Salta al contenuto principale
promotzioni festas

Is giogus de is diletantis no si frimant nemmancu po sa festa de is traballadoris

E duncas, a cantu parit (chi su calendàriu no est contendumì brullas, cumenti s'arrapitu fatu fatu, de su restu, tanti po arriri unu pagheddeddu, ca mabi no at a fai de seguru) seus arribbaus a su mesi de maju puru, e gràtzias a Deus, a su Cielu (o gràtzias a su chi boleis bosatrus, po segai a crutzu sa cosa), nci seu arribbau (chistionu po mei) chentza tropus daboris e chentza tropus pentzamentus lègius in conca, e custa, a su mancu a parri miu, est una de is cosas de importu prus mannu. E duncas, e intzandus, no potzu fai atru ca isperai ca is cosas siant andendi beni, concas a su mellus, si cumprendit, po bosatrus puru. 

Incumintzu s'artìculu de custa cida (chentza sciri cali arrastu apa a sighiri, cali ant a essi is legas chi eus a matziai, ddi nau diaici, gioghendi unu pagheddeddu, ma unu pagheddeddu feti, a fai su poeta) pròpriu fadendusì is augurius, e mi benit in conca custa cosa: tra totus is animabis chi ddoi funt in su mundu (chi esistint e s'agatant in custa terra, fait a ddu nai diaici puru), s'omini, deu creu custu a su mancu, est s'ùnicu chi podit pentzai su beni (cumenti a su mabi, est craru) po is atrus; est a nai, duncas, ca de cussu chi ndi scieus, s'omini est s'ùnicu chi podit augurai cosas bellas a is atrus (s'auguru de no tenni tropus fastìdius, o tropus strobbus, o tropus daboris), cumenti iat a podi sucedi, mancai, cun is pregadorias, ma a sa pròpria manera, si podeus augurai puru su mabi: "isperu chi ti potzast morri immoi etotu, mancai ingurtiu de su fogu", po su chi podeus tzerriai maleditzionis. E duncas, po torrai a s'esèmpiu chi apu pigau immubagora, no creu pròpriu ca is crucueus, o is canis, o is pisitus (is gatus, cumenti funt costumaus a ddus tzerriai in caba de susu), abarrint a totu dì a pentzai a is atrus in custu modu. Feti s'omini, duncas, ddu podit fai. E nci iat a essi de cumprendi, mellus, chi is pregadorias e is maleditzionis funtzionint o no. 

E pigaus s'esèmpiu de is tifosus, po si cumprendi mellus: ita fait sa genti, difatis, candu andat a biri sa partida de càlciu (ma ballit puru po totus is atrus sport chi esistint in dì de oi, si cumprendit), chi no su de augurai su beni (e duncas, mancai, de nd'aciapai, de ndi cassai unu gol) a is giogadoris de sa scuadra cosa insoru, e augurai totu su mabi (e a bortas arribbaus puru a esagerai, a nai sa beridadi) a is giogadoris de sa scuadra de is aversàrius (e a bortas seus diaici malus, candu fadeus su tifu contras a sa scuadra de is aversàrius, chi de sa buca, e duncas de sa conca, si ndi bessint aforas fintzas is cosas peus, ca arribbaus adderetura a ddis circai is mammas e is isposas, e is pobiddas, e is ajajas, e a ddis augurai sa morti puru, o de si strupiai mabi). 

De su chi si contant is allenadoris e is giogadoris etotu, su tifu (e duncas, si cumprendit, is tifosus) funt (diaici ddus tzerriant, a su mancu) su de doxi giogadoris in campu, pròpriu po sa fortza chi donant, chi regalant, a is piciocus chi currint avatu de sa bòcia po noranta minudus, dònnia dònnia cida, po noi mesis de sighiu. E duncas, candu calincunu fait su tifu po tui (e duncas, si iat a podi narai, ti augurat de fai beni su trabballu cosa tua) est donendudì una manu de agiudu; sa pròpriu cosa si iat a podi narai, prus o mancu, candu calincunu circat de ti portai isfortuna, maba sorti, e duncas est circhendi de ti ndi bogai, de ti ndi furai su coràgiu. 

E duncas, de su chi si contant is giogadoris e is allenadoris etotu (e sa cosa ballit puru po is grandus campionis chi giogant in sa Sèrie A), candu unu ti augurat su beni est cumenti chi siat fadendi (cumenti chi ndi siat pesendi) sa faina impari a tui; candu unu ti augurat su mabi, est circhendi de fai de totu po ti fai sballiai. E diaderus, no sciu cantus atrus animabis arribbint a fai cosas diaici, ma po s'omini, fait a ddu nai, est una cosa normali. 

E duncas, torrendi a nosu, deu mi ndi ia a podi pesai de su letu cun sa conca prena, fintzas a cucuru, de pentzamentus lègius (contras a is atrus, puru, mescamente), e cun sa gana, mancai, de biri totus mortus; ma mi ndi potzu puru scidai e pesai de su letu e incarrerai cun sa giorronada e is fainas cosa mia, cun sa conca prena de isperas bonas: "ispereus ca tali persona potzat stai beni, ispereus ca po tali persona su trabballu potzat essi bonu; ispereus ca sa tali persona no tèngiat tropu frius, o tropu basca, o no sunfrat tropu po is daboris". 

E torraus a sa duda chi nd'apu bogau aforas pròpriu immubagora: cantu ballint is pentzamentus ca teneus in conca e chi funt acapiaus a is atrus? Cantu ballit una pregadoria? 
Est craru, custu no est su logu innoi podeus abarrai oras e oras a chistionai, a ciaciarrai, mellus, a arraxonai apitzus de custas cosas (de su restu, is artìculus chi ndi pesu dònnia giòbia, chentza ndi sartai nemmancu unu, aintru de un annu, ia a depi chistionai, puru e feti de sticadas de pei), ma su chi mi parit craru est ca, in sa vida cumenti in su giogu de sa bòcia etotu, sa fidùcia chi tenis apitzus de tui etotu (e de is atrus, est a nai, mancai puru, apitzus de is cumpàngius de scuadra cosa tua etotu) podit fai sa diferèntzia, in su beni cumenti in su mabi, cumenti si narat. 

E immoi, mi benit in conca custa cosa puru (chi unu pagheddeddu nci brintat cun su tifu, cun is augurius e cun is pentzamentus bonus, e mancai, cun is pentzamentus lègius puru): mi nd'arregodu, craru craru, cumenti chi fessit sucèdendi immoi, ca candu fia piticheddu e, mancai, incumentzammu a incarrerai cun una faina, unu trabballu, fintzas in unu giogu, sa primu cosa chi babbu miu mi naràt fiat: "aturadì atentu: là chi diaici imbrunchias, là chi diaici dda arrogas, la chi diaici ti strupias, la chi diaici no si fait". 

E si cumprendit, deu creu ca no fessit su modu mellus po fai su tifu po mei, ma poi dònnia unu de nosu si cumportat, e dda pentzat, cumenti mellus creit (cumenti si narat in italianu puru, de su restu); e duncas deu seu crèsciu in una famìllia innoi is apensamentus lègius (o pentzamentus, cumenti si podit narai puru) funt sèmpiri stètius unu pagheddeddu de prus de is pentzamentus bonus, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si narai. Sa bon'anima de mamma mia puru, e cun custu dda serru, si fadiat pigai de sa sprama e arribbat a pentzai su peus po (giai giai) dònnia cosa: chi mancai beniat a sciri chi stadia mabi, intzandus pentzàt acoitu a mobadias lègias meda, e duncas fiat totu unu curri de su dotori; e candu, mancai, pigammu unu votu lègiu a iscola, intzandus fiant disisperus mannus cumenti a cresias (m'est bèniu de ddu narai diaici, a trassa de poeta etotu), ca issa si biiat giai su fillu a trassa de burricu, unu bonu a nudda po totu vida. E cun custu (e serru diaderus cun is strollichiminis, a su mancu po oi) no bollu narai chi babbu e mama cosa mia no m'ant mai agiudau a mi ndi torrai a pesai apustis chi, mancai, ndi seu arrutu, ma sa mentalidadi gei dda eis cumprendia, deu creu, cali fiat: candu m'ammobadiamu, po nd'arremonai feti una, po primu cosa arribbànt is tzerrius e is struncius ("cussu est poita" si megànt, " tali dì ndi ses bèssiu de domu chentza de ti imbussai beni; cussu est poita no mi ponis a menti"), e feti apustis circastus de aderetzai is cosas. E duncas, dda serru cun custus stròllichimins e torraus a nosu, a su chi apu scritu ainnantis, deu pentzu chi su de augurai su beni a is atrus (e fintzas su de pregai po su beni de is atrus) siat una de is cosas prus de importu, prus togas, ca un'omini podit fai po sa vida de un antru. 

E isperu, diaderus, ca po bosatrus puru is cosas siant andendi beni, e si cumprendit, ca in custu mundu is foradas, is stampus innoi nci podeus arrui (mi benit de ddu narai diaici, e isperu ca si cumprendat su chi tèngiu badda badda in conca), no ammancant de seguru: e immoi chi nci seu, si contu puru custa cositedda (si ndi furu feti dexi segundus, si ddu promitu): in s'interis ca fia in su forru de su pani (megu a chistionai de su chi m'est sucèdiu custu mengianu etotu), abertendi su turnu cosa mia, si cumprendit, apu biu ca ddoi fiat unu piciocu chi connòsciu (at a tenni cincu-ses annus in prus de is chi tèngiu deu) ca fiat abertendi, pròpriu cumenti fia fadendi deu, ma issu peròu fiat sètziu in sa machina cosa sua; candu biu, duncas, ca sa picioca chi si donat su pani s'est incarada aforas de sa butega po domandai a su piciocu ita boliat; duncas ddi at cuncodrau sa busta cun su pani, su presciutu segau a fitas e puru duas birras piticheddas e si ddas at portadas fintzas a sa machina. Si cumprendit cumenti andant is cosas in una bidda pitichinninnia cumenti podit essi cussa innoi bivu deu (de calincuna cosa cumenti a corantatres annus, a nai beni is cosas cumenti staint): totus sciint totu de totus, e candu no sciint is cosas, intzandus ddas domandant a is atrus. E duncas, ddoi fiat una feminedda, ca biu fatu fatu, ca po primu cosa at domandau a sa picioca chi trabballat in su forru de su pani chini fiat (est a nai: fillu de chini est, e cumenti si tzerriat), e po segunda cosa at domandau chi stadessit mabi; e duncas, sa panetera no at potziu fai atru ca ddi narai ca eia, cussu piciocheddu, mancai giòvunu, no arrannèscit prus a abarrai strantaxu, cumenti si narat, est a nai ca po crupa de una mabadia lègia lègia meda, no arrannescit a abarrai in peis po meda tempus. E sciadau issu, s'est megada cussa femina, po sa prova chi ddi est tocau de si bivi. A nai sa beridadi, immoi chi nci pentzu, M. (diaici si tzerriat su poburu isfortunau), mi ndi iat giai chistionau de su mabi chi teniàt de cumbati, e custu giai una bella pariga de annus fait; e no parit berus, po diaderus, de cantu arroris ddoi funt in custu mundu chi si podint carrigai apitzus de unu momentu a s'atru. E immoi, ddu cumprendeis (mancai mellus) su motivu poita a s'incumintzu de custu artìcolu s'apu augurau de stai beni; e duncas, dda serru diaici, chi mancai stadeis mabi, si auguru de si ndi podi scabbulli acoitu de su dannu. No sciu chi, po totu su chi s'apu nau fintzas a immoi, nci brintit su fatu ca apu biu, pròpriu ainnantis de atacai cun su trabballu cosa mia (e duncas, si cumprendit, cun custu artìcolu), sa fotografia de unu giogadori de s'FC de Alghero (una de is duas scuadras chi ddoi funt in sa citadi de s'Alighera, si cumprendit, e po essi prus pretzisus, seus chistionendi de sa scuadra chi at bintu su campionau de sa Segunda Categoria e chi nd'at cassau s'artziada, duncas, est craru e si cumprendit, in su campionau de sa Primu Categoria), crocau in unu letu de s'uspidali, in s'interis chi abertat de ndi sanai de unu dannu chi nd'at tentu in una de is ùrtimas partidas chi at giogau cust'annu. 

E duncas (torrendi, ancora, a sa chistioni de si fai is augùrius is unus cun is atrus, mescamente candu is cosas no andant beni, o no andant cumenti podestus bisai) is de s'assòtziu, mi parit una cosa bona, nd'ant fatu bessiri aforas, in sa pagina cosa insoru chi tenint in cussu tialu de Facebook, cuatru fueddus, pròpriu, po fai fortza a su piciocu, chi immoi no est annadendi, de seguru, in acuas bonas: "auguraus a su centrucampista cosa nosta de ndi sanai chitzi e acoitu". 

Duncas, chi si seis domandendi poita deu ndi seu prenendi s'artìculu de custa cida cun totus custus stròllichiminis, si sigu a narai (si sigu a arrapiti, ca fortzis sonat puru mellus) ca una de is cosas de importu prus mannu, candu ndi pesu is artìculus in sardu (e chi ndi bessint, si ddu naru torra, dònnia dònnia giòbia de s'annu, chentza de ndi sartai nemmancu unu, est craru) est cussa de manigiai sa cantidadi prus manna de fueddus. Si cumprendit beni: chi depessi chistionai, chi depessi abarrai innoi a scriri (mellus puru) feti de resultaus de bòcias, e de partidas, e de is giogadoris chi faint is gol, intzandus ia a manigiai feti (e sèmpiri) cussus binti o trinta fueddus (binti o trinta po modu de narai, ca no est ca seu abarrau innoi a ddus contai a unu a unu, e mi parit craru puru), e nci iat a essi diaderus pagu de imparai, de nou, siat po bosatrus, ma sa cosa ballit puru po mei, mi parit craru puru. E invècias, chi mi donais su permissu, cumenti si narat, chi mi donais sa possibbilidadi (ca fortzis cratzat mellus puru po cumenti sonat) de chistionai de atras legas puru, intzandus potzu manigiai una cantidadi meda, ma meda, ma meda prus manna de fueddus de su chi ia a fai. E pròpriu po custu, duncas, sigu a curri in s'arrastu cosa mia, mancai no scipia mai (cumenti s'apu giai narau) cali at a essi s'arrastu chi sigu, dònnia dònnia cida, po ndi pesai is artìculus in sardu campidanesu (o, mellus: in su sardu chi si chistionat innoi in Bidd'e Sorris). 

De seguru (e fadendi diaici mi parit totu de intendi torra sa bon'anima de nonna mia a su telefunu), una de is cosas chi no ammancu mai de arremonai me is artìculus in sardu, est cussa apicada a su tempus chi passat, e a su tempuis chi fait, diaici a su mancu mi benit de tzerriai sa cosa. E duncas, de su fatu chi seus arribbaus giai a su mesi de maju si ddu apu narau pròpriu me is primus rigas, e no mi parit nemmancu berus; funt stètias diis bonas, de su restu, fadendi su contu ca sa cida passada ddoi fiat sa festa de su binticincu de abrili (cussa po sa liberatzioni de s'Italia de su nazi-fascismu, cumenti si tzerriat in italianu puru, e duncas, sa fini de sa ditadura de Benitu Mussolini in Italia), ca fiat de giòbia etotu, tra is atras cosas, e su bintotu fiat sa festa po sa dì de sa Sardìnnia, cumenti dda tzerriant (mancai fessit de domìnigu) e immoi eus a fai festa puru cras, chi at a essi su primu mesi de maju, de mèrcuis, (apu incumentzau a scriri s'artìculu de custa cida pròpriu su martis, mancai nd'at a bessiri aforas su giòbia, cumenti seu costumau a fai de una bella pariga de annus, a narai sa beridadi). Ma tocat a narai, puru, ca no nc'ant a essi atras festas fintzas a su duus de su mesi de lampadas (sa festa de sa Repubrica, diaici dda tzerriant), ma de custu eus a tenni totu su tempus po ndi chistionai mellus. 

E duncas, po medas de bosatrus sa primu dì de su mesi de maju at a essi una dì de pàsiu (o de sprèviu, mancai puru, mescamente po is chi ant a cabai a Casteddu, impari a cussus chi in Casteddu nci bivint giai, po sa festa e sa processioni de Sant'Efis), ma no po nosu de su Diàriu Sportivu, fadendi su contu ca is de su Cumitau Regionali ant pentzau (ant pentzau beni, po su chi mi pertocat) de nci ponni (de nci stichiri, chi si praxit de prus cumenti sonat) una giorronada de partidas, fadendi su contu ca medas giogadoris ant a tenni sa dì libbera de su trabballu (e ddu scieis, ca po is diletantis, est a nai po cussus chi ndi cabant in campu po su spàssiu, e no de seguru po incasciai barcas e barcas de dinai, cumenti invècias faint is grandus giogadoris, is grandus campionis de sa Sèrie A, e biaus issus, mi benit giai giai de narai, su trabballu est sa cosa de importu prus manna). 

E duncas, cumenti si podeis immaginai a solus, cumenti podeis cumprendi beni, po mei (e po is atrus collegas cosa mia) nc'at a essi de sighiri is partidas de is duas listas de sa Promotzioni, e puru totus is partidas de is cuatru listas de sa Primu Categoria, fadendi su contu ca is de s'Ecellenza ant serrau is giogus pròpriu custu domìnigu passau, e invècias is de sa Segunda Categoria ddus ant serraus duas cidas fait. Ma immoi, is de sa Segunda Categoria funt gioghendi is partidas finalis (e chi funt cussas chi, a sa moda de is ingresus etotu, podeus tzerriai, tanti ca seus costumaus a fai diaici etotu, play-off e play-out, e chi funt is partidas chi ballint po ndi artziai de categoria e po no ndi cabai in sa de Tres), antzis, a nai sa beridadi, ant incumentzau pròpriu custu fini de cida passau. E immoi chi nci seus (e fiat ora puru, s'at a megai calincunu de bosatrus) podeus andai a castiai impari cumenti funt andadas is cosas, diaici incumentzaus a chistionai puru unu pagheddeddu de bòcias, e de resultaus. E si ddu nau acoitu: chi fessit po mei, chi duncas depessi pentzai feti a su guadàngiu cosa mia, ia a abarrai innoi, a totu dì (de su restu est su trabballu chi fatzu, chi ndi pesu me is artìculus in italianu chi agatais innoi etotu, in su giàssu de su Diàriu Sportivu, duncas), a si chistionai de partidas e de resultaus, e ia acoitai, e meda puru, meda de prus de su chi no mi sucedit chi abarru innoi a mi spremi is crobeddus circhendi calincunca cosa ca potzat essi de importu puru po totus cussas personas chi, mancai, no sighint is chistionis acapiadas a su mundu de su càlciu de is diletantis ma tenint prexei (tenint agradessu, cumenti si iat a podi narai) a lìgi calincunu contixeddu scritu in lingua sarda. 

E duncas, fia contendusì de is partidas. 
Duncas, in campu, e chistionu de custu domìnigu passau, est craru, funt cabaus is de su Domusnoas, chi funt arribbaus a su segundu postu de sa lista, a is pabas de is de su Santadi, po su chi pertocat sa Lista B, chi ant arriciu sa visita, cumenti si narat, de is de sa Bariese, una de is duas scuadras chi s'agatant, in dì de oi, in Barì (s'atra, cumenti eis a sciri beni, e chi no ddu scieis deu seu innoi pròpriu po si ddu arregodai, est cussa de su Barìsardo, chi currit in su campionau de s'Ecellenza, chi est su prus mannu, cussu de importu prus mannu, po ddu nai mellus, tra totus cussus chi ddoi funt in Sardìnnia); e is allenus, duncas, (is ollastrinus, cumenti ddus estus a podi tzerriai, puru), ant bintu sa partida cun su resultau de duus a unu; a nai sa beridadi, is primus a ndi cassai su gol funt stètius pròpriu is meris de domu, cun Marongiu, candu fiat passada feti una mes'ora de giogu; ma a duus minudus de sa fini de su primu tempus Boi at agatau su gol de s'unu a unu e at torrau a ponni is cosas in echilìbbriu, cumenti si narat. Apustis de feti dexi minudus de giogu in su segundu tempus, duncas, Mameli at agatau su gol chi est bàlliu po su duus a unu. Festa manna (si iat a podi narai diaici puru) po is de su Bottidda, chi funt arribbaus a su segundu postu de sa Lista E, a is pabas de is de s'FC de Alghero (sa scuadra de s'Alighera chi eus arremonau pròpriu ainnantis), e chi funt stètius bonus a binci, cun su resultau togu meda de duus a zeru, in domu de is de su Ruinas, chi funt stètius cussus chi funt arribbaus a is pabas de is de sa Sanverese (sa scuadra de Santeru), in sa Lista D. Is gol po is de su Bottidda portant sa firma de Musu, chi at stampau sa porta de Dessì a su de trintaduus minudus, e de Florenzi, chi at agatau su segundu gol pròpriu me is ùrtimus segundus de sa partia. In sa de tres partidas chi ballint po is play-off (e, duncas, chi ballint po ndi artziai in su campionau de sa Primu Categoria, si cumprendit beni) is de su Laerru (sa scuadra chi est arribbada a is pabas de is de su Malaspina, in sa Lista G) ant bintu sa segunda partida puru contras a is de sa Lulese (sa scuadra chi nd'ant pesau in Lùvula), cun su resultau de unu a zeru, gràtzias a su gol pesau de Pes, a su de norantases minudus de sa partida (candu su tempus de is giogus, duncas, fiat giai spàciau de unu bellu pagheddu, a narai sa beridadi). In sa primu bessida, invècias, is de su Laerru fiant stètius bonus a binci cun su resultau de tres a unu. 

E immoi chi nci seus, torra, andaus a castiai, sèmpiri impari, chi seis de acòrdiu cun mei, cumenti funt andadas is cosas po is partidas finalis chi ballint po abarrai po un antru annu, est a nai po sa stagioni de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu, in su campionau de sa Segunda Categoria. E duncas, is de s'Orione 96, una de is scuadras chi s'agatant in dì de oi in Ceraxius, ant bintu sa primu partidas (sa primu de duas, si cumprendit) contras a is de s'Havana de Santu Basibi, cun su resultau de cuatru a duus; is de su Calcio Silicua, invècias, si funt dèpius acuntentai de s'unu a unu chi nd'est bessiu aforas a s'acabbu de sa partida contras a is de su Bindua; prexu puru po is de is Amatori de Jerzu, chi ant bintu cun su resultau de duus a unu contras a is de su Gelisuli; bìncida toga meda puru po is de s'Allai, chi ant donau cuatru bussinadas a is de s'Oristanese (cuatru a unu su resultau finali de sa partida, po essi prus pretzisus) e tenint unu pei e mesu (cumenti si narat in italianu etotu) in Segunda Categoria puru po s'annu chi at a benni. S'est serrada cun su resultau in paridadi, ma cun cuatru gol in totu, ca no funt pagus de seguru, sa partida tra is de s'Ozierese (una de is scuadras chi ddoi funt in Otieri in dì de oi), e is de su Norghiddò: po is meris de domu is gol portant sa firma de Deledda, chi nd'at cassau su primu gol apustis de feti cuindixi minudus de giogu, e su segundu, invècias, giai giai a s'acabbu de sa partida etotu (candu ammancànt feti cuatru minudus, po essi prus pretzisus); is aversàrius, invècias, depint torrai gràtzias a Careddu, chi nd'at cassau duus gol togus meda tra su de sessantaduus minudus e su de sessantacincu minudus (de su segundu tempus, est craru). Serraus, duncas, cun is de su Codaruina, chi ant bintu sa partida, chi ant giogau in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Fiolinas, cun su resultau de unu a zeru, e gràtzias a su gol chi at fatu Cugusi, candu ammancant feti doxi minudus a sa fini de sa partida. E immoi, custu domìnigu chi at a benni, is scuadras chi eus arremonau ant a torrai in campu po un'antra bella giorronada de partidas, isperendi ca su tempus fetzat a bonu. 

E immoi chi nci seus, sèmpiri chi seis de acòrdiu cun mei (desinò podeis sèmpiri serrai custa pagina e andai a ligi calincuna cosa chi potzat essi de importu prus mannu po bosatrus, ca seis libberus de scerai su chi s'aggradessit de prus, si cumprendit, e ita si ddu nau a fai?), si naru puru cussas duas o tres cositeddas chi tèngiu badda badda in conca apitzus de su tempus chi est fadendi (fadendi su contu ca de su tempus chi passat po oi puru nd'eus chistionau giai bastanti): no sciu de bosatrus, no sciu cumenti dda pentzais, intzandus, ma a mei a su mancu totu custu bentu est pighendumì giai giai a conca; ndi fia arraxonendi cun un'amiga mia stimmada, pròpriu is atras diis, ca est tirendi custu bentu forti (e tontu, si iat a podi narai diaici puru, a giogai a fai unu pagheddeddu is gaurrus) de calincuna cosa cumenti a tres-cuatru cidas de sighiu chentza de acabbai nudda, e no si podit narai de seguru chi est stètiu unu mesi de abrili diaici druci cumenti invècias podestus isperai, chi est berus, puru, chi me is diis passadas at torrau a fai una bella passada de frius, ca parestus torra in s'ierru (iat a bastai a narai ca in cab'e susu, in logu de montagna, a Desulo e in su Gennargentu, duncas, at torrau a niai puru) e duncas mi seu depiu arrendi deu puru, e ita si ddu naru a fai? M'est tocau puru a torrai a allui su fogu, mancai feti po una noti. De acua, peròu, nd'eus biu pagu e nudda, a su mancu innoi in su Campidanu de mesu, e no sciu chi me is atras partis de sa Sardìnnia is cosas funt andadas mellus (o diaici agualis); de su chi apu lìgiu in custas ùrtimas oras, peròu, immoi e po totus is oras chi ant a benni (chistionu de oi chi est martis, cumenti s'apu arremonau ainnantis, ca po custa cida seu scriendi s'artìculu una pariga de diis ainnantis de su giòbia, chi est sa dì innoi ndi bessit aforas), iat a podi arribbai su tempus mau meda, e duncas puru s'acua; e de cussu chi narant is grandus dotoris chi sighint is previsionis de su tempus, ndi iat a depi (ndi iat a podi, fortzis cratzat mellus puru cumenti sonat) ghetai unu bellu tanti de acua, chi est su chi seu isperendi (no sciu de bosatrus, ma iat a fai a narai puru: su chi seus isperendi) giai de una bella pariga de cidas, chi si nd'arregodais de su chi apu scritu me in totus is artìculus de custu mesi etotu. E duncas, de su chi narant is grandus dotoris chi circant de cumprendi, ainnantis de s'ora, su tempus chi at a fai, is cosas si iant a podi fai tostadas, o nieddas (chi si praxit de prus cumenti sonat) po sa festa de Sant'Efis puru, chi est una de cussas de importu prus mannu, no naru in totu sa Sardìnnia ma de seguru po is casteddaius e po totus is biddas chi, mancai, ddoi funt totu a giru a giru. A si nai sa beridadi deu no seu costumau a andai a biri sa processioni e totu sa fila de genti bistida cun is bistiris antigus sardus (mancai siat una cosa chi mi praxiat de castiai, pruschetotu, a sa tialu de sa televisioni) e mi parit mi parit ca nd'apa a fai de mancu puru cust'annu. E duncas, no tèngiu nesciuna timoria, cumenti si megàt sa bon'anina mamma mia, de mi sciundi, antzis, cumenti est giai narendi calincunu, s'acua serbit, e meda puru, e duncas iat a podi essi una cosa bona (po is sartus mescamente, ma puru po is digas innoi ddoi est s'acua chi s'eus a bufai in s'istadi e chi, mancai, eus a manigiai po si sciacuai candu ndi torraus a domu apustis de una dì a mari, mancai) chi Sant'Efis si fadessit sa gràtzia de si regalai calincunu stiddiu in prus de is chi at fatu in totu custu ierru ( e chi funt stètius giai nudda, si cumprendit). Isperendi, mescamente (e cun custu acabbu diaderus cun is stròllichiminis, a su mancu fintzas a sa cida chi at a benni), ca no fetzat dannus, chi est sa cosa de importu prus mannu. E isperendi, puru, ca no ndi fetzat sartai is partidas chi s'ant a giogai cras, desinò po su calendàriu iat a essi unu strobbu mannu, est a nai ca nci iat a essi su bisòngiu de ddas recuperai torra, e cun sa stagioni chi est acabbendi, chi est po acabbai, nci iant a podi essi de is strobbus mannus. Ma no cumbenit, a su mancu a parri miu, si cumprendit, de pentzai a sa conca arrogada ainnantis chi nd'arribbit su dannu, est a nai ainnantis de tenni is daboris. 

E duncas, e intzandus, s'ùrtima cosa chi potzu fai, diaderus, po oi, sa cosa chi mi benit de fai, arribbau a custu puntu de sa chistioni, est cussa de andai a castiai (impari a bosatrus, est craru), calli funt is partidas de importu prus mannu chi s'ant a giogai custu mercuis: po su chi pertocat sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni, parteus pròpriu cun issus, is primus de sa classi, ddus tzerriaus diaici, cumenti chi festus a iscola, de su Muristeni, ant a circai de curri ancora prus a forti de su chi ant fatu fintzas a oi, in sa partida chi ant a depi giogai, in domu cosa insoru etotu, contras a is ùrtimus de sa classi de su Gonnosfanadiga (sa scuadra chi nd'ant pesau in Gonnos, e giai si cumprendit beni). E duncas, at a essi sa partida tra is primus e is ùrtimus; e tra is duas scuadras ddoi funt, badda badda, calincuna cosa cumenti a sessantanoi puntus, ma sa cosa chi mi benit de narai, e chi mi parit siat de importu prus mannu, est ca is de su Muristeni, a su mancu fintzas a immoi, no ant ancora pèrdiu nemmancu una partida (e de seguru is piciocus sighius de Marcellu Angheleddu iant a bolli sighiri diaici, a su mancu po is ùrtimas tres partidas chi ammancant po serrai is giogus); is de su Gonnos, invècias, cust'annu ant bintu feti una partida (desinò no si iat a cumprendi cumenti mai s'agatant a s'ùrtimu postu de sa lista, custu est craru) e nd'ant pèrdiu calincuna cosa cumenti a binticincu; e si cumprendit custu puru: is allenus, chi bistint sa camisedda cun is caboris biancus e birdis, ant a circai de binci sa segunda partida de cust'annu; is de su Muristeni, invècias, arribbant a sa isfida cun calincuna cosa cumenti a bintitres partidas bintas (apitzus de trintunu bessidas) e otu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. De importu mannu ant a essi is partidas, puru, po is serramannesus de sa Gialeto, sighius, cumenti scieis, de un allenadori de esperièntzia manna cumenti podit essi Mariano Ruggiero, chi in dì de oi tenint trintatres puntus allogaus in buciaca, e chi immoi si dda ant a depi biri contras a is tabarchinus de sa Verde Isola (sa scuadra chi nd'ant pesau in Carluforti); e duncas, is de sa Verde Isola funt giai segurus de depi giogai sa stagioni chi at a benni in su campionau de sa Primu Categoria; est a nai ca is tabarchinus sciint giai de nd'essi cabaus de categoria; is de sa Gialeto, invècias, tenint ancora calincuna ispera bona de ndi cassai, a su mancu, sa possibbilidadi de giogai is play-out (ca est, pròpriu, cumenti s'apu narau ainnantis, sa partida finalis, o mellus ancora, is duas partidas finalis tra is duas scuadras chi currint po ndi cassai sa sarvesa) ma nd'ant a depi cassai is de s'Arbus, chi s'agatant, in dì de oi, cun duus puntus in prus de is chi tenint is serramannesus (est a nai trintacincu contras a trintatres) e pròpriu po su chi seu narendusì, si cumprendit ca is duuscentus e setanta minudus chi abarrant de giogai iant a podi essi callentis, buddius meda; is de s'Arbus, chi funt sighius de Nicola Agus, si dda ant a depi biri contras a is de su Bidda Matzraxia, chi tenint, allogaus in buciaca, calincuna cosa cumenti a corantases puntus, chi ballint po su de seti postus in sa lista. Is arrùbius-brau, fait a narai custu puru, ant giogau una de is stagionis prus togas de candu s'agatant in su mundu de sa Promotzioni. Cun coranta puntus, invècias, agataus is de s'Orrolese e is de s'Arborea, chi tenint, a fai is contus nci poneus pagu meda, cincu puntus in prus de is de s'Arbus; chi is de s'Arbus ndi depessint cabai a prus de seti puntus de is de s'Orrolese e de s'Arborea, ndi iant a cabai in Primu Categoria chentza nemmancu tenni sa possibbilidadi de giogai is ùrtimas duas partidas de is play-out; e duncas, is de s'Orrolese, chi de annus e annus trabballant impari a Marcu Marcialis, si dda ant a depi biri in domu de is de su Terraba Frantziscu Bellu, po una de is partidas prus togas chi nc'ant a essi de giogai, fadendi su contu, in prus, ca is terrabesus funt currendi po ndi cassai su de tres postus in sa lista, chi iat a balli, chi iat a donai sa possibbilidadi, mellus, de giogai is partidas de is play-off, chi ballint po s'artziada in su campionau de s'Ecellenza. Sa cosa de importu de narai, apitzus de sa cursa concas a su de tres postus in sa lista, est ca is de su Terraba tenint feti cuatru puntus in prus de is chi tenint is de su Pirri, e fadendi su contu ca badda badda in su pratu (cumenti mi praxit a narai fatu fatu) ddoi funt ancora calincuna cosa cumenti a noi puntus, iat a podi sucedi diaderus de totu; cun corantases puntus agataus puru is de s'Idolo, sa scuadra de Arthana, e is de su Tortolì, chi peròu funt tropu atesu de is de su Castiadas (giai doxi puntus in mancu) po podi isperai de ndi cassai unu postu po si giogai is play-off. Is de su Pirri, duncas, si dda ant a depi biri contras a is de su Tortolì, chi eus arremonau pròpriu immubagora; is de s'Idolo, invècias, ant a depi arriciri sa visita, cumenti si narat, pròpriu de is de su Castiadas, e si iat a podi narai puru, chentza timmi de narai cosa chi no funt, ca me is noranta minudus chi nd'ant a arribbai s'at a cumprendi, mellus, cumenti funt postas is cosas. 
In sa Lista B, invècias, sighit a andai ainnantis sa cursa concas a su primu postu, e duncas concas a s'artziada in Ecellenza, passendi de sa porta prus manna, cumenti si iat a podi narai, a trassa de s'italianu etotu, tra is de sa Nuorese, is de s'Alghero, e is de s'Usinese: is piciocus sighius de Prastaro s'agatant a su primu postu de sa lista e immoi si dda ant a depi biri contas a is de su Logusantu; partida bella e tostada po is de s'Usinese puru, cun Giulianu Robbi, chi est s'allenadori de is arrùbius-brau, chi si dda at a depi biri contras a is de sa Lanteri de Tattari (sa scuadra chi Robbi at sighiu in totus is annus passaus); po is de s'Alghero, invècias, ddoi at essi sa partida in domu allena contras a is de su Sènnaru. Po sa cursa concas a sa sarvesa, invècias, sa partida de importu prus mannu at a essi, custu est pagu ma seguru, cussa tra is de su Santa Justa (trintaduus puntus in totu in buciaca, cumenti is chi tenint is de s'Ovodda etotu), e tres scuadras a is pabas, e is de s'Abbasanta, sighius de Andrea Contini, chi tenint trintatres puntus in buciaca, cumenti is chi tenint is de su Bonorva. Is de s'Abbasanta in dì de oi parint sa scuadra chi stait mellus, fadendi su contu ca, cun sa partida chi ant bintu domìnigu passau, ant cassau calincuna cosa cumenti a doxi puntus me is ùrtimas cuatru bessidas, est a nai, duncas, chi funt bincendi a totu coddu, cumenti si megant innoi in Bidd'e Sorris.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas