Salta al contenuto principale
ussana fotosquadra

Arragodus: is de s'Ussana bincint su campionau a s'ùrtimu minudu de giogu

Incumentzu a scriri custus fueddus candu ammancant feti cincu diis po nd'arribbai a sa metadi de su mesi de Agustu puru, e su de su cuindixi est sa dì innoi fadeus sa festa, tra is atras cosas, po nd'essi lòmpius a sa metadi de s'istadi, cumenti chi festus currendi in una cursa longa meda. Su cuindixi est sa dì, puru, po is cristianus-catolicus, a su mancu, innoi fadeus sa festa po s'artziada in cielu de sa Madonna, sa mamma de Gesù Cristu. Sa dì de sa metadi de Agustu (e chi in sardu tzerriaus, de su restu, Mesagustu), chi si depu narai sa beridadi, est una de cussas chi mi praxint e mi andant de prus in totu s'annu; a trassa de su Nadali, de sa primu dì de s'annu nou e de sa Pasca Manna puru, chi no de prus puru. At a essi ca, de candu fia piciocheddu pichinninniu, sa basca meda no m'est mai andada, poita m'acallelladat e poita, pruschetotu, ti ndi depis abarrai tupau in domu, fintzas a candu no incumentzat a scurigai, e custu po cincuanta-sessanta-setanta diis de sighiu, ma candu nd'arribbu a sa metadi de su mesi de Agustu mi parit de essi acabbau de trumentai. A fai is contus, peròu, si nd'acataus puru ca, po ndi torrai s'atonzu, ammancant feti coranta diis, prus o mancu, e custu bollit nai ca su tanti prus mannu de sa truta est bella ca spaciada, ddi nau diaici, cumenti chi s'istadi siat una cosa de si papai a mussius, a mussius piticheddus, chi mi permiteis de giogai, a su mancu po unu pagheddeddu, a fai su poeta. Ma de su restu, mi arrapitu a solu a solu ca est una cosa bona, custa de su tempus chi passat (candu su tempus no passat prus, de su restu, bollit nai chi si nd'est arrutu in conca unu dabori mannu meda) e a nai sa beridadi, antzis, mi parit ca su tempus siat bobendusì, in cust'annu chi po is cinesus est cussu de sa lepori, e diaderus, mi parit chi custus primus otu mesis de s'annu si nci siant fuius atesu in su tempus de una cascalla. Ca su tempus chi passat no torra prus. E andat beni diaici. E duncas, sigheus a andai ainnantis, tra diis (e notis, puru) de basca lègia, domìnigus in logu de mari, po circai unu pagheddu de sprèviu, festas, ballus, birras friscas e totu cantu. In s'istadi, de su restu, est prus facili a si intendi allirgus (a su mancu, custu ballit po is piciocheddus, chi no depint andai a iscola); prus facili, a su mancu, de su chi sucedit in su mesi de Martzu, po nd'arremonai unu mesi chi no mi andat tanti, pruschetotu poita nc'est pagu de fai festa. In s'istadi, invecias, dònnia dì ndi iat a podi tenni sa trassa de una poesia: at a essi po totu is arrùndibis chi faint a totu dì boba boba in su cielu (eia, mi intendu fortunau meda, po custa cosa de mi ingiogatzai, e de mi intendi s'afròddiu aintru de su coru, pentzendi a cosas piticheddas meda, cumenti iant a podi essi is pilloneddus chi benint a cantai apitzus de sa mata de su limoni chi tèngiu in su corratzeddu aranti de su logu innoi bivu, po si nd'arremonai una), at a essi po su cielu chi abarrat lìmpiu, est a nai chentza nuis, at a essi po su prexu chi carriat a sa genti candu funt partendi po is vacantzas, e s'isula cosa nosta, de prus de cincuant'annus, est unu de is logus chi si prenint de prus de turistas, cumenti duus tzerriaus. E duncas, eia, s'istadi est sa stagioni innoi custa isula si prenit de genti chi nd'arribbat po si spàssiai, po si gosai unu pagheddeddu sa cosa de papai chi coxinaus, po si gosai totus is logus prus bellus chi, ancora, s'agatant. Nau "ancora" poita, a nai sa beridadi, no seus fadendi unu trabballu bonu, ddi nau diaici: a nai sa beridadi, fintzas a calincuna cosa cumenti a centu – centu cincuanta annus fait sa Sardìnnia depiat essi una prenda de oru (po su chi pertocat sa natura, est craru), ma nareus puru chi s'omini s'est donau de fai po circai de imbrutai e de arrogai totu su chi si podiat imbrutai e