Salta al contenuto principale
ovodda foto promozione

Arragodus: Ovodda in paradisu gràtzias a is gol de Edoardo Sedda

Po s'artìculu de oi incumentzu, cumenti a sèmpiri e cumenti seus costumaus a fai de una bella pariga de mesis, a nai sa beridadi, castiendi su tialu de calendariu: nci bolit diaderus pagu a cumprendi chi seus brintaus, cun totu e duus is peis, cumenti si narat, in su mesi de Trèulas, e po si nd'acatai iat a bastai a fai su contu, feti, de sa basca bella chi est fadendi, e nci iat a mancai atru puru, ca s'istadi est arribbada giai de calincuna cosa cumenti a duas cidas; e po fortuna, mi megu a solu a solu, chi biveus in un isola e duncas, est a nai mellus, teneus totu su mari chi boleus, a giru a giru, po si nci ghetai e s'infriscorai unu pagheddeddu candu si parit chi su sobi est giai giai po si bociri, po crupa de su callenti chi fait e chi, pruschetotu, si nd'arribbat apitzus. Beneus a nosu: chi seis innoi a ligi cust'artìculu, chi ndi pesu, cumenti a dònnia cida, de su restu, in su sardu chi si chistionat e si fueddat in Bidd'e Sorris, chi est una biddixedda bella e allirga, prantada pròpriu in mesu a su Campidanu (su logu innoi seu stètiu pàsciu), e chi fait calincuna cosa cumenti a seti – seti mila e cincucentus animas, eis giai cumprendiu chi dònnia dònnia tanti (po no nai fatu fatu, o sèmpiri) impari a is novas chi pertocant su mundu de sa bocia de is diletantis, chi est sa faina chi sigheus, chi boleis e chi depu essi santzeru con bosatrus e cun bosatras), cun stima, amori e passioni, innoi in su giassu de su Diàriu Sportivu, de calincuna cosa cumenti a dexi annus, chi no de prus puru, nci sticu puru, ma dipendit de is diis (poita no sciu mai cali arrastu apa a sighiri), is novas chi nd'arribbant, mancai, de su restu de s'Italia o de su mundu: a bortas mi capitat de arraxonai unu pagheddeddu de sa guerra chi ddoi est ancora in Ucraina (e chi, apustis de un annu de mortus e de disisperus, a cantu parit no est ancora acabbada ma àntzis, sighit a andai ainnantis), o de totus is atrus dannus e is atrus arroris chi sucedint in custu mundu, partendi, mancai, de is disastrus chi fait sa nadura etotu (cumenti podit essi unu terremotu, o unu dallùviu), fintzas a arribbai a is disastrus e a is arroris chi s'omini ndi pesat cun is manus cosa sua, cumenti is storias, duncas, chi pertocant totus cussus poberiteddus e poberiteddas, de dònnia edadi, chi nd'arribbant in Italia, e duncas chi ndi partint concas de s'Europa, de s'Africa, apitzus de una barchitedda totu mabi cumbinada. In prus, a bortas, mi capitat puru de arraxonai apitzus a unu dìciu, mancai, a calincuna cosa de importu chi ligu me is lìbbrus o, mancai, ballit aguali, chi nd'arribbat de su chi mi contant is personas chi atobiu, in sa bia e in sa vida de dònnia dì. Ma po oi no nc'ant a essi nè contixeddus e ne stròllichiminis, e custu bollit nai ca si nc'eus a fuiai, a fundu 'e suus (cumenti si narat in bidda), me is legas chi pertocant sa bòcia, circhendi de fai sèmpiri su pròpriu giogu: est a nai su de cumprendi chi is cosas chi sucedint in unu campionau, in una stagioni, si podint donai calincuna bidea noba, chi, mancai, si potzat serbiri po sa vida cosa nosta de dònnia dì, (s'ispera cosa mia est pròpriu custa) e duncas po circai de aderetzai is cosas chi, mancai, funt andendi unu pagheddeddu prus trotas de su chi serbit: de su restu, mi ndi seu acatau a solu a solu in totus custus dexi annus de trabballu, e su spantu est stètiu meda, is allenadoris chi chistionant de is scuadras chi sighint e de is piciocus cosa insoru, manigiant e imperant fueddus e sentidus chi iant a podi andai beni, cratzai, ddi naraus, puru po is trumentus chi si depeus scroxai in su logu de su trabballu, o in domu. Ma mancai, de totu custu si nd'apa a chistionai mellus a luegus.

