Salta al contenuto principale
Monastir

Is de su Muristeni e de s'Atleticu de Masainas a unu passu de sa bìncida de su campionau; is de su Buddusò megant a si fuiri

Po una borta, incumentzu a scriri is rigas chi ballint po s'artìculu in sardu de su giòbia, oi chi est (ancora) martis: martis lardajolu, ddu podeus tzerriai diaici puru (cumenti apu intendiu narai pròpriu custu mengianu a su forru de su pani), est a nai s'ùrtima dì, sèmpiri chi sigheus (chi pigaus po bonu) su chi si contat su calendàriu, a su mancu, po su chi pertocat su Carrasciale de su duamilla e binticuatru; e duncas, a cantu parit, de su chi ndi potzu cumprendi, a su mancu, cras at a essi su mercuis de su cinixu, chi est sa dì innoi incumentzat sa caresima.

Ma apustis, tocat a biri. Poita in Sardìnnia is festas po su Carrasciale ant a sighiri a andai ainnantis, a su mancu fintzas a su sabudu chi at a benni (e chi nd'at a brintai tra una pariga de diis), innoi, partendi de su merì e fintzas a tant'oras de su noti (cumenti si megàt sa bon'anima de una tzia de mamma mia), nc'ant a essi, ancora, baddus e imbriagheras, custu est pagu ma seguru. In Ovodda, invecias (gei ddu eis a sciri mellus de mei puru, ndi seu giai giai seguru), cras (est a nai, duncas, su mercuis de su cinixu), nd'ant a pesai una de is festas prus togas de s'annu: in cussa bidda, de su chi mi contant e de su chi seu bèniu a sciri, po su mercuis de su cinixu bessint totus aforas de conca, ca parint giai giai ca s'ammachint; deu no nci seu mai andau a biri cun is ogus cosa mia ita totu cumbinant, ma de su chi m'at scoviau un'amiga chi est de Ovodda etotu, est una festa chi fait ispantus po totus cussus, e no funt pagus, ca andant a si dda gosai impari a issus; ddoi funt piciocheddus chi, de is primus oras de su megama, ndi bessint aforas de is domus, fintzas sètzius apitzus de is burricheddus, o de is cuaddus; e me is tzilleris, e fintzas me is bias, ddoi funt trumas mannas de genti chi si spàssiat, chi si bufat una tassa de binu in bona cumpàngia, chi cantat, e giogat a murra e totu cantu.

No sciu chi nci dda apa a fai a nci artziai a biri cumenti cuncodrant is cosas (m'ant contau ca faint unu fogu mannu meda, innoi nci ghetant a Re Giorgiu puru, chi est cussa genia de mustajoni, mannu mannu meda, chi fait sa parti de su rei de su Carrasciali, chi, spaciadas is festas, depit morri, est a nai ca benit ghetau in su fogu, e custu po circai de ndi cassai sa bona sorti po totus is mesis chi nd'aproillant avatu), o chi m'apa a ponni a pentzai a is fainas cosa mia, a is fainas chi mi pertocant de acanta, est a nai, duncas, a is dietas e a is esercìtzius, diaici mi praxit a ddus tzerriai a su mancu, chi m'acumpangiant, dì po dì, fintzas a sa dì de sa Pasca Manna.

E giai s'annu passau (no sciu chi si ddu arregodais, ma desinò deu seu innoi po fai custu trabballu puru) mi fia ingiogatzau (cumenti si narat, a su mancu, in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu) a arraxonai, impari a bosatrus etotu, est craru, apitzus a s'importu chi is esercìtzius (cussus chi pertocant su cropus, po incumentzai, e cussus chi pertocant s'anima puru, chi mi permiteis de dda tzerriai diaici, a sa moda de is antigus aregus) tenint in sa vida de is personas, e mescamente po su chi pertocat sa saludi.

De su restu funt stètius pròpriu is antigus aregus a ndi bogai aforas sa chistioni ca su de bivi beni, in gratzias de Deus, agiudat a no s'ammobadiai; ca is mobadias, duncas, nd'arribbant candu fais calincuna cosa chi mancai no iast a depi, cumenti si iat a podi narai: a segunda de su chi papas, o bufas (ballit aguali, si cumprendit), ti iat a podi incresci sa brenti, o iast a podi tenni prus pagu fortzas, prus pagu gana de su chi disigias; e a fai su mandroni a totu dì, est a nai chentza de ti troddi (po manigiai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu innoi in bidda, fintzas de is tempus de is scolas medias, candu, mancai, si pigastus in giru tra cumpangius etotu: "ses diaici grassu ca, giai giai, no arrannescis a ti troddi") nudda nudda nudda, chentza de movi unu didu, o nemmancu unu passu, iast a podi tenni, cun su tempus, dannus e daboris e arroris fintzas a sa schina, a is cambas e a totus is atrus ossus.
Pròpriu po custu is antigus aregus circànt de donai atentzioni a totu su chi si cravant in brenti (e a sa cantidadi, puru, de cosa de papai, e no feti a sa genia), mescamente circant de no papai o bufai prus de su tanti chi serbit, e circant de fai esercìtzius a su mancu po unu pagheddeddu de minudus, dònnia dònnia dì. Fadendi diaici, duncas, fiant cunvintus de arrannèsci a avitare is daboris e is mabis: su de pentzai a is cosas chi fadeus, circhendi de fai feti is cosas bonas, e circhendi de no nd'arrui, de no si spistiddai, currendi  avatu de is tontesas, s'agiudat a no tenni bisòngiu de is mexinas; est a nai, mellus: chi arrannesceus a no s'amobadiai, a abarrai in saludi, intzandus no teneus bisòngiu de andai a "domu de su dotori" (cumenti narant is bècius) po circai de ndi sanai.

E deu creu pròpriu, torrendi a nosu e a sa caresima, ca custas coranta diis serbint pròpriu po circai de si torrai in sètziu, cumenti si narat: circhendi de papai beni (su Carrasciale, ddu scieis, est sa festa de sa cosa de papai frita: est a nai, duncas, de is tzipuleddas, de is parafritus e de totu su restu de is drucis), mancai papendi birduras crudas, e circhendi de avitare sa petza puru, po cantu at a essi possibbilli, e sighendi in cust'arrastu etotu cun totu su restu.

Est de una pariga de annus, chi si depu narai sa beridadi, ca su de sa caresima est unu de is perìodus chi, mancai siat tostadatzu, ddi nau diaici, mi praxint de prus: seu un animabeddu fatu e pesau po sighiri is dietas, prus che po fai is festas, mancai is festas, est craru, mi andint meda meda.
Ma chentza si strupiai (ballit po is festas e siat po is dietas puru), chi est possibbili; e comentecasiat, apustis de is festas (a su mancu po su chi mi pertocat, bosatrus podeis sighiri a bivi cumenti credeis siat mellus) m'est sèmpiri praxiu a abarrai unu pagheddeddu assèbiau, chi mi potzu permitiri de manigiai custu fueddu: e is oras de assèbiu tenint su pròpriu importu (chi no de prus puru) de is oras chi, mancai, fatzu totu badda-badda e bufa-bufa, cumenti seus costumaus a fai, de su restu. candu ndi pesaus is festas.

E podeis abarrai segurus de su fatu ca, me is cincu-ses cidas de sa Caresima, est a nai, de is cincu-ses cidas chi in dì de oi mancant po nci lompi a sa Pasca, apa a torrai a pigai custa lega etotu, circhendi de cumprendi (est su giogu chi mi praxit a fai de prus) chi su chi ballit po sa vida cosa nosta potzat balli, puru, po su giogu de sa bòcia: de su restu, e ddu scieis, is allenadoris chi intendu po ndi pesai in ciaciarradas (is "intervistas", si iant a podi tzerriai puru, furendindi su fueddu de s'italianu etotu), dònnia dònnia martis, no ammancant mai de mi arregodai de s'importu chi tenint is allenamentus, e is sacrìficius, chi fais aintru de sa cida, candu circas de ti cuncodrai, impari a is cumpàngius cosa tua etotu, po sa partida de su domìnigu.
Ma de totu custu gei eus a tenni su tempus, deu creu pròpriu, po ndi chistionai mellus in su benidori.

E ainnantis de mi nci fuiai a fundu e susu (pròpriu cumenti si narat in bidda, de su restu) me is chistionis chi pertocant su giogu de sa bòcia e, duncas, su mundu de is giogadoris diletantis sardus, mi parit ca, cumenti fatzu fatu fatu, de su restu, si iant a podi spendi (cumenti si narat in italianu puru) cuatru fueddus apitzus de su tempus: e duncas sa cida passada at fatu calincunu stiddiu de acua (calincunu stiddiu de acua in prus de su chi iat fatu fintzas a immoi: est a nai, duncas, giai nudda...), ma diaderus no sciu chi potzat bastai diaici o chi nci siat bisòngiu, ancora, de calincuna atra dì cun su cielu prenu de nuis nieddas, cumenti is chi ddoi fiant cenabara, sabudu e domìnigu. Sa cosa de importu manna est chi no fetzat dannus (chi no protzat tropu, e mescamente, chi no fetzat su tanti de acua chi serbit totu paris, est a nai, totu in una pariga de oras, poita desinò ndi iant a podi arribbai puru is arroris, chi funt pròpriu sa cosa chi no boleus), e immoi no podeus fai atru ca isperai ca in custu ùrtimu mesi de ierru chi s'abarrat de si scroxai (unu mesi e mesu, a nai sa beridadi e a fai is contus prus pretzisus) su tempus potzat a fai a bonu, e custu po no s'agatai a prangi (e is lagrimas, si sciit, funt bellas marigosas, cumenti si iat a podi narai) in s'istadi, candu in s'isula cosa nosta nd'ant a arribbai (cumenti sucedit dònnia dònnia annu, e nosu isperaus chi is cosas potzant andai ainnantis diaici) trumas e trumas e trumas mannas meda de turistas, cumenti seus costumaus a ddus tzerriai, in sardu puru diaici cumenti in italianu. Ca s'arriscu, cumenti mi praxit a arrapiti fatu fatu, ma tanti po brullai unu pagheddeddu, est cussu ca, chentza de acua, s'eus a depi bufai is unus cun is atrus. E po oi apu acabbau cun is stròllichiminis, si ddu promitu.

E duncas, chi pròpriu si depu narai sa beridadi, est de una bella pariga de cidas ca tèngiu atzia e caba (cumenti si narat e cumenti apu sèmpiri intèndiu narai de sa bon'anima de mamma mia, a su mancu) una nova chi pertocat is de su Portu Santu Paulu, una scuadra chi currit in su campionau de sa Primu Categoria, in sa Lista C, po essi pretzisus.
Si apu narau, immubagora, ca est de diora meda ca mi iat a praxi a arraxonai impari cun bosatrus de custa lega, ma de su restu scieis puru ca no sciu mai, cida po cida, calli arrastu apa a sighiri po ndi pesai s'artìculu in sardu, e duncas, me is cidas passadas, si cumprendit beni (e cumprendeis beni cumenti seu fatu deu e cumenti est cuncodrada, mescamente, sa pobera conca mia), mi seu "pèrdiu" (chi mi permiteis de manigiai custu fueddu e chi cumprendeis su chi si bollu narai, chi est su chi mi auguru, de su restu) avatu de atras chistionis, ca is chistionis de si torrai a contai no ammancant de seguru.

E duncas, podit capitai, puru, ca calincuna storia toga mi ndi bessat de sa conca, ma su chi mi arrapitu fatu fatu est ca sa cosa de importu prus mannu, in custa vida, est su de tenni sa possibbilidadi de ti ndi torrai a pesai (est a nai: de fai una cosa mellus de cumenti dda as fata, de ti ndi arragodai calincuna cosa chi, mancai, ti fiast scarèsciu; de domandai iscusa a calincunu, o a calincuna, e sa lista iat a podi sighiri a andai ainnantis po un antru bellu pagheddu), de torrai a partiri, po ddu nai mellus.

E duncas, beneus a nosu, cumenti si narat: su mundu de su càlciu de is diletantis, mi parit craru, no podit fai su contu apitzus de totu sa barca de arriabis, de dinai, ca is grandus scuadras de sa Sèrie A (e fintzas certas scuadras chi currint in Sèrie B) nci podint ghetai in sa chistioni, est a nai, sa cantidadi manna meda de euros chi serbint (e chi is assòtzius manigiant) po ndi pesai is rosas de is scuadras; e si cumprendit: chi bolis cunvinci unu grandu giogadori, unu grandu campioni a curri po sa scuadra cosa tua, intzandus, e mi parit craru puru, ddu depis acapiai a "corpus de dinai", cumenti si narat. E duncas, si cumprendit custu puru, e allestru: prus una scuadra est prena, fintzas a cucuru, de campionis, e prus possibbilidadis tenit de ndi cassai sa bìncida de su campionau (o mancai, puru, de cussa chi tzerriaus Copa de is Campionis, furendindi is fueddus de s'italianu etotu) e, mescamente, prus campionis ddoi funt in una scuadra e prus est (o mellus: iat a depi essi) su spàssiu chi ndi tenint is tifosus, ca si sciit, ca in dì de oi su giogu de su càlciu, a trassa de is film etotu, est unu de is prus grandus spetàculus chi ddoi funt de sighiri, e custu ballit siat po chini si podit permìtiri (o tenit su prexu) de andai a ddus castiai a su campu, e siat po cussus (e funt medas, e a su contu, a su mancu fintzas a una pariga de annus fait, nci fia deu puru!) chi si depint acuntentai (ddi naraus diaici...) e a sa fini si acuntentant, e beni puru, a castiai is partidas a sa televisioni.

E duncas, si fia narendi, su campionau de sa Sèrie A (ma immoi podeus puru scerai de castiai is partidas de is campionaus de bòcia de is atrus logus, de is atrus stadus, de is atras natzionis puru, cumenti su campionau de is ingresus, po ndi arremonai unu, o su campionau de is spagnolus, o de is tedescus) est una de is fainas prus sighidas, e custu ballit de cida in cida; e de seguru est unu de is spetàculus chi arregalat is ispantus prus mannus (desinò sa genti, deu creu, no iat a abarrai apicigada a totu dì a castiai cussus grandus campionis curri curri in unu campu), ma estus a sballiai, e meda puru, chi pentzaus ca feti me is partidas de is grandus scuadras de sa Sèrie A ddoi funt giogadas togas medas.
Eia, est craru, unu campioni, pagau una surra de dinai po gioghitai cun sa bòcia, tenit, mancai, prus abbilidadis, mancai, de cussas chi podit tenni unu giogadori de una scuadra de diletantis: su primu (e nd'eus arraxonau giai una bella pariga de bortas, mi parit mi parit de podi narai) est pagau, pròpriu, po giogai e po sighiri is allenamentus aintru de sa cida, e feti po fai cussu; est a nai ca unu grandu campioni tenit sa possibbilidadi (biau issu, s'at a megai calincunu de bosatrus!) de pentzai feti a su giogu, e s'ùnica cosa chi sa genti ddi domandat est cussa de fai beni su trabballu cosa sua (desinò, mi parit craru, arribbant is frùscius de parti de su pùbblicu etotu, fintzas a arribbai a is fueddus malus); unu giogadori chi fait parti de una scuadra de diletantis, invècias, depit pentzai, po primu cosa, a su trabballu cosa sua (tra is giogadoris ddoi funt maistus de muru, massajus, paneteris, allevadoris de bestiàmini, genti chi ndi pesat e bendit sa fruta e sa birdura, e sa lista iat a podi andai ainnantis po oras e oras, fintzas a arribbai, duncas, mancai, a is chi trabballant cumenti a camareris) e apustis depit circai de si fai agatai prontu po is partidas chi andat a giogai, est craru, su domìnigu, cun totu sa genti de sa bidda chi, mancai, currit a su campu po fai su tifu.

E si cumprendit, is tifosus no ant a essi medas cumenti cussus chi prenint is grandus stadius de sa Sèrie A, e is giogadas, mancai, no ant a essi togas cumenti cussas chi ndi pesant is grandus campionis de su giogu, ma custu no bollit nai, peròu, ca dònnia dònnia dònnia domìnigu no nci siant, me is campus de is biddas cosa nosta etotu, giogadas de importu chi arrannescint a donai su tantu de ispantu chi is tifosus si minescint.

E duncas, po sa storia chi megu a si contai immoi, depeus fai unu sartidu agoa (cumenti si narat) in su tempus, de una pariga de cidas feti (e no de annus, podeis abarrai selenus), est a nai, mellus, a sa primu cida de giogus de s'annu nou (e seu chistionendi, est craru, de custu duamilla e binticuatru): duncas in sa partida chi is gadduresus ant giogau contras a is de su Silanus (ca, sighendi a chistionai de spàssiu, funt una de is scuadras chi giogat mellus in totu su mundu de sa Primu Categoria, e no feti po su chi pertocat sa Lista C), su portieri Mario Puddu (chi, si ddu naru acoitu, no est prus unu piciocheddu, fadendi su contu chi tenit calincuna cosa cumenti a cincuantatres annus, ma est sighendi a giogai a bòcia, impari, mancai, a giòvuneddus chi arribbant a tenni puru trinta o corant'annus in mancu de issu, e si cumprendit beni, gei ddu cumprendeis beni bosatrus puru, duncas, no funt pagus de seguru), nd'at cassau su gol de su duus a duus, chi nd'est arribbau, tra is atras cosas, a su de norantacincu minudus de sa partida (candu su tempu regulari, cumenti tzerriaus is noranta minudus de sa partida, fiat bellu ca spàciau).

Si podeis imaginai beni a solus, duncas, de totu su prexu e de s'afròddiu chi nd'at tentu issu po primu e apustis, a sighiri, is cumpàngius cosa sua e duncas totus is tifosus chi fiant in su campu po sumportai sa scuadra (chi, nd'aprofitu puru po ndi bogai aforas unu pagheddeddu de numerus, in dì de oi s'agatat a su de duus postus in sa lista, cun trintaseti puntus, chi funt su pròpriu tanti de cussus chi tenint is de sa Paulese).

Su gol chi nd'at pesau est stètiu bellu meda, ma sa cosa chi at fatu prus ispantus est chi nd'est arribbau de unu chi giogat in porta e chi duncas, po su ruolu cosa sua, est costumau a pigai sa bòcia cun is manus (po avitare chi is aversàrius fetzant su gol, est craru) e no, de seguru, a corpus de pei o de conca, e no, de seguru, po nci spundi sa bòcia, cumenti si narat, concas a sa porta de su portieri de s'atra scuadra. Fadendi su contu, mescamente, e si cumprendit (e ddu cumprendeis beni bosatrus puru), ca unu portieri depit abarrai frimu tra is paus de sa porta cosa sua, e no capitat fatu fatu chi ndi potzat lassai su logu cosa sua po abarrai a curri in su campu, impari a is cumpàngius.

Mario Puddu, de su restu, est de una vida chi est gioghendi a bòcia, fadendi su contu ca at tentu sa grandu possibbilidadi de bistiri sa camisedda de is de s'Olbia, a is tempus de sa Sèrie C2 (diaici si tzerriàt me is annus passaus) e puru me is campionaus de sa Sèrie D, de s'Ecellenza e de sa Promotzioni puru. E duncas, custu si fait (chistonu po mei, est craru, mancai siat manigendi su verbu a su plurali) a cumprendi, s'agiudat a cumprendi, ca candu tenis una passioni manna, cumenti cussa chi is giogadoris de bòcia tenint po su giogu, po is partidas, po is campionaus, est maba de scroxai, cumenti si iat a podi narai, o, po fai mellus, est maba de scaresci.

E apustis, mi benit totu totu de pentzai ca is ispantus, e is prexus, ndi podint arribbai, puru, de vidas e de storias chi mancai no funt de importu mannu, chi mancai no pertocant is grandus personas de sa politica o de su mundu de su sport; no serbit a essi unu Napoleone Bonaparte, o unu Diego Armando Maradona, po preni sa vida cosa nosta de òperas togas e bonas, cumenti no depis essi po fortza unu grandu campioni de is giogus e de su sport po ndi cassai unu gol togu chi, mancai, potzat fai bessiri de conca totus is tifosus.
Ca in una vida ùmili, diaici mi praxit a dda pentzai, a su mancu in dì de oi, nc'est su pròpriu tanti de importu de una vida de una persona stimada de milionis e milionis de cristianus, chi sigheis su chi si bollu narai.
Is vidas cosas nostas puru, mancai siant de pagu importu, chi ddas paragonaus a cussas de is grandus personàgius de sa televisioni, o de sa politica, o de su sportu, mancai si parrant piticas, podint arregalai segundus, minudus e momentus de prexu mannu. E si cumprendit beni. E de su restu, est cussu chi sucedit, chi capitat giai giai in dònnia giorronada me is campionaus de is diletantis, partendi, mancai, de cussu de s'Eccellenza, e fintzas a nd'arribbai a cussu de sa Segunda e de sa Terza Categoria, chentza de si ndi scaresci, est craru, de is scuadras, cumenti a su Porto San Paolo etotu, chi currint in su campionau de sa Primu Categoria.

E immoi chi seu arribbau a custu puntu de sa storia, podeus andai, acoitu (chentza si fai perdi tropu tempu, duncas, e mancai, chentza de si fai perdi su tempus chi nemmancu teneis) a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me is cuatru listas chi pertocant, pròpriu, su mundu de da Primu Categoria, e apustis, s'eus a incarai, sèmpiri allestru, a castiai cumenti funt andendi is cosas me is duas listas chi faint parti de su mundu, de su campionau de sa Promotzioni.

Duncas, podeus incumentzai, sèmpiri chi seis de acòrdiu (e ddu nau brullendi, est craru), cun sa Lista A de sa Primu Categoria, innoi a su primu postu agataus sèmpiri is campidanesus de s'Uta, sighius de mister Carletu Saba, chi est fadendi, diaderus, unu trabballu bonu meda, fadendi su contu ca is biancus-birdis nd'ant cassau, in custas dexennoi bessidas, calincuna cosa cumenti a corantacuatru puntus, chi funt duus in prus de is chi tenint is ollastrinus de sa Baunese, chi s'agatant, in dì de oi, a su segundu postu. A su de tres postus, agataus un'antra scuadra ollastrina, e seus chistionendi de is de su Cannonau de Jerzu, cun corantunu puntus: duncas is piciocus sighius de Piccarreta funt ancora in giogu po ndi cassai sa bìncida de su campionau e duncas s'artziada in Promotzioni. E torrendi a sa chistioni chi apu pigau a s'incumentzu (o giai) de custu artìculu, podeis abarrai segurus de su fatu ca su spàssiu est meda, ballit po is giogadoris, chi funt cussus chi, a sa fini, ndi cabant in campu, e ballit puru e pruschetotu po is tifosus, chi funt cussus chi si spreviant, po cuss'orixedda e mesu, castiendi sa partida; e duncas, a bortas, po nci passai su tempus, cumenti si narat, fait a s'arranxai puru, mancai chentza depi sighiri is grandus campionis de sa Sèrie A.

In sa Lista B, invecias, su spàssiu prus mannu, a su mancu fintzas a oi (ma nc'est su tanti po crei ca is cosas ant a sighiri a andai ainnantis diaici fintzas a sa fini de su campionau, e duncas, de sa stagioni), ddu funt agatendi is tifosus (e is giogadoris) de is de s'Atleticu de Masainas, chi est una biddixedda pitichedda meda, chi fait calincuna cosa cumenti a milli e duscentus cristianus. Is piciocus sighius de Marcu Farci funt currendi a forti meda, diaici a forti ca no nc'est nesciuna scuadra, a su mancu diaici parit, ca arrannescit a abarrai a su passu cosa insoru. E is numerus s'agiudant a cumprendi mellus de ita seus chistionendi: e duncas is de s'Atleticu funt stètius bonus a ndi pesai calincuna cosa cumenti a cincuanta puntus (e no funt pagus de seguru) tundus tundus, in dexiotu bessidas (est a nai ca si funt pigaus giai sa giorronada de pàsiu, cumenti spetat a totus is scuadras de su campionau), cun is de su Samugheo, invècias, chi ndi tenint dexi in mancu, est a nai (a fai is contus nci poneus pagu meda) coranta, cun dexennoi partidas giogadas.
Is de sa Freccia Parte Montis, sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in Mòguru, funt ancora prus atesu puru de su primu postu, cun trintacincu puntus in totu (chi funt giai cuindixi in mancu de su chi tenint allogau is de su Masainas). E duncas, si iat a podi narai ca in sa Lista B is giogus po sa bìncida de su campionau funt giai giai serraus, ma tocat a nai puru ca a sa fini de sa stagioni ammancant calincuna cosa cumenti a catodixi partidas, e duncas, cumenti si narat, iat a podi sucedi, diaderus, de totu.
Sa bidea est ca feti is de s'Atleticu de Masainas nci iant a podi fuiai a s'àliga, cumenti si narat in italianu etotu, su primu postu de sa lista, ma tocat a nai puru ca, a su mancu fintzas a oi, no ant pèrdiu nemmancu una partida; diaici a is aversàrius funt abarrendi feti is pimpirillas, cumenti si narat. Ma de seguru, is tifosus de sa scuadra de su Sulcis funt agatendi su spàssiu prus mannu.

In sa Lista C puru is cosas funt giai giai cotas, cumenti mi benit de nai (gioghendi unu pagheddeddu a fai su poeta, ca in custu artìculu no ddu apu ancora fatu e unu pagheddeddu mi speddiat, chi si depu narai sa beridadi): a su primu postus de sa lista, intzandus, agataus is de su Buddusò, chi tenint, mancu a ddu fai aposta, cumenti si narat, su pròpriu tanti de puntus de is de s'Atletico Masainas (chi currint peròu in sa Lista B), e duncas, is biancus-asullus nd'ant cassau giai cincuanta puntus in dexennoi bessidas, gràtzias a sexi partidas bintas e a duas partidas chi si funt serradas cun su resultau siddau in paridadi, cumenti si narat. Is de su Buddusò ant pèrdiu feti una borta fintzas a oi, a sa de cuatru bessidas, po essi pretzisus, in domu de is de sa Corrasi de Uliana, cun su resultau de duus a unu, ma de cussa borta no ndi funt prus arrutus. A su segundu postu de sa lista agataus is de sa Paulese (sa scuadra de Paulle) chi tenint peròu feti (feti po modu de nai...) trintaseti puntus, chi funt trexi in mancu de is chi tenint is primus de sa lista. Cun trintaseti puntus agataus, puru, is de su Portu Santu Paulu, cun is duas scuadras chi sighint a curri ma, a nai sa beridadi, parit dificili meda chi ndi potzant torrai a cassai is de su Buddusò. De cust'annu, peròu, is de sa Federatzioni Italia de su Giogu de su Càlciu e, mescamente, is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, nd'ant torrau a pesai is partidas finalis tra is scuadras chi ant a arribbai a su segundu postu (e chi in ingresu tzerriant "playoff", e seus costumaus beni a fai su pròpriu nosu puru, mancai seus sardus e no ingresus); me is ùrtimus annus, invecias, su sartidu de sa categoria pertocàt feti a sa scuadra chi serrat sa stagioni a su primu postu (e custu, pruschetotu, poita nd'arribastus de cussus duus-tres annus lègius meda po crupa de su Covid, innoi is giogus, e cussus de su mundu de sa bòcia de is diletantis puru, si serrant ainnantis de s'ora po is isceras chi fadiat su guvernu, po circai de frimmai su spaniamentu de cussa tialu de mobadia maba meda); e duncas si iat a podi narai, puru, ca su spàssiu at a durai, a su mancu po is primus-cuatru scuadras de sa lista, fintzas a is ùrtimus minudus de sa stagioni, e apustis nc'ant a essi a su mancu atras duas partidas, cosa chi at a balli agualli po is duas scuadras chi ant a circai de avitare de ndi cabai in Segunda Categoria. Ma de totu custu nd'eus a chistionai mellus candu at a arribbai s'ora.

In sa Lista D, invecias, su spàssiu est mannu, a su mancu po una parighedda de scuadras (e no feti po una, cumenti est sucedendi, e ddu eus biu pròpriu immubagora, in sa Lista B e in sa Lista C): is primus de sa lista de s'Altzaghena, difatis, tenint corantotu puntus pesaus fintzas a custu puntu de sa stagioni, chi ndi funt arribbaus gràtzias a cuindixi partidas bintas (apitzus de dexennoi bessidas) e tres puntixeddus chi ndi funt arribbaus a sa fini de tres partidas (est craru...) chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is de s'Altzaghena ant serrau in paridadi, cun su resultau de unu a unu, pròpriu s'ùrtima partida chi ant giogau custu domìnigu passau, in domu de is de su Badesi, e s'allenadori de is grogus-brau, Simone Deliperi, nd'at tentu unu prexu mannu meda, chi est berus chi sa scuadra cosa sua, mancai tengiat, allogaus in buciaca, feti bintises puntus (bintiduus in mancu de is chi tenint is de s'Altzaghena, a fai is contus acoitaus, cumenti podeis biri a solus), at giogau una partida de importu mannu, contras a una scuadra (seus chistionendi de is biancu-birdis, est craru) prena fintzas a cucuru de campionis, fadendi su contu ca is piciocus sighius de mister Sandru Acciaro fintzas a s'annu passau curriant in su campionau de sa Sèrie D, ma custa istadi passada ant tentu strobbus, e mannus puru, cun is dirigentis chi sighiant s'assòtziu; est a nai, mellus, ca su presidenti bèciu at scerau de s'arratirai, de fai is bagàglius, cumenti si narat, e de saludai totus.
Diaici funt dèpius arribbai atrus dirigentis nous chi ant sarvau una de is scuadras prus mannas chi ddoi funt in dì de oi in Sardìnia, ma si cumprendit, no ant acutu a iscriri sa scuadra in su campionau de sa Sèrie D e nemmancu in cussu de s'Ecellenza; diaici is de sa Lega Natzionali de is Diletantis ant scerau de fai iscriri is de s'Altzaghena in su campionau de sa Primu Categoria, e de su chi m'at contau Simone Deliperi etotu, a su mancu, in una ciaciarrada chi nd'eus pesau, impari, una de is cidas passadas, sa nova no est stètia druci po is atras scuadras chi currint in sa Lista D (est a nai, in sa pròpriu lista de is de s'Altzaghena), e su motivu si cumprendit aciutu: is biancus-birdis, tra una cosa e s'atra, funt arrannèscius a mantenniri sa pròpriu rosa, est a nai, mellus, is pròprius giogadoris chi teniant in scuadra in totus is annus passaus, e chi depiant curri in su campionau de sa Sèrie D torra, a su mancu po cussus chi fiant is programmas. E invecias, si funt agataus a curri in una de is categorias prus piticheddas chi ddoi funt in Sardìnia: una scuadra pesada cun campionis, duncas, chi giogant po trabballu (e no feti po spàssiu) e chi iant a podi binci su campionau a manu bascias, cumenti si narat in italianu puru. Peròu is cosas, a cantu parit, funt benendi a essi unu pagheddeddu prus tostadatzas de su chi is de s'Altzaghena podiant pentzai a s'incumentzu de sa stagioni, fadendi su contu ca tenint apicigaus a is carronis (cumenti si narat) is de su Monte Alma, sa scuadra chi nd'ant pesau in Nujvi, cun is arrùbius – brau chi tenint allogaus, fintzas a oi, corantacuatru puntus, chi funt cuatru in mancu de is chi tenint is primus de sa lista etotu. E a su de tres postus ddoi funt is de su CastedduSardu, sighius de Borrotzu, chi est stètiu unu de is atacantis prus fortis chi eus tentu in Sardìnnia me is ùrtimus tempus e chi at apicau is botineddus a sa pùncia (cumenti si narat) de una pariga de annus feti, e cumenti capitat a medas giogadoris chi, candu imbeciant o no funt prus abbilis a curri in campu avatu de sa bòcia, si nci ghetant a fai is allenadoris. E duncas, is biancus-arrùbius tenint calincuna cosa cumenti a corantaduus puntus, chi funt ses in mancu de is chi tenint is de s'Altzaghena, e fadendi su contu chi ammancant ancora catodixi partidas (cumenti s'apu giai nau ainnantis), intzandus podeus crei chi iat a podi sucedi de totu, cumenti si narat.

E custu, torraus a sa lega chi eus pigau a s'incumintzu de s'artìculu, po su spàssiu mannu de totus is tifosus, ca immoi ant a depi abertai feti una parighedda de oras po torrai a sighiri sa scuadra de su coru cosa insoru in campu, fadendi su contu ca giai de pusticras, est a nai de sabudu, ant a torrai a partiri is partidas, chi ant a balli po sa de cuatru giorronadas de sa lista de sa torrada, cumenti si tzerriat.

E duncas, po oi a su mancu, m'ammancat feti de andai a castiai, cumenti s'apu promìtiu, de su restu, cumenti funt cuncodradas is cosas me is duas listas chi ballint po is giogus de su campionau de sa Promotzioni, partendi ducas de sa Lista A, innoi a su primu postu de sa lista agataus is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni, chi tenint calincuna cosa cumenti a corantotu puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a catodixi partidas bintas e a ses partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; is de su Muristeni, sighius de Angheleddu (un antru giogadori, cumenti a Borrotzu etotu, chi eus arremonau ainnantis, chi at apicau is botineddus a sa pùncia de pagu tempus ma si nc'est ghetau acoitu a fai s'allenadori) no ant ancora pèrdiu nemmancu una partida (impari a is de s'Atleticu de Masainas, chi eus arremonau ainnantis, funt is ùnicas duas scuadra chi no ant prantu nemmancu una lagrima, ancora, cumenti si iat a podi narai, chi mi permiteis, torra, de giogai a fai su poeta, a su mancu po unu pagheddeddu) e duncas, in dì de oi, tenint noi puntus in prus de is chi tenint is de su Castiadas, ca de partidas pèrdias ndi tenint cincu. Is de su Muristeni funt currendi a forti meda, chi fadeus su contu, mescamente, chi tenint s'atacu chi at cassau su numeru prus mannu de gol (funt corantotu) e sa difesa chi nd'at ingotu su numeru prus piticu de gol (catodixi in totu), e duncas, si cumprendi, a su mancu po immoi funt sa scuadra chi tenit is cartas prus bonas, ddi naraus diaici, po ndi cassai sa bìncida de su campionau. Is de su Cus de Casteddu, invecias, sighint a curri po ndi cassai is partidas finalis po ndi artziai de categoria, e chi s'ant a giogai tra totus is scuadras chi ant a arribbai a su segundu postu in sa lista, fadendi su contu chi s'agatant, in dì de oi, a su de tres postus in sa lista, cun trintases puntus.

E immoi, po acabbai in bellesa, andaus a castiai cumenti funt postas is cosas me in sa Lista B, sèmpiri de su campionau de sa Promotzioni, cun is de sa Nuorese chi pròpriu custu domìnigu passau ant pèrdiu sa segunda partida in custa stagioni, contras a is de s'Usinese de Giulianu Robbi: is de s'Usinese, duncas, funt artziaus a su segundu postu de sa lista, cassendi pròpriu is de sa Nuorese, cun corantaduus puntus; a su primu postu, invècias, ddoi funt is de s'Alighera, una de is scuadras cun sa storia prus manna, prus toga, a is pabas, tra totus cussas chi s'agatant in dì de oi in Sardìnnia: is piciocus sighius de Giandon, duncas, gràtzias a sa bìncida, toga meda, cun su resultau de ses a zeru, chi ant cassau in s'ùrtima partida chi ant giogau, contras a is de sa Macomerese (una de is duas scuadras chi ddoi funt in Macumere), tenint corantatres puntus in buciaca, chi funt unu in prus de is chi tenint Usinese e Nuorese: e duncas si cumprendit cumenti sa Lista B de sa Promotzioni siat regalendi su spàssiu prus mannu.

E po oi, no podeus fai atru ca abertai po biri cumenti ant a sighiri is cosas.
E cun custu, po custa cida puru, si saludu e si imprassu a forti. A si torrai a lìgi tra seti diis, est a nai, a giòbia chi at a benni. Chi su Cielu at a bolli custa gràtzia po mei puru e, si cumprendit, po bosatrus.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas