Salta al contenuto principale
Castiadas Caboni esultanza

Domìnigu arricu meda de partidas: ses scuadras de s'Eccellenza torrant in campu po sa cursa conca a sa Sèrie D, is de s'Altzaghena frimus po crupa de su virus

E duncas, nci seus torraus a arrui in cussa chi tzerriant "zona rossa". A nai sa beridadi s'iat a praxi, e meda puru, incumentzai, a su mancu po una borta, cun is Novas in sardu campidanesu po su giassu de Diario Sportivo chistionendi de bòcia e de is campionaus sardus, ma dhu scieus beni cumenti funt andendi is cosas, giai de prus de un annu, chi castiaus beni a su calendàriu e a su tempus chi si ndi bobat: su virus abarrat una de is chistionis prus callentis chi nci funt in dì de oi, badda badda in su coru e mescamente in sa conca de is cristianus, e si tocat a sighiri diaici, a su mancu fintzas a su trinta de su mesi de Abrili, candu is de su Guvernu s'ant fai a sciri ita ant decidiu de fai po sa segunda mitadi de su beranu, est a nai po su mesi de Maju e pruschetotu po su mesi de Làmpadas, cussu chi s'at a portai conca a s'istadi. E intzandus, torrat a serrai giai totu: ballit po is palestras, po is bar (po nd'arremonai feti una pariga) e po totus is atividadis (e is trabballadoris) chi fiant circhendi de si ndi strantaxai, de si ndi pesai apustis de doxi mesis de scuriu e de pentzamentus lègius. Ma sa batalla contras a su virus no est ancora binta, dhu scieus, de su restu, e eus a depi atendi chi is dotoris fetzant totus is vacinus e duncas, si cumprendit, nc'at a serbiri un antru paghedhu de passièntzia, e de isperas bonas (chi no amanchint mai!), poita assinuncas no estus a sciri diaderus cumenti fai a tirai ainnantis. Is augùrius de totus cussus chi trabballant po su Diario Sportivo andant diaici a totus is personas chi funt annadendi in acua lègias: chi totus potzant agatai is fortzas po cumbati, dì po dì, e po abarrai in peis. In s'interis, du boleus arregodai, is de su Guvernu ant fatu partiri totus is agiudus in dinai chi pertocant is personas e is famìlias chi, po crupa de su virus e de totus is serradas, no scint prus cumenti lompi a sa fini de su mesi, poita su dinai me is buciacas de sa genti est sèmpiri prus pagu, ma nc'at a serbiri unu bellu paghedhu de passièntzia, si cumprendit beni, poita is personas chi ant pediu is agiudus in dinai funt medas e nc'at a bolli su tempus po atendi a totus. Apustis de totu custus fuedhus, cun su coru, est cussu a su mancu chi isperaus, unu paghedhu prus legeru e lèbiu, torraus a chistionai de is fainas chi prus si pertocante s'arrachedint, est a nai is campionaus de bòcia de is diletantis. Dominigu passau, est a nai s'undixi de su mesi de Abrili, is otu scuadras de s'Eccellenza chi ant scerau de torrai in campu, ant giogau is primus partidas de custu duamilla e bintunu, fintzas a imoi diaici poburu de spàssiu e de sprèvius, una cosa chi ponit in cruxi, ndi seus segurus, is mannus (totus cussus, mancai, chi giogant me is campionaus de Promozione, de Primu e de Segunda Categoria, chi funt stètius sciusciaus, a su mancu po su chi pertocat sa stagioni chi ballit po su duamilla e binti \ duamilla e bintunu) e, pruschetotu, totus is piciochedhus prus giovanus e prus pitichedhus, chi po imoi podint feti abarrai a castiai is atrus currendi in campu avatu de sa bòcia. Dhu boleus arrepiti torra: at a serbiri passièntzia e coru forti po si ndi scabulli de custu mabi legiu chi si nd'est pròtziu apitzus. Intzandus, a is cuatru de su megama, est partiu su campionau nou po is de s'Eccellenza, cun otu scuadras chi in catodixi giorronadas s'ant a giogai s'artziada in su campionau de sa Sèrie D, cursa chi at acabbai, chi totu andat beni cumenti de su restu isperaus, po su binti de su mesi de Làmpadas. De is seti giorronadas chi is scuadras sardas de su campionau de s'Eccellenza iant acutu a fai, partendi de su binti-seti de su mesi de Cabudanni, est a nai sa dì de s'incumintzu de sa stagioni noba, fintzas a su binti-cincu de su mesi de Ladàmini, chi est stètiu, duncas, s'ùrtimu domìnigu bonu po su giogu de sa bòcia in Sardinnia, is de sa LND e de sa FIGC ant decidiu de sarvai, e de ponni me is contus po is listas nobas, is dexi partidas chi is otu scuadras ant giai giogau tra issas, in cussu chi tzerriaus gironi de s'andada. Po su domìnigu de Pasca Manna, duncas, is de sa LND ant decidiu de ndi pesai sa primu giorronada, pighendi po bonas is partidas chi si fiant giogadas giai su trinta de su mesi de Cabudanni (ballit po is de su Bosa e is de sa San Marco de Assèmini, cun is campidanesus chi iant bintu sa partida po unu a zeru) e is partidas chi si fiant giogadas in su mesi de Ladàmini, partendi de cussa tra is de su Gùspini e is nugoresus de sa Nùorese, cun is meris de domu chi si fiant pigaus totus is tres puntus chi dhoi fiant badda badda in campu, gràtzias a su resultau de tres a unu; passendi de sa partida tra is de s'Ossese e is de su Castiadas ca, invecias, si fiat serrada cun su resultau de unu a unu, cun d'unu puntixedhu a conca, e arribbendi a sa partida tra is de su Poltu Ridundu e is de s'Atleticu de Uri, cun is allenus chi iant bintu cun su resultau de cuatru a unu. Cun custus numerus me is pabas, duncas, is ses scuadras funt torra cabadas in campu (a is contus, si ndi acataus allestru, nd'amancant duas, ma feti poita sa partida tra is nugoresus de sa Nùorese e is de su Poltu Ridundu si fiat giai giogada su binti-seti de su mesi de Cabudanni, cun is meris de domu chi iant bintu cun su resultau de tres a duus) cun is primus de sa lista de s'Atletico de Uri chi, apustis de is tres partidas giai giogadas, si funt agataus in buciaca noi puntus e, pròpriu po custu, parint cussus postus mellus po sa cursa conca a sa Sèrie D, ma nc'at a essi de abertai chi totus is scuadras s'agatint cun su pròpriu numeru de partidas giogadas. Is grogus-arrubius, duncas, si dha funt depia biri contras a is biancu-niedhus de s'Ossese, chi s'agatànt in su segundu postu de sa lista: a fai sa festa, duncas, funt stètius is meris de domu, chi partint giai, aici parit a su mancu, cun su fogu me is peis, dhi naraus diaici, cun sa conca giusta e cun is cambas chi girant giai a milli a s'ora, mancai is giogadoris fessint chenza cabai in campu po una partida de calincuna cosa cumenti a cincu mesis. Is de s'Ossese ant a depi torrai a partiri, cun prus fami, apustis de sa primù partida perdia in su campionau nou, ma is giogus po ndi artziai in Sèrie D, est craru, funt ancora totus de fai. In sa primu parti de sa partida is de S'Atleticu circant de agatai su gol cun Pinna e apustis cun Calaresu; is biancu-niedhus de s'Ossese nc'arrannescint a ndi artziai sa conca in sa segunda metadi de su primu tempus cun duus tirus scutus de Arca e de Gueli. Sa partida abarrat spàssiosa: a su de corantunu minudu, Arca nci provat cun d'unu bellu tiru scutu concas a sa porta difendia de Pittalis, chi peròu arrannescit a sarvai sa scuadra cosa sua, cassendi sa bòcia. In su segundu tempus puru sa partida est bella de castiai, cun is duas scuadras chi circant de agatai su gol; gol chi nd'arribbat apustis de un'ora de giogu, candu Pinna donat una bella carvada de pei a sa bòcia, apustis de unu tiru de sa banderedha po is de s'Ossese; sa bòcia lompit de is partis de Calaresu, chi ndi benit sciusciau in terra de Madeddu; su tiru de frimu tocat a Ravot chi ndi intzetat sa giogada giusta, ndi piscat in mesu a s'area Stechina chi arrannescit a donai unu bellu corpu de conca a sa bòcia, chi ballit duncas po su primu gol de sa partida. Is meris de domu sighint a atacai, circhendi su segundu gol puru, cun Orro e Ravot e cun Doukar. Is de s'Ossese circant de arrespundi cun Cocco e Saba, ma su resultau no cambiat. Is de s'Uri intzandus s'allogant in buciaca is primus tres puntus e sighint a castiai totus de su primu postu de sa lista, in artu, cun doxi puntus. Is de s'Ossese, invècias, abarrant cun feti unu puntixedhu. A su segundu postu de sa lista, cun cuatru puntus, agataus is de su Gùspini e is de Sa San Marco de Assèmini: is primus ndi torrant in domu cun d'unu bellu puntixedhu apustis de sa partida contras a is de su Bosa, batalla chi si serrat cun su resultau de unu a unu. Is de su campindanu de mesu, intzandus, podint castiai conca a su benidori cun su coru prenu de isperas, cun is de su Bosa, sighius de mister Salvatore Carboni, chi, de su restu, funt patus giai in bona saludi e cun meda gana de torrai a giogai. Is duas scuadras ndi cabant in campu cun medas giogadoris nous: is meris de domu ant imprassau torra Ruggiu e Di Angelo, de sa Macomerese ndi funt arribbaus puru Nachet e Soru, duus piciochedhus piticus meda, chi giogant cumenti a "fuori quota", cun Spanu chi, invecias, nd'arribbat de s'Ossese; is allenus de su Gùspini, invècias, ant pigau unu giogadori forti cumenti a Samuele Curreli, chi at giogau, tra is atras, cun is scuadras de su Crabònia e de sa Monteponi de Igrèsias, e ant donau is crais de su centrucampu a s'ex Ilartzi Demurtas, cun Boi e Mudu chi ndu funt lòmpius de is castedhaius de sa Ferrini, impari a Uccheddu, chi s'annu passau giogàt cun is de s'Arbus. Torrendi a sa partida, is de su Gùspini circant su gol, seus a su de dexi minudu, cun d'unu bellu tiru, forti meda, scutu de Caddeo, cun Sechi chi peròu arrannescit a ndi cassai sa bòcia. Su Gùspini sighit a atacai e a su de binti-tres minudu Ibba po pagu no cassat sa porta difendia de Sechi, chi no ci podiàt fai prus nudha. A su de binti-cincu minudu, peròu, is de su Bosa agatant su gol: totu partit de una bidea de Marco Carboni, cun Massa chi no est abbili a ndi cassai sa bòcia, cun Nino Pinna chi agatat diaici sa possibbilidadi de nci scudi sa bòcia in sa porta chenza nisciunu strobu. Is de su Gùspini ci ponint peròu calincuna cosa cumenti a cincu minudus po ndi torrai a aderetzai e a strantaxai sa partida, cun Samuele Curreli chi arricit sa bòcia de Demurtas e fait partiri unu tiru forti e bellu meda chi abbruxat su portieri Sechi, chi no nci podit fai nudha po cassai sa fusilada, scuta cun su pei mancu de binti-binticincu metrus. Is duas scuadras in campu sighint a si dha gherrai: Di Angelo po pagu no nd'aciapat su segundu gol, ma Massa custa borta arranescit a sarvai is cumpàngius suus; de s'atra parti, nci provat torra Curreli, cun d'unu tiru da frimu, apustis tocat torra a is de su Bosa, cun Carboni chi perdit sa batalla cun Massa. In su segundu tempus sa partida abarrat alluta, e diaici fintzas a sa fini, cun is de su Bosa chi me is ùrtimus minudus de giogu po pagu no nd'aciapant su segundu gol puru. Nd'arribat feti unu puntixedhu puru po is de su Castiadas, chi funt partius cun sa bidea de si giogai, fintzas a s'ùrtima giorronada, s'artziada in sa Sèrie D: nc'est de nai, peròu, ca is campidanesus de sa San Marco si dha funt gherrada beni, cun gana bella e coru de lionis. Is de sa San Marco aciapant su gol chi ballit po s'unu a zeru giai a su de undixi minudu, candu Podda, piscau beni meda de Andrea Manca, fait partiri unu tiru, cun su pei mancu, e stampat diaici sa porta difendia de Forzati. Su Castiadas circat de ndi pesai sa conca allestru, cun is atacus de Argiolas, Caboni, Scioni, ma su resultau abarrat de unu a zeru po is allenus. Apustis, nci provat puru Argiolas, cun sa bòcia chi po pagu no pigat in prenu su palu de sa porta de Galasso. Is de su Castiadas acabbant su primu tempus a s'atacu, cun Porcu chi serrat beni sa cursa de Lentini, po s'ùrtima atzioni de su primu tempus. In su segundu tempus, intzandus, is meris de domu circant de aguantai su paregiu cun Caboni e cun Nieddu, cun s'ex giogadori de Murera e Idolo de Arthana chi ndi brintat in campu a su de undixi de su segundu tempus. A su de trinta-duus minudu de su segundu tempus, peròu, Porcu arrannescit a giogai sa bòcia scuta de Manca, apustis d'unu tiru de sa bandheredha, ma ndi pigat in prenu su palu. Is de su Castiadas, scarescia sa timoria po su gol chi fiant acanta acanta de ndi pigai, si fuliant torra a s'atacu, mescamente cun Caboni chi a su de coranta minudu, est a nai a cincu minudus de s'acabbu de sa partida, donat unu bellu corpu de conca a sa bòcia e agatat su gol. Intzandus nci provat, po duas bortas de sighiu, Nieddu puru, ma su giogadori de Biddamanna Strisàili no est fortunau. S'urtima ocasioni, peròu, est po is allenus, chi po pagu no agatant su gol e no bincint sa partida gràtzias a su tiru scutu de Scalas, cun sa bòcia chi peròu ndi bessit aforas de su campu. Custu po su chi pertocat sa segunda giorronada de su campionau nou de s'Eccellenza, cun is otu scuadras chi funt torradas in campu, mancai sa Sardìnnia siat torra stètia pintada de cabori arrubiu (cumenti eus giai contau), poita is giogus de s'Eccellenza funt cracullaus cumenti a is atrus de importu natzionali, est a nai is campionaus de Sèrie A, de Sèrie B, de Sèrie Ce de Sèrie D, po arremonai is chi pertocant su giogu de sa bòcia. E pròpriu is de sa Sèrie D, cun is scuadras sardas chi currint in su girone G, domìnigu passau funt torraus in campu po sa de binticincu giorronada. A nai sa beridadi, sa giorronada est incumentzada giai in su megama de su sàbudu, cun tres partidas chi pertocant tres scuadras sardas: seu chistionendi de is de sa Torres, de is tattaresus de su Latte Dolce e de is de su Lanusè. Unu sàbudu druci meda, dhu depeus nai, cun totus e tres is scuadras chi ant bintu e si ndi funt pigadas, diaici, is tres puntus chi dhoi fiant badda badda in su campu. Is de su Lanusè, intzandus, ant bintu po duus a zeru in domu de is de su Vis Artena, gràtzias a is gol fatus de Sylla, a su de trexi minudu in su segundu tempus, e apustis de Raimo, chi at agatau su segundu gol pròpriu a sa fini de sa partida, a su de coranta-cincu minudu. Nd'arribbat una bella bìncida, aforas de domu, puru po is tattaresus de su Latte Dolce, chi si ndi funt pigaus is tres puntus de sa partida contras a is de su Latina: su gol chi at decidiu sa batalla portat sa frima de Calì, chi agatat sa giogada giusta a su de trinta-cuatru minudu in su primu tempus. Is de sa Torres puru bincint sa partida contras a is de s'Afragolese e sighint a isperai de abarrai, po un antru annu, in su campionau de sa Sèrie D, mancai is cosas chi pertocant sa lista no siant pròpriu bonas. Is arrubius-brau ant bintu cun su resultau de duus a zeru, gràtzias a is gol fatus de Cristaldi, a su de doxi minudu de su segundu tempus, e de Vavassori, chi at cassau su segundu gol apustis de dexi minudus. Su domìnigu, invècias, est tocau a is de su Crabònia e a is de su Murera, chi ant giogau in domu contras a is de su Cassino e a is de su Savoia. Nudha de fai, invècias, po is de s'Altzaghena, chi funt stètius firmaus de su tialu de virus, e chi depiant giogai contras a is de su Giugliano, cun tres puntus badda badda in campu chi ant a essi grais meda po sa cursa po abarrai po s'annu chi benit puru in sa Sèrie D. Sa partida tra is sardus e is campanus fiat sartada puru a s'andada.

Ma torraus a castiai su chi est sucediu in campu domìnigu, cun is de su Crabònia chi si funt depius acuntentai feti de unu puntixedhu, cun Cestaro chi a su de trinta minudu de su segundu tempus nd'at cassau su parègiu, apustis de su gol fatu de Giglio a su de corantunu minudu de su primu tempus. Domìnigu de scaresci allestru, invècias, po is de su Murera, chi ndi funt arrutus in domu cosa insoru contras a is de su Savoia, chi ant bintu sa partida po tres a unu cun is gol de Caso Naturale e de De Rosa, chi nd'at fatu duus. Po su Murera, su gol portat sa frima de Demartis, cun d'unu tiru de is undixi metrus. Imoi is de sa Sèrie D ant a torrai a cabai in campu crasi puru, chi est mèrcuis, su catodixi de su mesi de Abrili, po sa de binti-ses giorronada, cun su derby tra scuadras sardas, duncas tra is tattaresus de su Latte Dolce e is de su Crabònia. Torra una partida aforas de domu po is de sa Torres, chi si d'ant a depi biri contra a is de su Nola, e po is de su Lanusè puru, chi si dha depint gherrai contras a is de su Nuova Florida. Una partida in domu po is de su Murera, chi ant a arriciri is de s'Afragolese. Nudha de fai, est craru, po is de s'Altzaghena, chi po crupa de is giogadoris apuntoraus chi tenint me in sa rosa no ant a podi cabai in campu po sa segunda borta de sighiu.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Eccellenza
serie d