Duncas, cumenti scieis beni (chi eis lìgiu a su mancu un antru artìculu de is chi funt bessius in custu ùrtimu mesi e mesu), eus decìdiu, impari a sa redatzioni cosa nosta etotu, de dedicai totus is artìculus de su beranu e de s'istadi, a is emotzionis prus mannas chi s'ant arregallau in campionaus de is diletantis chi sigheus (est a nai, partendi de s'Ecellenza, chi est cussu prus mannu, e matucheddu, fintzas a nd'arribbai a cussu de sa Segunda Categoria); duncas, impari a bosatrus e a bosatras, eus a torrai a bivi una stagioni intera, cumenti chi fessit una storia, cumenti chi fessit unu film.
In dì de oi seus arribbaus a chistionai de sa Lista C de sa Primu Categoria: custu bollit nai, mescamente, ca me is primus tres artìculus eus chistionau de is tres listas de sa Promotzioni; me is ùrtimus duus giòbias de su mesi de Làmpadas, invecias, eus tentu su modu de chistionai de is de su Pirri, chi ant bintu su campionau cosa insoru po su chi pertocat sa Lista A, e apustis, custu sa cida passada etotu, eus pòtziu puru chistionai de sa stagioni toga meda chi nd'ant pesau is serramannesus de sa Gialeto, chi nd'ant cassau su primu postu in sa Lista B. Cun sa Lista C, duncas, po oi lassaus is scuadras, is assòtzius de sa zona de Casteddu e de su Campidanu e nci artziaus concas a sa Barbàgia: su campionau  difatis, cust'annu est stètiu bintu de is de s'Ovodda, cun is piciocus sighius de mister Giacumu Coinu chi funt stètius bonus e fortis e nd'ant cassau su primu postu de sa lista. Po cumprendi totu su bonu chi funt arrannèscius a ndi pesai, estus a podi incumentzai castiendi is numerus (ca, de seguru, no si contant fabas), cumenti, de su restu, fadeus giai giai dònnia borta: is arrùbius scurus, duncas, cumenti ddus tzerriaus po su cabori de is camiseddas chi manigiant po ndi cabai in campu, funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a sessanta puntus, chi ndi funt arribbaus in binticuatru bessidas: is partidas chi ant bintu funt stètias calincuna cosa cumenti a dexennoi, cussas pèrdias funt stètias feti duas, e is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi funt stètias tres in totu. Duncas, sa primu cosa chi nc'est de nai est chi in sa Lista C ant giogau feti binticuatru partidas, e no bintises cumenti est sucèdiu in totus is atrus campionaus, e su motivu est craru: apustis de dexi giorronadas, difati, is de su Nurri, una biddixedda chi fait caluncuna cosa cumenti a duas mila animas, ant decidiu de nci bessi aforas de is giogus ainnantis de s'ora, cumenti si narat, apustis de feti noicentus minudus, cun ses puntus allogaus in buciaca. S'assòtziu de su Sarcidanu, chi fiat arrannèsciu a ndi artziai in Primu Categoria in su duamilla e binti (pròpriu s'annu chi si nd'est pròtziu in conca cussu arrori mannu chi est stètiu su Covid), at saludau totus su seti de su mesi de Idas, sa dì ainnantis de sa de undixi giorronadas, chi si fiat giogada, cumenti seis a arregodai beni e mellus de mei, s'otu de su mesi de Idas. Duncas, cun sa bessida da is giogus de su Nurri, is scuadras chi depiànt giogai contras a cussa de Robertu Demuru funt depias abarrai a castiai is atrus, in cussa chi, furriendi sa cosa de s'italianu, estus a podi tzerriai "giorronada de pàsiu". A su segundu postu de sa lista, ma cun calincuna cosa cumenti a doxi puntus in mancu, agataus is de su Putumajore, sighius de Giovanninu Arca, chi funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a corantotu puntus, cun catodixi partidas bintas, ses puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a is ses partidas chi si funt serradas in paridadi, e invecias is partidas chi ant pèrdiu funt stètias cuatru (est a nai, duas in prus de is chi ant pèrdiu