Salta al contenuto principale
gialeto foto pubblico novas

Campionaus serraus ma is giogus sighint a andai ainnantis: po sa lista A de sa Promotzioni is de sa Gialeto si dda ant a depi biri contras a is de s'Arbus; chini perdit ndi cabat in Primu Categoria

E intzandus, a cantu parit, nci dda eus fata a lompi puru a sa metadi de su mesi de maju, e chi pròpriu si depu narai sa beridadi (cumenti apu scoviau pròpriu custu mengianu a s'amiga mia chi trabballat in su forru de su pani chi ddoi est a su costau de domu cosa mia etotu, e chi est sa primu persona, sa primu anima bona chi atobiu dònnia mengianu, apustis chi mi ndi scidu e mi ndi pesu de su letu) mi intendu unu pagheddeddu acallellau, cumenti narant in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris (cumenti s'apu repìtiu giai unu bellu pagheddeddu de bortas in custus cuatrus annus). 

E candu naras (o naraus, chi si sonat mellus) chi ses acallellau, bollis narai chi ti intendis totu sganiu (est a nai: chentza gana bona) e no ddu sciu ita est pighendumì: at a essi chi est torrada sa basca, e mi fait prexei, ma est berus, puru, ca candu si ndi artziant torra is temperaduras intzandus ti intendis cumenti chi siast perdendinci totus is fortzas (cumenti chi tengiast unu stampu in mesu a sa brenti, chi mi permiteis de giogai a fai unu pagheddeddu su poeta po oi puru), chi fadeus su contu in prus, mescamente, ca fintzas a una pariga de cidas fait ddoi fiat unu bellu frischetu (sèmpiri po manigiai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu in bidda), e duncas deu pentzu ca siat una cosa normali, su de si intendi unu pagheddu fadiaus, chentza de cumprendi beni su poita, chentza de cumprendi beni su motivu, chi si praxit de prus cumenti sonat sa cosa. 

Si iat a podi narai, puru, cumenti si megat sa genti, de su restu, ca in dì de oi seus costumaus a passai (cumenti si narat) de su frius de s'ierru a sa basca forti e lègia meda de s'istadi chentza giai giai si gosai su beranu, e seu incumintzendi a timi e a tremi (cumenti si megàt sa bon'anima de mamma mia etotu) po candu nd'ant a arribbai is mesis de lampadas, de treulas e mescamente su mesi de agustu, ca iant a podi essi bascosus meda, chi pentzaus a cumenti funt andadas is cosas me is ùrtimus annus. 

E duncas, seu seguru ca calincunu de bosatrus at a essi giai domandendusì: e ita nci brintant a fai totus custus stròllichiminis in un artìculu chi ndi bessit aforas in unu giàssu chi sighit is fainas de is scuadras chi currint me is campionaus de is diletantis pesaus de is de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu? 
Eia, teneis arraxoni, nci brintant pagu e nudda, ma sa chistioni est bastanti crara, e duncas, si incumintzu a narai ca, chi boleis ligi feti de partidas, de resultaus e de gol, si ndi podeis prandi cun totus is artìculus chi ndi bessint aforas, dònnia dònnia dì de sa cida, dònnia cida de su mesi e dònnia mesi de s'annu, in su giàssu de su Diàriu Sportivu, ma chi funt scritus, peròu, in italianu; po is artìculus chi ndi pesu in sardu (in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu), invècias, e gei ddu eis a cumprendi a solus, mi praxit puru a mi strollicai unu pagheddeddu, chistionendi, mancai, de su tempus chi passat (chi andais a castiai cumenti cuncodru is artìculus, si ndi eis a acatai chi est sa primu cosa chi fatzu, sa primu cosa chi m'acucat in conca de fai, po ddu narai mellus puru), de su tempus chi fait (chi proit, chi proit tropu, duncas, o, ballit aguali, chi no proit nudda, nemmancu unu stìddiu, tanti po si fai un esèmpiu) e de totus is atras centu (milla) cosas chi tèngiu badda badda in conca, e chi m'arribbant gràtzias a is lìbbrus chi mancai lìgiu, o, comentecasiat, gràtzias a is cosas chi mi contant is personas chi atobiu in sa bia etotu. E in prus, circu de arraxonai apitzus de atras legas puru (legas chi mancai no pertocant is istorias de is scuadras sardas de càlciu, si cumprendit) po circai, sa beridadi prus manna est custa, de ndi cassai s'atentzioni, puru, de totus cussas personas (e pentzu mescamente a is femineddas) chi, mancai, no sighint e no funt acapiadas a strintu cun is assòtzius sportivus chi ddoi funt spratus in totu sa Sardìnnia. 
Ellus, sa ispera cosa mia est ca sa genti si potzat torrai a acostai a sa lingua sarda (cumenti si iat a podi narai), fadendi su contu ca is chi fueddant in sardu funt sèmpiri prus pagu (mescamente tra is prus giòvuneddus e tra is piciocheddus e is pipius), e is chi dda sciint scriri funt prus pagu ancora, e nc'est pagu e nudda de abarrai allirgus, chi pentzaus ca sa lingua sarda dda depint chistionai (dda depeus chistionai, diaici in sa truma m'aciungu deu puru), po incumentzai (e mi parit una cosa bastanti crara), pròpriu cussus chi s'agatant a bivi in Sardìnnia, e sa chistioni si podit segai a crutzu meza: chi no nci funt personas chi fueddant su sardu, in Sardìnnia, intzandus, no nc'ant a essi mai prus, in totu su mundu, personas chi fueddant tra de issus in sardu. E iat a essi unu pecau mannu meda, mi benit de pentzai custu, fadendi su contu ca sa lingua sarda s'agatat de calincuna cosa cumenti a prus de milli annus (chi no calincuna cosa de prus puru, est craru, ma no est custu su logu mellus po si ponni a fai custus contus), e est arribbada, mancai trisia trisia (cumenti si narat), mancai a mussius e scarràfius (cumenti si iat a podi narai, puru), in dì de oi, a su duamilla e binticuatru, e si iat a podi narai puru ca no est chi stiat diaici beni, po totu su chi eus narau fintzas a immoi, si cumprendit. 

E de su restu est pròpriu po custu motivu ca is dotoris chi trabballant po sa Regione Autonoma de sa Sardìnnia ndi pesant su bandu de IMPRENTAS, dònnia annu, po circai de sarvai sa lingua cosa nosta, chi est giai giai po sparessi, e chi is cosas ant a sighiri in custu arrastu, in su benidori ndi iant a podi arribbai novas mabas. Ma depeus abarrai, comentecasiat, cun su coru prenu de isperas bonas (chi est cussu chi circu de fai dònnia dònnia dì chi su Cielu mi regalat), e duncas, seu prexau de podi scriri in sa lingua sarda, seu prexau de podi donai una manu de agiudu scriendi su tanti de rigas (e de articulus) chi mi pertocant e seu prexau chi, gràtzias a custus articulus etotu, bosatrus chi ligeis podeis fai, mancai, unu pagheddeddu de esercìtziu puru. Chi est cussu chi mi auguru, e si cumprendit. 

Duncas, de su tempus chi passat e de su tempus chi est fadendi nd'apu giai chistionau, a su mancu po unu pagheddeddu, e duncas podeus andai a castiai impari calli funt is novas de importu prus mannu (cussas prus callentis, o cussas prus friscas, chi fortzis andat mellus puru, fadendi su contu ca custu mengianu nc'ant a essi calincuna cosa cumenti a trinta gradus, chi no de prus) chi ndi funt arribbadas apustis de s'ùrtima giorronada de campionau. E fortzis, eia, sa noba de importu prus manna est pròpriu custa: domìnigu passau is scuadras de sa Promotzioni e is scuadras chi currint in su campionau de sa Primu Categoria funt cabadas in campu po giogai is ùrtimus noranta minudus de sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru; e torrendi a sa chistioni chi nd'apu bogau ainnantis, a s'incumintzu de custu artìculu etotu, mi intendu unu pagheddeddu fadiadatzu (cumenti apu sèmpiri intèndiu narai in bidda mia etotu, a su mancu) e si cumprendit ca unu, a sighiri su trabballu cosa sua, dda acabbat a essi fadiau puru. E mi ndi rendu contu a solu, e nci iat a mancai atru puru (e torru gràtzias a su Cielu po sa bona sorti chi m'est tocada), ca po trabballai no depu abarrai in logu de miniera a totu dì (cussu de is minadoris, deu creu, e m'eis a scusai po custu stròllichimini, est unu de is trabballus prus lègius, est a nai, mellus, prus grais, marigosus e fadiosus tra totus cussus chi nci funt de fai in custu mundu), po nd'arremonai una, o cumenti m'arrapitu a solu, e fatu fatu, no depu arrogai is perdas cun sa buca e cun is dentis, ma depu feti abarrai (feti po modu de nai, si cumprendit), a totu dì, a cracai butoneddus me in sa tialu de tastiera de su computadori e duncas, a scriri artìculus. Chi est cussu chi apu domandau a su Cielu, de su restu (fiat su duamilla e undixi, e ndi fia bessiu de s'Universidadi feti de duus mesis, prus o mancu): sa possibbilidadi de guadangiai is cuatrus arriabeddus chi mi serbint po bivi in custu mundu gràtzias a is cosas chi scriu. 

E, torrendi a nosu, ddu sciu beni ca po medas personas su mundu de is scuadras de is diletantis sardus est una lega de pagu importu, ma cumenti naru sèmpiri, est una trabballu chi mi donat diaderus pagu strobbus: est a nai ca is allenadoris chi intendu po ndi pesai is ciaciarradas, de cida in cida, e is giogadoris etotu, funt bastanti prexaus de su chi scriu apitzus de is partidas chi giogant e de is gol chi faint, e duncas no nc'est nesciunu chi tenit calincuna cosa de murrungiai, e potzu sighiri a trabballai cun su coru in paxi, chi est sa cosa chi, a sa fini, contat de prus. 
Peròu, megamu a si contai, cumenti si fadiant is giogadoris etotu (chi arribbant a sa fini de sa stagioni, dònnia dònnia annu, ca funt sprèmius cumenti aràngius, cumenti si narat, mancai ndi cabint in campu, mi parit giustu a si ddu torrai a arregodai, po si spassiai e po si spreviai, e no po guadangiai su dinai po bivi, cumenti faint, invècias, is grandus campionis de su mundu de sa Sèrie A) apustis de essi giogau calincuna cosa cumenti a trinta partidas, diaici mi intendu unu pagheddeddu stracu deu puru, apustis de essi sighiu (e scritu, mi parit craru) totus is giorronadas chi ddoi funt stètias cust'annu. 
E cust'annu su campionau pariat, giai giai (diaici mi dda seu bìvia, e si cumprendit) cumenti chi no depessit spaciai mai, chi fadeus su contu, mescamente, ca in totus custus annus passaus (chistionu, pruschetotu, de su duamilla e binti, de su duamilla e bintunu e de su duamilla e bintiduus puru), e po crupa de cussa pesti niedda chi est stètia su Covid, is giogus si studànt (si funt studaus, chi si praxit mellus cumenti sonat) me in su mesi de Abrili. Cust'annu, invècias, nc'ant a essi partidas fintzas a sa fini de su mesi de maju. E immoi andu a si contai totu. 

E parteus, pròpriu, de su campionau de sa Promotzioni e, mescamente, de sa Lista B (e fiat ora puru! S'at a megai calincunu de bosatrus), cun is de sa Nuorese chi funt arrannèscius a torrai a nc'artziai in su campionau de s'Ecellenza, apustis de feti un annu. Su giogu de sa bòcia si donat una bella letzioni, una letzioni chi ballit, puru e mescamente, po sa vida chi si depeus scroxai dònnia dì; una letzioni chi no ballit feti po su giogu de sa bòcia, duncas. E intzandus, funt passaus doxi mesis de candu is de sa Nuorese iant pèrdiu sa partida finali contras a is cuartesus de su Sant'Aleni, e chi est stètia, de su restu, si cumprendit beni, s'ùrtima partida chi iant giogau in su campionau de s'Ecellenza. E ddu scieis, ddu cumprendeis mellus de mei puru, cumenti andant is cosas: oi ses prangendi lagrimas marigosas prus de su velenu, ma giai de cras iast a podi tenni sa possibbilidadi de ti ndi strantaxai torra. Chi est pròpriu su chi ant fatu is birdis-asullus, chi nci pentzaus beni. In s'ùrtima bessida de sa stagioni, duncas, sa scuadra sighida de Antonio Prastaro (chi est arribbau a metadi de sa stagioni, e nd'at pigau su postu, chi si ddu arregodais, e chi no si ddu arregodais deu seu innoi pròpriu po custu motivu puru, de Luca Rusani, chi at fatu comentecasiat unu trabballu bonu meda) at bintu sa partida in domu de is tattaresus de sa Lanteri, cun su resultau, bellu e tundu tundu (cumenti si narat) de cincu a unu. Cun cussus tres puntixeddus chi funt stètius bonus a si ponni, a si ghetai in buciaca, duncas, is nugoresus funt arrannèscius (e fiat custa sa cosa de importu prus mannu) a si lassai a is pabas, cumenti si iat a podi narai e cumenti si narat, de su restu, is de s'Alghero (chi est una de is scuadras de bòcia chi nd'ant pesau, po cust'annu, in sa citadi de s'Alighera), chi funt abarraus apicigaus a is carronis de is primus de sa classi fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu, e ant serrau sa stagioni cun feti cuatru puntixeddus in mancu de is chi funt stètius bonus a ndi cassai is de sa Nuorese etotu (e duncas: otanta contras a setantases, a fai is contus nci poneus pagu meda), fadendi su contu, peròu, ca me in s'ùrtima bessida is grogus-arrùbius de s'Alghero ant pèrdiu sa partida chi ant giogau in domu de is de s'Ovodda, cun su resultau finali de tres a duus. 

Immoi, ddu naraus acoitu, is de s'Alghero si dda ant a depi biri in sa partida, chi ant a depi giogai in domu cosa insoru etotu, contras a is terrabesus de sa Frantziscu Bellu, chi funt arribbaus a su de tres postus in sa Lista A. Nc'at a essi a su mancu un'antra partida de giogai (e duncas atrus noranta minudus), puru, po is de su Castiadas (chi ant serrau sa stagioni cosa insoru a su segundu postu in sa Lista A) chi immoi ant a depi arriciri sa visita (cumenti si narat) de is de s'Usinese, chi ant serrau sa stagioni cosa insoru a su de tres postus in sa lista . E custu, duncas, po su chi pertocat sa cursa concas a s'Ecellenza. 

Ma s'ùrtima giorronada, chi s'est giogada pròpiu custu domìnigu passau, est stètia de importu mannu puru po su chi pertocat sa cursa, sa batalla (manigiu custu fueddu mancai no mi praxat meda, fadendi su contu ca in su mundu, in dì de oi, ddoi funt gherras e arroris mannus chi pagu nci brintat, immoi eia fait a ddu nai, cun una partida de bòcia. Ma a nai sa beridadi custu est su fueddu chi fatu fatu imperant is allenadoris etotu, candu chistionant de is partidas, e duncas mi benit a mei puru de ddu manigiai) po no ndi cabai in Primu Categoria e, duncas, po abarrai un antru annu puru in su campionau de sa Promotzioni. E duncas, partendi pròpriu de is de sa Lista B, is cosas funt cuncodradas diaici: is de su Pasada ant serrau sa stagioni a s'ùrtimu postu, cun feti binticincus puntus allogaus in bucica, chi ndi funt arribbaus gràtzias a ses partidas chi funt arrannèscius a binci, e seti partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi (cumenti si iat a podi narai). Is de su Fonne, invècias, funt stètius bonus a ndi cassai trintunu puntus in totu (chi funt ses in prus de is chi nd'ant cassau is de su Pasada), gràtzias a seti partidas chi funt arrannèscius a binci, e a dexi partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is de su Fonne, fadendi su contu ca a is pabas tenint feti is de su Pasada (e si cumprendit beni, deu creu, de su chi apu scritu ainnantis), ndi funt cabaus torra in su campionau de sa Primu Categoria. E sa pròpriu cosa si podit narai po is de su Portutorres, chi mancai siant arrannèscius a binci sa partida chi ant giogau in domu de is de su Sènnaru, cun su resultau togu meda de cuatru a unu, tenint feti duas scuadras a is pabas, e duncas, po issus puru, si funt obertas, torra, is portas de sa Primu Categoria. Podeus feti narai ca is arrubius-brau, sighius de Robertu Congiata, ant serrau su campionau cun calincuna cosa cumenti a trintaduus puntus in busciaca, unu in prus de is chi tenint is de su Fonne, de su restu, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a otu partidas chi funt arrannèscius a binci, e a atras otu partidas ca, invècias, ant serrau cun su resultau de paridadi. 

Ma beneus a is chistionis prus togas, e de importu prus mannu, po su chi pertocat, sèmpiri, sa cursa concas a sa sarvesa: gràtzias a sa bincida, toga meda, fait a ddu narai a boxi arta (cumenti si narat), in sa partida contras a is de s'Alghero (chi eus arremonau pròpriu ainnantis), cun su resultau de tres a duus, is de s'Ovodda si funt guadangiaus sa possibbilidadi de giogai po un annu antru puru in su campionau de sa Promotzioni (una cosa chi no fiant mai stètius bonus a ndi cassai in totus is annus passaus, cumenti mi iat scoviau, de su restu, Giacomu Coinu in una de is ciaciarradas chi eus fatu me is mesis passaus, candu issu fiat duncas, ancora, s'allenadori de is de s'Ovodda, chi po is ùrtimas giorronadas ant dèpiu donai is crais de sa scuadra in manu a Frongia, chi at fatu s'ùrtimu arrogu de trabballu, ddi nau diaici, fadendi su contu, mescamente, ca Coinu at saludau sa scuadra e at limpiau su logu, cumenti faint fatu fatu is allenadoris, po circai de donai una bella scidada a is piciocus de sa scuadra), fadendi su contu chi ant serrau is giogus cun calincuna cosa cumenti a trintotu puntus in buciaca (feti unu puntixeddu in prus de is chi nd'ant cassau is de s'Abbasanta, e feti duus in prus de is chi tenint is de su Santa Justa), cun cincu scuadras a is pabas; trintotu puntus chi ndi funt arribbaus, duncas, gràtzias a undixi partidas bintas e a is cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. 
Su pròpriu tanti de puntus, est a nai trintotu, funt cussus chi tenint is de su Istintinu puru, chi ant serrau in paridadi, cun su resultau de zeru a zeru (ant acabbau sa partida in biancu, cumenti si iat a podi narai puru, a trassa de cumenti si narat in italianu etotu candu is duas scuadras in campu no arrannèscint a ndi cassai nemmancu unu goiteddu, cumenti mi praxit a narai), contras a is de su Thiniscole. E duncas, serru sa lega in una pariga de segundus feti, puru is de su Sennaru (chi apu arremonau, de su restu, pròpriu ainnantis) e is de su Bonorva ant a tenni sa possibbilidadi de giogai s'annu chi at a benni in su segundu campionau prus mannu chi teneus in Sardìnnia, chi est, mi parit ca si cumprendat beni, cussu de sa Promotzioni. 

Ma torraus a nosu e, mescamente, a is ùrtimas partidas de sa stagioni, chi s'ant a giogai pròpriu in custu fini de cida chi est giai giai po ndi lompi torra. 

E duncas, is de s'Abbasanta si dda ant a depi biri contras a is de su Santa Justa, chi ant a depi andai a giogai in domu de is arrùbius-nieddus. In s'ùrtima bessida, is de su Santa Justa ant serrau sa partida contras a is de su Coghinas, chi ant giogau in domu cosa insoru etotu, tra is atras cosa, cun su resultau de unu a unu; is de s'Abbasanta puru funt stètius bonus a ndi cassai feti unu puntixeddu (ma unu puntu de importu mannu meda, si cumprendit) gràtzias a su cuatru a cuatru chi nd'ant bodditu in sa partida chi ant fatu in domu de is de su Logusantu
Immoi, duncas, is cosas in sa lista funt bastanti craras: is de s'Abbasanta serrant sa stagioni regulari (cumenti dda estus a podi tzerriai, a trassa de s'italianu etotu, de su restu) cun trintaseti puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexi partidas bintas e a seti partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Po is de su Santa Justa, sighius, cumenti s'apu giai contau, de Marcu Piras (chi peròu nd'est arribbau a trabballai cun is grogus-birdis candu prus de sa metadi de sa stagioni fiat giai bella ca fata, cumenti si iat a podi narai), is puntus funt, duncas, trintases, e ndi funt arribbaus gràtzias a noi partidas bintas e a noi partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi. 

Immoi is duas scuadras s'ant a depi giogai totus is cartas chi tenint ancora in manu, po circai de binci sa partida prus de importu tra totus cussas chi ant tentu sa possibbilidadi de giogai cust'annu, e podeis abarrai segurus de su fatu chi eis a podi ligi cumenti ant a andai is cosas, innoi etotu, e duncas, est craru, me is paginas de su giàssu de su Diàriu Sportivu

Domìnigu passau, mi parit craru (e de su restu si nd'apu giai arremonau de sa cosa), si funt giogadas is ùrtimas partidas, a su mancu po su chi pertocat su campionau e, duncas, sa stagioni regulari, in sa Lista A puru (e seus chistionendi sèmpiri de su campionau de sa Promotzioni, mi parit bastanti craru, ma no si podit mai sciri, ca mancai calincunu de bosatrus s'est pèrdiu e no cumprendit beni de ita seus arraxonendi. Ma megu unu pagheddeddu a brullai, si cumprendit?). 

E parteus cun una de is novas prus saborias chi ddoi funt, chi tèngiu de si torrai a contai: is primus de sa classi de su Muristeni ant serrau sa stagioni (una stagioni de oru, si iat a podi narai, fadendi su contu de totu su bonu chi funt stètius bonus a ndi bogai aforas, ddi nau diaici) cun una bìncida toga meda, est a nai cun su dexi a zeru scutu a faci a is de sa Verde Isola ca, sciadaus, cust'annu ant tentu prus strobbus de is chi s'abertànt, mancai, de tenni, fadendi su contu ca, po prus de sa metadi de sa stagioni, funt dèpius andai a giogai in domu allena puru is partidas chi depiant gigoai in domu cosa insoru, e custu poita in su campu sportivu de Carluforti fiant fadendi trabballus chi, de su chi seus bènius a sciri, in dì de oi iant a depi essi bellus ca acabbaus. Is de sa Verde Isola, duncas, ant serrau sa stagioni cun feti bintunu puntus in busciaca (e feti un'antra scuadra a is pabas, est a nai, duncas, is de su Gonnos), chi ndi funt arribbaus gràtzias a cuatru partidas bintas (funt pagus, si cumprendit, fadendi su contu ca cust'annu is scuadras de sa Promotzioni ant giogau calincuna cosa cumenti a trintacuatru isfidas) e a noi partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. De is de su Gonnosfanadiga, chi eus arremonau pròpriu immubagora, nc'est pagu de aciungi, in prus de su chi eus narau in totus is cidas passadas: is biancus-birsid serrant sa stagioni (e saludant sa Promotzioni, duncas) cun feti dexi puntixeddus in busciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a seti partidas chi funt acabbadas cun su resultau siddau in paridadi, duncas, e a s'unica partida chi funt arrannescius a binci cust'annu (fiat su dexesseti de su mesi de martzu), in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Cus de Casteddu, chi est sa scuadra chi nd'ant pesau is de s'Universidadi. 

Duncas, torraus a is de su Muristeni, chi funt stètius is ùnicus, tra totus is scuadras chi ant giogau unu campionau pesau de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu innoi in Sardìnnia, chi no ant pèrdiu nemmancu una partida. Is numerus chi nd'ant pesau is primus de sa classi, de su restu, funt aforas de conca, cumenti si iat a podi narai, fadendi su contu chi nd'ant cassau centu e tres gol (giai giai su dòpiu de is gol chi ant fatu is de su Castiadas, chi ant serrau sa stagioni a su segundu postu de sa lista, cun is biancus-birdis chi tenint calincuna cosa cumenti a sessantanoi gol fatus), e nd'ant ingotu, nd'ant arragotu feti binti gol. Ma de is de su Muristeni, si ddu promitu giai de immoi, nd'eus a chistionai mellus in un artìculu chi nd'apa a pesai, feti po chistionai de issus e de sa stagioni de oru chi funt stètius bonus a sforrai, e chi nd'at a bessiri aforas, custa a su mancu est sa bidea cosa mia, me is mesis de s'istadi. E duncas depeis feti abertai un antru mesi, chi est berus ca s'istadi at a brintai pròpriu tra trintacincu diis a partiri de oi, prus o mancu. 

Ma andaus a biri, mellus, cumenti funt postas is cosas po sa cursa po abarrai in su campionau de sa Promotzioni puru po sa stagioni de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu. E duncas, cun corantaduus puntus agataus is de s'Arbus, sighius, cumenti eis a sciri beni (e chi no ddu scieis deu seu innoi po custu puru, est craru!), de un allenadori de esperièntzia manna cumenti est Nicola Agus. E duncas, is de s'Arbus ant bintu s'ùrtima partida de su campionau, e duncas de sa stagioni regulari, cumenti dda seu tzerriendu in custu articolu, contras a is de su Ceraxius, cun su resultau togu meda de cuatru a tres. Is de s'Arbus, peròu, tenint su pròpriu tanti de puntus de is chi tenint, allogaus in buciaca, is serramannesus de sa Gialeto, sighius, invècias, de un allenadori chi nd'arribbat de s'Argentina, ma chi est innoi in Sardìnnia de unu bellu pagheddu de annus, e seus chistionendi, est craru, de Diego Mariano Ruggiero. Siat is de s'Arbus, fait a narai custu puru, immoi chi nci seu, e siat is de sa Gialeto, ant bintu calincuna cosa cumenti a undixi partidas, e nd'ant serrau noi cun su resultau siddau in paridadi. Chini tra is duas scuadras at a arrannèsci a binci sa partida de custu dominigu chi at a benni, intzandus, at a tenni sa possibbilidadi de giogai s'ùrtima partida de s'annu, diaderus no nci nd'ant a essi atras, a su mancu po su chi pertocat sa batalla po no ndi cabai de categoria, contras a is de su Guspini, chi ant pèrdiu, cun su resultau, marigosu meda, de tres a zeru, in domu de is de s'Idolo, sa scuadra chi nd'ant pesau in Arthana. Is de su Guspini, ddu naraus acoitu, immoi chi nci seu, ant serrau sa stagioni regulari cun corantacuatru puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a doxi partidas bintas (una in prus de is chi ant bintu is de sa Gialeto e de s'Arbus, ca a fai is contus nci poneus pagu meda) e a otu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is de su Gùspini, fait a narai custu puru, funt arrischendi, duncas, de ndi boddiri su segundu disprexei de sighiu, ddi nau diaici, chi est berus chi pròpriu s'annu passau ndi fiant cabaus, de s'Ecellenza, in su campionau de sa Promotzioni, e immoi, cust'annu, funt gioghendi po no ndi cabai, torra, in su campionau de sa Primu Categoria. Ma po immoi, si cumprendit beni, is de su Guspini ant a depi abertai de cumprendi cumenti ant a acabbai is cosas, is giogus, tra is de sa Gialeto e is de su Guspini. 

E pròpriu custa cida apu intèndiu a su telefunu Diego Mariano Ruggiero (chi s'apu arremonau immubagora etotu), chi m'at contau de cumenti funt andendi is cosas in domu de is serramannesus de sa Gialeto chi, fait a narai custu puru, ant tentu (issus puru, cumenti a is de sa Verde Isola etotu, chi s'apu arremonau ainnantis) strobbus mannus meda cun su campu chi tenint in Serramanna, fadendi su contu ca is de su comunu ant dèpiu fai trabballus po ddu torrai a cuncodrai, fadendi su contu ca, po cumenti est postu in dì de oi (a su mancu custu est su chi m'ant scoviau in Serramanna etotu), no si podit imperai, pruschetotu candu fait tempus malu e candu, mancai, abarrat totu proi proi, poita su campu si prenit de acua e duncas sa bòcia abarrat prantada in terra, mi benit de ddu narai diaici. E duncas, is de sa Gialeto funt arrannèscius a binci sa partida, de importu mannu, chi ant giogau contras a is de su Castiadas, mancai tra is duas scuadras nci siant, badda badda, calincuna cosa cumenti a binti puntus de diferèntzia. E duncas, is de sa Gialeto ant bintu cun su resultau de cuatru a tres. E custus funt stètius, de su restu, is fueddus de Ruggiero. «Sa partida chi eus giogau contras de is de su Castiadas est andada beni meda, pròpriu cumenti sperastus. Seus chistionendi de una partida de importu mannu meda, prus po nosu chi po issus, fadendi su contu ca is biancu-birdis tenint sa seguresa de nd'essi cassau su segundu postu in sa lista de una bella pariga de cidas, a nai sa beridadi. Is chi tèniant totu de perdi festus nosu. E si cumprendit beni. Candu t'atobias contras a una scuadra chi no tenit prus nudda de domandai a sa stagioni e, duncas, a su campionau, is cosas podint benni a essi meda ma meda prus tostadas, e si cumprendit: is aversàrius podint giogai cun su coru selenu e sa conca sbuida de totus is pentzamentus lègius chi, mancai, podit tenni, a s'imbressi, una scuadra chi est currendi, pròpriu cumenti seus fadendi nosu, po ndi cassai sa sarvesa o, po ddu nai mellus, po ndi cassai sa possibbilidadi de si giogai totus is cartas chi abarrant po ndi cassai sa sarvesa. Is aversàrius cosa nosta, is giogadoris de su Castiadas, intzandus, ant circau de fai una partida toga, circhendi, duncas, de fai spassiai is tifosus chi ddoi fiant a su campu po biri sa partida, e me in sa primu parti de su primu tempus nci funt arrannèscius, fadendi su contu, de su restu, chi funt stètius bonus a ndi pesai duus gol. Po bona sorti, peròu, cumenti si narat, seus stètius bonus a nd'aprofitai de totus is ocasionis, e funt stètias pagus, chi depu narai sa beridadi, chi is de su Castiadas s'ant lassau, po ndi cassai su gol. E custu bollit narai, duncas, ca puru is scuadras prus fortis, podint fai calincunu sbàlliu in una partida. E mancu mali, mi megu a solu a solu, ca seus arrannèscius a ndi cassai custus tres puntixeddus chi, immoi, si permitint de sighiri a andai ainnantis, cun su coru prenu de isperas bonas po su benidori, si cumprendit». 
Diego Mariano Ruggiero, est craru, tenit sa conca giai a sa partida chi is serramannesus ant a depi giogai contras a is de s'Arbus: «Po su chi pertocat sa conca, potzu narai, chentza timi de ti contai brullas, ca nci arribbaus beni meda; su strobbu prus mannu pertocat su fatu ca sa rosa de sa scuadra cosa nosta no est manna meda, e duncas custu bollit narai ca no teneus meda giogadoris. Custu bollit nai, duncas, ca depu fai giogai prus o mancu sèmpiri is pròprius piciocus, e nc'est de narai ca, in dì de oi, fadendi su contu puru de sa basca manna, e maba, chi est fadendi in cust'ùrtimas cidas, e fadendi su contu ca cust'annu eus giai giogau calincunca cosa cumenti a trintacuatru partidas, feti po cussas chi pertocant su campionau, chentza fai su contu de is partidas de sa Copa Italia, duncas, si cumprendit beni ca is giogadoris funt incumintzendi a essi stracus e fadiaus meda, pròpriu poita no arrannèsciu a ddus fai pasiai cumenti, invècias, si iant a minesci. Ma de su restu, no tèngiu atras cartas de mi giogai, e de su restu – at sighiu a mi contai Ruggiero – depestus binci, po s'ammarolla, cumenti si narat, totus is ùrtimas partidas, po avitai de ndi cabai in Primu Categoria. Chi no festus arrannèscius a binci is partidas contras a is de s'Arborea, contras a is de su Gonnos e contras a is de sa Verde Isola, intzandus po nosu no nci iat a essi stètiu prus nudda de fai». Is de sa Gialeto funt circhendi de ndi bogai aforas totu sa gana, sa fortza chi tenint in su coru, cumenti si iat a podi narai. E Ruggiero, de su restu, m'at scoviau ca is giogadoris cosa sua funt currendi a forti giai de duus mesis, spudendi sangui, cumenti si narat, in dònnia partida, in dònnia bessida. Sa conca, duncas, est sa cosa de importu prus mannu in custas partidas, poita is cambas, invècias, no andant, no currint cumenti iant a depi fai, ma si cumprendit beni ca, arribbaus giai a sa fini de sa stagioni, no podis pretendiri de essi friscu cumenti un'arrosa (cumenti mi narat fatu fatu sa bon'anima de mamma mia ndr). «Totus is scuadras, a fai is contus, funt andendi in vacantza, e invècias nosu teneus ancora is partidas prus tostadas de giogai», m'at contau s'allenadori de is campidanesus. 

Ruggiero serrat sa ciaciarrada chi nd'eus pesau cun unu cunsideru: «Sciestus, fintzas de is primus diis de sa stagioni, chi po nosu is cosas fiant tostadas meda, fadendi su contu ca nd'eus pesau una rosa cun bintises piciocus, e de custus bintises, feti duus, e seu chistionendi de Perinozzi e de De Santis, iant giai tentu sa possibbilidadi de giogai in unu campionau de sa Promotzioni. Totus is atrus piciocus chi sigu, chi trabballant cun mei, nd'arribbant de sa Primu Categoria, de sa Segunda Categoria e, fintzas, de sa scuadra de is Allievus, innoi ant giogau in custus ùrtimus duus annus. Sa scuadra, duncas, est stètia pesada cun pagu dinai, mescamente chi fadeus su contu de su chi ant spèndiu is atrus assòtzius. Su de essi arrannèscius a allogai in buciaca corantaduus puntus, duncas, si prenit su coru de prexu, cumenti si iat a podi narai, chi fadeus su contu, mescamente, ca in totus is atras listas, e megu a chistionai no feti de su campionau de sa Promotzioni, ma puru de cussu de sa Primu e de sa Segunda Categoria, cun cussu tanti de puntus ndi cassas sa sarvesa chentza nesciunu strobbu e chentza de depi giogai atras partidas, cumenti invècias at a tocai a fai a nosu. Nc'est de nai, puru, ca is scuadras de is aversàrius no s'ant mai regalau nudda: custu bollit nai ca dònnia domìnigu podiàst binci e perdi cun totus, po su spàssiu mannu, custu fait a ddu nai, de totus is tifosus».  


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas