Salta al contenuto principale
porto torres festa

Is scuadras de sa Promotzione funt prontas po incumentzai a curri: domìnigu partint is giogus po sa stagioni noba

Apustis de totus is trumentus e, mescamente, de sa basca lègia chi at fatu in s'istadi (cumenti a dònnia annu, a nai sa beridadi...), seus prontus, duncas, a si nci ghetai, in prenu, me is fainas de s'atonzu: is temperaduras sighint a ndi cabai, est a nai chi a su noti, immoi, nc'est una bella friscuredda (ddi nau diaici) e si benit mellus a si dromiri e, po su restu, est incumintzendi a proi puru, fatu fatu, cun sa terra, e sa natura, chi parint, giai giai, chi funt torrendi a bivi, apustis de totu cussu asciutori. Cumenti scieis giai, chi seis costumaus a sighiri is novas chi ndi pesu in sardu campidanesu po su giassu de su Diariu Sportivu, mi praxit meda a incumentzai is artìculus chistionendi, mancai, de su tempus: cumenti narat Michel Houellebecq, chi est unu scritori francesu, is cristianus chistionant tra issus de su tempus poita, in custu, funt agualis a totus is atrus animabis: de su tempus dipendit sa vida cosa nosta, mancai in custus tempus modernus si parit de si ndi podi frigai de totu, cumenti chi s'omini fessit su meri de su mundu, cumenti chi s'omini no depat prus torrai contus a nudda e a nesciunu. Me is diis passadas apu potziu biri, a sa televisioni, de totus is dannus chi su tempus mau at fatu, me is logus de sa regioni de is Marche: cumenti dònnia, dònnia borta chi sucedint arroris diaici mannus no podeus fai atru chi pregai (est a nai: pentzai totu su beni, po su chi arrannèsceus) po totus cussus disisparaus, isperendi chi ndi potzant bessiri allestru de s'inferru innoi s'agatant in dì de oi, e duncas, chi potzant arrannesci a aparixai (ddi nau diaici), e in pressi, totus is disgràtzias chi tenitn de scroxai; de su restu, innoi in Sardìnnia puru, scieus beni cumenti podit essi maba sa natura candu si inchietat, ddi nau diaici: de su restu si ndi arregodaus beni de totu is arroris chi s'acua at fatu in Bitzi una pariga de annus fait. Est craru, a nai sa beridadi (po s'acapiai a su chi fia narendi ainnantis) a bortas s'omini si cumportat cumenti chi fessit unu scìmpru, cumenti chi, diaderus, fessit su meri de su mundu: e intzandus ndi pesat domus (e scolas puru, e uspidalis) me is logus innoi no iat a depi, mancai acanta acanta a is arrius; e candu nd'arribbant is dannus fait a tipu su cocodrillu (ddu furriu diaici de s'italianu), chi prangit po su disisperu, cumenti narat su diciu, apustis de s'essi papau sa preda. Po su restu, sèmpiri po arremonai is nobas prus callentis chi ndi bessint aforas cida po cida, cumenti scieis beni, domìnigu passau ddoi fiant is eletzionis po ndi pesai sa scuadra de su Guvernu nou: no podeus fai atru, duncas, chi isperai chi is dotoris chi ant a depi guidai s'Italia me is cincus annus chi ant a benni potzant fai unu trabballu bonu, me is interessus de totus is italianus, e scieus puru chi, tra gherras e cussa chi in italianu tzerriant “crisi energetica”, nd'iant a podi arribbai diis e tempus dificilis meda, ddi naraus diaici, e duncas no podeus fai atru chi s'arramangai is maigas (cumenti si narat in bidda mia), e sighiri a curri, concas a innantis, in custu giogu bellu e strangiu chi est sa vida. Po custa cida, duncas, apu acabbau cun is stròllichiminis (su tanti miu d'apu fatu, s'ia a podi nai) e, duncas, si nci podeus ghetai, a fundu e susu (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu nasciu, seu cresciu e innoi bivu in dì de oi puru) me is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus. Is de sa Sèrie D e de s'Ecellenza sighint a curri e a cabai in campu, cumenti scieis beni (de su restu nd'eus chistionau puru sa cida passada), e immoi, de domìnigu chi benit, at a tocai puru (e fiat ora, s'ant a megai in medas) a totus is scuadras de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria. E parteus pròpriu de is giogus de sa Promotzione: po cust'annu puru su campionau est stètiu prètziu, ddi naraus diaici, in tres listas, cumenti est sucèdiu, de su restu, po sa stagioni de su duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus: s'annu passau, duncas, is de su Cumitau Regionali iant pentzau de fai diaici po circai de ndi pesai prus pagu partidas de cussas chi si giogànt in totus is stagionis ainnantis, poita ddoi fiat su perìgulu chi su tialu de Covid ndi sciusciessit torra is giogus e, a nai sa beridadi, ant fatu beni, fadendi su contu chi is campionaus si funt frimaus po unu mesi apustis de su Nadali, e mancu mali chi nc'est stètiu su tempus po torrai a recuperai is partidas e po serrai is fainas, in campu, me is primus dexi diis de su mesi de Maju. Me is atrus annus, invecias, su campionau de sa Promotzione fiat prètziu feti in duas listas: una (sa chi tzerriànt Lista A) chi pertocàt is scuadras chi s'agatant in su Sud de sa Sardìnnia, e s'atra (chi tzerriànt Lista B) chi pertocàt totus is scuadras chi s'agatant in su Nord de s'isula. Po cust'annu puru, duncas, mancai su tialu de su Covid, a cantu parit, est lassendusì unu pagheddu prus assèbiu de su chi est sucèdiu, a su mancu, me is ùrtimus duus annus (ma at a tocai a biri cumenti ant a andai is cosas sì'ierru chi at a benni, e no ddu seu narendi, est craru, po portai sfortuna!) is dotoris de su Cumitau Regionali de sa Lega Nazionali de is Diletantis ant scerau de sighiri custa bidea. Duncas, is primus partidas de s'annu nou (est a nai de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres) s'ant a giogai su primu domìnigu de su mesi de Ladàmini e is giogus ant a sighiri, chentza si frimai nudda nudda, fintzas a su dexiotu de su mesi de Idas, chi at a essi s'ùrtimu domìnigu de partidas ainnantis de su Nadali. Is scuadras sardas de sa Promotzione (ma est una cosa chi ballit puru po is scuadras de sa Primu e de sa Segunda Categoria) ant a torrai in campu, po s'ùrtima giorronada de s'andada, s'otu de su mesi de Gennàrgiu, est a nai duas diis apustis de sa dì de sa Befana. Po su chi pertocat is partidas de sa torrada, ant a partiri su cuindixi, sèmpiri de su mesi de Gennàrgiu, e is campionaus ant a acabbai (chi totu andat cumenti depit, chi est cussu chi, in dì de oi, isperaus totus) su bintitres de su mesi de Abrili; nc'ant a essi partidas dònnia, dònnia domìnigu duncas (po su prexu de is tifosus e de is giogadoris etotu), cun feti duas diis de festa: nudda bòcias e nudda giogus (ma unu bellu pagheddu de pasiu, chi serbit sèmpiri) po su dexianoi de su mesi de Friàrgiu (chi est su domìnigu de su Carrasciale, isperendi chi si potzant torra pesai is festas, apustis de duus annus de nudda) e po su noi de su mesi de Abrili, chi at a essi sa dì de Pasca Manna. Custu po su chi pertocat is calendàrius, duncas. Immoi chi nci seus, podeus puru andai a castiai cumenti ant cuncodrau is partidas po sa primu giorronada, cun is giogus chi ant a partiri a is cuatru de su megama, a su mancu fintzas a candu at a abarrai custu orariu, chi cumenti a dònnia annu at a cambiai me is ùrtimas diis de su mesi de Ladàmini. Arribbau a custu puntu de sa chistioni, deu creu chi fai s'elencu de totus is scuadras chi ant a curri me in su campionau de sa Promotzione, po incumentzai, potzat serbiri, potzat essi una cosa bona, a su mancu, po duus motivus: su primu est cussu de imparai (o de scoberri) is nomis de is biddas e de is citadis chi s'agatant in Sardìnnia; su segundu motivu est cussu de si nd'acatai, de cumprendi, mellus, de cantu su giogu de sa bòcia s'iat ispaniau (ddi naraus diaici), sterriu in totu s'isula; candu mi capitat de ndi chistionai cun is presidentis e fintzas cun is dirigentis de is assòtzius sportivus, funt sèmpiri totus de acòrdiu a nai chi su giogu de su càlciu (impari a totus is atrus giogus e is atrus sport, est craru) est unu de is modus prus sanus chi nci funt, ancora in dì de oi, po si spreviai, una cosa chi ballit po is mannus e pruschetotu po is piciocheddus prus piticus. De su restu scieus beni cumenti andant is cosas me is biddas e me is citadis de s'isula, mescamente candu nd'arribbat s'atonzu e s'ierru (po torrai a s'acapiai a su discursu chi festus fadendi me in sa primu parti de s'artìculu de oi): is atividadis po si spreviai, est a nai po nci passai su tempus in modu sanu funt sèmpiri prus pagu, e duncas sa genti (ballit, torra, po is mannus e po is piticus) no tenit atru de fai chi si nci serrai aintru de is bar e de is localis a bufai binu e birras a totu dì. Est mellus, duncas (meda, meda mellus, mi megu deu) curri avatu a una bòcia impari a totus is cumpàngius cosa tua (ballit po is giogadoris, est craru) o nci passai cussa oritedda e mesu, dònnia domìnigu, a su campu a fai su tifu (ballit, est craru, po is chi tzerriaus tifosus) impari a sa genti de sa bidda cosa tua. E duncas, estus a depi pentzai a s'importu mannu chi su trabballu chi ndi pesant is de is assòtzius sportivus tenit po sa saludi, ddi nau diaici, de is comunidadis cosa nosta.

E duncas, andaus a biri, impari, cumenti ant cuncodrau is tres listas po su chi pertocat is de sa Promotzione, partendi, pròpriu, de is partidas chi ant a balli po sa primu giorronada. Po su chi pertocat sa Lista A, duncas, is de s'Atleticu de Casteddu si dda ant a depi biri contras a is de s'Asseminese, sa scuadra de Assèmini, est craru, chi nd'est cabada torra in Promotzione apustis de sa stagioni, sfortunada meda, chi ant fatu in su campionau de s'Ecellenza de s'annu passau; is casteddaius (torra) de su Cus (chi est sa scuadra pesada de is de s'Universidadi de Casteddu) ant a arriciri is de su Castiadas, un'antra scuadra chi nd'est cabada in Promotzione apustis de un annu lègiu e tostau meda in su campionau de s'Ecellenza, cun sa scuadra de is biancu-birdis chi est stètia sciusciada a metadi de s'annu (si nd'eis arregodai poita, de su restu, me is mesis passaus eus tentu su modu de ndi chistionai meda de sa cosa); is de su Gonnosfanadiga, sa scuadra de sa bidda de Gonnos (nci arribbais a solus...), ant a arriciri, in domu cosa insoru, is de sa Verde Isola; chi est berus chi is biancu-birdis funt de una bella pariga de annus chi currint in su campionau de sa Promotzione (e me is ùrtimus annus funt fadendi a biri cosas togas medas, cun una biga de giogadoris giòvunus chi faint parti de sa rosa), po is carlofortinus est sa primu esperièntzia in su campionau de sa Promotzione, ma nc'est de nai puru chi is piciocus chi faint parti de sa rosa pesada de su presidenti Giuseppe Buzzo funt partius de su campionau de sa de tres categorias, chi est su prus piticheddu tra totus cussus chi s'agatant in Sardìnnia e chi funt pesaus de sa FIGC, e apustis de una pariga de annus funt arrannescius a nc'arribbai diaici in artu, cun sa bìncida de su campionau de sa Primu Categoria chi nd'ant cassau pròpriu in sa stagioni de su duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus. Est craru chi po cust'annu puru is de sa Verde Isola ant a curri po is primus postus de sa lista. Sigheus cun un'antra scuadra de Casteddu, is de su La Palma (s'assòtziu, duncas, de unu de is cuartieris de importu prus mannu de sa citadi), chi si dda ant a depi biri contras a is campidanesus de su Gùspini chi funt, torra, sa de tres scuadras chi nd'est cabada in basciu de su campionau de s'Ecellenza; is arrubius-biancus, si ddu arregodais beni (e desinò seu innoi pròpriu po si ddu arregodai...) iant pèrdiu sa partida finali (cussa chi in ingresu tzerriaus play-out) contras a is tataresus de su Li Punti. Sa primu giorronada s'arregalat puru sa partida de importu mannu tra duas tra is scuadras prus fortis de totu sa Lista A: is biancus-arrubius de s'Orrolese de Arrolli ant a giogai, in domu cosa insoru, contras a is de s'Andromeda de Seurgus Donigala; serraus is contus cun is partidas tra is de su Bidda Matzràxia e is allenus de su Ceraxius e tra is de su Crabonaxa, chi s'annu passau funt arribbaus a su segundu postu de sa lista, a is pabas de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, e is de su Cortoghiana. Immoi chi nci seus, podeus puru andai a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa Lista B: is de s'Abbasanta, chi s'annu passau ant bintu su campionau de sa Primu Categoria, ant a giogai, in domu cosa insoru, contras a is de sa Bittese de Bitzi; is de s'Atletico de Bono, chi funt arribbaus a su segundu postu ma funt stètius piscaus, in s'istadi, po s'artziada in su campionau de sa Promotzione, si dda ant a depi biri, in domu cosa insoru, contras a is de sa Paulese; is de su Barisardo de Barì, chi s'annu passau ant bintu, cun una biga de puntus in prus apizus de sa segunda de sa lista e cun una cursa chi est stètia (cumenti si eus contau me is artìculus chi funt bessius in s'istadi) foras de conca de cantu est stètia toga, ant a giogai sa primu partida de sa stagioni noba in domu contras a is de sa Francesco Bellu de Terraba, nc'est de crei, duncas, chi is biancus-asullus ant a curri, cust'annu puru, po ndi cassai is primus postus de sa lista, mancai su campionau de sa Promotzione s'iat, est craru, meda ma meda prus dificili de cussu de sa Prima Categoria. Sigheus a castiai is partidas de sa primu giorronada duncas, cun sa batalla tra is meris de domu de su Fonne, chi ant a arriciri is ollastinus de su Tortolì; s'atra scuadra ollastina in sa lista, is de s'Idolo de Arthana, chi ndi funt cabaus torra in Promotzione apustis de s'esperièntzia in Ecellenza, ant a fai sa primu bessida po su chi pertocat su campionau contras a is de s'Arborea, chi funt una de is scuadras prus fortis de totu sa lista e chi in sa fentana de su mercau de s'istadi fun stètius bonus a refortzai sa rosa cosa insoru cun giogadoris de primu livellu. Is de sa Montalbo, sa scuadra de bòcia de Thiniscole, invecias, si dda ant a depi biri contras a is de su Posada, chi s'annu passau nd'ant pesau una stagioni de oru e funt prontus a torrai a fai sa pròpriu cosa cust'annu puru. Sa primu giorronada, po su chi pertocat sèmpiri sa Lista B, est craru, si serrat cun sa partida tra is de su Tonara e is de su Santa Justa, cun is grogus-birdis chi funt stètius piscaus po curri in su campionau de sa Promozione, apustis de sa stagioni de s'annu passada, chi iant serrau a su segundu postu de sa lista. Po serrai sa chistioni acapiada a sa Promotzione, duncas, s'abarrat feti de andai a castiai cumenti fun cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa Lista C: is de su Uddusò ant a giogai, aranti de is tifosus cosa insoru, est a nai in domu, contras a is de sa Macomerese de Macumere; is de su Coghinas Calcio, sa scuadra de Cuzina, ant a giogai contras a is de su Istintinu; is tataresus de sa Lanteri, chi funt una de is realidadis prus mannas e prus togas chi s'agatant in dì de oi in totu sa Sardìnnia (po ddu cumprendi bastat a andai a castiai is resultaus chi nd'ant cassau me is ùrtimus annus in Promotzione, gioghendi cun una rosa prena, fintzas a cucuru, de giòvuneddus); is arrubius-brau de su Porto Torres, invecias, ant a arriciri in domu cosa insoru is de s'Oschirese de Oscheri; is de su Sennaru, invecias, chi s'annu passau ant bintu su campionau de sa Primu Categoria gioghendi beni meda e fadendi una biga manna (cumenti si narat in bidda mia) de gol cun sa còpia de atacantis Nuvoli Usai, ant a torrai a partiri, in sa stagioni noba, cun sa partida contras a is de su Tiesi; una grandu e bella partida at a essi, nc'est de nci scumiti, tra is de su Tèmpiu e is de s'Ozierese, un antru de cussus assòtzius chi, a su mancu me is ùrtimus annus, funt trabballendi, e beni meda, cun is giòvunus de sa bidda e de sa zona cosa insoru. Sa partida, fortzis, de importu prus mannu po su chi pertocat su Nord de s'isula, at a essi cussa tra is de s'Usinese, chi s'annu passau si funt giogaus fintzas a s'ùrtimu segundu s'artziada in Ecellenza, e is de su Bonorva chi, cumenti eus giai contau in s'istadi, in sa fentana de su mercau ant agatau s'acapiu cun is giogadoris tra is prus fortis chi ddoi fiant.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22
 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023