Salta al contenuto principale
torres

Is de sa Torres bìncint contras a is de su Audace Cerignola e sighint a curri po ndi cassai sa Copa Italia de sa Sèrie D

Incumentzu a ndi pesai s'articulu de oi, chi at a balli po sa segunda cida de su mesi de Maju, cun una pertzisadu pichinninnia pichinninnia (cumenti si narat de is partis cosa mia, e mi fait arriri meda, a si nai sa beridadi, cumenti sonat custu fueddu), a bortas calincunu de bosatrus, duncas de is chi ant a ligi custus fueddus, scritus in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu e, mescamente, in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu cresciu e innoi bivu in d' de oi, no cumprendat cumenti andant is cosas.

Duncas, m'est capitau fintzas a oi, in custus cincu mesis de trabballus, de nci stichiri, de nci ghetai aintru de is articulus in sardu, una pariga de stròllichiminis, aici ddus tzerriu (mellus: aici mi praxit a ddus tzerriai), chi no funt atru ca is cosas chi tengiu badda badda in sa conca e chi serbint po s'acapiai, po chistionai de atras fainas puru e no feti de cussas chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, chi est sa cosa de importu prus mannu, ddu scieus e ddu scieis bosatrus puru, po nosu chi sigheus e ndi pesaus is articulus in su giassu de DiarioSportivo.
Ma feti de bòcia no si podit bivi. E duncas, cumenti s'apu giai nau me is articulus de is cidas passadas, is de sa Regioni Sardìnnia funt pesendindi custu bandu, po sarvai sa limba sarda, isperendi chi sa genti, mescamente is personas chi bivint apitzus de s'ìsula, no si dda scaresciant (est a nai, mellus: no acabbint de si ndi dda scaresci, poita is cosas no funt andendi beni a nai sa beridadi): su chi seu provendi a fai, duncas, est circai de ndi furai una pariga de rigas (feti una pariga, si ddu promitu) po manigiai fueddus chi, mancai, candu scriu apitzus de is fainas de is scuadras, no serbint.
Chi eis lìgiu mancai feti puru un articulu de cussus chi nd'apu bogau a foras in totus custus primus cincu mesis de su duamilla e bintiduus, si ndi seis giai acataus chi, dònnia dònnia tanti, capitat de pigai atras chistionis puru: mancai, partendi de su tempus arribbaus a chistionai de cantu est fadiosa, o bella e meravigliosa, sa vida, po arremonai una chistioni chi eus pigau me is mesis passaus. Su chi m'iat a praxi a fai po oi, mancai, est partiri de su chi mi contant dònnia dònnia cida is allenadoris e is giogadoris chi intendu a su telefunu po ndi pesai is intervistas, po circai de arrexonai, fadendi unu pagheddu de filosofia (mi praxit a dda contai diaici, a su mancu), chi est una de is cosas chi m'ant fatu bessiri macu in custa vida.
E duncas, no mi abarrat atru de fai chi nci provai, po oi puru, e apustis andai a castiai ita (e cumenti) nd'est bessiu a foras.
Si ddu nau sùbbitu, chi mancai mi fatzu pigai de is chistionis e mi ndi scarèsciu: me is articulus chi ant a bessiri a pillu me is cidas chi ant a benni (prus o mancu, is articulus chi ant a bessiri a partiri da s'ùrtima cida de su mesi de Maju e fintzas a arribbai, chi no seu fadendi mabi is contus, a sa metadi, a su mancu, de su mesi de Trèulas) eis agatai feti novas apitzus de is campionaus sardus de bòcia (cussus de is diletantis, est craru) e, mescamente, apitzus a totus is scuadras chi ant bintu su campionau cosa insoru, partendi duncas de is tres de sa Promotzione, passendi de is cincu de sa Primu Categoria, fintzas a arribbai, puru, a is otu scuadras de sa Segunda Categoria. Duncas, po custa cida puru is novas de torrai a contai no mancant de seguru, partendi de is de sa Tharros, chi ant bintu su campionau e ant a torrai a giogai in Ecellenza apustis de cuindixi annus de s'ùrtima borta, passendi po is de sa Narboliese da Naràbuia, sighius de mister Antonio Meloni, chi ant bintu su campionau cosa insoru cun dexiotu puntus in prus (no funt pagus de seguru) apitzus de su Sedilo segundu in sa lista, po una stagioni toga meda, chi s'iat podi nai  a "foras de conca".

E duncas, mancai, chi seis de acòrdiu, ia a bolli partiri pròpriu cun custa chistioni: medas allenadoris, candu mi contant sa stagioni chi ant bìviu impari a is piciocus cosa insoru, chistionant puru de is partidas pèrdias. Duncas, medas de issus (m'est capitau de ndi chistionai cun mister Massimiliano Nieddu de su Sènnaru, fadendi su contu chi sa scuadra cosa sua at pèrdiu feti una partida in totu s'annu, contras a is de su Piaghe) pentzant chi una de is cosas de importu prus mannu siat cussa de torrai a partiri, allestru e mancai prus a forti, apustis de candu nd'arruis, est a nai, mellus, de si ndi torrai a pesai apustis de is partidas pèrdias o, mancai, giogadas mabi. Mi ddu arrepitint diaici meda, dònnia dònnia borta, duncas, chi seu incumintzendi a nci pentzai, mancai deu no sia unu allenadori de una scuadra de bòcia, ma creu chi is cosas chi ballint po una truma, po una rosa de giogadoris, potzant balli puru po sa vida cosa nosta. E duncas, mi megu a solu a solu, candu arrueus (sa vida est custu puru: est dabori, strobus, trumentus, e mancai puru, delusionis), candu si capitat de fai calincunu sbàlliu, sa mellus cosa chi podeus fai est cussa de sighiri a andai ainnantis, mancai, mi megu deu etotu, circhendi de no arrui po duas bortas de sighiu in su pròpriu stampu, chi iat a essi, duncas, circai de no fai su pròpriu sbàlliu dònnia dì. Is partidas pèrdias andant postas in contu, candu incumentzas a curri in unu campionau, e in sa vida puru, depeus fai su contu chi nc'iant a podi essi diis unu pagheddu prus trotas, o trumentosas (e trumentadas...). Tocat a si fai aturai prontus, duncas: is giogadoris, me is allenamentus chi faint aintru de sa cida, circant de trabballai po essi fortis; nosu, in sa vida cosa nosta, cussa de dònnia dì, estus a depi circai de fai su pròpriu: circai de cumprendi cali funt is sbàllius, e cali funt is cosas chi si funt bessidas beni o si podint fai mellus. Est s'ùnicu modu, mi megu a solu a solu, po circai de bivi custa vida e po no ndi bessiri foras de conca candu is cosas, mancai, no andant cumenti bisàst. Custu arrexonamentu, duncas, est cussu chi deu tzerriu (aici mi praxit a ddu pentzai, a su mancu, ma mancai bosatrus no seis de acòrdiu e si domandu scusa giai de immoi chi seu fadendusì perdi tempus) "acapiai is chistionis de su mundu de sa bòcia (cumenti iat a podi essi, de su restu, una partida pèrdia o giogada mabi) cun sa filosofia", chi tra is atras cosas, est unu modu de bivi, mellus, de intendi e craculai sa vida cosa nosta.

Nd'aprofitu cun un antru stòllichimini (s'ùrtimu po s'articulu de oi, si ddu promitu) partendi de is fueddus chi m'at regalau (ddi nau diaici) Bruno Frongia, chi est unu difensori chi giogat impari a is aristanesus de sa Tharros, e chi est unu de is giogadoris cun s'esperièntzia prus manna tra totus cussus chi s'agatant in dì de oi in Sardìnnia. Duncas, Frongia, diaici m'at contau issu etotu, a su mancu, in una ciaciarrada chi nd'eus pesau pròpriu custa cida, giogat (iat a essi mellus a nai: at giogau) a bòcia de candu tenit s'edadi de ses annus e immoi, apustis de essi bintu su campionau de sa Promotzione cun sa Tharros, cumenti apu arremonau ainnantis, de su restu, at decìdiu de serrai cun is giogus; furriendiddu de s'italianu, estus a podi nai, fintzas, chi at decìdiu de apicai is botinus a sa puncia, cumenti si narat candu unu acabat de fai una cosa chi, mancai, at fatu po medas tempus. Nc'est stètia una cosa, tra totus cussas chi m'at contau Frongia, chi m'est praxia meda e, duncas, m'est abarrada in conca: no est facili, mancu po nudda, acabbai, esta nai, mellus, ndi studai una passioni chi mancai s'at donau prexu (e gana de bivi, nc'aciùngu deu) po totu una vida intera, ma a bortas, est craru, est una cosa chi si tocat a fai (mellus: chi no podeus no fai), poita, mi megu tra mei e mei, a solu, asuta de custu cieulu totus is cosas, is fainas chi ndi pesaus, depint acabbai, po fortza; est una necessidadi, estus a podi narai manigendi unu fueddu chi s'agatat, e meda puru, me is scritus de is filosofus, partendi de is grecus antigus: una necessidadi est una cosa chi andat fata po fortza. Est una necessidadi, duncas, chi is cosas chi incumentzaus depant lòmpi a sa fini; est una necessidadi chi is cosas chi oberreus, in custa vida, depant essi serradas. Po Frongia, duncas, est sèmpiri mellus serrai cun is giogus candu ses forti e mancai as abintu unu campionau, intamis de abertai de essi dèbbili, e solu, e tristu, e perdidori. Custa chistioni puru, cumenti a cussa chi nd'apu bogau a foras ainnantis, iat a fai a da furriai, cun unu paghiteddu de cussa chi podeus tzerriai filosofia, a sa vida cosa nosta etotu: is fainas cosa nosta ant a depi spaciai, oi o cras, ma sa cosa de importu prus mannu est cussa de circai de bivi dònnia dì cumenti chi fessit una partida finali po binci sa Copa (tanti po ndi furai un'antra chistioni tra cussas chi is allenadoris ndi bogant a pillu fatu fatu), circhendi de arribbai a sa noti (apustis de essi biviu totu sa dì, est craru su chi si bollu nai) cun su coru lìmpiu de is disprexeis e, mescamente, de is impudus. E chi calincuna cosa depessit andai trota, ballit sa chistioni chi apu arremonau ainnantis: si podeus feti arramangai is manigas e circai de curri, torra, mancai prus a forti de su chi festus fadendi. E cun custu dda acabbu, po oi puru, de si fai perdi tempus cun is stròllichiminis cosa mia (seu brullendi, est craru), ma est una cosa chi mi praxit a fai, a su mancu candu ndi pesu custus articulus in sardu, tanti po manigiai duus o tres fueddus diversus.

E immoi, cumenti si naru dònnia dònnia borta, si nci podeus ghetai puru, a fundu 'e suus, me is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus. Parteus cun una nova, bona bona meda a nai sa beridadi, chi pertocat is de sa Torres, chi pròpriu ariseu merì ant bintu sa partida, chi balliat po sa torrada de sa semi-finali de sa Copa Italia de sa Sèrie D, contras a is meris de domu de s'Audace Cerignola, ma feti apustis de essi scutu una biga de tirus de is undixi metrus, fadendi su contu chi sa partida s'est serrada, apustis de is noranta minudus de giogu, cun su resultau de duus a duus. De importu mannu meda, po ndi cassai sa bìncida, sa partida de su portieri de is arrubius-brau de domu, Garau, chi at cassau su tiru de su portieri aversàriu (parit una brulla a dda contai diaici ma est sa beridadi) Tricarico. Is de sa Torres funt arrannesciu a fai duus gol cun Ruocco, in su primus tempus, po s'unu a zeru, e Antonelli, in su segundu tempus, ma Malcore e Russu torrant a oberri is giogus, cun is duus gol po is meris de domu. Is duas scuadras, duncas, cumenti apu giai nau, funt depias andai a is tirus de is undixi metrus: a su de cuatru tirus Dametto nci scudit sa bòcia a foras de su campu e duncas no intzertat sa porta, ma apustis Garau donat una manu de agiudu manna meda a is suus cassendi sa bòcia scuta de Demartis. Apustis de atrus cuatru tirus intzertaus, nd'arribbat su sbàlliu de Ferrante, po is arrubius-brau de sa Torres, cun Tricarico chi cassat su tiru scutu de s'aversàriu, ma Garau no est de mancu, poita su portieri de sa scuadra sarda arrannescit a ndi cassai sa bòcia scuta de Manzo. Apustis, pròpriu Garau intzertat sa porta candu ddi tocat a tirai de is undixi metrus; s'ùrtimu tiru, duncas, tocat a su portieri de is meris de domu, ma Garau cassat su tiru e ndi sciusciat is afroddius e is bisus de is meris de domu, chi funt arribbaus a giogai custa partida fortis de trinta resultaus bonus de sighius a is pabas (est a nai, chentza perdi nemmancu una partida, fadendi su contu chi s'ùrtimu disprexei chi is de su Audace Cerignola ant tentu, in campionau, fiat giai seti mesis fait). Immoi, is de sa Torres ant a giogai in sa partida de sa finali contras a is toscanus de su Follonica Gavorrano; po sa scuadra sarda est una bìncida, est craru, de importu mannu meda. Abarrendi sèmpiri po su chi pertocat is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D, is de s'Atletico de Uri s'agatant a su de tres postus in sa lista chi nd'ant pesau is de su Dipartimento Interregionale e chi pertocat su numeru de piciocheddus piticus chi is scuadras nci ghetant in campu, dònnia domìnigu, partendi de sa primu giorronada finzas a arribbai a sa de bintotu giorronadas, chentza contai duncas is ùrtimas ses partidas de sa stagioni, e custu po circai de no permiti a is scuadras de si ndi aprofitai: Est a nai chi is scuadras chi no tenint prus nudda de domandai a su campionau, e chi mancai funt a foras de is giogus, de sa batalla po binci su campionau o po ndi cassai sa sarvesa, nc'iant a podi ghetai in campu una biga manna de piciocheddus po circai de cassai su prèmiu in dinai. Duncas, is de s'Atletico de Uri, chi eus arremonau pròpriu ainnantis, tenint calincuna cosa cumenti a seticentus e cincuantotu puntus, ma is piciocus sighius de mister Massimiliano Paba, chi bollint diaderus incasciai is dexi milas euros, si depint sarvai. Po ndi pesai sa lista, duncas, si faint is contus de totus is piciocheddus piticus (chi in italianu tzerriaus fuori-quota e chi funt nascius in su duamilla e unu, duamilla e duus, duamilla e tres, duamilla e cuatru, duamilla e cincu e duamilla e ses) che cabant in campu de su primu minudu de giogu fintzas a sa fini de su primu tempus; duncas, torrendi a is puntus, is piciocheddus nascius in su duamilla e unu, candu ndi cabant in campu ballint po duus puntus po dònnia partida chi giogant (funt cuatru is puntus, invecias, chi su piciocheddu nd'arribbat de su setori giòvanili de sa scuadra etotu); is piciocheddus nascius in su duamilla e duus, dònnia borta chi ndi cabant in campu ballint cincu puntus (dexi chi nd'arribbant de sa pipiniera, chi est su fueddu chi manigiaus, e chi si sonat beni e togu meda, po chistionai de su chi in italianu si tzerriat vivaio); chi un allenadori nci ghetat in campu unu giogadori piticu, nasciu in su duamilla e tres, ndi pesat cuindixi puntus (trinta chi su piciocheddu fait giai parti de sa sociedadi, est a nai de su setori giòvanili); is piciocus nascius in su duamilla e cuatru, dònnia borta chi ndi cabant in campu ballint calincuna cosa cumenti a binticincu puntus (chi arribbant a essi cincuanta chi su piciocheddu fait parti de sa pipiniera); is piciocheddus nascius in su duamilla e cincu donant trintacinu puntus po dònnia partida chi giogant (setanta, invecias, chi su giòvunu nd'arribbat de sa pipiniera); is de su duamilla e ses, invecias, donant calincuna cosa cumenti a corantacincu puntus. Is giogasoris podint essi italianus o ndi podint arribbai puru de atrus istadus allenus.

Serraus cun is contixeddus de custa cida andendi a castiai cumenti funt acabbadas is cosas in sa partida de recuperu, chi ballit po sa de trintaduus giorronadas, tra is de su Budune e is de sa Villacidrese de Biddacidru, cun is meris de domu chi ant bintu cun su resultau de cuatru a duus, gràtzias a is gol pesaus de Villa e Usai, in su primu tempus, e a su gol torra de Usai, in su segundu tempus e a cussu, torra, de Villa. Po is allenus de sa Villacidrese, is gol funt stètius fatus de Angheleddu e Aru. Castiendi cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa lista de su campionau de s'Ecellenza, is de su Budune ndi artziant torra a su de seti postus, cun cincuantatres puntus, e si lassant a is pabas is de su Ilàrtzi. Is de sa Villacidrese, invecias, abarrant frimus cun corantaseti puntus, chi ballint po su de dexi postus. Bona nobas nd'arribbant puru po Villa, s'atacanti de su Budune (cumenti si narat in sardu gadduresu), chi abarrat a su primu postu de sa lista de is giogadoris chi ant fatu prus gol, cun binticincu gol pesaus fintzas a immoi.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022