Salta al contenuto principale
festa fanum orosei vittoria campionato

Arragodus: su bisu a ogus obertus de is de sa Fanum de Orosei sighius de Salvatore Mastio

A cantu parit, a su mancu a castiai su calendàriu (e isperu ca no mi siat contendi brullas!) mancat feti una cida, comomai, po acabbai de si bivi (e de si scroxai, cumenti mi andat a nai fatu fatu, po giogai a fai unu pagheddeddu su poeta) custu mesi de Agustu puru, chi est su prus druci (diaici mi praxit a dda pentzai, a su mancu) de is chi faint parti de s'istadi: est a nai ca, ancora po un arrogu de tempus, ancora po unu bellu pagheddeddu, eus a podi sighiri cun is vacantzas (sèmpiri po is chi si ddu podint permiti, e biaus issus, mi benit de narai) e eus a podi sighiri a si gosai su callenti, is diis in logu de mari (o de montagna, chi si praxit de prus), is notis friscas, su spàssiu e su sprèviu. Is scuadras de càlciu (e nosu, cumenti scieis, chistionaus mescamente de is scuadras de is diletantis sardus, est a nai cussas chi currint me is campionaus de s'Ecellenza, de sa Promotzioni, de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria, chentza si ndi scaresci, est craru puru, de is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D e in su campionau de sa Sèrie C) funt giai trabballendi (chini prus e chini mancu) po su chi podeus tzerriai preparamentu, est a nai po si cuncodrai, po su mellus chi podint, concas a sa stagioni chi at a benni e chi, a fai is primus contus, nd'iat a podi incumentzai pròpriu tra unu mesi (cumenti est sucèdiu me in custus ùrtimus annus), est a nai s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Cabudanni, chi at a brintai, peròu, feti cenabara chi at a benni.

In s'interis, duncas, chi nd'arribbant is novas chi pertocant is ùrtimus cropus de su mercau (ddus podeus tzerriai diaici, a trassa de su chi fadeus in italianu) e in s'interis chi nd'arribbant is novas acapiadas a is primus partidas chi ndi funt pesendi is assòtzius (pruschetotu cussus de sa Sèrie D e de s'Ecellenza, chi ant a essi tra is primus a ndi torrai in campu, po is partidas de sa Copa Italia e duncas, apustis, cun is partidas chi pertocant is campionaus) po su chi ballit po is artìculus chi ndi pesu in sardu (est a nai in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris, e duncas in su Campidanu de mesu) sigheus a andai ainnantis (cumenti seus fadendi de quatru cidas, comentecasiat) a si contai torra is storias de importu prus mannu chi ndi funt bessidas aforas me is ses listas de su campionau de sa Segunda Categoria. A fai is contus, mescamente po chini no at lìgiu ancora is artìculus chi nd'eus pesau fintzas a immoi (ma chi ant abarrai in su giassu po totu su tempus chi boleis, fait a ddi nai diaici puru), nci poneus pagu: me in totus custas cidas passadas (e feti po su chi pertocat sa Segunda Categoria, est craru) eus contau is ispantus fatus de is de su Setimu, de is de s'Uda, de is de s'Ussana, de is de su Macumere, po arremonai is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, e in dì de oi, si tocat pròpriu andai a castiai ita totu est sucèdiu in sa Lista E, innoi, a su primu postu, agataus is de sa Fanum Orosei.
Ainnantis de incarrerai, mi iat a praxi a pigai una lega, impari a bosatrus, e chi tèngiu badda badda in conca de unu pagheddu de tempus: de su restu, est una de is chistionis chi bessit a pillu fatu fatu, tra totus cussas chi ndi bogant aforas is allenadoris e is giogadoris candu nci ciaciarru impari; e de su restu, chi scieis giai chi po is artìculus in sardu no sciu mai cali arrastu ant a podi pigai, ant a podi sighiri, is arraxonamentus chi nci sticu, scieis puru (chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de is novas, in custus otu mesis) chi unu de is giogus chi mi praxit a fai de prus (fintzas a m'amachiai) est cussu de cumprendi chi is cosas chi mi contant e mi torrant a nai is allenadoris, apitzus de is partidas e de is campionaus chi sighint, potzant balli, in calincunu modu, po sa vida cosa nosta puru. Parit unu giogu strambu meda, a ddu nai diaici, ma in totus custas cidas seu arrannèsciu a fai su chi bolia, e intzandus nci torru a provai oi puru.
