Salta al contenuto principale
tzaramonte foto esultanza

Is scuadras de sa Segunda Categoria si pigant unu domìnigu de pàsiu po su Carrasciale

E duncas, de su chi ndi potzu cumprendi, seus arribbaus, seus lòmpius (po ddu nai mellus) a su segundu giòbia de su mesi de Friàrgiu e castiendi su tialu de calendàriu (ca tèngiu sèmpiri afaci a su logu innoi mi pongiu a scriri, a ndi pesai is artìculus in sardu) nci nd'ant a essi atrus tres: su chi at a benni, chi at a essi (a fai is contus nci poneus pagu meda) su de su cuindixi (apustis de su mercuis de su cinixu, ma de custa cosa nd'eus a chistionai mellus in su benidori), su de su bintiduus e, duncas, po acabbai e serrai totus is giogus, cun su de su bintinoi, chi at a essi, tra is atras cosas, s'ùrtima dì de su mesi.

Duncas, a contus fatus, no seus nemmancu arribbaus a sa metadi de su tretu, ma de su restu, pressi de nci lompi a su mesi de Martzu no ndi teneus de seguru, e su chi podeus fai, e deu mi pongiu a su priu postu de sa lista, est a si gosai, po su chi fait, po su chi si pertocat, custa bella dì de sobi, e de festa, fadendi su contu ca, tra totus is cincus giòbias chi nci funt in custu mesi, custu iat a depi essi su prus spàssiosu, fadendi su contu ca si tzerriat (mellus: in medas logus ddu tzerriant diaici, mescamente in su cabu de susu) giobia lardajolu; e duncas, prontus seis a si cuncodrai cun is caroteddas e is mascheras e totu su chi serbit po fai is isfiladas? Prontus seis a baddai? E a bufai una bella tassa de binu? De su restu, no nc'est cosa mellus de is festas; e no nc'est, fortzis, cosa prus toga de is festas po su Carrasciale, chi nd'arribbant acoitu, apustis de sa dì de sa Befana, e s'agiudant (custu iat a depi essi su sentidu de is festas, de su restu) a andai ainanntis cun su coru lèbiu de is pentzamentus grais e lègius, e duncas cun su coru prenu fintzas a cucuru de afròddiu e de gana bella; is festas funt s'ocasioni po si spassiai, po abarrai impari a is amigus e a is parentis, e si donant sa possibbilidadi de si bivi custa vida cun s'arrisu in sa cara, fintzas a candu fait.

De su chi apu intèndiu (tendei tendei!, cumenti si megant in bidda) custas funt is ùrtimas oras innoi nc'at a essi su sobi e custa bella basca, ca pareus giai giai lòmpius a su beranu: is matas de sa mèndua funt carrigas (ma carrigas labai!) de froris, ca parit giai giai ca ammancant feti duas cidas po ndi brintai s'istadi, e invecias seus in mesu in mesu a s'ierru (ancora po unu mesi e mesu, sèmpiri chi su calendàriu no est contendumì fabas).

Una de is cosas chi apu intèndiu fatu fatu me in custas ùrtimas diis est stètia: «eia, su tempus est bellu e no est fadendi tropu frius, ma ispereus ca protzat unu pagheddeddu!».
E duncas, fia narendusì, de su chi si benit a sciri, a su mancu est cussu chi funt boghendindi aforas, in custas ùrtimas oras, is grandus dotoris chi sighint is "previsionis de su tempus" (furendindi su fueddu de s'italianu etotu) custu fini de cida, a partiri de cras, at a arribbai su tempus mau e, fiat ora puru (s'at a megai calincunu de bosatrus) fintzas s'acua.

Narant ca sabudu e domìnigu at a proi unu pagheddeddu, e po immoi no podeus fai atru ca abertai, e isperai, puru, chi ndi ghetit unu bellu tanti.
Ma eus a biri cumenti ant a andai is cosas.
Po su chi mi pertocat nci megu a pentzai fatu fatu apitzus de custa chistioni: e duncas, de su chi mi ndi potzu arregodai, a su mancu, mi parit mi parit ca no apu mai biviu (e duncas: no sciu ita bolit nai, chi si praxit de prus cumenti sonat) una stagioni de sicagna (de sicitadi, cumenti narant is massajus in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu); sa bon'anima de mamma mia mi contàt, fatu fatu, de certas istadis innoi s'acua no bastàt (est a nai: no bastàt po totus), e duncas, arribbaus una certa ora de sa dì (o de su merì, mellus puru) is de su comunu fiant obbrigaus a dda bogai (cumenti si narat candu is de su comunu serrant is grifonis de s'acua); e duncas, de seguru no podiast abarrai oras e oras e oras asuta de sa tialu de sa dòcia, cumenti mancai seus costumaus a fai in dì de oi; e m'ant contau puru (in una bidda de massajus est una de is legas chi ndi bessint aforas fatu fatu) ca nci funt stètius annus diaici lègius chi no ddoi fiat nemmancu s'acua po acuai is gureus e is canciofas, e si podeis immaginai, a solus, de su dannu chi ndi bessiat, fadendi su contu ca sa faina, su trabballu de importu prus mannu in sa bidda innoi m'agatu (de calincuna cosa cumenti a corantatres annus) est cussa acapiada a sa messarìtzia; e duncas, sa chistioni mi parit simpli: chentza de s'acua no ndi podis pesai is matas, sa fruta e sa birdura, e duncas, no podis trabballai e duncas no ndi podis pesai su tanti de arriabis chi ti serbint po andai ainnantis in custu mundu.
E de su restu, mi megu sèmpiri a solu a solu, no s'est mai bida (torrendi a sa chistioni chi apu pigau a s'incumintzu de custu artìculu etotu) una festa cun otu miliardus de cristianus (e cristianas, est craru); fintzas a cuindixi-bint'annus fait, in custu mundu festus unu miliardu prus pagu (fortzis, mancai, duus miliardus de personas in mancu de su chi seus in dì de oi), e deu abarru totu pentza pentza ca, bai e circa cumenti ant a andai is cosas in su benidori, sa festa iat a podi spaciai puru: po immoi ddoi est sa musica, sa genti chi si dda baddat, una bella tassa de coca-cola (cumenti tzerriaus cussa gènia de bivida a cabori nieddu e prena de tzucuru) po totus, impari a una bella taca de truta e a una bella fita de piza puru; e fintzas a candu sa cosa durat, fintzas a candu sa musica sighit a andai ainnantis, fintzas a candu su coru e is cambas s'aguantant, podeus fai finta ca est andendi totu beni, mancai is gherras (ca ddoi funt sèmpiri, partendi de sa chi funt cumbatendi in Ucraina, e arribbendi, mancai, a cussa tra is israelianus e is palestinesus e is iranianus puru), mancai sa genti pobera chi s'agatat, e chi no tenit nemmancu mesu arriabi po prangi, mancai sa genti parit sèmpiri prus maca e sigat a fai cosas aforas de conca, chi no si iant a depi agatai (e no s'agatant...) nè in celu e nè in terra, diaici si narat a su mancu.

Tra is atras cosas apu intendiu a sa tialu de ràdiu, pròpriu s'atra dì, in s'interis chi fia aintru de una butega po fai una cummassioni, ca unu piciocheddu (no apu cumprèndiu innoi, ma no pentzu ca siat sucèdiu innoi in Sardìnnia) at pigau a cropus de corteddu (mi benit de ddu nai diaici, isperu chi si cumprendat ita si bolu contai) sa maista, est a nai, mellus, sa professoressa (o professora), e po bona sorti sua ca is feridas no funt stètias mabas (cumenti fiant potzias essi) e duncas s'est sarvada. E candu intendu novas diaici, mi benit de pentzai ca custu mundu, a bortas (a segunda de cumenti ddu castias) siat giai giai cumenti una cabbia po is macus (cumenti si megàt fatu fatu mamma mia etotu), e fortzis (si nau fortzis), mi intendu basau de sa fortuna (cumenti si narat in italianu puru, e cumenti ia a podi narai, gioghendi unu pagheddeddu a fai su poeta, ca ddu scieis beni chi est una cosa chi mi praxit fintzas a m'ammachiai), ca su chi mi pertocat, is fainas chi depu sighiri, funt cussas acapiadas a su mundu de sa bòcia de is diletantis, mancai ingunis puru, fatu fatu, nci siat genti chi certat, chi si pigat a pinnigosus (podit capitai chi ndi bessat aforas una briga tra is giogadoris in campu o, fortzis est peus puru, tra is tifosus chi ddoi funt a castiai sa partida), ma nareus ca no mi dispraxit custa cosa de depi chistionai de partidas e de resultaus, mancai peròu, a su mancu po is artìculus in sardu de su giòbia, circu sèmpiri de no mi tupai (tropu) is ogus, e circu de abarrai apicau, puru (po su chi est possibbili), a is novas chi nd'arribbant de su restu de su mundu, mancai su prus de is bortas no siant novas bonas o drucis.

E duncas, scieis puru (a su mancu chi eis lìgiu unu de is artìculus chi ndi pesu in campidanesu) ca no sciu mai, ainnantis de mi ponni a ddu fai, cali legas, cali arrastus apa a sighiri: est cumenti chi is legas mi nd'arribbint in conca, cumenti chi fessint unu regalu de cussas chi is antigus aregus tzerriant "musas"; po oi, fadendi su contu de totu su chi apu narau fintzas a immoi, podeus chistionai po un antru pagheddeddu de su Carrasciale, ma no mi ndi potzu scaresci (iat a essi unu pecau mannu, e si cumprendit) ca in su giàssu de su Diàriu Sportivu podeis agatai totus is novas chi nd'arribbant de su mundu de is giogadoris diletantis de bòcia, e duncas deu creu chi iat a essi ora puru de incarrerai a chistionai unu pagheddeddu de càlciu (cumenti ddu podeus tzerriai, furendindi su fueddu de s'italianu etotu), e at a essi ora puru!, s'at a megai calincunu de bosatrus.

E duncas, po immoi, serru sa chistioni diaici: me in totus is annus passaus is de sa Lega Natzionale de is Diletantis, impari mescamente a is de su Cumitau Regionali Sardu, candu ndi pesant is calendàrius de is partidas, lassant unu dominigu de pàsiu pròpriu in sa cida de importu prus mannu de su Carrasciale: si cumprendit, is piciocus no giogant po trabballu (no funt professioneris, duncas, e si cumprendit ita bolit nai), no giogant po su dinai, ma feti po si sprèviai po unu pagheddeddu de oras; e duncas, is piciocus chi ndi cabant in campu po is partidas de su domìnigu (e custu ballit pruschetotu po is giòvuneddus prus piticus de edadi) funt is pròprius, mancai, chi si cuncodrant po andai a is isfiladas,  cun is mascheras, is caroteddas e totu cantu; e duncas, podit capitai, puru, ca abarrant po totu su merì badda badda, e mancai, podit capitai ca si buffint cussa mesu tassixedda de biu (cumenti si megàt sa bon'anima de nonnu miu) in prus de su chi fais (o iast a fai, ca mancai sonat mellus puru) in su fetianu, e duncas podit capitai puru (e candu capitat no est miga unu spantu diaici mannu, antzis, est una cosa chi si cumprendit beni) ca, mancai, unu piciocu ndi potzat arribbai po sa partida cun sa conca totu ghetada a pari de sa festa de sa noti ainnantis, e si cumprendit, cun pagu gana de curri avatu de una bòcia (o, balit aguali, avatu de is aversàrius). Is allenadoris, a nai sa beridadi, candu arraxonastus de sa chistioni, no mancant mai de mi scoviai ca fiant prexaus meda de su fatu ca no nci fessint partidas in su domìnigu tra su giòbia lardajolu (cumenti ddu apu tzerriau ainnantis puru) e su martis de festa (martis grassu, si iat a podi tzerriai diaici, furendindi su fueddu de s'italianu etotu), ca s'arriscu (arriscu mannu puru, e si cumprendit) fiat cussu de s'agatai, mancai po una partida de importu mannu, cun metadi de sa scuadra, de sa rosa, ancora mesu imbriaga de sa festa, e cun s'atra metadi cun is cambas cumenti chi fessint de linna, po su de essi baddau po oras e oras e oras.

Ma cust'annu, invecias, is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, impari, pròpriu, a is de su Cumitau, ant scerau de preni fintzas a cucuru de partidas is nois mesis de sa stagioni: e duncas, chi est berus chi ddoi funt stètias partidas (si ddu arregodais beni a solus, ndi seu giai giai seguru, e desinò deu seu pròpriu innoi po si ddu arregodai torra) puru su bintitres de su mesi de Idas (duas diis ainnantis de su Natali, una cosa chi, a su mancu chi no mi megu a sballiai, est sucèdia fortzis feti un'antra borta, in custus ùrtimus dexi-doxi annus); e ndi funt stètias partidas fintzas su trinta de su mesi de Idas (est a nai, sa dì ainnantis de s'ùrtima dì de s'annu) e is giogus funt torraus a partiri po sa dì de sa Befana e, incumintzu giai a si ddu scoviai, nc'ant a essi partidas puru su sabudu de Pasca Manna (e fiant de diora, immoi, chi no giogànt in tali dì) e nci iat a manci atru puru, duncas, chi no nci siant partidas in custu fini de cida chi est arribbendindi.

Is prus fortunaus, duncas, ant a essi is giogadoris de is scuadras chi currint in su campionau de sa Segunda Categoria, chi invecias (cumenti est sucèdiu su bintitres de su mesi de Idas, de su restu) ant a tenni unu domìnigu de pàsiu, est a nai, unu domìnigu chentza partidas; immoi no sciu chi at a essi prus su prexu po si podi sprèviai in atra manera (mancai cun is famìllias etotu, cun is cumpàngias, cun is mulleris, is fillus e is fillas, e mancai totus cuncodraus a maschera, cumenti si narat), o prus su disprexei po no podi fai sa cosa prus toga, ca po unu giogadori de bòcia est, e si cumprendit, su de podi giogai a bòcia (chi parit unu giogu de fueddus, e fintzas una mesu tontesa, ma chi ddu seu scriendi est poita nc'agatu calincuna cosa de narai) impari a totus is atrus.

E duncas, isperu ca is giogadoris de sa Segunda Categoria potzant abarrai unu pagheddeddu assèbiaus, e de su restu, tra totus is campionaus chi si giogant innoi in Sardìnnia, a su mancu, is de sa Segunda funt cussus chi funt arribbaus prus ainnantis de totus is atrus, a su mancu fadendi su contu de is giorronadas.

E immoi ca ddus apu arremonau, deu creu puru ca podeus andai a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me is otu listas de sa Segunda Categoria, est craru, fadendi su contu ca custu domìnigu passau ant giogau sa de cincu giorronada, chi ballit po sa torrada, est craru, e duncas is de sa Segunda Categoria, si cumprendit, ant a essi is primus, puru, chi ant a serrai is giogus, fadendi su contu chi is ùrtimas partidas po sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru s'ant a giogai su catodixi de su mesi de Abrili, e ammancant feti otu partidas; feti po modu de narai, si cumprendit. E si cumprendit puru ca, po su chi pertocat sa bìncida finali, sa bìncida de su campionau, is cosas funt giai pighendi s'arrastu cosa insoru, chi cumprendeis su chi si bollu narai.

E chi no ddu cumprendeis, chi no nc'arribbais (e mi ndi pigu deu sa crupa, est craru!), seu innoi po si crariri is cosas.
E duncas, in sa Lista A, chi est cussa chi pertocat is scuadras chi ddoi funt in sa zona de su Campidanu de mesu (ma in sa truma ddoi funt puru is casteddaius de Su Planu, is ùnicus chi nd'arribbant de sa citadi, a fai beni is contus) is de sa Virtus de Villamar (sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in Mara Arbarei, si cumprendit beni) funt currendi aforti meda e funt lassendi, cumenti si narat in italianu puru, feti is pimpirillas a is aversàrius, fadendi su contu chi, apustis de su tres a zeru chi ant scutu a faci de is de s'Orione Norantases, una de is scuadras chi tenint in Ceraxius, funt stètius bonus a ndi cassai sa de cuindixi partidas bintas in custu campionau, cun corantaseti puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias, puru, a duas partidas chi si funt serradas cun su resultau de paridadi.
E duncas, a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa lista, podeus narai puru (cumenti si narat in italianu etotu, de su restu) ca po sa promotzioni, po ndi cassai su sàrtidu in Primu Categoria mancat diaderus pagu, fadendi su contu, mescamente, ca is de s'Atletico de Seddori, chi in dì de oi s'agatant a su segundu gradinu de sa lista (cumenti si iat a podi narai, e cumenti ddi naraus fatu fatu, a su mancu in italianu), tenint calincuna cosa cumenti a dexi puntus in mancu; est a nai, mellus (a fai is contus nci poneus pagu) ca is de sa Virtus de Mara Arbarei si iant a podi permiti de perdi, puru, tres partidas de sighiu, ma iant a abarrai a su primu postu aguali. Ma po cumenti funt gioghendi is biancu-birdis (funt gioghendi beni meda, custu est su chi si bollu narai), fadendi su contu chi arrannèscint a sforrai, dònnia dònnia dominigu, unu gnaxu (po imperai unu fueddu chi tèngiu badda badda in conca de una pariga de diis, e chi apu sèmpiri intèndiu narai in domu, de sa bon'anima de mamma mia e de babbu miu puru, e de totus is bècius de sa bidda) de gol, e po cumprendi beni de ita seu bobochendi (un antru fueddu chi apu sèmpiri intèndiu narai de mamma mia e de is tzius e is tzias cosa sua), bastat a si nd'acatai ca in custas primus dexiotu bessidas nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a cincuantatres gol in totu, e diaderus, no nc'est una scuadra chi apat fatu mellus, chi siat arrannèscia, a su mancu po immoi, a fai mellus, a su mancu, est craru, po su chi pertocat sa Lista A. E immoi eus a biri cumenti ant a acabbai is cosas, cumenti ant a andai a finiri, cumenti si narat, duncas. Ca s'ùrtimu fueddu tocat a su campu, cumenti si megant fatu fatu is allenadoris chi intendu po is ciaciarradas chi ndi pesaus dònnia, dònnia cida apustis de is partidas, po cumprendi, mellus, cumenti funt andadas is cosas.
Ma chi sighint diaici, chi sighint a curri diaici a forti, po ddu nai mellus, is de sa Virtus de Mara Arbarei iant a podi essi is primus a ndi cassai sa bìncida de su campionau cosa insoru, e is primus, duncas, a serrai is giogus.

