Salta al contenuto principale
fotogioco

Nudda spàssiu po is piciocheddus prus piticus de totu Italia: ndi sartant torra is giogus de su "Trofeo delle Regioni"

E duncas, gràtzias a Deus (chi mi permìteis de ddu narai...), su mesi de Gennàrgiu puru est acabbau e si ddu seus lassau a is pabas, ca no mi parit mancu berus: si nd'apu giai chistionau, de su restu, e meda puru, de cantu mi pariant longas de bivi (e de scroxai...) cussas trintunu diis, chi a bortas, si naru sa beridadi, m'est bènniu de pentzai ca chi nci fessat stètia feti puru un'antra dì in prus (esta nai trinta e duus, po fai una rima!), fortzis no nci dd'ia apessi fata a nci lompi a su mesi de Friàrgiu, ma mancu malli chi seu arrannèsciu a aguantai, est a nai a andai ainnantis, cun coru forti e passièntzia, chi est sa arratzeta, de su restu, chi ballit po una biga manna de chistionis chi pertocant sa vida cosa nosta. E duncas seu prontu a scriri s'articulu, pesau, cumenti a dònnia borta, in su sardu chi si fueddad in su Campidanu de mesu, po is amigus de su DiarioSportivo: incumintzu cun cuatru o cincu stròllichiminis, de cussus chi mi praxint fintzas a s'amachiadura, ge mi connosceis beni, partendi de su chi potzu biri chi mi incaru in sa fentana de s'aposentu innoi tengiu su tialu de "computer", cumenti narant is ingresus, est a nai su tasinanta chi manigiu po scriri e po spediri is articulus. A cantu parit su bentu forti e fridu de maistrali, chi at suau fintzas a ariseu, s'est frimau, est a nai est acabbau, e de cussu chi podeus cumprendi, immoi nc'ant a essi a su mancu una pariga de diis de bellu sobi e, fait a ddu nai, de bellu callenti: a cantu parit, a su mancu castiendi is previsionis de su tempus, crasi a megama (ma ballit puru po sa dì de su sàbudu) nc'ant a essi calincuna cosa cumenti a dexiaseti-dexiotu gradus, e no mi parit mancu berus e, a narai sa beridadi, no biu s'ora de mi gosai cussas duas o tres òrixeddas de pasiu, chi ddu scieus, chi apustis de totus is trumentus e de totu su trabballu chi unu fait in s'interis de sa cida, spetat puru unu pagheddu de spàssiu. E duncas, custa mi parit una noba bona, e no si dda eis a pigai a mabi chi si ndi furu dexi minudus po ndi chistionai.
In bidda mia (est a nai: in Bidd'e Sorris), po su restu, oi est dì de festa: sa festa po Santu Brai, chi est su santu patronu; po ismurzu, duncas, custu mengianu, impari a s'arrogu de pani e a sa meba chi mi papu dònnia dònnia dònnia dì (sighendi su dìciu chi narat chi una meba a sa dì ndi bogat is visitas de su dotori e duncas is mobadias), nc'apu aciuntu puru unu de cussus pirichiteddus (seu chistionendi, est craru, de cussa genia de drucis chi tenint s'impastu a tipu su pani ma cun unu paghiteddu de tzuccuru po ddus indruciai) chi seus costumaus a coxinai pròpriu po custa festa, e duncas oi mi parit una dì toga e saporida meda, e seu prexiau de si podi contai chi mi bastat diaderus pagu po mi inendi allirgu e cuntentu, a trassa de pipieddu.
