Salta al contenuto principale
cortoghiana villasimius

Promotzione: Is de sa Fermassenti de Santu Giuanni Suèrgiu sighint a batallai po ndi cassai sa sarvesa; bincint puru is de su Cortoghiana

Chi su calendàriu no est pighendumì in giru, cumenti si narat (megu a brullai deu puru, est craru!), seus lòmpius a su mesi de Martzu puru, mancai arrumbua arrumbua e trisia trisia (e pista pista puru), e duncas seu innoi, cumenti a sèmpiri, chi circu de ndi pesai s'articulu po custa cida, scritu in su sardu campidanesu chi si fueddat in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu crèsciu e innoi bivu. Su Carrasciali puru si ddu seus lassaus a is pabas, e a nai sa beridadi, chi me is cidas passadas apu tentu de nai (est a nai, mi seu lamentau) ca no nci fiant pipius e pipias bistidas a maschera, giobia passau e martis passau puru apu biu calincunu chi, mancai is de su Guvernu sigant a consillai de no si atobiai in trumas mannas po circai dei frimai su spaniamentu de su Covid, nc'at provau a fai festa e a si ndi andai in giru cumenti festus costumaus a fai in totus is annus passaus. De su chi apu potzu biri, calincunu nc'at provau (e a cantu parit nc'est arrennesciu puru) a ndi pesai una festixedda, mancai piticca, me is localis, impari a is amigus, o me is pratzixeddas puru, mesu cua cua, tanti po fai spreviai unu pagheddu is fillus (e is fillas) po una pariga de oras. E cussas oras de spreviu, ndi seu seguru, ballint prus de s'oru, mescamente chi ses unu pipieddu piticcu, e mescamente chi no cumprendis beni ita totu est sucèdendi in su mundu, tra pandemias (dda tzerriaus diaici, furendindi su fueddu de s'italianu) e guerras, cun sa Russia, est una de is nobas de importu prus mannu, de su restu, chi est circhendi de ndi brintai, cun s'esèrcitu cosa sua, in Ucraina, e est fadendi dannus mannus (fai sa guerra bollit nai, sèmpiri, fai dannus...mi parit craru e nc'est pagu de nc'aciungi), fadendi su contu chi funt sciusciendindi domus e scolas, cun is cristianus chi no podint fai atru che si ndi fuiri de is logus innoi ant sèmpiri biviu, cun su disisperu in su coru e cun is lagrimas me is ogus e in sa cara.
E intzandus, ndi seu seguru, cussas oras de sprèviu funt de importu mannu, cumenti s'ària chi arrespiraus po bivi o s'acua chi si ndi bufaus, poita desinunca unu d'acabbat a s'amachiai, e s'arriscu est mannu. Ma su Carrasciali puru si ddu seus lassaus a is pabas (poita, cumenti naràt Eraclito, unu filosofu chi est biviu in Grecia prus o mancu cincucentus annus ainnantis de Gesu Cristu, su tempus passat e cun issu passant totu is cosas de custu mundu macu innoi s'agataus a bivi) e immoi nc'est de pentzai a sa carèsima, chi est incumentzada pròpriu ariseu, su duus de su mesi de Martzu, cun cussu chi podeus furriai de s'italianu e podeus tzerriai "su mèrcuis de su cinixiu", chi est sa dì innoi su prèidi ghetat unu paghiteddu de cinixiu (fatu s'annu ainnantis, abbruxendi is truncheddeddus de is ollastrus, in cussu chi podeus tzerriai su "dominigu de is pramas", sèmpiri furriendiddu de s'italianu) in sa fronti de is cristianus, po arregodai chi sa vida no est feti unu giogu, unu spàssiu (e su Carrasciali iat a depi a essi, pròpriu po custu, unu de is perìodus prus spassiosus...) ma nci funt puru is daboris, is trumentus e, mancai no si praxiat, nc'est sa morti puru, chi est una faina chi pertocat a totus, ominis (e feminas), animabis e fintzas is prantas e is matas. E duncas, cumenti scieis meda, meda mellus de mei, in custus coranta diis de caresima, is cristianus iant a depi circai de fai unu pagheddu de penitèntzias, est a nai, po nd'arremonai una, circai de papai prus pagu (apustis de s'essi satzaus de tzipulas e parafritus, cumenti eus fatu, de su restu), o circai de bivi cun umilidade, mancai pentzendi, in s'interis, a is chi staint meda peus de nosu. Totus custas cosas, partendi de sa dieta (papai prus pagu petza, po nd'arremonai unu, o circai de bufai prus pagu binu de su chi fadeus dònnia dì), fintzas a arribbai a is oratzionis, funt esercìtzius chi is ominis (ma ballit puru po is feminas, est craru) fadiànt giai de tempus meda, ca de seguru no est una novidadi chi nd'ant bogau a foras is cristianus, ma fiant costumus chi pertocànt is antigus puru, ballit po is chi biviànt in India, po nd'arremonai unu, e po is chi biviànt in Grecia puru: s'omini, est craru, at fatu custus esercìtzius po circai de si limpiai sa conca e pruschetotu su coru; funt cosas chi esistint de mill'annus e chi ndi funt arribbadas fintzas a nosu; ma in dì de oi, fortzis, eus pèrdiu sa metadi de is chistionis, est a nai chi fadeus is penitènzias giai giai chenza cumprendi su poita, o mancai, chenza nci pentzai prus de tanti. Nci funt cussus chi sighint a bivi sa vida cosa insoru chentza totus custus arrexonamentus, e nc'iat a mancai atru, no tengiu nudda de nai, poita dònnia unu de nosu est libberu de bivi cumenti mellus creit. Certu, chi si depu nai sa beridadi, mi parint strambecus meda cussus chi bivint dònnia dì cumenti chi fessit Pasca Manna: certu, nosu si ddu podeus permitiri (chistionu de is europeus, mescamente), teneus totu su chi disigiaus, in cantidadis mannas, ballit po su papai e po totu su restu, partendi de is sprevius fintzas a dònnia tontesa prus pitica chi si serbit po bivi e po si spassiai puru; is tempus innoi nci fiat sa fami (e sa guerra), is tempus innoi is personas fiant diaici poberas chi depiànt fai is sartus po circai de ndi pesai su prangiu e sa cena, dìpo dì, funt passaus e si parint diaici atesu chi si ndi seus giai giai scarescius, de cantu iat a podi essi trumentosa e tostada sa vida, e iat a bastai a chistionai po cincu minudus cun is nonnus o cun is personas prus becias (est a nai: antzianas) de nosu po ddu cumprendi. E invècias, apustis de sa Segunda Guerra Mondiali, cun cussu chi in italianu si tzerriat "boom economico", est a nai sa creschida de sa richesa de is personas, e duncas sa possibbilidadi de spendi su dinai e de comperai is cosas, est cumenti chi biveus, po trescentus e sessantacincu diis, sa dì de su martis de su Carrasciali, chi est cussa innoi si podit papai e buffai de totu, a foras de contu, chentza bregungias. Certu, po cumenti fiant pesadas is cosas me is annus passaus, su Carrasciali serbiàt pròpriu a si ndi bogai totus is disìgius, po torrai apustis a bivi cun umilesa; immoi invecias s'umilesa est morta, no s'agatat prus e fortzis est po cussu chi unu pagheddu de caresima s'iat a fai beni.
Po mei, a su mancu, est unu de is perìodus de importu prus mannu chi nci funt aintru de s'annu: est su momentu innoi circu de cumprendi calli funt is cosas de mei (e de sa vida mia, mescamente, est craru no?) chi no andant beni o chi si podint mellorai, e dònnia dònnia annu mi nd'acatu chi nci funt una biga de cosas de torrai a ponni deretas (fadendi su contu chi s'iant stetias deretas in su passadu...), una biga de cosas chi potzu arrangiai, e dònnia dònnia annu mi parit de no essi mai incumentzau cun su trabballu, e mi benit de mi fai pigai de su disisperu, ma pentzu chi siat una cosa normali, chistionu de totus custus pentzamentus lègius, pruschetotu sa segunda diis de sa caresima: est a nai, eus a biri cumenti m'apa a intendi sa cida santa, chi est cussa de sa Pasca Manna; in totus is modus, nci podeis contai, s'apa a fai sciri.

E duncas po custa cida puru potzu nai de essi acabbau cun totus is stròllichiminis chi tengiu boba boba in sa conca, e apustis de essi nau totu custu (speru de no si fai pèrdiri tropu tempus) si nci podeus ghetai, a fundu 'e susu (cumenti narant in bidda mia) me is chistionis acapiadas a sa bòcia e a is campionaus de is diletantis sardus. Cumenti scieis beni (e chi no ddu scieis, seu innoi pròpriu po si ddu arregodai) domìnigu passau, est a nai su bintiseti de su mesi de Friàrgiu, is campionaus de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria funt abarraus frimus: is de su Cumitau Regionali, candu nd'iant pesau is calendarius cun totus is giorronadas, iant lassau sbuidu, est a nai chentza partidas, pròpriu s'ùrtimu domìnigu, chi est, po torrai a cussu chi festus narendi ainnantis, su de su Carrasciali, de sa festa manna, po permitiri a is giogadoris de si gosai sa festa e po donai unu pagheddu de pasiu.
Ma fadendi su contu chi medas partidas ndi funt sartadas po crupa de su virus, e contendi mescamente chi is giogus funt torraus a partiri, apustis de is festas de su Nadali, giai trinta diis prus a tradu de su chi depiànt, nci funt stètias scuadras chi funt depias cabai in campu, pruschetotu in sa Lista A de su campionau de sa Promotzione, impari a un'antra bella pariga de scuadras chi currint me is listas de sa Segunda Categoria. Parteus pròpriu de is primas chi apu arremonau, duncas: is de s'Atletico de Cortoghiana ant bintu, cun su resultau de duus a unu, sa partida de importu mannu chi ant giogau contras a is de su Crabonaxa, chi s'agatant a su segundu postu de sa lista; po is arrubius-biancus-brau, sighius de mister Piras, is tres puntus funt arribbaus gràtzias a is gol pesaus de Christian Muscas, apustis de su passàgiu totu de oru fatu de Danilo Loddo. Is meris de domu, apustis de una pariga de minudus, nci funt arrannèscius puru a agatai su segundu gol: Iesu pigat sa bòcia de conca, cun Danilo Loddo chi dda arriciri e cun una giogada toga meda agatat su tempus po dda scudi concas a sa porta de is aversarius, cun su portieri de su Crabonaxa chi no nci podit fai nudda. Is allenus, sighius de mister Antoniu Prastaro, iant a podi artziai sa conca giai me is ùrtimus minudus de giogu de su primu tempus, cun unu tiru de is undixi metrus, ma Omar Galizia arrespundit cun una giogada de campioni e cassat sa bòcia, cun is de su Cortoghiana chi, duncas, torrant me is spolladroxus cun duus gol in buciaca. Is allenus de su Crabonaxa in su segundu tempus arrannescint a cassai su gol chi ballit po su duus a unu gràtzias a sa giogada pesada de Secci, ma is meris de domu de su Cortoghiana si serrant beni meda in difesa e arrannescint a si ponni is tres puntus in buciaca, chi ballint prus de s'oru, fadendi su contu chi Muscas e is cumpàngius ndi artziant diaici a su de cincu postus in sa lista, cun binticuatru puntus in totu, chi funt is puntus chi tenint puru is de s'Andromeda de Siurgus Donigala e is de su Bidda Matraxia. Pròpriu custus ùrtimus, chi funt sighius, cumenti scieis beni, de mister Titti Podda, ant bintu sa partida contras a is de su Gonnos, gràtzias a is duus gol pesaus de Nicola Farci, ma feti me is minudus finalis de sa giorronada, cun is allenus biancu-birdis chi iant cassau su gol de s'unu a zeru gràtzias a su tiru de is undixi metrus scutu (e intzertau) de Tomasi. In campu, ddus eus arremonaus pròpriu immoi, puru is grogus-nieddus de s'Andromeda, chi funt arrutus in sa partida in domu de is de sa Fermassenti de Santu Giuanni Suèrgiu, cun is piciocus sighius de mister Gianni Maricca (chi in dì de oi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna chi s'agatant in Sardìnnia) chi funt sighendi a curri po ndi cassai sa sarvesa e mancai s'agatint me is partis bascias de sa lista (a is pabas tenint feti una scuadra, chi est s'Atleticu de Narcau) funt arrannescius a binci contras a una scuadra chi tenit calincuna cosa cumenti a otu puntus in prus, ma is allenadoris chi intendeus dònnia dònnia cida po ndi pesai in intervistas funt totus de acordiu in su narai ca custu est unu de is campionaus prus spàssiosus chi nci funt mai stètius, poita chi ndi bogaus is primus de sa lista de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, chi tenint corantotu puntus in buciaca e ant pèrdiu, fintzas a immoi, in dexiaseti bessidas, feti una partida, funt currendi giai giai a solus concas a s'Ecellenza, e chi ndi bogaus is segundus de sa lista, chi funt, cumenti eus giai arremonau, is de su Crabonaxa, is atras scuadras funt totus a su pròpriu livellu, e custu bollit nai chi dònnia domìnigu, dònnia giorronada nci podint essi ispantus in dònnia campu, est a nai chi totus is scuadras podint binci o perdi is partidas, poita s'echilìbbriu est meda e custu agiudat, mellus, aumentat su spàssiu de is tifosus.
Is de sa Fermassenti, torrendi a su chi festus narendi ainnantis, immoi s'agatant a unu puntixeddu feti de is de su Gonnosfanadiga, a tres puntus de is biancu-birdis de su Cuartu Duamilla, e a feti cuatru puntus de is casteddaius de La Palma. Fadendi su contu chi ammancant ancora de giogai calincuna cosa cumeni a noi partidas, est facìli cumprendi cumenti is chistionis po sa sarvesa (est a nai: po abarrai po un antru annu in su campionau de sa Promotzione) funt ancora totus obertas.
Mister Gianni Maricca, de su restu, in sa ciaciarrada chi eus fatu pròpriu martis passau, s'at scoviau chi est circhendi de ndi bogai a foras totu su chi podit de is piciocus chi sighit de sa rosa cosa sua, mancai siant giòvuneddus meda: fadendi is contus, cun is de su Bidd'e Cresia chi funt giai giai po si ndi bobai in Ecellenza (e ddu eus giai nau), in sa regioni de su Surcis, custu po su chi pertocat su campionau de sa Promotzione, a su mancu, est craru, iant a abarrai feti duas scuadras: sa Fermassenti e is de s'Atletico de Narcau, chi peròu s'agatant in dì de oi me is ùrtimus postus de sa lista e nd'iant a podi cabai, chi is cosas depessint andai mabi, o peus de su tanti chi isperant, me in su campionau de sa Primu Categoria. Po Maricca, duncas, immoi at a tocai a is giogadoris de sa rosa cosa sua, is ùnicus chi ndi podint bessiri de custa situatziòni lègia: tocat a issus, duncas, cumbatti dònnia giorronada po circai de ndi scabulli sa sarvesa.
Custu, duncas, po su chi pertocat sa Lista A.

In sa Lista C, seus chistionendi sèmpiri de su campionau de sa Promotzione, domìnigu funt cabaus in campu is de su Porto Torres, chi ant bintu, cun su resultau de tres a duus, sa partida in domu cosa insoru, contras a is allenus de s'Oschirese de Oschiri, partida chi si depiat giogai sa primu giorronada de sa torrada ma chi ndi fiat sartada, e ddu scieis beni, po crupa de su Covid. Is de su Porto Torres ndi artziant diaici a su de dexi postus in sa lista, cun calincuna cosa cumenti a dexianoi puntus in buciaca, e si lassant a is pabas pròpriu is arrubius sighius de mister Michelli Fogu, chi tenint feti unu puntu prus pagu. Dexiotu puntus funt cussus chi tenint puru is de sa Montalbo de Thiniscole; castiendi sèmpiri a sa batalla po no ndi cabai in Prima Categoria, is nieddus-birdis de su Thiesi, sighius de mister Gianmariu Rassu, tenint binti puntus; cun bintunu puntus, a su de otu postus in sa lista, agataus is de su Santu Tiadoru. Is tattaresus de sa Lanteri, sighius de mister Giulianu Robbi, tenint invècias binti-tres puntus, ma no podint abasciai su livellu de s'atentzioni (cumenti si narat) poita, cumenti arrepitint fatu fatu totus is allenadori, bastat a perdi feti una partida po essi ghetaus in sa batalla po circai de abarrai in Promotzione po s'annu chi at a benni puru. Fadendi su contu de totu su chi s'apu contau, pentzu pròpriu chi seus arribbaus a sa fini, po custa cida puru, de s'articulu chi mi praxit de prus a scriri, siat poita potzu scriri in sardu, chi est una cosa de importu mannu po no fai sparessi sa lingua nosta, e siat poita mi potzu stròllicai unu pagheddu cun bosatrus, isperendi chi totus custus fueddus no si pighint a dabori de conca o a arroscidura.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022