Salta al contenuto principale
verde isola buzzo promozione

Arregodus: sa cursa de sa Verde Isola, is carlufortinus ndi cassant s'artziada in Promotzione

Nci fia pentzendi meda, in custas ùrtimas diis, chi pròpriu si depu nai sa beridadi: ia a podi tzerriai is artìculus chi ndi pesu po su giassu de su Diariu Sportivu, “Novas&Contixeddus” e, mancai, (ca no si podit mai sciri, de su restu, cumenti andant is cosas in custa vida), at a essi una cosa chi m'at a torrai bona po su benidori puru. Novas e contixeddus, duncas, poita me is artìculus scritus in limba sarda (cussa chi si chistionat in Bidd'e Sorris, a su mancu, chi est una biddixedda cravada in su Campidanu de mesu, de calincuna cosa cumenti a cincucentus annus) ddoi agatais, custu est pagu ma seguru, is scedas de importu prus mannu chi pertocant is scuadras de su mundu de sa bòcia in Sardìnnia e, in prus, nci agatais tres o cuatru farrancadas (ddi nau diaici) de cussus chi, cun su tempus, apu incumentzau a tzerriai “stròllichiminis”, ma chi serbint a manigiai fueddus nous e, mancai, si serbint po ammanniai sa cantidadi (e mescamente, puru, sa callidadi) de personas chi sighint (e duncas, est a nai: chi ligint) is Novas: s'ispera cosa mia est cussa de arribbai a sa conca e a su coru (mancai feti cun custa pariga de fueddus) de sa genti chi no est pròpriu acapiada, a strintu, cun is chistionis chi pertocant su giogu de sa bòcia. Po si fai cumprendi, mellus (sèmpiri chi nci ndi siat ancora bisòngiu) cun su chi bollu nai cun “contixeddus&stròllichiminis” si ndi potzu pesai custu esèmpiu, diaici cumprendeis allestru de ita seu chistionendi. Seu scriendi custus fueddus e duncas custu artìculu su seti de su mesi de Agustu e, a ddu nai mellus, a essi prus pretzisus, est su primu domìnigu de su mesi prus callenti de s'annu.
— Ita nci fais aranti a su computer, in s'aposentu de domu cosa tua?— m'iat a podi domandai calincunu de bosatrus, mancai in s'interis chi si gosat su mari, asuta de su paracu mannu po s'arreparai de su sobi callenti. Est craru, fia potziu andai deu puru in logu de mari (o de montagna, chi fortzis fortzis mi praxit de prus puru), impari a totus is atrus, ma a si nai sa beridadi (est de custu chi si bollu chistionai, sèmpiri chi no si strobu tropu, isperendi de no s'arrosci, duncas) no sumportu (est una cosa prus forti de mei, diaici si narat, de su restu) is logus prenus fintzas a cucuru de cristianus. Chi fatzu custu contu, s'isuledda innoi seu nasciu e innoi bivu ancora, in dì de oi, no est su logu prus bonu e assèliau po ddoi passai is tres mesis de s'istadi. Ddu scieis cantu e fortzis mellus de mei cumenti funtzionant is cosas: at a essi berus chi su turismu est una de is mitzas (dda tzerriu diaici, sèmpiri chi mi ddu permìteis) de importu prus mannu de trabballu (e de dinai) po nosu sardus (iat a tocai a biri, comentecasiat, cumenti andant diaderus is cosas...) ma tocat a nai puru chi, cumenti po dònnia, dònnia cosa in custu mundu, nc'est una parti lègia de scroxai, acanta de sa parti druci e saborida: totu custa genti chi nd'aproillat in Sardìnnia, totu totu paris, po si gosai is vacantzas (e faint beni puru, po sa caridadi de Deus...) andat acuta e atendia e abortas mi parit (diaici mi benit de ddu pentzai) chi su logu (prus de sa cosa de papai e de bufai) no bastit prus. Est a nai, mellus: po noi mesis (est a nai me is mesis innoi no ddoi funt medas tusistas) in s'isula s'agatant calincuna cosa cumenti a unu millioni e cincucentu mila cristianus, chi funt, pruschetotu, is sardus chi in s'isula ddoi bivint (poita, mescamente, nci funt nascius); me is tres mesis de s'istadi, invecias, ddu scieis mellus de mei e de su restu ge si ndi seis acatai a solus bosatrus puru, su numeru de cristianus chi ddoi funt in s'isula ndi arziat a calincuna cosa cumenti a tre milionis, est a nai, giai su dòpiu. Est craru: s'isula est manna (e bona) e podit arriciri beni totu custa cantidadi de personas chi nd'arribbant de dònnia parti de s'Italia (de su continenti, seus costumaus a nai innoi in Sardìnnia) e de s'Europa puru e de su restu de su mundu, ma nareus chi, a su mancu po su chi mi pertocat, is logus de mari (pruschetotu is prajas, duncas), e mescamente su domìnigu (chi est sa dì de festa po sa cantidadi prus manna de trabballadoris), funt tropu, tropu prenus de genti chi giai giai tocat a abarrai totus apicigaus a pari, e feti a ddu pentzai mi brintat su frius (cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia) mancai a foras nci siant calincuna cosa cumenti a trintaseti gradus. Nc'aciungu custu puru, poitta nc'apu pentzau pròpriu ariseu mengianu: ddoi funt medas logus bascosus in custu mundu, ma sa basca chi fait innoi in su Campidanu de mesu (cussa basca lègia chi parit chi ti potzast allupai de unu segundu a s'atru, chi parit chi siast giai giai po ti sdemmaniai) est una cosa chi no apu mai mai provau, mai bìviu in nesciun antra parti de s'Italia. E duncas, po serrai sa chistioni, apu scerau, apu prefèrriu, mellus, de mi ndi abarrai a trabballai (mancai siat domìnigu, sa dì de su pàsiu) e, mancai, mi megu, mi nc'apa fuiai in s'acua de su mari me is diis aintru de sa cida, candu mancai nc'at a essi prus pagu de genti in giru. Ma de su restu, mi megu a solu a solu, sa cosa bella de s'istadi est pròpriu custa: una biga manna de genti in giru, is pratzas prenas de cristianus, de mannus diaici cumenti de piticus, diaici cumenti ballit po is bar e is localis, po totu sa noti, fintzas a su mengianu de sa avatu. E duncas, fadeus diaici: po oi si auguru de si podi spàssiai, de parti mia puru. De su restu, a mei a scriri mi praxit, e meda puru (ddu eis cumprendiu, ndi seu seguru), e duncas ddu fatzu cun prexei. Custu, po su chi pertocat is contixeddus e is stròllichiminis chi nci sticu dònnia, dònnia borta me is artìculus.

A nai sa beridadi, iat a essi prus facili (m'iat a benni mellus, est a nai chi ia a fai prus drabessi meda) a scriri feti is novas chi pertocant su mundu de sa bòcia in Sardìnnia, e de su restu, is cosas de si torrai a contai no ammancant de seguru, partendi de is cropus de su mercau (ddus tzerriaus diaici, furriendi sa cosa de s'italianu) chi is assòtzius sardus ndi funt pesendi in custa diis, passendi de is calendarius po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza (chi ndi funt bessius a pillu pròpriu ariseu, est a nai su ses), chi at a torrai a partiri s'ùrtimu domìnigu de su mesi, est a nai su bintotu, arribbendi, mancai, a totu sa lista de scuadras chi, mancai no apant bintu su campionau cosa insoru, funt stètias piscadas po s'artziada de sa categoria: est cussu chi est sucèdiu a is tataresus de sa Torres, chi ant cassau sa Sèrie C e ant a curri, immoi, impari a is de s'Olbia, chi est s'atra scuadra sarda chi s'agatat  in su campionau natzionali, su de tres, po su chi pertocat s'importu, a is pabas de cussu de sa Sèrie A, est craru, e de sa Sèrie B. De cosas de torrai a contai, duncas, nci ndi funt una biga: po nd'arremonai un'antra, ariseu seus benius a sciri chi puru s'assòtziu pesau de s'universidadi de Casteddu, is de su Cus, funt stètius piscaus po su sartidu in su campionau de sa Promotzione, apustis de sa batalla, toga meda, chi nd'ant pesau impari a is carlofortinus de sa Verde Isola chi est (fiat ora puru, at a podi nai calincunu de bosatrus) sa chistioni de importu prus mannu chi apa a pigai in custu artìculu, a su mancu po su chi pertocat sa bòcia. De su restu, no sciu chi si ndi seis acataus o no (deu seu innoi pròpriu po si ddu arregodai), is artìculus chi nd'apu pesau e ndi seu pesendi cust'istadi pertocant totus is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, partendi de is tres listas de sa Promotzione, passendi po is cincus listas chi pertocant sa Primu e arribbendi a is otus listas de sa Segunda Categoria. In sa Lista A de sa Primu Categoria, duncas, est stètia batalla manna (e toga meda de castiai e de sighiri, po is tifosus) tra is birdi-grogus de sa Verde Isola, s'assòtziu sportivu de sa citadi de Carluforti, e, ddus eus giai arremonaus, is casteddaius de su Cus, sighius de mister Meloni. Is primus de sa lista, est a nai is carlufortinus, ant serrau sa stagioni cun calincuna cosa cumenti a cincuantaseti puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexiaseti partidas bintas e ses partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Momo Cosa, chi est su capitanu de s'assòtziu, e is cumpàngius cosa sua, de su restu, ant pèrdiu feti tres bortas. Is casteddaius de su Cus, invecias, ant pèrdiu feti una borta (in su derby, chi est su fueddu ingresu chi pertocat sa partida tra duas scuadras de sa pròpriu citadi, contras a is de su Vecchio Borgo de Sant'Elia), ma nd'ant bodditu calincuna cosa cumenti a undixi partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, e ant bintu po catodixi bortas, po cincuantatres puntus in totu, feti cuatru in mancu, duncas, de is chi funt arrannèscius a allogai is carlufortinus. Sa istòria chi megu a si contai est toga meda, nareus puru (isperu chi is de is atras scuadras no si dda pighint a mabi, est craru) chi est una de cussas chi mi praxint de prus tra totus cussas chi s'at arregalau custu duamila e bintunu – duamila e bintiduus de sport. Si nau custu puru: a bortas is istòrias acapiadas a sa bòcia parint palistòrias, e cussa chi pertocat s'assòtziu sportivu pesau (e sighiu, cun coru e passiòni e afròddiu) de su presidenti Giuseppe Buzzo (chi podeis biri beni in sa fotografia fata de is de RDO Sport) est una de is prus bellas e de is prus togas. Po incumentzai, duncas, podeus beni fai su contu chi is de sa Verde Isola funt partius de su campionau de sa Terza Categoria (chi est su prus picitcheddu tra totus cussus chi ddoi funt in Sardìnnia), ma in una pariga de annus, funt arrannescius a nd'artziai in cussu de sa Promotzione, chi est su segundu, chistionaus est craru, de s'importu, a is pabas de cussu de s'Ecellenza. Candu una scuadra arrannescit a ndi cassai su primu postu, is mèritus andant, po primu cosa, a is giogadoris, chi funt cussus chi ndi cabant in campu e currint afatu a sa bòcia, dònnia dònnia domìnigu, e duncas a s'allenadori puru, chi est cussu chi sighit is ominis cosa sua aintru de sa cida e tenit, ddi naraus diaici, sa responsabbilidade prus manna po cussu chi sucedit, po cumenti andant is cosas. Po su chi pertocat sa bìncida de sa Verde Isola, peròu, nc'est puru sa manu, grai, de su presidenti de s'assòtziu, Giuseppe Buzzo, chi nd'at pesau custu progetu apustis de essi serrau sa istòria e is chistionis cun su Carluforti, assòtziu chi est arribbau a curri in su campionau de sa Promotzione. De su restu, sa rosa chi su presidenti est stètiu bonu a ndi pesai pariat (e fiat) bona meda: una de is rosas prus fortis chi ddoi fiant, a contus fatus, in totu su mundu de sa Primu Categoria (duncas, in totu is cincu listas...), ma scieus beni cumenti andant is cosas in su sport: is puntus si ingollint in campu e, de custu ndi podeis essi seguru, nesciunu t'arregalat nudda; est a nai chi dònnia domìnigu depis essi prontu a ti dda gherrai, contras is avèrsarius cosa tua, fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu. «Sa cosa de importu prus mannu po nosu, cust'annu — s'at contau su presidente Giuseppe Buzzo in una ciaciarrada chi eus tentu a su telefunu pròpriu me is cidas passadas — fiat cussa de ndi cassai s'artziada in Promotzione; nci seus arrannèscius, po fortuna, e no podeus ca essi prexaus meda po su chi eus fatu, ma a nai sa beridadi, estus a depi pentzai de innoi seus partius po cumprendi mellus sa callidadi de su trabballu chi eus fatu in custus ùrtimus annus». Buzzo sighit a contai: «Eus scerau de sighiri cun sa truma de piciocus chi giogàt in sa scuadra nosta fintzas de is tempus de sa Terza Categoria; cust'annu, mancai festus una scuadra chi nd'arribbàt de sa Segunda Categoria (una “matricola”, si narat in italianu), seus arrannèscius a ndi cassai su primu postu. A su mancu po mei, totus custus piciocus funt a trassa de cumpàngius de viagiu, ddus tzerriu diaici: no apa arrannèsci mai a ddis torrai gràtzias po totu su chi ant fatu, po sa manu de agiudu chi m'ant donau po ndi pesai su bisu cosa mia, cosa chi ballit, puru, est craru e nc'iat a mancai atru, po mister Lazzaro, chi est crèsciu cun mei, po su chi pertocat su sport e duncas su càlciu, est craru, e chi trabballat apitzus de custu progetu fintzas de is primus diis. Tra is atras cosas, creu chi siat giùstu a ddu nai a boxi arta, mister Lazzaro nd'at sèmpiri cassau is resultaus chi nosu de sa sociedadi ddi eus domandau: est arrannèsciu a sarvai su Carloforti candu s'agatàt in Promotzione, e s'annu apustis est arrannèsciu puru a ndi cassai is play-off (est a nai is ùrtimas partidas de s'annu, chi si giogant apustis de s'acabbu de su campionau) po nd'artziai in Ecellenza; cun sa Verde Isola, invecias, s'at agiudau a nd'artziai partendi de sa Terza». Ndi pesai unu progetu diaci bonu, in una citadi cumenti a Carluforti, no est stètiu facili, prima de totu po is strobbus chi ddoi funt po nd'arribbai in s'isula de Santu Pedru. Chini, mellus de su presidenti Buzzo, intzandus, si podit contai cumenti funt andadas is cosas? «Carluforti abarrat stesiada de su restu de sa Sardìnnia e custu bollit nai, po primu cosa, chi no podeus contai apitzus de is giogadoris chi nd'iant a podi arribbai de is atras biddas, cumenti sucedit fatu fatu po totus is atras scuadras. Duncas, candu circas de ndi pesai sa rosa, podis contai apitzus feti de is piciocheddus chi bivint in Carluforti, e no funt medas, si cumprendit beni». In dì de oi, de su chi scieus, a su mancu, Carluforti tenit calincuna cosa cumenti a ses mila cristianus; Bidd'è Sorris, feti po nd'arremonai unu, chi est sa bidda innoi seu cresciu e bivu ancora in dì de oi, ndi tenit milli in prus. Buzzo sighit a contai: «Circai giogadoris chi tenessint diaderus sa gana de torrai a partiri de sa Terza Categoria no est stètiu fàcili, ddu cumprendeis a solus. Immoi chi seus arribbaus a ndi cassai s'artziada in Promotzione is cosas ant a andai unu pagheddu mellus: nareus chi seus giai trabballendi po ndi pesai una rosa de giogadoris chi potzat curri, mancai no po binci su campionau ma, custu est pagu ma seguru, po circai de fai una stagioni toga, chi potzat essi prena de soddisfassiones. De su restu, est cussu chi apu sèmpiri circau de fai cun totus is assòtzius, cun totus is scuadras chi apu sighiu. Apu tentu sèmpiri bisus mannus, me is annus passaus, e ddus tengiu puru po su chi pertocat sa Verde Isola, est craru e nc'iat a mancai atru puru». Buzzo, intzandus, torrat gràtzias a is piciocus cosa sua: «Apu sèmpiri circau de ndi pesai is rosas de is scuadras cosa mia circhendi de no ndi fai una chistioni, feti, de dinai, poita de su restu seus un assòtziu de su mundu de is diletantis; apu sèmpiri circau giogadoris chi nc'ant postu su coru, su sentidu in cussu chi ant fatu e po fortuna chi in su mundu de su càlciu s'agatant ancora personas diaici. Pròpriu po custu torru a nai ca su chi ant fatu is giogadoris de sa Verde Isola mi prenit su coru de prexu: si funt allenaus in truma manna e ant pentzau a si spàssiai, po primu cosa, e no feti a binci; su chi s'apu contau, po mei, est una cosa de importu mannu. Po binci unu campionau no bastant is nominis de importu in sa lista de giogadoris chi faint parti de sa rosa: serbint passièntzia, coru fortu, passioni e sa gana de trabballai, dì po dì».
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022