Salta al contenuto principale
casiadas guspini

Si ndi sciuciat sa scuadra de su Castiadas: is biancus-birdis arriscant de ndi bessiri a foras de is giogus

Po s'articulu (pesau in su sardu chi si chisionat in su Campidanu de mesu) de custa cida, s'ùrtima chi s'abarrat de bivi, ainnantis de cussa prus druci, a su mancu po su mesi de Idas, chi si nci portat deretus a sa dì de su Nadale, e duncas a una de is diis de prexu prus mannu po is pipius, ma puru po is prus matucus, m'iat a praxi a incumentzai chenza perdi tempus e chentza totus cussus strollichiminis, chi peròu mi praxint de ammachiai, e no arrannesciu a si ddu cuai, est craru, e giai mi connosceis beni, po su restu.

E duncas parteus cun d'una noba de importu mannu chi pertocat su mundu de s'Ecellenza chi, si ddu arregodaus, est su campionau prus mannu (est a nai: su de importu prus mannu) de totus cussus chi si giogant in Sardìnnia. E duncas, candu ammancat feti una giorronada po serrai is chistionis po s'andada (cun is giogus de sa torrada chi ant a incumentzai pròpriu su trinta de custu mesi etotu, sa dì ainnantis de s'ùrtimu de s'annu), nc'est una scuadra chi est arrischendi de nci bessiri a foras de is giogus ainnantis de s'ora: seus chistionendi de is de su Castiadas, chi funt bivendi unu de is tempus prus lègius de candu est stètia pesada sa sociedadi. Sa chistioni est crara e immoi si dda contu: me is diis passadas s'est benniu a sciri chi su presidenti de is biancus-birdis, Celestino Recupito, fiat donendi is dimissionis de s'incarrigu chi teniat in s'assotziu, po crupa de certus strobbus chi tenit e chi no ddi permitint de sighiri a abarrai avatu a sa scuadra; in d'unu primu tempus pariàt chi depessint arribbai (e brintai in sa faina) atrus dirigentis nous, ma no si nd'est sciupiu ancora nudda. E duncas is giogadoris prus fortis si ndi funt andaus, e de pressi puru, de sa scuadra de su Sàrrabus: seus chistionendi, mescamente, de Steri e de Villa, chi funt andaus a giogai in sa scuadra de su Budune, de Carboni chi, parit unu giogu de fueddus, est andau a giogai po is de su Crabònia, de Brondani, chi est stètiu unu de is primus a fai is bagàglius e a si ndi fuiri (ddi nau diaici) po andai a giogai cun is de s'Arbus, cumenti at fatu Zedda etotu, chi at agatau scuadra in Biddacidru, cun is de sa Villacidrese. S'allenadori puru, Virgilio Perra, at decìdiu de acabbai cun su trabballu cun su Castiadas, e duncas si cumprendit beni totu su carràsciu chi nd'est bessiu a foras. Sa partida chi si depiàt giogai domìnigu passau, po incumentzai, in domu de is de s'Ilva de Sa Madalena, nd'est sartada poita is biancu-birdis no funt arrannescius a strantaxai is cosas, est a nai chi giai giai no teniant ominis de fai cabai in campu. E duncas ant pèrdiu sa partida po tres a zeru, cumenti narant, de su restu, is règulas, e ant pèrdiu puru unu puntu in sa lista , de is chi teniant fatus in cuindixi bessidas (duncas de dexianoi, immoi funt dexiotu). Chi depessit torrai a sucèdiri de sartai torra una partida, po duas cidas de sighiu, is de su Castiadas iant a benni bogaus de is giogus. Su chi podeus narai po immoi est chi pròpriu ariseu a merì is biancus-birdis funt torra cabaus in campu po giogai is ùrtimus noi minudus de sa partida contras a is de su Budune (chi si fiat serrada ainnantis de s'ora po unu strobbu a is luxis de su campu, chi ndi fiat stètiu ingutiu de su scuriu), cun is allenus chi ant bintu po duus a zeru, mescamente gràtzias a su fatu chi is meris de domu ant depiu giogai cun is piciocheddus de sa Juniores (chi in s'ùrtima bessida cosa insoru, su sabudu ainnantis, iant pèrdiu po cuatru a duus contras a is casteddaius de su Cus) e cun un omini in mancu puru (cumenti chi is dannus no fessint giai medas), poita sa dì, in s'interis de sa partida, su Castiadas fiat abarrau in dexi po crupa de su cartellineddu arrubiu bodditu de Gabrieli Serra. Is gadduresus funt cabaus in campu cun is giogadoris prus fortis chi tenint in sa rosa: La Gorga in porta, Maccioni, Rodrigues, Sirigu e De Bueno po su chi pertocat sa difesa; D'Aleo, Prieto e Sorrentino a su centru de su campu, cun Usai e Murgia a is pabas de s'atacanti Monteiro. E duncas is allenus nd'ant cassau su gol de s'unu a zeru cun unu tiru scutu de Usai; apustis de una pariga de segundus, nd'arribbat puru su segundu gol, cun Monteiro, chi arricit su passagiu de Sirigu e no sballiat. Cun is tres puntus giai in buciaca, is de su Budune no ant depiu fai atru chi abertai is tres frùscius de s'arbitru e sa fini de sa partida. Is de su Budune si ndi bobant, diaici, a bintunu-puntus, tres in prus pròpriu de is dexiotu chi tenint is sàrrabesus.

Nc'est pagu de aciungi apitzus de custu contu chi s'apu contau immoi: sa cosa chi mi benit in conca de nai est chi me is mesis passaus apu ligiu unu libru de unu cinesu chi si tzerriàt Zhuang-zi (chi si ligit Chuang – Tzu) e, tra is atras cosas, chistionat (mellus: arrexonat apitzus) de cumenti andant is cosas in custa vida; sa sabièsa de is orientalis, ddu scieus, est manna meda, e Zhuang-Zi si contat chi, a parri su a su mancu, is cosas chi s'atobiant a pari funt destinadas a si dividi; is cosas chi ndi artziant funt destinadas a nd'arrui; is cosas chi bivint funt destinadas a morri. E duncas, po su Castiadas puru, cun s'assòtziu chi fiat stètiu pesau me is primus annus de su milli e noicentus setanta (in su setanta-tres, po essi pretzisus), ballint is regulas de custu mundu. Certu, iat a essi unu pecau mannu meda chi sa scuadra depessit sparessi, ma po immoi no podeus fai atru chi abertai de biri cumenti ant a andai is cosas, cun is biancu-birdis chi dominigu chi benit iant a depi giogai, in domu cosa insoru atotu, contras a is campidanesus de s'Asseminese de Assèmini. S'ispera de totus is tifosus est chi in sa sociedadi ndi potzant arribbai atrus dirigentis nous, est a nai atrus cristianus chi tengiant sa gana de trabballai po sa scuadra, circhendi po prima cosa de ndi cassai sa sarvesa (est a nai sa possibbilidadi de giogai po un antru annu in su campionau de s'Ecelenza), una cosa chi no est diaici facili, mescamente po cumenti si funt postas is cosas.

Immoi chi nci seus, andaus a castiai ita totu est sucèdiu in s'atra partida chi s'est giogada ariseu etotu, tra is de s'Asseminese (chi, mancu chi fessit una brulla, eus arremonau immoi etotu) e is biancu-nieddus de s'Ossese. Is piciocus sighius de mister Loriga ant bintu sa partida po duus a unu, gràtzias a is gol fatus de Zinelu, a su de binticincu minudus, e de Chelo, apustis de otu minudus de giogu in su segundu tempus. Is asseminesus ant cassau su gol gràtzias a unu tiru scutu de Mattea e me is ùrtimus minudus de sa partida ant fatu de totu po circai de ndi cassai is aversarius, ma is de s'Ossese funt stètius bonus e bravus a apoderai fintzas a sa fini. Is de s'Ossese ndi artziant, diaici, a su de seti postus in sa lista, cun calincuna cosa cumenti a binti-ses puntus allogaus, chi nd'arribbant gràtzias a otu partidas bincidas e duas acabadas cun su resultau in paridadi. Po is campidanesus de s'Asseminese, invecias, is partidas perdias funt undixi, e feti duas cussas bintas, cun tres partidas serradas in paridadi. E giai chi seus chistionendi de su mundu de s'Ecellenza (a nai sa beridadi no ddu fadestus de unu bellu arrogu de tempus) andaus a castiai puru ita est sucèdendi in cussa chi tzerriant (e tzerriaus, nosu puru) sa fentana de s'ierru po su chi pertocat su mercau de is giogadoris, chi s'at a serrai su merì de su trinta (oi ndi teneus sexi), a is seti, e chi at pigau fogu, ddi naraus diaici (chi no si dispraxit), pròpriu cun is arroris e is dannus chi nd'ant pigau in prenu sa scuadra de su Castiadas chi, no si ddu podeus scaresci, depit giogai sa partida de sa finali de sa Copa Italia, pròpriu contras a is de s'Ossese, chi eus arremonau pròpriu immoi.