E duncas, una de is cosas chi capitant, chi sucèdint fatu fatu a is scuadras de bòcia, est cussa de agatai prus strobbus, e prus dannus, aintru de una stagioni, de is chi s'abertànt a s'incumintzu. Est a nai, po si fai un esèmpiu, chi un assòtziu si podit cuncodrai, ndi podit pesai sa rosa cun una biga de giogadoris tra is prus fortis chi ddoi funt in s'isula, e in totu s'Italia puru, ma a sa fini custu iat a podi no bastai po ndi cassai su primu postu, chi est s'obbietivu prus mannu po totus is chi giogant a bòcia, mancai ddu fetzant feti po su spàssiu, feti po si sprèviai, e no de seguru po su dinai (cumenti sucèdit po is grandus campionis de sa Sèrie A).
Custu bollit nai, est craru, ca in una stagioni ti podit capitai de totu, a partiri de is infortùnius, est a nai is arroris chi ndi podint arribbai apitzus de is giogadoris chi, a trassa de totus is atrus, si podint strupiai fadendi su giogu chi faint, si podint ingolli, e a bortas in maba manera puru. Nci funt stagionis prus fortunadas de atras, est craru: a bortas podit sucedi, puru, chi tui pighist (est a nai: chi tui agatist s'acòrdiu) unu giogadori forti meda, ma mancai, apustis de una parighedda de partidas feti, custu giogadori siat obbrigau a si frimai, e mancai, puru po una bella pariga de cidas. E tui, mancai, lassas in su tretu, lassas in sa bia una biga manna de puntus chi, mancai, no as a arrannèsci a torrai a recuperai. A bortas capitat, puru, chi sa maba sorti ti fetzat perdi prus partidas de su chi iast a minesci. A bortas nci funt stagionis chi partint beni meda, ma in s'interis is cosas si imbuddidant (o s'arrogant) e duncas, de su primu postu ndi podis arrui fintzas a is ùrtimus. Est cussu, m'arrapitu a solu a solu, chi podit sucedi puru in sa vida cosa nosta, e no feti po su chi pertocat su trabballu o is fainas, ma puru e mescamente po su chi pertocat s'amistade, o is storias de amori: is cosas ti parint unu bisu, una truta druci, mescamente me is primus tempus, ma mancai, cumenti sighis a andai ainnantis e scoberris cumenti est fatu s'atru (o s'atra, est craru), mancai incumentzant a ndi bessiri a pillu is arroris, is dannus, is strobbus: partis ca pentzas de essi agatau sa femia (o su maschiteddu, est craru) chi fiast circhendi de una vida, e dda acabbas cun is ossus arrogaus, su coru fatu a milli pimpirillas e sa conca totu indaborida. Oi ses in paradisu, sa dì avatu t'agatas arrutu in s'inferru. Est cussu chi sucedit cun is allenadoris etotu: incumentzas sa stagioni chi parit ca depis spacai su mundu a corpus de conca (cumenti si narat innoi in bidda) e mancai, no acudis a arribbai a Nadali (no acudis nemmancu a papai su panetoni, cumenti si narat) ca ti ant giai donau una carvada de pei a paneri e ti nc'ant giai bogau. Ca de su restu, ddu scieis, candu is cosas andant mali, su chi pagat po totus est pròpriu s'allenadori, e dònnia annu ddoi funt una biga manna de scuadras chi scerant de cambiai, chi scerant de donai is crais de sa scuadra a un allenadori diversu de su chi iant scerau a s'incumintzu de sa stagioni. E de su restu, sucedit su pròpriu in sa vida de dònnia dì: oi tenis un amigu (o un'amiga) chi ti prenit sa conca e su coru de tzucuru e de amori, e s'incras sa pròpriu persona no faid atru ca ti pigai a fueddus mabi. Oi ses su prus stimau; cras, mancai, no ti podit biri nesciunu (cumenti si narat) tra totus is personas chi, mancai, atobiàst fintzas a sa dì ainnantis. E custa cosa ballit cun totus is parentis, cun is collegas, me in su mundu de sa scola, e estus a podi andai ainnantis po oras e oras. Nareus puru ca nci funt annus, o stagionis, innoi paris pigau de ogu, cumenti si narat: totu su chi ti podit andai mabi ti andat mabi, e duncas, de su restu no podis fai nudda de atru de diversu, depis tenni coru forti, e conca forti puru, e apoderai, aguantai fintzas a candu su tempus mau no passat; pròpriu cumenti candu proit po diis e diis de sighiu. Serbit passièntzia, e sa capacidadi de ndi torrai a nd'artziai sa conca acoitu, apustis chi nd'arruis.