arrogai, e custa est una cosa chi ballit po totu su mundu e no feti, custu est pagu ma seguru, po s'isuledda stimada cosa nosta. De su restu, nci funt certas cosas chi si serbint po bivi in custu mundu macu meda (pentzu a is machinas chi imperaus po si spostai de unu logu a s'atru, pentzu a is fabbricas, tanti po nd'arremonai duas), e immoi, a cantu parit, est unu pagheddeddu tradu po torrai agoa (po ndi fai de mancu, cumenti si iat a podi narai), mancai is dannus (chi seus fadendi e, mescamente, chi seus lassendi a is fillus cosa nosta e a totus cussus chi nd'ant arribbai apustis de nosu) siant sèmpiri de prus, e bai e circa cumenti ant a andai is cosas, mi megu a solu a solu. De seguru, e cun custu serru is stròllichiminis de oi puru (chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi nd'apu pesau e bogau aforas cust'annu, scieis beni puru, de su restu, chi unu tantixeddu de contus, contixeddus, sciollòrius e stròllichiminis andant postus in su contu), seus arrannèscius a imbrutai su logu po beni, mancai s'isuledda innoi s'agataus siat forti e sigat a aguantai. Sa chistioni est sèmpiri sa pròpria, a mei parit: ddoi funt cosas chi portant dinai (cumenti is fabbricas etotu, o su turismu) ma chi in s'interis chi si donant custa richeza, dda tzerriaus diaici, portant puru arroris e morti. Est una cosa chi mi benit in conca mescamente in custus mesis, candu de su millioni e cincucentu milla cristianus chi bivint in s'isula po otu-noi mesis (est a nai de s'atonzu a su beranu, passendi duncas po s'ierru puru) arribbaus a essi giai giai su dòpiu, chi no tres bortas tanti. E chi is personas sighint a si cumportai cumenti chi fessint in su bagnu de domu insoru etotu, e duncas chi sigheus a imbrutai su logu, a ddu impestai, a ddu tratai cumenti chi fessit una cratzolla bècia, intzandus eus a depi fai is contus cun sa tontesa chi teneus in conca e cun totus is tontesas, a bortas funt mannas medas, chi ndi seus pesendi. Mi domandu, a solu a solu, chi eus a arrannèsci a cumprendi ca custu mundu est sa domu chi si arricit, e pròpriu po custu dda estus a depi rispetai, fortzis unu pagheddeddu de prus de su chi seus fadendi, torra, me in custus ùrtimus centu-centu cincuanta annus, innoi s'omini (cussu a cabori grogu, mescamente) parit ca siat bènniu a essi (diaici si intendit, a su mancu, o mellus, diaici ddi praxit a si intendi, a s'omini, de cantu est tontu) su meri de su mundu, de sa terra, de s'acua, e de se cielu puru. Custus funt is pentzamentus chi tèngiu badda badda in dì de oi in conca, e apu giai cumprendiu, de su restu, chi no est una cosa diaici bona (po su coru e sa conca cosa de boastrus, a su mancu) su de ammesturai is chistionis, ca su giàssu de su Diàriu Sportivu sighit is fainas de su mundu de is calciadoris (cumenti ddus podeus tzerriai, furriendindi su fueddu de s'italianu etotu), chi est unu giogu, e chi est unu giogu chi sa genti fait po si spàssiai, po si sprèviai, e invecias deu fatu fatu abarru innoi a si chistionai de cosas unu pagheddeddu prus grais: est sucèdiu, de su restu, a is tempus, lègius meda, de su Covid; ancora sucedit, de su restu, candu fatu fatu mi benit in conca sa tialu de sa gherra chi funt sighendi a si fai is de s'Ucraina (e duncas s'Europa) contras a is de sa Russia, mancai siat passau prus de un annu de candu ant incumentzau a si "chistionai a cropus de bombas e de pistolas", sèmpiri po sighiri a giogai a fai su poeta, e de agatai un acòrdiu pròpriu no si ndi chistionat po nudda, ca sa cosa de importu prus mannu, a cantu parit, a su mancu immoi, est cussa de sighiri a imperai, a manigiai totu cussa surra manna de àrmas chi is ominis funt sighendi a sforrai, cumenti chi fessint sforrendi brugnòllus (chi funt, ddu eisi a sciri, cussus drucis, a trassa de bociteddas, chi si coxinant in s'ollu callenti, est a nai fritas, e chi tenint calincuna genia de crema aintru, o de arrescotu o de casu puru), mi megu a solu a solu.
A bortas m'est capitau (cumenti est sucèdiu oi) de si chistionai de s'impestadura chi seus lassendi e fadendi in custu mundu (a partiri de sa Sardìnnia, chi est su logu innoi apu bìviu po totus custus corantaduus annus, chentza arrannèsci a mi stitai, di nau diaici, po prus de sessanta diis de sighiu), e mi ndi rendu contu a solu a solu chi potzant essi legas, e chistionis, unu pagheddu marigosas. E pròpriu po custu, estus a depi aturai atentus a ammesturai custas chistionis tra issas. Ma scieis puru, ca pròpriu no nci dda fatzu a mi tupai is ogus e is origas e a fai finta de nudda. E ddu sciu, puru, chi no est scriendi custus artìculus (mellus: custas cosas aintru de is artìculus) chi apa a sarvai su mundu, e custu logu, mescamente. Su chi potzu fai, duncas, est isperai ca calincuna cosa, de cussu chi scriu, si nci potzat brintai in conca e si potzat portai a si fai calincuna domanda, mescamente apitzus de su modu chi teneus de bivi. Ca seus totus segurus (a su mancu innoi in Europa, po su chi mi parit de cumprendi) de essi in s'arrastu giustu (antzis, funt is atrus chi no ant cumprendiu beni sa cosa, is atrus chi, mancai, no bivint a sa manera nosta etotu), e de cambiai bia no si benit nemmancu in conca, mancu po sbàlliu, cumenti si narat. E duncas, mancai, a calincunu de bostrus (mi nci ghetu deu puru aintru de sa truma e si nau: a calincunu de nosatrus) iat a podi benni in conca ca su modu chi teneus de bivi s'at a portai a arrogai su mundu in milli arrogus, e apustis chi su mundu s'at a essi sciusciau no s'at a abarrai nudda de atru de fai ca tzerriai "agitorius", cumenti si narat innoi in bidda; "agitoriu" de su restu est su fueddu chi si narat candu is arroris funt diaici mannus, e diaci meda, chi no sciis prus de calli parti ti nci scabulli. Mi capitat fatu fatu (e cun custu serru puru, sèmpiri chi nci dda fatzu, sèmpiri chi nc'arrannèsciu, cun is stròllichiminis po oi puru) de biri totus cussus aparèchius (cumenti ddus tzerriant is prus matucus de edadi), cussus aereus carrigus e prenus fintzas a cucuru de genti, chi bobant (a trassa de is arrundibis chi s'apu arremonau ainnantis e chi s'arremonu fatu fatu) apitzus de sa conca cosa mia, ainnantis de ndi cabai in s'aereoportu chi ddoi est in Su Masu, e chi est a feti cuindixi-binti chilometrus de domu mia; e duncas, duus biu e ddus intendu, dònnia dònnia merì e dònnia dònnia noti, a totu cida, po totu su mesi, po tres-cuatru mesis de sighiu, e no potzu fai atru chi isperai chi tengiant su coru bonu, e s'atentzioni (chistionu de is turistas chi nd'arribbant, est craru) de arrispetai custu logu in sa manera mellus chi podint, cumenti chi fessit domu cosa insoru. Po su chi pertocat s'arrispetu chi s'omini iat a depi tenni po su mundu (e chi a bortas no tenit mancu po nudda, de su chi ndi potzu cumprendi deu), nd'eus a chistionai, mancai, in un antru artìculu, sèmpiri chi su cielu bollit. E duncas, sighei puru a si spàssiai, sighei puru a passai is diis prus callentis aintru de s'acua de su mari, sighei puru a si papai is cosas prus saboridas chi ddoi funt de papai innoi in s'isula; sighei a si dda baddai, sighei a bufai binu e birra, e chi no ammanchit mai su mirtu, ca de su restu s'istadi est una stagioni toga meda, po chini si podit spàssiai a su mancu. Poita medas de nosu, medas de is piciocheddus chi bivint in s'isula, depint trabballai me is logus innoi ddoi funt is turistas (ballit po is grandus albergus, diaici cumenti ballit po is bar e is ristorantis), e a bortas (po no nai giai giai sèmpiri) depint trabballai chentza cuntratus (est a nai, cumenti si narat in italianu, in "nieddu", chentza de essi asseguraus, duncas) e po cuatru arriabis feti, ca de seguru a