Salta al contenuto principale
Pablo Gutierrez, difensore, Usinese

Is de s'Usinese currint impari a is de sa Nuorese e de s'Alighera po ndi cassai su primu postu

E duncas, a cantu megat a mi contai su calendàriu, seus lòmpius puru a su de cuatru giobias de su mesi de friàrgiu: parit una brulla, parit fatu aposta, cumenti si narat, ma su de duus mesis de s'annu est incumentzau cun unu giòbia e at a acabbai de giòbia; e su giòbia, scieis custu puru, est sa dì innoi ndi bogu aforas s'artìculu in sardu campidanesu, e po ddu nai mellus, in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu e, duncas, innoi in Bidd'e Sorris, chi est sa biddixedda innoi mi nc'ant ghetau babbu miu e sa bon'anima de mamma mia, e innoi m'agatu ancora, cun prexu mannu, chi pròpriu si ddu depu nai.

Po su chi pertocat su calendàriu (ddu scieis ca mi praxit, fintzas a m'ammachiai, a incumentzai is artìculus fadendi su contu de is diis chi funt giai passadas e de cussas chi ammancant po acabbai su mesi), potzu feti narai ca no biu giai giai s'ora chi ndi brintit su mesi de martzu: e calincunu de bosatrus s'at a megai, puru, «e ita cosa tenis totu custu afròddiu in pitzus?». Nareus ca, spaciau su Carrasciale (spassiaus si seis? Tzazaus de parafritus e de tzipuas si seis? Baddau eis? E scumitu puru ca si seis imbriagaus unu pagheddeddu de parti mia puru, ca no bufu giai prus nudda, est a nai, mellus, ca bufu feti acua), no nc'ant a essi, po diaderus, prus festas fintzas a sa Pasca Manna, e fadendi su contu chi apu incumentzau a fai is esercìtzius acapiaus a sa caresima de una cida (otu diis, a fai beni is contus), e is esercìtzius chi fatzu, fait a nai custu puru, no funt moddis de seguru, ddi nau diaici, isperendi ca si cumprendat su chi si bollu nai.
E mancai una dì, o mancai oi etotu, si nd'apa a chistionai mellus, de custa cosa. Ma, de su restu, no sciu mai, ainnantis de mi ponni a ddu fai, de ita totu apa arraxonai me is artìculus in sardu.

Duncas, fia contendusì de sa dieta ca sigu (diaici si podit tzerriai, a trassa de s'italianu puru) ca est  unu pagheddeddu tostadatza, cumenti si narat in bidda, fadendi su contu ca decidu de no papai mancu un arrogheddeddu (mancu unu spitziu, si iat a podi narai) de cosa druci (est a nai: de cosas cun tzucuru, de "cosas bellas", si megat una tzia de mamma mia), e decidu (est a nai ca no mi ddu narat su dotori de ddu fai, ma ddu fatzu a su pròpriu, chentza abertai chi calincunu mi ddu ordini, o chentza abertai a is dannus e a is arroris e a is mobadias) de abarrai chentza mi bufai nemmancu unu stìddiu de cafei, e circu de no papai nemmancu casu o ous, e a totu custu nci depu aciungi, a su contu, ca giai no papu petza, no bufu nè binu e nè birra (si ddu torru a arrapiti), e pisci ndi papu pagu e nudda.
E totu custu trumentu durat po calincuna cosa cumenti a coranta diis (is coranta diis de sa caresima, ca poi, a fai beni is contus, bessint giai giai cincuanta diis, chi nc'aciungeus is seti diis de sa cida santa, cumenti dda tzerriant e dda tzerriaus); e duncas mi parit craru ca una de is cosas ca mi speddiant de prus (e chi m'ant a speddiai sèmpiri de prus, cumenti ant a passai is diis, ca est cussu chi mi auguru, a su mancu) at a essi, mancai, su de mi podi papai un arroghededdu de ciuculati, mancai, o fintzas una pardula.

Ma po oi, mi parit mi parit, est mellus mancu a nci pentzai, ca ancora mi depu scroxai su segundu domìnigu de sa caresima, e duncas sa cosa est ancora bella longa.

Ma chi si depu narai sa beridadi, mi intendu giai beni: deu creu ca su cropus cosa nosta (ballit po totus, e pruschetotu po is chi faint atividadis sportivas, mi parit craru) tengiat su bisòngiu de benni limpiau (de essi limpiau, chi si sonat mellus) dònnia tanti, cumenti chi fessit s'aposentu de una domu etotu.
E duncas (torrendi a sa chistioni de sa dieta), deu creu ca apustis chi si "cravaus in brenti s'impossibbili" (cumenti narastus, tra piciocheddus, candu festus prus piticheddus de edadi), tra Natali, su primu de s'annu nou, sa Befana e su Carrasciale (chi apu arremonau ainnantis) su chi si iat a cumbenni fai est circai de si pasiai unu pagheddu, po su chi pertocat sa brenti, ma no feti. Ca sa cosa ballit po sa conca puru, chi nci pentzais unu pagheddeddu.

In custu perìodu, mancai, mi benit totu de fai a bonu, de fai prus a bonu, mellus, de su chi fatzu mancai me is diis de festa: mi benit totu de mi nd'abarrai in paxi, mancai aranti de unu bellu foghixeddu, mancai a ligi unu bellu lìbbru.

E fadendi totu custu, tra is atras cosas, abertu chi ndi brintit su beranu (chi ndi torrit a brintai su beranu, a ddu nai mellus, ca su tempus, a su mancu po su chi pertocat is stagionis, torrat agualli de annu in annu, si iat a podi narai diaici, ca no agatu, immoi no mi benit in conca, a su mancu, unu fueddu po ndi furriai "ciclo" e "ciclico", a trassa de cumenti ddu naraus in italianu duncas), e podeis abarrai segurus de su fatu ca apa a arriciri su beranu (chi mi permiteis de manigiai custu fueddu e chi cumprendeis su chi bollu narai) cun su coru prenu, fintzas a cucuru, de prexu.
Pròpriu cumenti tenint su coru prenu de prexu is tifosus candu sa "scuadra cosa insoru" bincit una partida o, mancai, mellus puru, unu campionau. E ddu sciu deu puru chi is tifosus no funt is meris de sa scuadra, si cumprendit, ma est cumenti ca is tifosus fetzant parti de sa scuadra etotu, mancai no ndi cabint in campu; diaici seus costumaus a dda pentzai, a su mancu .
Po ndi brintai su beranu, duncas, mancant (sèmpiri chi su calendàriu no est contendumì brullas e no est pighendumì in giru, cumenti si narat) trinta diis, fadendi su contu ca cust'annu sa dì innoi at a spaciai su ierru at a essi su binti de su mesi de marzu.

E pròpriu po totu custu, si cumprendit, no biu s'ora chi spacit su mesi de friàrgiu, ma apu decìdiu, puru, de mi gosai dònnia segundu chi Deus m'at a regallai in custas ùrtimas seti diis de su mesi de friàrgiu.

E de su restu, fadendu su contu de su tempus chi est fadendi, pareus giai giai in su beranu: ariseu apu biu fintzas is primus mariposas boba boba in su sartu, bellas meda e totu biancas (nd'apu biu fintzas una totu pintada, cun is abas arrùbias e nieddas, ta cosa bella chi funt!), e ddoi funt (giai de meda, a nai sa beridadi, giai de su mesi de gennàrgiu) is matas de sa mèndua totu prenas e carrigas de froris (ta cosa bella chi funt, torra!), e domìnigu passau apu fintzas biu, in s'interis ca passillamu me is sartus chi ddoi funt totu a giru a giru de bidda, su primu cadrilloni cun su froriteddu cosa sua, totu bellu allirgu, chi mi permiteis de narai diaici.

E duncas, ddu podeis cumprendi a solus, cumenti is tifosus si spassiant e si prexant candu sa scuadra chi sighint giogat beni e fait una surra de gol (torra cun custu esèmpiu!), deu mi prexu (e meda puru, gei ddu eis a cumprendi a solus de cumenti ndi chistionu) candu biu sa natura chi si ndi torrat a scidai, apustis de s'ierru.

E pròpriu a custa chistioni bolemu arribbai: calincunu de bosatrus s'at a megai: «poita, ierru at fatu cust'annu?».
A nai sa beridadi, a parti cussas duas-tres diis de frius mau (unu mengianu, antzis, unu mengianeddu chitzi, sa temperadura nd'est cabada fintzas a zeru gradus, a su mancu innoi in bidda, ma apu intèndiu ca in sa zona de Fonne, in cussas diis etotu, est craru, sa temperadura nd'est cabada fintzas a noi gradus asuta de su zeru!), no est ca si podeus lamentai, ca de su restu, una de is cosas prus bellas chi si ndi brintant de bivi in cust'isola est, pròpriu, ca no fait frius meda.

Deu no arrannèsciu nemmancu a ddu pentzai (figuraisì a ddu fai), a bivi in una citadi de su nord de s'Italia, cumenti iat a podi essi Milanu o Torinu, po nd'arremonai duas, e no arrannèsciu nemmancu a pentzai de andai a bivi in logus frius cumenti iat a podi essi, po narai, Berlinu, o Londra. Su sposu de un'amiga mia, ca bivit pròpriu in Londra, m'at contau ca custu ierru at fatu diis diaici fridas ca a is tres de su megama ddoi fiant calincuna cosa cumenti a tres gradus asuta de su zeru. Sa giustìtzia ddu cundad! cumenti si narat in bidda, a su mancu.
De seguru no est cosa po mei, e potzu nai ca no seu de cussus chi si ndi bolint fuiri de s'isula cosa nosta, antzis, po mei est unu de is logus prus bellus de su mundu (chi no su logu prus bellu de su mundu), e custu gratzias, puru, a su chi tzerriaus clima.

Ma immoi chi nci seu, nc'est de nai puru (e mancai a ndi chistionai, a ndi arraxonai cun bosatrus portat bona sorti, cumenti si iat a podi narai) ca, a fai beni is contus, no at protziu giai giai nudda, a su mancu fintzas a immoi, e deu seu incumintzendi a mi intendi sa conca prena de pentzamentus lègius, mancai una parti de mei etotu si meghit ca, cumenti a dònnia annu, mancai, at a fai su tanti de acua, in su mesi de martzu (un antru motivu po abertai su mesi chi at a benni, duncas!), e chi no at ancora fatu.

S'atra dì, ca fiat martis, a su merìceddu, su cielu fiat prenu de nuis nieddas e carrigas carrigas, ca pariat giai giai chi si ndi depessit sciusciai su mundu in milli arrogus: ddoi fiant fintzas lampus e tronus, pariat totu cuncodrau po fai una bella passada de acua, e invecias, cumenti s'est megada s'amiga mia ca trabballat in su forru de su pani acanta de domu etotu, at fatu su tanti de una passadedda (su tanti de cuatru stìddius, si iat a podi narai puru, cumenti apu sèmpiri intèndiu in bidda), ca, po manigiai is fueddus chi at manigiau issa etotu, "no nd'at mancu cabau su pruinu de is matas".
E in sa butega ddoi fiat puru unu massaju chi no at potziu fai atru ca ddi donai is arraxonis, cumenti si narat.
E s'amiga mia s'est megada, puru, ca no podeus fai atru ca isperai ca is cosas potzant andai po su beni, poita chi acudit a ndi brintai sa basca, e s'istadi, nc'est s'arriscu de dda acabbai chentza acua me is grifonis. Est a nai ca tui iast puru circai de oberri totus is grifonis chi bolis, ma chi no nc'est acua, poita no proit, tenis axiu a abertai, cumenti si narat.
E duncas, no potzu fai atru ca pregai su Cielu, e Deus, chi custa sicagna potzat spaciai: chi serbessit a calincuna cosa (megu a brullai, si cumprendit), ndi ia a podi cuncodrai puru unu baddu, una dantza, po fai proi, ma no pentzu de essi bonu (megu a brullai, si ddu torru a nai), mancai me is tempus antigus, e in dònnia parti de su mundu, is personas arribbànt a fai fintzas "ritus" (e fintzas sacrifìcius de animabis, cumenti si tzerriant in italianu etotu) po circai de "tzerriai s'acua", chi mi permiteis de ddu narai diaici.

Ca desinò, s'arriscu (est una cosa chi mi praxit a arrapiti fatu fatu) est cussu de si depi bufai is unus cun is atrus, mescamente candu in s'isula nd'at a arribbai totu cussa truma manna de turistas, chi de su restu ndi lompint dònnia dònnia annu in s'istadi, e siant beni benius, est craru, fadendi su contu ca is piciocus e is piciocas chi trabballant gràtzias a su turismu, in s'isula cosa nosta diaici cumenti in atrus centumilla logus de custu mundu, est craru, no funt pagus de seguru. E nc'est su tanti po crei ca cust'annu nd'arribbint medas prus turistas de su chi est sucèdiu me is ùrtimus annus puru, fadendi su contu (diaici apù lìgiu de calincuna parti, a su mancu) ca is de su "Forbes", chi est unu giornali americanu chi ndi bessit aforas dònnia duas cidas e sighit is chistionis apicadas a su mundu de sa finanza e de s'economia, po su prus, e chi est famosu po is listas chi ndi pesat (sa lista de is cristianus prus arricus chi ddoi funt in America, po nd'arremonai una, sa lista de is piciocus chi tenint prus pagu de trint'annus e chi ant fatu is ispantus prus mannus cun is fainas cosa insoru, po nd'arremonai un'antra), at postu sa Sardìnnia (no parit berus) a su primu postu de sa lista de is logus prus togus chi ddoi funt in su mundu, a su mancu po su chi pertocat su turismu. E duncas nc'est su tanti po crei ca su logu si ndi prenat (cumenti si narat) de americanus (e americanas, est craru), ca parit una mesu brulla ma est su chi auguru, a su mancu, a totus cussus chi gràtzias a su turismu, arrannèscint a ndi pesai su tantixeddu de arriabis chi serbint po abarrai apicaus (ddi naru diaici) a custa vida maca meda, e pruschetotu, a sa vida maca meda chi seus costumaus a bivi in s'isula cosa nosta.

Po su chi mi pertocat, invècias, su trabballu cosa mia est acapiau a su mundu de is gigoadoris diletantis sardus (po ndi furai su fueddu de s'italianu etotu) , gei ddu scieis, de su restu, e si promitu ca seu po spaciai, po oi puru, cun is tialus de strollichiminis chi m'agatu badda badda in conca, e tra pagu mi nc'apa a fuiai (a fundu e susu, cumenti si narat in bidda, a su mancu) me is chistionis acapiadas a is ùrtimas partidas chi si funt giogadas pròpriu custu domìnigu passau, fadendi su contu, in prus, chi nci funt stètias partidas ariseu a su merì puru, e po essi prus pretzisus, is partidas chi ballint po sa Copa Italia de sa Promotzioni e de s'Ecellenza puru.

Ma de totu custu nd'apa a chistionai tra cincu minudus (est su tanti de su tempus chi si nd'apa a furai, si ddu promitu).

Mi iat a praxi serrai sa chistioni de sa dieta, chi apu pigau ainnantis giai a s'incumintzu de cust'artìculu etotu, cun s'ùrtimu contixeddu (diaici nci sticu puru unu pagheddeddu de filosofia e po oi potzu narai de essi "cuntentu cumenti una Pasca", po torrai a un'antra chistioni chi s'apu arremonau ainnantis): custu mengianu, in s'interis ca arribbamu, camina camina, cumenti si narat, concas a su mercadeddu chi ndi pesant in bidda dònnia giòbia (e custa cosa andat ainnantis de candu seu pipieddu, a nai sa beridadi, e duncas est de prus de corant'annus chi seu costuamau a fai sa spesa inguinis, no parit berus cumenti si ndi bobit su tempus), mi seu atobiau cun una tzia chi connòsciu de candu seu unu notzenteddu, fadendi su contu chi fiat sa buteghera (sa meri de sa butega, chi si praxit de prus cumenti sonat sa cosa) ca preparàt, ca cuncodràt, candu trabballàt ancora, est craru, is paninus imbutius po medas de is piciocheddus chi andant a is scolas medias, e tra cussus ddoi fia deu puru, est craru, e duncas mi connoscit (e m'at biu cresciri, cumenti si narat, antzis, si iat a podi narai, puru, cam'at agiudau a diventai mannu, cun sa cosa de papai chi m'at donau, cumenti chi fessit, giai giai, una segunda mamma, e si podeis immaginai su tanti mannu de beni chi ddi bollu) de prus de trint'annus.
E in s'interis chi festus caminendi impari (issa immoi tenit su bisòngiu de s'agiudai cun unu tialu de carrellu, cumenti ddu tzerriaus, po abarrai in peis) m'at contau de totus is daboris chi tenit, arribbada a prus de otanta annus de edadi: tenit sa schina totu ghetada a pari, e su coru puru chi tenit unu scantu de arroris e de dannus, po no chistionai de is cambas; mi fiat contendi ca in dì de oi pigat calincuna cosa cumenti a binticuatru tialus de pastìllias a sa dì (sa bon'anima de nonna mia puru, immoi chi nci pentzu, ingutiàt pastìllias cumenti chi fessint caramellas), e mancai totu su chi si nci fuiat in sa brenti, no tenit assèbiu. E issa etotu s'est megada ca: "sa becesa est una cosa tostada de scroxai" (ca fiat sa pròpriu cosa chi mi naràt sa bon'anima de unu tziu de mamma mia etotu: sa becesa est una bèvida marigosa meda, chi tocat a totus, si megàt).

Duncas, torrendi a sa chistioni de sa dièta, is antigus aregus narànt ca sa cosa de importu prus manna no fiat tanti cussa de agatai mexinas bonas po ndi sanai de is mabis, ma su giogu fiat, pròpriu, su de abarrai atesu de is mabis e de is dannus e de is arroris, po su chi fait, est craru, po su chi est possibbili: in italianu nc'est su dìciu (chi nd'arribbat deretu deretu de sa sabiesa de is antigus aregus etotu) chi narat ca "est mellus a avitai is mabis, prevenni is mabis, duncas, prus ca ddus curai candu ndi lompint". Iat a essi mellus, duncas, a abarrai atesu de is dannus, e is antigus aregus pentzànt, duncas, ca unu de is modus mellus fiat pròpriu cussu de fai esercìtzius, po no fai purdiai su cropus (m'est benniu de ddu nai diaici, si domandu iscusa chi, mancai, si sonat mabi cumenti a cosa), est a nai esercìtzius de ginnàstica (cumenti si tzerriat in italianu etotu, de su restu), e in prus, donànt meda atentzioni a su chi si papànt e pruschetotu a is cantidadis de su chi nci ingutiant.

Su de abrrai frimus (chentza movi nemmancu unu didu, e nosu ominis modernus ndi scieus calincuna cosa) e su de si cravai (ddi nau pròpriu diaici) in brenti is porcherias (custu est fueddu chi apu piscau) prus velenosas, no s'agiudat a abarrai sanus, custu est pagu ma seguru.

E duncas, immoi, cumprendeis puru poita fatzu su giogu de limpiai su cropus cosa mia apustis de is satzadas chi mancai mi fatzu po is festas. E sighendi is consillus chi s'ant lassau is antigus aregus, agatu sa gana bona, po ddi nai diaici, de fai a su mancu un'ora, un'orixedda e mesu de esercìtzius de yoga dònnia, dònnia mengianu. E gràtzias a Deus, a su mancu po immoi, arrannèsciu a abarrai atesu de is dotoris (e de is daboris, chi fait rima puru!), tanti ca no mi nd'arregodu, po diaderus, candu est stètia s'ùrtima borta chi seu andau "a domu de su dotori" (m'est sèmpiri praxu custu modu de nai chi apu sèmpiri intèndiu de is bècius de sa bidda mia) po ddi domandai agiudu po calincuna cosa.

At a essi (megu a brullai, est craru, ma nemmancu diaici tanti) ca mi papu una meba dònnia, dònnia, dònnia dì, po su primu smurzu chi fatzu (cussu ca in italianu tzerriaus "colazione") e de su restu scieis mellus de mei puru cumenti fait su dìciu : "una meba a sa dì ndi bogat su (bisòngiu de su) dotori", m'est beniu de furriai sa cosa diaici, ca mi praxit meda, custu esercìtziu.

E duncas, immoi si potzu narai (e fiat ora, si eis a megai bosatrus!) ca apu spaciau, po diaderus, de si fai sa conca a acua (s'acua chi seus abertendi chi ndi protzat, po s'acapiai a sa chistioni chi apu pigau ainnantis), cumenti si megàt sa bon'anima de mamma mia candu calincunu si strollicat prus de su tanti.

E duncas, chi seis de acòrdiu (ma chi seis ligendi cust'artìculu, chi ndi bessit, de su restu, in unu giàssu chi si tzerriat Diàriu Sportivu eis a essi de acòrdiu de seguru!), podeus puru andai a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat is partidas, is resultaus e is listas de is campionaus chi si funt gioghendi in Sardìnnia.

Parteus, acoitu, cun una botada: pròpriu sa cida passada nd'apu pesau una ciaciarrada cun Giuliano Robbi, chi est su chi est sighendi is fainas de is de s'Usinese (est s'allenadori, duncas, si iat a podi narai diaici puru, furendindi peròu su fueddu de s'italianu etotu), chi est una scuadra chi currit in su campionau de sa Promotzioni, in sa lista B; tra is atras cosas, is arrùbius-brau ndi funt artziaus a su primu postu de sa lista, e custu pròpriu apustis de is partidas chi si funt giogadas domìnigu passau: is de s'Usinese, duncas, ant bintu, cun su resultau de unu a zeru, contras a is de s'Abbasanta, chi invecias s'agatant a s'ùrtimu postu de sa lista, ma su de ndi cassai is tres puntus no est stètiu facili, fadendi su contu ca, mancai tra is duas scuadras baddint calincuna cosa cumenti a bintinoi puntus (is de s'Usinese ndi tenint fatus calincuna cosa cumenti a corantacincu, is de s'Abbasanta, invècias, ndi tenint, feti, a su mancu in dì de oi, sexi), is meris de domu de s'Usinese funt arrannèscius a ndi cassai su gol feti me is ùrtimus minudus de sa isfida, e is allenadoris (e is giogadoris puru) funt totus de acòrdiu in su narai ca cussu de cust'annu est unu de is campionaus prus togus e echilibraus chi nci funt stetius me is ùrtimus annus, e chistionaus, est craru, sèmpiri po su chi pertocat sa lista B.

E duncas, aciungeus puru, immoi chi nci seus, ca a su primu postu ddoi funt torra is de sa Nuorese puru, chi ant bintu sa partida, de importu mannu, in domu de is de su Fonne, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de tres a zeru; domìnigu unu pagheddeddu marigosu, invècias, po is de s'Alghero (sa scuadra de s'Alighera, po ddu nai in sardu puru), ca si funt dèpius acuntentai, ddi nau diaici, de ndi boddiri feti unu puntixeddu, apustis de sa partida, dilicada meda, in domu de is de sa Montalbo de Thiniscole, cun su resultau finali de unu a unu.

E duncas, torraus a Robbi (e chi boleis, a sa chistioni de su calendàriu e de su de abertai chi nd'arribbit sa Pasca Manna), chi s'est megau ca, po acabbai su campionau, mancant, ancora, calincuna cosa cumenti a trexi partidas, ca funt una zuba manna meda, cumenti si narat in bidda.

E duncas Robbi m'at contau puru ca fintzas a candu at a tenni totus is giogadoris sanus (e no strupiaus, duncas), intzandus s'at a podi giogai is cartas cosa sua po circai de ndi cassai su primu postu e duncas s'artziada (s'artziada dereta, si iat a podi narai diaici puru) in Ecellenza, una cosa chi is de s'Usinese funt bisenti de meda, ma ancora no nci funt arrannèscius.
Ma de su restu, po su giogu de sa bòcia ballit su chi ballit po sa vida etotu (e cun custu m'acapiu torra a sa cosa de is daboris e de is dannus chi nd'apu bogau a pillu ainnantis): oi ses sanu cumenti unu pisci e prexau cumenti una Pasca (ancora cun sa Pasca dda tenis? eia, dda arremonu diaici meda, diaici fatu fatu poita bolit nai ca mi speddiat!), e cras iast a podi tenni unu genugu arrogau, una camba totu spistiddada (cumenti si narat in bidda, e pruschetotu, cumenti narant is piciocheddus) o unu carroni in milli arrogus.

Tra is atras cosas, e torru a is duas personas chi apu atobiau oi in s'interis ca fadia sa spesa, sa bixina, est a nai sa tziedda chi bivit giai giai aranti a innoi bivu deu, m'at contau, candu fia torrendi agoa concas a domu mia etotu, ca sunfrit de cussa tialu de mobadia chi tzerriaus "osteoporosi", e duncas tenit totus is duas pabas arrogadas e no podit nemmancu allonghiai is bratzus prus de unu certu tanti (mi ddu at ammostau: nareus ca no ddus podit allonghiai giai nudda), e m'at fintzas contau ca ddi serbit s'agiudu de sa filla fintzas po si sciacuai e si cambiai is mudandas, ca sa becesa (ddu arripeteus torra, ca mabi no si fait) est una faina maba meda de scroxai (ddi nau diaici), e chistionu deu ca no tèngiu fillus, ne pobidda, e duncas, chi su Cielu at a bolli custu beni po mei, candu apa a arribbai a s'edadi de sa becesa no apa a tenni nesciunu chi m'at a podi agiudai a mi ndi scabulli de totus is arroris chi mi nd'ant a proi apitzus.

Ma torraus a Robbi, chi fortzis est mellus, e si ddu nau acoitu: custa cosa de arraxonai apitzus de su chi mi contant is allenadoris, circhendi de ndi bogai aforas legas chi potzant balli, puru, mancai, po is vidas cosa nosta, po is fainas chi depeus sighiri dònnia dì, mi praxit diaderus meda, e mi fait prexei ca nc'arrannèsciu fatu fatu, po no narai giai sèmpiri.
E duncas, po serrai sa primu chistioni chi nd'apu piscau de su mundu de is diletantis, podeus feti isperai chi is cosas andint ainnantis chentza tropus strobbus, ballit po mei e ballit, puru, est craru, est su chi si auguru, a su mancu, po totus bosatrus chi ligeis custus artìculus.

De su restu, at sighiu a mi contai Robbi, is de s'Usinese no tenint una rosa manna (seus chistionendi, mescamente, de su numeru de giogadoris chi tenint a dispositzioni) cumenti, mancai, podit essi sa de sa Nuorese o sa rosa chi nd'ant pesau is de s'Alighera; de is binti-binticuatru giogadoris chi faint parti de sa truma de is de s'Usinese, sa metadi funt piciocheddus pitichinninnius (is chi podeus tzerriai: fuori-quota, furendindi su fueddu de s'italianu) e is atrus funt giogadoris mannus (e fortis meda, nc'est de ddu nai), ca fintzas a custu momentu (est a nai: apustis de bintunu bessidas) funt fadendi a biri a totus is tifosus cosa insoru (e fintzas a is tifosus de is atras scuadras puru, est craru) giogadas togas medas, ma Robbi m'at scoviau ca iat a bastai feti a ndi perdi duus o tres totu paris (seu chistionendi de is giogadoris cun s'esperièntzia prus manna, est craru) po brintai in cussu ca podeus tzerriai "aprentu" (ca est su fueddu ca manigiaus po ndi furriai su fueddu ca in italianu torrat cumenti a "emergenza").

Ma a su mancu fintzas a oi, s'est megau sèmpiri Robbi, is cosas funt andendi beni e is resultaus chi ndi funt cassendi funt bonus, fadendi su contu ca pròpriu una pariga de cidas fait, in sa bessida de s'undixi de su mesi de friàrgiu, po essi prus pretzisus, is arrùbius-brau funt arrannèscius a binci contras a is de sa Nuorese etotu, in una de is partidas de importu prus mannu chi ant tentu s'ocasioni de giogai cust'annu.

Un'antra ciaciarrada chi m'est praxia meda est stètia sa chi nd'apu pesau cun Ricardu Spini, chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna chi s'agatant in dì de oi in su mundu de is diletantis sardus: in custa stagioni (seus chistionendi, est craru, de sa de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru) Spini est trabballendi impari a is piciocus de La Palma, chi est una de is scuadras de importu prus mannu chi ddoi funt in Casteddu: antzis, pròpriu cumenti m'at contau s'allenadori, po sa storia chi s'assòtziu tenit a is pabas, e po is campionaus chi ant giogau in totus is annus passaus me is categorias prus artas, is de La Palma funt sa scuadra de importu prus mannu chi ddoi est in dì de oi in Casteddu, a is pabas, feti, de is de su Casteddu etotu, chi currint, cumenti eis a sciri beni (e mellus de mei puru) impari a is professioneris, in su campionau de sa Sèrie A.

E duncas, sa storia de is de La Palma mi fait pentzai, torra, ca tui podis partiri, cun is fainas cosa tua, cun is fainas chi ti pertocant (chi si sonat mellus), cun is sentidus prus drucis chi arrrannescis a ndi bogai de sa conca e de su coru cosa tua, ma apustis tocat a biri ita totu sucedit, ca est su Cielu, a bortas, ca tenit s'ùrtimu fueddu apitzus de is cosas.

Ma po primu cosa, immoi chi nci seus, andaus a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa Lista A de su campionau de sa Primu Categoria, chi est sa lista innoi currint is scuadras de sa zona de Casteddu e totus is scuadras ollastinas: a su primu postu agataus, torra, is de sa Baunese, impari a is de s'Uda, cun corantacincu puntus. Me in s'ùrtima bessida, est a nai, duncas, domìnigu passau, is de s'Uda si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu, chi ant cassau is domu de is de su Cuartu 2000, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de unu a unu; is nieddus-brau, invècias, ant bintu, cun su resultau de duus a unu, in domu cosa insoru etotu, in sa isfida contras a is de su Setimu de Santu Pedru. Torrendi a is de La Palma, is piciocus de Spini, pròpriu custu domìnigu passau, funt arrannèscius a frimai sa cursa de is de su Cannonau de Jerzu (eia, fait arriri, mancai, chi ant scerau de tzerriai sa scuadra cosa insoru cun su nomini chi tenit cussa genia de axina chi ndi pesant pròpriu in cussus logus, me is sartus chi ddoi funt totu a giru a giru de sa bidda etotu, e chi est su nomini, puru, mi parit craru, de su binu chi faint cun cuss'axina), chi funt una de is scuadras prus fortis chi ddoi funt in su campionau de cust'annu, fadendi su contu ca is biancus-birdis s'agatant a su de tres postus in sa lista, cun corantaduus puntus allogaus in buciaca, chi funt feti tres in mancu (a fai is contus nci poneus pagu meda) de is chi tenint is primus duas scuadras de sa classi (ddas tzerriaus diaici) e chi eus arremonau, de su restu, pròpriu immubagora.

Is de La Palma, invècias, tenint pesaus bintunu puntus (gràtzias a cincu partidas bintas e a ses partidas chi ant serrau cun su resultau de paridadi, contendi puru, est craru, cussa de domìnigu passau etotu), chi ballint po su de undixi postus in sa lista; sa cosa de importu prus manna, e immoi m'acudu a si dda contai, est ca is biancus-asullus tenint, a su mancu fintzas a oi, calincuna cosa cumenti a ses scuadras a is pabas; custu bollit narai, tra is atras cosas, ca chi su campionau depessit spaciai oi, is de La Palma iant a essi sarvus, cumenti si narat, est a nai ca iant a tenni sa possibbilidadi po curri, po un antru annu puru (est a nai, duncas, po sa stagioni de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu), in su campionau de sa Primu Categoria.

