Salta al contenuto principale
uragano pirri

Sa partida tra is de su Deximu e is de s'Uragano de Pirri serrat sa primu giorronada de is campionaus in Sardìnnia

E duncas, is giogus de totus is campionaus sardus, po su chi pertocat is giogadoris non professioneris, est craru (cussus chi, duncas, podeus tzerriai diletantis, furendindi su fueddu de s'italianu), funt torraus a partiri, e fiat ora, si megaus totus; de su restu, si ndi seis potzius acatai, a solus, de sa cantidadi manna meda de artìculus chi nd'eus pesau e chi nd'eus bogau a foras, in su giassu de su Diariu Sportivu, ariseu, chi fiat martis, e pruschetotu in sa dì de su lunis, chi est cussa chi dedicaus, ddi nau diaici, a is storias chi nascint me is campus de giogu in su domìnigu, chi innoi in Italia (ma no feti in Italia, est craru), est sèmpiri stètia sa dì de sa bòcia e, duncas, de su càlciu. Apustis de una bella pariga de mesis (est a nai: totus is mesis de s'istadi, partendi de su mesi de Làmpadas, fintzas a arribbai a su de Treulas e, apustis, a su mesi de Agustu) innoi is novas nd'arribbànt, mescamente, de sa fentana de su mercau, eus incumentzau torra a chistionai de gol, e de resultaus e de partidas, chi funt su pani (si fatzu custu esèmpiu, isperendi de no essi tropu bambu, cumenti si narat in bidda mia) chi sforraus dònnia, dònnia dì, de prus de dexi annus. E duncas, feti castiendi is resultaus, de novas de torrai a contai nci nd'iat a essi una biga, partendi de is bintunus partidas chi si funt giogadas po su chi pertocat sa Promotzione (seti partidas po dònnia lista, partendi de sa A, chi est cussa pesada cun totus is scuadras de sa zona de Casteddu e de su Sulcis, passendi po sa Lista B e po sa Lista C, chi pertocat is scuadras chi s'agatant me in su nord de sa Sardìnnia), aciungendinci a su contu is trintacincu partidas chi ballint po is campionaus de sa Primu Categoria (pretzida, pròpriu cumenti est sucèdiu me is ùrtimus annus, in cincus listas) e fintzas a arribbai, (est a nai mellus: a acabbai) a is partidas chi ballint po is campionaus de sa Segunda Categoria, pretzida cust'annu in ses listas (de sa A, duncas, a sa F), cun seti partidas po dònnia unu, po calincuna cosa cumenti a corantaduus partidas. In prus, sighint a cabai in campu puru is scuadras chi currint in s'Ecellenza, po ndi cassai s'artziada in Serie D, est craru. Nosu de su Diariu Sportivu, e de su restu chi si sigheis unu pagheddu, ddu scieis beni, donaus importu mannu puru a is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D chi eus arremonau pròpriu immoi. Sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, duncas, est partida, in manera totali (ddi nau diaici), e su tempus de perdi cun atras chistionis iat a essi pagu meda, a nai sa beridadi; est a nai chi, fadendi su contu de totus is novas chi ddoi funt de torrai a contai, mancai po una borta, ia a podi fai de mancu de ndi stichiri, in s'artìculu chi at a balli po sa segunda cida de su mesi de Ladàmini, cussus stròllichiminis (diaici apu incumentzau a ddus tzerriai, cun su tempus) chi tengiu badda badda in sa conca ma chi mi praxit, fintzas a s'amachiadura, de cumpartiri cun bosatrus.

