Salta al contenuto principale
azzurra festa

Paolo Casu bìncit su campionau impari a is piciocus de s'Azurra de Pauli

In sa Lista A de sa Segunda Categoria ddoi fiant feti doxi scuadras, ma su spàssiu e is ispantus no funt stètius pagus, custu est seguru: est a nai ca is tifosus chi ant sighiu, dònnia dònnia fini de cida (is partidas, difatis, a bortas si funt giogadas de sabudu, atras bortas de domìnigu a mengianu), is scuadras chi curriànt concas a sa Primu Categoria e duncas, concas a su primu postu, no si funt arroscius de seguru, antzis. A ndi cassai sa bìncida de su campionau e duncas s'artziada in Primu Categoria funt stètius is de s'Azzurra de Pauli, sighius de mister Paolo Casu chi, tocat a ddu nai, at fatu unu trabballu bonu e togu meda. Po ddu cumprendi, de su restu, si podit incumentzai castiendi is numerus chi is primus de sa lista nd'ant pesau me is bintiduus bessidas de sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus. Fintzas a sa de dexiotu giorronadas, duncas, is de s'Azzurra ant bintu calincuna cosa cumenti a catodixi partidas, cun una partida feti chi s'est serrada in paridadi e tres partidas perdias. S'atacu, cun prus de corantotu gol fatus, est stètiu unu de is prus fortis de totus is scuadras de sa Lista A, ma sa pròpriu cosa iat a fai a dda nai po sa difesa puru, chi at incasciau feti cuindixi gol, sa metadi de cussus chi nd'ant buscau is cuartesus de sa Ferrini, chi funt sa segunda scuadra de sa lista. Candu ses bonu a ndi pesai numerus diaici togus, bollit nai chi as trabballau beni meda aintru de sa cida, e bollit nai chi in campu, candu giogas sa partida contras a is aversarius, is cosas ti bessint beni meda. A castiai is resultaus, partida po partida, duncas, si cumprendit mellus chi sa cursa de s'Azzurra assimbillat a unu bisu. In sa primu bessida de s'annu (apustis de duus annus ghetaus a pari meda meda po crupa, ddu scieis, de cussu tialu de Covid, chi nd'at sciusciau totus is giogus, no feti cussus chi pertocant su mundu de sa bòcia in Sardìnnia, est craru), su tres de su mesi de Ladàmini (is giogus po is scuadras de sa Segunda Categoria funt torraus a partiri, a incumentzai prus a tradu de su chi est sucèdiu po is atras categorias de campionaus), est a nai sa cida apustis de s'incumintzu de is campionaus de sa Promotzione e de sa Primu Categoria, is de s'Azzurra ant cassau subbitu is primus tres puntus de s'annu, bincendi, in domu cosa insoru, est a nai in su Campu San Lorenzo, in Pauli, contras a is de su Setimo cun su resultau de duus a unu. Tocat a nai puru, immoi chi nci seus, chi cussa de su Setimo fiat una de is rosas prus fortis chi ddoi fiant tra is scuadras de sa Lista A, duncas arrannesci a partiri diaici beni est stètiu una cosa de importu mannu. Sa cida avatu, est a nai cussa de su dexi de su mesi de Ladàmini, is de s'Azurra depiant giogai contras a is de sa Burcerese de Brucei, ma is biancus-asullus ant decidiu de lassai, est a nai, mellus, de ndi bessì a foras de is giogus giai in s'istadi, est a nai candu sa stagioni no fiat nemmancu partida ancora. Custu bollit nai chi dònnia dònnia cida si giogànt feti cincu partidas, e sa scuadra chi, sighendi su calendàriu, depiat atobiai is de sa Burcerese depiat po fortza abarrai a castiai is atrus gioghendi, custu a su mancu, po noranta minudus in sa partida de s'andada, e po atrus noranta minudus in cussa de sa torrada. Duncas, apustis de is primus noranta minudus de giogu, is de s'Azurra si funt dèpius firmai, ma funt torraus a partiri su dexiaseti, sèmpiri de su mesi de Ladàmini, in sa partida contras a is fradibis de s'Uragano de Pirri, po cussu chi is ingresus tzerriant derby, e chi est sa batalla tra duas scuadras de sa pròpriu bidda, o citadi, o zona. Is biancus-asullus sa dì fiant arrannescius a binci po duus a zeru. In sa partida avatu, sa de su binticuatru, seus chistionendi sèmpiri, est craru, de su mesi de Ladàmini, is de s'Azurra ant arriciu, in domu cosa insoru, is biancus-birdis de su Cuartu, chi funt stètias, a contus fatus, una de is scuadras prus fortis de sa lista: sa partida sa dì si fiat serrada in paridadi, cun su resultau de duus a duus. Sa cida avatu ancora, po s'ùrtimu fini de cida de su mesi de Ladàmini, is paulesus nd'ant buscau sa primu partida perdia, in domu de is de s'Ussana, cun su resultau de unu a zeru po is grogus-arrubius. In su mundu de sa bòcia, mancai de is diletantis puru, ballit cussu chi ballit po sa vida: candu ns'arruis, s'ùnica cosa chi podis fai est circai de ti ndi pesai, mancai allestru puru, e sighiri a caminai, a curri concas a innoi fiast andendi. Duncas is de s'Azurra, mancu malli po issus, mi megu a solu a solu, funt arrannescius a si ndi scabulli de su disprexei e de totus is pentzamentus andendi a binci sa partida in domu cosa insoru contras a is casteddaius de su Club San Paolo, cun su resultau de tres a duus. Sa cida avatu, peròu, is de s'Azurra funt torraus a arrui, custa borta in sa partida in domu de is de su Kalagonis, chi funt arrannescius a ndi pigai is tres puntus chi ddoi fiant badda badfa gràtzias a su resultau de unu a zeru. Su catodixi de su mesi de Donniàsantu, duncas, is de s'Azurra nd'ant bodditu sa de duuas partidas perdias. Me is cuatru partidas chi is paulesus ant giogau, de su bintinu de su mesi de DonniàSantu fintzas a arribbai s'ùrtima partida de su duamilla e bintunu, chi s'est giogada su dexianoi de su mesi de Idas, ndi funt arribbadas cuatru bìncidas: su ses a unu pesau in domu cosa insoru contras a sa Jupiter de Pirri; is seti gol fatus, chentza nisciuna piedadi, a is de su Santu Giorgiu de Flumini de Cuartu; is cuatru gol scutus a faci de is de s'Orione e is tres gol me in sa batalla contras a is de s'Audax de Cabuderra; custu tanti po abarrai a is partidas chi ballint po s'andada. «Eus fatu una bella stagioni, nc'est pagu de nc'aciungi — s'at contau Paolo Casu in una ciaciarrada a su telefunu chi eus fatu me is cidas passadas —. Tocat sèmpiri a tenni respetu po is aversarius, ma custa cosa no depit diventai una timoria».  A castiai is resultaus chi nd'ant pesau is de s'Azurra, su carateri, sa capacidadi de si ndi torrai a pesai apustis chi nc'arruis (ddu torru a arrapiti, poita, si cumprendit, est una cosa chi mi praxit meda) est una de is cosas de importu prus mannu (ballit po sa vida puru, est craru, e no feti po su giogu de sa bòcia in su mundu de is diletantis) e is paulesus in custu sensu funt stètius fortis meda. «Seus partius a giogai in su campionau de su duamilla e bintunu circhendi pruschetotu de si spàssiai unu pagheddu e, mescamente, ndi cabaus in campu po circai de si spreviai, a su mancu po cuss'ora e mesu, de totus is pentzamentus e is trumentus». Is trumentus, impari a is daboris, a nai sa beridadi, ndi funt arribbaus tra is partidas de s'andada e cussas chi balliàmnt po sa torrada. «Eus giogau s'ùrtima partida de su duamilla e bintunu candu fiat su dexianoi de su mesi de Idas, ma po crupa de su tialu de Covid is giogus si funt dèpius firmai fintzas a su primu domìnigu de su mesi de Friàrgiu; fortzis una pàusa diaici longa no s'est mai bida. Est craru, in cussu periudu eus sighiu a trabballai, e a s'atobiai impari po is allenamentus, cun afroddiu mannu meda, fadendi su contu, torra, de is strobus chi ddoi funt in custu mundu, ma a nai sa beridadi no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas candu ndi torras a cabai in campu apustis de totus cussa cidas de nudda». Mancai is timorias de mister Paolo Casu fessint una bella biga, is cosas funt andadas beni meda, cun sa bìncida, in domu de is de su Sètimu, cun su resultau de tres a unu. «Cussa partida binta, e sa callidadi, bona meda, de su giogu chi seus arrannescius a fai, s'at fatu cumprendi sa cantidadi de fortza chi tenestus, e teneus, aintru de su coru e chi nc'arrannesceus a nci ponni candu cabaus in campu. De su restu, chi no femus arrannescius a partiri torra cun is tres puntus in buciaca — sighit at scoviai Casu — s'arriscu fiat cussu de si trobeddai, est a nai de perdi totu sa gana bella. Invecias sa partida bonta s'at fatu beni, a sa conca, a su coru, a su carateri. De cussa partida eus cumprendiu, de su restu, chi si tocat a giogai dònnia, dònnia cida cumenti chi festus cabendi in campu po una finalissima. Sa Lista A est crutza, pitichedda meda, duncas chi sbaglias, mancai pagu pagu, mancai feti una mesu partida, apustis diventat totu prus trabballosu e torrai a aderetzai is cosas iat a podi essi prus pagu facili de su chi podis pentzai in unu primu tempus». Is de s'Azurra, a contus fatus, nd'ant pesau unu campionau prenu de meraviglias: «Sa rosa cosa nosta, chi nd'eus pesau in s'istadi, est fata cun piciocheddus meda piticus de edadi: custu podit essi una cosa chi t'agiudat, ma puru una cosa chi ti strobbat. Po fortuna, eus agatau sa fortza po abarrai totus impari, cumenti una scuadra iat a depi fai, cun totus is piciocus chi si funt postus a trabballai po circai de mellorai dì po dì». S'apu giai arramonau, mi parit, de sa biga de gol chi ant fatu is de s'Azzurra: prus de corantotu, e no nc'est stètia nisciuna atra scuadra chi siat arrannescia a fai mellus. De custus corantotu gol, unu bellu tanti ddus at fatus Emanuele Vacca, unu de is atacantis de importu prus mannu po is paulesus. Apitzus de custa chistioni, mister Paolo Casu s'at contau: «Is cosas si funt andadas beni meda, nc'est diaderus pagu de aciungi, fadendi su contu chi in sa rosa, e duncas in sa scuadra cosa nosta, no ddoi est un atacanti, po cumenti seus abituaus a pentzai a custu tipu de giogadori, chi mi cumprendeis su chi si bollu nai. Emanuele est su giogadori chi at fatu prus gol de totus, ma at giogau a sa moda cosa sua, ddi nau diaici: est unu giogadori meda lestru, e fait pròpriu de custa velocidadi una de is armas, di nau diaici, prus mannas chi tenit po binci contras a is aversarius. No teneus in scuadra unu giogadori mannu de corpus, ddu torru a arrepiti, cumenti podit essi Gabriele Concas o Mura, s'atacanti chi giogat impari a is de s'Orione; ma seus arrannescius a fai beni e duncas a binci is partidas gràtzias, puru, a is gol chi ant fatu is centrucampistas. De su restu, giogaus chentza tropus stròllichiminis: duus atacantis, chi abarrant s'unu a su costau de s'atru, e unu giogadori chi podeus tzerriai unu trecuartista». Podeus duncas fintzas andai a castiai is numerus, po essi prus pretzisus: Emanuele Vacca, chi eus arremonau immoi e chi est nasciu su oi de su mesi de Idas de su milli e noicentus otantotu, at fatu calincuna cosa cumenti a sexi gol, e no funt pagus, de seguru. Franciscu Spiga, invecias, chi est un atacanti nasciu su cuindixi de su mesi de Gennàrgiu de su milli e noicentus otantotu, nd'at fatu seti. Andrea Pusceddu, chi at giogau in difesa, e chi est un antru piciocheddu giòvunu, nasciu su binticuatru de su mesi de Gennàrgiu, sèmpiri de su milli e noicentus otantotu, nd'at fatu unu in mancu de su cumpàngiu, est a nai ses. Tres, invecias, funt is gol fatus de Matteu Musiu, chi est nasciu su trexi de su mesi de Abrili de su duamilla e unu. Duus gol ddu at fatu Marcialis, atru duus Nicolò Deiana, chi est unu difensori, nasciu su cuindixi de su mesi de Cabudanni de su milli e noicentus norantanoi. Nicoleddu Corona, invecias, unu piciocheddu nasciu su cincu de su mesi de Treulas de su milli e noicentus norantanoi, nd'at pesau, a solu, cuatru. Su difensori chi at fatu prus gol de totus is atrus est stètiu peròu, de seguru, Paolu Cabiddu, nasciu su noi de su mesi de Donniàsantu de su milli e noicentus otantotu. Serraus sa lista cun Guido Amoroso, duus gol po issu, chi a contus fatus est unu de is giogadoris prus matucheddus chi ddoi funt in sa rosa pesada de is de s'Azzurra de Pauli, poita est nasciu su dexiaseti de su mesi de Ladàmini de su milli e noicentus otantases. Amoroso est arrannesciu a fai feti unu gol, ma de importu mannu, poita est arribbau in sa partida de sa torrada contras a is de su Sètimu. Pròpriu apitzus de cussa batalla, Casu s'at scoviau unu bellu contixeddu, in s'interis de sa ciaciarrada chi eus fatu a su telefunu: «Is de su Sètimu funt stètius tra cussus chi ant fatu a biri su giogu prus togu e funt arrannescius a ndi pesai una rosa forti meda. Sa partida s'est giogada, cumenti si arregodais beni, me is primus diis de su mesi de Friàrgiu, apustis de is festas de Nadali e apustis de su mesi de Gennàrgiu innoi deus dèpius abarrai frimus, est a nai chenza podi cabai in campu, po crupa de su spaniamentu de su virus e de s'apretu po crupa de su Covid. In cussas coranta diis eus sighiu a trabballai beni, ma a sa fini no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas in campu, pruschetotu candu abarras diaici tempus meda chentza giogai una partida. Po fortuna chi seus stètius fortunaus». Duncas, a castiai s'edadi de is giogadoris de s'Azzurra chi eus arremonau ainnantis candu festus fadendi su contu de is gol, si nd'acataus sùbbitu de cantu funt una de is scuadras prus giovunas (ddi naraus diaici) chi ddoi funt in sa Lista A de sa Segunda Categoria. «Is giogadoris ant trabballau cumenti chi fessint professioneris, est a nai cun sa conca de unu giogadori chi giogat po trabballu, e no feti po spàssiu o po spreviai po una pariga de oras. E custa est una cosa chi mi fait prexei. Est togu meda, po un allenadori, candu sa scuadra ascutat totu cussu chi naras e candu sighit totu su chi consillas». Poi Casu aciungit puru: «Sa rosa est stètia pesada cun una biga de piciocheddus chi tenint, prus o mancu, bintunu annus de edadi; medas de issus si connosciant giai, poita andant in sa pròpriu scola o sighint s'Universidadi impari, e custa est stètia una fortuna manna meda. Funt amigus a foras de su campu puru, e no feti cumpàngius de giogu, e candu nd'arribbant is periodus tostaus e marigosus, sa capacidadi de abarrai cumpatus fait sa diferèntzia, est craru. Aintru de un annu, de una stagioni, nci funt sèmpiri stròbus de torrai a aderetzai, e sa fortza de una scuadra pertocat puru s'abbilidadi de si ndi strantaxiai allestru. Tocat a nc'aciungi puru chi calincunu piciocheddu no s'at potziu agiudai cumenti isperastus e bisastus poita mancai s'est ingotu o at tentu acapius maus cun su trabballu cosa sua. Duncas podestus circai de ndi portai in sa rosa, in sa truma cosa nostra, atrus giogadoris, mescamente po sa difesa, o circai de s'arrangiai cun is piciocus chi si fiant abarraus. Eus fatu pròpriu diaici, cun sacrificiu mannu, ma su prexu po essi bintu, chi fadeus beni su contu, es prus mannu ancora. Una rosa pesada cun piciocus diaici giòvunus podit essi una fortuna, ma iat a podi essi puru unu trabballu prus difìcili. Is cosas po nosu si funt postas beni de sa metadi de sa stagioni, naraus diaici. Is piciocus si funt fatus agatai sèmpiri prontus, puru po is partidas chi eus giogau su domìnigu a mengianu: custu bollit nai, pruschetotu, chi funt stètius bonus a atendi a issus etotu, poita, si cumprendit, unu piciocheddu mancai su sabudu a noti nci bessit, andat a baddai o a fai festa e podit capitai chi mancai sa dì avatu no tengiat mancai totu sa fortza o sa saludi po podi giogai a bòcia, cumprendeis su chi si bollu nai, berus?»


 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Seconda Categoria