Salta al contenuto principale
castelsardo festeggiamenti

Festa manna po is de su Casteddusardu: is arrubius-brau ndi cassant s'artziada in Primu Categoria

Prexu mannu in domu de is de su Casteddu Sardu, una scuadritedda bella e forti, chi rapresentat, me in su campionau de bòcia de sa Segunda Categoria, in sa Lista H, una biddixedda chi contat calincuna cosa cumenti a ses milla cristianus, prus o mancu; sa bidda duncas no est manna meda ma is piciocus allenaus de mister Emanuele Riu funt stètius is prus fortis de totus: po ddu cumprendi, iat a bastai a castiai sa lista, e duncas is numerus chi ant pesau is biancus-arrubius in bintunu bessidas. Is partidas binas funt stètias dexiaseti, tres is partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e feti una sa partida perdia, contras a is de su Lungone (chi in italianu, ddu scieis mellus de mei ma mancai ddu arregodu a totus is campidanesus chi bivint atesu de su logu, torrat cumenti a Santa Teresa di Gallura), a sa de otu bessida po su chi pertocat sa lista de sa torrada. E duncas, chistionaus de numerus, ancora po unu pagheddu: is de su Casteddu Sardu ant pesau calincuna cosa cumenti a setantacuatru gol e nd'ant cassau, est a nai bodditu, feti binti. Po cumprendi cantu funt stètius fortis, podeus feti andai a fai su contu de cantus puntus in prus ant pesau in cunfrontu de is atras scuadras chi tenint a is pabas: is de su Sorso funt stètius is aversarius prus mannus e prus tostaus (ddi naraus diaici, deu creu chi gei s'at a cumprendi ita bollu nai) ma ant serrau sa stagioni cun calincuna cosa cumenti a noi puntus in mancu; is de Su Parau (chi torrat cun Palau, in italianu), chi ant serrau sa stagioni a su de tres postus in sa lista, ndi tenint invecias doxi prus pagu; is de su Laerru, invecias, nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a trintotu, est a nai sexi prus pagu. Totus custus contus, si ddu nau sùbbitu, ddus apu fatu candu mancàt feti una giorronada ancora de giogai, ma ge si cumprendit aguali su chi bollu nai: po sa cursa a su primu postu de sa lista, chi ballit, est craru, cumenti scieis beni, po s'artziada in Primu Categoria, no nc'est stètia istoria, cumenti si narat, e duncas, tocat a fai is cumplimentus a is de su Casteddu Sardu po su chi ndi funt arrannescius a ndi pesai. In prus, is biancus-arrubius ant bintu cussa surra, cussa biga de partidas (cumenti si narat innoi in bidda mia, in Bidd'e Sorris) gioghendi beni meda, est a nai chi totus is tifosus chi nd'aproillànt a su campu po castiai is partidas ant biviu una bella pariga de domìnigus de spàssiu mannu e forti, e de su restu, su giogu de sa bòcia iat a depi serbiri pròpriu po custu; po fai spreviai  no feti is giogadoris in campu (chi funt cussus chi si spàssiant de prus, est craru) ma puru po arregalai una pariga de mesoreddas de prexu, de pasiu (tzerrieddu cumenti boleis) a sa genti de sa bidda: deu creu chi no nci potzat essi nudda de prus togu, po un assòtziu de bocia, de si fai imprassai (ddi nau diaici e mi praxit meda cumenti a fueddu e, mescamente, cumenti a bidea chi s'alluit in conca) de is tifosus e de is cristianus de sa bidda. Cumenti fadeus sèmpiri candu acabbant is campionaus, nd'eus pesau una ciaciarrada a su telèfunu cun s'allenadori, Emauele Riu, chi apu giai arremonau ainnantis, me is primus rigas de custu articulu. Funt is allenadoris chi si scoviant, duncas, totu su chi sucedit aintru de is spolladroxus, po incumentzai, e totus is cosas chi sucedint dònnia domìnigu, candu is scuadras cabant in campu po giogai sa partida, ma is contixeddus prus saporius, ddi nau diaici, funt cussus chi pertocant is segretus de is giogadoris. A nai sa beridadi, is de su Casteddu Sardu si funt agataus, de sa primu bessida fintzas a s'ùrtima, in artu, est a nai a su primu postu de sa lista e duncas me is ùrtimas tres partidas de s'annu fiant abertendi feti de tenni, in buciaca, cussa chi in italianu tzerriaus "certezza matematica", est a nai su tanti de puntus chi bastant, giustu giustu, po binci su campionau: est a nai su momentu precisu, aintru de una stagioni, innoi is aversarias, is scuadras chi currint a is pabas de sa primu de sa classi, no tenint prus sa possibbilidadi de dda cassai, ddi nau diaici. Is biancus-arrubius de su Casteddu Sardu ant lassau, duncas, cumenti si narat (e a nai sa beridadi, est unu fueddu chi, no sciu poita, ma mi praxit a amachiadura), feti is pimpirillas a is aversàrius. Is piciocus sighius de mister Emanuele Riu ant cassau s'artziada in Primu Categoria apustis de su tres a duus pesau in domu de is de sa Calangianese (chi est sa scuadra de Calanzànos, un antra biddixedda pitichedda pitichedda chi abarrat in sa provìncia de Tattari). S'allenadori, pròpriu apitzus a custu fatu, s'at contau: «Sa primu cosa chi m'est acucada in conca, candu apu inendiu is tres frùscius de s'arbitru (chi funt su signali chi fait a cumprendi chi sa partida e duncas is giogus funt acabbaus) est stètia cussa de pentzai chi seu brintau a fai parti de sa istoria de un assotziu de importu diaici mannu e gloriosu, chi me is annus passaus at donau is crais de sa scuadra a allenadoris cumenti a Bernardo Mereu, chi connosceis totus po cantu est bravu e po totus is bìncidas chi nd'at arregotu in totus custus annus de trabballu in su mundu de sa bòcia. Po mei est unu prexei diaici mannu, chi fortzis is fueddus no bastant po si fai a cumprendi su chi tengiu in su coru, s'afroddiu chi mi intendu, po essi arrannèsciu a agiudai custa scuadra a ndi pesai una stagioni chi podeus nai, chentza nesciuna bregungia, chi est stètia desemplada (chi bolit nai, ddu arregodu po is chi no ddu sciint: chentza paragone; est unu fueddu chi si manigiat pagu meda, a su mancu me in sa zona de su Campidanu de mesu, e mi fait prexei chi ndi siat bessiu a foras n.d.r), fadendi su contu chi eus fatu su numeru de gol prus mannu de totus (calincuna cosa cumenti a setantacuatru, chi beint a essi prus de tres a partida, in cussa chi tzerriaus mèdia), e nd'eus bodditu su tanti prus pagu de gol, est a nai feti binti, chi est su tanti, de su restu chi nd'ant ingotu is de su Sorso, custu po si fai a cumprendi chi nci fiant atras scuadras fortis in sa Lista H. Sa cosa de importu prus mannu, comentecasiat, fiat cussa de ndi cassai su primu postu e s'artziada in Primu Categoria, chi fiat, de su restu, sa cosa chi s'at domandau sa sociedadi ainnanis de incumentzai sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti duus, e podeus nai puru chi nci seus arrannescius, e beni meda». Sa cursa chi is de su Casteddu Sardu nd'ant pesau (ddi nau diaici) est stètia toga meda: bastat a pentzai chi me is primus undixi bessidas funt arrannescius a arregolli noi bincidas, cun feti duas partidas paregiadas. E duncas, deu creu chi nci siat su tanti po andai a castiai mellus cumenti funt andadas is cosas: in sa primu bessida, cussa de su tres de su mesi de Ladàmini (is giogus po is campionaus de sa Segunda Categoria funt incumentzaus prus a tradu meda in cunfruntu a is campionaus de sa Promozione, de sa Primu Categoria e mescamente de s'Ecellenza, ma est una cosa chi sucedit dònnia dònnia annu), is biancus-arrubius funt partius cun cincu gol scutus a faci a is meris de domu de su Lauras (chi est una biddixedda de feti dua milla e cincucentus cristianus, po si fai cumprendi, po un'antra borta torra, cumenti su giogu de sa bòcia potzat essi una cosa de importu mannu meda po is biddas pichinninnias e po is piciocheddus chi si spreviant gioghendi a bòcia); in sa de duas bessidas, is de su Casteddu Sardu ant bintu sa primu partida de sa stagioni in domu cosa insoru, est a nai a su Campu Comunali, contras a is de su Rudalza, chi est una de is scuadras de sa citadi de Terranoa, cun su resultau de duus a zeru. In sa de tres bessidas, invecias, contras a is de s'Erula (cun sa scuadra chi rapresentat una biddixedda de calincuna cosa cumenti a seticentus cristianus), is de su Casteddu Sardu si funt depius acuntentai, po sa primu borta, de feti unu puntixeddu: custu bolit nai, est craru, chi sa partida s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru. A sa de cuatru bessidas, est arribbada una de is partidas de importu prus mannu de totu sa stagioni, contras a is de su Sorso, chi eus arremonau giai, poita funt stètius is aversarius prus fortis e tostaus, chi fadeus su contu chi ant serrau sa stagioni a su de duus postus in sa lista; is de su Casteddu Sardu ant sighiu a curri, forti cumeti unu trenu, ddi nau diaici, e ant bintu sa batalla fadendi cuatru gol; duus funt stètius, invecias, is gol fatus de is de su Sorso. A sa de cincu bessidas, po sa partida chi s'est giogada in Sa Maddalena, in su Campu Comunali "Pietru Secci", is biancus-arrubius sighius de miser Emanuele Riu ant bintu cun feti unu gol, una cosa chi est sucedia feti un'antra borta, a sa de ses bessidas de sa lista de partidas de sa torrada, in domu de is de su Figari; custu po nai su spantu chi ant fatu, fadendi su contu chi in dònnia partida is arrubius-biancus arrannesciant a ndi pesai sèmpiri calincuna cosa cumenti a duus – tres gol cumenti a mìnimu. Pròpriu po su chi s'apu contau immoi, no s'at a spantai benni a sciri chi in sa partida contras a is de su Figari etotu, ma a s'andada, ddi naraus diaici, Fraoni e is cumpàngius nd'ant pesau seti gol, custu giai giai po recuperai su chi no funt stètius bonus a fai in sa partida ainnantis. Duncas, po acoitai unu pagheddu contendu is cosas, si potzu nai ca is de su Casteddu Sardu ant bintu po duus a unu in domu de is de su Laèrru, po tres a zeru in domu de is de sa Polisportiva de Lungone, cun tres gol contras a is de sa Calangianese de Calanzanos, chi tra is atras cosas eus giai arremonau, e apustis est arribbada se sagunda partida chi s'est serrada cun su resultau in paridadi, chi est stètia cussa contras a is de su Sporting Cantera, chi est s'atra scuadra chi rapresentat sa bidda de Sorso (duas scuadras de bòcia in una bidda de catodixi milla cristianus nci podint capi beni meda chentza si trebai is peis s'una cun s'atra).In s'ùrtima bessida de s'annu beciu (est a nai de su duamilla e bintunu), is biancus-arrubius ant bintu cun feti unu gol in prus de is aversarius, est a nai cun su resultau de duus a unu. Apustis de totu su chi s'apu contau, si cumprendit mellus s'afroddiu, su prexu de s'allenadori de is de su Casteddu Sardu candu contat: «Eus fatu, po diaderus, unu trabballu de importu mannu meda, is de sa sociedadi funt stètius sèmpiri acanta de sa scuadra, no s'ant fatu mancai pròpriu nudda, fintzas de is primus diis. In s'istadi, tra is atras cosas, funt arrannescius a ndi pesai una rosa forti meda, cun piciocus chi tenint una biga de callidadis bonas e chi si funt postus a trabballai cun gana bella e cun spìritu de sacrifìciu. Gràtzias a totu su trabballu chi ant fatu nci seus arrannescius a giogai dònnia domìnigu sèmpiri prus beni.Is resultaus nd'arribbant apustis, est craru: chi tui fais su trabballu cosa sua aintru de sa cida podis abarrai seguru chi su domìnigu is cosas ti andant beni». In sa segunda parti de sa stagioni, chi est incumentzada, si ddu arregodais beni e fortzis mellus de mei, unu mesi prus a tradu de su chi depita, po crupa, sèmpiri, de cussu tialu de Covid e de su spaniamentu de sa mobadia, is cosas po is de su Casteddu Sardu funt andadas mellus puru. «No si seus mai frimaus de curri — contat mister Emanuele Riu — e no seus torraus agoa nemmancu de unu centìmetru, ddi nau diaici, cosa chi fortzis no ballit, feti, po sa partida perdia contras a is de su Lungone, ma tocat a nai puru chi seus arribbaus a sa dì cun unu zeru tundu tundu po su chi pertocat is partidas perdias. Nd'est bessida a foras una partida strambeca meda: dda podestus binci nosu puru, ma a sa fini is tres puntus si ddus pigant cussus chi arrannescint a fai su gol, chi est sa cosa, est craru, chi, in custu giogu a su mancu, fait sa diferèntzia». Candu nd'arruis, candu imbrunchias (po manigiai un antru fueddu chi mi praxit meda po cumenti sonat, e sa limba sarda est prena fintzas a cucuru de fueddus chi sonant beni o ca mi faint arriri), ballit po is partidas de bòcia ma puru po totus is cosas chi si sucedint in sa vida, nc'est feti una cosa de fai: circai de si ndi pesai, su prus allestru chi podeus, poita, diaderus, no nc'est atra cosa chi si podit fai. «Cussa pistada s'est serbida po agatai su febi, ddi nau diaici, sa gana bella po cabai in campu sa cida avatu contras a is de sa Calangianese: cussus tres puntus chi nd'eus cassau sa dì si funt serbius pròpriu po ndi cassai s'artziada in Primu Categoria. Chi fadeus beni is contus, duncas, puru bincendi contras a is de su Lungone estus dèpiu abertai a sa cida avatu. Fiat scritu in su destinu cosa nosta, mi praxit a ddu nai diaici, chi depestus serrai is giogus in Calanzanos». Mi connosceis cumenti seu fatu, sa cantidadi manna de cosas chi tengiu badda badda in conca e scieis puru, chi eis lìgiu un articulu de cussus chi ndi pesu in su sardu chi si chistionat in su Campidane de Mesu, de cantu mi praxit a mi strollicai (chi est una cosa chi, cun su tempus, apu depiu unu pagheddu studai, po no mi fai pigai tropu de s'afroddiu e de is chistionis), e duncas, ia a podi abarrai po oras e oras a chistionai de su destinu, de cantus cosas ddoi funt, in sa vida cosa nosta, in sa vida de unu cristianu, chi parint, diaderus, scritas de sa mau de Deus (mi praxit a dda ponni diaici, a su mancu po oi). Ma circu de no mi stròllicai tropu e dda acabbu innoi, si du promitu. Torrendi, duncas, a is de su Casteddu Sardu (chi est sa chistioni de importu prus mannu de s'articulu chi ndi seu pesendi), calincunu iat a podi pentzai chi is atras scuadras, est a nai is aversàrius, fessint tropu dèbbilis, ma a parri de mister Emanuele Riu is cosas no funt diaici, antzis: «Po nosu est stètia un'annada bella e tostada: is chi beniant a giogai contras de nosu teniant su gorteddu in mesu a is dentis (cumenti si narat); sa lista chi pertocat is scuadras de sa Gaddura fiat unu de is prus difìcilis, a su mancu custu est su parri de totus cussas chi ant giogau in sa Lista H. Pròpriu po custu arranneci a binci s'at fatu prexei meda, cumenti s'at fatu prexei meda, de su restu, arriciri totus is cumplimentus de is aversarius puru, chi s'ant torrau gràtzias puru po su modu chi tenestus de si cumportai a foras de su campu, est a nai candu sa partida fiat acabbada: eus circau de essi sèmpiri serius e rispetosus. Est una cosa chi si prenit su coru, fintzas a cucuru, de afroddiu». Riu sighit a contai: «Mi parit de podi tocai su cielu cun unu didu de su prexu chi m'intendu in conca, fadendi su contu chi seu a sa primu esperièntzia, in totu sa vida mia, cumenti a allenadori, e po immoi is cosas funt andendi beni meda, est craru, chi da prus no ia a podi pediri. Su trabballu cosa mia peròu no est diaici trumentosu, custu poita is piciocus cosa mia, cussus chi faint parti de sa rosa, si cumprendit su chi bollu nai, ant ascutau totus is cunsillus chi ddis apu donau, gioghendi is partidas cun sa seguresa chi tenint is scuadras mannas e prus fortis. Est stètiu bellu — contat Riu, e cun custu serraus puru po s'articulu de oi — torrai a biri una biga de genti a su campu a fai su tifu po is giogadoris de sa scuadra de sa bidda cosa insoru. Sa bidea cosa nosta, duncas, est cussa de fai torrai a portai su Casteddu Sardu me is categorias prus artas chi ddoi funt in Sardìnnia, partendi de sa Primu fintzas a arribbai, est craru, a s'Ecellenza».

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Seconda Categoria