi podis cassai puru satisfatzionis chi, candu ses partendi cun is giogus, ti parint atesu meda, o aforas de conca de cantu funt dificilis, estus a podi nai ca ti parit ca no nci dda as a fai mai». Seus chistionendi, de su restu, de unu resultau de importu mannu no feti po s'assòtziu, e duncas, po sa scuadra, ma puru po totus is atividadis chi ant fatu de totu po donai una manu de agiudu, mancai cun su dinai etotu chi serbit po ndi pesai una stagioni, chi is spesas chi ddoi funt de sighiri, e de pagai (a cumentzai de su dinai chi serbit po ndi pesai is partidas atesu de domu), no funt pagus, custu est seguru.  Sa bidda, de su restu, at fatu festa manna, impari a is giogadoris, a s'allenadori, a su presidenti e a totus is atras personas chi faint parti de sa dirigenza, cumenti si narat. «Eus fatu grandu festa fintzas de candu est acabbada sa partida chi eus bintu in domu de is de Su Parau; su viàgiu chi nd'eus dèpiu fai po ndi cabai torra in bidda est stètiu bellu longu, ma a Gartèddi, de su restu, si fiatt giai abertendi una truma manna de tifosus, chi teniant totu sa gana, e manna puru, de ndi pesai sa festa impari a nosu, impari a is giogadoris, duncas». Is tifosus ant fatu is cosas in mannu (cumenti ddas ant fatas in mannu in Napoli apustis chi sa scuadra de sa citadi nd'at cassau su primu postu e duncas sa bìncida de su campionau de sa Sèrie A, apustis de una biga manna meda de annus de s'ùrtima borta), cun is fogus de artìfitziu (cumenti ddus tzerriada sa bon'anima de nonnu miu, chi fiat deximesu), o cun is guetus, mellus, cumenti ddus tzerriant in Bidd'e Sorris), is bombas chi ndi bogant aforas su fumu (cussus chi in italianu tzerriaus fumogeni), cropus a is tamburus e puru cantzonis po torrai gràtzias a sa scuadra po su chi iat fatu. Is de s'assòtziu, duncas, no ant pòtziu fai atru ca ndi pesai una cena, unu smurtzu, mancai a s'ùrtimu momentu, po torrai gràtzias a totu cussa biga manna de genti chi fiat pighendi parti a sa festa e chi iat sighiu sa scuadra, dònnia dònnia dominigu, po un annu interu; e andai a una festa, deu creu, bollit nai, po primu cosa, chi ses agiudendi a dda pesai, a contus fatus, poita una festa chentza genti est unu pagheddeddu una tristura, a segunda de cumenti castias sa cosa. «De su chi apu pòtziu intendi in giru, in sa bidda, eus a sighiri a fai festa puru domìnigu chi benit: custu bollit nai, tra is atras cosas, chi eus a sighiri a si spàssiasi meda, ma meda, ancora po una bella pariga de diis e mancai, po atras duas-tres cidas». Una de is cosas prus bonas chi funt arrannèscius a fai is de su Tuttavista est cussa de essi torra portau una biga de genti a su campu, po castiai e sighiri is partidas: Solinas m'at contau, puru, chi po is ùrtimas isfids, partendi de cussa chi eus giai arremonau, contras a is de su Porto Cervo etotu, ddoi fiant calincuna cosa cumenti a sescentus personas, setzias me is cadireddas, po castiai sa partida. E tocat a fai su contu, puru, po cumprendi de ita seus chistionendi, de s'importu mannu chi at tentu custa bìncida in sa conca de is giogadoris e mescamente de is tifosus, chi seus chistionendi, comentecasiat, de una biddixedda chi fait calincuna cosa cumenti a duamilla e cincucentus cristianus. «Po nosu custa est sa sodisfatzioni prus manna chi nd'eus cassau cust'annu; su de essi arrannèscius a portai a su campu totu cussa truma de genti est sa prova, ddi naraus diaici, chi eus trabballau beni meda».
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Prima Categoria