Salta al contenuto principale
abbasanta foto festa

Primu Categoria: is de s'Abbasanta bìncint su campionau e ndi bobant in Promotzione

Ddu scieis beni cumenti andant is cosas: bìnciri praxit a totus, est a nai chi cussus chi currint in unu campionau ddu faint po cassai su primu postu, o sa sarvesa, est craru, a segunda de is possibbilidadis (partendi de su dinai de spendi...) chi un assotziu tenit po cuncodrai sa rosa. De seguru, candu cassas sa bìncida chentza, giai giai, de ti ndi acatai, su prexu e s'afroddiu funt ancora prus mannus. Custas cuatru rigas de fueddus serbint po circai de contai su ispantu chi ant tentu is de s'Abbasanta, chi ant serrau sa stagioni a su primu postu de sa lista, cun calincuna cosa cumenti a cincuantunu puntus (ma is contus funt stètius fatus candu mancànt ancora noranta minudus de giogai), cun is de su San Nicola de Otieri chi ndi tenint cincu prus pagu, est a nai corantases, e is de s'Atletico de Bono chi ant acutu a nd'allogai corantacincu, in binticincu bessidas. Duncas, is arrubius-nieddus sighius de mister Gabriele Lostia ndi artziant in Promotzione, gràtzias a cuindixi partidas bìntas e ses partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is partidas pèrdias, invecias, funt stètias cuatru. Cumenti s'at scoviau s'allenadori etotu (e apustis, sèmpiri in custu articulu, nc'apa a torrai a ndi arrexonai mellus), sa scuadra fiat stètia pesada, in s'istadi, po circai de fai spassiai is piciocus, est a nai, is giogadoris, e po serrai sa stagioni a metadi de sa lista; est a nai, mancai, atesu de is scuadras chi ant dèpiu batallai fintzas a s'ùrtimu segundu po guadangiai un atru annu in su campionau de Prima Categoria, ma a sa fini, in s'interis chi passànt is giorronadas, is arrubius-nieddus funt arrannescius a abarrai me in sa parti arta de sa lista, a is pabas de is scuadras prus fortis, e funt stètius bonus a curri ancora prus a forti apustis de sa bìncida in domu de is de s'Atletico de Bono, chi est stètia, a contus fatus, una de is partidas de importu prus mannu de totu sa stagioni. Cun su primu postu allogau in buciaca, Calvia e is cumpàngius ant bintu calincuna cosa cumenti a ses partidas de sighiu e funt diventaus, si narat diaici a su mancu, is meris de su destinu cosa insoru. Po is aversarius, duncas, no nc'est stètiu prus nudda de fai. Cumenti si apu giai nau medas atras bortas, po cumprendi cumenti funt andadas is cosas aintru de una scuadra no nc'est nudda de mellus, de seguru, chi andai a chistionai cun s'allenadori, s'omini chi prus de totus is atrus bivit impari a is giogadoris cosa sua, no feti po cussu chi pertocat sa partida de su domìnigu, ma mescamente po totu su chi sucedit aintru de sa cida, a partiri da is allenamentus. Gabriele Lostia, duncas, at pigau in manu is crais de sa scuadra apustis de essi stètiu unu giogadori de s'Abbasanta; me is annus passaus fiat arrannesciu a bìnci puru unu campionau, e duncas sciit beni meda cumenti andant is cosas me in s'assotziu arrubiu-nieddu, s'aria chi si respirat, dda poneus diaici. «No pentzàstus de arrannesci a serrai sa stagioni cun su primu postu in buciaca — s'at contau in una ciaciarrada toga meda —, fadendi su contu de su fatu chi, apustis de duus annus totus ghetaus a pari po crupa de su Covid, is dirigentis e su presidenti de s'assòtziu iant decìdiu de imminorigai su progetu. Seus partius,duncas, cun sa bidea de si spàssiai, po primu cosa, circhendi mancai de ndi cassai sa sarvesa chentza tropus trumentus. E invecias si ndi seus scidaus de custu bisu togu meda cun s'artziada in Promotzione in buciaca; s'afroddiu, si cumprendit beni, est ancora prus mannu, poita no si ddu aspetastus po nudda. Immoi si gosaus sa festa e su momentu de oru, mi parit giustu puru». A metadi de s'annu, is de s'Abbasanta ant cumprèndiu chi podiant pentzai a cosas prus mannas e duncas, ant incumentzau a trabballai po circai de ndi cassai su primu postu de sa lista. «Sa partida de importu prus mannu po sa cursa cosa nosta est stètia, de seguru, cussa contras a is de s'Atletico de Bono, in domu cosa insoru. Deu creu chi cussus noranta minudus apant donau una bella spinta, una bella acollada a sa cursa cosa nosta. De cussu momentu, difatis, si seus agataus aranti, in sa lista, a totus is atras scuadras e duncas is cosas dipendiànt feti de nosu. Eus cumprendiu de essi fortis, mancai no is prus fortis, nc'iat a mancai atru puru, ma de seguru fortis cantu is atrus; sa conca fait sa diferentzia, ge ddu scieis beni e, fortzis, mellus de mei puru. Chi emus pèrdiu cussa partida, nc'est de aciungi custu puru, is de s'Atletico Bono iant potziu pigai su bobidu, ddi nau diaici, e si iant essi lassaus cun cincu puntus de recuperai. Po fortuna, duncas, is cosas si funt andadas beni, prus de cussu chi podestus isperai». Is arrubius-nieddus de s'Abbasanta funt arannèscius a serrai sa chistioni po s'artziada in Primu Categoria cun noranta minudus ancora de giogai, gràtzias a su duus a duus chi nd'ant cassau in domu de su Santu Nicola de Otieri, cun is grogus-arrubius chi funt stètiu unu de is aversarius prus tostaus in sa cursa po su primu postu. Sa partida no est stètia facilidi de seguru, ma mister Lostia si ddu aspetàt. «Seus chistionendi de un'antra partida de importu mannu meda; issus si funt giogaus totu su chi teniànt e podiànt; a nai sa beridadi, po mantenni is giogus oobertus depiànt binci po fortza e apustis isperai chi, in s'urtima bessida, nosu no arrannescestus a ndi pigai is res puntus in sa partida contras a is de su Bultei, no nc'est stètiu bisòngiu de fai totus custus contus poita su puntixeddu chi nd'eus bodditu s'atra dì s'est bastau po ndi cassai sa bìncida de su campionau. Seus cabaus in campu cun sa conca giusta, ddi nau diaici, est a nai cun gana bella e is cambas in saludi, est stètia una bella batalla, nc'est pagu de aciungi, ma tocat a nai puru chi nd'eus bodditu duus gol in su primu tempus de sa partida e is cosas, po nosu, si funt unu pagheddu ghetadas a pari, cumenti si naràt, est a nai chi si funt postas in artziada. Ma deu no mi ndi seu atzicau po nudda, a nai sa beridadi, poita is giogadoris in campu sighiant a curri e a giogai beni e de su restu festus po fai su gol in una bella pariga de atzionis, duncas mi intendia, tra mei e mei, chi fiat feti una chistioni de abertai. E apu tentu arraxoni. De seguru, binci su campionau cassendi is aversarius, apustis de essi incasciau duus gol, est una cosa chi si fait prexei, s'afroddiu est ancora prus mannu. Is de su Santu Nicola de Otieri, peròu, ant fatu una stagioni toga meda, e tocat a ddu nai: nd'ant pesau una rosa prena fintzas a cucuru de giòvunus, e tra issus nci funt giai giogadoris de importu, chi mancai siant piticheddus de edadi ant fatu a biri giogadas de campionis; ant fatu una stagioni bona meda e deu creu chi su de duus postus in sa lista chi nd'ant cassau si ddu minescint, no podeus aciungi nemancu unu fueddu apitzus a sa cursa chi nd'ant pesau». Is de s'Abbasanta puru, peròu, ant fatu un'annada de oru, dda tzerriu diaici, e po ddu cumprendi iat a bastai a castiai is resultaus chi nd'ant pesau. Po su chi pertocat is partidas de s'andada, duncas, is arrubius nieddus funt partius cun sa bìncida, po tres a unu, in domu de is de su Putumajore, su bintises de su mesi de Cabudanni, in su campu comunali "G. Meloni", chi est cussu innoi ant giogau is arrubius-brau. Sa cida avatu, is de s'Abbasanta ant giogau sa primu partida de sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus in domu cosa insoru, a su campu comunali "Anton Giulio Cabras", contras a is biancus-arrubius de s'Oristanese de Aristanis, cun su resultau de duus a unu. A sa de tres bessidas, is de s'Abbasanta nd'ant bodditu feti unu puntixeddu, cun sa primu partida serrada cun su resultau in paridadi, de unu a unu po essi pretzisus, contras a is de su Torpè, chi in atacu tenin unu giogadori forti a totu coddu (cumenti narant in Bidd'e Sorris, chi est sa bidda cosa mia, innoi seu nasciu e cresciu e innoi bivu in dì de oi puru) cumenti a Gianluca Siazzu. Apustis de nd'essi bodditu cussu puntixeddu, is arrubius-nieddus sighius de mister Gabriele Lostia funt imbruncuaus, ddi nau diaici, po sa primu borta in sa stagioni, contras a is de su Bòrore, cun is allenus chi ant bintu cun su resultau de duus a unu. Is cosas a sa de cincu bessidas funt andadas ancora peus, chi est possibbili, cun sa segunda partida pèrdia de sighiu (chi s'est giogada su binticuatru de su mesi de Ladàmini), in domu de is de su Macumere, a su campu comunali "Scalarba". Sa cida avatu, is de s'Abbasanta ant arriciu una scuadra forti, chi fiat currendi meda, cumenti a is de s'Atletico de Bono, e funt arrannescius a sarvai sa peddi, ddi nau diaici, andendi a frimai is aversarius cun su resultau de unu a unu. Apustis de cussa partida, chi est stètia toga meda, is de s'Abbasata ant bintu po duas bortas de sighiu: in domu de is de su Belchìdda, a su campu "Sebastiano Manchino", cun su resultau de tres a unu, in sa primu bessida de su mesi de DonniaSantu, e sa cida avatu puru, in domu cosa insoru, in sa partida contras a is de su Benetutti, chi s'est serrada cun una biga manna meda de gol, est a nai seti, po sa bìncida prus tunda, prus grassa (mi benit de dda tzerriai diaici) chi nd'ant pesau in totu sa stagioni. A sa de noi bessidas, peròu, is arrubius nieddus funt torraus a arrui, in domu de is de su Patada, in su campu comunali "Bruno Fois", cun su resultau de duus a unu; apustis, me is ùrtimas cuatru partidas de su duamilla e bintunu, ndi funt arribbadas duas partidas bintas, contras a is de su Silanos, in domu, cun su resultau de tres a zeru, e in sa bessida de su dexianoi de su mesi de Idas, in domu de is de su Urtei, cun su resultau de cuatru a unu, cun sa batalla chi s'est giogada a su campu comunali "Bastianino Lendini". In mesu, ddou funt stètias duas partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi: su duus a duus bodditu in domu de is de sa San Marco de Crabas, e s'unu a unu bodditu in domu cosa insoru, in Abbasanta duncas, contras a is de su Santu Nicola de Otieri. Tocat a nai, duncas, chi in sa torrada is cosas po is arrubius – nieddus e duncas po mister Gabriele Lostia funt andadas mellus meda: po ddu cumprendi bastat a pentzai chi me is primus noi bessidas de s'annu nou, est a nai, est craru, su duamilla e binti-duus (cun is giogus chi funt incumentzaus cun unu mesi de ritardu po crupa de su Covid e de su spaniamentu de sa mobadia) is de s'Abbasanta ant cassau otu partidas bintas (ses funt cussas chi ant bintu totu de sighiu, partendi de cussa de sa de cuatru giorronadas, de sa torrada, fintzas a su ses a zeru scutu a faci a is de su Patada, a sa de noi giorronadas) e feti una s'est serrada cun su resultau in paridadi, cussa, torra (cumenti fiat sucèdiu a s'andada) contras a is de su Torpè. «In sa primu parti de sa stagioni — s'at scoviau mister Gabriele Lostia — eus dèpiu fai is contus cun una biga manna de giogadoris chi si funt strupiaus, o ingotus, e chi, duncas, no podiant cabai in campu po si donai una manu; in prus tocat a nc'aciungi puru chi sa scuadra fiat ancora trabballendi po circai de si cumpatai, ddi nau diaici. Fadendi totus is contus, duncas, est facili cumprendi poita is cosas no funt andadas diaici beni, e est pròpriu po cussu chi no seus arrannescius a binci medas partidas de sighiu, cumenti de su restu est sucèdiu a sa torrada. Po fortuna, mi megu a solu a solu, chi no si seus fatus pigai de is timorias e de is pentzamentus lègius e seus arrannescius a sighiri a trabballai beni». Is aversarius de s'Abbasanta, de su restu, ant sèmpiri giogau a sa morti contras a is arrubius-nieddus; de seguru nesciunu at fatu regalus a is piciocus de Lostia. «Contras a is de su Benetutti, po nd'arremonai unu, eus dèpiu cumbati fintzas a s'ùrtimu segundu de sa partida, mancai issus no teniànt prus nudda de domandai a su campionau, est a nai chi fiant giau segurus de ndi cabai in Segunda Categoria, poita fiant, de medas cidas, a s'ùrtimu postu de sa lista. Comentecasiat ant apoderau su resultau de zeru a zeru fintzas a su de otantotu minudus, est a nai fintzas a centubinti segundus de sa fini de sa partida; ddu scieis beni, de su restu, cumenti andant is cosas: candu depis bìnci po fortza, e no nc'arrannescis a agatai su gol, prus passat su tempus, est a nai is minudus, e prus ti carriat su nervosu. Su gol chi nd'eus pesau, duncas, est stètiu una libberatzione, dda tzerriu diaici. Deu pentzu e creu chi s'iat stètia una de is partidas de importu prus mannu po sa stagioni cosa nosta: de cussu momentu eus dèpiu feti pentzai (feti po modu de nai, est craru) a aguantai is puntus de vantàgiu chi tenestus apitzus de is aversarias cosa nosta, est a nai apitzus de is scuadras chi si fiant sighendi e chi tenestus a is pabas, giai giai atacadas a is carronis». Lostia est prexau meda po is cosas chi nd'ant bogau a foras is giogadoris cosa sua. «Deu creu — s'at contau — chi sa cosa de importu prus mannu po bìnci su campionau siat stètia sa rosa chi seus arrannescius a ndi pesai, s'amistadi chi nci fiat, chi nc'est bennia a essi, mellus, tra totus is giogadoris; a is allenamentus aintru de sa cida ddoi fiant sèmpiri totus, est a nai chi nesciunu ndi sartàt unu; a su campu festus sèmpiri in truma manna, po si fai a cumprendi de ita seu chistionendi podeis pentzai feti chi sa cida passada ddoi fiant calincuna cosa cumenti a binticuatru giogadoris. No funt pagus, de seguru, mescamente chi fadeus su contu chi is giogadoris chi mancai giogant prus pagu de is atrus, cun su tempus si stesiant de sa scuadra, de su progetu. Invecias innoi in s'Abbasanta totus ant circau de donai una manu de agiudu, e pròpriu po custu potzu nai chi totus is giogadoris chi tenestus in sa rosa funt stètius de importu. Deu no potzu che essi prexau po totu custu: candu is giogadoris si fidant de s'allenadori cosa insoru arrannescis a trabballai mellus, custu est pagu ma seguru. Deu no sciu, est a nai chi no ddu potzu sciri, est craru, de cumenti funt andadas is cosas po is atras scuadras, ma seu seguru chi in totu is listas de sa Primu Categoria no s'agatat una rosa chi potzat donai totus is garantzias, sa seguresa chi m'ant donau is giogadoris cosa mia». Is de s'Abbasanta, de su restu, funt stètius cussus chi nd'ant pesau prus gol de totus, cun Maureddu Calvia chi nd'at fatu una biga manna a solu, calincuna cosa cumenti a bintunu apitzus de unu totali de sessantunu. «Mauru at fatu a biri torra cantu est forti,ma seu prexau puru po totus is atrus giogadoris chi ant agatau su gol, e funt stètius medas. Custu bolit nai chi eus trabballau beni, mancai is strobus siant stètius medas, chi fadeis su contu chi Cossu at dèpiu sartai sa metadi de is partidas, poita fiat ingotu. Duncas eus dèpiu giogai cun Muscau in atacu, mancai no fessit pròpriu su ruolu cosa sua; si seus dèpius arrangiai, cumenti si narat, e po fortuna is cosas si funt andadas beni. Eus sèmpiri fatu a su mancu unu gol in dònnia partida — sighit a contai Lostia — e diaderus no sciu cantas atras scuadras nci siant arrannescias a fai su pròpriu».
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Prima Categoria