Salta al contenuto principale
Sennori

Is de su Sennori ndi pesant una stagioni toga meda: a is aversàrius abarrant feti is pimpirillas

In unu fueddu (mellus: funt duus): is prus fortis. Est a nai ca, po su chi pertocat sa Lista E de sa Primu Categoria, is de su Sènnaru ant lassau feti is pimpirillas (diaici si narat, a su mancu in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu) a totus is atrus aversàrius, chi no funt stètius bonus a frimai (o a ponni is bastonis in mesu a is arrodas, po ndi furai unu diciu chi apu sèmpiri intendiu nai, ma in italianu) is piciocus sighius de mister Massimilianu Nieddu, chi nd'ant pesau una cursa a foras de conca e, fortzis, nemmancu issus s'aspetànt de ndi boddì totus custus puntus e totus custas partidas bintas. Po cumprendi mellus de su chi seus chistionendi, duncas, bastat a donai una castiada a sa lista: is biancus-asullus ant serrau sa stagioni cun calincuna cosa cumenti a sesantacincu puntus in allogaus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a binti partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Po cumprendi totu sa fortza chi is sènnaresus funt arrannescius a nci ponni in campu, me is partidas de su domìnigu, iat a bastai a pentzai chi is biancus-nieddus de su Coghinas (is de su Cuzina, cumenti si narat in gadduresu), chi ant serrau sa stagioni cosa insoru a su de duus postus in sa lista, tenint calincuna cosa cumenti a dexi puntus in mancu (ant bintu "feti" dexiaseti partidas, e "feti" ddu naraus feti poita is primus de sa classi de su Sènnaru nd'ant bintu tres in prus), poita ant pèrdiu cincus partidas, contras a s'ùnica partida chi is biancus-asullus ant sballiau, in domu de is de su Piaghe, a sa de doxi bessidas po su chi pertocat sa torrada. De seguru is sènnaresus iant essi ofiu arribbai a sa fini de is giogus cun unu bellu zeru, tundu tundu, po su chi pertocat is partidas bintas, ma totus is cosas togas chi nd'ant pesau in custus noi mesis de giogu no si podint fuiai de seguru a s'aliga feti poita noranta minudus no funt andaus beni, antzi. Sighendi a castiai su chi nd'ant pesau is aversàrius, is ispantus no spaciant de seguru: is de su Siligo, po arremonai sa scuadra chi est arribbada a su de tres postus in sa lista, tenint calincuna cosa cumenti a cuindixi puntus prus pagu de is chi tenint is sènnaresus; is de su Piaghe (chi, cumenti eus nau immoi immoi, funt stètius is ùnicus a binci contras a is piciocus de mister Nieddu) tenint binti puntus in mancu (e no funt pagus de seguru!), custu po andai a castiai is cosas chi pertocant is primus cuatru scuadras de sa lista. Feti de custus numerus, duncas, si cumprendit sa calidadi (arta meda) de su campionau fatu de is biancus-asullus, chi ant cassau, est craru, s'artziada in su campionau de sa Promotzione. Puru is numerus chi pertocant is gol fatus e bodditus (est a nai: incasciaus) chistionant craru: sessantases gol funt cussus fatus in bintises bessidas (una mèdia, diaici si tzerriat, de prus de duus gol a partida) cun cussus incasciaus chi funt feti doxi; seus chistionendi, est craru, de s'atacu prus forti, chistioni chi balit puru po sa difesa, fadendi su contu ca is de su Coghinas nd'ant bodditu calincuna cosa cumenti a bintotu, chi benint a essi prus de su dòpiu. Po s'atacu puru, is de su Coghinas nd'ant pesau cincuantaseti, chi benint a essi dexi in mancu de is chi ant fatu is sennaresus; cincuantases, invecias, funt is gol fatus de is de su Siligo, e pròpriu castiendi custus numerus si cumprendit cantu is primus de sa classi funt stètius fortis. Chi castiaus is resultaus de is partidas, mescamente cussas chi ballint po s'andada, si nd'acataus, in unu segundu a nai sa beridadi, de sa stagioni toga meda chi nd'ant pesau Nuvoli, Usai e totus is atrus cumpàngius: sa primu bessida contras a is de su San Giorgiu s'est serrada cun su resultau de cuatru a zeru po is biancus-asullus, chi ant giogau totus is partida in domu cosa insoru a su campu comunali "Basilio Canu". Apustis de sa primu bincida de sa stagioni noba, est arribbada, sa cida avatu, cussa in domu de is arrubius-brau de su Codronzanu, chi nd'ant bodditu, ddi naraus diaici, cincu bussinadas. A sa de tres bessidas, su dexi de su mesi de Làdamini, is biancus-asullus ant bintu torra, po sa terza borta de sighiu, est craru, contras a is de s'Otaba, ma feti cun unu goitteddu; a sa de cuatru bessidas, po essi prus pretzisus sa chi s'est giogada su dexiaseti, sèmpiri de su mesi de Làdamini, is piciocus sighius de mister Massimiliano Nieddu ant bintu sa partida de importu mannu contras a is de su Siligo, chi funt stètius una de is scuadras prus fortis de totu sa lista, ma cussu domìnigu is piciocus chi trabballant cun mister Pinna nd'ant pigau (mellus: incasciau) duus gol. A sa de cincu, candu fiant currendi a trassa de macu, is de su Sènnaru ant rallentau unu pagheddu, cun su puntixeddu bodditu in domu de is de su Sprint de Itiri Cannedu, cun is aversàrius chi funt stètius bonus a fai duus gol, ma nd'ant bodditu duus aguali. Is biancus-asullus peròu funt arrannescius a torrai a partiri prus forti, chi boleis, e nd'ant cassau atras cincu bìncidas de sighiu: su duus a zeru pesau contras a is tataresus de su Cus (chi est, po si cumprendi mellus, sa scuadra pesada de is de s'universidadi), su tres a zeru scutu a faci (ddi nau diaici...) in domu de is de su Santa Maria de Coghinas (Cuzina, ddu tzerriant in gadduresu), su cuatru a zeru bellu tundu tundu pesau in domu contras a is de su Campanedda (chi est un'antra biddixedda pitichedda pitichedda chi pertocat sa citadi de Tattari), po nd'arribbai apustis, su catodixi de su mesi de DonniaSàntu, a su tres a zeru pesau in domu allena, est a nai contras a is de su Trinidade (cumenti si narat in logudoresu), est a nai is de Trinità D'Agultu.In s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Idas nd'est arribbau su cuatru a zeru, pesau in domu, est a nai in Sènnaru, contras a is de su Monte Alma de Nujivi. A sa de undixi bessidas, peròu, is biancus-asullus si funt dèpius acuntentai, torra, de unu puntixeddu, chi nd'est aproillau apustis de s'unu a unu pesau in sa partida in domu de is de s'Ulumedu (chi, ddu boleus arregodai, giogant is partidas in su campu comunali "Pintore Caddeo"); is ùrtimas duas partidas de su duamilla e bintunu funt stètias togas e fortunadas, cun is bìncidas cassadas contras a is de su Piaghe, po duus a unu, e cussa, sèmpiri po duus a unu ma boddita in campu allenu, contras a is de su Badesi. In sa torrada puru, is cosas po is sennaresus funt andadas beni meda, diaici beni chi giai giai mancu issus nci crediànt: me is primus tres partidas de s'annu nou, est a nai su de su duamilla e bintiduus, is biancus-asullus ant fatu calincuna cosa cumenti a doxi gol in duuscentus e setanta minudus: cuatru in sa bessida contras a is meris de domu de su San Giorgio de Pèifugas (chi in centu otanta minudus de giogu nd'ant bodditu calincuna cosa cumenti a otu gol, chenza arrannesci a ndi fai nemmancu unu), ses contras a is de su Codronzanu e atrus duus a is de s'Otaba. Chi bogaus is duas partidas chi si funt serradas in paridadi (s'unu a unu pesau in domu de is de su Siligo e su zeru a zeru chi nd'est arribbau a pustis de sa partida contras a is universitarius de su Cus), is primus de sa classi ant bintu atras tres partidas de importu mannu meda, contras a is de su Sprint de Itiri (cun su resultau de cuatru a unu); contras a is de su Cuzina (po duus a unu) e in domu de is de su Campanedda (cun tres gol). Deu seu seguru, duncas, chi no nci potzat essi nesciunu chi scipiat, e si potzat contai, cumenti funt andadas is cosas in sa stagioni de is sènnaresus, mellus de mister Massimiliano Nieddu, chi eus arremonau pròpriu ainnantis, de su restu, cun s'allenadori chi, in s'interis de sa ciaciarrada a su telèfunu chi nd'eus pesau me is cidas passadas, s'at crariu cumenti funt andadas is cosas, est a nai is trabballus e is fainas, cun is piciocus cosa sua, cussus chi, duncas, at sighiu po noi mesis. «Cun sa bìncida de su campionau in buciaca — s'at contau s'allenadori — stadeus beni meda; po nosu est una cosa de importu mannu e seus cuntentus, est craru, de nc'essi arrannescius a cassai su primu postu de sa lista. Eus bìviu sa bìncida de su campionau cun una pariga de oras de difèrentzia: est a nai chi nosu eus giogau sa partida contras a is de su Nujvi su sabudu a su megama, e is de su Cuzina funt cabaus in campu, contras a is de su Siligo, feti su domìnigu a megama, est a nai sa dì avatu, apustis de binticuatru oras. Su resultau de paridadi chi nd'est sartau a foras de cussa partida s'at arregalau duncas sa seguresa matematica de s'artziada in Promotzione». S'afroddiu, est facili puru a ddu cumprendi, est a is steddus: «Teneus su coru prenu fintzas a cucuru de prexu; is piciocus nd'ant pesau una stagioni tropu toga, no mi benint in conca is fueddus po si torrai a contai totu su chi eus bìviu cust'annu — sighit a scoviai Nieddu —. Seus partius cun totus is ogus in pitzus, poita a parri de medas (po no nai de totus) festus sa scuadra prus forti, e no est una cosa facili su de depi binci po s'ammarolla, ge ddu cumprendeis. Seus arrannescius a partiri forti, fintzas de is primus partidas, boghendindi a foras una bella biga de partidas togas; seus arrannescius, tra is atras cosas, a binci contras a totus is scuadras chi faint parti de sa Lista E, e custu si fait prexei meda, est craru». Po su restu, ddu scieis e ddu scieus beni cumenti andant is cosas: chi bolis cassai su primu postu de sa lista e lassai a is pabas totus is atras scuadras chi currint impari a tui po binci, serbit chi totus is cosas andint e funtzionint beni, partedi de is fainas chi sighint is dirigentis. Massimiliano Nieddu, apitzus de custa chistioni, s'at contau: «Is chi faint parti de s'assotziu ant fatu unu trabballu bonu meda: s'ant donau totu cussu chi si serbiat po ndi pesai is allenamentus e po is partidas; a nai sa beridadi no s'ant mai fatu mancai nudda; pròpriu po custu motivu deu creu de depi torrai gràtzias a su presidenti de su Sennaru, Gianni Desini, e a totus is atras personas chi ant trabballau impari a issu, chi ant fatu a biri a totus totu sa passioni chi tenint, chi nc'ant postu in custu progetu. No mi ndi potzu scaresci de totus is tifosus, chi s'ant sighiu, in truma manna, me is partidas in domu e puru po is partidas chi giogastus in domu allena, mancai in logus chi fian atesi meda de sa bidda cosa nosta: funt stètius, cumenti si narat, su de doxi giogadoris in campu; s'ant donau una manu de agiudu manna, manna meda. Is chi ant giogau sa parti de importu prus mannu, est craru, funt stètius is piciocus, is giogadoris duncas: si funt allenaus, ballit po totus, cun sa seriedadi chi nci ponint is professioneris, mancai issus ddu fadessint feti po su spàssiu e no de seguru po incasciai barcas de milionis cumenti faint is grandus campionis chi currint in Sèrie A, po si fai a cumprendi de ita seu chistionendi. Eus incumentzau cun is trabballus e duncas cun su preparamentu de sa stagioni noba me is primus diis de su mesi de Agustu; a is allenamentus nd'aproillant, sèmpiri, calincuna cosa cumenti a bintitres-binticuatru-binticincu giogadoris; m'est capitau diaderus pagu bortas de trabballai cun una truma prus pitica de piciocus; custu bolit nai chi is giogadoris nc'ant postu passioni, coru e gana de si sacrificai». Is resultaus bonus no ant trigau a lòmpi: de su restu, candu fais unu bellu trabballu aintru de sa cida, su domìnigu is cosas no podint chi andai beni, est a nai po su mellus. «Sciestus, de su restu, de nd'essi pesau una rosa forti meda, ma su chi at fatu sa difèrentzia est stètia sa cumpatesa chi est nascia aintru de su spolladroxu tra is piciocus etotu. Po cumprendi de ita seu chistionendi bastat fai su contu de is gol chi nd'eus bodditu: in binti-ses bessidas nd'eus arregotu calincuna cosa cumenti a doxi gol, e in custu contu ddoi funt, est craru, puru una pariga de tirus de is undixi metrus e duus o tres auto-gol (cumenti si tzerriant in ingresu), po si fai a cumprendi chi a is aversarius eus lassau feti is pimpirillas, cumenti si narat. Seus chistionendi de una cosa a foras de conca: teneus sa difesa prus forti de totus is campionaus de diletantis chi ddoi funt in Sardìnnia; custu est un antru resultau togu meda chi si gosaus cun su coru prenu de afroddiu». Sa cursa chi nd'ant pesau is biancus-asullus est stètia perfeta, cumenti si narat. «Eus bintu totus is partidas chi eus giogau in domu nosta, gioghendi beni meda; s'ùnica partida innoi nd'eus bodditu feti unu puntixeddu est stètia cussa contras a is de su Trinidade (cumenti ddus tzerriant in sardu logudoresu); fadendi is contus, seus stètius bonus a fai puntus in dònnia campu e contras totus is aversarius chi tenestus in sa lista; pròpriu po custu deu creu chi siat stètia una stagioni toga meda che de prus no fadiàt nemmancu a ddu bisai; prus de su chi eus fatu, duncas, fiat difìcili a ddu fai. Immoi no podeus fai atru chi si gosai custas cidas de festas chi teneus aranti, cumenti est giustu puru, apustis eus a biri cumenti ndi pesai is cosas po su benidori». Nieddu tenit fueddus drucis po totus is aversarius puru: de su restu, candu nc'arrannescis a binci contras a scuadras fortis cumenti a tui s'afroddiu chi nd'arribbat est ancora prus mannu: «Apu tentu sèmpiri una fiducia manna meda apitzus de totus is piciocus chi eus scerau e circau po ndi pesai sa rosa cosa nosta; cun medas de issus emu giai tentu sa possibbilidadi de trabballai me is stagionis passadas e sciia beni, de su restu, totu su chi mi podiant donai, e difatis no mi seu sballiau; a nai sa beridadi, peròu, no pentzamu de arrannesci a ndi pesai totus cussas partidas bintas de sighiu e de perdi feti una borta. Seus andaus mellus de su chi podestus isperai, duncas, fadendi su contu chi seus arrannescius a serrai is giogus cun tres giorronadas ancora de giogai aranti, lassendusì a is pabas scuadras fortis cumenti is de su Siligo, is de su Cus de Tattari e is de su Cuzina». Po su chi pertocat s'atacu, e duncas is gol fatus, mister Massimiliano Nieddu at potziu contai apitzus de duus giogadoris fortis cumenti a Nuvoli e Usai: su primu at cassau sa porta, ddi nau diaici, est a nai, nd'at pesau calincuna cosa cumenti a bintitres gol; su segundu nd'at fatu, a solu, dexiaseti. «Seus chistionendi de is giogadoris de s'atacu prus fortis de totu su campionau, custu est pagu ma seguru; deu apu tentu sa possibbilidadi de ddus sighiri dì po dì, dònnia cida, po noi mesis: sciu beni de ita seus chistionendi». Chini mellus de un allenadori, de su restu, podit sciri, podit cumprendi sa callidadi de is giogadoris de sa rosa. Nieddu duncas sighit a contai: «Funt stètius sa richesa de sa scuadra cosa nosta, ant fatu una surra, una biga de gol, e ant sèmpiri fatu partidas perfetas; ma ant fatu unu trabballu de importu mannu puru aintru de su spolladroxu, po is cumpàngius cosa insoru: sa conca, su carateri funt cosas de importu mannu po binci unu campionau; seus chistionendu de duus giogadoris chi dònnia allenadori iat a bolli in sa truma cosa sua».


 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Prima Categoria