Salta al contenuto principale
arborea orrolese alfano

Sa cursa de is scuadras de sa Promotzioni concas a sa sarvesa, candu ammancant feti seti partidas po serrai is giogus

E duncas, a cantu parit, de su chi ndi potzu cumprendi, a su mancu (e megu a brullai, ca sa cosa mellus po incumentzai cun s'artìculu in sardu de oi mi parit pròpriu sa de giogai unu pagheddeddu, a trassa de poeta etotu, cun is fueddus e cun is sentidus), si seus lassaus a is pabas sa Pasca Manna o, po ddu nai mellus, is festas acapiadas a sa Pasca Manna: dònnia dònnia borta, cumenti spaciant is festas (ballit po cussas de sa Pasca de su Nadali puru, est craru) mi intendu cumenti chi m'essint sboidau su cropus de is fortzas; is festas mi pigant diaici e nc'est pagu de aciungi: fortzis at a essi poita apu abertau custa Pasca po prus de unu mesi (po cincuanta diis, a bolli essi prus pretzisus, e duncas po totu su tempus de sa caresima), e fortzis at a essi poita is festas (cumenti sucedit cun totus is momentus drucis chi si capitat de bivi in custa vida) si ndi bobant, si ndi fuint allestrus ca parint arrondibis in su cielu de su beranu, e no acudis nemmancu a ti ddas gosai chi, giai giai, funt giai acabbadas.

Ellus, iat a essi bellu su de podi abarrai una vida intera in vacantza, cumenti si narat (e deu creu chi siat su bisu de medas de nosu, est craru, e si cumprendit puru su poita), e invècias si depeus torra arramangai is manigas (cumenti narant in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu, e cumenti apu sèmpiri intèndiu nai de babbu miu puru, chi peròu no est sorresu ma deximesu) e depeus torrai a atacai, mancai totu murrungia murrungia, cun is fainas de su fetianu cosa nosta.

E duncas, po su chi mi pertocat, seu torra innoi, aranti a su tialu de computer, po scriri s'artìculu de custa cida puru: e duncas, cumenti scieus giai, ainnantis de incarrerai, de si nci fuiai a fundu 'e susu me is chistionis acapiadas a su mundu de is giogadoris diletantis sardus de càlciu, mi permitu (chi seis de acòrdiu, isperendi de no si ndi furai totu su tempus chi, mancai, nemmancu teneis) de mi stròllicai unu pagheddeddu cun bosatrus, e su poita ddu fatzu est craru: chistionendi unu pagheddeddu (e unu pagheddeddu feti!) de atras chistionis, chi mancai no pertocant a istrintu is resultaus de is partidas chi si funt giogadas sa cida passada (de sabudu, e no de domìnigu, fadendi su contu ca su domìnigu, cumenti sciesi beni e cumenti apu giai scritu, fiat sa dì de Pasca Manna e duncas una dì de pàsiu po is giogadoris puru, e nci iat a mancai atru), circu (sa ispera cosa mia est cussa a su mancu) de ndi cassai s'atentzioni puru de cussus (e de cussas, ca sa chistioni ballit pruschetotu po is femineddas) chi mancai no tenint motivu de sighiri totus is storias de is scuadras de bòcia chi ddoi funt spratas in s'isula cosa nosta bella e stimmada.

E duncas, torrendi a su calendàriu (chi est sa primu cosa chi andu a castiai, dònnia dònnia giòbia, e duncas est una de is primus legas chi ndi bogu aforas dònnia, dònnia borta), seus lòmpius puru a su de cuatru mesis de s'annu, de custu duamilla e binticuatru, e no mi parit berus: is cosas no mi funt andendi mabi, e isperu chi si potzat narai su pròpriu po bosatrus puru; de su restu ddoi funt stètius annus (cumenti est stètiu su duamilla e bintiduus, po si nd'arremonai unu) chi funt incumentzaus a trotu e funt acabbaus peus puru (su Cielu m'agiudit e agiudit puru totus cussus chi megant a si scroxai, in dì de oi puru, arroris e dannus), e chistionu po su chi mi pertocat, est craru, ma ddoi funt stètius, in sa vida cosa mia, e in totus custus corantatres annus, annus unu pagheddeddu prus drucis, chentza tropus strobbus, si iat a podi narai diaici.
E custu duamilla e binticuatru, duncas, est sighendi a fai a bonu (ddi nau diaici, gioghendi unu pagheddeddu a fai su poeta) e isperu chi is cosas potzant sighiri a andai beni diaici: de su restu, mi intendu basau de sa bona sorti po custu mengianu puru, fadendi su contu chi no tèngiu tropus daboris de mi scroxai (a nai sa beridadi mi incresciàt unu pagheddeddu sa schina candu mi ndi seu scidau e pruschetotu pesau de su letu, ma gràtzias a Deus mi bastat a fai un'orixedda de esercìtzius de yoga, cumenti ddu tzerriaus, po mi torrai a ponni apostu; chi totus is cosas fessint diaici facilis de arrangiai, in custa vida, fortzis sa vida iat a essi una passillada), e fadendi su contu chi no tèngiu tropu disisperu aintru de su coru, mancai ariseu siat mortu su babbu de sa bon'anima de un amigu miu (chi si nd'est partiu concas a su cielu in su duamilla e dexi), e mancai un antru amigu miu, chi stimu meda meda, m'apat fatu sciri ca no stait beni, po su chi pertocat sa saludi: e duncas is pentzamentus grais e marigosus no m'ammancant ma, no sciu nemmancu su poita, mi intendu selenu etotu.

De una pariga de cidas, fortzis de una pariga de mesis puru, seu fadendi su giogu de mi fidai de su Cielu: est a nai ca lassu fai a su Cielu totu su chi pertocat su destinu cosa mia (chi cumprendeis su chi seu circhendi de si nai); est a nai ca, mancai tèngia bisus e bideas, cumenti a totus, mi praxit custa cosa de mi bivi sa vida cumenti chi fessit unu regalu (de su Cielu, duncas): e mi pigu totu su bonu chi mi nd'arribbat apitzus (e candu sucedit no potzu fai atru ca torrai gràtzias), e candu mi nd'arribbat su mabi, o su marigosu, circu de abarrai strantaxu, de no mi fai pigai de su disisperu, e duncas circu de sighiri a andai ainnantis in s'arrastu cosa mia, mancai a bortas no siat facili.

Arribbau a custu puntu, si potzu narai puru (diaici incumentzu a incarrerai cun is chistionis acapiadas a su mundu de sa bòcia puru, e fiat ora, s'at giai a megai calincunu de bosatrus) ca custa cosa de si ndi torrai a pesai apustis ca nd'arruis, custu de torrai a partiri candu parit ca su mundu cosa tua si ndi siat sciusciau a terra in milli arrogus, est una de is legas chi mi capitat de pigai, fatu fatu, candu ndi pesu is ciaciarradas cun is allenadoris, candu ddus intendu, apustis de is partidas etotu, po sciri, e po cumprendi cumenti ddis funt andadas is cosas.

E duncas, unu de is ùrtimus allenadoris chi apu intèndiu in custas ùrtimas diis est stètiu Nicola Battolu, chi est sighendi, de calincuna cosa cumenti a cuatru-cincu mesis, is fainas de s'Arborea: is grogus-asullus ant incumentzau (si ddu eis a arregodai, desinò nci pentzu deu) sa stagioni cun Virgilio Perra in sa panchina, ma calincuna cosa depit essi andada mabi (a trota, cumenti si iat a podi narai puru), est a nai ca, mancai, is resultaus ca is de s'assòtziu s'abertànt de ndi cassai no fiant arribbendi, e duncas, cumenti capitat fatu fatu in su mundu de sa bòcia e de su càlciu (cosa chi ballit po is diletantis diaici cumenti po is professioneris, po is grandus scuadras de sa Sèrie A, po si cumprendi mellus), sa primu cosa chi benit de fai, po circai de aderetzai sa situatzioni, est cussa de donai is crais de sa scuadra me is manus de un antru allenadori, isperendi chi is piciocus chi faint parti de sa rosa torrint a agatai sa gana bona po curri avatu de sa bòcia, e pruschetotu, po binci is partidas.

E duncas, in sa vida cumenti in su càlciu puru (ma sa cosa ballit puru po totus is atrus giogus) tocat a fai sèmpiri su contu ca is cosas potzant andai peus de su chi, mancai, isperaus.
Torraus, duncas, a is de s'Arborea: de sa de noi giorronadas (est a nai, duncas, castiendi su calendàriu, de su dexennoi de su mesi de Dònniassantu), candu fiant stètius bonus a ndi cassai unu bellu puntixeddu (unu puntixeddu de oru, cumenti si iat a podi narai, puru) in domu de una scuadra forti cumenti a is de su Castiadas (chi funt sèmpiri stètius a su segundu postu de sa lista) no funt stètius prus bonus a binci una partida; contras a is de s'Orrolese nd'ant cassau, torra, feti unu puntixeddu (cun su resultau chi est abarrau siddau in s'unu a unu), e sa pròpriu cosa ballit po sa partida chi is de s'Arborea ant giogau torra in domu cosa insoru, contras a is de su Gùspini, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de duus a duus. Is cosas no funt andadas beni (beni cumenti podiant andai, si cumprendit) nemmancu in sa partida chi is grogus-asullus ant giogau in domu de is de s'Atleticu de Casteddu, cun is duas scuadras chi no funt stètias bonas a fai nemmancu unu gol. Su dexesseti de su mesi de Idas, is de s'Arborea funt abarraus a buca asciuta (est a nai ca nd'ant pigau una surra), in domu cosa insoru, contras a is de su Terraba Frantziscu Bellu, cun is allenus, sighius de un allenadori bravu cumenti est Mauriziu Firinu, chi ant bintu sa partida cun su resultau de unu a zeru.
Is cosas no funt andadas mellus sa cida avatu, candu is de s'Arborea ant giogau s'ùrtima partida de s'annu bèciu (seu chistionendi de su duamilla e bintitres, gei si cumprendit deu creu) in domu de is arthanesus de s'Idolo, chi nd'ant cassau is tres puntus gràtzias a su resultau finali de unu a zeru. De su mesi de gennàrgiu, e duncas cun s'incumintzu de s'annu nou (e duncas: cun s'incumintzu de su duamilla e binticuatru, po essi prus pretzisus) is cosas funt andadas unu pagheddeddu mellus: is de s'Arborea nd'ant cassau torra is tres puntus, apustis de giai duus mesis (a fai is contus nci poneus pagu pagu meda) de s'ùrtima borta (chi fiat stètia in sa sfida contras a is de su Lanusei, in domu cosa insoru), gràtzias a s'unu a zeru chi funt stètius bonus a ndi boddiri in sa partida contras a is de su Cus de Casteddu, cun sa scuadra pesada de is de s'Universidadi chi, cust'annu (mellus: in custa stagioni) est sèmpiri abarrada me is primus postus de sa lista (e seus chistionendi, po essi prus pretzìsus, de sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni, est craru, ma bai e circa chi mancai calincunu de bosatrus si ddu est giai scarèsciu) e in dì de oi funt sighendi a curri po ndi cassai sa possibbilidadi de giogai cussas chi tzerriaus partidas de is play-off (a trassa de is ingresus), e chi funt is partidas chi s'ant a giogai tra is duas scuadras chi ant a arribbai, chi ant a serrai sa stagioni (po ddu narai mellus) a is pabas de sa primu de sa classi (e sa scuadra chi at a binci at a depi andai a giogai contras a sa scuadra chi at a binci sa pròpriu partida, ma in sa Lista B, ca su campionau de sa Promotzioni est stètiu pretziu in duus arrogus, chi mi permiteis de manigiai custu fueddu, isperendi ca si cumprendat su chi si bollu narai).

Duncas, sa bìncida chi is de s'Arborea nd'ant cassau contras a is de su Cus est stètia de importu mannu meda, ca si sciit, ca si cumprendit beni ca candu abarras po cidas e cidas chentza ndi arragolli nemmancu unu puntixeddu, intzandus s'umori nd'arruit concas a terra, e si cumprendit, no est fàcili sighiri a curri, mescamente aintru de sa cida po is allenamentus. Apustis de cussa partida, peròu, is de s'Arborea ant torra incumentzau a ndi boddiri feti unu puntixeddu: est su chi est sucèdiu su catodixi de su mesi de gennàrgiu, a sa fini de sa partida contras a is serramannesus de sa Gialeto; sa cida avatu (in s'ùrtima bessida de sa lista de is partidas chi ballint po s'andada, cumenti si narat a trassa de s'italianu etotu) is de s'Arborea funt stètius bonus a no perdi contras a is de su Pirri, un'antra de cussas scuadras chi est currendi po ndi cassai unu postu po is partidas finalis (chi ant a balli, po chini ddas at a binci, po ndi artziai in su campionau de s'Ecellenza, impari a is duas scuadras chi ant a binci su torneu e chi nd'ant a cassai. duncas, su primu postu de sa lista), cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru. In sa primu bessida de sa torrada, fiat su bintotu de su mesi de gennàrgiu, is de s'Arborea funt stètius bonus a frimai sa cursa de is de su Muristeni, chi de s'incumintzu de sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru funt sèmpiri abarraus a su primu postu de sa lista e chi in dì de oi funt a unu passu (cumenti si narat) po ndi cassai sa bìncida de su campiuonau, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau finali de duus a duus, po una de is giorronadas prus togas ca is de s'Arborea ant bìviu cust'annu.

Apustis de cussa partida, is de s'Arborea nd'ant cassau feti unu puntixeddu in sa sfida in domu de is de su Bidda Matzràxia (cun su resultau chi est abarrau siddau, cumenti si narat, a su mancu in bidda mia, in su zeru a zeru, diaici cumenti fiat a s'incumintzu), ca fiat su cuatru de su mesi de friàrgiu; s'undixi de su mesi de friargiu, invecias, is de s'Arborea funt arrutus in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Ceraxius, cun su resultau de unu a zeru po is allenus (ddus tzerriaus diaici). Su dexiotu, sèmpiri de su mesi de friàrgiu, is de s'Arborea nd'ant dèpiu boddiri un'antra bella surra (cumenti si iat a podi narai), custa borta in domu de is de s'Arbus, sighius de Nicola Agus, chi s'apu arremonau una pariga de cidas fait. In s'ùrtima bessida de su mesi de friàrgiu, ca fiat su binticincu, is de s'Arborea funt stètius bonus a binci sa partida contras a is de su Gonnosfanadiga, chi s'agatant, in dì de oi puru, a s'ùrtimu postu de sa lista, po una de is stagionis prus trotas chi ant dèpiu bivi in totus custus ùrtimus annus, cun su resultau de unu a zeru. Apustis, is de s'Arborea nd'ant dèpiu arragolli cincu bellas bussinadas (cumenti si iat a podi narai, gioghendi mancai a fai unu pagheddeddu su poeta) in sa partida in domu de is de su Tortolì, ca s'est giogada su primu domìnigu de su mesi de martzu. Apustis de cussa surra, peròu, is cosas si funt aderetzadas: est a nai ca is de s'Arborea nd'ant cassau dexi puntus in cuatru partidas (est a nai, duncas, ca a fai is contus nci poneus pagu meda, dexi puntus apitzus de is doxi chi ddoi fiant in totu), partendi de su puntixeddu chi funt stètius bonus a ndi ingolli in sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is tabarchinus de sa Verde Isola, sa scuadra chi nd'ant pesau in Carluforti, e arribbendi a sa bìncida, toga meda (fortzis una de importu prus mannu tra is noi bìncidas chi nd'ant cassau fintzas a immoi), cun su resultau tundu tundu de cincu a unu, in domu de is de su Lanusei; apustis is de s'Arborea funt arrannèscius a binci, cun su resultau, torra, togu meda, de cuatru a unu, contras a is de su Castiadas puru e in s'ùrtima bessida (sa de sabudu passau, est a nai sa partida chi ant giogau ainanntis de sa Pasca Manna), nd'ant cassau sa de tres bìncidas de sighiu contras a is de s'Orrolese.

Immoi (in dì de oi, duncas) is de s'Arborea tenint calincuna cosa cumenti a trintaseti puntus in buciaca (chi funt su pròpriu tanti de puntus chi tenint is de su Bidda Matzràxia, is de su Ceraxius e is de s'Orrolese puru, totus scuadra ca, de su restu, eus giai arremonau) e si funt lassaus a is pabas seti scuadras: custu bollit narai, puru, e si cumprendit beni, ca chi su campionau depessit acabbai oi, is de s'Arborea iant a essi sarvus, cumenti si narat, est a nai ca iant a tenni sa possibbilidadi de giogai torra, s'annu chi at a benni puru, in su campionau de sa Promotzioni. «Custu sabudu passau – m'at scoviau Nicola Battolu, ca ainnantis de si setzi in sa panchina de sa Primu Scuadra de s'Arborea sighiat is fainas de sa scuadra de sa Juniores, sèmpiri de s'Arborea, est craru – is cosas si funt andadas beni meda, e fiat ora puru! Est a nai, duncas, ca seus prexaus meda po essi arrannèscius a binci sa partida contras a is de s'Orrolese, mancai is cosas si siant postas mabi fintzas de is primus minudus de giogu, fadendi su contu chi is aversàrius cosa nosta funt stètius bonus a ndi cassai su gol de s'unu a zeru apustis de una pariga de minudus feti de giogu. Tra is atras cosas – at sighiu a mi contai Battolu – eus arriscau de ndi boddiri su segundu gol puru, ma mancu malli ca sa bona sorti s'at agiudau. Abellu abellu, peròu, cun su tempus, seus stètius bonus a ndi artziai torra sa conca: sa cosa de importu prus mannu est pròpriu cussa de torrai a crei apitzus de is capacidadis cosa tua; est a nai ca, po binci una partida, depis essi cunvintu apitzus de is cosas chi podis e sciis fai. Su gol de s'unu a unu nd'est arribbau gràtzias a unu tiru togu meda scutu de Mattea e deu creu, puru, de podi narai ca, a su mancu po su chi s'est biu in campu, sa bìncida cosa nosta siat giusta, est a nai ca si dda seus minèscia, fadendi su contu ca seus stètius bonus a ndi pesai puru un'antra bella pariga de ocasionis po fai atrus gol puru, in prus de is tres gol chi nd'eus cassau me is noranta minudus de giogu. E is cosas, ddu torru a arrapiti, andant beni meda diaici, a su mancu po su chi mi pertocat».

