Salta al contenuto principale
nuorese esultanza

S'Eccellenza si cuncodrat po sa batalla po sa Sèrie D

Oberreus is nobas scritas in sardu campidanesu po sa segunda cida de su mesi de Martzu cun su coru prenu de bisus, in s'interis chi su tempus (chistionaus de s'acqua chi ndi proit de su cielu, e de su frius chi est fadendi in custas ùrtimas oras, est craru) est fadendi unu paghedhu a mau, ma est una cosa chi podeus cumprendi beni, a nai sa beridadi, candu mancant feti doxi diis po fai brintai su beranu, cun s'ierru chi, peròu, ndi ghetad is ùrtimus tzerrius de custu duamilla e bintunu.
Chi castiaus su calendàriu, est facili a si nd'acatai de cumenti su tempus est bobau: parit una brulla, po diaderus, ma funt giai passaus prus de trecentus e sessantacincu diis de candu su virus est bessiu aforas po ghetai a fundu e susu sa vida de is cristianus de mesu mundu, e innoi in Italia, mancai sa Sardìnnia s'iat stètia pintada de biancu de calincuna cosa cumenti a cuindixi diis, seus ancora cetta cetta, est a nai chi seus ancora cumbatendi e batallendi, cun su tialu de Covid: totus funt abetendi po is vacinus, chi a cantu si contant is de su Guvernu e totus is dotoris chi funt sighendi sa chistioni, in dì de oi parit s'unicu modu, s'unica bia de sighiri po ndi bessì aforas de custus tempus legius e scurus, ma nc'at a essi meda de abetai, est a nai chi at a serbiri passièntzia e coru forti, poita is punturas de fai funt una pariga de millionis (fadendi su contu de totus is italianus chi nc'ant a essi de atendi), e in s'interis, no podeus fai atras cosas, eus a depi sighiri a ligi is DPCM chi nd'arribbant de Roma, po cumprendi cumenti funt andendi is cosas e, mescamente, calli funt is fainas chi podeus fai e calli funt, invècias, cussas chi no podeus ancora torrai a fai, a su mancu po oi. Cumenti scieus, difatis, sàbudu passau, esta nai su ses de su mesi de Martzu, est bessiu su primu Decretu firmau de su presidenti nou, Mario Draghi, chi at pigau su postu de su chi nci fiat ainnantis, seus chistionendi, est craru, de su presidenti Giuseppe Conte. Is nobas chi agataus aintru de su DPCM nou, po unu bellu arrogu dha sas connoscestus giai, poita calincunu ndi fiat chistionendi de una pariga de diis, pruschetotu me is giornalis, apustis de s'atobiu che is de su Guvernu iant tentu cun is presidentis de is Regionis, po arrexonai e decidi cumenti ndi pesai is règulas chi ant a balli fintzas a su ses de su mesi de Abrili de su duamilla e bintunu, est a nai fintzas a su martis apustis de sa dì de Paschixedha, chi est sa dì apustis a sa dì de Pascamanna.
Tra is atras cosas, nd'arribbant ispiegatzionis in prus po sa chi tzerriant Zona Bianca, chi est su cabori po is regionis innoi su numeru de is apuntoraus est basciu meda. Po imoi feti sa Sardìnnia (fortzis poita est un'isula e, dhi naraus diaici, seus stesiaus de totus is atrus gràtzias a su mari, o fortzis poita is sardus funt pagus e duncas est prus facili cumbati contras a su spaniamentu de sa mobadia) est stètia pintada de cabori biancu, e seus prexaus meda po custu, e giai nd'eus chistionau, tra is atras, me is nobas in sardu de sa cida passada.
Ci fiat, intzandus, de cumprendi calli funt is règulas nobas, calli funt is obrigus chi abarrant e mescamente cussus chi nd'arruint. In prus, nc'est de cumprendi cumenti is genias nobas de su virus (est a nai sa callidadi de su virus chi nd'arribbat de is atrus logus de s'Europa, cumenti a s'Inghilterra, po nd'arremonai unu) s'iant ghetendi apari is cosas, unu dannu mannu e legiu pruschetotu po is piciochedhus prus giòvunus, chi a cantu parit funt cussus chi arriscant de prus de s'apuntorai. Pròpriu po custu, e si cumprendit beni su poita, is scolas funt sighendi a andai ainnantis cun cussa chi tzerriant DAD ("Didattica a distanza", si narat in italianu), est a nai is letzionis fatas e sighidas de domu, gràtzias a su computer.

Po su chi pertocat su sport (chi est e abarrat sa chistioni de importu prus mannu po nosu de Diario Sportivo) no nc'est meda de nou de contai, a nai sa beridadi. Abarrat totu cumenti fiat, apitzus de su chi sciestus giai: no s'ant ancora podi fai is allenamentus in truma manna, s'unu a su costau de s'atru, e custu at a balli, a su mancu, fintzas a sa dì de Pascamanna; is giogadoris de bòcia de su mundu de is diletantis ant a podi sighiri cun is allenamentus dònnia unu po contu su, ma po su chi pertocat is campionaus, at abarrai totu frimu a su mancu po atras trinta diis, ma de una dì a s'atra, in s'interis, si parit craru, iat a podi arribbai sa noba uficiali chi donat po serraus totus is giogus, partendi de is de sa Promozione, e arribbendi a is de sa Segunda Categoria, contendi su fatu chi nc'ant a essi, de su mesi de Abrili, feti duus mesis, esta nai Maju e su mesi de Làmpadas, prima chi nd'arribbit s'istadi prena, e bascosa.
Abarrat invècias sèmpiri badda badda sa chistioni de su campionau de s'Eccellenza, e nc'eus a torrai mellus apitzus tra unu paghedhu. Is cosas po su chi pertocat sa Sardìnnia in s'interis, chi cumenti eus giai nau est stètia pintada de biancu, ant a essi sighidas e crariras dì po dì, cida po cida, de una truma de dotoris, chi s'ant agiudai a cumprendi calli funt is fainas e is atividadis chi ant a podi torrai a partiri chitzi (pentzaus, tanti po nd'arremonai feti una pariga, a is palestras, is piscinas e is scolas de badhu, fintzas a nd'arribbai a is butegas me is centrus comercialis e a is museus, chi su fin'e cida depint ancora abarrai serraus). S'ùrtimu fueddu apitzus de sa chistioni, est craru, at a tocai a Cristian Solinas, su presidenti de sa regioni Sardìnnia, chi at pigai is decisionis po totus is sardus. Est stètiu pròpriu Solinas, in d'una ciaciarrada a sa televisioni, a contai mellus cumentui ant a bandai is cosas po nosu sardus: «Chi is numerus apitzus de is apuntoraus e de is mobadius ant a essi bonus, apustis de sa primu cida in Zona Bianca, eus a podi pentzai puru de torrai a oberri is museus e is atrus logus innoi si fait cussa chi tzerriaus cultura (cumenti is teatrus, po nd'arremonai unu, a su parri de chini scriri, a su mancu), ma puru is logus innoi si fait atividadi sportiva, cumenti is palestras, fintzas a lompi a totus is atras atividadis chi po imoi funt ancora serradas, ma eus a depi aturai sèmpiri atentus». Custu bollit nai chi su mundu de su sport at a podi torrai a partiri feti chi is numerus apitzus de is apuntoraus sighint a abarrai diaici bascius.

Po su chi pertocat su campionau de s'Eccellenza, intzandus, dhu festus acinnendi giai, cenabara passau nc'est stètiu un atoboi de importu mannu meda tra is de sa FIGC, cun su presidenti Gabriele Gravina chi at guidau is trabballus e is arrexonamentus, e is de sa LND, cun, tra is atrus, su presidenti Cosimo Sibilia. Sa noba de importu prus mannu chi ndi bessit aforas apustis de s'atobiu est chi, a cantu parit, nc'est sa gana, sa volontadi, de torrai a partiri cun is giogus. Scieus giai puru chi ant decidiu de ndi bogai, po su segundu annu de sighiu, is retrocessionis de s'Eccellenza a su campionau de Promozione; nc'ant a essi, invecias, is promotzionis de su campionau de s'Eccellenza a cussu de Sèrie D, chi est sa chistioni prus callenti in sa mesa (o in su pratu, chi si praxit de prus). Totu custu bollit nai chi ant a essi pròpriu is scuadras de is campionaus de s'Eccellenza a scerai, a decidi, chi torrai a partiri o no cun is partidas: is de sa LND, duncas, ant a fai su contu de cantu scuadras ant decidiu de torrai in campu, e feti apustis ant a pentzai cumenti ndi pesai is giorronadas e, pruschetotu, ant a circai de cumprendi cumenti cuncodrai is agiudus in dinai chi ant a arribbai (custas funt is isperas, a su mancu) de is de su Guvernu po permiti a is scuadras de fai is esamis (est a nai is chi tzerriant tamponis) a totus is giogadoris, ainnantis de dònnia partida. «Est stètiu su primu atobiu de su Cunsillu Federali, chi at abarrai in peis po atrus cuatru annus — contat prexau Gravina — is cosas funt andadas beni meda, eus fatu a lestru, chenza strobbus o trumentus, partendi de is nominis de is duus vice-predisentis, chi ant a essi Paolo Dal Pino e Umberto Calcagno. Nd'eus pesau puru su Cumitau de Presidenza nou, isperendi diaici de fai prus drabessi candu nc'ant a esside pigai is decisionis. Po su restu, eus chistionau de is campionaus: nosu boleus chi is piciocus torrint in campu po giogai, sèmpiri aturendi atentus cun is règulas po garantiri sa saludi de totus. Is campionaus de s'Eccellenza, duncas, ant a torrai a partiri, imoi depeus feti decidi cumenti ndi pesai is cosas; podeus giai narai chi no nc'ant a essi scuadras chi ant a cabai in Promozione; invècias po nd'artziai in Sèrie D is scuadras ant a depi batallai in mesu a su campu, avatu de sa bòcia» — promitit Gravina. Chi apustis serrat sa chistioni: «No podeus fai atru, po imoi, chi abetai de cumprendi calli funt is bideas de sa LND, e feti intzandus nd'eus a arrexonai totus impari, fadendi su contu de is decisionis chi ant a pigai is de su Guvernu po su chi pertocat is agiudus in dinai». Crasi, in s'interis, su dexi de su mesi de Martzu, nc'at a essi un atru atobiu de importu mannu meda tra is de sa LND, chi ant a incumentzai a cumprendi cantus scuadra bollint torrai in campu po serrai is giogus: seus chistionendi de is campionaus de s'Eccellenza, de is mascus ma puru de is feminas, e de is campionaus de su giogu a cincu de sa bòcia, custus puru de is mascus, e de is feminas. Apitzus de sa chistioni, Cosimo Sibilia at scoviau cun su coru prenu fintzas a cucuru de prexu: «Su Cunsillu Federali at decidiu a s'unanimidadi, de acordiu cun is de sa LND e de acordiu cun is scuadras chi faint parti de su giru, de torrai a partiri cun is giogus». Agoa Sibilia aciungit: «Imoi at a tocai pròpriu a nosu arressuminai totus is boxis de is Cumitaus Regionalis. Sa Lega Natzionali de is Diletantis, est craru, tenit totu sa gana, e s'afròdhiu, po torrai a partiri cun is giogus, poita est sa missioni nosta, e poita est una cosa chi depeus po arrispetu a sa passioni manna meda de totus is tesseraus, e funt medas. Torrai a partiri cun is campionaus regionali de importu prus mannu at a essi unu signu bonu, de ispera po totus is atrus puru». Ma is cosas, a nai sa beridadi, no funt diaici drucis cumenti Gravina e Sibilia dha sas contant, poita imoi nc'at a essi de cumprendi cumenti ant a essi pesadas is giorronadas e is partidas de is campionaus, fadendi su contu, mescamente, de totus is règulas chi nc'ant a essi de sighiri po circai de cumbati su spaniamentu de su virus tra is giogadoris.

Sa duda de importu prus mannu, imoi, est: cantu scuadras ant a scerai de torrai in campu? Po su chi pertocat sa Sardìnnia, intzandus, is cosas parint giai craras: ses scuadras ant giai fatu sciri chi funt prontas, e de acordiu, po torrai a giogai, e seus chistionendi de is de s'Atletico de Uri, is de su Bosa, is de su Castiadas, is de su Gùspini, is de su Poltu Ridundu, is de sa San Marco de Assèmini, cun is de s'Ossese, sa scuadra de Ossi, e is de sa Nuorese, de Nùgoro, chi s'aciungint a sa lista. Po su restu, giai de unu mesi, scieus chi doxi scuadras ant decidiu de lassai is cosas cumenti funt, a su mancu po cust'annu, est a nai chi ant a castiai is atrus gioghendi: seus chistionendi duncas de is de s'Arbus, de is de su Buduni, de is castedhaius de sa Ferrini, de is de su Ilàrtzi, de is de s'Ilvamaddalena, de is tataresus de su Li Punti, de is de su Muristeni, de is cuartesus de su Sant'Aleni e de is de su Taloro de Gavoi. Is de s'Ossese funt feti abertendi, duncas, de cumprendi cantas e calli ant a essi is atras scuadras chi ant a curri po nd'artziai in Serie D; is de sa Nuorese, invècias, ant a pigai sa decisioni finali feti apustis de essi cumprendiu mellus cumenti ant a essi pesaus is giogus e, mescamente, cumenti ant a bandai is cosas e is fainas po is esamis de is giogadoris.

Cumenti ant a bandai is cosas duncas? Po imoi scieus feti chi crasi, est a nai su dexi de su mesi de Martzu, a Roma, nc'at a essi su Cunsillu Diretivu Natzionali de sa LND, innoi ant a bessiri aforas is primus bideas apitzus de is calendarius e, mescamente, de is datas de is domìnigus po torrai a fai partiri is batallas in campu. Apustis de s'atobiu de crasi, nc'at a essi un atru atobiu, po su doxi de su mesi de Martzu, est a nai custu cenabara chi at a benni, chi at a serbiri po donai sa cunfirma chi s'Eccellenza podit torrai a partiri. Ma cumenti funt andendi is cosas me is atras regionis d'Italia? Is de su Veneto ant giai fatu sciri chi ant a essi sexi scuadras a torrai a cabai in campu, apitzus de trinta-ses scuadras in totu; po custu nd'iant a bolli pesai duus gironis de otu scuadras s'unu, cun partidas de s'andada e de sa torrada, chenza castiai a is numerus pesaus me is primus cincu giorronadas. Is de su Veneto, duncas, iant a podi torrai a giogai de su domìnigu apustis de Pascamanna, est a nai s'undixi de su mesi de Abrili, fintzas a arribbai a su binti de su mesi de Làmpadas, po serrai is giogus. Is de sa Lombardia contant trinta-tres scuadras, apitzus a is trinta-ses scuadras. In Toscana, a su chi scieus in dì de oi, dhoi funt, badda badda, una bintina de scuadras chi iant a podi torrai a cabai in campu (iant a podi essi fintzas binti-ses): sa bidea parit cussa de ndi pesai duus gironis cun dexi-doxi scuadras s'unu. Is de su Lazio iant a podi contai apitzus de calincuna cosa cumenti a trinta scuadras, pretzias in tres gironis. Is de su Piemonte iant a bolli torrai a partiri po s'unidixi de su mesi de Abrili, ma no ant ancora fatu sciri cantu funt is scuadras chi bolint curri. Is de su Friuli, a cantu parit, funt cussus postus peus de totus: is binti scuadras chi currint in su campionau de s'Eccellenza iant giogau giai ses partidas, ma a cantu scieus, in dì de oi funt feti duus is assotzius chi iat a podi torrai a curri. Sa pròpriu cosa ballit po is de s'Umbria, innoi ant acutu a giogai feti una partida, cun is dexiotu scuadras chi iant a bolli lassai is cosas po fatas, est a nai, totu serrau fintzas a s'istagione noba. Serraus cun sa Basilicata, cun su campionau chi fiat lòmpiu fintzas a sa de cuatru giorronada, cun feti cuatru scuadras chi iant a bolli torrai in campu po si gherrai s'artziada in Sèrie D.

In Sardinnia puru ant a depi fai is contus: nc'at a essi de arrexonai, po primu cosa, apitzus de is puntus allogaus me is primus ses partidas tra is scuadras chi ant a curri po accabbai sa stagioni: ant a balli o no ant a balli? Chi depessint balli, is de s'Atletico de Uri, po nd'arremonai una, iant a podi partiri cun ses puntus (poita ant bintu contras a is de su Bosa, in domu cosa insoru, po tres a zero, a sa primù partida de sa stagioni noba, e po cuatru a unu in domu de is de su Poltu Ridundu, in s'ùrtima partida chi ant fatu in su mesi de Ladàmini), cincu, invècias, iant a podi essi is puntus de is de s'Ossese, chi in sa segunda bessida iant bintu contras a is de su Gùspini, in domu cosa insoru, po unu a zeru, e iant parègiau po tres a tres in sa partida contras a is de sa Nuorese, a sa de cuatru giorronada. Fadendi custu contu, intzandus, is de su Castiadas iant a podi partiri cun cuatru puntus in buciaca (gràtzias a sa bìncida contras a is de su Poltu Ridundu, a sa de tres giorronada, e s'unu a unu bodhitu in domu de is de s'Ossese, a sa de ses giorronada. Puru is de sa San Marco iant a podi contai apitzus de cuatru puntus (gràtzias a sa bìncida po unu a zeru pesau in domu de is de su Bosa e su parègiu, po zeru a zeru, contras a is de su Poltu Ridundu, a sa de cincu giorronada). Sa Nuorese, intzandus, iat a podi partiri cun cuatru puntus, feti tres is puntus po is de su Gùspini, unu puntu po is de su Poltu Ridundu e nemancu unu, est a nai zeru, po is de su Bosa.
 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Eccellenza