is primus de sa lista de s'Ovodda, chi eus, tra is atras cosas, giai arremonau). A su de tres postus de sa lista agataus is de su Samugheo, cun corantaseti puntus: seus chistionendi de una de is scuadras prus giòvanas chi ddoi fiant in su campionau, e is arrùbius-biancu-birdis a nai sa beridadi funt stètius bonus a sforrai, ddi naraus diaici, unu giogu togu e spàssiosu meda, po su prexu de totus is tifosus chi sighiant is fainas de sa scuadra. A su de cuatru postus agataus is de sa Narboliese (sa scuadra de Narabuia, si cumprendit beni de su nomini etotu, de su restu, chi est una biddixedda chi abarrat in sa zona de Aristanis etotu e fait calincuna cosa cumenti a milli e sescentus animas), e chi funt stètius bonus a ndi cassai, a ndi pesai calincuna cosa cumenti a corantases puntus, cun catodixi partidas bintas, cincu partidas chi ant pèrdiu e cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Tra is de sa Narboliese de Narabuia e is mòguresus de sa Frecia Parte Montis ddoi est una forada, ddi naraus diaici, de noi puntus, e no funt pagus: is grogus-brau funt arribbaus a su de ses postus, cun dexi partidas bintas; po cincu bortas, invecias, ant serrau sa partida cun su resultau siddau in paridadi; is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias noi, est a nai, giai giai, su pròpriu tanti de is chi ant bintu. Impari a is mòguresus, cun binticincu puntus in buciaca etotu, agataus is de su Seulo, chi ant pòtziu contai, po cust'annu puru, apitzus de unu giogadori de importu mannu meda cumenti a Tori Boi, chi est unu de is giogadoris prus fortis chi ddoi fiant cust'annu in su campionau de sa Primu Categoria. De su restu, est de unu bellu pagheddu de annus, ddi naraus diaici, chi in su campionau de sa Primu Categoria ddoi giogant giogadoris medas abilis e fortis, chi mancai ant fatu una vida gioghendi me is campionaus mannus de sa Sèrie D, de s'Ecellenza e de sa Promotzioni e me is ùrtimus annus de sa carriera, mancai, ndi cabant de categoria, fintzas a arribbai in Primu e adderetura in Segunda; in sa Lista A, po nd'arremonai una, eus sighiu Manrico Porceddu, chi at giogau impari a is de su Pirri (e nd'at cassau pròpriu sa b'ncida de su campionau), Marco Nieddu (unu de is giogadoris ollastrinus prus fortis de dònnia tempus, fadendi su contu chi cust'annu, cun totus is gol chi nd'at cassau cun sa camisedda de sa Baunese in pitzus, est arribbau a cuatrucentus gol fatus in totu sa carriera sua, e no funt pagus de seguru), chentza de si ndi scaresci de un antru giogadori unu pagheddeddu matucu de edadi, e seus chistionendi de Cristian Cacciuto, chi cust'annu at donau una bell manu de agiudu a is de su Città di Selargius (una de is scuadras chi ddoi funt in Ceraxius, est craru) a ndi cassai sa sarvesa. Custu si fait a cumprendi, tra is atras cosas, cantu siat mannu s'afroddiu chi is giogadoris tenint de curri avatu de sa bòcia, impari a is cumpàngius de scuadra cosa insoru e impari, puru, a is aversàrius: pigheidda puru, chi boleis, cumenti chi fessit unu stròllichimini, de cussus chi nci sticu dònnia tanti me is artìculus, ma tocat sèmpiri a s'arregodai chi po unu giogadori no nc'est nudda de prus bellu che ndi podi cabai in campu a giogai. E est pròpriu po custu chi nci funt giogadoris chi giogant po binti-trint'annus, de candu funt piciocheddus, o pipieddus pitichinninnius meda, fintzas a candu funt mannus. In dì de oi, unu de is giogadoris prus matucus chi agataus me is campionaus de is diletantis sardus est, de seguru, Gianluca Siazzu, chi tenit calincuna cosa cumenti a carantotu annus fatus e sighit a giogai, e a fai gol, impari a s'assòtziu de su Pasada, in sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni; Siazzu, tra is atras cosas, nd'at cassau is gol de importu mannu meda in sa partida finali contras a is de s'Atleticu de Bono, chi funt ballius po ndi cassai sa sarvesa. Medas de custus giogadoris, apustis chi apicant is botineddus a sa pùncia (cumenti estus a podi nai, furriendindi sa cosa de s'italianu, po candu una persona acabbat de fai una faina chi, mancai, at sighiu po annus e annus), si nci ghetant a fai is allenadoris; est a nai chi faint una vida intera avatu de sa bòcia; est cussu chi est sucèdiu, tra is atras cosas, a un antru atacanti forti e de esperièntzia manna, cumenti a Billo Talanas, chi fintzas a s'atra dì nd'est cabau in campu impari a is de sa Bittese de Bitzi e chi, pustis chi sa scuadra nd'est cabada de sa Promotzioni a sa Primu Categoria, at decìdiu de dda acabbai cun is giogus ma at a sighiri sa scuadra cosa sua cumenti aallenadori, est craru. Ma torraus puru a is fainas acapiadas a sa Lista C de sa Primu Categoria: a is pabas de is de su Seulo ddoi funt is de su Sadali, sighius, in totus custus ùrtimus annus, de un allenadori bravu e togu cumenti Adamu Marci. Is de su Sadali ant biviu una stagioni fortzis prus fadiosa de su chi si abertànt, cun feti noi partidas bintas e dexi surras (est a nai: dexi partidas pèrdias); de is trintaduus puntus chi funt stètius bonus a s'allogai in buciaca, cincu ndi funt arribbaus apustis de is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. A su de otu postu, agataus una de is scuadras chi at fatu is ispantus prus mannus, e seus chistionendi de sa San Marco, sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in Crabas: is arrùbius-nieddus funt arrannèscius a ndi cassai calincuna cosa cumenti a trinta puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias, pruschetotu, a is otu partidas bintas e a is ses partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias dexi. A su de noi postus, agataus is de su Silanos, una de is scuadras chi ant fatu a biri su giogu prus bonu e spàssiosu, gràtzias, pruschetotu, a is giogadas togas meda de un atacanti forti cumenti a Tola; is nieddus-asullus, apitzus de binticuatru bessidas, funt stètius bonus a ndi cassai otu bìncidas; is bortas chi funt arrutus, invecias, est a nai is bortas chi ant pèrdiu, funt stètias undixi in totu; is partidas chi ant serrau cu ìn su resultau in paridadi, invecias, funt stetias cincu. Cun tres puntus in mancu, est a nai bintises in totu, agataus is de s'Isili, cun is arrùbius-brau chi funt arrannèscius a ndi cassai sa sarvesa chentza depi passai de sa loteria de is play-out, chi est su modu chi manigiaus, a trassa de is ingresus, po chistionai de is ùrtimas partidas de sa stagioni chi serbint, pròpriu, a cumprendi chini, tra is duas scuadras chi s'agatant a su de dexi e a su de undixi postus, ndi depit cabai de categoria. Is de s'Isili peròu funt stètius bonus a apoderai, a aguantai e duncas a serrai sa stagioni cun seti puntus in prus de is chi tenint is de s'Oristanese de Aristanis (bintinoi contras a bintiduus) e duncas, is regulas chistionant craru: chi tra is duas scuadras ddoi funt prus de ses puntus de diferentzia, intzandus sa partida finali no si giogat. E duncas, chi is de s'Isili ant bintu po seti bortas e pèrdiu po noi bortas, cun otu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, is de s'Oristanese ant fatu unu pagheddeddu peus, fadendi su contu chi is piciocus sighius de mister Bobo Sau cust'annu ant bintu feti ses partidas apitzus de binticuatru bessidas, cun calincuna cosa cumenti a catodixi partidas pèrdias; is partidas, invecias, chi is biancu-arrùbius ant serrau in paridadi funt stètias feti cuatru. A su de doxi postus, cun feti una scuadra a is pabas, ddoi funt is de sa Sanverese, sa scuadrixedda (si cumprendit beni de su nomini, de su restu) de Santeru, chi at acutu a ndi cassai feti catodixi puntus, cun duas partidas bintas in totu s'annu, est a nai in totu sa stagioni, otu partidas chi si funt serradas in paridadi e catodixi partidas chi, invecias, ant pèrdiu e duncas, si cumprendit beni, po catodixi bortas funt abarraus a buca asciuta. Ma is cosas funt andadas peus meda, chi boleis, a is biancu-arrùbius de su Ruinas, chi ant acabbau sa stagioni a su de trexi postus, chi est s'ùrtimu: in binticuatru bessidas is ruinesus funt arrannèscius a binci feti una partidedda, e nd'ant pèrdiu calincuna cosa cumenti a dexennoi, cun feti tres partidas chi funt arrannèscius a serrai cun su resultau in paridadi. Immoi, est craru, is de su Ruinas, de sa Sanverese de Santeru e is de s'Oristanese de Aristanis ant a depi curri torra in su campionau de sa Segunda Categoria; de su restu, aici nci sticu un atru stròllichimini, ma piticheddu piticheddu, a bortas a calincunu no speddit, no arrachedat, si potzu contai custa cosa puru: una bella pariga de annus fait emu chistionau cun una piciochedda de Ruinas, e su chi mi iat contau, cumenti podeis cumprendi a solus, m'est abarrau cravau in conca, diaici meda chi ndi seu ancora chistionendi; e duncas, mi iat contau chi s'ùnicu modu po biri, po atobiai e duncas po connosci genti de foras de sa bidda, est a nai, cussus chi podeus tzerriai "strangius", o allenus, chi si praxit de prus, fiat cussu de andai a castiai is partidas de bòcia, s'unicu momentu de sprèviu po is piciocheddus de sa bidda, e po sa genti manna puru, chi po su restu no teniant atras fainas de sighiri, a parti si nd'abarrai setzius in pratza o a su bar a totu dì. Deu creu chi Ruinas, tra is atras cosas, e a fai is contus nci poneus pagu meda de su restu, siant una de is biddas prus piticheddas tra totus cussas chi tenint una scuadra chi currit me is campionaus pesaus de sa Federationi Italiana po su Giogu de su Càlciu e, duncas, de sa Lega Natzionali de is Diletantis; cussu chi ddis potzu augurai, ma ballit, puru, po totus is atras scuadras chi ndi funt cabadas de categoria, est cussu de ddus torrai a biri mellus in su campionau de sa Primu. Ma de su restu, mi megu a solu a solu, is piciocus chi giogant me is scuadras de is diletantis (e ballit, mescamente, puru po is allenadoris etotu) ddu faint po si sprèviai unu pagheddeddu de totus su trumentus e is daboris chi depint assachitai in s'interis chi funt a trabballu: no ddu faint de seguru po diventai arricus, o famosus, cumenti si narat; e duncas pagu importat chi gioghint in unu campionau prus mannu o prus piticu; sa cosa de importu mannu est chi sigant a si spàssiai, e a fai spàssiai is chi ddus sighint, est a nai is tifosus cosa insoru.
E cun custu, a su pròpriu tempus, si ndi arregodaus, po un'antra borta, de cantu podit essi de importu mannu una scuadra de càlciu po una comunidadi, (ma ballit, puru, est craru, po totus is atrus sport, fadendi su contu, peròu, chi su giogu de su càlciu, a su mancu in Sardìnnia e in su restu de s'Italia, abarrat de seguru unu de is prus sighius, chi no su prus sighiu de totus). Torrendi a is primus de sa classi de s'Ovodda, mi parit giustu a ndi chistionai torra, fadendi su contu chi nd'ant pesau una stagioni toga meda e ant cassau su primu postu e s'artziada in su campionau de sa Promotzioni; deu creu chi no nci siat nesciunu chi scipiat mellus cumenti funt andadas is cosas cust'annu prus de s'allenadori de s'assòtziu, Giacumu Coinu, chi apu intèndiu a su telefunu pròpriu me is cidas passadas, cun sa scusa de sciri cumenti stadiat (e stadiant, est craru) apustis de una stagioni diaici toga.
Giacomu Coinu, duncas, m'at scoviau ca sa genti de sa bidda de Ovòdda est stètia sèmpiri pigada beni de sa scuadra de càlciu, est a nai ca ddoi funt sèmpiri stètius una biga manna de tifosus a su campu, no feti cust'annu, ma est una cosa chi sighit a andai ainnantis de prus de cuindixi-bint'annus, e custu po si acapiai torra a sa chistioni, de importu mannu, chi pertocat sa stima chi ndi benit a essi tra is personas chi bivint in sa bidda e is giogadoris de sa scuadra etotu, pruschetotu chi is chi giogant e faint parti de sa rosa funt de su logu etotu. Duncas in Ovodda ant tentu sèmpiri un afròddiu mannu meda po is fainas de su mundu de sa bòcia, e cust'annu is cosas funt andadas aguali, fadendi su contu, pruschetotu, ca is de s'Ovodda funt stètius bravus a abarrai acapiaus me is primus postus de sa lista po totu sa stagioni, si iat a podi narai. Candu curris po binci su campionau, si cumprendit, sa genti est prus prexada e ti sighit cun coru bonu. Me in sa lista de partidas chi funt ballias po sa torrada, de su restu, is arrùbius scurus funt stètius bonus a ndi pesai seti bìncidas e duas partidas feti si funt serradas cun su resultau in paridadi; s'unica borta chi ndi funt imbrunchinaus, duncas, est stètia po sa partida contras a is de sa Narboliese, scuadra chi, tra is atras cosas, eus arremonau ainnantis puru. Giacumu Coinu, peròu, m'at contau chi fiat prexau puru po su chi is piciocus cosa sua funt arrannèscius a ndi pesai me is listas de partidas chi ballint po s'andada puru, fadendi su contu, mescamente, chi ant pèrdiu feti una partida, in s'ùrtima bessida, est a nai sa de s'otu de su mesi de Gennàrgiu, apustis de is festas po su Nadali e po s'Annu nou, in domu de is de su Silanus. De su restu, sa cursa chi funt stètius bonus a ndi pesai is de s'Ovodda est stètia de importu mannu, e toga e spàssiosa meda de sighiri po is tifosus: is piciocus de Giacomu Coinu ant trabballau, e meda puru, aintru de sa cida, po noi-dexi mesis de sighiu, mancai is strobbus chi tocat a ponni in contu candu tenis a che fai, e duncas candu sighis una scuadrixedda de una bidda pitichedda, fadendi su contu chi Ovodda fait calincuna cosa cumenti a milli e cincucentus animas. Sa chistioni prus delicada est cussa acapiada a su trabballu: cumenti arremonaus fatu fatu, duncas, is piciocheddus chi su domìnigu ndi cabant in campu po is partidas, giai giai sèmpiri no si ponint in buciaca nemmancu unu euro (no seus chistionendi de seguru de is grandus campionis de sa Sèrie A, chi podint fai sa vida de is reis feti poita funt bonus e bravus meda a pigai a sticadas de pei sa bòcia) e duncas, si cumprendit beni, po bivi in custu mundu depint trabballai cumenti a totus is atrus, chi, a dda castiai de innoi, parit una disgràtzia, un arrori mannu chi, peròu, tocat a totus, prus o mancu, a si scroxai. Medas piciocus chi faint parti de sa rosa de s'Ovodda, duncas (ma deu creu chi custa cosa ballat, a su norantanoi po centus, po totus is scuadras chi faint parti de su mundu de is diletantis sardus), depint fai is sartus mortalis, cumenti estus a podi narai furriendindi sa cosa de s'italianu; est a nai ca po otu – dexi oras depint trumentai e fadiai e sudai in su logu de su trabballu, e apustis depint acoitai po ndi cabai a su campu e sighiri a curri, ma custa borta pò spàssiu, e no po dinai, impari a is cumpàngius cosa insoru. Po unu chi giogat, custu de si podi sprèviai de su trabballu ballit prus de s'oru, e Giacomu Coinu est abarrau prexau meda po sa passioni chi is piciocus cosa sua nc'ant postu in totus custus mesis. Amori e passioni: ballit po sa vida, po is atobius cun is personas chi stimmaus, e ballit puru po su giogu de sa bòcia: po un allenadori (ballit po su giogu de su càlciu, ma puru po is atrus sport, si cumprendit beni), est craru, no nc'est nudda de mellus in custu mundu, e in custa vida, de essi sighiu de is giogadoris; pruschetotu candu is giogadoris in campu faint a biri cosas togas, de importu mannu meda. Chi est, de su restu, cussu chi ant nau puru is allenadoris de is scuadras aversàrias, e deu creu chi custu siat unu de is cumplimentus prus mannus chi ti ndi potzant arribbai.
Giacomu Coinu, de su restu, m'at contau, puru, chi dònnia cida nci depiat ponni in campu giogadoris diferentis de is chi iant giogau, mancai, sa partida ainnantis; is motivus, si cumprendit, de totus custus strobbus, funt stètius meda: a candu unu no podiat giogai poita fiat mesu scònciu, cumenti si narat; a candu calincunu no podiat cabai in campu poita aintru de sa cida no fiat arrannèsciu a sighiri totu is atobius, est a nai, cumenti estus a podi narai furriendi su fueddu de s'italianu, is allenamentus. Duncas, Coinu, impari, de su restu, a su chi ddu at agiudau, in totu custu trabballu e duncas in totus custus noi mesis, e seus chistionendi de Marco Frongia, unu piciocu chi at Ovodda at fatu, at scritu paginas de importu mannu meda po sa storia de su giogu de sa bòcia in sa bidda, si funt dèpius arramangai is manigas, cumenti si narat, ma is cosas, po bona sorti, funt andadas beni meda. Is piciocus chi ant trabballau impari a Coinu ant fatu una stagioni de oru: arrannesciànt a cambiai modu de giogai, e duncas su modu de abarrai in campu, a partida giai incumentzada. Custu bollit nai, chi, mancai, partiant cun cuatru difensoris, cuatru centrucampistas e duus atacanti, passànt a giogai cun tres centrucampistas e tres atacantis e, mancai, acabbànt sa partida cun duus centrucampistas e cuatru atacantis totu paris; una cosa ca, de seguru, at agiudau, e meda puru, sa scuadra a ndi cassai totus cussus puntus. Coinu e Frongia, duncas, fadiànt is contus de is piciocus chi podiant mandai in campu a giogai sa partida de cida in cida: no ant mai fatu is contus apitzus a is aversàrius, est craru, ma ant pentzau feti a issu etotus. Una cosa chi, po sighiri cun su giogu cosa nosta de acapiai is letzionis chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia a is trumentus de sa vida nosta de dònnia dì, s'iat a podi consillai de pentzai a nosu (feti a nous), chentza abarrai bobochendi, mancai, apitzus de sa vida de is atrus; chentza sparai, ddi nau pròpriu diaici, giudìtzius apitzus de is atrus, chentza perdi tempu a criticai su bixinu cosa nosta, ma pentzendi (o circhendi de pentzai, mellus, ca a ddu nai est una cosa ma a ddu fai est totu un'antra pariga de maigas, cumenti si narat in italianu etotu) a is afarius nostus, cumenti si narat.

Po su restu, nc'est una lei chi no est stètia scrita, ma chi ballit aguali (cumenti si narat), in su mundu de sa bòcia, e chi narat ca chi tui ses bonu a incasciai pagu gol, intzandus as a tenni medas possibbilidadis in prus de ndi cassai su primu postu e, duncas, de binci su campionau. Is de s'Ovodda ant ingotu feti cuindixi gol in binticuatru bessidas, chi funt otu in mancu de is chi nd'ant buscau is de su Putumajore, po nd'arremonai una, e funt giai giai sa metadi (cuindixi contras a trintatres) de is chi ant ingotu e incasciau is de su Samugheo, chi, cumenti eus arremonau ainnantis, ant serrau su campionau a su de tres postus. Is de sa Narboliese, po ndi arremonai un'antra, nd'ant incasciau calincuna cosa cumenti a corantacuatru, giai tres bortas tanti de is chi nd'ant buscau is de s'Ovodda; serraus cun custa chistioni castiendi cumenti funt andadas, po su chi pertocat sa difesa, a is de sa Frecia Parti Montis de Moguru, chi nd'ant incasciau trintanoi in totu, ma funt arrannèscius a ndi fai calincuna cosa cumenti a corantotu. Duncas, Giacomu Coinu m'at contau ca, aintru de sa cida, e po totus custus noi-dexi mesis, is piciocus cosa sua e duncas totu sa scuadra, ant trabballau, e meda puru, apitzus de totus is cosas chi tocat a fai po si difendi, po si ndi scabulli (po ddu nai mellus, chi boleis) de totus is atacus de is aversàrius; po ndi cassai resultaus de importu diaici mannu tocat a si cuncentrai, est a nai ca tocat a trabballai apitzus de is cosas prus pitichinninnias puru, apitzus de is cosas chi, mancai, ti iant a podi parri chentza nesciunu importu, o de pagu importu, ma apustis, a sa fini, funt pròpriu cussas crais chi serbint po binci is partidas. «De seguru», m'at scoviau apustis Coinu, «eus potziu trabballai e giogai cun giogadoris fortis meda, cumenti a Pili e Meloni, po nd'arremonai duus, chi funt duus portieris tra is prus fortis chi ddoi fiant in totu su campionau de sa Primu Categoria de cust'annu, fadendi su contu chi custus duus tenint a is pabas, cumenti a bagàgliu, una esperièntzia manna meda. In difesa, poi, ddoi fiant giogadoris de importu mannu cumenti a Luca Pili e Matteu Satta, impari a totu una biga manna de piciocheddus chi nd'arribbant de Ovodda etotu; totus is piciocus, duncas, ant fatu una stagioni toga meda, e custu tocat a ddu nai, poita cumprendeis puru totus is sacrìficius chi andant fatus, sèmpiri chi tui bollast curri a forti, chi no de prus, de is aversàrius cosa tua». Ma nc'est de nai puru ca, fadendi su contu chi in campu ndi cabant undixi giogadoris, is de s'Ovodda funt arrannèscius a ndi ingolli cussu tanti piticu meda de gol, est stètiu gràtzias a su trabballu, mannu meda, chi ant fatu is centrucampistas puru (o, chi boleis: is giogadoris chi giogant a su centru de su campu) e fintzas cussus chi giogant in atacu e chi, mancai s'agatint atesu meda de sa porta cosa insoru, funt is primus chi, candu nc'est de torrai a recuperai sa bòcia, faint unu trabballu de importu mannu, currendi avatu de is difensoris e de is centrucampistas aversàrius. Sa cosa prus toga chi est sucèdia cust'annu in domu de s'Ovodda, e chi funt benius a pillu, ddi nau diaici, una biga de giogadoris giòvunus meda: po un assòtziu custu est unu prexu mannu, una sodisfatzioni aforas de conca; no nc'est de mellus de podi biri unu piciocheddu chi crescit e chi diventat dònnia dì prus abbili e prus forti, cumenti si narat, e chi agiudat sa scuadra de sa bidda cosa sua a ndi artziai de categoria; peròu, e si cumprendit beni, su bisu de unu giogadori est cussu de nd'arribbai prus in artu chi podit, mancai fintzas a giogai in Sèrie D, o mancai in Sèrie C puru, ma si cumprendit beni ca su bisu de unu piciocheddu de dexiotu annus, e cun custu s'acapiaus a is chistionis chi eus pigaus ainnantis, no podit essi ca cussu de giogai in Sèrie A, impari a is grandus campionis, bessiri in televisioni e, pruschetotu, essi prenu de dinai, de machinas, de bistiris carus e bellus, de domus mannas cumenti a castellus; est a nai, a fai una vida de arricu, cumenti faint is giogadoris professioneris, a su mancu innoi in Europa e pruschetotu, in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania e in Inghilterra, poita me is atrus logus su spantacullu est unu pagheddu prus piticu, mancai su giogu de sa bòcia ndi siat arribbau in dònnia parti de su mundu, ma fortzis innoi in Europa seus tra cussus chi ndi funt bèssius prus de conca, e seus tra is chi spendint prus dinai in custa faina.
Is de s'Ovodda, duncas, si funt pòtzius prexai po is giogadas, togas meda, a nai sa beridadi, chi nd'at pesau Edoardo Sedda, chi est stètiu, tra is atras cosas, su chi at fatu su tanti prus mannu de gol in sa scuadra cosa sua, e duncas calincuna cosa cumenti a dexesseti gol. Giacomu Coinu m'at scoviau, tra is atras centu mila cosas, chi Edoardo Sedda, fadendi su contu chi est nàsciu in su duamilla (e chi in dì de oi tenit feti bintitres annus), podit sighiri a mellorai, e meda puru; duncas totus funt isperendi chi ndi potzat arribbai me is categorias prus artas tra cussas chi ddoi funt in Sardìnnia, po incumentzai, e poi bai e circa ita totu ddi at a regalai sa fida. Mancai siat pitichinninniu meda, ancora, est fadendu a biri cosas de importu mannu; ma impari a issu ddoi funt una biga de piciocus, chi nd'arribbant de sa bidda etotu, e chi funt nàscius totus in su duamilla e unu e duamilla e duus, cumenti a Luca Lai, Cristoforo Sedda, Samuele Frongia e Leonardo Vacca, cun custus duus ca, mancai, funt unu pagheddeddu prus matucheddus, ma tenint sèmpiri prus pagu de trinta annus e duncas, tenint ancora una vida aranti po curri avatu a sa bòcia. Is de s'Ovodda, immoi, ant a depi cuncodrai giai sa rosa po s'annu chi at a benni, cun is de s'assòtziu chi ant a circai de sighiri cun is piciocus de oru chi si funt agataus in sa rosa cust'annu. In su benidori, duncas, eus a biri cumenti ant a andai is cosas.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023