Salta al contenuto principale
deplano francesco bellu

Arregodus: torraus a bivi sa stagioni de importu mannu pesada de is de sa Francesco Bellu

Cumenti s'apu giai nau (e ispiegau, duncas) una biga de bortas, is nobas scritas in sardu campidanesu chi funt bessidas in s'istadi pertocant totu is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, partendi de is tres listas chi ballint po is giogus de sa Promotzione, passendi de is cincus listas de sa Primu Categoria e fintzas a nc'arribbai, nc'iat a mancai atru puru, a is otu listas de sa Segunda Categoria chi, mancai s'iat su campionau prus piticheddu, ddi naraus diaici (isperu chi si cumprendat su chi bollu nai), po nosu tenit su pròpriu importu de totus is atrus. Fortzis, sa cosa prus toga de su Diariu Sportivo (ma mi ndi rendu contu a solu chi no tocat a mei, a nosu, a ddu nai, ma a bosatrus chi brintais in su giassu po ligi totus is artìculus e is novas) est cussa de donai importu mannu puru a is campionaus prus piticus, cun sa pròpria cura, stima e atentzioni chi, mancai, si donat a is grandus campionis de sa Sèrie A. Po una borta, circu (mellus: apa a circai) de atacai sùbitu, est a nai de incumentzai, cun is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia, mancai mi praxiat de ammachiai (e de su restu, chi eis ligiu is nobas chi nd'apu pesau fintzas a immoi ddu scieis beni meda) a nci stichiri cussus chi, cun su tempus, apu incumentzau a tzerriai “contixeddus”. Eus a biri, duncas, cumenti ant a andai is cosas in custu artìculu, poita seu deu su primu, candu atacu a scriri, chi no sciu ita totu nd'at a bessiri a foras de sa conca mia. E duncas, mancai sia scriendi custu artìculu su merì, bascosu e apicigosu (custus funt is fueddus chi mi funt benius in conca...), de su seti de Agustu, bosatrus eis a ligi custa rigas feti sa primu dì de su mesi de Cabudanni, candu ant a mancai bintunu diis po s'acabbu de s'istadi, e candu ant a mancai feti trinta diis, tundas tundas, po s'incumentzu de sa stagioni noba, est a nai sa de su duamilla e bintiduus \ duamilla e bintritres. Me is atrus annus, is campionaus funt giai sèmpiri partius s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Cabudanni, ma cust'annu (fortzis poita su binticincu de su mesi de Cabudanni nd'ant pesau is eletzionis natzionalis) ant a torrai a partiri su primu domìnigu de su mesi de Ladàmini; est una cosa chi at a balli po is scuadras chi currint me is campionaus de sa Promotzione, de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria, poita is de s'Ecellenza (su campionau prus mannu chi teneus in Sardìnnia, tanti chi dda tzerriant sa Sèrie A sarda) at a torrai a incumentzai su bintotu de su mesi de Agustu (su bintunu at a torrai a partiri, invecias, sa cursa po sa Copa Italia) e at a acabbai su sexi de su mesi de Abrili. De nobas de torrai a contai nci ndi funt una biga manna meda, cumenti eis potziu cumprendi a solus de custas rigas, ma po s'artìculu de custa cida depu circai de chistionai (chentza perdi su fiu, cumenti si narat in italianu) feti de una scuadra: is de sa Francesco Bellu de Terraba, chi ant bintu sa cursa in sa Lista B de sa Primu Categoria cun calincuna cosa cumenti a sessantacuatru puntus, noi in prus de is chi nd'ant cassau is de su Santa Justa, chi ant serrau sa stagioni a su segundu postu ma apustis funt stètius piscaus (diaici ddi naraus, furriendi sa chistioni de s'italianu) po s'artziada in su campionau de sa Promotzione, chi est una cosa chi eus a biri mellus me is artìculus chi nd'ant a bessiri a pillu me is cidas chi ant a benni, chi su tempus, comentecasiat, no s'amancat de seguru. E duncas s'assòtziu de Terraba est arrannesciu a ndi pesai una stagioni bona e toga meda e po ddu cumprendi, cumenti a sèmpiri de su restu, iat a bastai a castiai is numerus chi nd'ant arregotu apustis de is bintises partidas chi ant giogau: is asullus-biancus ant bintu po binti bortas e ant pèrdiu feti duas partidas; is batallas chi si funt serradas in paridadi, invecias, funt stètias feti cuatru. Is numerus, duncas, s'agiudant beni a cumprendi totu sa fortza de una scuadra chi est arrannèscia a serrai is giogus candu ddoi fiant de giogai ancora duscentus e setanta minudus (est a nai: tres giorronadas); po cumprendi ancora mellus cumenti funt andadas is cosas no eus potziu fai cosa prus bona chi ndi pesai una bella ciaciarrada cun mister Alessandro Deplano, s'allenadori de sa scuadra, chi s'at contau (e scoviau) totus is segretus chi pertocant sa stagioni de is terrabesus.

«Is piciocus cosa mia funt stètius diaderus bravus meda — at dèpiu ammìtiri mister Deplano, cun su coru prenu de afròddiu — cussa de cust'annu est stètia, po nosu, una stagioni diaderus bona, e nareus puru, foras de conca. Seus diaderus cuntentus po essi arrannèscius a arregalai custu bisu, ddi nau diaici, a sa sociedadi cosa nosta: su presidenti e totus is atras personas chi faint parti de s'assòtziu, de su restu, si ddu minesciant, e meda puru, fadendi su contu de totu su trabballu, de totu sa passioni e de totus is isfòrtzus chi nc'ant postu, impari, est craru, a is sacrìficius, po su chi pertocat su dinai ma, ancora de prus, po su chi pertocat su tempus chi nc'ant ghetau in custa faina». Is de sa Francesco Bellu ant cassau sa bìncida de su campionau gràtzias a is tres puntus chi nd'ant bodditu in sa partida contras a is de su Meana Sardo, chi s'est serrada cun su resultau de dexi a zeru, po unu de is domìnigus prus drucis de s'annu, custu est pagu ma seguru. «Seus cabaus in campu po giogai sa partida contras is birdi-grogus — scoviat Deplano — sciendi beni cantu seus, cantu podeus essi fortis ma, de su restu, no pentzastus, diaderus, chi is cosas podessint andai diaici beni, cun totus cussus gol fatus. Nareus chi in campu seus arrannèscius, torra, a fai a biri a totus cantu balleus, ma cussus dexi gol funt bonus feti po is numerus; sa cosa de importu prus mannu po nosu fiat feti cussa de ndi cassai is tres puntus, chi si serbiànt po serrai sa cursa po su primu postu de sa lista». S'allenadori no podit ca essi prexau cumenti una Pasca, (si narat diaici, a su mancu, in bidda mia...). «Deu creu chi is piciocus miu e, duncas, totu sa truma de giogadoris chi ant fatu parti de sa rosa, siant stètius bravus meda: dònnia domìnigu tenia sa possibbilidade, una cosa de importu mannu meda candu curris po ndi cassai su primu postu de sa lista, a nci pentzai immoi, de scerai is giogadoris chi stadiant prus beni tra totus cussus chi ddoi fiant in sa rosa. Cumenti dònnia allenadori sciit beni, in una stagioni ti podit capitai, cumenti de su restu est capitau a nosu, de tenni calincunu strobbu, est a nai chi podit capitai chi calincunu giogadori s'ingollat, si strupit, e depat abarrai a foras, atesu de su campu de giogu, puru po una bella pariga de cidas. Chini est cabau in campu po giogai, peròu, e mi fait prexei a ddu nai, at sèmpiri fatu sa parti cosa sua». Is numerus, chi eus, de su restu, incumentzau a arremonai ainnantis, in sa primu parti etotu de custu artìculu, chistionat crarus: is de sa Francesco Bellu de Terraba ant serrau sa stagioni cun s'atacu prus forti (is gol fatus funt stètius sessantotu, duus in prus de is chi ant fatu is de su Santa Justa), e cun sa difesa chi nd'at bodditu, chi at incasciau feti dexiotu gol, unu in mancu, duncas, de is dexianoi gol chi ant incasciau is mogùresus de sa Freccia Parte Montis. Deplano no podit cuai, de seguru, totu su prexu chi tenit in su coru: «Nd'eus pesau sa rosa de sa scuadra, in s'istadi, cun su bisu de fai una cursa toga, bona meda e de importu mannu; tenestus giogadoris de esperièntzia in dònnia repartu de su campu; deu creu chi is numerus chi nd'eus pesau ndi sian arribbaus gràtzias a sa calidadi de is piciocus cosa mia. De seguru me is primus trexi partidas chi eus giogau, e chi ballint po sa lista de s'andada, eus fatu a biri a totus su valori de is difensoris cosa nosta; me is trexi partidas de sa torrada, invecias, seus arrannescius a serrai is partidas cun una biga de gol fatus chi s'ant duncas portaus a essi s'atacu prus forti de totu sa lista». S'allenadori s'at chistionau, puru, de totus is momentus de importu prus mannu chi at bìviu impari a sa scuadra cosa sua. «Nd'arremonu duus — s'at contau Deplanu —: su primu est stètiu, de seguru, po su chi pertocat sa partida chi eus giogau contras a is de sa Don Bosco de Gùspini e chi eus pèrdiu, in domu, aranti a is tifosus cosa nosta. Sa dì — sighit Deplano — ndi seus bessius de su campu pentzendi chi fessit una de is partidas prus togas chi eus giogau cust'annu; eus giogai beni meda, diaderus, sa scuadra s'est scabullia cun abbètiu, ma sa fortuna no at girau de sa parti cosa nosta, ddi nau diaici. Is scuadras fortis, deu seu cunvintu de custa cosa, a su mancu, arrannèscint a ndi pigai su bonu puru me is diis trotas e lègias. Apustis de cussa partida eus potziu cumprendi, ancora mellus, su tanti de sa fortza de sa rosa, de sa scuadra cosa nosta».Un'antra pagina de importu mannu in sa cursa conca a su primu postu de sa Francesco Bellu est stètia, de seguru, sa partida binta, cun su resultau de duus a unu, in domu de is grogus-arrubius de sa Libertas de Barùmini: «Seus arrannèscius a cassai duus gol me in sa primu parti de sa partida: nc'est pagu de aciungi, mescamente po su chi pertocat is primus corantacincu minudus de sa batalla, si seus fatus balli beni meda. Apustis de essi aciapau is gol, no eus dèpiu fai atru chi aguantai fintzas a sa fini, cun is de su Barùmini chi, tocat a ddu nai, nc'ant provau, e meda puru, a torrai a oberri is giogus. Is grogus-arrubius funt una bella scuadra e ddu ant fatu a biri in campu». Torraus, duncas, a is terrabesus: tra is giogadoris chi ant fatu a biri is cosas prus togas, nc'est, de seguru, Mattia Gallon, chi est stètiu cussu chi nd'at pesau sa cantidadi prus manna de gol, calincuna cosa cumenti a catodixi. Deplano narat sa sua: «Mattia at donau una manu de agiudu manna meda a totu sa scuadra; pecau feti chi no apat pòtziu giogai po totu sa stagioni, fadendi su contu chi po metadi de su campionau est dèpiu abarrai a foras, poita s'est ingotu una pariga de bortas; nareus, puru, chi no est stètiu, de seguru, fortunau. Chi fessit arrannèsciu a cabai in campu po totus is partidas chi ddoi fiant de giogai, fòrtzis iat potziu fai una biga manna de gol in prus de is chi at fatu. De su restu, scieus beni cantu est forti, fadendi su contu che me is annus passaus at giogau in scuadras chi curriànt me is campionaus de sa Sèrie D e est arrannèsciu a ndi artziai puru in sa Sèrie C2; mancu malli chi giogat cun nosu, mi megu, fatu fatu. Est unu pecau, ddu torru a arrapìti, chi no siat arrannèsciu, chi no apat tentu sa possibbilidade de fai a biri a totus su chi, diaderus, podit fai, su chi, issu a totu, po primus, est craru, boliat fai in custa stagioni. Po nosu, comentecasiat, est e abarrat unu de is giogadoris de importu prus mannu chi teneus in sa rosa in dì de oi, est craru». Un antru giogadori chi at fatu a biri cosas de importu mannu est Uliana: una garantzia po su benidori puru, de seguru. «Nicolo est unu piciocheddu, bravu e sèriu meda, chi me is ùrtimus annus at tentu cancu strobu in prus de is chi si abertàt: no est arrannèsciu a giogai totus is partidas chi iat essi ofiu fai, ma po su chi pertocat sa storia cosa sua in sa rosa de sa Francesco Bellu, at scerau de si acapiai a s'assòtziu cosa nosta e de si donai una bella manu de agiudu cun gana bona, ddi nau diaici, afroddiu mannu e sa volontadi de fai beni meda, impari, de su restu, est craru, a totus is atrus cumpàngius cosa sua. Nd'at pesau, de seguru, una stagioni bona meda, gràtzias a is gol chi at fatu s'at permìtiu de binci una biga de partidas». Deplano apustis aciungit: «Me is allenamentus chi fadestus aintru de sa cida at sèmpiri donau totu su chi teniat in cropus; deu creu, duncas, chi in su tempus, potzat feti mellorai, fadendi su contu, pruschetotu, chi est nasciu in su duamilla e tenit, duncas, feti bintiduus annus fatus, ma po s'edadi chi tenit, duncas, partit cun callidadis de importu mannu chi ddu iant a podi agiudai a diventai, in su benidori, unu giogadori mannu e forti. E deu, impari a totus is atrus dirigentis de sa Francesco Bellu, si ddu auguraus cun totu su coru, est craru». S'allenadori at fatu unu trabballu bonu meda cust'annu, impari, pròpriu, a totus is giogadoris de sa rosa cosa sua. «Candu tenis sa possibbilidade de trabballai cun giogadoris serius, chi no timint is sacrifìcius, ddi nau diaici, e no timint, duncas, a si fadiai tropu me is allenamentus e me is partidas, antzi, donant dònnia borta totu su chi tenint, fintzas a s'ùrtimu arroghededdu de fortza, depis feti pentzai, de allenadori, a circai de fai andai totus de acordiu; su trabballu de s'allenadori, duncas, est cussu de ndi pesai una truma de amigus o, mellus ancora, una famìllia; po mei, a su mancu, est custa sa faina de importu prus mannu chi tocat a unu allenadori; deu isperu, diaderus, de essi stètiu bonu a ddu fai, de nc'essi arrannèsciu, duncas; comentecasiat, is resultaus chi nd'eus arregotu in custus noi mesis de campionau iant a depi chistionai a solus, ita ndi narais bosatrus?». Deplano serrat sa ciaciarrada chi nd'eus pesau torrendi gràtzias a sa sociedadi, «chi est stètia bona a ndi pesai una rosa, una truma de piciocus tra is prus fortis de sa Lista B; is giogadoris, de su restu, funt stètius bonus e bravus a torrai a pagai, gioghendi beni e cun coru mannu, totu sa fidùcia chi is dirigentis iant spèndiu in s'istadi. I dirigentis de s'assòtziu sighint custu prugetu de diora, de medas annus; de seguru no funt una truma manna de genti ma, mancai siant pagus, ant trabballau beni meda, ghetendinci in sa chistioni totu su tempus chi funt arrannèscius a agatai; su progetu chi funt sighendi e chi funt stètius bonus a ndi pesai, ddu bollu arregodai poita mi fait prexei meda, pertocat puru is piciocheddus prus piticus de sa bidda e de sa zona cosa nosta, cun is scuadras de is Allievus e de is Giovanissimi chi currint, in dì de oi, me is campionaus regionalis de sa categoria. Is dirigentis, de su restu, s'ant sèmpiri donau una manu de agiudu po is allenamentus e po is partidas: no nc'est stètia una borta chi no fessint a su campu impari a nosu; pròpriu po custu s'iant a minesci un aplàusu mannu meda, e impari a issus, un aplàusu iat a depi andai puru a totus is tifosus e is tifosas chi s'ant sighiu cust'annu po is partidas, siat po cussas in domu cosa nosta chi po cussas in dumu allena. Terraba si minescit custa artziada de categoria: isperu che su de curri in su campionau de sa Promotzione potzat essi feti su primu de una cantidadi manna de satisfassiones». Serraus custas rigas chi pertocant sa Francesco Bellu, castiendi is novas chi nd'arribbant de su mercau. E duncas su presidenti Gabrielli Frongia e su Diretori Generali Stefanu Melis ant torrau a donai is crais de sa scuadra, iat a essi stètiu strangiu su cuntràriu, a nai sa beridadi, fadendi su contu de su trabballu bonu meda chi s'allenadori at fatu s'annu passau, a Alessandru Deplano. In sa rosa, nd'arribbat puru unu giogadori forti cumenti a Luca Orrù, nasciu in su milli e noicentus norantatres, chi me is ùrtimus tres annus at giogau in sa scuadra de is aristanesus de sa Tharros, cassendindi, duncas, s'artziada in Ecellenza cun is biancus-arrubius. Orrù iat giogau puru cun is mòguresus de sa Freccia Parte Montis, in atacu, e fiat stètiu bonu a ndi pesai calincuna cosa cumenti a coranta gol in cuatru annus de campionaus in Primu Categoria. Po su centrucampu, is de su Terraba Francesco Bellu ant a podi contai apitzus de Simeon Ezeadi, unu piciocu chi nd'arribbat de sa Nigeria, nasciu in su milli e noicentus otantaseti e chi, innoi in Sardìnnia, at agatau domu e trabballu; Ezeadi, difatis, s'est laureau in Economia Aziendale. Ezeadi cust'annu at agiudau is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia a ndi cassai su sartidu in Ecellenza, gràtzias a sa bìncida de su campionau de sa Promotzione; po cuatrus annus, invecias, est stètiu unu de is giogadoris de importu prus mannu po is de su Gùspini.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022