Salta al contenuto principale
furtei fotosquadra

Is de sa Virtus Futei serrant sa stagioni cun su primu postu in buciaca

Chi si biveis, est a nai mellus, cun atrus fueddus, chi seis aintru de is fainas chi pertocant su giogu de sa bòcia (e ballit po totu s'Italia e, duncas, no feti po nosu chi biveus in Sardìnnia, mi parit craru) ddu scieis beni cumenti andant is cosas: a bortas is campionaus e is istorias de is scuadras chi, mancai, serrant sa stagioni a su primu postu de sa lista, parint a trassa de folas, po totus is ispantus chi regalant, no feti a is tifosus chi castiant is partidas, de setzius, ma puru e mescamente a is giogadoris etotu (chi is partidas ddas giogant, e ddu sciu chi posta diaici parit giai giai una brulla, ma a nai sa beridadi mi praxit cumenti sonat sa fràsia, e duncas apu decidiu de dda lassai diaici cumenti m'est bennia in conca...) e a is allenadoris chi faint unu trabballu mannu meda, aintru de sa cida, partendi de is allenamentus e arribbendindi a totus is fainas (e is trumentus) chi nci funt acapiaus a sa chistioni: de seguru, su de sighiri una truma de piciocheddus (a bortas una rosa de una scuadra de bòcia ndi benit pesada cun binticuatru-binticincu cristianus puru), po calincuna cosa cumenti a noi mesis, no est una cosa facili (antzi, cumenti si narat, su trabballu de s'allenadori est una cosa prus facili a dda nai chi a dda fai, e in Italia, mi fait arriri a nci pentzai immoi, si nau sa beridadi, fatu fatu beneus a essi totus allenadoris, est a nai chi a fueddus seus bonus totus a fai is cosas...), cumenti no est facili ndi pesai un assòtziu sportivu, mescamente candu bivis in una biddixedda pitichedda pitichedda, e bai circa cantu istorias ddoi funt, cantu contixeddus, a is pabas de dònnia scuadrixedda. Duncas, no podis mai sciri cumenti ant andai is cosas: podis fai de totu (est a nai: podis circai agiudus in dinai, cussus chi is ingresus tzerriant "sponsor", o amigus e personas chi potzant brintai e fai parti de s'assòtziu impari a tui) po circai de ndi pesai una rosa forti, ma a s'acabbada tocat a lassai chistionai su campu. Est in campu, su domìnigu (chi est sa dì cunsagrada a sa bòcia, deu dda apu sèmpiri bida diaici, a su mancu, de candu seu piticheddu e de candu, duncas, babbu miu s'ascurtàt is partidas a sa ràdio, candu no nci fiant totus is canalis televisivus, a pagamentu, chi ddoi funt in dì de oi), chi si biri, po diaderus, cantu ballis, cantu ses trabballendi beni aintru de sa cida, impari a totus is cumpàngius tuus; est a su campu, si narat diaici (e candu chistionu cun is allenadoris, po is ciaciarradas chi ndi pesu gia dònnia cida, custa est una chistioni chi bessit a pillu fatu fatu, po no nai sèmpiri) a su mancu, chi tocat s'ùrtimu fueddu. Po cassai sa bìncida de su campionau, duncas, e ddu scieus beni, no bastat de seguru a ndi preni sa rosa cun giogadoris chi, mancai, nd'arribbant de categorias prus artas (e tenint su sangunau famosu); no serbit nemmancu spendi una barca de dinai (cumenti si narat), no serbit donai is crais de sa scuadra a un allenadori de esperièntzia; megu a nai, duncas, chi a bortas, me in su mundu de sa bòcia, cumenti in sa vida, capitant cosas chi podis feti bisai. Capitat, duncas, chi una scuadritedda pichinninnia cassit su primu postu de sa lista, a sa fini de is giogus, e arrannesciat a si lassai a is pabas totus is aversarius, mancai, puru, cussus chi pariànt che depessint (e podessint) spacai totu, cumenti si narat. Pròpriu po custu, megamu a si nai, su giogu de sa bòcia parit una palistoria, po manigiai unu fueddu chi mi parit togu meda (isperendi de no esagerai cun s'afroddiu). Su chi s'apu nau finzas a immoi (m'eis a scusai chi s'apu arròsciu) serbit po incumentzai a chistionai de su chi est sucèdiu, cust'annu, in sa Lista C de sa Segunda Categoria, chi est cussa chi nd'ant pesau cun totus is scuadras de su Campidanu de Mesu, partendi de is de sa Virtus de Futei, passendi po is de su Segariu, de su Gesturi, de su Sàrdara, feti po arramonai is scuadras chi nd'ant cassau prus puntus de totus; arribbendi, mancai, a is de s'Atleticu de Seddori, a is de su Sini, a is de su Senorbì, a is de su Colonia Julia de Usèddus, a is de La Pineta de Sìnnia, a is de su Lunamatrona. Duncas, a su primu postu de sa lista, agataus pròpriu is biancus-asullus de su Futei, chi est una bidda chi tenit, prus o mancu, milli e cincucentus cristianus chi ddoi bivint, in cussas domus, in cussas bias. Si ddu apu giai contau atras bortas, in totu custu tempus (a fai is contus, seu giai de tres annus chi sigu custu progetu) chi seu scriendi is articulus in su sardu chi si fueddat in bidda mia (chi est Bidd'e Sorris): su giogu de sa bòcia, in medas biddas, est unu de is (pagus) sprèvius chi is piciocus tenint. Apu tentu modu de nd'arrexonai meda, cun is allenadoris etotu, e cun is presidentis de is scuadras puru: unu piciocheddu piticu podit passai totu su tempus a su bar a bufai o, peus ancora, a si imbriagai, o fuiau in pratza, cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia, a imbotilliai su sobi (cumenti si narat in bidda); ma podit puru fai "sport", chi est unu de is modus prus sanus, a contus fatus, de si spàssiai. E pròpriu po totu custu motivus, no s'eus a arrosci mai de ddu arrepiti, is assòtzius sportivus giogant un rolu de importu mannu meda po sa saludi de una comunidadi, cumenti si narat. Torrendi a is de su Futei, duncas, funt arrannescius a binci su campionau gràtzias a dexiaseti partidas bintas in bintiduas bessidas, cun feti duas partidas chi si funt serradas in paridadi, cun tres partidas pèrdias. Eus chistionau de sa stagioni toga meda chi is biancus-asullus nd'ant pesau, pròpriu cun Enricu Cau, chi est s'allenadori de sa truma: chini mellus de issu si podit contai, difatis, cumenti funt andadas is cosas? «Seus partius pesendindi una rosa tanti po fai spàssiai is piciocus cosa nosta, chentza abarrai a pentzai, po ddu nai craru e tundu, a binci su campionau. Is primus chi ant decìdiu de giogai cun su Futei funt amigus cosa nosta, pròpriu cun issus, mellus, gràtzias a issus, duncas, eus prantaus is arrexinis de sa scuadra, apustis de duus annus totus ghetaus a pari, po crupa de su Covid e de sa mobadia chi nd'at sciusciau totus is giogus, no feti cussus chi pertocant sa bòcia, est craru, e totus is fainas de is cristianus. Poi, est berus custu puru, eus domandau agiudu a una pariga de giogadoris chi ndi lòmpint de is biddas chi ddoi funt innoi acanta; chentza de is allenus, ddus tzerriu diaici, is cosas no iant a essi andadas diaici beni, est craru. A sa fini, comentecasiat, nd'eus pesau una truma de bintotu giogadoris, chi no funt pagus. Tra custus, ddoi est puru calincunu chi sciit su fatu sù, chi sciit giogai a bòcia e chi mancai at giogau in categorias prus artas de sa Segunda me is annus passaus». Cau sighita contai: «Fintzas de is primus diis de su mesi de Cabudanni, candu si seus atobiaus po is allenamentus, si seus arramangaus is maigas, cumenti si narat, e eus trabballau cun gana bella, cun seriedadi, a trassa de professioneris, po su chi seus stètius bonus a fai, est craru. A nai sa beridadi, in conca tenestus sa bidea, su bisu de ndi pesai una stagioni de importu, e abarrai, mancai, acanta de is scuadras prus fortis, me is primus postus de sa lista, ma nesciunu de nosu pentzàt de arribbai a binci su campionau». Is primus partidas funt andadas beni meda, fortzis prus de su chi is de su Futei podiant bisai. «Me is primus undixi partidas, cussas chi balliant po s'andada, duncas, po si cumprendi mellus, nd'eus cassau dexi bincidas, cun una partida feti chi s'est serrada in paridadi, po zeru a zeru, contras a is de Sa Pineta de Sìnnia». A castiai is resultaus, duncas, nci poneus pagu meda e, sèmpiri chi bolies, potzu atacai cun is numerus (ddi nau diaici); a nai sa beridadi, peròu, custa est, fortzis, sa parti chi mi praxit prus pagu (chi mi andat prus pagu, cumenti si narat in bidda) de su trabballu cosa mia, ma est una cosa netzessaria, nc'arribbu a solu a solu; de su restu po contai cumenti est andada una stagioni depis, po fortza, chistionai de is gol chi nci funt stètius, in dònnia partida, tra is scuadras; pròpriu po custu, nd'aprofitu po si ddu arrapiti, me is articulus chi ndi pesu in sardu circu sempri de nci stichiri puru una pariga de cussus chi apu incumentzau a tzerriai stròllichiminis, tanti po manigiai fueddus diversus po una borta dònnia tanti, e custa iat a depi essi una cosa de importu mannu po su chi pertocat su bandu chi ndi pesant, dònnia annu, is de sa Regioni Sardìnnia, e chi serbit, pròpriu, a circai de sarvai sa lingua cosa nosta, isperendi chi no sparessat, est a nai, isperendi chi no si morrat (una lingua, cumenti naràt Darwin, si morit candu is personas chi dda iant a depi chistionai no dda connoscint prus, est a nai, si dda scarescint o no dda manigiant prus). E duncas, torraus a is contus de su Futei: in sa primu bessida de sa stagioni noba, sa de su tres de su mesi de Ladàmini, ant bintu contras a is allenus de su Senorbì cun su resultau de cuatru a unu (mellus de diaici, si narat, no podiànt partiri). A sa segunda bessida, in domu de is de su Gesturi, is piciocus sighius de mister Enrico Cau ant bintu, torra, cun su resultau de cuatru a unu; a sa de tres bessidas, su dexiaseti, sèmpiri de su mesi de Ladàmini, su Futei at bintu, po duus a unu, sa partida contras a is de su Lunamtrona. Duncas est tocau a is de su Sini, fiat su binticuatru de su mesi de Ladàmini, chi in domu de is primus de sa lista nd'ant arregotu duus gol. A sa de cincu bessidas, s'ùrtima po su mesi de Ladàmini, chi s'est giogada propriu su trintunu, is de su Futei funt arrannescius a binci contras a is de s'Havana de Santu Basibi, cun su resultau de duus a zeru. Su pròpriu ant fatu sa cida avatu, su seti de su mesi de Donnisàntu, candu si funt atobiaus contras a is allenus de su Sàrdara; su catodixi de su mesi de Donniasàntu, is de su Futei ant bintu in domu de is de s'Atletico de Seddori; sa cida avatu, su bintunu de su mesi, sèmpiri, est craru, de Donniasàntus, sa primu de sa classi at bintu contras a is de su Segariu. Tres, invecias, funt stètius is gol scutus a faci de is meris de domu de s'Arixi de Santa Lucia, su bintotu de su mesi de Donniasàntus. Su doxi de su mesi de Idas, apustis de nd'essi pesau, duncas, noi partida bintas de sighiu, is de su Futei si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu, in sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de Sa Pineta de Sìnnia. Apustis de cussu zeru a zeru (a contus fatus, cussa est stètia s'ùnica partida, de cussas chi ballint po s'andada, chi s'est serrada chentza nemmancu unu gol po is biancus-asullus), is piciocus de Cau funt torraus a partiri cun su tres a zeru pesau contras a is de sa Colonia Julia de Usèddus. Diaici, fortzis, si cumprendit mellus s'afroddiu de s'allenadori e su ispantu chi ant tentu is giogadoris. «Ddu scieis, e ddu scieus beni cumenti andant is cosas: binci is partidas agiudat a binci atras partidas; sa conca est una cosa de importu mannu in custu giogu e candu is cosas ti andant beni, candu ses prexau, is cambas trabballant mellus, ddi nau diaici.  In s'interis chi sighestus a cabai in campu po is partidas, duncas — sighit a scoviai Cau — si intendestus dònnia cida sèmpiri prus fortis e festus sèmpiri prus cunvintus de podi arrannesci a ndi cassai su primu postu de sa lista. Is cosas si funt andadas beni meda fintzas de is primus bessidas, de is primus partida, e duncas eus decìdiu de circai atrus giogadoris chi si podessint agiudai a sighiri a curri diaici a forti; a cussu puntu si seus megaus, a solus a solus: "seus gioghendi beni meda, is resultaus funt arribbendi, sa rosa chi nd'eus pesau parit bona, immoi bieus ita totu at a sucedi"». Apustis de una prima parti de sa stagioni chentza nemmancu unu sbàlliu, a sa torrada is cosas si funt fatas unu pagheddeddu prus tostadas. «Is atras scuadras — s'at contau Cau — ant incumentzau a si castiai cun atru ogus, est a nai chi ant incumentzau a giogai in manera diversa, a su mancu candu giogànt contras a nosu, de su chi iant fatu me is cidas ainnantis; ant cumprendiu calli fiant is cosas chi si bessiànt mellus e ant circau de si frimai. Po fortuna nosta, peròu, is puntus chi festus arrannescius a allogai, est a nai a si ponni in buciaca in sa primu parti de sa stagioni si funt serbius, proprio, a apoderai su primu postu in sa lista e, a contus fatus, a giogai cun serenidadi is partidas chi ammancànt po acabbai su campionau». S'allenadori de su Futei ndi scerat una pariga de partidas chi funt stètius de imporu mannu (est a nai: de importu prus mannu de is atras) po sa bìncida de su campionau: «Deu pentzu chi sa partida contras a is de su Santu Basibi siat una de cussas chi mi funt abarradas in conca, poita dda eus binta feti me is ùrtimus minudus: custas cosas, est a nai a cassai su gol me is ùrtimus segundus, ti faint pentzai, po diaderus, chi fortzis est sa stagiòni giusta po tui. Me is partidas chi eus giogau a s'andada, peròu, s'est capitau de binci cun resultaus bellus tundus; creu chi custa siat sa respusta prus toga chi ti ndi podit arribbai, po cumprendi chi ses trabballendi beni o nou». Cau, chi at sighius is giogadoris cosa sua po calincuna cosa cumenti a noi mesis, s'at scoviau un'antra cosa puru. «Deu creu chi una de is cosas de importu prus mannu siat stètiu su modu, est a nai sa conca chi tenestus candu giogamus is partidas: me is partidas de s'andada seus arrannescius sèmpiri a abarrai, ddi nau diaici, cun is peis in terra, chentza si fai pigai de s'afroddiu e, duncas, chentza de crei de essi is prus fortis e chentza de crei de essi giai bintu su campionau. Po custu, su trabballu chi ant fatu totus is personas chi ant sighiu sa scuadra, impari a mei, est stètiu de importu mannu meda, poita po si perdi bastat pagu meda; is piciocus, invecias, s'ant sighiu cun gana bella e seriedadi». Tra is atras cosas, is de su Futei tenint unu de is atacus chi at fatu a biri is cosas prus togas, cun Congia chi, a solu, at fatu calincuna cosa cumenti a bintunu gol. «A nai sa beridadi — s'at contau Cau — s'ùrtima giorronada est andada unu pagheddu a trotue duncas is numerus chi nd'estus pesaus no funt abarraus diaici bellus, peròu potzu nai, a su pròpriu, chi me is primus undixi partidas de s'annu nd'eus arregotu feti cuatru gol chi, si cumprendit, funt pagus meda. Nareus ca po is aversarius no est stètiu facili a stampai sa porta cosa nosta, fadendi su contu, mescamente, chi unu gol nosu ddu cassastus sèmpiri, in una manera o in s'atra. Congia, de su restu, est stètiu unu de is giogadoris chi s'at donau sa manu de agiudu prus manna; at fatu una biga manna meda de gol ma, in prus, fiat cussu chi trasmitiàt, ddi nau diaici, s'afroddiu cosa sua puru a is atrus cumpàngius; at fatu unu trabballu mannu meda no feti in campu, po is partidas de su domìnigu, duncas, ma puru aintru de sa cida, me is allenamentus e, pruschetotu, aintru de su spolladroxu. Seus chistionendi de unu giogadori de esperièntzia manna, chi s'est postu sa scuadra apitzus de is pabas, po diaderus. At fatu a su mancu unu gol a totus is scuadras chi curriànt, impari a nou, in sa Lista C: no podeus fai atru chi ddi torrai gràtzias po totu su chi at fatu». Is de s'assòtziu, nemmancu spaciada sa festa, funt giai pentzendi a su benidori e, duncas, a su campionau de sa Primu Categoria chi at a benni, e duncas a cussu de su duamilla e bintiduus \ duamilla e bintitres. «Nc'ant a essi medas cosas chi eus a depi mellorai, poita su campionau de sa Primu Categoria est meda prus dificili de cussu de sa Segunda, mancai feti po su fatu chi depis fai cabai in campu is fuori-quota, est a nai is piciocheddus piticus de edai; est una regula chi no ballit po su campionau de sa Segunda e in prus, depeus aciungi su fatu chi nosu no teneus una scuadra de Juniores (est a nai: is piciocheddus chi tenint dexiotu annus fatus e mancu unu in prus) e duncas scieus giai chi eus a depi domandai una manu de agiudu a is scuadras chi ddoi funt me is biddas a su costau (mellus: a giru a giru) de Futei».


 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Seconda Categoria