E is cosas po is de s'Arborea, duncas, funt incumintzendi torra a andai beni. «Sa nova prus druci – m'at scoviau sèmpiri Nicola Battoluest ca totus is giogadoris ingotus chi tenestus funt incumintzendi a ndi sanai, est a nai ca funt torrendi a fai is allenamentus cun is cumpàngius e, duncas, funt torrendi a ndi cabai in campu. Po immoi, duncas, teneus feti unu piciocu chi, a su mancu po cust'annu, at acabbau cun is giogus, e antrus duus chi funt ancora cumbatendi contras a is daboris e tenint ancora calincunu strobbu e, chi pròpriu ti depu narai sa beridadi, no scieus ancora candu nd'ant a podi sanai. Si cumprendit: no funt stètias cidas facilis po nosu, no funt stètias cidas drucis, e gei nc'arribbais bosatrus puru a cumprendi su poita; candu no podis fai su contu apitzus de is giogadoris prus fortis chi tenis in sa rosa cosa tua, intzandus is cosas si podint in artziada, cumenti si iat a podi narai. In prus de una partida nc'apu dèpiu mandai in campu duus-tres e fintzas cuatru giogadoris tra is prus piticheddus de edadi chi tèngiu in sa rosa, e chi funt nàscius in su duamilla e ses e in su duamilla e seti puru; e candu ses unu giogadori piticheddu de edai, si cumprendit, tenis pagu esperièntzia a is pabas e duncas podit capitai, cumenti capitat, de su restu, ca potzast fai calincunu sbàlliu. Ma de su restu, is piciocus cosa nosta funt su benidori po s'assòtziu de s'Arborea, e duncas teneus totu s'interessu a ddus agiudai a cresci in sa manera mellus chi si podit. Su fatu chi siant arribbaus a giogai is primus partidas impari a is giogadoris mannus de sa Primu Scuadra si fait prexei meda, gei si cumprendit, deu creu. Comentecasiat,cumenti ndi funt torraus is giogadoris prus fortis chi teneus in sa rosa eus torra incumentzau a curri, e is resultaus chi nd'eus arregotu in custas ùrtimas cidas ddus podeis biri a solus. Immoi isperaus feti de sighiri in cust'arrastu etotu».
Mancai gioghendi beni cumenti is de s'Arborea ant fatu in sa partida contras a is de su Muristeni, chi eus arremonau ainnantis. «Po cumprendi de su chi seus chistionendi – s'est acutu a mi contai Nicola Battolu – iat a bastai a fai su contu ca is de su Muristeni, a su mancu po su chi pertocat is partidas de sa torrada, ant sèmpiri bintu: s'unica borta chi si funt dèpius acuntentai de feti unu puntixeddu est stètiu, pròpriu, e a su mancu fintzas a immoi, in sa partida chi ant giogau in domu cosa nosta. Custu bollit nai, duncas, ca sa rosa chi nd'at pesau su Diretori Sportivu cosa nosta, e megu a chistionai de Massimo Sabiu, est bastanti forti po si dda gherrai contras a is mellus scuadras chi ddoi funt cust'annu in sa lista, e is de su Muristeni funt, fortzis, sa scuadra prus toga chi teneus. In sa fentana de su mercau de s'ierru (e chi s'oberrit, dònnia dònnia annu, in su mesi de Idas n.d.r) is de sa sociedadi funt stètius bonus a agatai s'acapiu, a agatai s'acòrdiu, cumenti si iat a podi narai, puru, cun duus giogadoris bravus meda, chi funt stètius bonus a si donai una bella manu de agiudu, fadendi su contu, ddu torru a arrapiti, de totus is giogadoris strupiaus, o ingotus, chi tenestus. Immoi tèngiu su coru, e sa conca puru, prenas de isperas bonas po su chi pertocat su benidori de s'Arborea».

E si cumprendit puru ca is trintaseti puntus in buciaca funt unu bellu tanti, ca permitit de abarrai bastanti selenus. «Comentecasiat, a su mancu po is contus chi mi seu fatu deu, po essi segurus de ndi cassai sa sarvesa s'ammancant ancora ses o seti puntixeddus, e deu isperu, est craru, de ddus cassai allestru, mancai giai me is tres partidas chi ant a benni e chi eus a depi giogai in su mesi de abrili. Chi arrannèsceus a serrai sa chistioni acapiada a sa sarvesa ainnantis chi nd'acabit custu mesi etotu, intzandus estus a podi giogai is ùrtimas partidas de s'annu cun su coru selenu e sa conca sboida de pentzamentus lègius e, mancai, ndi iant a podi cabai in campu cussus giogadoris chi, mancai, fintzas a immoi ant dèpiu castiai is antrus curri avatu de sa bòcia».

Nicola Battolu, mancai siat a sa primu esperièntzia cun una Primu Scuadra, est fadendi unu trabballu bonu meda. «Ma mi iat a praxi a torrai gràtzias – s'est acutu a mi contai – a totus cussas personas chi mi funt donendi una manu de agiudu, incumentzendi de Fabiu Dessì, po nd'arremonai unu de cussus chi est e abarrat sèmpiri a su costau miu, chentza de mi ndi scaresci, est craru, de Massimu Sabiu, chi s'apu giai arremonau, tra is atras cosas. Pròpriu Sabiu est donendumì una biga manna de consillus e no m'at mai, mai lassau a solu».

In su giogu de sa bòcia, ma sa chistioni ballit puru po sa vida, depis fai su contu chi, fatu fatu, ndi potzant arribbai diis grais e nieddas, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si narai (e deu creu ca nci podeis arribbai a solus). Is de s'Arborea si funt lassaus a is pabas mesis e mesis prenus fintzas a cucuru de strobbus e de arroris. «Ma immoi iat a fai a narai, puru, ca si seus lassaus a is pabas is diis nieddas e is partidas chi eus serrau in paridadi, e chi funt stètias, mancai, prus de su tanti chi bisastus. In prus is giogadoris s'agatant in saludi e deu seu prexau po cumenti ant apoderau, ant aguantau candu is cosas fiant andendi mabi, ca si sciit ca sa primu cosa chi ti benit de fai est cussa de t'arrimai, de t'arrendi. E invècias is giogadoris cosa mia funt stètius bonus a andai ainnantis, a strìngiri is dentis, cumenti si narat, e custu bollit narai ca in su spolladroxu cosa nostu ddoi est una bona aria, chi cumprendeis su chi si bollu narai. Tengu sa possibbilidadi, duncas, de trabballai impari a una truma de piciocus ca no funt feti giogadoris fortis, ma funt puru ominis cun unu coru mannu meda, mannu cumenti una domu, cumenti si narat. Puru is giogadoris chi ndi funt arribbaus de foras, is giogadoris stràngius, duncas, cumenti ddus podeus tzerriai, nc'ant postu pagu tempus a s'agatai beni cun su restu de sa rosa e funt bènius a essi, in pagu tempus meda, una de is puntus de fortza prus mannus chi teneus po ndi bessiri aforas de custu pèriodu unu pagheddeddu marigosu».
Immoi is de s'Arborea si dda ant a depi biri contras a duus aversàrius bellus tostaus, a partiri de is de su Gùspini, chi funt torraus a curri po ndi cassai su de tres postus in sa lista, chi ballit, est craru, po giogai is partidas finalis, cussas de is play-off, duncas. Apustis, nc'at a essi sa partida contras a is de s'Atleticu de Casteddu, chi sighit a curri po ndi cassai sa sarvesa, pròpriu cumenti funt fadendi is de s'Arborea. «Is gùspinesus, a fai is contus nci poneus pagu meda – m'at contau Nicola Battolu – tenint feti tres puntus in prus de is chi teneus nosu in dì de oi (est a nai, duncas, coranta contras a trintaseti n.d.r.) e funt currendi a forti meda, e custu de una bella pariga de cidas, a nai sa beridadi. De pagu funt arrannèscius a binci contras a is de su Castiadas, e in domu cosa insoru funt stètius bonus, puru, a binci contras a is de su Tortolì, e custu si fait a cumprendi de cumenti staint beni. De su restu, connòsciu beni meda, de una bella pariga de annus, a nai sa beridadi, a Lello Floris, chi est pròpriu s'allenadori de is de su Guspini, e sciu puru ca is scuadras suas giogant sèmpiri unu bellu càlciu, cumenti si narat. E de su restu, podit contai apitzus de una rosa forti meda, prena, fintzas a cucuru, de giogadoris bravus, cumenti est Agostinelli, tanti po arremonaiu unu de is piciocheddus prus giòvuneddus chi tenit. Po nosu at a essi una partida de importu mannu meda, chi s'at a agiudai a cumprendi cantu balleus, ma sa pròpriu cosa si iat a podi narai, puru, po sa partida chi eus a depi giogai contras a is de s'Atleticu de Casteddu, de su restu. Ma no si ndi podeus scaresci de scuadras cumenti su Lanùsei, s'Arbus, e su Bidda Matzraxia, chi s'agatant me is ùrtimus postus de sa lista ma chi me in s'ùrtimas cidas nd'ant cassau unu bellu tanti de puntus. Pròpriu po custu potzu narai ca is duas partidas chi eus a depi giogai me is duas cidas chi ant a benni ant a essi de importu mannu, ma chi is cosas depessint andai a trotas, estus a tenni comentecasiat sa possibbilidadi de si torrai a scabulli chitzi meda».

E custu, duncas, po su chi pertocat s'Arborea e po sa cursa concas a sa sarvesa, a su mancu po su chi pertocat sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni.

E immoi chi nci seus, deu creu, podeus andai a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa Lista B, sèmpiri po su campionau de sa Promotzioni, est craru, mancai andendi a biri, torra, cumenti funt cuncodradas is cosas me is partis prus bàscias, est a nai andendi a castiai cumenti funt postas is cosas po is scuadras chi funt currendi concas a sa sarvesa.

Cun bintunu puntus agataus is de s'Abbasanta, chi s'agtant a s'ùrtimu postu de sa lista e chi in custa stagioni ant bintu feti po cincu bortas, e nd'ant cassau antrus ses puntixeddus me is ses partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. De una bella pariga de cidas is de s'Abbasanta funt trabballendi cun Andrea Contini e immoi s'ant a giogai totus is cartas chi tenint in manus me is seti partidas chi ammancant po acabbai sa stagioni. Cun feti duus puntixeddus in prus de is chi tenint is de s'Abbasanta, agataus is de su Porto Torres, sighius de Robertu Congiatta, chi tra is atras cosas apu intèndiu pròpriu de pagu, est a nai me is ùrtimas cidas. E immoi andaus a biri chi, tra totus is cosas chi Congiatta m'at contau, arrannèsceus a agatai calincuna cosa chi potzat essi de importu po sa vida cosa nosta de dònnia dì, chi est, si ddu torru a arrapiti, unu de is giogus prus togus chi ndi pesu me is artìculus in sardu.

Duncas, mancai is de su Porto Torres, cumenti s'apu narau immubagora, s'agatint cun feti una scuadra a is pabas, e duncas no s'agatint, custu est pagu ma seguru, in acuas bonas, funt arrannèscius a su pròpriu a giogai una partida toga meda contras a is primus de sa classi de sa Nuorese: de su restu, sa cosa chi intendu narai fatu fatu est ca in su giogu de sa bòcia, cumenti in sa vida etotu, no podis mai sciri cumenti ant a podi andai is cosas, e duncas nci iant a podi essi ispantus in dònnia giorronada, dònnia domìnigu. Apustis de s'unu a unu cassau contras a is primus de sa classi, is de su Porto Torres nd'ant cassau un antru puntixeddu (un antru puntixeddu feti) in sa partida, de importu mannu meda, contras a is de su Fonne, cun su resultau finali de duus a duus; unu puntixeddu ca serbit pagu, peròu, po is duas scuadras, chi fadeus su contu (e a fai is contus nci poneus pagu meda) ca is barbaricinus tenint sèmpiri feti unu puntixeddu in prus de is chi tenint, pròpriu, is de su Porto Torres. Chi is giogus depessint acabbai cras, duncas, is tres scuadras chi ndi iant a cabai torra in su campionau de sa Primu Categoria ant a essi, pròpriu, is de s'Abbasanta, de su Porto Torres, e de su Fonni, cun is de su Pasada chi si iant a giogai sa sarvesa in sa partida finali contras a is de s'Ovodda. Una de is primus cosas chi si iant a podi narai est ca siat is de s'Abbasanta, siat is de su Fonne e de s'Ovodda ant scerau, ant decìdiu, po ddu nai mellus, de cambiai allenadori, pròpriu cumenti est sucèdiu in domu de is de s'Arborea, chi eus arremonau ainnantis.

Is de su Santa Justa puru, chi tenint bintises puntus cumenti is de s'Ovodda, ant scerau de saludai Nicola Lampis, s'allenadori chi teniànt fintzas a s'antra dì, e ant donau is crais de sa scuadra a Piras, chi nd'arribbat apustis de s'aventura chi at fatu impari a is de su Sant'Aleni de Cuartu.

«Su calendàriu cosa nosta no est, de seguru, moddi, pruschetotu chi fadeus su contu ca, in custas ùrtimas cidas, eus dèpiu giogai contras a is de s'Usinese, de s'Alighera e de sa Nuorese: tocat a narai, puru, ca contras a is primus is cosas si funt andadas unu pagheddeddu a trotu, fadendi su contu chi nd'eus buscau una surra, est a nai chi eus pèrdiu sa partida cun su resultau de tres a zeru; contras a is de s'Alighera is cosas si funt andadas unu pagheddeddu mellus, mancai seus abarraus, torra, a buca asciuta. Contras a is de sa Nuorese eus giogau, invècias, una partida toga meda meda, fadendi su contu chi seus stètius bonus a si dda gherrai, ddi nau diaici, contras a una de is scuadras prus fortis chi ddoi funt cust'annu in sa Lista B e, mancai puru, in totu su mundu de sa Promotzioni. De su restu seus chistionendi de una scuadra chi tenit una storia manna meda a is pabas, de una sociedadi chi cust'annu at fatu unu trabballu bonu meda, apustis de nd'essi cabaus de s'Ecellenza. Po bona sorti cosa nosta, torrendi a sa partida contras a is de sa Nuorese, seus stètius bonus a aderetzai su resultau me is ùrtimus minudus, candu nd'eus cassau su gol de s'unu a unu. E cussu puntixeddu chi nd'eus arregotu, a su mancu a parri miu, si ddu seus minèsciu».

Prus de is cambas e de is peis, duncas, is de su Porto Torres nc'ant postu su coru, cumenti si narat. «Su chi mi fait prus prexeri – m'at scoviau Robertu Congiatta – est ca mancai sa scuadra s'agatit sèmpiri me is ùrtimus postus de sa lista giai de s'incumintzu de s'annu e, duncas, de sa stagioni noba, seus sèmpiri bius, cun sa gana bella de si dda giogai in dònnia campu e contras a totus is aversàrius. Nosu nci credeus, duncas, est a nai ca credeus ca ndi cassai sa sarvesa siat una cosa ancora possibbili, mancai siat tostau, e meda puru: est una cosa chi ballit po me e po is piciocus cosa mia, po primu cosa, ma ballit puru po totus is dirigentis chi sighint is fainas de s'assòtziu. Su Porto Torres, est craru, no tenit sa possibbilidadi de spendi bigas e bigas de arriabis cumenti, mancai, podint fai atras scuadras in custa lista etotu, peròu boleus provai a si giogai totus is cartas chi teneus me is manus, fintzas a s'ùrtimu segundu, pruchetotu poita sa scuadra de su Porto Torres puru tenit una storia manna meda, e de importu, a is pabas. Candu giogas po ndi cassai sa sarvesa, de su restu, sa primu cosa chi depis circai de fai est cussa de no ndi buscai tropus gol, e custu no bollit nai chi ti ndi depis abarrai serrau in difesa po totu sa partida, ma bollit nai, pruschetotu e mescamente, chi depis aturai atentu, in dònnia segundu de sa partida, po no fai sbàllius chi iast a podi puru pagai a caru prètziu, cumenti si narat. E duncas tocat a donai atentzioni puru a is cosas prus piticheddas, e immoi seus trabballendi pròpriu po mantenniri s'atentzioni arta. In dì de oi mancant feti pagus partidas de giogai, e si cumprendit, sa sarvesa cosa nosta at a passai de is sfidas chi eus a tenni contras a is antras scuadras chi currint, pròproiu cumenti a nosu e duncas impari a nosu, po ndi cassai sa possibbilidadi de abarrai po un antru annu in su campionau de sa Promotzioni. Po custu mi praxit a pentzai ca s'ammancant seti partidas chi ant a essi a trassa de finalis».
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
Promozione