fai is camerieris, in dì de oi, no si diventat arricus, custu est pagu ma seguru. Antzis. A nai sa beridadi, e custu capitat mescamente me is biddas chi ddoi funt acanta acanta a su mari (o comentecasiat me is logus innoi andant is turistas), ddoi funt piciocus chi no tenint atra possibbilidadi de trabballai, est a nai chi po cussus quatru-cincu mesis de sa stagioni depint fai giai giai is isclavus e depint ponni de una parti totu is passionis e totus is cosas chi stimant, cumenti, po nd'arremonai unu, su giogu de sa bòcia. De su restu, est de annus e annus chi is allenadoris mi contant de totus is strobbus chi tenint, a bortas, a s'incumintzu de sa stagioni noba, fadendi su contu chi seus chistionendi de diletantis (e no de professioneris, duncas, chi po ndi cabai in campu si ponint in buciaca barcas e barcas, mannas meda, de dinai), e is diletantis, est craru, depint ponni a su primu postu su trabballu, e feti a su segundu su giogu; est una cosa chi a bortas pertocat prus de sa metadi de is piciocheddus chi faint parti de una rosa, e duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda: chi est berus chi sa stagioni de su turismu spaciat e acabbat a sa fini de su mesi de Cabudanni (chi no a metadi de su mesi de Làdamini puru, a segunda de is logus), e chi est berus chi is scuadras torrant a partiri cun is atobius e is allenamentus pròpriu in cussus cuindixi diis chi ddoi funt tra sa dì de Mesagustu e s'incumintzu de su mesi de Cabudanni, eis a cumprendi, puru, ca su tempus chi tenint de dedicai a su campu de giogu, a sa bòcia, a curri e a si spàssiai, est cussu chi est, e duncas, est giai giai nudda. Chi a bortas, mancai siat istadi, po calincunu est unu trabballu fadiosu meda, unu mesu inferru, o unu mesi de inferru, chi si praxit de pruus e chi mi permiteis de imperai custu fueddu. E duncas, po oi puru, est a nai po s'artìculu de custa cida puru, a cantu parit (a cantu mi parit de cumprendi a su mancu, chi sa conca mia etotu fatu fatu est unu faddidroxu), apu spaciau cun is stròllichiminis, e si domandu torra iscusa chi si nd'apu furau su tempus chi, mancai, nemmancu teneis.

E duncas, po recuperai, no si aciungu nemmancu mesu "bah", cumenti si narat in bidda mia (e cumenti narat puru sa bon'anima de nonna), e incumentzu a mi nci ghetai me is legas chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis innoi in Sardìnnia. Fadendi su contu chi is giogus si funt frimaus su catodixi de su mesi de Maju, cun cussas chi podeus tzerriai "partidas finalis" po serrai is giogus e is chistionis acapiadas a sa sarvesa, deu apu decidiu de dedicai is artìculus de is mesis de s'istadi a si torrai a bivi totus is cosas de importu chi funt sucèdias in custa stagioni, e custu ballit po totus is cuindixi campionaus chi sigheus innoi in su Diàriu Sportivu (partendi de su de s'Ecellenza, passendi po is tres de sa Promotzioni, is cincu de sa Primu Categoria e is ses de sa Segunda Categoria), e nci depeus aciungi puru de is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D, e is duas scuadras sardas (seus chistionendi, mescamente, de is de sa Torres e de is de s'Olbia) chi sighint a curri in su campionau de sa Sèrie C. E duncas, po sa segunda cida de su mesi de Agustu, si tocat a chistionai de totu cussu chi est sucèdiu me in sa Lista C de sa Segunda Categoria. E sa cosa mellus chi si podit fai, est cussa de andai a castiai is numerus, ca no podint nai fabas, cumenti si narat. E in s'interis chi chistionaus de bòcias, de resultaus e de partidas, mancai, eus a circai, puru, de ndi bogai calincunu arraxonamentu de importu chi potzat balli, s'ispera cosa mia, su bisu cosa mia est custu, a su mancu, po sa vida cosa nosta de dònnia dì.
E duncas, a su primu postu de sa lista, agataus is campidanesus de s'Ussana, cun is grogus-arrùbius, sighius po cust'annu puru de un allenadori giòvuneddu, ma giai bravu meda, cumenti a Fabio Isoni, chi funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cincuantanoi puntus in bintises bessidas, cun dexiotu partidas bintas, cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau frimu e siddau in paridadi, e cun feti tres partidas pèrdias. A su segundu postu, cun feti unu puntixeddu in mancu (est a nai, cincuantotu contras a cincuantanoi) agataus is de su Senorbì, chi giogant is partidas in domu cosa insoru cun sa camisedda arrùbiu-scura. Po fai unu pagheddeddu de giografia (su giogu de su càlciu, e mescamente cussu acapiau a is categorias prus piticheddas, cumenti iat a podi essi sa Segunda, de su restu, si permitint de connosci totu una surra manna de biddixeddas chi, mancai, no eus mai intèndiu nemmancu arremonai), Senorbì est una bidda chi fait giai giai calincuna cosa cumenti a cincu milla cristianus, e chi s'agatat in sa regioni de sa Trexenta. Cust'annu, sa scuadra de sa bidda est arrannèscia a fai, a ndi pesai una stagioni de importu mannu meda, cun dexiotu partidas bintas (chi funt stètias su pròpriu tanti, de su restu, chi ant bintu is de s'Ussana), cuatru partidas pèrdias (una in prus de cussas chi ant pèrdiu is primus de sa classi) e cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi (una in mancu de is chi tenint is grogus-arrùbius). Is de s'Arixi de Santa Lucia (Arixi est una biddixedda pitichinninnia pitichinninnia meda, chi in dì de oi fait parti de su comunu de Senorbì etotu e chi fait prus pagu de cincucentus cristianus, po una de is biddixeddas prus piticheddas chi currint, ddi naraus diaici, in su campionau de sa Segunda Categoria) ant acutu a ndi cassai cincuanta puntus, chi funt bàllius po su de tres postus in sa lista, cun catodixi partidas bintas, otu partidas (po otu puntus in totu) chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, e cuatru partidas pèrdias. A su de cuatru postus agataus is de s'Atleticu de Seddori, cun is biancus-arrùbius chi funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cuindixi partidas bintas, cuatru partidas chi si funt serradas in paridadi (po cuatru puntus, duncas) e seti partidas chi ant pèrdiu, est a nai ca po seti bortas, si cumprendit beni, funt abarraus a buca asciuta. In totu, duncas, is seddoresus (chi giogant po una bidda de calincuna cosa in prus de otu milla cristianus) nd'ant cassau calincuna cosa cumenti a corantanoi puntus. Sigheus duncas cun is de su Meana Sardo, cun is grogus-birdis chi funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a corantaduus puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a trexi partidas bintas e a is tres puntus cassaus gràtzias a is tres partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is partidas pèrdias invecias funt stètias dexi; is de su Meana Sardu, me in sa segunda parti de sa stagioni ant potziu contai apitzus de unu giogadori forti meda cumenti a Daniele Zucca, chi at fatu su prexu de is tifosus de sa scuadra cosa sua cun unus cantus de gol togus e bellus meda. Cun corantaduus puntus etotu ddoi funt is de su Sardara puru, chi ant fatu unu caminu aguali a is de su Meana, cun su pròrpiu tanti de partidas bintas, de partida pèrdias e su pròpriu tanti de partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Cun seti puntus in mancu, est a nai cun trintacincu puntus in buciaca, agataus is de su Cr de Arborea, chi ant bintu po noi bortas, ma po noi bortas ant puru pèrdiu; is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, invecias, funt stètias otu. Is de su Seui Arcuerì (sa scuadra de Seui, est craru de su nomini, chi est una biddixedda chi fait calincuna cosa cumenti a milli e duuscentus cristianus) ant serrau sa stagioni a su de otu postus in sa lista, cun trintatres puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexi partidas bintas e tres partidas chi funt arrannèscius a serrai cun su resultau siddau in paridadi; po trexi bortas, invecias, is grogus-brau funt abarraus a buca asciuta, est a nai chentza nemmancu unu puntixeddu in buciaca. Totu beni, a sa fini (est a nai chi funt arrannèscius a ndi cassai sa sarvesa chentza tropus strobbus), po is de s'Escalaplano puru, chi est sa scuadra de Scalepranu, una bella bidda chi fait calincuna cosa cumenti a duas milla cristianus; is grogus – brau funt stètius bonus a ndi cassai noi bìncidas e po cuatru bortas ant serrau is partidas cun su resultau frimu in paridadi; is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias calincuna cosa cumenti a trexi. Cun bintinoi puntus, a su de dexi postus in sa lista, ddoi funt is de su Villanova Tulo (sa scuadra de Biddanoa 'e Tulu), chi est una de is biddixeddas prus pitichinninnias tra totus cussas chi tenint una scuadra chi currit me is campionaus pesaus de sa Federatzioni de su Giogu de su Càlciu in Italia, e faint parti de sa regioni de su Sarcidanu: is giogadoris chi bistint cun sa camisedda cabori de rosa e niedda funt arrannèscius a ndi cassai otu partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi (e chi ant portau, in totu, cincu puntus, est craru); is partidas, invecias, chi ant pèrdiu funt stètias trexi. A sa fini est andau totu beni po is de su Sini puru (e m'eis a iscusai po su giogu de fueddus chi m'est bessiu aforas), chi est una bidda chi fait calincuna cosa cumenti a cincucentus cristianus, e funt pagus po diaderus. Is binticincu puntus chi funt stètius bonus a ndi cassai in bintises bessidas ballint po su de undixi postus in sa lista; is partidas bintas funt stètias seti, is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi funt stètias cuatru e is partidas chi ant pèrdiu, est a nai chentza ndi boddiri nemmancu unu mesu puntixeddu, funt stètias cuindixi. E seus arribbaus, puru, a is ùrtimus postus de sa lista: is de su Colonia Julia funt arribbaus in fundu in fundu a sa lista, prus in bàsciu de totus, est a nai ca a is pabas cosa insoru no tenint nesciuna antra scuadra. Is de su Colonia Julia, sa scuadra de Useddus, un'antra bidda piticatza meda, cun calincuna cositedda in prus de seticentus cristianus, s'agatat in s'Arta Marmilla, cumenti dda tzerriaus, e immoi, apustis de una bella pariga de annus, ndi cabant torra in su campionau de sa de Tres Categorias. Is arrùbius – brau – biancus nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a catodixi puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a is duas partidas chi funt arrannèscius a binci e a is otu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; is de su Colonia Julia, a fai is contus nci poneus pagu meda, funt stètius cussus chi ant pèrdiu prus partidas tra totus is catodixi scuadras chi curriant in su campionau, est a nai chi nd'ant pèrdiu calincuna cosa cumenti a sexi. A su de trexi postus, invecias, funt arribbaus is de su Gesturi, sa scuadra de una biddixedda chi fait calincuna cosa cumenti a milli e duuscentus cristianus. Is de su Gesturi ant bintu tres partidas in totu in custus noi mesis, ma nd'ant serrau calincuna cosa cumenti a noi cun su resultau siddau in paridadi. Po ndi cassai sa sarvesa, is de su Gesturi ant dèpiu giogai atras duas partidas (is "partidas finalis", cumenti estus a podi nai in sardu, is partidas de is play-out, cumenti seus costumaus a nai, a trassa de is ingresus etotu) contras a is campidanesus de sa Virtus de Santu Sparau, una bidda bellixedda meda chi abarrat pròpriu a su costau de Bidd'è Sorris etotu, chi est sa bidda innoi bivu deu, cumenti s'apu nau meda, meda bortas. Is sparadesus, cumenti ddus tzerriaus, chi cust'annu ant donau is crais de sa scuadra a Lombardini, chi me is annus passaus iat giai trabballau cun is deximesus de sa Deximu 07 (un'antra scuadra de custa zona etotu), funt stètius bonus a ndi artziai sa conca apustis de una stagioni unu pagheddeddu trota, pruschetotu po su chi pertocat sa primu parti; is sparadedus, intzandus, ant bintu calincuna cosa cumenti a ses partidas e nd'ant serrau atras ses cun su resultau in paridadi; is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias catodixi. Is duas scuadras, duncas, si funt atobiadas torra su seti de su mesi de Maju e sa cida apustis puru, su domìnigu chi fiat su catodixi. In sa partida in domu cosa insoru, is de su Gesturi fiant arrannèscius a bincu cun su resultau tundu tundu de duus a zeru; in sa partida de sa torrada, invecias, candu funt dèpius andai a giogai in domu, pròpriu, de is sparadesus (a ddi torrai sa visita, cumenti si iat a podi nai), funt arrannèscius a serrai is giogus cun su resultau de unu a unu, e duncas po s'annu chi benit puru ant a podi giogai in su campionau de sa Segunda Categoria.

Ma torraus a is de s'Ussana, ca parit giai giai chi, in totu custu mari de fueddus chi mi ndi funt bessius aforas, si ndi seus scarescendi de sa scuadra chi at bintu su campionau, e no iat a essi una cosa futa de seguru (innoi in Bidd'è Sorris, candu naraus chi una cosa no est futa, boleus nai chi no est una cosa bona, fata e pesada cun gràtzia).
Duncas, de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, de cumenti funt andadas is cosas, po ddu nai mellus, nd'eus chistionau, pròpriu una pariga de cidas fait, cun s'allenadori de s'assòtziu grogu-arrùbiu, Fabio Isoni, chi s'apu arremonau ainnantis puru, tra is atras cosas. Is de s'Ussana e is de su Senorbì, a contus fatus, nd'ant pesau una bella batalla, pruschetotu po is tifosus e po totus cussus chi ant sighiu is fainas de su campionau, cun sa cursa chi s'est serrada feti me is ùrtimus minudus de s'ùrtima giorronada, chi pariàt, giai giai, una storia de cussas chi si ligint me is libbrus, scritas e pesadas de cussus scritoris chi bendint una biga manna de libbrus dònnia annu (e chi in ingresu tzerriant "best-seller"); is de s'Ussana, duncas, nd'ant cassau sa bincida de importu prus mannu de totu sa stagioni, in domu de is de su Escalaplano de Scalepranu cun su resultau de tres a unu, ma tocat a nai, puru, po cumprendi beni de ita seus chistionendi, ca fintzas a pagu minudus de sa fini de sa partida fiant perdendi po unu a zeru, ma gràtzias a is tres gol chi nd'at pesau Nicola Lai, funt stètius bonus (e cun sa bona sorti de sa parti cosa insoru) a abarrai cun unu puntixeddu in prus de is chi tenint is de su Senorbì, e duncas, ant serrau sa cursa, si cumprendit, a su primu postu. Fabio Isoni, de su restu, m'at contau ca, aintru de sa cida, si fiant cuncodraus beni meda (ddi naraus diaici) po circai de nd'arribbai a sa partida in domu de is de su Scalepranu in sa manera mellus chi ant pòtziu; ma a nai sa beridadi, est cussu chi seu bènniu a sciri candu apu ciaciarrau cun s'allenadori, in totus custus nois mesis is de s'Ussana ant sèmpiri trabballau beni meda, cumenti si narat, e is resultaus, de su restu, no si funt fatus abertai. Sa cosa de importu prus manna, chistionaus torra de sa partida de s'ùrtima giorronada, fiat cussa de binci, e de ndi cassai is tres puntus, duncas. Feti diaici, est craru puru, is de s'Ussana podiant pentzai de essi segurus de ndi cassai s'artziada in Primu Categoria, apustis de dda essi sighida, e dìsigiada, po un annu interu. S'ùrtima chi ant giogau, duncas, est stètia una partida de importu mannu meda, ma est craru, no est stètia s'ùnica, ca su campionau est stètiu bellu e trabballosu de scroxai, cumenti si narat. S'allenadori est prexau meda de su chi est arrannèsciu a fai, impari cun is giogadoris cosa sua etotu. E de su restu, candu no ndi podis cabai in campu, ma depis abarrai sètziu in sa panchina, cumenti dda tzerriaus in italianu, ti bivis is cosas in manera diversa, e si cumprendit beni su poita. Un allenadori, de su restu, m'at contau sèmpiri Isoni, depit abarrai cun sa conca selena, po su chi est possibbili, e depit essi prontu a cumprendi su chi nc'est chi no andat beni, po circai de ddu aderetzai. S'allenadori, duncas, depit ligi sa partida, cumenti estus a podi nai, e pruschetotu est cussu chi depit pigai is decisionis, isperendi chi potzant essi bonas, ddi naraus diaici. Sa partida contras a is de su Scalepranu no est stètia una passillada de saludi, cumenti si narat fatu fatu, e castiendi su resultau, fortzis, si cumprendit beni. Is de s'Ussana, difatis, m'at contau Isoni, fiant perdendi fintzas a cuindixi minudus de sa fini, ma funt arrannèscius a abarrai calmus, est a nai chentza di fai pigai de sa pressi, o peus ancora, de su disisperu. Pressi e disisperu, m'at scoviau Isoni, funt duas bestias lègias meda, e de seguru no agiudant; totu su chi serbit, in cussus momentus, est craru, est su de abarrai cun sa conca sbuida de is pentzamentus grais. A sa fini, peròu, e gràtzias puru a is giogadas togas e de importu mannu meda pesadas de Nicola Lai, cumenti s'apu giai arremonau, is de s'Ussana nd'ant cassau su primu postu. Is grogus-arrùbius, de su restu, no binciànt unu campionau de calincuna cosa cumenti a bint'annus, e duncas sa genti no biiàt s'ora de torrai a fai festa po sa scuadra de sa bidda. Ma est una cosa chi ballit puru po totus is chi ant trabballau in s'assòtziu, partendi de su presidenti, fintzas a nd'arribbai, est craru, a totus is giogadoris. Isoni m'at scoviau, puru, chi candu sa genti s'abertat sa bìncida, intzandus sa pressioni chi is giogadoris intendint (ma ballit puru po s'allenadori, est craru), est meda prus manna, una cosa chi ballit, chi sucedit, puru, in sa vida cosa nosta de dònnia dì. Pròpriu po custu, su chi m'at scoviavu Isoni mi ddu apa a acapiai beni me is arragodus cosa mia, poita, deu creu, est una cosa chi m'at a torrai cumenti a bona po su benidori. E duncas, candu sa pressioni est diaici meda, e est diaici manna, s'ùnica cosa chi podis fai, po sighiri a trabballai cun coru selenu, est cussa de ti tupai is origas, circhendi de no intendi prus nudda; ti depis isolai, po ddu narai cun atrus fueddus, e abarrai atesu, po su chi podis, de totu is cosas chi, mancai, sa genti bobocat. Un allenadori, de su restu, depit feti pentzai a is decisionis chi depit pigai po su beni de sa scuadra cosa sua, e no podit abarrai a sighiri totu su chi pentzant is atrus, poita, po centu concas nc'ant a essi centu berritas, si cumprendit puru, e beni, cumenti andant is cosas. De sa stagioni bona chi nd'at pesau Nicola Lai, de su restu, nd'apu arremonau giai. Fabio Isoni at spèndiu fueddus de oru po unu de is giogadoris prus fortis chi at tentu in sa rosa cosa sua, a su mancu po cust'annu. Lai est stètiu su giogadori chi nd'at pesau prus gol de totus is atrus, funt stètius calincuna cosa cumenti a trintunu, e duncas est stètiu s'atacanti prus bravu, no feti po su chi pertocat is de s'Ussana, est craru, ma tra totus is atacantis chi curriànt me is scuadras de is aversàrius puru. De seguru, est stètiu sa punta de su diamanti, cumenti si narat puru in italianu, de s'assòtziu grogu-arrùbiu, e is numerus chi est stètiu bonu a ndi pesai, de su restu, chistionant a solus, e is numerus no contant fabas, cumenti si narat. Ma de su restu, e Isoni mi ddu at fatu a cumprendi in manera crara, est totu sa truma de giogadoris chi ant fatu una stagioni bona meda, e no feti Lai; s'allenadori, de cussu chi m'at contau, at tentu sa bona sorti de podi trabballai cun piciocus chi, po su prus, me is annus passaus iant giogau, giai, in categorias prus mannas de sa Segunda, e duncas s'Ussana teniàt, fintzas de is primus diis, totus is cartas bonas po ndi cassai su primu postu.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Seconda Categoria