Una storia toga meda, chi nc'intrat cun su chi si seu contendi immoi, nd'est arribbada de is de su Macumere, sa scuadra sighida de Antonello Atzori, chi apustis de nd'essi cabaus de su campionau de sa Primu Categoria, duus annus fait, si funt arramangaus is manigas, cumenti si narat, e funt arrannèscius a binci acoitu su campionau de sa Segunda Categoria (po su chi pertocat sa Lista D); istorias diaici mi faint beni meda (e isperu chi, a su mancu po unu pagheddeddu, sa cosa potzat balli po bosatrus puru, est craru), a s'umori, a s'anima (chi mi permiteis de manigiai custu fueddu): puru apustis chi ndi boddis is dannus prus mannus, nc'est sèmpiri su tanti po si ndi torrai a pesai. Apustis chi si serrat, chi acabbat, chi s'arrogat una storia de amori (o sa storia de un amistadi) estus a depi sighiri a andai ainnantis, circhendi, mancai (est una de is letziònis prus mannas chi apu imparau in custa vida, de su restu, sa cosa chi mi arrapitu fatu fatu e est una cosa chi ballit, puru, po su giogu de sa bòcia, est craru) de no arrui in su pròpriu stampu po duas bortas de sighiu. Ma a bortas, a cantu parit, custa cosa de si nci fuiai aintru de is stampus (e de is sbàllius) si praxit de ammachiai, ca parit chi no teneus modu de scrammentai.
E duncas, po serrai cun is stròllichiminis, po oi puru, in sa vida cosa nosta, ma ballit puru po su giogu de sa bòcia, e po is partidas, iat a essi mellus si bivi una dì a sa borta, prontus a depi fai is contus cun una cantidadi manna de strobbus e de arroris chi, mancai, in dì de oi nemmancu arrannesceus a s'immaginai. Ca sa vida a bortas est una faina machillota meda, e s'omini, a bortas, est meda prus macu puru de sa vida. Is cosas mudant cumenti ndi passat su tempus, e su chi iat a podi balli po oi iat a podi essi bellu ca spaciau, bellu ca sparèssiu, giai de cras a mengianu. Ma custu no bollit nai, custu est su parri miu a su mancu, chi depeus abarrai a totu dì cun sa conca prena de pentzamentus lègius, scurus e grais, cumenti chi si ndi fessit arruendi su cielu in conca de unu momentu a s'atru; fortzis sa cosa mellus chi podeus fai est cussa de torrai gràtzias a su cielu po tenni sa possibbilidadi de si bivi custa vida, de si podi giogai custa partida, isperendi chi is paginas bellas siant prus de cussas mabas; isperendi chi is daboris no siant tropus, isperendi chi sa bona sorti si potzat fai cumpangia, potzat essi sa cumpàngia cosa nosta (po giogai unu pagheddeddu cun is fueddus, torra, a trassa de poeta). E duncas, deu creu de mi nd'essi pràndiu cun is stròllichiminis, po oi puru, e intzandus si nci podeus fuiai, a fundu 'e suus (cumenti si narat in bidda mia) me is chistionis chi pertocant su giogu de sa bòcia e duncas estus a podi partiri cun is numerus acapiaus a is scuadras chi ant fatu sa cursa cosa insoru in sa Lista E de sa Segunda Categoria, fadendi su contu, cumenti mi praxit a nai fatu fatu, de su restu, chi is numerus, a su contràriu de su chi faint is cristianus, no contant fabas.

A su primu postu de sa lista, cun cincuantanoi puntus bodditus in bintises bessidas, agataus is de sa Fanum de Orosei, chi in sa segunda parti de sa stagioni funt stètius sighius de Salvatori Mastio; po torrai a sa chistioni chi eus pigau pròpriu a s'incumintzu de custu artìculu etotu, duncas, is de sa Fanum fiant partius cun una bidea, cun un allenadori, ma a metadi de sa stagioni ant dèpiu cambiai arrastu; candu is cosas andant mali, est cussu chi intendeus nai dònnia dònnia borta chi sucedit, est prus facili a nci bogai s'allenadori e ndi pigai un antru, prus de cambiai binticuatru giogadoris totu paris, e mi parit craru puru. De su restu, a nai sa beridadi, in domu de sa Fanum Orosei no funt partius (e no si ddu abertànt de seguru) po binci su campionau, ma torrendi a sa lega chi eus pigau ainnantis, cumenti nci funt annus (e fainas) chi andant meda ma meda peus de su chi ti podis abertai, ddoi funt diis, annus, fainas (e campionaus) chi andant meda ma meda mellus de su chi podis feti bisai. E duncas, torrendi a nosu, is de sa Fanum de Orosei funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a dexennoi partidas, e po duas bortas ant serrau sa giorronada cun su resultau in paridadi. Is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias cincu. A su segundu postu, cun cincuantacuatru puntus allogaus in buciaca, agataus is de sa Dorgalese, sa scuadra, est craru, si cumprendit de su nomini, chi nd'ant pesau in Durgali; is dorgalesus duncas nd'ant aciapau calincuna cosa cumenti a dexesseti partidas bintas, tres partidas chi si funt serradas in paridadi e po ses bortas funt abarraus a buca asciuta po su chi pertocat is puntus. A su de tres postus, agataus is de su Biasì, de Su Padru, cumenti si narat in sardu, chi est una biddixedda chi fait calincuna cosa cumenti a duas mila cristianus. Is de su Biasì funt abarraus a su primu postu de sa lista po medas giorronadas de sighiu, fadendi su contu chi funt stètius bonus a binci calincuna cosa cumenti a sexi partidas, po cuatru bortas nd'ant cassau feti unu puntixeddu, e ant pèrdiu po ses bortas (chi funt su pròpriu tanti de partidas chi ant pèrdiu is de sa Dorgalese, po si cumprendi mellus). Is de su Biasì, tra is atras cosas, funt stètius cussus chi nd'ant cassau giai giai su tanti prus mannu de gol fatus, e chi funt calincuna cosa cumenti a sessantotu, ma tocat a nai puru, chi sa scuadra chi nd'at fatu prus de totus is atras (e funt calincuna cosa cumenti a setantatres) est stètia sa de sa Calangianese, sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in Calanzanos o, mellus, una de is duas scuadras chi ddoi funt in sa bidda (s'atra est su Calangianus, chi currit in su campionau de s'Ecellenza, innoi ndi funt artziaus pròpriu me in custus ùrtimus annus), e custa est una cosa chi unu pagheddeddu fait ispantus, fadendi su contu chi seus chistionendi de una bidda chi fait calincuna cosa in mancu de cuatru mila cristianus. Duncas, is de sa Calangianese funt stètius bonus a ndi pesai cincuantunu puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a sexi partidas bintas e gràtzias puru a is tres isfidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi; is partidas chi is biancus-grogus-arrùbius ant pèrdiu, invecias, funt stètias seti. A su de cincu postus de sa lista agataus is de su Supramonte, sa scuadra chi tenint in Orgòsolo, cun corantanoi puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a catodixi partidas bintas, seti partidas chi si funt serradas in paridadi, cun cincu partidas chi funt andadas mabi e trotas, est a nai, cincu partidas chi ant pèrdiu. A su de ses postus in sa lista, ddoi funt is de sa Don Cesare Delogu, una scuadrixedda de Figari, cun is biancus-asullus-nieddus chi, po essi sa primu borta chi curriànt in su campionau de sa Segunda Categoria, ant fatu a biri a totus cantu balliànt, e cantu funt stètius bonus a essi fortis, ddi naraus diaici, fadendi su contu chi nd'ant cassau trintanoi puntus in totu, e custus ndi funt arribbaus gràtzias a doxi partidas bintas e tres partidas chi si funt serradas in paridadi; po undixi bortas, peròu, is de sa Don Cesare Delogu ant dèpiu lassai totus is puntus a is aversàrius. Sigheus a andai ainnantis, e arribbaus diaici a su de seti postus in sa lista, innoi agataus is de su Calagonone (una biddixedda pitichinninnia pitichinninnia chi abarrat pròpriu a su costau de Dorgali), cun is biancus-asullus chi funt arrannèscius a si ponni in buciaca calincuna cosa cumenti a trintacincu puntus, gràtzias a is dexi partidas chi funt stètius bonus a binci e is cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau siddau in paridadi. Is de su Calagonone, de su restu, funt arrutus (cumenti si iat a podi nai) po undixi bortas, est a nai giai giai sa metadi de totus is partidas chi ant giogau cust'annu. A su de otu postus in sa lista, sigheus cun is de sa Lulese (sa scuadra, cumenti si cumprendit beni de su nomini, chi ddoi est in Lùgula, cumenti si narat in sardu, de su restu, e chi est una bella biddixeddas chi fait calincuna cosa cumenti a milli e duus centus cristianus), chi ant serrau is giogus cun trintacuatru puntus in totu in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a undixi partidas bintas e gràtzias a cussu puntixeddu chi nd'ant bodditu a sa fini de s'ùnica partida chi ant serrau cun su resultau in paridadi, fiat su doxi de su mesi de martzu, candu fiant arrannèscius a ndi cassai su duus a duus, in domu cosa insoru etotu, pròpriu contras a is de sa Dorgalese, chi eus arremonau ainnantis, de su restu. Is de su Thiniscole, invecias, ant serrau sa stagioni a su de noi postus in sa lista, cun trintaduus puntus allogaus in buciaca, chi est su frutu (cumenti si narat) chi nd'est arribbau gràtzias a is noi partidas bintas e is cincu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is de su Thiniscole, de su restu, ant prantu po calincuna cosa cumenti a doxi bortas (est a nai ca ant pèrdiu cussu tanti de partidas), ma funt stètius bonus a ndi cassai sa sarvesa, lassendusì a is pabas calincuna cosa cumenti a cincu scuadras. Sigheus duncas a andai ainnantis (chi a torrai agoa, cumenti sucedit fatu fatu in sa vida cosa nosta e po medas fainas chi sigheus, no fait): a su de dexi postus agataus is de su Burgos , sa scuadra chi, cumenti si cumprendit, nd'ant pesau in Su Burgu, chi est una bidda chi no arribbat nemmancu a milli cristianus (in dì de oi ndi fait calincuna cosa in prus de otucentus); is de su Burgos, duncas, nd'ant cassau calincuna cosa cumenti a noi bìncidas, e po cincu bortas funt arrannèscius a si ponni in buciaca a su mancu unu puntu (o feti unu puntu, a segunda de cumenti si praxit sa cosa, fadendi s'esèmpiu, chi ballit sèmpiri, de sa tassa mesu sbuida o mesu prena); is partidas pèrdias funt stètias doxi. Is de s'Irgolese (sa scuadrixedda de Irgoli, est craru) ant serrau is giogus cun duus puntus in mancu, est a nai trinta puntus in totu, gràtzias a is noi partidas chi funt arrannèscius a binci e is tres puntixeddus chi nd'ant cassau candu ant serrau is partidas in paridadi (po tres bortas, duncas, chi a fai is contus nc'est pagu de si perdi), cun catodixi partidas innoi funt abarraus a buca asciuta. A su de doxi postus, agataus is de su Santu Predu, una scuadritedda toga meda, chi nd'ant pesau in sa citadi de Nùgoro: is nùgoresus, intzandus, nd'ant cassau su pròpriu tanti de puntus de is chi nd'ant cassau is de s'Irgolese, est a nai trinta, cun una partida binta in mancu de is aversàrius (noi contras a otu), ma su dòpiu de is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi (ses contras a tres); is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias doxi. Me is ùrtimus duus postus agataus intzandus is duas scuadras chi ndi funt cabadas in sa de Tres Categorias, incumentzendi de is de su Lauras, chi funt stètius is prus isfortunaus de totus (torrendi a sa chistioni chi eus pigau ainnantis, apitzus de is annus e de is stagionis trotas), fadendi su contu chi in custas bintises bessidas no funt mai arrannèscius a binci nemmancu po una borta, cun s'ùnicu puntu chi nd'est arribbau gratzias a su zeru a zeru in domu de is de su Benetutti. Is de su Lauras, a fai is contus acoitaus meda diaderus, ant pèrdiu calincuna cosa cumenti a binticincu partidas: cumenti si narat, un annu de scaresci subbitu, ma s'omini, a sa fini, diaici mi parit de cumprendi, est bravu meda a si ndi scaresi fintzas de is cosas, de is daboris prus lègius. Serraus is contus pròpriu cun is de su Benetutti (una bidda chi fait calincuna cosa cumenti a milli e seticentus cristianus), chi ant serrau sa stagioni cun bintitres puntus, seti in mancu de is chi tenint is de s'Irgolese e is de su Santu Predu, e custu bollit nai chi ndi funt cabaus in sa de Tres Categorias chentza nemmancu podi nai mancu mesu "bah", cumenti si narat, est a nai chi no ant tentu sa possibbilidadi de si giogai is ùrtimas cartas me is partidas finalis, cussas chi, a sa moda de is ingresus, tzerriaus play-out. Po serrai sa chistioni, s'ammancat feti de nai ca is de su Benetutti ant bintu seti partidas, e po duas bortas ant acabbau sa giorronada cun su resultau in paridadi; is partidas pèrdias, invècias, funt stètias calincuna cosa cumenti a dexesseti.

Apustis de essi castiau cumenti funt andadas is cosas, deu creu chi siat giùstu puru andai a arraxonai, impari a bosatrus, apitzus de sa stagioni bona meda chi nd'ant pesau is de sa Fanum de Orosei: de su restu, chi is piciocus sighius de Salvatori Mastio funt arribbaus a ndi cassai su primu postu de sa lista no podit essi feti gràtzias a sa bona sorti, ma nc'ant ai postu totu su coru e s'afòddiu, tra is atras cosas, e de seguru, nci estus a podi scumiti, su trabballu e is sacrifìcius no funt mancaus. Duncas, chi mellus de Tori Mastio si podit contai cumenti funt andadas is cosas in sa stagioni de s'annu passau? Su chi si torru a contai innoi, de su restu, est stètiu su chi m'at scoviau issu etotu in una ciciarrada chi nd'eus pesau una pariga de cidas fait, e scieis cumenti andant is cosas in sa conchitedda maca cosa mia: ancora mi nd'arregodu is cosas de importu prus mannu, ddas tèngiu ancora totu badda badda, cumenti si narat, e no at a essi de seguru unu strobbu po mei a ddas arremonai torra. E de su restu, is cosas po is grogus-brau funt andadas mellus de su chi si podiant abertai, a su mancu fadendi is contus de cumenti fiant cuncodraus po incumentzai s'annu, est a nai, fadendi is contus de sa rosa chi is de s'assòtziu funt stètius bonus a ndi pesai, e fadendi su contu, mescamente, de sa fortza, puru, de totus is atras scuadras aversàrias. Comentecasiat, is piciocus sighius de Salvatore Mastio ant fatu a biri a totus, in campu e no de seguru a fueddus, cantu funt fortis: sa bìncida de su campionau, de su restu, est arribbada candu ammancànt ancora noranta minudus (est a nai: una partida) po serrai sa stagioni (e custu bolit nai chi po is scuadras chi teniant a is pabas no nci fiat prus nudda de fai); po is tifosus, duncas, nd'est arribbada sa festa manna, e si cumprendit puru, chi pentzaus, pruschetotu, chi s'ùrtima borta chi is de sa Fanum fiant arrannèscius a ndi binci unu campionau fiat calincuna cosa cumenti a dexesseti annus fait. Po s'allenadori, duncas, su prexu est mannu, fadendi su contu, mescamente, chi Mastio est arribbau a metadi de sa stagioni, candu sa prima parti, duncas, fiat bella ca spaciada; is giogadoris funt arrannèscius a cambiai màrcia, cumenti si narat, e ant incumentzau a curri a forti meda. In atacu, su trabballu de importu prus mannu est tocau a duus giogadoris fortis cumenti a Brau e Levrini, chi ant firmau sa bìncida de medas partidas cun is gool cosa insoru. Me is primus dexi partidas de sa torrada, duncas, is de sa Fanum funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a noi bìncidas, chi funt bàllias po bintiseti puntus in totu. E pròpriu custa abbilidadi de bìnci unu tanti diaici mannu de partidas, s'una avatu de s'atra, at fatu sa diferèntzia, e at permitiu a is de Orosei de binci sa cursa contras a scuadras fortis cumenti podiant essi is de su Biasì, de sa Dorgalese e de sa Calangianese etotu. S'allenadori de sa Fanum, duncas, at chistionau po prima cosa de totus is aversàrius, chi funt stètius bonus a ndi pesai, impari a s'assòtziu de Orosei etotu, est craru, una stagioni, una cursa, unu campionau spàssiosu meda; is scuadras chi podiànt curri po ndi cassai su primu postu de sa lista, est a nai chi teniànt totu is cartas po serrai sa stagioni aranti de totus is atrus, cosa chi ballit puru po is de su Supramonte, chi andaus a aciungi a sa lista di scuadras prus togas, chi eus fatu 'mubagora. Is de sa Fanum Orosei, duncas, nd'ant cassau is tres puntus chi ammancànt po cassai su primu postu, in sa partida chi ant giogau in domu, pròpriu, de is de sa Calangianese. A nai sa beridadi, is aversàrius funt cabaus in campu cun su corteddu tra is dentis, cumenti si narat, fadendi su contu chi is grogus-arrùbius ndi boliant cassai, po s'ammarolla, giai giai, cumenti si narat, is tres puntus prenus, po circai de acabbai su campionau a su segundu postu de sa lista (fadendi su contu, mescamente, che a su primu postu no nci podiant nemmancu prus pentzai, est a nai ca badda badda, ancora, ddoi fiant pagu puntus feti). E duncas, tra is de sa Fanum de Orosei e is de sa Calangianese est bessida aforas una partida toga meda meda, mancai sa bìncida importessit de prus a is allenus, e si cumprendit. Is duas scuadras si funt agatadas s'una contras a s'atra, ma sa batalla est stètia unu pagheddeddu strobbada de su bentu forti meda chi iat fatu sa dì; is de sa Fanum, comentecasiat, fiant arrannèscius a partiri a forti meda, cun su gol de s'unu a zeru chi ndi fiat arribbau giai subbitu, cumenti si narat. In sa segunda parti de sa gara, peròu, is meris de domu funt stètius bonus a nd'artziai sa conca e nd'ant cassau, puru, su gol chi est bàlliu po s'unu a unu. A cussu puntu de sa partida, duncas, Salvatore Mastio at dèpiu cambiai calincuna cosa, apitzus de su modu de cumenti fiant postus is giogadoris cosa sua in campu (cosa chi, est craru, fait parti de totu su trabballu chi un allenadori depit fai, dònnia dònnia domìnigu), e nc'est de nai ca su frutu nd'est arribbau acoitu, fadendi su contu ch,i ainnantis de s'acabbu de sa partida, is de sa Fanum nd'ant cassau su segundu gol puru de sa dì. Arrannèsci a si ponni totus is tres puntus in buciaca, peròu, no est stètia de seguru una passillada, e custu si fait a cumprendi, comentecasiat, totu is strobbus chi nd'ant pòtziu tenni is de sa Fanum cust'annu, ma puru, chi est sa cosa de importu prus mannu, sa fortza chi funt arrannèscius a ndi bogai a foras. Po s'allenadori, si cumprendit beni, e mi ddu at scoviau issu etotu de su restu, su prexu, s'afròddiu e sa satisfatzioni funt stètias mannas meda, fadendi su contu, pruschetotu, chi Mastio est arribbau a Orosei feti me in sa segunda parti de sa stagioni, candu nci fiant de giogai is partidas chi balliànt po sa lista de sa torrada, in su mesi de Idas, po essi prus pretzisus ancora. Is dirigentis de s'assòtziu, de su restu, partendi pròpriu de su presidenti, no teniant sa bidea, custu est pagu ma seguru, de ndi cassai su primu postu de sa lista; est a nai, po imperai fueddus diversus, chi giai giai nemmancu nci pentzànt a s'artziada in Primu Categoria. Totus (partendi de s'allenadori, passendi de is giogadoris e fintzas a arribbai a is dirigentis, su presidenti e is tifosus etotu) s'abertànt comentecasiat de arrannesci a fai una cursa bona, custu est craru, ma is scuadras aversàrias, a su mancu de su chi si fiat pòtziu biri fintzas a cussu momentu, pariant meda, ma meda prus fortis de sa scuadrixedda de Orosei. Custu fatu at permìtiu a is de sa Fanum de podi giogai cun su coru e sa conca sboida de timorias e de pentzamentus lègius, est a nai cun s'anima prus lèbia, cumenti si iat a podi nai, e custu a sa fini at fatu sa diferentzia; est stètiu un agiudu mannu po circai de curri prus a forti de totus is atras scuadras. S'allenadori, mancu a ddu fai aposta, nd'est arribbau a Orosei po sa de doxi bessidas (chi est giogada su dexiotu de su mesi de Idas, una pariga de diis ainanntis de su Nadali, po s'ùrtima isfida chi nc'est stètia in su duamilla e bintiduus), est a nai sa cida ainnantis de sa partida contras, torra, a is de sa Calangianese; cussa dì is grogus-braus nd'ant cassau sa primu partida bìnta cun s'allenadori nou in panchina, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de cuatru a unu, in domu allena, tra is atras cosas, cosa chi as'agiudat a cumprendi mellus, de su restu, cantu funt stètius fortis. Gràtzias a cussa bìncida, custu est su chi m'at scòviau s'allenadori, a su mancu, me in sa conca de is giogadoris is cosas ant incumentzau a andai in manera diversa, est a nai chi ant tentu sa cuscèntzia de totu sa forza chi teniant, de totu su chi podiant fai. Diaici, ndi funt arribbadas atras cincu partidas bintas, s'una avatu de s'atra: in sa primu partida de su duamilla e bintitres, chi s'est giogada s'otu de su mesi de Gennàrgiu, est a nai duas diis apustis de sa dì de sa Befana (o de sa paschinunti, chi si sonat mellus, chi si iat a podi tzerriai puru "sa pasca de is tres Gurreis"), is de sa Fanum funt arrannèscius a binci cun su resultau de cuatru a unu contras a is de sa Luese, chi eus tentu giai modu de arremonai ainnantis, tra is atras cosas. Su cuindixi, sèmpiri de su mesi de Gennàrgiu, est craru, is de sa Fanum ant torra bintu contras is de su Lauras, cun su resultau, tundu tundu meda, de otu a zeru (sa bìncida prus manna, fadendi su contu de su tanti de gol fatus, chi nd'ant cassau in unu annu). Su bintiduus de su mesi de Gennàrgiu, invecias, po sa segunda partida de sa lista de sa torrada, is grogus-brau funt arrannèscius a binci, cun su resultau de duus a unu, contras a is de Su Burgo; su bintinoi de Gennàrgiu, invecias, po s'ùrtima bessida de su mesi, nd'est arribbau puru su duus a zeru scutu in faci a is de su Thiniscole; su mesi de Friàrgiu puru est incumentzau cun su pei giustu e deretu (cumenti si narat in italianu, de su restu), gràtzias a su cincu a duus chi funt stètius bonus a ndi pesai in sa batalla, aranti de is tifosus cosa insoru etotu, contras a is allenus de su Calagonone. A sa metadi de su mesi de Friàrgiu, ma peròu, is de sa Fanum ndi funt torra arrutus, in sa partida contras a is de sa Don Cesare Delogu, una scuadrixedda chi nd'ant pesau in custus ùrtimus annus me in Olbia etotu. In cussa partida puru, peròu, is de sa Fanum no ant fatu de seguru una figura lègia, cumenti si narat, fadendi su contu, mescamente, chi fiant bincendi, mancai feti po unu a zeru, fintzas a su de norantunu minudus, candu sa partida fiat giai giai spaciada; ma a sa fini, is meris de domu funt arrannèscius a binci cun su resultau de tres a unu, chi, a ddu contai diaici, parit una cosa aforas de conca. Apustis de nd'essi arrutus sa dì, is de sa Fanum si funt dèpius torra castiai a is pabas, poita is de su Biasì e is de sa Dorgalese, mescamente, fiant sèmpiri prontus a si nd'aprofitai e, duncas, funt stètius bonus a ndi cassai, torra, su primu postu de sa lista. In domu de sa Fanum, ma peròu, ant sighiu a trabballi, cumenti chi no fessit sucèdiu nudda de mali (e custu iat a depi essi, puru, s'arrastu de sighiri candu is cosas no andant beni, e seu chistionendi, puru e mescamente, po su chi pertocat sa vida cosa nosta etotu). S'ispera de is de sa Fanum, m'at contau Mastio, fiat comentecasiat cussa de abarrai in peis fintzas a s'ùrtimu minudu de giogu, circhendi de ndi bogai aforas totu su bonu. Is grogus-brau, duncas, funt stètius acumpangiaus de sa bona sorti. Un'antra partida de importu mannu, de su restu, est stètia cussa contras a is de su Biasì, in domu cosa insoru etotu: candu s'atobiant duas scuadras fortis, e chi currint (ballit po totus e duas) po ndi cassai su primu postu, is puntus chi ddoi funt badda badda ballint giai su dòpiu, o diaici, a su mancu, si parint is cosas; ma sa sa fini, po s'allenadori, sa cosa de importu prus manna de totus is atras funt stètias is partidas bìntas pròpriu contras a cussas scuadras chi s'agatànt me is ùrtimus postus de sa lista, partendi, duncas, de is de su Benetutti, chi fiant disisparaus e fiant circhendi puntus po ndi cassai sa sarvesa a perdas furriadas, cumenti si narat, passendi po is de s'Irgolese e is de su Burgos; contras a is primus nd'est bessida aforas una partida toga meda, fadendi su contu, prus che totu, chi is duas biddas abarrant s'una a su costau de s'atra; contras a is de Su Burgu, is cosas no funt stètias facilis poita is meris de domu, in cussu perìodu a su mancu, teniànt giai giai s'acua a su tzugu, cumenti si narat. Custas, duncas, funt stètias is partidas de importu prus mannu, a su mancu est su chi pentzàt s'allenadori, ma sa fortza de sa Fanum est stètia pròpriu cussa de essi arrannèscius a no lassai puntus in su tretu, cumenti si narat; est a nai ca a is aversàrius funt abarradas feti is pimpirilleddas.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Seconda Categoria