Parteus duncas de is primus de sa lista de sa Ferrini de Casteddu, chi funt currendi forti (mellus: sèmpiri prus forti, cumenti mancai no bisànt de fai mancu issus), cun coranta puntus giai allogaus in buciaca, noi in prus de is chi tenint is de su Taloro de Gavoi e is de s'Ilva de Sa Madalena. Is casteddaius po immoi no ant bendiu nesciunu e nemmancu comparau giogadoris nous, poita, si cumprendit beni de su restu, candu is cosas andant beni no nc'est nesciunu motivu de ddas cambiai, cun s'arriscu de ndi sciusciai totu. Is casteddaius, ddu boleus arregodai, funt partius cun sa bidea de ndi cassai sa sarvesa chentza pentzamentus lègius, ma immoi s'agatant in artu meda e si cumprendit beni totu su prexu de is giogadoris, est craru, e de s'allenadori, mister Bustianu Pinna. A nai sa beridadi, is arrubius-brau funt pentzendi de ndi pigai Andrea Satta, chi est benendindi a foras de unu dannu chi at tentu in su mesi de Martzu e chi, pròpriu in custas ùrtimas oras, at lassau sa scuadra de su Murera.
Is de su Taloro, chi eus arremonau pròpriu ainnantis, e chi funt in su segundu postu de sa lista, ant pigau, pròpriu de is biancus-birdis de su Castiadas, su portieri Matteo Forzati, chi torrat a giogai cun una scuadra de Barbàgia apustis de s'esperièntzia fata cun is de su Tonara, in su duamilla e dexiaseti – duamilla e dexiotu, candu iat bintu, cun sa camisedda niedda e arrubia in pitzus, sa Copa Italia. Is de su Taloro, diaici, ant saludau su portieri chi teniànt, Andrea Cossu. Is de s'Ilva de Sa Madalena, chi s'agatant a su segundu postu in sa lista impari a is de su Taloro, no ant pigau ancora nemus, ma funt pentzendi de nci aciungi un antru giogadori po s'atacu, impari a is chi tenint giai (seus chistionendi de Aiana, Gallo, Cacheiro, Pisano), cun Blas Tapparello chi est unu de is giogadoris prus fortis de custa prima parti de campionau, cun trexi gol fatus.
Is cuartesus de su Sant'Aleni, chi po immoi tenint bintotu puntus allogaus in buciaca, ant torra imprassau Christian Ruggeri, chi torrat a giogai cun is biancu-birdis apustis de sa stagioni passada, chi si fiat serrada, po crupa de su tialu de Covid, a sa de seti giorronadas. Su giogadori, nasciu in su milli e noicentus noranta-noi, nd'arribbat de su Castiadas. Is cuartesus ant agatau s'acapiu puru cun Alejo Gonzalo Grinbaum, chi est unu difensori argentinu, nasciu in su milli e noicentus noranta-ses, forti meda, chi at giogau cun is de s'Atlanta, in cussa chi tzerriant (in ispagnolu) sa "Primera B Metropolitana", chi iat a depi essi aguali a sa Sèrie C cosa nosta. Is de sa Nuorese de Nùgoro, chi funt partius mabi meda ma immoi tenint binti-seti puntus, si ndi funt pigaus unu giogadori forti e de esperièntzia cumenti a Sandru Scioni, issu puru nd'aproillat de is de su Castiadas, ma ant dèpiu saludai su portieri Matteo Calderaro (nasciu in su milli e noicentus noranta-seti), chi at giogau pagu meda poita, mescamente, su postu de portieri si ddu est pigau Congiunti, unu giòvuneddu nasciu in su duamilla e tres (chi tenit dexiotu annus, duncas) chi est fadendi a biri cosas togas e bonas meda. In sa scuadra de sa Nuorese nd'est arribbau puru Gabrieli Mereu (nasciu in su milli e noicentus noranta-otu), chi nd'aproillat de sa scuadra de Terraba e chi, me is annus passaus, fiat arrannesciu a binci su campionau de Ecellenza cun is camisas de su Murera e de su Castiadas e chi at giogau puru in s'Arbus, impari pròpriu a Scioni.
Is de su Ilartzi ant agatau s'acapiu cun Valentino Aurellio, nasciu in su duamilla e duus, unu giogadori argentinu chi tenit peròu su passaportu italianu. Me is annus passaus Aurellio at giogau impari a is de su Deportivo Defensa y Justicia. Is grogus-arrubius, a cantu si sciri, funt sèmpiri circhendi un atacanti.
Is de s'Ossese, chi tra is atras cosas, cumenti eus giai nau, depint puru giogai sa partida de sa finali de sa Copa Italia, contra a is de su Castiadas (ma est chitzi po cumprendi cumenti ant a andai diaderus is cosas), funt circhendi unu difensori chi siat giòvunu de edadi ma chi tengiat giai unu pagheddu de esperièntzia fata in su campionau de Sèrie D. De su restu, comentecasiat, s'allenadori de is biancus-nieddus, mister Loriga, tenit una bella rosa, pesada cun giogadoris bravus e fortis meda.
Is de s'Arbus funt cussus chi ant fatus prus afarius de totus, cun meda giogadoris chi ant lassau sa scuadra e un'antra bella pariga chi ndi funt arribbaus. Duncas, tra is chi si ndi funt andaus nci funt su centrucampista Omar Grosso, chi si ndi torrat in su campionau de s'Ecellenza de sa Calàbria, e s'atacanti, nasciu in su duamilla e duus, Mohamed Sylla, chi tenit fatus, po immoi, tres gol, e chi at scerau de andai a giogai impari a is de su Muristeni. Si nd'est andau puru un atacanti forti cumenti a Hernan Salazar, chi at acutu a fai noi gol, e chi immoi giogat impari a is de s'Atletico de Uri, chi currit in su campionau de Sèrie D. Bagàglius fatus, giai de diora meda a nai sa beridadi, po Nicholas Musso puru, chi est andau a giogai, issu puru, in su campionau de s'Ecellenza de sa Calabria, impari a is de su Cotronei Caccuri. Is atrus chi si ndi funt andaus pròpriu me is cidas passadas funt stètius Luca Cardoso, su portieri chi fiat puru su capitanu de sa scuadra de is arrubius, chi immoi giogat in su Gaeta, chi currit in su campionau de s'Ecellenza de su Lazio, e Sem Kamana, chi at scerau de andai a giogai impari a is arthanesus de s'Idolo. Sa sociedadi duncas nd'at pigau Emilianu Manfredi, unu piciocheddu nasciu in su milli e noicetus noranta-noi chi at fatu biri cosas togas medas me is partidas de Copa Italia giogadas cun is de su Gùspini, e su brasilianu Igor Brondani.
Is de sa Villacidrese, sa scuadra de Biddacidru, chi ant donau is crais de sa scuadra, in s'interis, a mister Mannu, ant prefèrriu saludai Umberto Festa, chi est torrau a giogai per is de su Cuartu 2000, in su campionau de sa Promotzione, e nd'ant pigau Kassama Sariang, nasciu in su milli e noicentus noranta-noi, chi nd'arribbat de is de su Crabònia e, duncas, de sa Sèrie D. Is de sa Villacidrese nd'ant pigau, de su Castiadas, puru su difensori Gioele Zedda, unu piciocheddu nasciu in su duamilla e unu chi giogàt, issu puru, in sa scuadra de su Crabònia, innoi iat bintu su campionau de s'Ecellenza, seus chistionendi de duus annus fait, impari pròpriu a Sariang.
Is de su Muristeni (e cun sa scuadra de su campidanu serraus is chistionis po oi), chi eus tra is atras cosas giai arremonau, saludant s'atacanti Antoniu Mossa, chi nd'est cabau de categoria po giogai cun is de su Tèmpiu, e chi iat acutu a fai calincuna cosa cumenti a seti gol, e Antoniu Fantasia, cuatru gol po issu, chi in s'interis at agatau s'acòrdiu cun  is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, chi s'agatant a su primu postu in sa lista de su Girone A de sa Promotzione. Is biancus-asullus torrant a imprassai puru Nicola Ledda, unu giòvunu nasciu in su duamilla e unu, chi ndi torrat a aproillai in Sardinia apustis de s'esperièntzia fata cun is de su Portomansuè, in su campionau de s'Ecellenza in Venèto.

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza