Salta al contenuto principale
Pablo Gutierrez, difensore, Usinese

Is de s'Alighera s'ant a depi atobiai torra contras a is de s'Usinese po is ùrtimas duas partidas de s'annu: chini bìncit ndi bobat in Ecellenza

At a essi ca est torrada sa basca manna e forti, at a essi crupa de custu tempus macu meda (macu meda a su mancu po su chi pertocat su Campidanu de mesu, fadendi su contu ca, me is ùrtimas diis, est a nai lunis e martis, at protziu, e meda puru, ma apustis, candu ndi bessit su sobi, intzandus su logu si callentat, ca parit ca si podeus scallai, e at a essi cosa, mi megu a solu a solu, candu nd'at a arribbai s'istadi, ca, chi fadeus su contu, si nd'acataus ca ammancant prus pagu de trinta diis e duncas iat a fai a nai chi nci seus giai po si nci fuiai in sa stagioni prus toga e spassiosa de s'annu) chi est ghetendumì a pari sa conca (cumenti si narat), e mescamente sa brenti puru (seu unu pagheddu sgàniu e m'arrachedit pagu meda a papai, e gei m'at a passai, mi megu a solu a solu, e serru sa chistioni cun una rima, puru), ma chi si depu narai sa beridadi (incarreru diaici po custu mengianu) mi iat a speddiai a mi nd'abarrai assèbiau, magari in logu de mari (ma mellus ancora iat a essi sa friscura de sa montagna) mancai a ligi calincunu libbru bonu, e a mi gosai totu sa maravìllia chi si regalat sa natura dònnia dì, e invecias depu abarrai setziu, aranti de su computadori (cumenti si narat) a ndi pesai s'artìculu in lingua sarda po custa cida puru. 

Po su mesi de maju, chi no seu fadendi mabi is contus, ndi iat a depi bessiri un antru (un antru feti, mellus), giòbia chi benit, chi at a essi su trinta, e sèmpiri chi m'ant a bastai is fortzas (e megu a brullai, gei si cumprendit, ma miga tanti). Ca si cumprendit, deu creu a su mancu chi siat una cosa unu pagheddedu normali, de si intendi stracus a sa fini de una stagioni (de giogus o de trabballu, ballit aguali). E mi benit in conca su chi mi funt contendi is allenadoris chi intendu po ndi pesai is ciaciarradas in custas ùrtimas cidas, fadendi su contu chi ddoi funt ancora scuadras chi funt gioghendi e duncas chi funt cabendindi in campu po circai de ndi cassai su sartidu de categoria, o po ndi cassai sa sarvesa, me is partidas finalis de sa stagioni (cussas chi, a sa moda de is ingresus, estus a podi tzerriai playoff e playout). 

Duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda: sa stagioni regolari est acabbada (s'est serrada, chi si praxit de prus cumenti sonat) su doxi de custu mesi etotu, una stagioni longa meda (iat a fai a narai ca est stètia sa stagioni prus longa de custus ùrtimus tres-cuatru annus) chi s'at a serrai feti in su primu fini de cida de su mesi de lampadas, chi at a essi su duus, sa dì de sa festa de sa Repubbrica Italiana. 
E po is diletantis, is diis de festas benint a essi (gei ddu eis a sciri, e chi no si ddu arragodais, nci pentzu deu a ndi pesai sa lega) sèmpiri (o giai sèmpiri) giorronadas de partidas, e su motivu si cumprendit acoitu, fadendi su contu ca seus chistionendi de giogadoris chi, duncas, no ndi cabant in campu po trabballu ma, antzis, ndi cabant in campu pròpriu po si spreviai de su trabballu. E candu ddoi funt festas (cumenti cussa ca si tocat su duus de su mesi de lampadas, po nd'arremonai una), intzandus is giogadoris no trabballant, si cumprendit, ma si bistint cun is cratzoneddus crutzus e sa camisedda de sa scuadra cosa insoru e si nci fuiant in campu (m'est beniu de ddu narai diaici), impari a is cumpàngius cosa insoru. E si cumprendit ca, apustis de prus de trintaduas partidas giogadas, is giogadoris potzant essi unu pagheddeddu stracus (pròpriu cumenti mi intendu stracu deu custu mengianu) ma nc'est de nai, puru, ca candu ti spassias (e custu ballit po totus cussus chi faint unu sport, e no ballit feti po su giogu de sa bòcia, est craru) intzandus ti intendis prus prexau ca fadiau, mi parit craru. 
Est una cosa chi ballit po is pipius (ca candu giogant parit ca no si iant a bolli firmai mai), ma po is prus matucus puru, chi est berus ca is giogadoris no acabbant mai de pigai a carvadas de peis sa bòcia, chi est berus ca, apustis chi acabbant is campionaus e totus is giogus, cumenti ndi brintat s'istadi torrant a incarrerai, de bellu e nou, mi benit de ddu narai diaici, cun is torneus de càlciu a cincu, e diaici ant a sighiri, si cumprendit, fintzas a candu no ant a torrai a incumentzai cun is allenamentus cun is scuadras mannas, est a nai cussas chi currint me is campionaus pesaus de is de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu.

Cumenti a dònnia giòbia, duncas, no sciu mai (ainnantis de mi ponni a ddu scriri) cali arrastu ant a pigai is legas chi ndi piscu e nci sticu aintru de s'artìculu. Is bideas (ndi bogu aforas feti custu stròllichimini po oi, si ddu promitu) si nd'arribbant in conca gràtzias a sa chi tzerriaus ispirascione, chi est una de is cosas de importu prus mannu po unu scritori, ma sa cosa ballit po totus is atrus artistas puru, gei si cumprendit. E duncas, po is antigus Aregus s'ispirascione fiat unu regalu (togu meda, chi pròpriu ddu depu narai) chi nd'arribbat de is musas: e duncas, iat a tocai a torrai gràtzias a is musas pò dònnia idea bona chi si benit in conca. Si ddu immaginais, de su restu, ita iat a sucedi chi, po una dì, deu m'agatessi chentza nesciuna bidea in conca (chentza nemmancu unu contixeddu): ia a passai totu sa dì a castiai sa tialu de pagina bianca, po oras e oras e oras, chentza nudda de scriri. E invècias, a cantu parit, calincuna bidea bona is musas mi nci dda fuiant sèmpiri in conca, e no potzu fai atru ca torrai gràtzias a su Cielu po custu. 

Immoi, duncas, no m'abarrat atru de fai ca circai de fai su trabballu miu in sa manera mellus chi si podit, mellus chi potzu, e bieus ita totu apa arrannèsci a cumbinai oi. E duncas, de su tempus chi est fadendi (e chi at fatu, mescamente me is ùrtimas diis) si nd'apu chistionau, e s'apu giai chistionau de su tretu (mi benit a ddu narai diaici, gioghendi, mancai, a fai su poeta) chi eus fatu po custu mesi etotu, e eus giai fatu is contus, puru, de su tretu chi s'abarrat de si scroxai ainnantis chi nd'arribbit su mesi de lampadas. E in prus, nc'apu giai stichiu cussu mesu strollichimini (chi est una cosa chi mi praxit a fai fintzas a m'amachiai, gei ddu scieis, chi seis costumaus a ligi is articulus chi ndi pesu in sardu) acapiau a sa storia de is bideas e de is musas, e duncas, po custa cida, iat a fai a narai ca si nci podeus giai ghetai a fundu e susu me is chistionis chi pertocant su mundu de su càlciu de is diletantis sardus, ca de su restu, mi megu a solu a solu, de novas de si ndi torrai a contai nci ndi funt a bigas, e duncas seu seguru ca no m'apa a perdi nemmancu po oi. 