Po su chi pertocat sa Lista B, invecias, sigheus a andai ainnantis in custu arrastu, immoi chi nci seus, is cosas funt prus in echilìbbriu, cumenti si iat a podi narai, furendindi is fueddus de s'italianu: est a nai ca, apustis, sèmpiri,  de dexiotu bessidas, a su primu postu de sa lista agataus is de su Domunoas, cun corantatres puntus in totu, chi nd'ant cassau gràtzias a catodixi partidas bintas e a unu puntixeddu chi nd'ant cassau, una pariga de cidas fait, fiat su bintotu de su mesi de gennàrgiu, a essi prus pretzisus (e su trabballu cosa mia est bonu candu est pretzisu, po su chi est possibbili, a su mancu), in domu de is de su Pula, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de unu a unu. A is pabas de is de su Domunoas, peròu, ddoi funt sèmpiri is de su Santadi, chi tenint feti unu puntixeddu in mancu, est a nai corantaduus, e is biancus-brau no tenint nesciuna bidea (cumenti si narat) de s'arrendi, antzis, funt sighendi a curri a forti meda, gràtzias, puru e pruschetotu, a is gol chi nd'at pesau fintzas a immoi, e est sighendi a pesai, a nai sa beridadi, unu de is giogadoris prus fortis chi tenint, e seus chistionendi de Chico Trogu; in prus, in sa fentana de su mercau in s'ierru (cussa chi si torrat a oberri a s'incumintzu de su mesi de Idas, po essi prus crarus), is de su Santadi ant agatau s'acàpiu, o s'acòrdiu, chi bolies, cun Samueli Curreli, chi est unu de is atacantis prus fortis chi ddoi funt in dì de oi in Sardìnnia, e in sa zona de su Sulcis, mescamente, fadendi su contu chi, me in totus is annus passaus de sa carriera cosa sua, at acutu a giogai, at tentu sa possibbilidadi de giogai, e de binci, po ddu narai mellus, me is campionaus de sa Promotzioni, de s'Ecellenza (chi est su prus mannu, cussu de importu prus mannu tra totus cussus chi si giogant in Sardìnnia) e fintzas in sa Sèrie D puru: si cumprendit, duncas, cantu is de su Santadi siant fortis in dì de oi. E is numerus, torra, chistionant craru: is de su Santadi nd'ant pesau, fintzas a immoi, cincuantacautatru gol, ca funt dexi in prus de su tanti chi nd'ant pesau is de su Domunoas. Cun trintotu puntus, invècias, ddoi funt is de su Pula, chi eus arremonau pròpriu ainnantis, chi no funt fadendi una biga manna de gol (trintotu in dexiotu bessidas) ma, de seguru, funt cussus ca ndi funt arregollendi, ndi funt boddendi prus pagu de totus is atrus, est a nai ca is biancus-arrùbius nd'ant incasciau feti sexi.

Duncas, po su chi pertocat sa Lista B a su mancu, ddoi funt tres scuadras chi funt currendi po ndi cassai sa bìncida de su campionau, e eus a biri, feti cun su tempus, cumenti ant a andai is cosas. Po su chi pertocat sa Lista C, invècias, s'echilìbbriu (seu costumau a ddu tzerrriai diaici) est ancora prus mannu de su chi eus biu, immubagora, po su chi pertocat sa Lista A e sa Lista B, fadendi su contu ca a su primu postu ddoi funt tres scuadras, chi s'agatant cun su pròpriu tanti de puntus, est a nai corantatres. E duncas, fadendi su contu ca a su segundu postu ddoi funt is de su Scalepranu, chi in dì de oi tenint trintacincu puntus, est a nai otu in mancu de cussus chi tenint is primus tres de sa classi, podeus giai giai narai ca sa cursa po ndi artziai in Primu Categoria pertochit feti tres scuadras, e seus chistionendi, duncas, de is  de su Tertenia, de is de su Triei, e de is de sa Bariese, chi funt una de is duas scuadras chi s'agatant in Barì. Duncas, de su chi podeus cumprendi de is numerus, is chi staint mellus (diaici parit, a su mancu) funt is biancus-arrùbius de su Tertenia, chi tenint sa difesa prus forti de totus, fadendi su contu ca in custas primas dexiotus bessidas nd'ant arregotu feti noi gol e nd'ant fatu calincuna cosa cumenti a cincuantacuatru; is de su Tertenia, duncas, funt stètius bonus a binci po trexi bortas, ant pèrdiu feti una partida e po cuatru bortas si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu chi, peròu, fait sèmpiri prexei. Is de su Triei invecias tenint s'atacu prus bonu, ddi nau diaici, fadendi su contu chi nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a sessantaseti gol, ma nd'ant bodditu, e ingotu, prus de su dòpiu (antzis, giai giai tres bortas de su tanti) de is chi nd'ant arregotu is de su Tertenia, est a nai, duncas, binticincu. Is de su Triei funt stètius bonus a binci po catodixi bortas, ant pèrdiu tres partidas e feti po una borta nd'ant cassau unu puntixeddu, est a nai chi ant serrau sa partida cun su resultau siddau in paridadi. E serraus is contus, a su mancu po su chi pertocat sa Lista C, cun is de sa Bariese, chi nd'ant bodditu, a su mancu fintzas a immoi, fintzas a custu puntu de sa stagioni, dexiotu gol (su dòpiu, a fai is contus nci poneus pagu, de is chi nd'ant bodditu is du se Tertenia) e nd'ant cassau sa porta de is aversàrius giai po cincuantatres bortas. Po immoi, duncas, est ancora chitzi (chitzi meda, si iat a podi narai, puru) po cumprendi chini de is tres scudras nd'at a cassai sa bìncida de su campionau, ma de seguru su spàssiu de is tifosus, e de is chi funt sighendi is giogus, e sa cursa po su primu postu, no est pagu de seguru. Anztis.

E immoi chi nci seus, andaus a castiai, impari, si cumprendit, cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa Lista D, chi est cussa pesada, po su prus, cun is scuadras chi ddoi funt in sa zona de Aristanis, po segai a crutzu sa chistioni. A su primu postu de sa lista, duncas, agataus is de sa Sanverese, chi est sa scuadrixedda, toga meda, tocat a ddu nai e fait a ddu nai, chi nd'ant pesau in Santeru: is biancus-brau nd'ant cassau, in custas prima dexiotu bessidas de sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, giai corantacincu puntus, gràtzias a is catodixi partidas chi funt stètius bonus a binci, e a is tres puntixeddus chi nd'ant arregotu me is tres isfidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi; is primus de sa classi, de su restu, ndi funt arrutus feti una borta, a sa primu bessida, in domu de is de su Gesturi; de cussa partida, peròu, no ant prus sballiau nemmancu unu cropu, cumenti si narat in italianu puru. A su segundu postu de sa lista, duncas, agataus is de s'Atzara (una biddixedda chi no fait nemmancu milli animas, milli cristianus, cumenti si narat, puru), chi tenint calincuna cosa cumenti a trintatres puntus, e chi funt (a fai is contus nci iat a arrannesci puru unu pipieddu de is scolas elementaris, o de is scolas medias, mellus puru) doxi in mancu de is chi tenint is primus de sa classi. E podeus fai, torra, s'esèmpiu chi eus fatu, immubagora, po is de sa Virtus de Mara Arbarei: is de sa Sanverese iant a podi perdi sa metadi de is partidas chi ammancant a sa fini de sa stagioni, e si iant a agatai, a su pròpriu, a su primu postu de sa lista, sèmpiri chi is de s'Atzara depessint arrannesci a binci totu is partidas, una cosa ca, seu seguru ca nci arribbais a solus, no est pròpriu simpli, poita, pruschetotu, cumenti si megant is allenadoris etotu, fatu fatu, candu ddus intendu po is ciaciarradas chi ndi pesaus apustis de is partidas, po cumprendi mellus, impari a issus, cumenti funt andendi is cosas, "in campu ndi cabant puru is aversàrius", diaici si megant, e est craru ca is aversàrius ndi cabant in campu cun su pròpriu tanti de afròddiu, e de gana bella, e duncas, de gana de binci, chi podis tenni tui, chi no de prus puru. Ca a sa fini, su giogu de sa bòcia (no m'apa a arrosci mai de ddu arrepiti) est una chistioni de conca puru, e no feti de cambas. De conca e de coru, nc'aciungiu, immoi chi nci seu, e no feti de peis (e de carvadas de pei a sa bòcia).
E duncas is de su Santeru tenint, puru, s'atacu prus forti, fadendi su contu chi nd'ant cassau calincuna cosa cumenti a cincuantacincu gol, e no funt pagus de seguru, ca funt giai giai binticincu in prus de is chi tenint fatus is de s'Atzara. Chi sighint a curri diaici, diaici a forti, si cumprendit, is de su Santeru iant a podi essi is primus, tra totus is scuadras chi s'agatant in su mundu de sa Segunda Categoria, a fai sa festa po s'artziada in Primu Categoria; antzis, a fai is primus contus in dì de oi, iant a podi fai sa festa po sa bìncida de su campionau giai po Pasca Manna. Ma tocat a narai, cumenti si narat candu si chistionat de su chi at a podi sucedi in su benidori: eus a biri cumenti ant a andai, cumenti ant a finiri is cosas. Chi su Cielu bollit custu beni po mei puru. E chi est su chi mi auguru e, immoi chi nci seu, est su chi mi auguru po bosatrus puru. A su de tres postus, seus fadendi is contus sèmpiri po su chi pertocat sa lista D, agataus is de su Ruinas, chi tenint peròu feti (feti po modu de narai, fadendi su contu ca ddoi funt undixi scuadras chi ndi tenint prus pagu puru) trintaduus puntus, e po cumenti funt cuncodradas in dì de oi is cosas, est meda, ma meda dificili ca ndi potzant cassai su primu postu de sa lista, mescamente immoi chi mancant otu giorronadas a s'acabbu de is giogus. Ma in su mundu de sa bòcia, cumenti intendu narai fatu fatu, no nc'est nudda de seguru, est a nai ca is cosas podint mudai de cida in cida. Ma cumenti si narat puru, is ùnicus chi podint perdi su campionau, est a nai, mellus, is ùnicus chi nci podint fuiai sa bìncida de su campionau a s'aliga, funt is de su Santeru etotu, chi iant a depi smiti de giogai beni, beni cumenti ant fatu fintzas a oi. Ma nareus puru ca, cun totu cussu gnaxu de puntus chi tenint in prus de is aversàrius, po una bella metadi su trabballu ddu ant giai fatu.

Seus arribbaus, duncas, a su chi pertocat sa Lista E puru, e agataus no feti una ma duas scuadras a su primu postu, cun cincuantunu puntus e cun su pròpriu tanti de partidas bintas (dexesseti apitzus de dexiotu bessidas) e cun feti una partida pèrdia. Seus chistionendi, duncas, de is de su FC Alghero, cumenti si tzerriant (fadendi su contu ca in s'Alighera ddoi est un'antra scuadra puru, ca si tzerriat, peròu, "feti" Alghero, e currit in su campionau de sa Promotzioni) e de is de su Botidda: is primus ndi funt arrutus, feti po una borta, pròpriu in sa partida, in sa isfida in domu de is de su Botidda etotu, cun su resultau de duus a unu, in su domìnigu de su doxi de su mesi de Idas; is segundus invècias funt imbrunchinaus in domu cosa insoru, a sa de tres bessidas de s'annu (fiat su cuindixi de su mesi de Ladàmini), in sa partida contras a is de su Thiesina duamilla e binti, una de is duas scuadras chi ddoi funt, in dì de oi, in Tiesi. A cantu parit, de su chi ndi podeus cumprendi in dì de oi, sa cursa po sa bìncida de su campionau e po s'artziada in Primu Categoria pertocat feti custas duas scuadras, e is giogus iant a podi andai ainnantis diaici a su mancu fintzas a su dexi de su mesi de Martzu, candu is duas scuadras chi s'agatant a su primu postu de sa lista s'ant a atobiai, s'una contras a s'atra, in una partida chi, fortzis, iat a podi balli po una stagioni intera, cumenti si narat. E eis a cumprendi, puru, totu s'afròddiu chi nd'ant a tenni is tifosus de is duas scuadras, chi tenint totus is motivus, is arraxonis, po sighiri a bisai de ndi cassai sa bìncida de su campionau. Apu narau ca sa bìncida de su campionau pertocat feti is de su FC Alghero e is de su Botidda pruschetotu poiuta is de su Cullieri tenint, in dì de oi, calincuna cosa cumenti a trintatres puntus allogaus in buciaca, chi funt giai giai binti in mancu de is chi tenint is duas scuadras prus fortis (a su mancu po immoi).

Arribbau a custu puntu de s'artìculu, ita ndi narais chi andaus a castiai impari cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa Lista F? A su primu postu, agataus, sèmpiri, de sa primu bessida de sa stagioni, is de sa Don Cesare Delogu, una scuadrixedda toga meda chi nd'ant pesau in Olbia: nc'est de nai, po incumentzai, ca in atacu is biancus- asullus-nieddus podint contai apitzus de unu giogadori forti cumenti a Gianluca Siazzu ca, ballit po sa chistioni chi eus pigau candu festus chistionendi de Curreli de su Santadi, at tentu s'ocasioni, sa possibbilidadi, de giogai, me is annus passaus, in categorias meda, medas prus mannas, e de importu mannu, cumenti sa Promotzioni e s'Ecellenza, e est sighendi a giogai, e a fai una biga manna de gol, mancai no siat prus unu piciocheddu, mancai tengiat fatus, chi no mi sbàlliu, giai giai cincuant'annus, fadendi su contu chi est nàsciu su cuatru de su mesi de Lampadas de su milli e noicentus setantacincu, e deu creu, puru, ca siat unu de is giogadoreis prus matucus chi est sighendi a curri in unu campionau pesau de is de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de sa Bòcia. E a fai is contus de su tanti de gol chi nd'at pesau in custa stagioni puru, ant a essi calincuna cosa cumenti a binti, chi no de prus puru, si podeis immaginai de s'agiudu, mannu meda, chi est donendi a totus is cumpàngius cosa sua. Is de sa Don Cesare Delogu, duncas, tenint allogaus in buciaca calincuna cosa cumenti a corantases puntus, chi nd'ant cassau gràtzias a cuindixi partidas bintas e a una partida chi ant serrau cun su resultau frimu e siddau in paridadi; tocat a narai puru, immoi chi nci seus, ca is de sa Don Cesare Delogu, mancai in dì de oi siant sa scuadra prus forti (sèmpiri po su chi narant is numerus) no funt stètius perfetus, est a nai ca ndi funt arrutus po duas bortas. A is pabas de sa Don Cesare Delogu, agataus duncas is de sa Lulese, sa scuadra, si cumprendit, chi nd'ant pesau in Luvula, chi tenit coranta puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a doxi partidas bintas e a cuatru partidas innoi si funt dèpius acuntentai de feti unu puntixeddu, ddi naraus diaici; is giogus po su primu postu, duncas, funt ancora obertus, fadendi su contu, po incumentzai, ca ammancant otu giorronadas po acabbai su campionau e duncas ddoi funt, badda badda, calincuna cosa cumenti a binticuatru puntus, e cumenti si narat, podit o, mellus ancora, iat a podi sucediri de totu, mancai is de sa Don Cesare Delogu tèngiant totu is cartas bonas po abarrai in artu fintzas a sa fini.

Sigumenti su tempus, e pruschetotu su logu chi tèngiu de preni cun is rigas in sardu campidanesu est spacendi (totu, in custa vida, spaciat, po nci stichiri, diaici, mancai a s'ùrtimu, unu stiddieddu de filosofia puru, a bortas calincunu no abarrit a buca asciuta e no tèngiat calincuna cosa de narai, de murrungiai), potzu feti andai a castiai cumenti funt andendi is cosas in sa Lista G: e duncas, pròpriu custu domìnigu passau, is de su Malaspina, sa scuadra chi nd'ant pesau in Osilo, nd'ant cassau su primu postu de sa lista, gràtzias a sa bìncida, po duus a unu, chi nd'ant pesau in domu de s'Atletico de Sorso (o Sossu, cumenti si narat in turritanu), cun su resultau de duus a unu; is de su Sorso (sa segunda scuadra chi ddoi est in sa bidda, e is duas scuadras currint, mancu a ddu fai aposta, cumenti si narat, in sa pròpriu lista), invècias, si funt dèpis acuntentai feti de unu puntixeddu apustis de sa partida in domu de is de su Laerru. Immoi, duncas, is duas scuadras tenint trintacincu puntus fatus, ma is de sa Calangianese (sa scuadra o, mellus, una de is duas scuadras chi ddoi funt in Calanzanos) funt apicigaus a is carronis de is primus duas scuadras de sa lista, cumenti si narat, fadendi su contu chi tenint feti unu puntixeddu in mancu, est a nai trintacuatru. E cun trintaduus puntus (a tres puntus, duncas, de sa primu pratza de sa lista) ddoi funt pròpriu is de su Laerru, chi eus arremonau pròpriu immubagora: duncas po su chi pertocat sa Lista G, is giogus funt ancora totus obertus, cumenti si narat.

E cun custu, po custa cida puru, potzu narai de essi acabbau cun su trabballu cosa mia. E no potzu fai atru ca s'augurai de essi totus innoi (ballit po mei puru, est craru) fra seti diis, est a nai giòbia chi at a benni. Sèmpiri chi su Cielu at a bolli. In s'interis: si imprassu a forti!

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
Seconda Categoria
novas