Duncas, su spantu prus mannu, est ca, cumenti m'at contau Ricardu Spini etotu, s'assòtziu in su mesi de Treulas (de s'annu passau, mi parit craru) fiat giai giai po sparessi: est a nai ca fiat arrischendi de no si podi iscriri a su campionau, e custu, pruschetotu (gei ddu scieis cumenti andant is cosas), poita no arrannèsciant a agatai su dinai (ca no est pagu de seguru) chi serbit po fai sa domanda de s'iscritzioni etotu. Is sociedadis de diletantis, cumenti scieis (e chi no ddu scieis, deu seu innoi pròpriu po custu, mi parit craru) circant de ndi pesai su dinai chi serbit po sa stagioni, contendi apitzus de su chi nci podint ghetai in sa faina is dirigentis etotu (partendi de su presidenti fintzas a arribbai, est craru, a totus is atrus), e in prus, s'agiudu prus mannu nd'arribbat de is chi tzerriaus, a sa moda de is ingresus, "sponsor", chi funt, po su prus, is atividadis chi s'agatant in sa bidda (o in sa citadi) e chi, po unu motivu o po un antru (s'amistade, po primu cosa), decidint de agiudai is assòtzius a si ndi scabulli de totus is spesas chi tenint.

E duncas, in su mesi de Treulas pariàt giai giai chi no nci fessit su tanti de dinai chi serbit, e is de su La Palma funt stètius agiudaus, po primu, de is atrus assòtzius de sa zona de Casteddu etotu, partendi de is de su Pirri, chi currint in su campionau de sa Promotzioni, in sa Lista A.

E si contu totu custu po si fai a cumprendi cantu podit essi de importu s'agiudu chi s'arribbat de is atrus, siat candu mancai si prestant unu paghededdu de dinai, e siat, mancai, candu tenint feti puru unu fueddu bonu (custa cosa ballit po sa vida cosa nosta de dònnia dì etotu) po si scanceriai su coru, candu ddu teneus prenu fintzas a cucuru de dudas e de disprexeis.

E duncas, is de La Palma funt arrannèscius a si iscriri a su campionau, ma in su mesi de Agustu, candu ant incumentzau is allenamentus po si cuncodrai po sa stagioni noba (cussa chi, furendindi is fueddus de s'italianu etotu, estus a podi tzerriai "preparatzioni atletica"), si funt agataus cun feti dexi piciocheddus in sa rosa; e cun cussu tanti de giogadoris, si cumprendit beni, benit unu pagheddu mabi a ndi pesai is allenamentus, cumenti m'at scoviau Ricardu Spini etotu. Ma a sa fini, tra una cosa e s'atra, nci funt arrannèscius a agatai unu bellu tanti de giogadoris, e pruschetotu in sa fentana de su mercau de s'ierru (cussa chi s'oberrit me is primus diis de su mesi de Idas, po essi prus crarus) funt arrannèscius fintzas a arrangiai mellus is cosas, e immoi is resultaus funt bonus, cumenti festus castiendi, impari, pròpriu immubagora.

Est craru, po ndi cassai sa sarvesa is de La Palma depint ancora curri (e cumbati meda, chi mi permiteis de manigiai custu fueddu, mancai no mi praxat meda meda, e pruschetotu no mi praxit a ddu manigiai in tempus de gherras cumenti funt is nostus) e sudai, e meda puru, ma po cumenti funt incumentzadas, po cumenti funt partias is cosas, su de s'agatai giai a metadi de sa lista iat a podi essi (est, antzis!) una genia de miràculu, cumenti si narat.

E duncas, cun custus fueddus mi parit mi parit ca potzu serrai s'artìculu de custa cida puru: e mi praxit, custa cosa de s'apicai a su fueddu "miràculu", ca tenit su tastu de ispera bona, po su benidori de totus: si nd'estus a depi arragodai ca, puru candu si parit ca no nci siat prus nudda de fai, (ballit candu s'amobadiaus, s'apuntoraus de calincunu dannu mannu, candu perdeus su trabballu, candu si lassaus cun una sposa, o unu sposu, candu, duncas, si parit ca siat arribbada sa fini de una storia) ndi podit arribbai un agiudu (de su Cielu? De un amigu? De Deus?) chi si permitit de si ndi torrai a si strantaxai.

E cun custu augùriu, po diaderus, serru totu po custa cida puru. A si torrai a ligi tra seti diis, est a nai po s'ùrtimu giòbia de su mesi de friàrgiu. Sèmpiri chi su cielu bollit.
Si imprassu a forti meda.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024