Duncas, cumenti scieis giai (chi eis lìgiu is artìculus in italianu chi ndi funt bessius in custas diis), e chi no ddu scieis si ddu arragodu deu (desinò ita nci fatzu innoi?), pròpriu custu domìnigu passau ndi funt cabaus in campu, po su chi pertocat is partidas finali de sa Promotzioni, is de s'Alghero (sa scuadra de s'Alighera, cumenti ddus tzerriaus in sardu) chi ant arriciu sa visita de is de su Terraba Frantziscu Bellu; e duncas, is primus, is meris de domu, ant serrau sa stagioni regolari (cumenti dda tzerriaus) a su segundu postu in sa lista, e si funt dèpius atobiai contras a sa scuadra sighida de Mauriziu Firinu, chi at serrau sa stagioni regolari a su de tres postus po su chi pertocat sa Lista A. E duncas, is de s'Alighera ant bintu sa isfida cun su resultau, togu meda, de cincu a unu. E de sa cosa, nd'apu chistionau, est craru, cun s'allenadori de is grogus-arrùbius, Gian Marco Giandon, e immoi si torru a contau ita totu m'at scoviau (e gràtzias a su Cielu, duncas, ca po oi puru tèngiu calincuna cosa de si torrai a contai!). «Su resultau finali de sa partida, chi est bellu e tundu tundu, a su mancu po su chi si pertocat – m'at narau Giandon – iat a podi fai pentzai ca nosu de s'Alighera nd'eus cassau, eus sforrau una partida perfeta, chentza nemmancu unu sbàlliu, ma depeus narai, puru, ca sa partida est abarrada in echìlibbriu fintzas a is ùrtimus binti minudus; custu bollit narai, duncas, ca is de su Terraba si dda funt giogada, si dda funt gherrada, est a nai, duncas, ca ant circau de si giogai totus is cartas chi teniànt me is manus. A nai sa beridadi, is aversàrius cosa nosta ant giogau una partida bona e toga meda, e funt arrannèscius a si donai prus de unu strobbu; pròpriu po custu, potzu narai, puru, ca su resultau est unu pagheddeddu tropu grai po su chi ddis pertocat, fadendi su contu de totu su de bonu chi ant fatu a biri domìnigu passau. In su segundu tempus mescamente – at sighiu a mi contai Giandon – is de sa Frantziscu Bellu funt stètius bonus a ndi pesai una bella pariga de ocasionis po ndi cassai su gol, ma nc'est de nai puru, duncas, ca nosu seus stètius bonus a abarrai cuncentraus, mescamente po su chi pertocat sa difesa. In atacu, invècias, seus stètius bonus, bravus e, mancai puru, unu pagheddeddu fortunaus a intzertai totus is ocasionis chi si funt capitadas. Ma ti ddu torru a arrapiti, po circai de essi ancora prus craru duncas: is aversàrius cosa nosta funt abarraus in partida fintzas a binti minudus de sa fini. E nosu boleus essi is primus a ddis fai is cumplimentus». 
Apustis Giandon at aciuntu: «Is cosas si funt postas beni po nosu, tocat a nai sa beridadi. Ma chi pròpriu ti ddu depu narai, fintzas a una pariga de diis fait festus ancora dispraxus, e si cumprendit beni, po no essi arrannèscius a ndi cassai is de sa Nuorese, ca duncas ant serrau sa stagioni a su primu postu de sa lista, mancai feti cun cuatru puntixeddus in prus». 

A fai beni is contus (e deu seu innoi, puru, po fai is contus de is puntus chi tenint is scuadras, e no feti po si preni sa conca cun is stròllichiminis cosa mia), is de s'Alighera funt abarraus apicigaus a is carronis de is de sa Nuorese (cumenti si narat) fintzas a is ùrtimus noranta minudus de sa stagioni (de sa stagioni regolari, cumenti seus costumaus a dda tzerriai), cun feti unu puntixeddu in mancu. Ma apustis, tocat a narai ca is de s'Alighera ndi funt arrutus in sa isfida chi ant dèpiu giogai in domu de is de s'Ovodda (cun is brabaricinus chi, pròpriu gràtzias a cussus tres puntus, nd'ant cassau sa sarvesa, e est sa primu borta chi ddis capitat, in totu sa storia de s'assòtziu, de ndi cassai sa sarvesa chentza depi passai de is partidas finalis. Is de sa Nuorese, invècias, ant batiu, cun su resultau de cincu a unu, is tattaresus de sa Lanteri, e duncas, nd'ant cassau su primu postu cun cuatru puntus in prus de is chi tenint is aversàrius. 
E Giandon, apitzus de sa cosa, m'at contau: «Potzu feti narai ca nosu nc'eus sèmpiri crètiu e eus sperau de ddus cassai fintzas a s'ùrtimu segundu, ma issus funt stètius is prus fortis, nc'est diaderus pagu de nc'aciungi». 
Is de s'Alighera, peròu, ant tentu sa possibbilidadi de si fai balli me is partidas finalis. «E de su restu, nosu festus cunvintus ca sa cosa de importu prus mannu fiat cussa de binci sa primu partida, e diaici eus fatu. Immoi no s'abarrat atru de fai – at sighiu a mi contai Giandon ca si cuncodrai, in sa manera mellus chi podeus, po si giogai is duas partidas contras a is de s'Usinese, ma podeus narai, puru, ca mi intendu su coru selenu: sa scuadra stait beni, is giogadoris staint beni, duncas, e custu ballit sia po sa conca e po is cambas puru. S'umori est bellu artu e is tifosus cosa nosta puru no biint s'ora de si fai intendi sa boxi cosa insoru, sa dì de sa partida». 

Is de s'Alighera e is de s'Usinese si funt giai atobiaus, is unus contras a is atrus, me is duas partidas chi ant dèpiu giogai po su chi pertocat su campionau, e puru me is duas partidas chi pertocant sa Copa Italia. Duncas, is duas scuadras, fai a narai custu puru, si connoscint beni. «Deu creu duncas – m'at scoviau Giandon – chi ndi potzat benni aforas un'antra partita bella, toga e spassiosa; mancai con una biga de gol, una cosa chi no mi iat a dispraxi poita, si cumprendit, candu is scuadras in campu faint una zuba de gol, intzandus po is tifosus su spàssiu benit a essi meda, ma meda prus mannu. Teneus meda respetu de is de s'Usinese, est craru, poita issus puru, pròpriu cumenti a nosu, funt stètius bonus a ndi pesai una stagioni toga meda, cosa chi ballit, est craru, puru po is de sa Nuorese. Is arrùbius – brau podint contai apitzus de una biga manna meda de giogadoris fortis, ma deu creu chi a sa fini ant a pesai, e meda puru, totus is sbàllius. Pròpriu po custu apa a domandai a is giogadoris cosa mia de abarrai atentus, segundu po segundu, circhendi de ligi, beni, totus is atzionis de sa partida. Chi ti dromis, mancai feti po unu mesu segundu, intzandus, si cumprendit, ndi iast a podi incasciai su gol. In prus, si nd'eus a depi arragodai ca nci funt duas partidas de giogai, e no feti una: sa de s'andada, est craru, ma apustis nc'at a essi sa de sa torrada puru. Po s'artziada in Ecellenza, duncas, is centu e otanta minudus chi s'ammancant de giogai ant a essi grais, e de importu, cumenti a s'oru etotu». 

Duncas, a castiai su calendàriu nci pongu pagu meda (cumenti s'apu narau giai meda, meda bortas): sa primu partida tra is de s'Alighera e is de s'Usinese s'at a a giogai custu domìnigu chi nd'est arribbendi (allestru cumenti unu lepori, chi mi permiteis de giogai unu pagheddeddu a fai su poeta); sa partida de sa torrada, invècias, at a essi su duus de su mesi de lampadas. Sa primu partida, duncas, s'at a giogai in domu de is de s'Alighera, sa torrada, est craru, in Usini. 

Is de s'Usinese, de su restu, funt stètius bonus a ndi cassai sa bìncida, cun su resultau, togu meda, de tres a duus, in domu de is de su Castiadas, cun is biancu-birdis chi ant serrau sa stagioni a su segundu postu, a is pabas (ma cun una biga de puntus in mancu) de is de su Muristeni, chi cust'annu funt stètius tra is scuadras chi funt arrannèscias a ndi cassai sa cantidadi prus manna de partidas bintas. Torrendi a sa partida tra is meris de domu de su Castiadas e is de s'Usinese, invècias, chi s'est giogada pròpriu custu sabudu passau, si potzu contai ca su primu tempus s'est serrau cun su resultau siddau in su zeru a zeru, ma in su segundu tempus est sucèdiu de totu. E immoi andu a si ddu contai. Is meris de domu sighius de Dessì ant aciapau su primu gol apustis de duus minudus de giogu (sèmpiri in su segundu tempus, est craru, ca si ddu apu narau immubagora de su restu ma, mancai, calincunu de bosatrus si ddu est giai scarèsciu, e megu a brullai, si cumprendit?!), ma is allenus, ca in custu perìodu funt sighius feti de Ravot, chi est su segundu allenadori de s'assòtziu, cumenti ddus tzerriaus, a trassa de s'italianu etotu, ant cassau su gol de s'unu a unu gràtzias a sa giogada de Foddai. Apustis is de s'Usinese funt stètius bonus a ndi cassai su gol chi est bàlliu po su duus a unu cun su tiru, scutu cun su pei mancu, de Saba e, apustis ancora, nd'ant cassau su de tres gol puru gràtzias a su cropu de conca, togu meda, chi nd'at scutu Sanna. Me is minutus finalis de sa partida, is meris de domu de su Castiadas si funt torraus a strantaxai (ddi nau diaici) gràtzias a su gol chi nd'at pesau Ruggeri. A cussu puntu (gei ddu scieis, mancai mellus de mei puru, cumenti andant is cosas me is partidas, mescamente candu ses perdendi e depis acoitai po ndi cassai su gol chi iat a balli po portai su resultau in paridadi), is de su Castiadas si nci funt fuiaus in aranti, cumenti si narat in italianu puru, po circai de stampai sa porta de is aversàrius. Fait a narai, puru, po cumprendi mellus de su chi seus chistionendi, ca cun su resultau de tres a tres sa partida fiat potzia sighiri a andai ainnantis, po atrus trinta minutus, ca funt, diaici ddus tzerriaus in italianu, a su mancu, is tempus suplementaris (furendindi su fueddu, duncas, de s'italianu etotu). Ma is de s'Usinese funt arrannèscius a aguantai fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu chentza de ndi ingolli un antru gol, e duncas, si cumprendit totu su prexu chi nd'ant tentu a sa fini de sa partida. 

E intzandus, immoi chi seus arribbaus a custu puntu de sa chistioni, mi iat a praxi a spendi (diaici si narat, a su mancu in italianu) a su mancu duus fueddus (duus fueddus feti, chi si praxit de prus cumenti sonat e cumenti cratzat) apitzus de Giulianu Robbi, chi in custas ùrtimas cidas at dèpiu lassai su trabballu cosa sua cun sa scuadra (si cumprendit) poita at tentu unu strobbu, unu dannu chi pertocat sa saludi cosa sua e immoi depit pentzai feti a si torrai a ponni in assètiu, cumenti si narat. Connòsciu a Giulianu Robbi de una bella pariga de annus, de candu, duncas, sighiat is fainas de is de sa Lanteri de Tattari (chi, tra is atras cosas, apu arremonau pròpriu immubagora): potzu narai, puru, ca cun nosu de su giàssu de su Diàriu Sportivu s'est sèmpiri cumportau cumenti chi fessit unu professioneri, e no un allenadori de una scuadra de diletantis. E cun custu, torru a m'acapiai a sa chistioni chi apu pigau ainnantis. Ita si bollu narai candu mi megu chi "s'est sèmpiri cumportau cumenti chi fessit unu professionieri?". Segundu mei nc'arribbais bosatrus puru, chentza de s'agiudu cosa mia, ma ita nci fatzu deu innoi desinò? 

Duncas, po cumprendi su chi seu circhendi de si narai, depeus fai su contu ca is diletantis, po sighiri is fainas chi pertocant su giogu de sa bòcia (ma sa chistioni ballit po totus is atrus sport puru, est craru) ndi depint furai su tempus a su trabballu. Est a nai ca depint trabballai, po bivi (poita no bivint de su dinai ca incasciant cun su giogu de su càlciu, desinò iant a essi professioneris, si cumprendit berus est?), e duncas custu bollit narai ca po sighiri su giogu de sa bòcia ndi depint furai su tempus (mi benit de ddu narai diaici) a su pàsiu cosa insoru e, mancai, puru, a is famìllias. Duncas, circu de si coxinai sa cosa cun atrus fueddus (e bieus chi is musas m'agiudant a fai beni su trabballu cosa mia o chi dda apa acabbai totu atrotoxau cun custa lega): apustis ca serras sa giorronada cosa tua de trabballu, mancai siast e ti intendas stracu e totu arrogau, ti nci depis ghetai a su campu, cumenti si iat a podi narai, po is allenamentus. E sa cosa ballit po is giogadoris, est craru, ma po s'allenadori puru. E duncas, apustis de su trabballu ti nd'iast a podi abarrai setziu, o crocau, dipendit, in su tialu de divanu, mancai a castiai sa televisioni, o a ligi unu libbru, e invecias no nc'est su logu po su pàsiu, poita depis sighiri una truma de binticincu-bintises giogadoris. E custu (mescamente chi ses una scuadra chi currit in su campionau de sa Promotzioni, o in cussu de s'Ecellenza) sucedit po tres bortas a sa cida, ca tres funt su tanti de allenamentus ca un allenadori domandat a sa scuadra cosa sua. E si cumprendit ca, po unu diletanti, po unu piciocheddu chi studiat o, peus ancora, chi trabballat, tres allenamentus no funt pagus. Antzis. Ma is allenadoris, mescamente cussus chi arrannèscint a bìnci su campionau, no ammancant mai de mi narai, de mi nd'arragodai ca sa cosa prus toga, sa cosa chi ddis donat su prexu prus mannu, est biri totus is piciocus chi si presentat a is allenamentus, mancai nd'arribbint de una dì lègia e fadiosa, apustis de sa scola o apustis de trabballu. E custu, duncas, serbit, puru, a si fai a cumprendi de totu sa passioni (chi est sa benzina, mi benit a narai diaici, po ndi pesai is fainas de sa vida cosa nosta) chi is giogadoris nci ponint. Ma sa pròpriu cosa, est craru, si iat a podi narai po is allenadoris puru. E duncas, ia a podi serrai sa chistioni narendusì ca sa passioni est sa benzina chi fait andai ainnantis su mundu de is diletantis. E Giuliano Robbi, fintzas a oi, at fatu su trabballu cosa sua cun su coru prenu de passioni. Ma si contu puru un'antra cositedda, immoi chi nci seu (e immoi chi nci seus). Un allenadori no depit sighiri feti su trabballu in campu chi fait, chi portat ainnantis cun sa scuadra, cun is piciocus cosa sua, e custu po otu – noi mesis (e fintzas po tres, cuatru bortas a sa cida, cumenti s'apu giai arremomnau), ma un allenadori depit puru sighiri is chistionis acapiadas a is intervistas, cumenti si iat a podi narai furendindi su fueddu de s'italianu etotu, e duncas, ndi depit pesai is ciaciarradas cun is giornalistas, si cumprendit. 
E oi, immoi chi nci seu, si scòviu (ma no si ndi furu su tempus chi mancai no teneis, si ddu promitu ca apa a acoitai e fai allestru!) cumenti andat su trabballu cosa mia: sa primu cosa chi fatzu, mescamente chi depu intendi, chi depu chistionai cun un allenadori chi, mancai, bivit atesu meda de su logu innoi m'agatu deu (seu sorresu de Bidd'e Sorris, innoi in su Campidanu de mesu, ma sa redatzioni de su giassù de su Diàriu Sportivu s'agatat in Casteddu), est cussa de ddi scriri unu messàgiu, cun su tialu de telefoneddu, gei si cumprendit beni, po sciri, po cumprendi chi s'allenadori tenit cincu minutus scapius de su trabballu cosa sua po abarrai a chistionai cun mei de bòcias, de partidas e de resultaus. E si cumprendit: po un allenadori (ma ballit puru po is giogadoris) su de podi chistionai de cumenti ddis funt andadas is cosas (mescamente candu is cosas ddi andant beni meda, cumenti sucedit candu, mancai, bincis unu campionau o una partida de importu mannu, cumenti iat a podi essi una isfida chi ballit po is play-off) est unu prexu mannu su de podi ciaciarrai cun unu giornalista, ma a sa fini, tocat a narai, puru, ca su tempus po unu diletanti est su chi est. Est a nai: pagu meda. 

M'est capitau, si ddu naru po arriri, ma po su prus po cumprendi cumenti andat, diaderus, su mundu de is diletantis, de circai, de scriri (e duncas de intendi) a un allenadori chi, mancai, no tenit su tempus nemmancu po si frimai a papai un arrogu de pani (po crupa de totu sa cantidadi de cosas chi tenit de sighiri), figuraisì chi tenit su tempus po abarrai a ciaciarrai cun mei. Ma peròu, su norantanoi po centus de is allenadoris chi intendu, si fait in cuatru (cumenti si narat, est a nai ca unu si pretzit in cuatru arrogus po acudi a fai totu su chi depit fai) po circai de agatai cussus cincus minuteddus libberus chi serbint po ndi pesai un'intervista. E immoi arribbu a sa chistioni: Giuliano Robbi est stètiu, in totus custus annus chi ddu connosciu, tra cussus chi m'at donau (chi m'at regalau, mellus puru cumenti sonat) sèmpiri sa disponibbilidadi cosa sua, e sèmpiri cun gana bona e cun s'afròddiu chi at sèmpiri tentu. Est sèmpiri stètiu unu prexei a ddu intendi, mancai feti a su telefunu, e candu apu scipiu ca no stadiat beni, no apu potziu fai atru ca ddi scriri unu messàgeddu a su tialu de telefunu, po ddi augurai, est craru, de ndi sanai chitzi, chitzi meda, e po ddi augurai, intzandus, de torrai in campu, allestru, a fai sa cosa chi ddi praxit de prus fai. E si cumprendit, fadendi su conti de totu su chi s'apu narau immubagora, de cantu potzant bessiri aforas de conca is giogadoris, e is allenadoris puru, po su giogu de su càlciu. Nci funt bortas chi pentzu, e giai giai mi nd'arriu a solu, cumenti si narat, ca is allenadoris e is giogadoris diletantis iant a abarrai (chi feti podiant) a totu dì gioghendi a bòcia, e mancai, puru, a totu dì chistionendi cun mei (e cun is atrus collegas cosa mia puru, duncas), de is partidas e de is resultaus. E deu puru ia a abarrai a totu dì a ndi pesai is ciaciarradas cun isssus, chi no fessit ca su trabballu miu, mancai mi praxat meda, e mancai no siat fadiosu cumenti, mancai, iat a essi su de trabballai in logu de miniera, mi ndi sciuciat a terra a su pròpriu, ca su trabballu podit essi bellu cantu bollis, ma apustis, unu pagheddeddu (mancai unu pagheddeddu feti) ti fadiat. E candu ses fadiau, si cumprendit, depis circai de ndi torrai a pesai is fortzas cosa tua (ddi naru diaici), e po si torrai a strantaxai, po ndi torrai a pigai totus is energias, intzandus, dònnia unu de nosu at a tenni sa bia, su modu cosa sua. Unu giogadori, po fai un esèmpiu, ma nd'eus giai chistionau, e si cumprendi, po si spreviai de su trabballu, si nci fuiat (diaici ddi nau, a sa trassa de is sorresus, e cumenti si megàt, puru, sa bon'anima de mamma mia) in su campu impari a is cumpàngius cosa sua, e sa pròpriu cosa ballit po un allenadori. Deu invècias, ca po trabballu abarru a totu dì aranti a su tialu de computadori, candu serru cun is artìculus mi ndi fù atesu (po cantu est possibbili) de sa tastiera e de is butoneddus, e mancai circu de movi pagu pagu is cambas passillendi in logu de sartu (si ddu apu mai narau, de su restu, cantu mi praxit su de passillai? Ca, tra is atras cosas, is dotoris narant ca fait beni meda a sa saludi), e mancai, mi pàsiu pagu pagu is ogus castiendi su sobi pròpriu candu est cabendindi, a su merì, ainnantis chi nd'arribbit sa noti. E serru cun is stròllichiminis, narendusì ca apu lìgiu in unu libbru ca is antigus Aregus consillànt, pròpriu, de castiai su sobi candu est cabendindi, poita, issus narànt diaici, a su mancu, est su momentu in sa dì (ma sa pròpriu cosa si podit narai, puru, de candu si ndi pesat) innoi tenit sa luxi prus lèbia, e duncas sa luxi prus bona po is ogus cosa nosta. E is ogus cosa mia funt sa parti de su cropus, impari a sa conca etotu, chi mi increscit de prus, a sa fini de su trabballu, e duncas, in calincunu modu, mi megu a solu a solu, mi nd'apa a depi scabulli de totus custus daboris.

Ma torraus, duncas, a is chistionis chi pertocant Giuliano Robbi e is de s'Usinese: is arrùbius-brau, intzandus, e mi parit ca si cumprendat beni, e nci iat a mancai atru, ant decidiu de ddi dedicai (diaici m'est beniu de narai) sa bìncida de sa partida contras a is de su Castiadas. E deu creu chi custas cosas si fatzant a cumprendi, s'agiudint a cumprendi, chi si praxit de prus, sa stima chi ndi podit nasci tra una scuadra e s'allenadori. E de su restu, is allenadoris fatu fatu chistionant de sa scuadra chi sighint (una truma de binticincu piciocheddus, chi no de prus puru) cumenti chi fessint chistionendi de sa famìllia cosa insoru; antzis, si iat a podi narai puru, ca a su primu postu, e capitat meda meda bortas, nci pongiant sa scuadra, e feti a su segundu, sa famìllia. E mancai, sa saludi puru. Ma a custu giru Giuliano Robbi s'est dèpiu frimai unu pagheddeddu, ca sa vida si fait a cumprendi (mescamente candu si ddu scarèscesus) ca sa saludi est sa cosa de importu prus mannu, prus de su dinai, prus de sa gloria chi si nd'arribbat impari a is campionaus bintus, e prus de totus is tontesas, puru (ddas tzerriu diaici) chi sigheus dònnia dì. 
«Totu sa scuadra de s'Usinese – s'est megau su difensori Pablo Gutierrez a s'acabbu de sa isfida contras a is de su Castiadas bollit dedicai sa bìncida de sa partida a su gherreri cosa nosta; Robbi est sèmpiri cun nosu e si ddonat una fortza manna meda, chi giai giai no fait a nci crei». Su segundu allenadori de is de s'Usinese, e seus chistionendi de Gianfranco Ravot, at aciuntu: «Robbi si minescit totu custu: sa bìncida de sa partida e is augurius cosa nosta puru; antzis, a narai sa beridadi si iat a minesci meda, ma meda de prus. A sighiri sa scuadra in panchina nci depiàt essi issu, e no deu, ma immoi depit pentzai feti a ndi sanai de su dannu chi at tentu. Deu no potzu fai atru ca ddu abertai cun is bratzus obertus, issu sciit beni cantu ddi bollu beni e totu is sentidus chi tèngiu, chi mi intendu in su coru». Nicola Sanna, chi est stètiu su giogadori chi nd'at cassau su gol de su tres a unu in sa partida de domìnigu passau, at scoviau: «Seus gioghendi po issu». Su diretori sportivu de s'assòtziu arrùbiu-brau, Sandro Panzali, s'est megau, invècias: «Si seus intèndius po totu s'ora e mesu de sa partida, si podit giai giai narai ca est stètiu cumenti chi Giuliano fessit impari a nosu a Castiadas, ma sa fortuna prus manna chi eus tentu est cussa de podi contai apitzus de Gianfrancu Ravot, su segundu allenadori, ca est donendusì una manu de agiudu, desinò no estus scipiu cumenti fai. Ravot e Robbi funt gopais, funt amigus de una vida, cumenti si narat. Cun issus duus, nosu eus agatau una copia de allenadoris toga meda e no podeus fai atru ca torrai gràtzias a totu e duus po su chi ant fatu cust'annu po s'assòtziu cosa nosta». 

E immoi chi seu arribbau a custu puntu de s'artìculu (e chi si depu narai sa beridadi, giai giai no mi parit nemmancu berus de essi acabbau), m'abarrat feti su tempus (e su logu) po si donai s'ùrtima nova, a su mancu po oi, a su mancu po custu giòbia: e duncas, si potzu narai ca, pròpriu in s'interis chi deu seu scriendi custas rigas, in Corsica ddoi est sa Corsica Cup (diaici dda ant tzerriada, a sa moda de is ingresus, ma furriada in sardu sa cosa iat a torrai: Copa de Corsica, ca mi praxit etotu cumenti sonat, ca su sardu no tenit nudda in mancu de s'ingresu, po su chi pertocat sa bellesa de is fueddus e mescamente is sonus), chi est incumentzada pròpriu ariseu, chi fiat su bintiduus, e s'at a serrai domìnigu, chi at a essi su binticincu. E duncas, s'allenadori de sa scuadra sarda, chi est Vittoriu Pusceddu (seu seguru ca medas de bosatrus si ddu arragondant a is tempus de candu fiat unu giogadori, forti meda, fait a ddu narai, de su Casteddu) at convocau is portieris Carboni (de su Latte Dolce) e Mereu (de sa Tharros); is difensoris Canu, (de su Latte Dolce) Saias (de su Muristeni), Melis, de su Ilartzi, Congiu, chi giocat in s'Orvietana, Porru, de s'Igresias, e Alessio Fadda, chi cust'annu at giogau impari a is de s'Atleticu de Uri; po su chi pertocat su centrucampu, invècias, Pusceddu at convocau Piras (de su Muristeni), Bianco (de sa Macumerese), Illario (de s'Igresias), Porcheddu (chi at giogau custa stagioni impari a is de su Crabonia), Piga (Latte Dolce), Boi (de su Carloforti), Manca (chi nd'arribbat de is de su Crabonaxa), Orro, de is de s'Ilartzi, e Scioni, chi at giogau cust'annu cun is casteddaius de sa Ferrini. Po s'atacu, invècias, Pusceddu at scerau e at tzerriau Aloia, de sa Cos, Virdis, de su Tèmpiu e Dore, sempiri de su Crabònia. E cun custu serru totu sa butega e si saludu po oi puru, isperendi de essi torra innoi a scriri s'artìculu in sardu, tra seti diis, est a nai, giòbia chi benit. Si imprassu.

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas