Salta al contenuto principale
alghero

Is de s'Alighera bisant grandu cosas po su benidori; torraus a bivi sa cursa concas a s'artziada in Promotzioni

A bortas mi benit totu de pentzai ca custa fida est fadiosa meda, e ddu nau deu ca po incasciai cussus cuatrus arriabis chi mi serbint po bivi in custu mundu macu e strambu meda (ma a bortas, tocat a ddu nai, diaici giogu a fai unu pagheddeddu su poeta puru, mi parit de essi meda, ma meda prus macu de su mundu puru) depu feti cracai is butoneddus in sa tialu de tastiera, po scriri e duncas po ndi pesai is artìculus chi, a sa fini, bosatrus lìgeis, tra is atrus, me in su giàssu de su Diàriu Sportivu; "feti" po modu de nai, si cumprendit, poita a sa fini dònnia trabballu tenit is dannus e is arroris cosa sua, desinò, fortzis, no ddu estus a tzerriai nemmancu trabballu, ma spàssiu. Ma a sa fini, mi megu a solu a solu e mi ddu arrapitu fatu fatu, mi iat a essi pòtziu capitai de peus, ca de su restu no depu arrogai is perdas a mossius e cun is dentis. De su restu, a bortas, mi benit totu de pentzai a totus is trabballus e is fainas chi is ominis e is feminas puru, est craru, depint sighiri in custa vida, e tocat a nai, puru, ca nci ndi funt una bella pariga chi no funt pròpriu spassiosus, po si chistionai craru. Babbu miu, po nd'arremonai unu, at passau prus de trint'annus in pitzus de is trenus, a domandai is billetus a sa genti, tra is atras cosas, e ddu fadiat a su noti puru, e medas bortas si depiat scidai a su chitzi, candu fiat ancora scùriu, e mi nd'arregodu de cumenti ndi torrat, totu stracu mortu, a domu. In sa famìllia de parti de sa bon'anima de mamma mia, invecias, fiant totus massaius: dexi fradis mascus chi ant passau sa vida cosa insoru fuiaus me is campus de trigu e de canciofa, asuta de su sobi, in s'istadi, e asuta de s'acua, mancai, e de su frius, in s'ierru. No sciu mancu deu, fortzis, poita apu incumentzau s'artìculu po custa cida cun custa lega: a nai sa beridadi, e ddu scieis giai, poita si ddu arremonu fatu fatu, no sciu mai, ainnantis de mi ponni, calli arrastu ant a pigai, calli arrastu ant a sighiri is chistionis chi ant a brintai me in s'artìculu in sardu; chi po cussus ca ndi pesu in italianu chistionu feti de bòcias, de resultaus de partidas e de gol (chentza stròllichiminis, duncas), po cussus chi nci bogu aforas (ddi nau diaici) in sa lingua chi si fueddat in su logu innoi seu nàsciu e pasciu, mi capitat (m'est giai capitau e deu creu, puru, chi at a sighiri a sucedi) de nci stichiri cussus chi tzerriu "contus e contixeddus", e chi nd'arribbant, mescamente, de totus is cosas chi tèngiu badda badda in sa conca mia. E duncas, no potzu mai sciri, ainnantis de mi ponni, calli ant a essi is cosas ca de sa conca ndi bessint aforas e andant a atumbai apitzus de is paginas, ddi nau diaici isperendi chi si cumprendat su chi si bollu nai.
E oi m'est pigau diaici, a torrai gràtzias a su cielu, po primu cosa, po nd'essi arribbau (mellus: po essi arrannèsciu a nd'arribbai) a custu puntu de su tretu de sa vida mia, a custu puntu de sa storia, cun unu trabballeddu chi, mancai piticheddu (no seu de seguru su prus arricu de custu mundu, e fortzis mancu mi iat a praxi, a essi su prus arricu de totu su mundu, chi si depu narai sa beridadi), mi permitit de mi comprai sa cosa de papai, is lìbbrus, is mexinas chi mi serbint po andai ainnantis e mi permitit de mi ndi scabulli de totus cussas spesas chi, a sa fini, teneus totus. Seu costumau, de su restu, si nau custu puru, immoi chi nci seus, a torrai gràtzias a su cielu, dònnia dònnia dònnia dì (chentza ndi sartai nemmancu una), e mescamente ainnantis de incumentzai a papai (po cussa chi estus a podi tzerriai oratzioni) po totus is personas chi cun su trabballu cosa insoru, ddi nau diaici, mi donant sa possibbilidadi de andai ainnantis: a partiri de su paneteri, chi de una vida (e po totu sa vida cosa sua, a narai craras e tundas is cosas cumenti staint) passat totu su tempus de sa noti, in s'interis chi totus is atrus drommint, a ndi pesai su pani po sa dì avatu; a partiri de sa cummissa chi serbit is clientis de su forru de su pani, de is ses de su mengianu fintzas a su megama, passendi po totus is cummissas chi mi donant sa fruta e sa bidrura (e chi abarrant, po oras e oras, asuta de su sobi, in s'istadi, o a titirigai a su frius, in s'ierru) e arribbendi (diaici dda acabbu puru), mancai, a totus cussus piciocus chi a is primus luxis, a is primus oras de su chitzi, andant in giru po sa bidda a ndi boddiri s'aliga. E duncas a dònnia unu tocat su suu, chi depeus circai de scroxai in sa manera mellus chi podeus, torrendi gràtzias a su cielu (ancora), de no tenni tropus daboris, e duncas, ghetendinci unu pentzamentu bonu e druci po totus is chi funt acorraus me is uspidalis, e po cussus, puru e mescamente, chi funt sunfrendi po calincuna mabadia, ca cussas puru, a cantu parit, no ammancant e no spaciant mai.
A fait su contu, duncas, de totus is lagrimas chi tocat a nci fuiai aforas, dònnia dì de sa cida, po pagai su chi nc'est de pagai, e po tenni calincuna cosa in su pratu de si ponni in buca, asuta de is dentis, e duncas de si nci ghetai in sa brenti, in su stogumu, nci poneus pagu meda.

E apustis de essi nau totu custu, provu a mi nc'acostai, abellu abellu, a is chistionis chi pertocant su giassu cosa nosta: duncas, fadendi is contus de totu su trumentu chi tocat a fai po trabballai (giai est unu trobeddu mannu a ddu agatai, unu trabballu, in prus, candu ddu agatas, depis fadiai a trassa de burricu, cumenti si narat in bidda mia), est craru ca unu piciocheddu (mancai unu piciocheddu giòvunu) no fait atru, a totu dì, ca bisai de guadangiai una barca (chi siat prus manna chi si podit) de dinai, mancai gioghendi a bòcia, a càlciu, a trassa de cussus grandus campionis chi currint in sa Sèrie A, innoi in Italia etotu (ma ballit, puru, po totus is atrus logus de s'Europa, est craru), e chi si parint fortunaus meda, cumenti si narat, feti po su fatu de podi incasciai totu cussu tanti mannu de dinai pighendi a carvadas de pei una bòcia e currendi in unu campu de càlciu. Po no chistionai, poi, de totus cussus cantantis, chi si ingollint una surra de dinai po cantai cussas cuatru o cincu cantzoneddas. E duncas, ddu cumprendeis beni, ca candu unu piciocheddu piticcu nd'arribbat a giogai in su campionau de sa Sèrie D (chi est s'acapiu, est craru, tra su mundu de is diletantis e cussu de is chi tzerriaus professioneris), no fait atru ca bisai de nci dda podit fai a nci artziai de categoria, e arribbai, mancai, in su mundu de su càlciu innoi girat su "dinai mannu", mancai, siat craru, po arribbai a cussus livèllus, cumenti si narat, tocat a fai una biga manna de sacrìficius, prus, fortzis, de is chi podeus pentzai. Apitzus de custa chistioni, duncas (diaici dda acabbu cun is stròllichiminis e incumentzu a si donai calincuna nova puru), ndi funt bessidas, una pariga de cidas fait, is regulas po su chi pertocat is "fuori quota", cumenti ddus tzerriaus in italianu. Duncas, cumenti scieis, is assòtzius de càlciu (me is campionaus chi andant de sa Primu Categoria fintzas a nd'arribbai a cussus de s'Ecellenza e de sa Sèrie D, ponendinci in su contu puru is de sa Promotzioni, est craru) depint fai cabai in campu unu tanti (podit essi unu, cumenti sucedit in sa primu categoria etotu, fintzas a arribbai a duus, tres e cuatru, me is categorias prus artas) de piciocheddus piticus: custu serbit (iat a serbiri, a su mancu, me is bideas de sa Lega Natzionali de is Diletantis e duncas po is de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu) po agiudai is giòvunus campionis (ddus tzerriaus diaici) a ndi bessiri a pillu, po ddis permiti de fai a biri a totus cantu funt fortis, e su chi sciint fai, isperendi, duncas, chi potzant arribbai a giogai me is scuadras fortis e, mancai, chi potzant guadangiai, puru, unu pagheddeddu de dinai, caschifu no fait de seguru, cumenti si narat. E duncas, po sa stagioni chi at a benni, est a nai cussa de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, est craru, is scuadras chi ant a curri in su campionau de sa Sèrie D nc'ant a depi mandai in campu unu piciocu nàsciu in su duamilla e tres, duus piciocus de su duamilla e cuatru e unu de su duamilla e cincu. Si cumprendit duncas, fadendi is contus, cantu potzat essi de importu su trabballu chi ndi pesant me is pipineras de is sociedadis, est a nai me is scuadras dedicadas a is piciocheddus prus giòvuneddus. Is scuadras chi ant a curri me in su campionau de s'Ecellenza e in cussu de sa Promotzioni, invecias, ant a depi fai cabai, po obbrigu, feti duus giogadoris pitichinninnius: unu nàsciu in su duamilla e tres, e unu nàsciu in su duamilla e cuatru. Custa regula at a depi balli po totu sa partida, est a nai ca in campu nc'ant a depi essi (a su mancu) duus piciocheddus piticus de su primu minudu de giogu fintzas a su de noranta, est a nai, duncas, fintzas a sa fini de sa partida. Is scuadras chi currint me is listas de sa Primu Categoria, invecias, ant a tenni s'òbbrigu de ndi fai cabai in campu feti unu piciocheddu piticu. A totus is giòvunus campionis de su benidori, duncas, ddus tzerriaus diaici, no podeus ca augurai totu su mellus e sa bona sorti, fadendi su contu, comentecasiat, chi po nd'arribbai a giogai cun is scuadras mannas, cumenti apu giai arremonau ainnantis, serbit, po manigiai torra su fueddu magicu, cumenti si narat, una biga manna de trabballu, a partiri de cussu chi tocat a fai ainnantis de incumentzai cun sa stagioni noba (e chi podeus tzerriai, furriendindi sa cosa de s'italianu etotu, "preparamentu atleticu", est a nai totu su trabballu, is esercìtzius chi tocat a fai po si cuncodrai is cambas), passendi de cussu chi tocat a fai aintru de sa cida etotu (po cussus chi, estus a podi tzerriai, furriendi torra su fueddu de s'italianu, "allenamentus") e fintzas a nd'arribbai, a sa fini, a su trabballu mannu meda chi nci bolit in campu, po is partidas uficialis, chi no est pagu de seguru. Unu trabballu mannu po is cambas, est craru, po su coru, po is prumonis e po sa conca puru, chi giogat, fortzis, giai giai sa parti de importu prus mannu de totus. A totu custu andant aciuntus, po fortza, totu una biga manna de sacrìficius: est a nai ca chi bolis diaderus giogai a bòcia po circai de ndi bessiri unu (mesu) campioni, depis fai su contu chi no as a podi bessiri a ti imbriagai dònnia sabùdu cumenti, mancai, faint is amigus cosa tua chi no giogant a bòcia; depis fai su contu de nci depis ghetai, in sa faina, una biga de tempus, depis fai su contu chi in campu, pruschetotu, t'at a tocai a abarrai cuncentrau apitzus a su chi ses fadendi, chentza ti perdi in pentzamentus scrèmpius, mancai. A totus is piciocheddus chi bisant de diventai giogadoris professioneris no podeus fai atru ca nai: "tocai feti!", cumenti si megàt sa bon'anima de nonna mia. E po totus is atrus? Mi fatzu custa pregunta a solu a solu, e mi dòngiu puru s'arrespusta: a totus is atrus, a cussus chi giogant, mancai de una vida, me is campionaus prus piticheddus, abarrat feti su spàssiu, chi pagu, comentecasiat, no est. Impari a sa chistioni chi apu pigau, apitzus de totus is trabballus prus lègius e fadiosus chi nci funt de fai in custu mundu (e sa lista iat a podi essi longa meda, gei si cumprendit), nci iat a essi de chistionai, puru, de totus is modus chi teneus po si sprèviai, partendi de su abarrai sètzius a su bar a totu dì, passendi da su abarrai apicigaus a sa televisioni a totu dì, arribbendi a totus is atras milli fainas chi podeus fai po circai de nci passai calincuna orixedda in paxi, assebiaus. Su càlciu, a nai sa beridadi, e mescamente cussu chi pertocat is assòtzius de diletantis, mi parit una cosa bona, e no ddu nau feti poita deu, apitzus e cun custa faina, nci trabballu; mi parit ca siat una cosa sana, sa de si atobiai cun is cumpàngius cosa tua, sa de curri totus impari, sa de batallai po ndi cassai unu gol (o po ovitai de ddu incasciai, ballit aguali, est craru), sa de fai festa, totus impari, apustis chi, mancai, bincis una partida, o ancora mellus, unu campionau; e deu creu chi siat una cosa bella, puru, sa de prangi (impari, est craru) candu ndi perdis una partida de importu, o candu ndi cabas de categoria in cussa prus in bàsciu. E duncas, po oi puru deu creu de dda podi acabbai cun totus custus stròllichiminis (ma chi no nci ndi sticu a su mancu una parighedda, no tèngiu paxi, cumenti ia a podi nai, mesu brullendi e mesu narendisì sa beridadi), fadendi su contu, pruschetotu, chi custus stròllichiminis mi serbint po ammanniai sa cantidadi de fueddus chi imperu po ndi pesai is artìculus, e custu mi permitit puru de cambiai lega, a su mancu po unu pagheddu, e sa cosa m'agiudat, tra is atras cosas, a no m'arrosci tropu, chi su perìgulu prus mannu est pròpriu cussu de perdi s'afròddiu, a fai sèmpiri is pròprius cosas e a chistionai sèmpiri de is pròprius cosas.
Ma est berus, puru, ca in totus custas cidas, de candu nd'est brintada s'istadi e, mellus ancora puru, de candu funt acabbaus is campionaus, eus incumentzau a chistionai de is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, giai giai torrendi a bivi sa stagioni cumenti chi fessit unu film, circhendi de cumprendi calli funt stètias is diis, is partidas de importu prus mannu, e circhendi de cumprendi, cun s'agiudu de is ciaciarradas chi nd'eus pesau cun is allenadoris e cun is giogadoris, cumenti funt andadas, diaderus, is cosas. E duncas, po s'artìculu de custa cida si tocat a chistionai de s'ùrtima lista tra totus cussas chi faint parti de su campionau de sa Primu Categoria, e duncas seus chistionendi de sa Lista E, cun is de s'Alighera chi nd'ant cassau su primu postu, cun cincuantaseti puntus in totu, chi nd'ant pesau in bintises bessidas, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a is dexesseti partidas chi funt arrannèscius a binci e a is ses puntus chi nd'ant arregotu candu is partidas si funt serradas cun su resultau in paridadi. A is pabas de is primus de sa classi agataus is de su Campanedda, chi ant fatu, issus puru, una stagioni de importu mannu meda, cun cincuantatres puntus in buciaca, est a nai, duncas, feti cuatru in mancu de cussus chi nd'ant cassau is de s'Alighera; is duas scuadras, tra is atras cosas, e a fai is contus nci poneus diaderus pagu meda, ant bintu su pròpriu tanti de partidas (dexesseti, duncas), ma is arrùbius – brau sighius de Piredda nd'ant pèrdiu giai prus de su dòpiu, est a nai seti contras a tres. Po tres bortas, invecias, is de su Campanedda ant serrau sa partida cun su resultau siddau in paridadi. A su de tres postus, is de s'Ittiri  Sprint, sighius de un allenadori giòvuneddu, ma chi cust'annu est arrannèsciu a fai unu trabballu bonu cantu a s'oru, cun cincuantaduus puntus allogaus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a sexi partidas bintas e cuatru partidas innoi funt arrannèscius a ndi cassai feti unu puntixeddu, cun su resultau, duncas, chi s'est serrau in paridadi. Po ses bortas, invecias, sa scuadra de Itiri Canedu at dèpiu lassai sa strada a is aversàrius, est a nai chi ant pèrdiu sa partida. A su de cuatru postu, un'antra scuadra chi nd'at pesau una cursa toga toga meda: seus arramonendi is de su Badesi, sighius de un antru allenadori giòvunu meda, ma chi est stètiu bonu a fai curri a forti meda sa rosa de piciocus cosa sua; seus chistionendi de Simoni Deliperi, chi apustis de essi acabbau sa carrièra sua, prena de prexus, chi depeus nai sa beridadi, cumenti a portieri (e medas annus ddus at fatus impari a is de sa Torres, chi est sa scuadra prus manna chi ddoi tenint in Tattari), si nc'est fuiau, a fundu 'e suus, cumenti si narat in bidda mia a su mancu, a fai s'allenadori, e a cantu si iat a podi nai, su benidori parit bonu meda po issu, est a nai ca is satisfatzionis no ddi ant a mancai de seguru. A su de cincu postus in sa lista, agataus is arrùbius-brau de su Valledoria chi, a nai sa beridadi, fiant tra is scuadras chi teniànt is cartas prus togas po ndi cassai su primu postu e duncas s'artziada in su campionau de sa Promotzioni, ma a sa fini calincuna cosa no est andada cumenti bisastus is de s'assòtziu, fadendi su contu chi, apitzus de bintises bessidas, nd'ant cassau catodixi bìncidas, ma ant pèrdiu, puru, po calincuna cosa cumenti a ses bortas, e po ses bortas etotu ant serrau is isfidas cun su resultau cravau in paridadi, cumenti estus a podi nai. Duncas, po is de su Valledoria funt arribbaus calincuna cosa cumenti a corantotu puntus, chi funt noi in mancu de is chi ant cassau is de s'Alighera, chi, est giustu a ddu narai, in s'istadi ant fatu comentecasiat unu trabballu mannu meda e funt arrannèscius a cuncodrai una scuadrixedda prena fintzas a cucuru de giogadoris fortis e de esperièntzia. A su de ses postus in sa lista, agataus is de su Siligo, cun corantotu puntus etotu, ma cun una partida binta in prus de su chi ant fatu in Valledoria (est a nai cuindixi contras a catodixi), ma is piciocus sighius de Pinna, peròu, nd'ant pèrdiu duas in prus (otu contras a ses, duncas); in partidas chi ant serrau in paridadi funt stètias feti tres, po tres puntus in totu, duncas A su de seti postus in sa lista, funt arribbaus is de su Monte Alma, cun corantunu puntus allogaus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a is doxi partidas bintas e a is cincu partidas chi ant serrau cun su resultau frimu in paridadi. A su de otu postus, is de s'Olmedo, cun trintacuatru puntus in totu allogaus in domu cosa insoru, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexi partidas bintas e a is cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi Is de s'Olmedo, de su restu, ant pèrdiu po doxi bortas. Unu puntu in mancu, duncas funt trintatres, po is de su Ploaghe, chi ant serrau sa stagioni a su de noi postus in sa lista, apitzus de catodixi scuadras in totu. Is biancus-asullus ant fatu festa, ddi naraus diaici, po noi bortas, e ant prantu, est a nai chi funt abarraus a buca asciuta, po calincuna cosa cumenti a undixi bortas, ma poi, a sa fini, nd'ant cassau puru noi puntus gràtzias a is nois partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is de su Ploaghe funt arrannèscius, comentecasiat, e est pròpriu custa sa cosa de importu prus mannu, a ndi cassai sa sarvesa, est a nai sa possibbilidadi de giogai torra po un antru annu in su campionau de sa Primu Categoria, chentza depi passai, chentza depi giogai is duas partidas finalis, chi a bortas tzerriaus play-out, a sa moda de is ingresus.

De is ùrtimas cincu scuadras de sa lista, podeus nai feti ca is de su Trinità ant serrau sa stagioni a s'ùrtimu postu, cun feti cuatru puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a una partida binta e e a duas partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi cun is aversàrius; a fai beni is contus, is puntus in sa lista po is arrùbius-brau iant depi essi cincu, ma unu ddu ant pèrdiu in sa bia poita no funt andaus a giogai una partida, cussa contras a is tattaresus de su Cus, chi si depiat giogai a sa de binticincu giorronadas, est a nai su sexi de su mesi de Abrili. Is de su Treselighes, sighius de Danna, nd'ant cassau cuindixi puntus, gràtzias a is duas partidas chi funt arrannèscius a binci (e apitzus a bintises giorronadas funt pagus, si cumprendit beni) e gràtzias a is noi partidas chi funt stètius bonus a serrai cun su resultau in paridadi. Is de su Trinità, tra is atras cosas, funt stètius cussus chi ant pèrdiu sa cantidadi prus manna de partidas, est a nai bintitres. Is de su Treselighs, invècias, feti cuindixi. Dexesseti funt is partidas chi ant pèrdiu is de su Sorso, issus puru ndi funt cabaus torra in su campionau de sa Segunda Categoria, apustis de essi bintu cincu partidas, cun cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, po calincuna cosa cumenti a dexanoi puntus in totu. Po is de su Cus de Tattari, invecias, is puntus funt stètius bintises, unu a partida, a fai sa mèdia, cumenti si tzerriat, ma a castiai beni cumenti funt andadas is cosas nd'ant cassau otu bìncidas e feti duas partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is de s'universidadi, duncas, si dda funt dèpia biri contras a is de su Casteddu Sardu po ndi cassai sa sarvesa me is ùrtimas duas partidas finalis de sa stagioni: is arrùbius – biancus ant serrau s'annu cun trintunu puntus in buciaca, gràtzias a is otu partidas chi funt arrannèscius a binci, e is seti partidas chi ant serrau in paridadi cun is aversàrius. Custu, duncas, po su chi pertocat sa situatzioni in sa lista.

E deu creu ca, immoi, sa cosa mellus chi si potzat fai est cussa de arraxonai, impari a bosatrus, est craru, apitzus de is cosas chi m'at scoviau Gianni Piras, s'allenadori, pròpriu, de is grogus-arrùbius, candu eus ciaciarrau, una pariga de cidas fait, apustis de sa bìncida de su campionau. Gianni Piras dunca m'at contau ca no si abertàt ca is de su Valledoria podessint perdi sa partida contras a is de su Monte Alma, cosa chi est serbida po serrai is giogus po sa cursa a su primu postu cun centu e otanta minudus (est a nai duas partidas) ancora de giogai. E fortzis in domu de is de su Valledoria tenint is disprexeis prus mannus, poita si abertànt, custu est pagu ma seguru, de podi fai una stagioni prus bona de su chi, a sa fini, funt arrannèscius a ndi pesai. Ma in custu, su giogu de sa bòcia est giai giai aguali a sa vida: partis cun una biga de bisus mannus, una sachita de isperas, siat a podi nai, po sighiri a giogai a fai su poeta, e invecias apustis is cosas abarrant unu pagheddu prus tostadatzas de matziai e de scroxai, e duncas, in su giogu de sa bòcia, ma ballit po sa vida puru, depis tenni passièntzia, e provai a ndi artziai sa conca acoitu, mancai de sa stagioni chi nd'arribbat subitu avatu. De su restu, peròu, tocat a nai custu puru, is de su Monte Alma, pruschetotu me is partidas chi ant giogau in domu cosa insoru, funt sèmpiri stètius un ossu lexu de arrasigai, cumenti estus a podi narai. In sa partida chi ant fatu contras a is de su Valledoria, tra is atras cosas, ant acabbau sa isfida cun feti noi ominis in campu, contras a is undixi de is aversàrius, po crupa de duus cartellineddus arrùbius. Nesciunu, duncas, si podiat abertai sa sciusciada in terra de is de su Valledoria, ma a sa fini su giogu de su càlciu est togu meda pròpriu poita, dònnia tanti, po no nai fatu fatu, sucèdint cosas chi tui no ti iast a podi nemmancu immaginai. Is de s'Alighera, nc'est de nai custu puru, peròu, ant giogau sa segunda parti de sa stagioni, est a nai totus is partidas chi ballint po sa lista de sa torrada, beni meda, chentza sballiai giai giai nudda. Gianni Piras m'at scoviau ca, eia, funt arrannèscius a abarrai unu pagheddeddu prus atentus, prus fortis po su chi pertocat sa conca e sa cuncentratzioni, de su chi fiant arrannèscius a fai, a su mancu, me is primus trexi partidas de s'annu. E torraus a sa chistioni chi eus giai arremonau: prus de is cambas, a bortas, sa cosa de importu prus mannu est s'afòddiu, e sa conca chi tenis (sboida de pentzamentus tontus) candu ndi cabas in campu po giogai sa partida. S'allenadori m'at contau puru ca fortzis, cumenti passàt su tempus, e duncas, cumenti giogànt is partidas, is piciocus cosa sua funt arrannèscius a pigai cunfiantza cun sa categoria, fadendi su contu, de su restu, chi medas de issus fiant costumaus a giogai in campionaus prus mannus, cumenti a sa Promotzioni e fintzas a s'Ecellenza. Cumenti sucedit in sa vida etotu, peròu (e custa est una de is letziònis chi deu creu no m'apa a scaresci mai), is partidas pèrdias (est a nai, candu sballias e nd'arruis), t'agiudant a cumprendi su chi podis fai mellus, e duncas, t'agiudant a biri su chi est andendi trotu. Chentzas dannus, chentza arroris (e fortzis, ballit aguali, chentza mobadias), a bortas, no si nd'estus a acatai de sa strada lègia innoi s'agataus. E de su restu, deu creu chi custus fueddus, chi m'at regalau Gianni Piras, siant tra cussus de importu prus mannu chi nd'apu cassau, e allogau, in custus dexi annus chi trabballu po is amigus de su Diàriu Sportivu. E nci sticu custu puru, in mesu a sa chiastioni, immoi chi nci seu: custa letziòni dda apu agatada, aguali aguali, in unu lìbbru chi ligu, e chi sigu, po fai is esercìtzius de su chi tzerriaus yoga, e duncas, po dònnia genia de esercìtzius ddoi funt custas frasias chi ti depis arrapiti, aintru de sa conca tua etotu, in s'interis chi ddus fais (mantra, ddus tzerriaus in italianu). E una de is frasias chi mi praxint de prus, est cussa chi narat chi, a bortas, in custa vida, is dannus, is arroris (e totu is bortas, duncas, chi nd'arruis), funt cosas chi serbint po mellorai s'echilibbriu, sa fortza cosa nosta etotu. E ddu cumprendeis a solus, duncas, cumenti una chistioni chi un allenadori acapiat a sa scuadra cosa sua, potzat balli, puru, po sa vida de dònnia dì cosa nosta, e custa est, diaderus, una de is cosas chi mi donat s'afroddiu prus mannu, e sa gana bella, po sighiri a andai ainnantis in custu arrastu, a su mancu po su chi pertocat is artìculus chi ndi pesu in sardu. Ma torraus a nosu, e duncas, a is grogus-arrùbius de s'Alighera. Gianni Piras m'at scoviau chi una de is cosas de importu prus mannu po ndi cassai sa bìncida de su campionau, a su mancu segundu issu, est craru, funt stètius is tifosus: sa genti s'est acostada e acapiada a sa scuadra cumenti, fortzis, no sucèdiat de unu bellu pagheddeddu de annus, e ant sighiu is giogadoris siat po is partidas chi ant giogau in domu, est craru, e siat po totus is partidas chi ant giogau in domu allena, ddi naraus diaici. Pròpriu po custu, s'allenadori e totus cussus chi ant trabballau impari a issu tenint totu is arraxonis de si intendi diaici prexaus: candu ti intendis apitzus s'amori, sa passioni e sa stima de sa genti, ti parit giai giai de podi tocai su cielu cun unu didu, cumenti si narat. E de su restu, s'agiudu de is atrus, mescamente de is personas chi ti bollint beni, est una de is mexinas prus fortis chi nci potzant essi, siat candu ses stracu, o mobadiu, o candu ses annadendi in acua mabas e no bonas (cumenti narat un amigu miu). Tocat a nai puru ca, a partiri da s'istadi passada, e fintzas a is ùrtimas partidas, is de s'assòtziu ant fatu unu trabballu mannu meda, e de importu, po circai de tzerriai sa genti a biri is partidas a su campu: si funt fatus intendi, ddu podeus narai diaici, siat in sa televisioni, siat in sa radio e siat me is giornalis, e is resultaus funt stètius bonus cumenti a s'oru. Castiendi is numerus chi nd'ant pesau is de s'Alighera, si cumprendit beni ca, a su mancu po su chi pertocat s'atacu, e duncas po su chi pertocat su tanti de gol chi nd'ant pesau, funt stètius is prus fortis, cun calincuna cosa cumenti a sessantanoi gol fatus, chi benint a essi calincuna cosa cumenti a tres gol a partida, fadendi sa mèdia. De su restu, m'at scoviau Piras, is cosas funt andadas beni, cumenti totus isperànt e bisànt. Is giogadoris funt sa linna, ddi naraus diaici, po su trabballu de s'allenadori, chi fait su giogu, sa parti, pròpriu, est craru, de su maistu de linna. S'allenadori, tra is atras cosas, at tentu sa fortuna, manna meda, de podi contai apitzus de una truma de giogadoris de esperièntzia manna meda, chi sciint beni meda, e chentza s'agiudu de nesciunu, cumenti si cumportai po is partidas, e pruschetotu candu is cosas si imbuddidant. Piras, cumenti m'at scoviau issu etotu, no at fatu atru ca fai su trabballu, su doveri cosa sua, ddu estus a podi tzerriai diaici, ma sa cosa de importu prus mannu, comentecasiat, est cussa de essi arrannèscius a ndi cassai su primu postu de sa lista. E custu bollit, nai, tra is atras cosas, chi tra is giogadoris, tra sa sociedadi e tra s'allenadori etotu nc'est stètiu un acordiu mannu meda. Chentza de custu acòrdiu, is bìncidas trigant a ndi lompi. Is de s'Alighera, inzandus, funt stètius bonus, tra is atras cosas, a ndi torrai a pesai acoitu sa conca apustis chi ndi funt arrutus, una cosa chi, in su giogu de sa bòcia, cumenti in sa vida etotu, est de importu mannu meda, e no m'apa a arrosci mai de dda arrepiti, deu creu. Su chi tocat a fai, apustis chi ndi ingollis una partida pèrdia, o apustis de una partida chi, mancai, no ses arrannèsciu a giogai beni cumenti boliast, cumenti isperàst de fai, est cussu de torrai a partiri, mancai prus a forti puru, chi nci dda fais. Apustis chi nd'arruis in una forada — m'at contau Piras, pròpriu cumenti chi fessit unu dotori chi sanat sa conca — sa cosa de importu prus mannu chi podis fai est cussa de abarrai assèbiu, po su chi est possibbili, chentza ti fai pigai, duncas, de su nervosu, de is timorias. E custu ballit, est craru, siat po is giogadoris e siat po s'allenadori e is chi ddu agiudant. Po fai un esèmpiu, is de s'Alighera funt arrannèscius a torrai a partiri, acoitu, apustis de sa partida chi iant pèrdiu in domu de is de s'Ittiri Sprint, chi eus arremonau, tra is atras cosas, ainnantis in custu artìculu etotu, fadendi su contu chi funt stètias una de is scuadras chi ant fatu a biri is cosas prus togas. Peròu, apustis de cussu dannu, is de s'Alighera funt stètius bonus a binci sa partida chi ant giogau, in domu cosa insoru, contras a is de su Campanedda, cun is arrùbius-brau chi, tra is atras cosas, ndi funt arribbaus a sa isfida cun su primu postu de sa lista in buciaca. Una giorronada chi s'allenadori s'arregodat beni meda, po su prexu chi nd'at tentu apustis de nd'essi cassau cussa bìncida, fadendi su contu, pruschetotu, ca is grogus-arrùbius fiant cabaus in campu chentza una bella pariga de giogadoris de importu mannu meda. Sa pròpriu cosa, de su restu, est sucèdia in sa partida contras a is de su Badesi, chi nd'est arribbada apustis de sa pistada, de sa surra, po ddu nai mellus, chi is de s'Alighera nd'iant bodditu in domu de su Siligo. Contras a is piciocus sighius de Simone Deliperi, is grogus-arrùbius fiant stètius bonus a ndi pesai cincu gol in totu, cun feti unu goiteddu incasciau. Tra is atras cosas, cussa est stètia s'unica partida chi is de su Badesi ant pèrdiu in domu cosa insoru, e custu si fait a cumprendi, mellus, de sa fortza chi ant tentu is de s'Alighera. Custu bollit nai, duncas, chi sa truma de giogadoris sighida de Gianni Piras est stètia bona a si lassai a is pabas, e acoitu puru, is dannus e is arroris, una cosa chi fortzis, a totu is atras scuadras chi curriant po su primu postu no est arrannèscia o, a su mancu, no est arrannèscia diaici beni.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Prima Categoria