In s'interis chi seu scriendi custus fueddus, cun sa tialu de luxi de sa lampadina alluta, in foras de s'aposentu cosa mia, apicuaus in sa mata de limoni (si, in corratzu ddoi est una mata de limoni chi at a tenni calincuna cosa cumenti a corantacincu annus, chi no de prus puru, e feti a dda castiai mi prenit su coru de prexiu, de cantu est manna e toga) ddoi funt una biga de pilloneddus (est a nai, mellus, de fruferarzus, cumenti si tzerriant) chi abarrant a totu dì canta canta e boba boba, e mi faint benni sa gana de nci bessiri a foras, ma po immoi no si podit, poita depu acabbai cun su traballu de custa cida, e ddu scieus beni, chi chentza trabballai in custu mundu benit mabi meda a bivi. Chi si ddu potzu narai, giai chi nci seu, una dì seu abarrau a castiai is brebeis spratas in su sartu, po unu bellu pagheddu, e chi si ddu potzu contai (sèmpiri chi no mi pigais po macu...), m'est benniu in conca chi fortzis no iat a essi diaici lègiu a podi bivi papendi feti s'ebra de terra e bufendi feti acua; a ddas castiai, mi pariant animabis selenus, e fortzis cussu assebiu chi tenint is animabis (mescamente cussus chi bivint a foras de is cabbias) s'omini ddu at perdiu po sèmpiri, acapiau cumenti est, cumenti seus, a totus is fainas de cussa chi tzerriaus "vida moderna", chi at a tenni, est berus, una biga manna meda de comodidadis, ma poi chi fadeus su contu de su chi si tocat a fai po aguantai e mantenniri cussas tialu de comodidadis, no sciu no sciu chi nci seus guadangendi calincuna cosa o chi nc'eus perdiu sa libbertadi. Ma mi ndi acatu a solu: custas funt chistionis chi no nc'intrant nudda, ma pròpriu nudda, cun su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, chi est sa faina de importu po su giassu cosa nosta. E duncas, candu ap a tenni unu giassu totu miu, ap a podi passai is oras a scriri de totus custus stròllichiminis chi m'acucant in conca, ma po oi, pentzu pròpriu chi su tempus po is brullas e is contixeddus s'iat acabbau. Ma si torriu gràtzias, a su pròpriu, po sa passièntzia chi eis tentu po mi sumportai e arribbai a custu puntu de s'articulu: chi Deus si ddu paghit, si narat diaici.

E intzandus, andaus a si nci ghetai (pròpriu cumenti si nci fuiaus aintru de s'acua de su mari me is diis callentis de s'istadi) me is nobas chi pertocant su mundu de sa bòcia. A nai sa beridadi, peròu, sa primu noba chi ndi bogu a foras no est pròpriu diaici bona cumenti podestus isperai, ma de su restu, me is cidas passadas, estus giai fragau sa chistioni (e si intendiat giai fragu de abbruxau...): cun totus is campionaus sardus (partendi de su prus mannu, chi est cussu de s'Ecellenza, passendi po cussus de sa Promotzione e de sa Primu Categoria, arribendindi fintzas a cussus de sa Segunda Categoria) frimus prus de su tanti (is partidas depiànt torrai a incumentzai, cumenti scieis beni, su noi de su mesi de Gennàrgiu, ma funt torraus a partiri feti domìnigu passau, est a nai su trinta, cun calincuna cosa cumenti a binticuatru diis de ritardu) is de sa Lega Natzionale de is Diletantis, impari a totus is Cumitaus Regionalis, ant dèpiu cambiai, arrangiai is datas de su calendariu de is partidas: sa chistioni de importu prus mannu est circai de acabbai is giogus, in campu (e no me is ufìcius, duncas, cumeti est giai sucèdiu, de su restu) e, mescamente, circai de serrai is contus po su mesi de Abrili e po su mesi de Maju. Pròpriu po custu, fadendi su contu de totus is partidas chi ndi funt sartadas fintzas a immoi (e chi iant a podi sighiri a ndi sartai) po crupa de su virus (e, est craru, de totus is giogadoris apuntoraus chi s'agatant in medas scuadras) est facili a cumprendi cumenti ant a serbiri atras diis in prus po ddas recuperai, e custas diis ant a essi, po fortza, aintru de sa cida (pròpriu cumenti est sucèdiu ariseu, cun duas scuadras sardas chi funt cabadas in campu po su chi pertocat sa Sèrie D, ma nd'eus a chistionai mellus a luegus).
E duncas, is contus funt crarus (e acoitaus puru a ddus fai): po su de tres annus de sighiu, duncas, apustis de cussa de su duamilla e binti e de cussa de su duamilla e bintunu, ndi sartant is giogus de su "Trofeo delle Regioni" (chi funt is partidas de bòcia chi ndi pesant po totus is piciocheddus piticus, e prus bravus, de dònnia regioni) po su chi pertocat su duamilla e binti-duus puru. Custu bollit nai, tra is atras cosas, chi seus cumbatendi contras a su spaniamentu de su virus giai de tres annus, ma is cosas no parint andendi diaici beni cumenti podestus isperai: is de su Guvernu funt sighendi a ndi bogai leis e règulas nobas contras, pruschetotu, a cussus cuatru pisitus (sesu chistionendi de su dexi po centus de totus is cristianus chi s'agatant in dì de oi in Sardinia, ma su numeru ballit po is personas chi bivint in su restu de s'Italia puru) chi no tenint sa puntura fata, chi parit s'unica cosa de importu: de lunis passau, is chi no tenint su vacinu fatu no podint brintai, giai giai, prus in nesciunu logu, nemmancu a sa Posta po ndi pinnigai sa pentzioni, po nd'arremonai unu, e no podint artziai apitzus de is trenus, o de is traghetus (e po nosu chi biveus in un'isula, no podi artziai in unu traghetu est a nai a abarrai acorraus innoi seus, e tenis àxiu, mancai tui depast fai, mancai, una visita cun calincunu dotori in continenti, no nc'est nudda de fai, poita is de su Guvernu de custa origa no nc'intendint pròpriu). Apustis de nd'essi sciusciau torra su "Trofeo delle Regioni" (ispereus chi in su duamilla e binti-tres, si parit una brulla, is piciocheddus potzant essi prus fortunaus, ddi naraus diaici), is de sa Lega Natzionale de is Diletantis, cun su Cumissariu Straordinariu Giancarlo Abete in primu lìnia, ant fatu bessiri is datas nobas po su chi pertocat is partidas de sa Copa Italia de s'Ecellenza, chi ant a balli po is dexianoi scuadras chi ant a binci sa copa in sa regioni cosa insoru e s'ant a atobiai po si giogai unu postu in su campionau de Sèrie D (chi at a tocai, si cumprendit, a sa scuadra chi at a binci). In dì de oi, nci funt giai noi scuadras chi funt seguras de curri po sa Copa; po su chi pertocat sa Sardìnnia, invecias, sa partida (est a nai: sa finalissima) tra is de su Castiadas e is de s'Ossese s'at a giogai (chi totu andat beni...chi mi permiteis de ddu scriri) su sexi de su mesi de Friàrgiu, est a nai no custu mercuis, ma su chi nd'at arribbai apustis ancora. Nd'aprofitu puru po nai chi is de su Castiadas funt ghetaus a pari meda (e nd'eus chistionau me is cidas passadas, tra is atras cosas), poita apustis de nc'essi pèrdiu giai totus is giogadoris chi teniant in sa rosa e chi in s'interis funt andaus a giogai in atras scuadras (est a nai chi, giai giai, si ndi funt fuius apustis chi su presidenti bèciu at lassau s'incàrrigu cosa sua...), e apustis de nd'essi comparau calincuna cosa cumenti atrus dexiaseti in s'interis de sa fentana de su mercau chi si pesat in s'ierru, po sighiri a curri in su campionau, pròpriu me is atras diis, fiat naredi, s'est bènniu a sciri chi puru s'allenadori chi teniànt, Virgilio Perra, at decìdiu de fai is bagàglius (ddi naraus diaici) e de saludai a totus, apustis de sa partida pèrdia contras a is tataresus de su Li Punt, cun is de su Castiadas chi giai diaici teniànt pagu giogadoris de fai cabai in campu e chi funt abarraus giai chentza càmbius in panchina in s'interis de sa partida, cun su segundu portieri chi at depiu giogai a centrucampu, po nd'arremonai una, e cun is aversarius chi ant bintu, po tres a duus, gràtzias a unu gol de Borrotzu, pròpriu me is ùrtimus minudus de sa partida.
Duncas, is giogus de sa Copa Italia natzionali (dda tzerriaus diaici) ant a partiri su noi de su mesi de Martzu, po acabbai, cun sa partida finalli, chi est stètia posta po su binti-seti de su mesi de Abrili, sèmpiri de mercuis, in Firenze. Po cussa data, custu  a su mancu est cussu chi isperaus, is giogus de sa Promotzione, de sa Primu e puru de sa Segunda Categoria (chi at a torrai a partiri domìnigu chi benit, est a nai su ses de su mesi de Friàrgiu) iant a depi essi spaciaus de meda, ma poi bai e circa cumenti ant a andai is cosas...
Impari a is giogus de su "Trofeo delle Regioni", ndi sartat (est a nai: nd'ant sciusciau) puru is partidas de sa fasi natzionali (dda tzerriant diaici...) de is campionaus de sa Juniores: duncas funt is piciocheddus prus piticus (e ddu scieus beni, no podeus prus fai finta de nudda) cussus chi funt paghendi su prètziu prus artu in totu custu budrellu lègiu chi si nd'est pròtziu in pitzus (e chi nd'eus pesau).

Impari a custas chi apu scritu immoi, nd'est bessida puru sa noba chi pertocat is partidas chi ant a fai totus is scuadras de is campionaus de s'Ecellenza de totu s'Italia chi ant a arribbai a su segundu postu de sa lista (duncas cussus chi in ingresu si tzerriant play-off) e chi in unu primu tempus fiant stètias sciusciadas, ma apustis de essi intendiu su parri de totus is assòtzius, is de sa Lega Natzionale de is Diletantis ant pigau sa decisioni de ddus aguantai in peis: intzandus, is partidas ant a incumentzai su bintinoi de su mesi de Maju, cun cussas chi ant a balli po s'andada, e s'ant a serrai su dexianoi de su mesi de Làmpadas; in mesu, si cumprendit, nc'ant a essi atras duas giorronadas de partidas, una at a essi su cincu de su mesi de Làmpadas,e s'atra su doxi, sèmpiri in su mesi de Làmpadas.

Eus giai nau, e si cumprendit beni puru de totu su chi apu scritu (e eis lìgiu) fintzas a immoi, de cumenti is scuadras sardas (ma no feti cussas sardas, est craru) funt cumbatendi contras a su virus, e pruschetotu, contras a su spaniamentu de sa mobadia tra is giogadoris de sa rosa cosa insoru: feti po andai a castiai cussu chi est sucèdiu me in s'ùrtimu domìnigu de Gennàrgiu, partendi de su campionau de sa Promotzione, po cussu chi pertocat sa Lista A, nd'est sartada sa partida tra is de su Crabonaxa (chi funt a su segundu postu in sa lista e funt circhendi de ndi cassai is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, chi in dì de oi tenint noi puntus in prus e funt currendi allestru meda concas a s'artziada in Ecellenza) e is de s'Atletico de Cortoghiana. In sa Lista A, peròu, funt medas is scuadras chi depint ancora recuperai una partida, partendi de is de s'Andromeda de Seurgus Donigala, passendi po is de s'Atletico de Casteddu, de is campidanesus de su Gonnosfanadiga, arribbendi is de su Cualtu Duamilla. Po su chi pertocat sa Lista B (seus sèmpiri chistionendi de su campionau de sa Promotzione) is cosas funt andadas mellus, cun totus e seti is partidas chi si funt giogadas chenza strobus (e nisciuna scuadra chi, in dì de oi, depit recuperai calincuna giorronada). In sa Lista C, invecias, nd'est sartada feti (ddi naraus diaici, poita cun is tempus chi currint si podestus abertai de peus) sa partida tra is de s'Oschirese e is de su Porto Torres (e mancu malli chi totus is atras scuadras tenint totus is giorronadas fatas).

Is cosas funt andadas mabi meda, invecias, in sa Lista A po su chi pertocat su campionau de sa Primu Categoria, cun tres partidas chi ndi funt sartadas apitzus de seti chi si depiant giogai in totu: nudda spàssiu, duncas, po is de s'Antiochense de Sant'Antiogu, chi si dda depiant biri contras a is de su Ceraxius; nudda bòcia e nudda campu po is de su Pula puru, chi depiànt arriciri is de su Domunoas e nudda de fai puru po is campidanesus de sa Virtus de Santu Sparau, chi depiànt giogai in domu cosa insoru contras a is casteddaius de su Vecchio Borgo Sant'Elia. Tres funt stètias is partidas chi ndi funt sartadas in sa Lista B: seus chistionendi de cussa tra is de sa Don Bosco Fortitudo de Gùspini e is de sa Tonarese de Tonara; cussa tra is meris de domu de su Ruinas, chi depiànt arriciri is de su Meana Sardo, e nudda de fai puru po is de su Seui Arcuerì, chi si dda depiànt biri contras a is de sa Monreale de Sant'Aingiu. Totu beni, invecias, po su chi pertocat sa Lista C, cun seti partidas giogadas, e is de su Barì, d'arremonaus immoi chi nci seus, chi funt sighendi a curri a totu coddu (diaici ddi naraus in Bidd'e Sorris po chistionai de calincuna cosa de forti) concas a s'artziada in Promozione, cun coranta puntus tundus tundus postus in buciaca e giai doxi puntus in prus de su chi tenint is de s'Ovodda, chi s'agatant, in dì de oi, a su segundu postu.
In sa Lista D nd'est sartada, po fortuna, feti una partida: seus chistionendi de cussa tra is de su Urtei e is de su Belchidda, cun totu is atras scuadras chi tenint totus is giorronadas fatas. Nc'est feti una partida sartada po su chi pertocat sa Lista E: seus chistionendi de cussa, de importu mannu po sa cursa a sa sarvesa, tra is meris de domu de su Codronzanu e is allenus de s'Ottaba. Po totus is atras scuadras de sa lista, po fortuna, no nci funt stètius strobus. E cun custa noba prena de isperas po su benidori, si saludu po custa cida puru e s'eus a intendi, chi deus bollit, sa cida chi at a benni.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Trofeo delle regioni