Salta al contenuto principale
pirri fotosquadra

Arragodus: is de su Pirri si ndi bobant in Promotzioni cun Busanca; Nieddu arribbat a prus de cuatrucentu gol fatus

E duncas s'istadi est brintada pròpriu ariseu, chi su calendàriu no est contendumì fabas (ma no creu, e megu a brullai, si cumprendit!): mi praxit meda, custa cosa de contai is diis, is cidas, e is mesis, impari a bosatrus chi lìgeis (e chi sigheis) is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat innoi in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, una biddixedda bellixedda meda (a su mancu a mei diaici parit) prantada in mesu a su Campidanu. Pròpriu po custu, su prus de is artìculus incumentzant fadendi su contu de su tretu, ddi nau diaici, innoi seus arribbaus; est a nai, mellus, incumentzant fadendi su contu de su puntu innoi seus lòmpius. Si apu giai nau, de su restu, chi mi parit de tenni, a su mancu fintzas a oi, fintzas a immoi, cussa chi podeus tzerriai memoria bona; tèngiu ancora sa conca chi mi funtzionat beni, a su mancu po su chi pertocat is arregodus, e duncas mi parit de podi, giai giai, torrai a bivi is mesis frius de custu ierru, candu, mancai, fadiat cussu bentu forti e fridu chi si nc'at ghetau a pari sa conchitedda. E immoi chi ddoi funt giai giai trinta (mila) gradus, giai de is primus oras de su mengianu, mi benit giai giai de pentzai chi estus a pagai una bella barca de dinai, cumenti si narat, po si gosai puru unu pagheddeddu de cussu bentu de maistrali. E ita estus a donai po tenni unu pagheddeddu in prus de friscura? Ma in unu modu o in unu antru, po cust'annu puru, eus a depi fai a andai ainnantis, e is consillus chi si donant (e fatzu su giogu de si ddus donai deu puru, giai chi nci seu) po apoderai, po aguantai a su fastìdiu chi si donat sa basca forti funt sèmpiri is pròprius de annus: buffai acua a totu coddu (cumenti narant in bidda mia), cosa chi ballit, pruschetotu, po is prus matucus de edadi (su fueddu "bècius" no mi andat meda meda, a nai sa beridadi), ma ballit puru po is pipius e duncas, giai chi nci seus, ballit po totus; e in prus, estus a depi circai de si nd'abarrai me is logus friscus me is oras prus bascosas e callentis de sa dì, cumenti cussas de su megama.
Immoi chi nci seu, mi iat a praxi, puru, fai una cosa chi seu bisendi, chi seu disigendi de unu bellu arrogu de tempus: est a nai sa de scriri e arramonai su modu chi teneus (chi mi parit siat una cosa chi sucedit feti innoi in Sardìnnia, de su chi apu potziu sciri) de pretziri, de cracullai is oras de sa giorronada. E immoi, chi mi ddu permiteis, si spiegu mellus ita tèngiu badda badda in conca. Ma ainnantis de incarrerai cun custa lega, si arregodu cumenti funtzionat su giogu po su chi pertocat is artìculus chi ndi pesu in sardu: duncas, sa cantzoni est, prus o mancu, sèmpiri sa propria: chi boleis ligi novas chi pertocant feti su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, no depeis fai atru ca andai a cracai apitzus de totus is novas chi ndi bessint, giai dònnia dì, in su giàssu de su Diàriu Sportivu, e seu chistionendi de is novas scritas in italianu; ingunis, duncas, no eis agatai de seguru nesciunu stròllichimini, cumenti ddus tzerriu. Me is artìculus chi ndi pesu in sardu, invecias, siat po no m'arrosci e siat po ammanniai sa cantidadi de fueddus chi imperu e chi manigiu, mi permitu de nci stichiri puru calincunu contu e calincunu contixeddu, cumenti apu incumentzau a ddus tzerriai de unu bellu pagheddu de tempus. In sa pingiada (fadendi finta chi s'artìculu siat una padedda innoi nci pongiu is cosas chi apustis andu a si coxinai) nci pòngiu unu pagheddu de totu: ddoi arruint, mancai, is cosas chi lìgiu e chi agatu me is libbrus (e de su restu, chi si ddu potzu scoviai, bona parti de su dinai chi incasciu fadendi e sighendi su trabballu cosa mia, chi a sa fini est cussu de scriri in custu giassu, gei ddu scieis beni, ddu spendu, pròpriu, po mi comperai is lìbbrus, chi, giai giai, in sa vida mia tenint un importu prus mannu puru de su pani e de s'acua chi mi papu e mi buffu po abarrai in vida e po abarrai in peis), o is cosas chi mi contant is personas chi atobiu in sa bia dònnia dì candu mi ndi andu a travessu (cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia); o ancora mellus, nci sticu totus is cosas chi mi scoviant e mi contant is allenadoris e is giogadoris chi intendu po is ciaciarradas, a su telefunu, e custas funt is cosas prus togas; e sa cosa prus toga de totus est sa de arraxonai apitzus de is cosas chi mi contant po su chi pertocat is partidas, e circai de cumprendi chi nci funt letzionis de importu, in cussus fueddus, in cussus contixeddus, chi si podint donai una manu de agiudu a sumportai is arroris chi si ndi proint apitzus in sa vida de dònnia dì. Un'antra cosa chi mi praxit de amachiai funt is dìcius, poita ingunis puru nc'agatu s'ocasioni po ndi pesai legas e arraxonamentus. E mi praxit arraxonai, puru, apitzus de su chi biu cun is ogus, e su chi intendu cun su coru, prus ca cun is origas, e immoi mi benit in conca chi no apu ancora dedicau nemmancu unu mesu fueddu po is arrondibis, unu de is animabis chi stimmu de prus. Ma po custu nc'at a essi su tempus, est a nai chi apa a agatai un'antra ocasioni. Ma torraus a nosu: si bollu arregodai, immoi chi nci seu, ca chi mi ponia a scriri feti de bòcias, de resultaus de partidas e de gol, ia a acoitai meda ma meda de prus a mi ndi scabulli de su trabballu cosa mia, e si potzu promiti giai, de su restu, chi po custa cida puru, est a nai po s'artìculu de su bintiduus de su mesi de Làmpadas, no ant a mancai is storias acapiadas a is scuadras de is campionaus chi sigheus, ma a sa fini, ita nci potzu fai, mi praxit, e meda puru, su de podi chistionai, mancai, de una parighedda de antrus contixeddus puru, ainnantis de incarrerai cun su càlciu, chi mai ammanchit in sa vida cosa nosta! E duncas, megamu a chistionai de is oras prus bascosas chi ddoi funt in una dì, e chi in s'istadi, cumenti s'apu giai arremonau, funt cussas de su megama. M'est sèmpiri praxu meda (deu seguru chi nci iat a essi su tanti po ndi pesai unu lìbbru) su modu chi innoi in Sardìnnia teneus de tzerriai is oras de sa dì, partendi, duncas, de is primus luxis chi nd'arribbant ainnantis de s'abbreschidura, e fadendi su contu chi innoi in bidda mia, e duncas innoi in Bidd'e Sorris, sa faina de importu prus mannu est cussa acapiada a su trabballu me is campus, si podeis rendi contu a solus de su fatu chi po unu messaiu sa dì incumentzat a is primus oras de su chitzi (e custu po circai de trabballai a sa friscura, po torrai a sa lega chi apu pigau ainnantis, fadendi su contu chi de metadi de su mengianu incumentzat a arribbai sa basca, e me in su sartu mescamente, sa basca tzacat a forti in conca), cumenti apu sèmpiri intèndiu nai de sa bon'anima de sa tzia de mamma mia. In italianu, s'ora de is primus luxis chi nd'arribbant ainanntis de s'abreschidura si tzerriat "aurora", e sighendi su chi nc'est scritu in su fueddariu, in sardu su fueddu si furriat in chinta, o nea. De s'abreschidura nd'eus giai chistionau immubagora, e duncas, apustis de s'abreschidura (chi est su momentu candu su sobi ndi bessit a foras, est craru) ddoi est su mengianeddu chitzi, su mengianeddu, e su mengianu. S'arribbat diaici a su mesu mengianu, chi iant a podi essi is noioras o is dexi, e chi est s'ora, puru, po su smurtzu. A pustis de su smurzu, si sighit a andai ainnantis concas a su mesu dì e duncas, a s'ora de prandi. Apustis de su pràngiu, incumentzat su megama, chi podeus pretziri in megameddu (tra s'una e is duas, duas e mesu, chi est su momentu, puru, innoi si pasiaus, a trassa de is spagnolus etotu, ca si faint cussa chi tzerriant "siesta"), e megama prenu. Apustis incumentzat su merì, chi innoi in Sardìnnia, e fait arriri meda (a su mancu a mei fait arriri meda, no sciu a bosatrus), est su tretu de tempus chi partit a is cincu, prus o mancu, fintzas a su noti, chi incumentzat candu scurigat su cielu e si cuat su sobi. In italianu, merì si narat "sera", e fait arriri meda ca, po is continentalis, su merì incumentzat, prus o mancu, apustis de s'ora de cena; po is italianus, duncas, su megama andat ainnantis fintzas a s'ora de cena (invecias po nosu durat feti cussas duas o tres orixeddas de pàsiu apustis de su pràngiu), e apustis incumentzat su merì. Po nosu, invecias, apustis de cena, subbitu e acoitu, incumentzat sa noti, cosa ca, po is continentalis, invecias, incumentzat feti a facciora de sa mesunoti. Duncas, su merì puru si pretzit in merixeddu (ca funt is primus oras, de is cincu, nareus, fintzas a is ses) merì prenu (fintzas a is seti) e a tradu in su merì, fintzas, duncas, a cabu de cena, cumenti apu sèmpiri intèndiu nai. Apustis, incumentzat a scurigai, fintzas a arribbai a candu su cielu est "scurigau motu", cumenti apu sèmpiri intèndiu, e est una cosa chi mi andat meda meda, chi est cussu chi podeus tzerriai "crepuscolo" in italianu. Apustis chi est scurigau motu, ndi brintat su noti. E totus custu, est craru, dipendit de su sobi: me is mesis de Dònniasantu e de Idas, po si fai un esèmpiu, su megama est unu pagheddu prus crutzu de su chi capitat, mancai, me is mesis de Abrili e de Maju, e duncas, su merì puru si incrutzat o s'allonghiat cumenti s'allonghiant is diis. E duncas, no potzu fai atru ca si torrai gràtzias po sa passièntzia chi eis tentu e si domandu scusa chi si nd'apu furau tropu tempus, e immoi, cun su coru e pruschetotu cun sa conca prus lèbia, mi potzu fuiai a fundu 'e suus (cumenti si narat in bidda) me is chistionis chi pertocant feti su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus.

Intzandus, cumenti scieis beni, me is artìculus de s'istadi torraus a bivi, impari, is storias prus togas chi funt sucèdias me is campionaus chi sigheus; apustis de si nd'essi arregodaus de is bincidas de is de su Crabonaxa, de is de su Barisardo e de is de su Tèmpiu (in sa Lista A, in sa Lista B e in sa Lista C de sa Promotzioni), podeus incumentzai cun is cincus listas de sa Primu Categoria, partendi, pròpriu, de sa Lista A, chi est cussa chi pertocat totus is scuadras de sa zona de Casteddu e is scuadras ollastrinas. Incumentzaus cun una curiosidadi: tra is scuadras de Casteddu (e ballit po is scuadras de is citadis chi ddoi funt totu a giru a giru) e is scuadras ollastrinas ddoi funt una biga manna de diferèntzias: estus a podi nai ca is casteddaius circant de giogai in manera prus bona, prus toga, ddi nau diaici; invecias is ollastrinus nci ponint in campu su coru, su coràgiu, sa gana bella e s'afròddiu; is casteddaius circant de binci is partidas cun is giogadas de classi, cumenti si narat in italianu, e pruschetotu podint fai su contu apitzus de una biga manna de giogadoris (in sa zona de Casteddu, si ndi rendeus contu a solus, ddoi funt prus piciocus chi giogant a bòcia); me is biddixeddas de s'Ollastra, invecias, is piciocus chi giogant a bòcia (cumenti is cristianus chi bivint in cussus logus, de su restu) funt sèmpiri prus pagus; ma custu no bollit nai ca in Ollastra no scipiant giogai beni a bòcia cumenti, mancai, faint in sa zona de casteddu; ma de seguru, is ollastrinus funt connotus, nomenaus, famosus, podeus narai, puru, po su ispicu chi nci ponint e tenint candu ndi cabant in campu po giogai sa partida. Un'antra cosa de importu mannu chi depeus narai, est ca po una scuadra de casteddu no est facili a andai a giogai in Ollastra: po primu cosa poita ddoi funt una biga de chilometrus de si matziai, de si scroxai, ddi nau diaici, e poi poita me is campus de giogu de is scuadras ollastrinas fait sèmpiri basca meda, est a nai chi is tifosus funt callentis, cumenti estus a podi nai, est a nai chi po is scuadras allenas no est facili a abarrai cun su coru selenu, candu totu a giru ddoi funt dexinas e dexinas de personas, de tifosus, chi po noranta minudus no si frimant nudda nudda de tzerriai e de fai carraxu. Ellus, po is scuadras ollastrinas puru no est facili a nci lòmpi in sa zona de Casteddu po giogai is partidas, e dònnia annu nc'est calincunu chi murrungiat po su modu cumenti is de su Cumitau ndi pesant is listas, chi po andai a giogai a travessu, est a nai in domu allena, e si cumprendit, serbit unu bellu tantixeddu de dinai. E andat beni chi is assòtzius de is campionaus diletantis giogant po spàssiu, ma tocat a fai su contu, puru, chi po sighiri una stagioni, cust'annu is partidas fiant bintises in totu, tocat a fai una biga manna de sacrìficius, ddi naraus diaici. Ma a sa fini, est berus puru chi, mescamente po is biddixeddas prus piticheddas chi teneus in s'Isula (e nosu seus fadendi su contu de cussas chi ddoi funt in Ollastra) a bortas, po no nai fatu fatu meda, su càlciu e, duncas, is partidas de su domìnigu, est s'unica ocasioni de sprèviu po una comunidadi. E nci fia pentzendi pròpriu in custas diis, a su poderi, a sa capacidadi chi tenit su sport (e mescamente su giogu de sa bòcia, a su mancu innoi in Italia e in Sardìnnia puru de seguru) de fai atobiai is personas tra de issas: una comunidadi intera (o giai) chi su domìnigu (giai giai dònnia cida, po noi mesis de sighiu, e no funt pagus) andat a su campu po castiai sa partida e, pruschetotu, po fai su tifu po is piciocus de sa bidda etotu chi giogant, est craru, tra is atras cosas, po ndi portai in artu su nomini de sa scuadra e duncas de su logu ca ddi pertocat. E s'acapiu si serrat. Chi no seis costumaus a sighiri is fainas de su mundu de sa bòcia (o, fait su pròpriu, chi is fainas de su mundu de su càlciu pròpriu no si nci cabant, cumenti si narat), s'at a pari una cosa stramba meda a biri totu custa genti chi tzerriat e fait carraxu po bintiduus cristianus chi currint avatu a una bòcia e circant de nci dda scudi aintru de una porta, cumenti si tzerriant. Ma su càlciu, a cantu parit, est una mexina, dda tzerriu diaici, forti meda: est a nai ca po cussus noranta minudus ti ndi scarescis de totus is mabis, is dannus de sa vida cosa tua, e ti intendis su coru prenu de prexu, candu sa scuadra cosa tua, est a nai sa scuadra chi tifas, bincit is partidas o, adderetura, arrannescit a binci unu campionau, e invecias ti intendis sa morti in su coru, sa tristura chi ti prenit sa brenti (ddi nau diaici, a trassa de poeta) candu sa scuadra tua perdit una batalla o, peus ancora, candu no arrannèscit, mancai, a ndi cassai sa sarvesa e duncas ndi cabat torra in sa categoria prus bàscia. Po cumprendi, mellus, cantu su càlciu potzat fai bessiri is cristianus aforas de conca, si potzu intregai custa noba, chi pertocat is festas chi nd'ant pesau a Napoli (una de is citadis, de is logus prus machillotus chi ddoi funt in custu mundu, a su mancu deu dda pentzu diaici, e no bollu de seguru fai inchietai is napoletanus), is tifosus de sa scuadra etotu, est craru, candu is asullus ant bintu su campionau de sa Sèrie A. Is de su comunu de Napoli, de su restu, ndi iant pesau s'emergentzia (cumenti si narat in italianu puru), est a nai chi fiant prontus a s'abertai de totu, e ant tentu totus is arraxonis de timi diaici meda. Custus, difatis, funt is numerus chi ndi funt arribbaus apustis de sa primu noti de festas (si ddus intregu po si fai a cumprendi de ita tialu seus chistionendi): is chi funt andaus a su "pronto soccorso", in sa noti tra su cuatru e su cincu de su mesi de Maju, in sa citadi de Napoli, funt stètius calincuna cosa cumenti a duuscentustres. Unu piciocu est motu apustis chi ddu ant sparau, ma nci funt stètius puru is chi si funt ingotus a is manus cun is tialus de bombus (cumenti si tzerriant in sardu), est a nai, po crupa de is "fogus de artìfitziu" (cumenti ddus tzerriàt sa bon'anima de nonnu miu, furriendi sa cosa, po metadi, de s'italianu), cun calincunu chi, cumenti sucedit po sa noti de annu nou puru, de su restu, nc'at pèrdiu calincunu didu. A parti custu, nci funt stètius cristianus chi si funt ingotus e arrogaus, ddi naraus diaici, is pabas, is brutzus e fintzas su nasu (e bai e circa ita tontu ant cumbinau po ndi pesai sa festa, tra strumpas e totu cantu). Medas dda ant acabbada a circai scancèrius de is dotoris (ddi nau diaici) apustis chi si funt intèndius mabi po sa tropu genti chi ddoi fiat in giru me is bias e me is pratzas e ant tentu un "atacu de paura" (diaici circu de ndi furriai su chi in italianu tzerriaus "attaco di panico"), atrus ant tentu strobbus cun su respiru (cussas chi in italianu tzerriaus "crisi d'asma") e atrus si funt intendius mabi apustis de essi arrespirau totu cussu fumu chi ndi bessit a foras de cussus "bombus chi bogant fumu" (e chi in italianu tzerriaus, est craru, "fumogeni"). Mancu malli, mi megu a solu a solu, chi is cosas po su chi pertocat su campionau de sa Primu Categoria funt stètias unu pagheddu prus assebiadas e selenas de su chi est sucèdiu a Napoli. E immoi, apu spàciau diaderus cun is stròllichiminis po oi puru (est a nai chi mi intendu pràndiu, cumenti si narat), e deu creu chi sa cosa prus bona chi si potzat fai immoi siat sa de andai a castiai unu pagheddeddu de numerus, po cumprendi cumenti funt andadas is cosas. E duncas, a su primu postu de sa lista agataus is arrùbius-brau de su Pirri, chi funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cincuantaseti puntus in totu, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexesseti partidas bintas, e ses puntus chi ndi funt arribbaus apustis de is ses partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is de su Pirri, de su restu, ant pèrdiu feti tres partidas. Una de is batallas de importu prus manna est stètia cussa contras a is ollastrinus de sa Baunese (chi est, est craru de cumenti sonat, sa scuadrixedda de Baunei, una bidda chi fait calincuna cosa cumenti a tres mila e cincucentus animas, chi funt giai giai sa metadi de cussas chi s'agatant in bidda mia, po si fai un esèmpiu), chi funt arribbaus a su segundu postu, cun cincuantases puntus in buciaca (unu in mancu de is chi nd'ant cassau is pirresus), gratzias a dexesseti partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is nieddus-asullus, peròu, ant pèrdiu una partida in prus de is pirresus (cuatru contras a tres). Sa partida de importu prus mannu po is sortis de su campionau e duncas, po sa cursa a su primu postu, est stètia cussa chi s'est giogada su bintiduus de su mesi de Gennàrgiu, a sa segunda giorronada, candu Porceddu (chi est, tra is atras cosas, su capitanu de su Pirri) e is cumpàngius funt arrannescius a si ndi pigai unu bellu puntixeddu, in domu allena, cun su resultau finali de duus a duus; seus chistionendi de unu puntixeddu chi a sa fini de is giogus, ballit e pesat cumenti a s'oru. A su de tres postus in sa lista, agataus un'antra scuadrixedda de sa zona de Casteddu etotu, is de s'Azzurra de Pauli, sighius de Paolo Casu: is paulesus nd'ant pesau una stagioni bella, bona e toga meda, fadendi su contu chi ndi funt artziaus in Primu Categoria pròpriu cust'annu etotu, apustis de essi bintu su campionau de sa Segunda: is paulesus, duncas, funt stètius bonus a ndi cassai trexi bìncidas, e po ses bortas ant serrau sa partida cun su resultau in paridadi. A su de cuatru postu, cun corantatres puntus, agataus is biancu-birdis de su Cannonau de Jerzu (sa scuadra si tzerriat diaici po su nomini chi tenit su binu chi faint cun s'axina; axia, cumenti si narat a sa moda campidanesa o, a su mancu, cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris), chi ant bintu calincuna cosa cumenti a doxi partidas e nd'ant cassau atrus seti puntus serrendi is batallas cun su resultau in paridadi. Is de su Cardedu (un'antru assòtziu chi nd'aproillat de s'Ollastra, e chi pertocat una biddixedda chi fait prus pagu de duas mila cristianus), cun coranta puntus allogaus in buciaca, ant serrai sa stagioni a su de cincu postus. Is cuartesus de su Quartu 2000, invecias, funt arrannèscius a ndi boddiri feti trintotu puntus, cun dexi partidas bintas, seti partidas pèrdias e otu puntus bodditus candu is isfidas si funt serradas cun su resultau frimmu e siddau in paridadi. A su de seti postus in sa lista, agataus, torra, un'antra scuadra de sa zona de Casteddu (de Ceraxius, po essi prus pretzisus) e seus chistionendi, pròpriu, de is de su Città di Selargius, trintases puntus in buciaca, impari a is de s'Ulassa; is primus ant bintu po dexi bortas (e dexi funt stètias, de su restu, is partidas chi ant pèrdiu); is segundus invecias, ant acutu a ndi cassai feti noi bìncidas, cun otu partidas perdias e atrus otu puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a is partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Stagioni bona po is de sa Frassinetti de Su Masu, cun trintacuatru puntus in buciaca, chi ant serrau sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres cun su de noi postus in sa lista in buciaca: po noi bortas ant tentu su prexu de binci una partida, ddi nau diaici, e nd'ant pèrdiu su pròpriu tanti. Cun trintacuatru puntus agataus puru is arrùbius-scurus de sa Castor de Tortolì, chi fintzas a una pariga de cidas ainnantis de sa fini de is giogus s'agatànt a annadai in acua mabas meda, ma a sa fini, puru e mescamente gràtzias a s'agiudu, e a su trabballu chi nd'at pesau Daniele Salerno, un allenadori giòvuneddu ma giai bravu meda, funt arrannèscius a ndi cassai sa sarvesa, chentza depi lòmpi po fortza a si giogai sa partida finali, chi, a sa moda de is ingresus, seus costumaus a tzerriai "play-out". In Segunda Categoria, invecias, ndi cabant is de su Perdasdefogu, bintiseti puntus in totu (chi funt, peròu, seti in mancu de is chi tenint is de sa Castor, e duncas, no nc'est stètiu bisòngiu, est a nai chi no nc'est stètia sa possibilidadi, po is foghesus, de giogai sa partida finali contras a is de sa Castor), is de s'Atleticu de Lotzorai, binticincu puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a seti partidas bintas e a atrus cuatru puntus cassaus candu ant serrau is batallas cun su resultau in paridadi; is de su Tertenia, bintitres puntus, e in fundu in fundu a sa lista, is de sa Ferrini Càlciu de Cuartu Sant'Aleni, cun feti ses puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus in s'ùnica partida chi ant bintu cust'annu, e gràtzias a is tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Po su restu, sa cosa mellus chi podeus fai immoi, po cumprendi cumenti funt andadas is cosas in domu de is de su Pirri, podeus arraxonai impari apitzus de is fueddus chi m'at arregalau, pròpriu una pariga de cidas fait, s'allenadori de is arrùbius-brau, Paolo Busanca; ddu scieis cumenti andant is cosas: candu una scuadra bincit est giustu a portai a sa luxi totus is cosas prus togas e prus bonas chi funt arrannèscius a ndi pesai; poita at a essi berus ca is diletantis currint po su spàssiu e po si sprèviai, ma a binci is campionaus praxit (o mellus: iat a praxi) unu pagheddeddu a totus. Duncas, de s'annu chi benit su campionau de sa Promotzioni at a podi contai apitzus de una scuadra de importu mannu meda, a su mancu po su chi pertocat sa zona de Casteddu. Is pirresus ant cassau su primu postu de sa lista candu mancànt ancora de giogai is ùrtimus noranta minudus de sa stagioni, gràtzias a is ses gol fatus, in domu cosa insoru, contras a is arrubius-scurus de sa Castor, chi eus giai arremonau ainnantis, in cust'artìculu etotu. S'assòtziu de su Pirri est nàsciu in su duamilla e cuatru, ma est feti in su duamilla e noi chi is crais de sa sociedadi funt arribbadas me is manus de tres giogadoris bècius (ddi naraus diaici, no poita siant bècius de edadi, ma poita ant fatu parti de sa scuadra me is annus passaus), chi peròu no ant mai pèrdiu s'amori e sa stima po su giogu de sa bòcia e pruschetotu po sa scuadra innoi ant giogau po annus e annus, mancai me is tempus passaus: seus chistionendi, duncas, de Luca Pilo, Alessandru Casula e Bobo Mannai: sa primu cosa chi ant fatu est stètia cussa de ndi torrai a pesai sa pipiniera de sa scuadra, est a nai, duncas, ca po primu cosa ant cercau de trabballai impari a is giogadoris prus piticheddus, e apustis, ant circau de cuncodrai una scuadra forti, chi podessit curri po su primu postu de sa lista e duncas po s'artziada de sa categoria. Diaici, ant scerau o, mellus, chi boleis: ant scummissu apitzus de un allenadori de importu mannu, e cun un esperièntzia de annus e annus e annus a is pabas, cumenti a Paolo Busanca, chi in sa carriera cosa sua at tentu modu de curri me is campionaus de sa Sèrie D, de s'Ecellenza e de sa Promotzioni puru. S'allenadori est prexau meda po totu su chi est arrannèsciu a arragolli, a ndi boddiri impari a is giogadoris cosa sua: su de binci su campionau no est stètia, de seguru, una passillada, fadendi su contu, mescamente, de totus is scuadras fortis chi ddoi fiant in sa lista e, duncas, de sa callidadi manna meda de totus is aversàrius, a partiri, propriu, de is biancu-nieddus de sa Baunese, cun sa scuadra ollastrina chi est stètia bona a abarrai apicigadas a is carronis de Porceddu e de is cumpàngius po totu is partidas de sa lista de sa torrada. Is arrùbius-brau nd'ant pesau una cursa de importu mannu, cun una biga manna de partidas bìntas, is unas avatu de is atras, cun unu giogu togu e bellu meda de biri. Ma is numerus chi si faint cumprendi totu sa fortza chi ant tentu is de su Pirri, funt cussus chi pertocant is gol fatus, e chi funt calincuna cosa cumenti a otantanoi, fadendi su contu, peròu, chi puru po su chi pertocat sa difesa is cosas funt andadas beni meda, cun feti bintises gol incasciaus. «Sa scuadra cosa mia — m'at contau intzandus Busanca — est stètia bona a ndi pesai una biga manna de resultaus togus; fortzis su perìodu innoi is cosas si funt andadas peus est stètiu cussu a metadi de s'annu e de su campionau, innoi seus lisciaus e arrutus fortzis prus de su chi si minescestus, e duncas is de sa Baunese funt arrannèscius a pigai su bobidu, cumenti si narat, e a si donai unu bellu cantu de puntus de recuperai. De su restu, sa stagioni cosa nosta est stètia prus che bona, no si podeus lamentai de seguru, e nc'iat a mancai atru puru, po sa caridadi de su cielu. A pagu a pagu, una partida a sa borta, seus arrannescius a si nci torrai a acostai a su primu postu de sa lista e adderetura seus arrannèscius a si lassai a is pabas is aversàrius. A totu custu nci depeus aciungi su fatu ca in sa partida de sa torrada, in domu de sa Baunese etotu, s'ant fatu su gol de su duus a duus candu mancant feti cincu minudus de giogu». Busanca tenit su coru prenu de prexu fintzas a cucuru, cumenti si narat, e ndi tenit totus is motivus, a nai sa beridadi, po essi diaici allirgu. «Si seus fatu balli in dònnia campu e contras a dònnia aversàriu — m'at scoviau — po mei est una satisfatzioni manna meda su de essi arrannèsciu a donai una manu de agiudu a custu piciocus po torrai a ndi fai artziai su Pirri in su campionau de sa Promotzioni; cun custa bìncida eus donau e arregalau prexu e allirghia a una biga manna de personas». E de su restu, torrendumì a m'acapiai a su chi apu scritu me in sa primu parti de cust'artìculu etotu, su giogu de su càlciu tenit sa capacidadi de portai s'afroddiu aintru de is comunidadis, mancai tra cussas prus piticheddas, e mancai seus chistionendi feti de partidas de bòcia de scuadras de diletantis. Est a nai chi sa genti si spàssiat a su pròpriu, mancai in campu no nci siant is grandus campionis de sa Sèrie A, ma piciocheddus giòvunus de biddas pitichinninnias. «Is piciocus chi ant trabballau cun mei funt stètius bravus meda, ia a podi nai, puru, chi funt stètias personas de oru. M'ant sèmpiri sighiu, cun totu sa gana bona chi ant tentu; tocat a nai puru chi apu pòtziu fai su contu apitzus de giogadoris fortis meda, chi fadeus su contu, mescamente, de cumenti fiant cuncodradas is scuadras de is aversàrius. Po primu cosa, peròu, est giustu puru, deu pentzu, torrai gràtzias a totus is persona chi m'ant agiudau po custa cursa, poita, de seguru, no apu bintu su campionau a solu. A su costau cosa mia apu tentu personas de importu mannu, chi sciint fai, e beni meda, su trabballu cosa insoru: su primu chi mi benit in conca est su diretori sportivu cosa nosta, Stefano Siddi, chi est arrannèsciu a ndi pesai una rosa de primu classi, ddi nau diaici, est a nai bella e forti, giai in su mesi de Maju, est a nai, duncas, acoitu e subbitu candu est acabbada sa stagioni de s'annu passau. Is de sa sociedadi, de su restu, s'ant acumpangiau dònnia dònnia cida, siat po is allenamentus e siat po is partidas de su domìnigu: no s'ant fatu mancai nudda, cumenti si narat. Deu apu trabballau impari a Marco Cogotti, chi est stètiu sa manu dereta cosa mia: chentza de issu no sciu pròpriu, e si ddu nau diaderus, chi ia apa a essi arrannèsciu a ndi cassai su primu postu e duncas sa bìncida de su campionau. No mi potzu scaresci nemmancu de Andrea Capitta, chi est stètiu s'allenadori de is portieris». Su giogadori chi at fatu prus gol de totus, in sa scuadra de su Pirri, est stètiu Manrico Porceddu, un atacanti tra is prus matucheddus chi ddoi fiant in su campionau de sa Primu Categoria, cun calincuna cosa cumenti a bintiseti in totu: chi fadeus su contu chi cust'annu su campionau est stètiu pesau apitzus de bintises bessidas, intzandus a fai is contus nci poneus pagu meda: Porceddu at fatu giai unu gol a partida. Ma su chi at fatu prus gol de totus est un antru beciteddu de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus (mancai no mi praxat meda manigiai e imperai custu fueddu, isperu chi no si dda pighit a mabi), e seu chistionendi de Marco Nieddu, s'atacanti de sa Baunese, chi cust'annu est arribbau a tocai is cuatrucentus gol in sa carrièra cosa sua, e no sciu chi si ndi rendeis contu de sa cantidadi manna chi funt po unu giogadori. Pròpriu po custu, po cumprendi mellus su chi ddi est passau in conca candu est arribbau diaici in artu (e seu chistionendi de sa satisfatzioni chi podit tenni uu giogadori de bòcia, est craru), nd'apu pesau una ciaciarrada cun issu puru, po intendi ita teniat de si contai apitzus de sa chistioni. «Candu apu fatu su primu gol teniat feti sexi annus, e de seguru no mi podiat nemmancu immaginai chi ia apa a essi arrannèsciu a ndi fai prus de cuatrucentus, chi no funt pagus, gei si cumprendit. Potzu nai chi is cosas mi funt andadas beni — m'at nau, arriendisindi issu etotu. Ma fintzas a candu m'apa a spàssiai currendi avatu a una bòcia no apa a acabbai de cabai in campu e de fai su giogadori de càlciu duncas. Gràtzias a Deus, fintzas a cust'annu, a su mancu, seu arrannèsciu a donai una bella manu de agiudu a sa Baunese, is cambas mi funtzionant ancora beni meda, e sa conca e su coru puru, duncas, tochendi ferru, potzu nai ca nci iat a podi essi un'antra stagioni, un antru campionau po mei in su benidori». Marco Nieddu, a sa fini de sa ciaciarrada, m'at scoviau, puru, calli est sa fortza sua. «Deu circu sèmpiri de sighiri is consillus chi mi donant is allenadoris, duncas circu sèmpiri de ndi furai calincuna cosa de nou, chi cumprendis ita bollu nai. No acabbas mai de imparai cosa nobas, duncas, no est mai tradu po diventai unu pagheddeddu prus forti de su chi ses. In prus, mi iat a praxi meda meda a fai s'allenadori, candu apa a serrai sa storia cosa mia in campu cumenti a giogadori».
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023