E duncas, po custa cida, si ndi pesu sa cosa diaici: apa a chistionai de bòcias, chentza perdi atru tempus (e chenza si fai perdi tempus, a bosatrus chi eis a ligi custus fueddus e chi seis s'oru cosa nosta), ma seu seguru chi nc'apa arrannesci a nci stichiri, in mesu, feti una pariga (una pariga pitica...) de contixeddus, po chistionai unu pagheddu puru de "atualidadi" (po manigiai unu fueddu furriau de s'italianu) e de atras fainas chi, mancai, no funt acapiadas a strintu cun is resultaus, is partidas, is giogadoris e is allenadoris. E duncas: ariseu a merì s'est giogada s'ùrtima partida chi ballit po sa primu giorronada de sa stagioni noba: seus chistionendi, mescamente, de cussa tra is meris de domu de su Deximu Mannu, chi cust'annus funt sighius, torra, apustis de unu bellu arrogheddu de tempus de s'ùrtima borta, de un allenadori de importu mannu e de grandu esperièntzia cumenti a Gianpiero Grudina (chi me is annus passaus at giogau cumenti a portieri in scuadras cumenti su Casteddu, su Civitavecchia e, mescamente, in su Pisa, in Sèrie A) e is pirresus de s'Uragano de Pirri. Sa partida, chi ballit po su campionau de sa Segunda Categoria, si depiat giogai domìnigu passau, est craru, est a nai su duus de su mesi de Ladàmini, cumenti totus is atras, ma a sa fini is duas scuadras si funt potzias atobiai, s'una aranti a s'atra, feti ariseu a su merì, e su motivu est craru: in Deximu Mannu, difatis, in custa diis ant pesau is festas po sa santa patrona de sa bidda, chi est, cumenti eis a sciri giai, Sant'Arega. Segumenti est una festa chi, dònnia dònnia annu, ndi portat in sa bidda una biga manna de personas (no feti su domìnigu a su mengianu, candu nc'est sa processioni in giru me is bias de sa bidda, ma puru me is diis ainnantis, partendi de su cenàbara a merì e arribbendi a su martis, chi est sa dì innoi si serrant is festas) is de su Deximu ant pediu a is de su Cumitau chi ndi pesat is campionaus e duncas is giorronadas e is partidas in totu sa Sardìnnia, de podi giogai su martis, e custu po no donai strobus a is pirresus, chi mancai, podiant abarrai arrescius in mesu a su tràficu de is machinas (chi eis tentu sa possibbilidadi de andai a su mancu una borta a Deximu Mannu candu ddoi est sa festa po Sant'Arega, seu seguru chi scieis, chi cumprendeis beni su chi seu narendi). A nai sa beridadi, sa festa po s'Anta Arega, de candu esistit (seus chistionendi de calincuna cosa cumenti a prus de cuatrucentu annus, po essi prus prètzisus: cuatrucentus e cincuantaseti annus), s'est sèmpiri fata s'ùrtimu fini de cida de su mesi de Cabudanni ma, cumenti scieis beni, cust'annu in cussas diis ddoi fiant is eletzionis po ndi pesai su Guvernu italianu nou, e duncas sa sindaga at penzau beni (pròpriu po sa cantidadi manna de cristianus chi nd'arribbant in sa bidda e duncas, po sa cantidadi manna de machinas chi s'agatant me is bias) de spostai is diis de sa festa a sa cida avatu (fortzis, po sa primu borta in sa storia: nemmancu is gherras e is carestias e totus is atrus arroris chi si ndi funt pròtzius apitzus me is annus passaus, me is sèculus passaus, fiant arrannescius a fai spostai sa festa), est a nai a su primu fin'e cida de su mesi de Ladàmini. Poderis de sa politica, mi benit de serrai sa chistioni diaici, cun unu pagheddu de arrisu cun craxolu, cumenti narat su dìciu.

Torrendi duncas a is chistionis acapiadas a su giogu de su càlciu, e duncas a sa partida de ariseu, is deximesus ant bintu cun su resultau de duus a zeru (gràtzias a is gol fatus de Meloni e de Mingoia, chi est unu de is giogadoris prus fortis e de esperièntzia tra cussus chi s'agatant in dì de oi in Deximu) e si ndi funt pigaus is primus tres puntus de s'annu o, po ddu nai mellus, de sa stagioni noba. Serru cun is contixeddus e is stròllichiminis po custa cida puru, chi mi ddu permiteis, aciungendinci feti s'ùrtima cosa: seu costumau a andai a sa festa de Sant'Arega de candu seu unu pipiu piticheddu meda, pruschetotu poita in Deximu Mannu biviànt nonnu e nonna mia, de sa parti de babbu, e duncas cussas cincu diis de festa fiant s'ocasioni po abarrai, dì e noti, impari a is ajajus cosa mia: papamu impari a issus (si ddu podeis imaginai a solus totu su prexu chi mi pigàt a is tempus) e drommia me in sa pròpriu domu, e de cussus annus, drucis meda, de sa pitzinnia cosa mia, m'ant lassau is arregodus tra is prus bellus chi tengiu, ancora, in dì de oi, acapiaus a sa conca e mescamente a su coru. De cussus annus, duncas, no nd'apu mai, mai sartau nemmancu una editzioni, e nci seu aproillau cust'annu puru, cumenti a sèmpiri (mancai ajaju e ajaja mia s'iant motus de diora), ma feti su domìnigu, de mengianeddu chitzi meda peròu (po recuperai su tempus pèrdiu), candu su sobi no si ndi fiat nemmancu ancora pesau (est a nai chi fiat giai giai po obrexi), ma seu arribbau giustu giustu po cassai is ùrtimus cropus de cuss certidu mannu chi nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a binti personas, cun duus cristianus tra cussus chi nd'ant pesau sa briga chi ant acabbau de fai sa festa (ddi naraus diaici) a s'uspidali, ingotus de unu corteddu. Sa noba est bessida a foras, puru, me is giornalis e, duncas, creu chi no nci siat bisòngiu de nc'aciungi mancu mesu bah (cumenti naràt nonnu miu), est a nai nemmancu unu fueddu apitzus de sa chistioni. Ma ddu scieis cumenti seu fatu, e duncas si nau feti custu: a bortas fait ispantu de cantu s'omini potzat essi scrempiu (cumenti narant in bidda mia, a su postu de nai scimpru) mescamente candu ndi pesat arroris e bregungias diaici mannas, cumenti podit essi su de si pigai a pari s'unu cun s'atru; nareus puru chi no est sa primu borta chi is ominis si furriant is unus contras a is atrus (no est stètia, de seguru, nemmancu sa prima briga chi s'est alluta aranti de is locandas chi ndi pesant in sa pratza po sa festa de Sant'Arega), chi ddu scieus cumenti andant is cosas, de su restu: giai s'omini est machillotu a su naturali (ddi nau diaici), podeis imaginai beni, a solus, ita totu ndi podit bessiri a foras apustis ca ti bufas una pariga (a sa sarda, est craru!) de birras o de tassas de binu. Pròpriu po custu (serru cun una mesu brulla, chi pentzu nci siat bisòngiu de arriri), mi torrant a benni in conca is fueddus de totus is dirigentis e is presidentis de is assòtzius sportivus (mancu a ddu fai aposta, festus chistionendi de sa cosa pròpriu me is cidas passadas), candu contant ca su giogu de sa bòcia (impari a is atrus giogus, est craru) me is comunidadis, est a nai me is citadis e me is biddas, fintzas in cussas prus piticheddas, est unu agiudu mannu meda po circai de avitai chi is giòvunus, po primus (ma ballit puru po is mannus), dda acabbint a passai totu su tempus de sa dì (e duncas, totu sa vida cosa insoru, a contus fatus) aintru a unu bar a si imbriagai. Dda serru, diaderus, cumenti chi fessit una brulla: chi cussus binti cristianus chi si funt pigaus a pari a trassa de pipieddus, (mancai medas de issus tenessint prus de corant'annus fatus), iant tentu atra cosa de fai po su mengianu avatu (cumenti, po nd'arremonai una, giogai a bòcia, allenai una scuadra o sighiri is fainas de un assotziu sportivu) fortzis no iant essi arribbaus s'ingolli e no iant'essi fatu totu cussa bregungia chi, invècias, nd'est bessida a foras. Medas de issus, difati, de cussu chi apu potzu ligi, ndi benint de Assèmini e, mancu a ddu fai aposta, me in Assèmini, chi est una de is biddas (mellus: citadis) prus mannas chi ddoi funt in su Campidanu de Mesu, ddoi funt duas scuadras de bòcia, is de s'Asseminese, chi currint in su campionau de sa Promotzione e is de sa Gioventù Assemini, chi currint, invecias, in su campionau de sa Segunda Categoria. Chi iant spendiu su tempus cosa insoru a fai su tifu, fortzis fiat stètiu mellus, mancai, mi megu a solu a solu, is tifosus de is scuadras puru, fatu fatu si pigant a pari tra issus (custa cosa acapiada a is tifosus est stètia unu problema mannu meda, no feti in Italia, ma mescamente in Inghilterra puru, me in totus is annus otanta e noranta puru) e duncas podeus serrai, po diaderus, sa chistioni, narendi ca is ominis scrempius s'agatant in dònnia logu e sa cura a su problema no dda eus ancora agatada.

Totu custu, duncas, po su chi pertocat is stròllichiminis e is contixeddus ca nci ficu me is artìculus chi ndi pesu in sardu; a custu puntu, duncas, no m'abarrat ca mi nci fuiai, a fundu 'e suus (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris) me is chistionis acapiadas a is partidas chi si funt giogadas pròpriu custu domìnigu passau, partendi, mancai, de is de s'Asseminese de Assèmini, chi eus arremonau ainnantis. Is biancus-arrubius, duncas, chi s'annu passau curriànt in su campionau de s'Ecellenza, ant incumentzau sa stagioni de su duamilla e bintiduusduamilla e bintitres boddendindi unu bellu puntixeddu in sa partida chi ant giogau in domu de is casteddaius de s'Atletico de Casteddu; is duas scuadras no funt arrannèscias a fai nemmancu unu gol, cun su resultau chi est abarrau frimu a su zeru a zeru, cumenti fiat, de su restu, candu est incumentzada sa partida. Tra is seti garas chi si funt giogadas tra sàbudu e domìnigu, feti un'antra, chistionaus, a su mancu, de sa Lista A, s'est serrada chentza gol, e est cussa tra is meris de domu de su Gonnos e is allenus de sa Verde Isola, sa scuadra de Carloforti: po is biancu-birdis de su presidenti Buzzo est su primu puntixeddu (bellu e druci meda) chi ndi cassant in su campionau de sa Promotzione, fadendi su contu chi s'annu passau curriànt po is giogus de sa Primu Categoria (campionau chi ant serrau a su primu postu, tra is atras cosas). Cust'annu, nc'aciungu custu puru, is partidas chi s'ant a giogai su sàbudu ant a essi medas de prus de su chi sucediat me is annus passaus, e custu, de su chi apu potziu cumprendi, dipendit de su fatu chi nci funt pagus arbitrus, est a nai, mellus, chi is arbitrus chi ddoi funt in dì de oi no bastant po totus is partidas chi si giogant in Sardìnnia; e duncas est facili meda cumprendi cumenti medas arbitrus ant a depi sighiri duas, o fintzas tres partidas in una cida.

Torrendi a is resultaus chi ndi funt bessius a foras in sa primu giorronada, at fatu ispantus mannus su cincu a zeru chi nd'ant pesau (pròpriu sàbudu, po torrai a sa chistioni chi festus pighendi ainnantis) is de su Gùspini, chi apustis de nd'essi cabaus de su campionau de s'Ecellenza in cussu de sa Promotzione, ant donau is crais de sa scuadra a mister Nicolla Manunza, e is trabballus po su chi pertocat su mercau a Matteu Zanda, unu diretori sportivu giòvunu cantu bravu, chi me is annus passaus fiat su portieri de is de sa Kosmoto de Muristenis, s'assòtziu sighiu de su presidenti Marcu Carboni. Is biancus-arrubius, duncas, ant incumentzau a curri a forti meda, e imoi ant a provai a ndi cassai sa segunda bìncida de sighiu, custa borta in domu cosa insoru, candu ant a arriciri is casteddaius de su Cus, chi funt arrutus in sa partidas contras a is de su Castiadas. Tra is scuadras chi funt partidas mellus, ddoi funt, de seguru, is de su Crabonaxa, sighius de Prastaro, chi ant bintu cun su resultau de cuatru a zeru sa gara contras a is de su Cortoghiana; totu beni puru po is de s'Orrolese, sa scuadra, est craru, de Arroli, sighida, cust'annu puru, cumenti me is ùrtimus annus, de Marco Marcialis, cun is biancus-arrubius chi funt arrannescius a binci contras a is de s'Andromeda, cun su resultau de tres a unu. Custu, duncas, po su chi pertocat sa Lista A. In sa Lista B is ispantus no funt mancaus de seguru: is de su Barì, chi s'annu passau ant bintu, cun una biga de puntus in prus apitzus de sa segunda, su campionau de sa Primu Categoria, ant incumentzau su campionau cun unu bellu (cantu grai) cuatru a duus, scutu in faci a is aversàrius de sa Francesco Bellu de Terraba; po is biancus-asullus, artziaus in su campionau de sa Promozione pròpriu cust'annu, apustis de essi bintu (issus puru) su campionau de sa Primu Categoria, is cosas no funt andendi beni, chi est berus chi ant pèrdiu giai is primus duas partidas in Copa Italia (contras a is de su Santa Justa e a is de s'Arborea) e sa primu partida, ddu seus narendi pròpriu immoi, de su campionau. Cumenti sucedit fatu fatu, candu is cosas andant mali, a pagai po totus est sèmpiri s'allenadori; sa noba duncas est frisca frisca (o chi si praxit de prus: callenti callenti) chi est berus chi nd'est bessida a pillu pròpriu ariseu merì: su presidenti de s'assòtziu, Gabriele Frongia, at decìdiu de nci bogai Alessandro Deplano, ma ancora no si connòscit su nomini de s'allenadori chi nd'at arribbai po sighiri is giogadoris in su benidori.

Tra is scuadras chi ant fatu a biri is cosas prus togas, sèmpiri po su chi pertocat sa Lista B, agataus de seguru is de s'Abbasanta, un'antra scuadra chi nd'est artziada pròpriu cust'annu in Promotzione: is arrubius-nieddus ant bintu, in domu (est a nai: aranti a is tifosus cosa insoru), cun su resultau de cuatru a unu, in sa partida contras a is de sa Bittese de Bitzi. Tres, invecias, funt stètius is gol pesaus de is de su Posada, in domu de sa Montalbo de Thiniscole. Po su chi pertocat sa Lista C, e cun custu serraus cun is nobas pesadas in sardu po custa cida puru, sa bìncida prus toga e tunda est stètia cussa pesada de is de s'Usinese de Usini, chi ant bintu, in domu cosa insoru, contras a is de su Bonorva cun su resultau de tres a unu. Po is de su Tempiu, sighius cust'annu de mister Giuseppe Cantara (chi s'annu passau at sighiu is de da Nuorese de Nugoru in su campionau de s'Ecellenza) nd'es arribbau feti unu puntixeddu, apustis de sa primu bessida in domu contras a is de s'Ozierese de Otieri, chi, mancu a ddu fai aposta, est stètia una de is scuadras sighidas pròpriu de Cantara me is annus passaus.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023