Salta al contenuto principale
gialeto fotofesta

Arragodus: su prexu de Mariano Ruggiero po sa bìncida de su campionau impari a is de sa Gialeto de Serramanna

Arriendi e brullendi, cumenti si narat, seus arribbaus puru a is ùrtimas duas diis de su mesi de Làmpadas, sèmpiri chi est berus ca s'artìculu de custa cida ndi bessit oi, chi teneus su bintinoi, e duncas bollit nai, mescamente, chi de scroxai s'ammancat feti su trinta (chi at a essi cras) e apustis nd'at a brintai, totu bellu e galanti (cumenti si narat in bidda mia, a su mancu) su mesi de Trèulas, chi est unu de is prus drucis e de is prus spàssiosus chi ddoi funt aintru de s'annu, pruschetotu po is piciocheddus prus pitichinninnius, ca si podint gosai sa vida, po su chi arrannèscint, giai chi no tenint prus su trumentu de depi andai a iscola. Cumenti est sucèdiu me is cuatru cidas ainnantis a custa, e cumenti eis giai cumprendiu (a su mancu custu est cussu chi isperu), chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi ndi pesu po is "Novas" de su Diàriu Sportivu, cumenti si frimant is bòcias, est a nai, mellus, cumenti spaciat e acabbat sa stagioni, circaus de torrai a bivi totu su de bellu e de bonu chi est sucèdiu in custus noi mesis de giogus, mescamente fadendi luxi apitzus, ddi nau diaici, a sa scuadra chi at bintu su campionau cosa sua; de su restu, mi parit craru e mi parit ca no nci siat nudda de aciungi, mancai is giogadoris siant diletantis (e no professioneris cumenti is grandus campionis de sa Sèrie A chi ndi pinnigant una barca de dinai, fait a ddu nai a forti puru, po curri avatu a sa bòcia) e, duncas, mancai ndi cabint in campu po sprèviai unu pagheddu in su fini de cida, a binci fait prexei a totus: est a nai ca, mancai siant batallendi in unu campionau piticheddu cumenti cussu de sa Primu Categoria, po arremonai su chi seus sighendi me is ùrtimus catodixi diis, s'afròddiu e is satisfatzionis no ammancant de seguru, cumenti no ammancant, e no podint ammancai, est craru, is sacrifìcius e su trabballu. Su chi circu de fai me is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si chistionat, chi si fueddat in Bidd'e Sorris, e chi est sa bidda innoi seu stètiu pàsciu de candu seu pipieddu, innoi in su Campidanu de mesu, est cussa de circai de arraxonai, mancai, apitzus a totus is cosas chi mi contant is allenadoris e is giogadoris etotu candu ddus intendu po ciaciarrai unu pagheddu apitzus de is partidas: duncas, su chi mi scoviant m'abarrat totu badda badda in conca, po diis e diis, e mi capitat, puru, de abarrai totu pentzendinci, mancai siant passaus mesis; su chi mi iat a praxi fai, prus de totu, est cussu de circai de cumprendi chi nci potzant essi acapius tra cussu chi mi contant apitzus de is resultaus de is partidas e cussu chi si depeus bivi in sa vida de dònnia dì. E sciu puru ca, chi si ddu nau diaici, calincunu mi iat a podi pigai po macu, po unu chi nd'est bèssiu aforas de conca, e pròpriu po custu, mi parit ca siat mellus a s'arremonai su primu esèmpiu chi mi benit de si intregai. E duncas, podeus partiri de custu fatu: tra una cosa e s'atra, mancai candu fia piciocheddu, e duncas a is tempus de is scolas e de s'universidadi, apu sèmpiri intèndiu sa cantzonedda chi narat ca su trabballu est sèmpiri prus pagu e, mescamente, chi no ddoi funt prus is trabballus chi andant ainnantis po annus e annus, chi t'acumpangiant po totu sa vida, est a nai po trintacincu-coranta annus de sighiu, cumenti narànt is grandus dotoris chi sighint sa chistioni e chi, a s'epoca, s'acudiant a avisai totus is atrus chi is tempus passaus (bonus meda, tra is atras cosas, a su mancu po su chi pertocat custa lega) fiant bellus ca spàciaus, deu seu de prus de dexi annus chi trabballu in su pròpriu giassu e passu is diis a scriri de bòcias po is amigus de su Diàriu Sportivu. E duncas (sa chistioni prus suciosa est custa), apustis de totus custus annus de ciaciarradas e de intervistas cun giogadoris e allenadoris, ia a podi giai giai fai una lista, cumenti si narat, de is cosas chi m'arrepitint prus fatu fatu, po no narai sèmpiri, e tra custas, ia a podi fai un'antra lista puru (tanti est manna sa cantidadi de oras chi apu fatu a su telefunu impari a issus) de totus is cosas de importu prus mannu chi m'ant arregalau. E duncas, una de is cosas prus togas est cussa de pentzai, e de crei (ballit pruschetotu po is allenadoris, ma puru is giogadoris funt de acòrdiu, e nci iat a mancai atru puru) ca is sacrifìcius, mancai siant maus e grais de sumportai, a sa fini donant sèmpiri su tanti de resultaus, est a nai, a ddu nai furriendi unu dìciu chi apu sèmpiri intèndiu in italianu, is sacrifìcius e su trabballu pagant in dinai in contanti. Custu iat a podi essi una cosa pretziosa meda po totus cussus momentus, o po totus cussus periudus, ballit aguali, innoi si intendeus diaici fadiaus e diaci stracus ca si parit de no podi fai, de no arrannèsci a fai, mellus, nemmancu un antru passixeddu ainnantis. Est pròpriu candu ses diaici a arrogus chi parit ca ses po ti morri, ca sa conca, su chi pentzas, is bideas chi tenis, iant a podi fai sa diferèntzia, cumenti si narat, est a nai chi est sa conca, prus de is cambas, chi fait sa parti prus manna. E at a essi pròpriu po custu motivu, de su restu, chi is allenadoris si biint prus cumenti a dotoris de sa conca de is giogadoris, e no feti cumenti allenadoris chi depint sighiri is cambas de is piciocus e depint pentzai feti a scerai is undixi giogadoris de ndi fai cabai in campu, e a cumenti ddus spraxi, ddus ponni ( si podit nai diaici puru) po sa partida. E duncas, cumenti is giogadoris trabballant po circai de si cuncodrai (ballit mescamente po is cambas, duncas) e de abarrai "in forma", cumenti si narat in italianu, in sa vida de dònnia dì estus a depi circai de trabballai apitzus de nosu etotu, po circai de mellorai, po circai de no nd'arrui po duas bortas de sighiu aintru de su pròpriu stampu, cumenti mi benit de narai fatu fatu. E ddu sciu deu puru chi in custa fida ddoi funt, e si nd'arribbant in pitzus, dannus e arroris mannus chi parit, giai giai, chi si potzant sperdi cumenti chi festus baballoteddus; daboris diaici fastìdiosus chi parit no depant spaciai mai. Ma a sa fini, sa chistioni est totu in s'arrannèsci a aguantai, a apoderai, e a tenni passièntzia: sa passièntzia chi, mancai, depit tenni unu giogadori etotu candu, me is ùrtimas cidas de s'istadi, trabballat impari a totus is cumpàngius cosa sua e incumentzat cussu chi estus a podi tzerriai "allenamentus po cuncodrai sa stagioni noba" (in italianu bessit calincuna cosa cumenti a "preparazione precampionato", e duncas "preparamentu", estus a podi nai), mancai sa basca e mancai totu sa fadia chi nd'arribbat. E de su restu, no si podit fai in atra manera, sèmpiri chi tui bolis, po diaderus, curri a forti, mancai prus de is averàrius cosa tua. Is sacrifìcius, mi parit de ddu podi nai craru e forti, pagant in dinai in contanti in sa vida de dònnia dì puru, mancai si praxiat (a is piciocus prus giòvunus mescamente) de prus a guadangiai is cosas chentza ndi fuiai aforas tropus stiddius de sudori, mancai crachendi feti unu butoni. Ma sa vida, chi est sa maista mellus chi estus a podi tenni, si imparat chitzi, e in manera bastanti, puru, ca chi bisas diaderus una cosa, tocat a dda prangi, unu pagheddeddu, a su mancu, po dda cassai; ca chentza lagrimas e unu pagheddeddu de sangui, is resultaus no nd'arribbant.

Apustis de essi nau custu, s'arremonu puru un'antra chistioni chi tèngiu badda badda in conca, e pertocat sèmpiri is sacrifìcius e is iscioberus chi tocat a fai in custa vida. Candu sceras de sighiri una cosa (cumenti iant a podi essi is partidas e is allenamentus aintru de sa cida po unu giogadori), iast a depi a fai su contu chi in s'interis ndi ses arrefundendi atras dexi-binti. E de custu puru nd'apu arraxonau, e meda puru, in custus primus dexi annus, impari a is giogadoris e is allenadoris: chi ti bolis fai agati scidu e prontu po giogai sa partida de su domìnigu a mengianu, no iast a depi andai a ti crocai a su mengianeddu chitzi, mancai apustis de nc'essi "bufau su mundu" (cumenti si narat) sa noti ainnantis. Chi bolis giogai a bòcia (o fai s'allenadori) depis fai su contu, depis ponni in su contu su fatu chi as a tenni totus is domìnigus prenus fintzas a cucuru de fainas e de cosas de fai; e duncas, chi sceras de giogai a bòcia, depis renuntziai a ti imbriagai su sabudu a noti, po arremonai una cosa chi is piciocus prus giòvuneddus, mancai, faint in truma manna, dònnia dònnia fini de cida. Cumenti unu pilota de cussa chi estus a podi tzerriai Formula Unu, pighendidndi, unu pagheddu a fura, is fueddus de s'italianu, depit fai su contu chi su domìnigu at a depi abarrai aintru de una machinedda chi currit a prus de duuscentus e cincuanta chilometrus a s'ora; e duncas, est a nai: nudda pràngiu cun is parentis su domìnigu e nudda notis in discoteca me in totus is sabudus chi ddoi funt ainnantis de sa gara. Po un allenadori de càlciu ballit aguali, e fortzis est pròpriu po custu chi, candu acabbant sa ciaciarrada e deu ddis dòngiu sa possibbilidadi de torrai gràtzias a chini bollint e cumenti bollint, no ammancant mai de spendi (ballit po su norantanoi po centus de is chi intendu) calincunu fueddu druci meda (mi benit de ddu nai diaici) po is famìllias cosa insoru, e po is cumpàngias, is piciocas e is pivellas, fintzas a arribbai a is mulleris e a is fillus (e a is fillas), chi tenint su coru bonu po ddus sumportai e, pruschetotu, po ddus sighiri in totus is partidas; de su restu, chi ses totu atrotoxau cun su càlciu, e chi est berus chi su càlciu est diaderus sa passioni cosa tua prus manna, ca diaderus no ndi podis fai de mancu, intzandus sciis puru ca nc'ant a essi pagus finis de cidas innoi ti podis pasiai, mancai. Ma de su restu, su giogu de sa bòcia, po chini ddu praticat, a sa fini, est sa cosa mellus chi si potzat agatai in custu mundu, e duncas, torraus a sa chistioni chi nd'apu bogau aforas ainnantis: candu fais una cosa cun prexei, cun gana bella e cun sa conca chi serbit, no podis abarrai chentza cussa cosa nemmancu po unu minudu, ca chi fiat po issus (e duncas, po is chi giogant a càlciu, est craru e si cumprendit) iant a abarrai po sèmpiri curri curri in campu (e candu decidint de dda acabbai, intzandus nd'arribbant puru is lagrimas, cumenti cussus pipieddus chi no ndi iant mai cabai de is giostras). De su restu, unu chi sighit is fainas de su mundu de is giogadoris diletantis, cumenti estus a podi essi nosu de su Diàriu Sportivu, depit fai su contu chi ti podit sucedi de depi trabballai su domìnigu, candu, mancai, totus is atrus trabballadoris funt ancora sètzius a mesa, ancora totu papa papa e bufa bufa; ma mancu mali chi nc'est su trabballu, si iat a podi nai diaici puru, cumenti iat a tocai a torrai gràtzias a su cielo de tenni ancora is fortzas e su corpus in salludi po podi giogai a càlciu.

E apustis de essi nau totu custu (no potzu abarrai, custu est pagu ma seguru de su restu, chentza nci stichiri aintru a s'artìculu in sardu una parighedda de cussus chi, in su tempus, apu incumentzau a tzerriai "contus e contixeddus"), deu creu puru chi si iat a podi puru incumentzai (e fiat ora! S'at a megai calincunu de bosatrus) a castiai, cumenti s'apu arremonau ainnantis e cumenti s'apu promìtiu, cumenti funt andadas is cosas me in sa Lista B, sèmpiri de sa Primu Categoria, est craru, chi nd'est stètia pesada cun una pariga de scuadras de sa zona de su Campidanu de Mesu (partendi de is de su Serramanna fintzas a arribbai a is de su Deximeputzu), cun una scuadra de sa zona de Casteddu (is de su Vecchio Borgo Sant'Elia, chi funt, duncas, e si cumprendit beni puru, un assòtziu chi trabballat in unu de is cuartieris prus togus, ma prus poberus puru e prus trobeddaus, ddi nau diaici, chi s'agatant in citadi), fintzas a arribbai a is scuadras de sa Marmilla (Virtus Furtei e Villamar, po nd'arremonai feti duas).
Intzandus, po sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, a su primu postu de sa lista agataus is de sa Gialeto, sa scuadra chi nd'ant pesau in Serramanna giai de una pariga de annus, a nai sa beridadi, cun su presidenti e is dirigentis chi ant scerau de sighiri a curri donendi is crais de sa scuadra me is manus de Mariano Ruggiero, chi est unu piciocu chi nd'est aproillau innoi in Campidano apustis chi at lassau s'Argentina, e chi at giogau po annus e annus pròpriu impari a is arrùbius-birdis. Is de sa Gialeto, duncas, a fai is contus est sèmpiri unu prexei mannu, poita nudda cumenti a is numerus si donat sa bidea de cantu siat stètia forti una scuadra, ant serrau sa stagioni, apustis de bintises bessidas in totu, cun sessantotu puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a bintiduus partidas bintas e gràtzias a is duas partidas chi si funt serradas, ddi naraus diaici a su mancu, cun su resultau in paridadi. A su segundu postu, e ddus eus giai arremonaus ainnantis, mancu a ddu fai aposta, agataus is casteddaius de su Vecchio Borgo, sighius, de annus e annus, de Miro Murgia, chi impari a una bella pariga de giogadoris de importu e, pruschetotu, de esperièntzia manna (cumenti iat a podi essi Giorgio Murgia, chi est pròpriu su fradi de s'allenadori e chi sighit, puru, is fainas cumenti a presidenti), funt arrannescendi a sighiri, est a nai a andai ainnantis, cun su trabballu cosa insoru, mancai is strobbus no ammanchint de seguru, circhendi de imprassai, cun su progetu cosa insoru (ddi nau diaici, a trassa de poeta), totus is piciocheddus prus giòvuneddus chi bivint in cussa zona e chi, mancai, chentza de bòcia e chentza de sa scuadra, si cumprendit, iant a passai totu su tempus fuiaus in sa bia chentza fai nudda, o mancai, fortzis ancora peus, arrimaus me is mesixeddas de calincunu bar, a bufai biu, o birra, o cussus tialus de "spritz", cumenti ddus tzerriant, a sa moda de is modernus. Duncas, is biancus-asullus funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cincuantunu puntus, chi funt dexesseti in mancu de is chi tenint is primus de sa classi de Serramanna, e no funt pagus de seguru, e totu custu serbit a si fai cumprendi, mellus, cantu est stètia bona e toga sa cursa de is campidanesus. A su de tres postus de sa lista, ddoi est un'antra scuadra de "bixinus" (seu chistionendi de sorresu, mi parit craru) e duncas, agataus is de su Deximaputzu, cun corantotu puntus in buciaca: in sa primu parti de sa stagioni, is piciocus sighius de Roberto Mennella fiant currendi a forti meda, mancai fessint a su primu annu in Primu Categoria apustis de s'artziada chi ndi iant cassau, pròpriu s'annu passau, a s'acabbada de su campionau de sa Segunda Categoria po s'annu duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus; po fai su contu apitzus de su chi seu narendi, iat a bastai a pentzai ca, in totu sa lista de partidas chi ballint po s'andada, is de su Deximaputzu si funt cumportaus beni meda e si funt agataus, fatu fatu puru, tocat a ddu nai, a su primu postu de sa lista. A su de cuatru postus, ddoi funt is sulcitanus (ddus estus a podi tzerriai diaici) de is de s'Antiochense, chi est sa scuadra, si cumprendit beni de su nomini de su restu, de Sant'Antiogu, cun corantunu puntus in buciaca. A su de ses postus, invecias, ddoi funt is de su Segariu, una biddixedda chi fait pagu pagu in prus de milli animas e chi est, a contus fatus (e a fai is contus nci poneus pagu meda, cumenti mi praxit a nai fatu fatu), una de is prus pichinninnias in totu su mundu de sa Primu Categoria. Is de su Segariu funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a trintases puntus (cincu in mancu de is chi tenint is de su Sant'Antiogu), chi nd'arribbant gràtzias a dexi partidas bintas e ses partidas chi funt arrannèscius a serrai cun su resultatu de paridadi; is piciocus sighius de Congia, peròu, ant pèrdiu dexi partidas, e no funt pagus de seguru. A su de seti postus, cun trintacuatru puntus alogaus in buciaca, agataus is grogus – arrùbius de sa Libertas Barumini, sighius torra, de Marco Piga, chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna chi ddoi funt in totu sa zona. Puru is de sa Libertas ant bintu dexi partidas, e cuatru ddas ant serradas cun su resultau in paridadi, est a nai chentza nesciunu chi bincit e nesciunu chi perdit. Po is de su Sestu puru no est stètia de seguru un'annada facili, fadendi su contu chi ant serrau sa stagioni a su de otu postus in sa lista, cun noi partidas pèrdias e feti seti, invecias, funt stètias cussas bintas; is partidas chi si funt serradas cun su resultau siddau in paridadi funt stètias calincuna cosa cumenti a dexi. Po cumenti iant circau de cuncodrai sa rosa in s'istadi, a su mancu, in domu de is de sa Fortitudo Don Bosco, sa scuadrixedda de Gùspini (o, a ddu nai mellus, una de is duas scuadrixeddas chi ddoi funt in Gùspini, fadendi su contu chi s'atra, peròu, currit in su campionau de sa Promotzioni, innoi ant cassau, tra is atras cosas, su de tres postus in sa lista), is dirigentis e is tifosus e is giogadoris puru s'abertànt de podi arribbai unu pagheddeddu prus in artu de su chi, a sa fini, funt arrannèscius a fai: stagioni serrada a su de noi postus in sa lista, cun trinta postus in totu, e sarvesa cassada chentza depi passai po sa loteria, dda tzerriaus diaici, de is ùrtimas duas partidas finalis, chi a sa moda de is ingresus tzerriaus play-out. Is de sa Don Bosco puru ant pèrdiu prus partidas (dexi apitzus de bintises bessidas) de cussas chi funt arrannèscius a binci (e chi funt seti), cun noi puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a totus is sfidas chi funt acabadas cun su resultau in paridadi. Duncas s'ammancat feti de andai a castiai cumenti funt andadas is cosas po is ùrtimas tres scuadras de sa lista, partendi, intzandus, pròpriu de is de sa Monreale de Santu 'Engiu, chi funt stètius bonus a ndi cassai feti sexi puntus, cun cuatru partidas bintas e cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultai in paridadi. Is biancus-arrùbius funt cussus chi ndi funt arrutus prus bortas de totus is atrus, cun dexiotu partidas perdias; pagu pagu mellus funt andadas is cosas a is de su Furtei, cun bintises puntus in buciaca, seti partidas bintas, cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e catodixi partidas pèrdias; binti-ses puntus, puru, po is de su Cabuderra, cun ses partidas bintas, otu partidas chi si funt serradas in paridadi e doxi surras, tzerriaus diaici, est craru, is partidas chi ant pèrdiu. Is de sa Virtus de Mara Arbarei, invecias, nd'ant cassau sa possibbilidadi de ndi ingolli sa sarvesa me is ùrtimas duas partidas chi ant giogau contras a is de sa Fermassenti: Cotza e is cumpàngius ant serrau sa stagioni cun bintiseti puntus; is aversàrius invecias ndi tenint calincuna cosa cumenti a bintotu; in sa primu bessida de is play-out is de sa Virtus de Mara Arbarei ant bintu po tres a duus, gràtzias a duus gol pesaus, pròpriu, de Cotza e a su gol de Enis; po is allenus, invecias, is gol ndi funt arribbaus gràtzias a is giogadas de importu mannu meda pesadas de Foglia, a su de dexiaseti minudus, cun unu tiru togu meda de atesu, e cun Angioni, chi pròpriu a sa metadi de su segundu tempus at agatau su gol chi est bàlliu, ma po pagu tempu, a nai sa beridadi, po su duus a unu. In sa torrada, invecias, is de sa Fermassenti nd'ant cassau sa sarvesa furriendindi su resultau de sa partida de s'andada, gràtzias a su cuatru a unu chi nd'ant bodditu in sa partida de sa torrada. Custu, duncas, po su chi pertocat sa lista. E immoi, po cumprendi ancora mellus cumenti funt andadas is cosas, podeus circai de arraxonai, impari, apitzus de totus is cosas chi m'ant scoviau is allenadoris, e chi funt, mi parit craru puru, is personas chi connoscint mellus is fainas chi pertocant una scuadra, fadendi su contu chi trabballant dònnia cida, po noi mesis de sighiu, impari a is piciocus, e sciint, diaderus, cumenti funt andadas is cosas e cali funt, invecias, cussas chi funt andadas, mancai, unu pagheddeddu prus trotas de su chi si podiant abertai.

Mariano Ruggiero, intzandus, in una ciaciarrada chi estus tentu unu bellu pagheddu de cidas fait, mi iat contau ca si intedit, est craru, meda meda prexau po cumenti est arrannèsciu a trabballai cust'annu e po is satisfacionis chi nd'at bodditu impari a is piciocus cosa sua etotu; po issu est sa de cuatru stagionis cun is crais de sa scuadra in manus, fadendi su contu, pruschetotu, ca unu campionau nd'est stètiu sciusciau, ddi naraus diaici, de su Covid,e fadendi su contu chi in su duamilla e bintunu is scuadras iant acutu a fai feti cincu partidas, e apustis no nc'est stètia prus sa possibbilidadi de andai ainnantis. A fai is contus, duncas, nci poneus pagu meda: is de sa Gialeto me is ùrtimus cincus annus ant bintu duus campionaus: cussu de sa Segunda Categoria, chi est bàlliu po s'artziata in Primu Categoria, e apustis cussu de cust'annu etotu, seus chistionendi, est craru, de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, innoi nd'ant cassau su primu postu, cumenti s'apu giai arremonau ainnantis, e duncas s'artziada in su campionau de sa Promotzioni. S'annu passau, invecias, is de sa Gialeto, deu seu seguru chi si ddu arregodais beni (ma chi diaici no depessit essi, deu seu innoi po si ddu torrai a arrapiti) iant serrau sa stagioni a su de cincu postus. S'istadi passada, custu a su mancu est stètiu su chi m'at contau Mariano Ruggieri, is chi trabballant in assòtziu, partendi de su presidenti etotu, ant decìdiu de torrai a partiri de sa pròpriu truma de piciocus, est a nai de sa pròpriu rosa de giogadoris, chi me in totus custus ùrtimus annus ant fatu a biri de nci tenni, e meda puru, po is sortis de sa scuadra serramannesa; in prus, candu s'est torra obertu su mercau, is de sa Gialeto ant circau de ammanniai su numeru de is piciocus, circhendi de nci ponni aintru a su progetu unu bellu tanti de giogadoris fortis e de esperièntzia manna, chi podessint agiudai is atrus a curri prus a forti, ddi naraus diaici, e duncas a cresci po su chi pertocat su modu de abarrai in campu e duncas, mescamente, su modu de giogai. Sa rosa chi Ruggiero at potziu sighiri cust'annus, duncas, fiat prus manna po su chi pertocat su numeru de giogadoris, e custu at permìtiu a s'allenadori de podi scioberai, po dònnia giorronada, is piciocus chi stadiant mellus, po circai de ndi cuncodrai sa scuadra prus forti.
A nai sa beridadi, cumenti m'at scoviau issu etotu de su restu, nemmancu Ruggiero si abertàt de arrannèsci a fai diaici beni, mancai sciessit de tenni me is manus cartas bonas a totu coddu (cumenti si narat in bidda), poita, de su restu, is scuadras aversàrias fortis no ammancànt de seguru. Fortzis is de sa Gialeto funt stètius prus bonus de is atrus a ndi cassai una biga de resultaus togus, est a nai, una biga manna de partidas bìncidas, s'una avatu de s'atra, e pròpriu custu fatu at permìtiu a sa fini de guadangiai totus cussus puntus apitzus de is scuadras chi fiant currendi po su primu postu de sa lista etotu. Is de sa Gialeto, sighendi a castiai is numerus si nd'acataus acoitu, de su restu, funt stètius sa scuadra chi at incasciau prus pagu gol tra totus cussas chi curriànt in sa Lista B: est a nai, duncas, chi ant tentu sa difesa prus forti, cun feti cuindixi gol ingotus; po Mariano Ruggiero, duncas, ddoi funt totus is motivus po s'intendi cun su coru prenu de afròddiu e de prexu po su chi funt arrannèscius a ndi pesai is piciocus cosa sua; custu bollit nai, puru, tra is atras cosas, chi sa scuadra est arrannèscia a si difendi, a si ndi scabulli de is atacus de is aversàrius (po ddu nai mellus), cun totus is undixi ominis chi teniat in campu. A chini est andau a biri is partidas de sa Gialeto e, duncas, a chini at pòtziu sighiri de acanta is fainas de s'assòtziu campidanesu, is cosas funt partas craras fintzas de subbitu: candu is serramannesus no teniant sa bòcia tra is peis, funt sèmpiri abarraus cumpatus, e beni postus in campu, e pròpriu po custu motivu, si cumprendit beni, chi po is scuadras aversàrias est sèmpiri stètia una faina dificili meda su de fai su gol a Boassa. Nc'est de nai, de nc'aciungi, puru, ca aintru de sa cida, Ruggiero e is piciocus cosa sua ant sèmpiri trabballau, e meda puru, apitzus de totus is movimentus e is cosas chi tocat a fai candu si difendint e, torrendi a sa chistioni chi apu pigau a s'incumintzu de custu artìculu etotu, candu trabballas diaici meda, e diaici beni, is resultaus nd'arribbant e si biint totus. A nai sa beridadi, duncas, de totu cussu chi si contant is allenadoris etotu, is scuadras de sa Primu Categoria, ddu podeus narai chentza timi de essi pigaus po frobàncius (cumenti si narat in bidda mia), no trabballant giai mai apitzus de su modu de abarrai in campu (cussa chi, po si cumprendi mellus, in italianu tzerriaus "tattica"), e is de sa Gialeto, in custa chistioni, funt stètius is ùnicus, o giai, a si cuncodrai diaici beni e a nci ponni in sa faina totu cussu tempus.
Duncas, fait a nai, puru, cun is fueddus de s'allenadori etotu, ca is serramannesus nc'ant postu atentzioni meda apitzus de custa faina, e po s'allenadori una de is cosas de importu prus mannu fiat cussa de s'agiudai, in campu, s'unu cun s'atru, tra cumpàngius, chi, tra is atras cosas, ddu nau immoi, iat a depi essi pròpriu su chi iat a depi sucedit me is biddas, me is citadis cosa nosta e, duncas, in unu fueddu, me is comunidadis innoi s'agataus a bivi, e innoi cussu chi stait peus iat a depi arriciri s'agiudu de is chi staint unu pagheddeddu mellus, una cosa chi in campu, su domìnigu, po is partidas de bòcia, si biri fatu fatu, ma chi in su mundu, in sa vida de dònnia dì si biri meda ma meda prus pagu. E fortzis, in su sentidu chi nci ponint in campu is giogadoris, estus a podi agatai (e duncas, torra, su mundu de sa bòcia si donat letzionis po si bivi sa vida cosa nosta) sa crai po cumprendi cumenti estus a depi bivi totus impari, fadendi su contu ca, in custu mundu machillotu e, a bortas, totu travessu, seus calincuna cosa cumenti a otu miliardus de personas e est facili a cumprendi ca, chi no si donaus una manu tra de nosu, is cosas iant a podi benni a essi meda ma meda prus ghetadas a pari de su chi no funt giai. Is piciocus de Ruggiero, de su restu, ant sèmpiri fatu totu su chi podiant po giogai cumenti boliat s'allenadori, e de su restu, sa gana bella, s'afròddiu e is sacrifìcius no funt mai bennius a mancai. Pròpriu po custu is de sa Gialeto arrannèsciant, diaici beni, a donai de fai a is scuadras aversàrias, ddi naraus diaici; sa cosa de importu prus mannu, duncas, fiat cussa de circai de ndi pigai torra sa bòcia de is peis de is aversàrius in sa manera mellus chi podiant. Calincunu at nau puru, tra is atras cosas, ca is de sa Gialetu funt arrannèscius a binci su campionau e, duncas, totu cussa biga manna de partidas, feti poita is arbìtrus ddis ant donau unu muntoni (cumenti si narat...) de tirus de is undixi metrus; e calincunu est arribbau fintzas a pentzai, e a narai, ca is arbìtrus ant fatu a is sarramannesus una biga de regalus. Ruggiero m'at fatu a cumprendi ca, chi unu andat torra a castiai is partidas chi ant giogau is de sa Gialeto, si nd'acatat, acoitu puru, chi sa scuadra giogat po su setanta – setantacincu po centus de su tempus, e duncas, po calincuna cosa cumenti a setanta-otanta minudus apitzus de noranta, in sa metadi de campu de is aversàrius, e de custu tanti, giai sa metadi de su tempus ddu faint aintru de s'area de rigori de sa scuadra aversària, e duncas si cumprendit beni puru su motivu de totus cussus tirus de is undixi metrus chi ant tentu. Is de sa Gialeto, duncas, custu est su chi pentzat Ruggiero, a su mancu, no ant bintu gràtzias a is regalus de is arbìtrus, ma ant bintu poita funt stètius is prus fortis, poita ant trabballau beni meda aintru de sa cida e poita arrannèscint a ndi bogai aforas unu giogu togu meda. Sa rosa chi nd'ant pesau is serramannesus, de su restu, est de primu calidadi, cumenti si narat, est a nai chi est prena, fintzas a cucuru, de giogadoris fortis, e de importu mannu, e duncas si cumprendit ca sa faina chi s'allenadori depiàt sighiri fiat cussa de scerai cali fiant is giogadoris postus mellus po su chi pertocat is cambas e sa conca. Su chi at nau su campu de giogu, duncas, cun totu cussa biga de partidas bintas, no si podit de seguru reprovai. Po su chi pertocat s'atacu puru, de su restu, a bolli nai sa beridadi, is cosas no funt andadas mabi, fadendi su contu ca is arrùbius-birdis nd'ant pesau, in totu, calincuna cosa cumenti a cincuantatres gol, chi funt duus in mancu de is chi ant fatu, in totu, is casteddaius de su Vecchio Borgo de Sant'Elia, chi funt stètius, a fai is contus nci poneus pagu meda, cussus chi nd'ant cassau de prus. Tra is giogadoris de sa Gialeto chi ant fatu prus gol, ddoi est, de seguru, Nicoleddu Pilloni, chi nd'at pesau giai cuindixi a solu; tra is atrus, Federico Ruggiero, chi, cumenti podeis cumprendi de su sangunau etotu, est su fillu de Marianu e, tra is atras cosas, giogat in difesa, nd'at cassau calincuna cosa cumenti a otu gol chi, po unu chi giogat in cussu ruolu, cumenti fait issu, no funt pagus de seguru. A nai sa beridadi, custu est su chi pentzat s'allenadori, a su mancu, Nicola Pilloni ndi podiat fai puru calincunu in prus (seus chistionendi sèmpiri de gol, est craru), chi feti fessit stètiu pagu pagu prus fortunau, est a nai, duncas, chi feti iat a essi tentu unu pagheddeddu de bona sorti. A nai sa beridadi, s'annu passau a is de sa Gialeto ammancàt (e meda puru) unu giogadori chi podessit fai cussu trabballu, est a nai su de fai su gol candu is cosas incumentzant a essi tostadas, e dificilis; est a nai ca po binci is partidas funt de importu mannu cussus giogadoris chi arrannèscint a ndi piscai su gol, mancai cun una giogada, o cun una bidea toga meda. Is de sa Gialeto, duncas, ant decìdiu de curri cun issu, mancai po ddu cunvinci a cojai su progetu de is serramannesus, cumenti si narat, nci siant ofias una bella biga de diis. S'allenadori, duncas, no tenit pròpriu nudda de nai (de mau, si cumprendit) apitzus a su campionau chi ant giogau is piciocus cosa sua, e su pròpriu ballit po is giogadoris, chi ant fatu, in prenu, cumenti si narat, su doveri cosa insoru. E de su restu, si lassai a is pabas duas scuadras fortis cumenti a su Deximeputzu e su Vecchio Borgo de Sant'Elia no est stètia una passillada, custu est pagu ma seguru, cumenti si narat: sa partida chi est stètia de importu prus mannu, fortzis, est cussa chi ant giogau a sa fini de su mesi de Friàrgiu, candu is serramannesus iant bintu cun su resultau de cincu a zeru pròpriu in domu de is casteddaius. In sa segunda partidas de sa torrada, is serramannesus ndi fiant arrutus, si ddu arregodais beni, in domu de is de su Segariu; arrui in cussu modu est stètiu lègiu meda, e si cumprendit, cun is giogadoris chi nc'ant postu unu pagheddu de diis a ndi torrai a pesai sa conca, ma sa scuadra sighida de Mariano Ruggiero est stètia bona a pentzai feti a una partida a sa borta, chentza si fai preni sa conca de pentzamentus lègius e grais, duncas. A sa de ses partidas, sèmpiri de sa torrada, is de sa Gialeto fiant arrannèscius a binci cun su resultau de cincu a zeru, e cussu est stètiu su momentu innoi ant cumprendiu, mellus, chi nci dda podiant diaderus fai a ndi cassai su primu postu de sa lista.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023