Salta al contenuto principale
uta calcio

Arragodus: torraus a bivi sa stagioni de oru de is de s'Uda

E duncas nci dda eus fata a nci lòmpi a su mesi de Agustu puru, e sa cosa mi parit bona meda: est a nai, duncas, chi is fainas cosa nosta funt sighendi a andai ainnantis, mancai sa basca chi no si lassat in paxi nemmancu po unu segundu, e in prus seus brintaus, in prenu, in su periodu prus druci chi nc'est in s'annu, a su mancu po chini si podit gosai is vacantzas e duncas is logus de mari e de montagna. Is giogus de is campionaus, cumenti scieis beni de su restu, si funt serraus a sa fini de su mesi de Abrili, cun is ùrtimas partidas chi si funt giogadas su catodixi de su mesi de Maju, ma chi fessit po is giogadoris, a su mancu, sa bòcia no si iat a frimai mai. E in s'interis chi is scuadras circant de cuncodrai is rosas po su benidori, est a nai po sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, in cussa chi podeus tzerriai beni, furriendi sa cosa de s'italianu, de ru restu, "fentana de su mercau", is piciocus sighint a giogai me is torneus chi ndi pesant, giai giai dònnia merì, giai giai dònnia noti, me in totus is biddas chi ddoi funt in s'isula, e custu po no perdi sa gana, estus a podi narai cun una brulla. Su mesi de Agustu, de su restu, est cussu innoi si incumentzant torra is allenamentus: is scuadras, giai sèmpiri, torrant a incarrerai, e duncas cun cussa chi podeus tzerriai "preparamentu po su campionau" (furriendindi sa cosa de cumenti si natat in italianu, a su mancu), me is diis chi nd'arribbant apustis de sa dì de su Mesagustu; custu bollit nai, duncas, chi ant a tenni calincuna cosa cumenti a duas cidas ancora libberas, e apustis no nc'at a essi prus tempus de perdi.
Po su chi pertocat s'artìculu in sardu chi ndi pesu e ndi bogu aforas dònnia giòbia de su mesi, deu creu chi po custa cida puru, e fintzas a s'ùrtima dì de Agustu (su trintunu at a essi, torra, de giòbia), eus a andai a castiai impari cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat is giogus me is campionaus de sa Segunda Categoria ca, cumenti scieis beni, funt stètius pretzius in ses listas. Chi sa cida ainnantis a custa seus andaus a torrai a biri ita totu est sucèdiu, de importu, in sa Lista A, po oi (e duncas po custa cida) no podeus fai atru ca sighiri a andai ainnantis e, duncas, si nci ghetaus a fundu 'e susu (cumenti si narat in bidda mia a su mancu, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu) me is chistionis acapiadas a sa Lista B. Po una borta, cumenti podeis biri e ligi a solus, no si fatzu perdi su tempus chi mancai nemmancu teneis, cun contus, contixeddus, sciollòrius e stròllichiminis, e no sciu chi calincu de bosatrus at a essi prexau de podi ligi, feti e acoitu, una surra de novas acapiadas a is giogus de is diletantis sardus. Sa cosa chi apa a circai de fai, est cussu chi si potzu promitiri, a su mancu, at a essi cussa, tra is atras cosas, de cumprendi chi su mundu de sa bòcia si podit arregalai, cumenti ddi nau fatu fatu, letzionis de importu chi potzant balli, puru, po sa vida cosa nosta de dònnia dì. Chi seis costumaus a ligi is artìculus chi ndi pesu in sardu, scieisi giai, e beni puru, chi su giogu, de su restu (a su mancu a mei fait prexei a pentzai sa cosa diaici), est benendumì beni meda: is chistionis, is legas chi ndi bogant aforas is allenadoris e is giogadoris candu nci ciaciarru impari mi abarrant totu badda badda in coca, e a bortas (no arrannèsciu a si ddu cuai) mi serbint po circai de torrai a ndi artziai sa conca candu is cosas no andant deretas cumenti, mancai, ia a podi bisai. Ca in custa vida, depis sèmpiri fai su contu, a su mancu chi ses furbu, e unu pagheddeddu sàbiu puru, chi ti ndi potzat arrui in conca unu dannu de unu momentu a s'atru, custu est berus, ma fait a ddu nai aguali, is cosas iant a podi andai mellus, chi est cussu chi isperaus, de su restu, pròpriu candu no ti ddu abertas, o no nci creis prus.

Sa primu cosa chi mi benit de fai, po incumentzai a incarrerai cun is arraxonamentus, e cun is legas, est cussa de andai a castiai cumenti funt andadas is fainas de is assòtzius po su chi pertocat sa lista, e duncas, sa cosa prus bona chi podeus fai est cussa de andai a castiai is numerus, chi fabas no ndi narant de seguru, e de seguru ndi narant prus pagu meda de is chi bessint de sa buca de is ominis, chi est s'ùnicu animabi (pigheidda cumenti una mesu brulla) in totu sa nadura chi podit diventai, e chi podit essi, unu frobànciu (cumenti si narat in bidda), e custu gràtzias, mescamente, a is fueddus: chi no nci fessint fueddus, mi benit de dda pentzai diaici, no nci iant a essi frobàncius. Ma is fueddus podint essi, puru, mitzas po sa beridadi chi ddoi est, cuada, in custu mundu. Ma torraus a nosu.
Po sa Lista B, duncas, nci funt stètias bintises bessidas (cumenti me in totus is atrus campionaus, de su restu) ma sa cosa de importu prus mannu (e chi no s'est bida in nesciun antru campionau, a nai sa beridadi, a su mancu partendi de cussu de s'Ecellenza, fintzas a nd'arribbai, pròpriu innoi seus lòmpius, de su restu, a sa Segunda Categoria) est stètia sa bincida chi nd'ant cassau is campidanesus de s'Uda (una bidda chi me is ùrtimus annus, a su mancu, s'est ammanniada meda, siat po su chi pertocat sa cantidadi de cristianus chi ddoi bivint, e chi, in dì de oi, funt prus de otu milla e cincucentus, e po su chi pertocat sa cantidadi de domus chi ndi funt pesendindi, chi funt sèmpiri de prus), chi ant serrau sa stagioni a su primu postu de sa lista, cun calincuna cosa cumenti a setantaduus puntus, chi funt stètius bonus a ndi pesai gràtzias a bintitres partidas bintas e a is tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Una de is cosas chi at fatu, chi s'at donau, chi s'at regalau is spantus prus mannus, est stètia cussa chi pertocat is partida pèrdias, cun is de s'Uda chi no funt arrutus nemmancu po una borta cust'annu e, si cumprendit beni, est unu resultau chi no si biri dònnia dì: is campidanesus, de su restu, funt stètius is ùnicus, in totus is campionaus chi sigheus cun su Diàriu Sportivu, partendi duncas de is de sa Sèrie C e de sa Sèrie D, passendi a is de s'Ecellenza, de sa Promotzioni, de sa Primu Categoria e arribbendindi, duncas, a cussus de sa Segunda Categoria, chi no nc'ant mai ghetau una lagrima, ddi naraus diaici, po su disprexei de essi pèrdiu una partida. Is de s'Uda, peròu, ant tentu, apicigaus a is carronis, is de su Perdaxius (chi est una biddixedda chi fait feti calincuna cosa cumenti a milli e trecentus cristianus, e mi praxit meda, custa cosa de podi acapiai is resultaus de is partidas cun unu pagheddeddu de geografia, fadendi su contu chi ddoi futn scuadrixeddas de bòcia in prus de centu biddas, spratas in totu s'isula), chi funt stètius bonus a serrai sa stagioni, est a nai su campionau, cun feti unu puntu in mancu de is chi nd'ant cassau is primus de sa classi (est a nai, duncas, po essi prus pretzisus, setantaduus contras a setantunu).
Is piciocus sighius, e beni meda, de Fabio Tinti, ant bintu bintitres partidas (su pròpriu tanti de is chi ant bintu is de s'Uda, de su restu), ma nd'ant pèrdia una, cussa chi si fiat gigoada su noi de su mesi de Ladàmini, pròpriu in domu de is campidanesus, chi nd'iant cassau is tres puntus chi ddoi fiant totu badda badda gràtzias a su resultau de tres a zeru. Is de su Perdaxius ant serrau po feti duas bortas sa partida cun su resultau in paridadi, ma nc'est de nai puru chi funt stètius bonus, e tenint su mèritu, cumenti si narat, de essi mantènniu sa chistioni oberta, alluta, po sa cursa concas a su primu postu, e duncas po s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria, bia fintzas a is ùrtimus minudus de sa stagioni. A su de tres postus in sa lista, e custu est unu de is ispantus prus mannus chi ndi funt bessius a pillu a sa fini de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, ddoi agataus is pirresus de s'Uragano, cun is arrùbius-nieddus chi ant trabballau e funt stètius sighius, po un antru annu de sighiu, de Albertu Chessa, chi tenit is crais de sa scuadra me is manus cosa sua de unu bellu arrogu de tempus. Sa scuadra de Pirri, duncas, at serrau sa stagioni cun calincuna cosa cumenti a corantacincu puntus allogaus in busciaca, e chi funt, est stranu puru e feti a ddu scriri, giai giai trinta puntus in mancu (bintiseti, po essi pretzisus) de is chi nd'ant cassau is de s'Uda, e custu, mancai, si agiudat, si fait a cumprendi mellus sa fortza chi ant tentu is campidanesus cust'annu, cun una scuadra, ddu eus a biri mellus a luegus, forti e diaderus beni cuncodrada.
A su de cuatru postus in sa lista agataus is de sa Deximu 07, sighius de unu de is allenadoris de esperièntzia prus manna chi ddoi funt in dì de oi in totu su mundu de sa bòcia in Sardìnnia, e seus chistionendi, mescamente, de Giampiero Grudina (chi me is annus passaus e prus togus de sa carriera cosa sua iat acutu a giogai, cumenti a portieri, puru in su campionau de sa Sèrie A, impari a is de su Pisa): is deximesus, a nai sa beridadi, a su mancu castiendi su nomini de is giogadoris prus fortis chi teniant in sa rosa, partiant de seguru cun su bisu, e sa possibbilidadi, de binci su campionau, est a nai, duncas, cun sa possibbilidadi de ndi cassai su primu postu, ma a sa fini, cumenti si narat beni, s'ùrtimu fueddu tocat sèmpiri a su campu, e su campu, de su restu, at nau chi, fortzis, is deximesus podiant fai calincuna cositedda in prus de su chi ant fatu, o fortzis est totu crupa de sa maba sorti, chi in unu giogu (cumenti est cussu de sa bòcia) fait sèmpiri sa parti cosa sua. Po Grudina e is giogadoris cosa sua, intzandus, chistionaus de trexi partidas bintas, cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e otu partidas chi, invecias, ant pèrdiu chentza podi nai mancu mesu bah, cumenti si narat in bidda: est a nai ca, apustis chi nd'arruis, podis feti abbarrai citiu, ti ndi pigai is bagaglius (cumenti si narat) e, sèmpiri citiu citiu, pentzai a ti cuncodrai po su mellus chi podis, concas a sa partida chi at a benni acoitu. A su de cincu postus in sa lista (e seus mescamente sèmpiri chistionendi de sa Lista B, est craru puru, a bortas calincunu no si ddu siat scarèsciu giai in s'interis), agataus is de Domunoas, cun trintaseti puntus in totu (trintacincu in mancu de is chi nd'ant cassau is de s'Uda, e si naru custu po si fai cumprendi mellus sa forada chi is primus de sa classi funt stètius bonus a stuviolai a is pabas cosa insoru). Is arrùbius-nieddus, a fai is contus nci poneus diaderus pagu meda, ant bintu calincuna cosa cumenti a dexi partidas, nd'ant pèrdia una in mancu, est a nai noi, e po seti bortas si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu, ddi naraus diaici, cun sa isfida chi s'est serrada, est craru, cun su resultau siddau in paridadi. Impari a is de su Domusnoas, e sèmpiri cun trintaseti puntus in buciaca, aciapaus is de su Pula puru, chi nd'ant pesau numerus agualis a is de su Domusnoas: dexi partidas bintas, noi partidas trotas, chi si funt serradas cun sa derrota, e seti partidas innoi est arribbau feti unu puntixeddu. A su de seti postus, agataus un'antra scuadra chi at fatu una cursa de importu, cassendindi sa sarvesa cun unu bellu tanti de minudus ancora de giogai: seus chistionendi de is campidanesus de sa Giòventu de Assemini, chi ant serrau sa stagioni cun trintaduus puntus allogaus in sa cascia, gràtzias a is noi partidas chi funt arrannèscius a binci, e a is cincu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is asseminesus, duncas, ant pèrdiu po doxi bortas, est a nai una bella fita de is bintises bessidas. Impari a is asseminesus de sa Giòventu de Assemini, sèmpiri a su de seti postus, agataus is de su Sant'Anna Arresi (sa scuadrixedda de Arresi, est craru, chi est una biddixedda chi fait calincunca cosa cumenti a dua milla e otucentus cristianus, chi no funt pagus, a su mancu fadendi su contu de totus is scuadras chi ddoi funt in su campionau de sa Segunda Categoria), cun otu partidas bintas e otu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. A su de noi postus, is de su Club San Paolo, una bella scuadrixedda chi ddoi est in sa zona de Casteddu, e chi at bintu po otu bortas e po cincu bortas est arrannèscia a ndi scabulli feti unu puntixeddu. Is partidas innoi is biancus-birdis ndi funt arrutus (est a nai, mellus, chi no si cumprendit: is partidas pèrdias) funt stètias calincuna cosa cumenti a trexi, chi no funt pagus de seguru. Cun bintotu puntus, a su de dexi postus in sa lista, agataus is de sa Jupiter, sa segunda scuadrixedda chi nd'arribbat de cussa zona manna meda chi est Pirri, e chi abarrat, cumenti scieis beni e mellus de mei, pròpriu a su costau de Casteddu. Is pirresus de sa Jupiter ant bintu otu partidas, cuatru partidas si funt serradas chentza afròddiu nè prexu, est a nai cun su resultau de paridadi. Cun bintotu puntus, in de s'Audax nd'ant cassau sa sarvesa, chentza depi passai de sa partida finali, gràtzias a is otu giorronadas chi ant serrau cun s'allìrghia aintru de su coru e sa partida binta, e a is cuatru puntus chi nd'ant cassau candu is giogus si funt serraus in paridadi. Me is ùrtimas duas partida, invecias, cussas ca, po si cumprendi, ballint po un annu interu (e fait ispantus de seguru, su de si giogai un annu interu de bòcias e de resultaus in feti centuotanta minudus), is de su Gonnesa si dda funt dèpia biri contras a is de su Bindua, cun is duas scuadras chi, a sa fini de is giogus, si funt agataus cun duus gol a cada unu in buciaca, e duncas, is regulas chistionant craras, a abarrai po un antru annu in su campionau de sa Segunda Categoria ant a essi is de su Bindua, poita in sa lista tenint duus puntus in prus de is chi tenint is de su Gonnesa. A s'ùrtimu postu, duncas, agataus is de s'Is Urigus, cun feti una pertitedda binta (ma pròpriu poita est una, at a essi prus facili de si dda arregodai, mi benit de ddu nai diaici); is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stetias una biga manna, seus chistionendi de bintiduas giorronadas andadas trotas, apitzus de bintises bessidas, e is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi funt stetias feti tres. Tra is atras cosas, sighendi a castiai is numerus, po su chi s'ammancat de biri, is de s'Uda funt stètius sa scuadra chi nd'at cassau su tanti prus mannu de gol fatus, chi funt centu e catodixi, e su tanti prus pitichinninniu de gol incasciaus. Po pentzai, po cumprendi, mellus, totu sa fortza de is primus de sa classi, deu creu chi bastit a nai ca is de su Perdaxius, chi in atacu teniant unu giogadori forti meda cumenti a Samuele Curreli, tra is atras cosas, chi nd'arribbat apustis de una biga manna meda de campionaus giogaus in Ecellenza e Sèrie D e Promotzioni, nd'ant cassau feti setantanoi gol (trintacinu in mancu, e no funt pagus de seguru, de cussus chi nd'ant pesau in Uda) e nd'ant ingotu dexi in prus (est a nai, mellus, binticincu contras a dexi, e duncas dexi in prus, a fai is contus nci poneus diaderus pagu meda).

Cumenti fadeus, de su restu, dònnia borta, po torrai a bivi is sentidus prus mannus e de importu de sa stagioni, si nci podeus fuiai a ligi is fueddus chi m'at scoviau (chi m'at arregalau) Carletto Saba, chi est stètiu, ddu scieisi mancai beni e mellus de mei etotu, s'allenadori de is biancus-birdis, apustis de una pariga de annus passaus in domu de is de s'Atleticu de Casteddu. Cun issu, ddu eis a cumprendi beni a solus, eus chistionau de totu una cantidadi mannas de legas, a partiri de s'ùrtima partida chi ant giogau in su campionau, e chi est stètia, a sa fini, cussa de importu prus mannu po ndi serrai sa stagioni a su primu postu de sa lista, fadendi su contu, cumenti s'apu de su restu arremonau ainnantis puru, ca is de su Perdaxius funt stètius bonus, e bravus, a nci crei fintzas a s'ùrtimu minudu de giogu. Duncas, Carlu Saba m'at contau ca s'ùrtima partida chi ant giogau, seus chistionendi, est craru, de su campionau chi est acabbau me is cidas passadas, e duncas su de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, in domu de is de su Club San Paolo, chi est una scuadra de Casteddu, est stètia de importu mannu meda po ndi cassai s'artziada in Primu Categoria, ma comentecasiat s'allenadori, mancai siat giòvuneddu, est arrannèsciu a cuncodrai is cosas in sa manera mellus chi at potziu, est a nai chentza de timorias e chentza de pentzamentus lègius, agiudendi is piciocus cosa sua totu a mantenni su coru selenu (chi cumprendeis ita seu circhendi de si nai), chi serbit po fai beni in custas bessidas. Ancora una borta, duncas (mi praxit de ammachiai custa cosa, chi pròpriu si ddu depu narai), ndi bessit aforas sa calidadi e pruschetotu sa genia de su trabballu chi faint is allenadoris cun is scuadras cosa insoru, e prus de sighiri su trabballu chi pertocat is cambas de is giogadoris, abarrat de importu mannu su trabballu chi faint in sa conca; podit sucediri difatis, e sucedit fatu fatu, de su restu, a bolli nai sa beridadi, chi siat sa conca sa parti de su corpus etotu chi si donat is dannus prus mannus de aderetzai, pruschetotu po su chi podeus tzerriai "timoria de binci"; est a nai ca candu ses po lompi a su chi as sighiu e bisau po mesis e mesis, intzandus ti benit sa paura de no nci dda fai, cumenti si narat; a mei, de su restu, sucedit, mancai, candu depu partiri de calincuna parti e mancai mi parit totu de no nci dda fai: a pigai su trenu in orariu, a ndi artziai apitzus de sa navi o de s'aparechiu, e cosas diaici.
Po su giogu de sa bòcia, prus o mancu, pigat diaici, a sa pròpria manera: is de s'Uta, cumenti m'at scoviau s'allenadori cosa insoru, timiant de sballiai calincuna cosa, mancai de no arrannesci a ndi cabai in campu cun sa conca giùsta, cussa, duncas, chi serbit po giogai beni is partidas de importu diaici mannu; cun sa conca sboida de is pentzamentus grais, po incumentzai, e mescamente, puru, cun s'afròddiu chi serbit. De su restu, in domu de s'Uda sciiant, e beni meda, de no nci podi fuiai, de no podi arriscai de nci fuiai a s'aliga, po ddu narai mellus, un annu interu de trabballu. Duncas, is giogadoris funt arrannèscius a giogai sa partida cun gana bella, chentza de si fai pigai de sa pressi; cun sa bidea pretzisa, prantada beni in conca, de sa fortza de sa scuadra cosa insoru. Is de s'Uda, a fai beni is contus nci poneus pagu meda, teniant su vantàgiu de podi pentzai feti a su resultau de sa partida chi depiant giogai contras a is de su San Paolo, e custu bollit nai chi depiant pentzai feti a binci, e duncas a ndi cassai is tres puntus, e feti in custu modu su resultau de sa partida de is de su Perdaxius no iat a essi tentu importu. Is cosas in campu, de su restu, sa dì si funt postas beni acoitu: apustis de feti binti minudus de giogu, difatis, is de s'Uda fiant giai bincendi cun su resultau de tres a zeru, cun is meris de domu chi nd'ant cassau unu goiteddu feti me is ùrtimus minudus de su primu tempus, ma candu is cosas andant diaici, si podit nai, puru, ca su resultau no est mai stètiu in chistioni, est a nai chi is allenus ant tentu is crais de sa isfida in manu, in buciaca, de su primu minudu fintzas a s'ùrtimu. In sa segunda parti de sa partida, comentecasiat, is de s'Uda funt stètius bonus a ndi cassai puru su de cuatru gol, e duncas is cosas funt andadas ainnantis chentza tropus strobbus, est craru. De su restu peròu, no podis mai pigai is cosas po fatas ainnantis de ddas essi fatas, chi mi permiteis custu giogu de fueddus; nd'eus chistionau meda cust'annu, mescamente in su periodu de sa caresima (e no sciu chi si ddu arregodais, ma chi no s'est abarrau in conca deu seu pròpriu innoi po s'agiudai), ca unu de is arriscus prus mannus (e prus tontus, ddi naraus diaici puru) chi si podint fai in custa vida, est cussa de pentzai de nci essi lòmpius candu, invecias, ammancat ancora unu bellu tretu de fai.
Su giogu de sa bòcia no sighit un arrastu pretzisu, est a nai ca no est una scièntzia innoi tui podis sciri, ainnantis de su tempu, e in manera crara, chentza sbàllius, cumenti ant a andai is cosas. Peròu, custu est pagu ma est seguru, a is de s'Uda is cosas funt andadas beni meda, ca giai giai parit de si torrai a contai unu bisu, una faula, e no feti po su chi pertocat s'ùrtima partida chi ant giogau e chi est bàllia po ndi cassai sa bincida de su campionau, ma po totu sa stagioni chi funt arrannèscius a ndi pesai, ca, cumenti si narat fatu fatu, no nc'est stètia storia nè batalla o, po ddu nai imperendu atrus fueddus, a is scuadras aversàrias funt abarradas feti is pimpirilleddas. Is campidanesus, de su restu, funt stètius bonus a curri, a totu coddu, cumenti si narat in bidda mia a su mancu, chentza si frimai nudda nudda. Carlo Saba nc'at postu pagu meda, po diaderus, candu at fatu is contus: no est una cosa chi sucedit dònnia dì, dònnia annu, mellus, sa de binci bintitres partidas apitzus a unu tanti de bintises bessidas, cun tres partidas serradas cun su resultau in paridadi, e chentza de nd'arrui nemmancu po una borta. Ma a nai sa beridadi, custu est su chi ndi pentzat Saba, a su mancu, e totus is tifosus puru iant a podi essi de acòrdiu, impari a totus is chi ant biu, a su mancu po una borta, giogai is de s'Uda, no nc'est mai stètia nemmancu una partida innoi is primus de sa classi apant fadiau meda (prus de su tanti de su chi s'abertant, duncas) po ndi cassai is tres puntus. Is biancu-birdis funt arrannèscius a no perdi mai, e no nc'est stètia nesciuna atra scuadra, a su mancu me is campionaus sardus, partendi de is de s'Ecellenza e arribendindi a cussus de sa Segunda Categoria, chi siat arrannèscia a ndi pesai unu resultau diaici togu, e de importu diaici mannu. De su restu, in domu de is de s'Uda ant sèmpiri scipiu (ballit po s'allenadori, est craru, ma po totus is dirigentis puru chi ant donau una manu de agiudu), de tenni una scuadra, una rosa forti meda, chi fortzis fiat meda, ma meda prus forti de s'otanta po centus de is atras scuadras chi curriànt in sa Lista B de su campionau. Nau custu, peròu, is scuadras fortis, chi podiant curri po ndi cassai su primu postu, pròpriu a trassa de is udesus, a nai sa beridadi no ammancant, mancai fessint pagu: no podeus no arremonai is de su Perdaxius, de su restu, fadendi su contu de sa stagioni, de sa cursa chi nd'ant pesau, e fadendi su contu, mescamente, chi podiant contai apitzus de giogadoris de importu mannu cumenti a Samuele Curreli, chi me is annus passaus at giogau cun is campionis prus fortis chi s'agatant me in su mundu de is diletantis sardus, o cumenti a Andrea Garau, unu de is giogadoris de esperièntzia prus manna, chi nd'est arribbau impari a totu una biga manna meda de giogadoris chi nd'arribbant de s'esperièntzia de s'Atleticu de Narcau; duncas, m'at scoviau Saba, seus chistionendi de una scuadra chi est chi no prus foti de sa nosta, forti cantu sa nosta. Un'antra scuadra ca, a su mancu a s'incumintzu de sa stagioni pariat ca podiat curri po su primu postu, fiat sa Deximu 07, sa scuadra de Deximumannu, si cumprendit beni de su nomini, de su restu, chi est stètia sighira de Giampiero Grudina, cumenti s'apu arremonau ainnantis. Mancai, tocat a ddu nai, is decimesus ant pèrdiu una bella barchitedda de puntus in sa bia, est a nai chi ant pèrdiu unu bellu tanti de partidas ca, invecias, a su mancu a castiai is nominis de is giogadoris de sa rosa (e mescamente de is giogadoris chi teniant in atacu), iant potziu e depiu binci. Ma is ispantus no funt ammancaus de seguru, cumenti si narat. Nesciunu, duncas, si podiat immaginai sa stagioni toga meda e de importu mannu chi funt arrannèscius a ndi pesai is de s'Uragano de Pirri, cun sa scuadra sighida, sèmpiri, de un allenadori giòvunu, ma chi tenit un afròddiu mannu meda, cumenti a Albertu Chessa, chi tenit is crais de sa rosa me is manus, comomai, de una bella pariga de annus. Po cumprendi sa calidadi de sa stagioni chi nd'ant pesau, totu su bonu chi funt arrannèscius a ndi bogai aforas, bastat a fai su contu chi is pirresus ant serrau su campionau a su de tres postus in sa lista, aranti, pròpriu, cun unu puntixeddu in prus, de is de sa Deximu 07, chi eus arremonau ainnantis. Is de s'Uda, peròu, funt stètius bonus a curri cumenti una leporedda, chi mi permiteis de giogai unu pagheddeddu a fai su poeta. Saba, duncas, m'at contau chi is de s'assòtziu, est a nai su presidenti e totus cussus chi ddi ant donau una manu de agiudu in totu custu tempus, funt arrannèscius a incarrerai cun su trabballu po ndi cuncodrai sa rosa noba cun unu bellu tanti de cidas ainnantis de totu is atras scuadras; e custu at pèrmitiu de agatai s'acòrdiu cun una biga de giogadoris de importu. Ma po s'allenadori, nc'est stètiu, custu est pagu ma seguru, un antru momentu de importu mannu meda: fiat in su mesi de Idas, e pròpriu in s'interis chi sa fentana de su mercau fiat torra oberta; duncas ddoi funt stètius (una cosa chi capitat dònnia dònnia annu, duncas, est craru, e no feti in sa scuadra de s'Uda) una bella pariga (po ddu nai a sa sarda, est craru) de giogadoris chi ant decìdiu de fai is bagàglius, pigai su strexu e si ndi bobai a giogai in atrus logus, est a nai cun atrus assòtzius. Chi su mundu de su càlciu est fatu de custas cosas puru: oi giogaus impari, ma de cras, mancai, estus a podi essi aversàrius, est a nai s'unu contras a is atrus, apustis de una fida bivia cumenti a cumpàngius. E ddu sciu chi est una cosa unu pagheddeddu marigosa, ma a bortas sucedit su pròpriu in sa vida cosa nosta puru: oi andaus de acòrdiu, e cras, mancai, no arrannèsceus prus nemmancu a si castiai in faci. Chini est abarrau in sa rosa de s'Uda, po torrai a sa chistioni nosta, peròu, s'est arramangau is manigas, cumenti si narat, e sa rosa est benida a essi ancora prus forti de su chi fiat, e totu custu gràtzias, torra, a s'afròddiu, e a sa capacidadi chi is giogadoris tenint (ma ballit puru po is cristianus in medas fainas de sa vida) de crei apitzus a sa fortza cosa insoru etotu. Ddu arrapitu a me, po primu: no estus a depi perdi mai sa fidùcia apitzus de nosu etotu, e chi custu sucedit, puru (ca a bortas is tristuras funt prus marigosas de su chi podeus pentzai), depeus essi bonus a si lassai is dannus a is pabas (pròpriu cumenti faint is scuadras de bòcia) e pentzai feti a su benidori. Sa truma, sa rosa, duncas, at bogau aforas is dentis e is ungas, cumenti si narat, mescamente apustis chi ndi funt arribbadas is duas partidas chi si funt serradas in paridadi, e seus chistionendi de cussas contras a su Pula e contras a is de su Gonnesa, in sa segunda parti de su mesi de Dònniasantu.
Po sa fortza de sa difesa, duncas, est stètia una cosa de importu mannu meda su torrai a podi contai apitzus de unu giogadori forti e de esperièntzia cumenti a Pietro Aretino, chi est torrau in campu apustis de unu dannu mannu chi at tentu a su genugu, e chi ddi at fatu perdi una biga manna de partidas in totu custu tempus. In sa lista de partidas chi funt bàllias po sa torrada, invecias, is de s'Uda no ant sbàlliau nudda, nemmancu una vìrgula, cumenti si narat. Saba m'at contau ca is giogadoris cosa sua funt arrannèscius a binci totus is partidas chi teniant de giogai, cun s'ùnica partida chi s'est serrada cun su resultau in paridadi, chi est stètia cussa chi ant giogau, pròpriu, contras a is de su Perdaxius. Ma a fai beni is contus, sa dì nd'est arribbau unu puntixeddu de oru, cumenti estus a ddu podi tzerriai, ca at permìtiu a is de s'Uda de abarrai a su primu postu de sa lista; e a sa fini, cussu est pròpriu su puntixeddu chi baddat tra is duas scuadras. Una de is cosas chi at fatu is ispantus prus mannus cust'annu, a parti sa cosa de no essi pèrdiu mai po nemmancu una partida, nd'arribbat de s'atacu: is de s'Uda, difatis, funt stètius bonus a ndi pesai calincuna cosa cumenti a centu e catodixi gol. Carlo Saba, peròu, m'at scoviau chi at tentu sa bona sorti de podi contai apitzus de una bella pariga de giogadoris chi ddu iant giai sighiu a is tempus de s'esperièntzia cun is de s'Atleticu de Casteddu; duncas una pariga de giogadoris, sciiant giai, e beni puru, cumenti trabballat s'allenadori e cussu chi domandat, chi pedit e chi s'abertat de issus. Seus chistionendi, mescamente, de Nicola Atzeni, de Raffaele Picciau e de William Amorati, chi funt stètius is pilastrus de su progetu chi teniàt in conca s'allenadori e chi, de su restu, est stètiu bonu a ndi pesai. Saba, duncas, sciiat, e meda puru, ca custus tres piciocus ddi podiant donai una manu manna meda de agiudu, pruschetotu me is primus bessidas de sa stagioni noba, candu, mancai, no nc'est ancora cussu acapiu mannu meda tra s'allenadori e is giogadoris cosa sua. Custus tres giogadoris ant fatu unu trabballu bonu meda, in campu, si cumprendit, ma puru me is spolladroxus: candu cabant in campu, is cosas andant meda, ma meda beni, chentza strobbus o arroris; ballit po s'allenadori, ma mescamente po totus is atrus cumpàngius puru. Po su restu, a fai is contus nci poneus pagu meda: chi unu giogadori, un atacanti cumenti a William Amorati arrannescit a fai calincuna cosa, a solu, cumenti a corantatres gol, est giai giai bincendi su campionau a solu. Sa stagioni de Amorati est stètia de importu mannu meda, e s'allenadori m'at fatu a cumprendi cantu su giogadori siat stètiu forti, candu m'at contau chi s'atacanti est arrannèsciu a ndi furriai in gol, ddi nau diaici isperendi chi si potzat cumprendi su chi seu narendusì, s'otanta po centus de totus is ocasionis chi at tentu. Est a nai ca, apitzus de dexi ocasionis de gol, po otu bortas cassàt sa porta e fadiat su puntu, cumenti si iat a podi narai. Atzeni, invecias, est stètiu unu muru in sa difesa de is de s'Uda, e at fatu puru s'allenadori in campu, agiudendi duncas is cumpàngius prus giòvuneddus chi teniat. Picciau, invecias, no at mai fatu mancai s'agiudu cosa sua, cun is gol e pruschetotu cun una biga manna meda de passàgius po is cumpàngius (cussus ca, a sa moda ingresa, tzerriaus "assist"). De su restu, is de s'Uda ant trabballau, e meda puru, po circai de si cuncodrai mellus de su chi ant pòtziu, po su chi pertocat su giogu in atacu, ma chentza de si ndi scaresi su giogu de sa difesa, est a nai de totus is cosas chi serbit a fai po no incasciai su gol. Ma de su restu, e in custu Saba est stètiu craru meda, e meda meda onestu puru, is chi a sa fini ndi cabant in campu funt is giogadoris, e duncas funt issus chi faint sa parti prus manna, e trabballosa, de totu sa faina. Po arrannesci a si lassai a is pabas is de su Perdaxius, de su restu, est serbida una stagioni de oru, cumenti dda estus a podi tzerriai, e s'allenadori est cunvintu de su fatu chi sa scuadra cosa sua est arrannèscia a curri diaici a forti pròpriu poita teniàt, atacada a is carronis (cumenti si narat) una scuadra de aversàrius de importu mannu e diaici forti cumenti a cussa de is sulcitanus. Chi issus no iant fatu una stagioni diaici bona, m'at contau sèmpiri Saba, fortzis is de s'Uda nd'iant potziu perdi calincunu puntixeddu in sa bia, in su tretu, ma su fatu de tenni una scuadra chi curriàt diaici meda, a is pabas, at agiudau, e meda puru, a ndi pesai unu campionau chi at a abarrai in sa conca de is tifosus e de is de sa bidda po meda, meda tempus. Est su chi sucèdit, de su restu, candu sciis beni ca no podis sbàlliai.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Seconda Categoria