Salta al contenuto principale
arborea esultanza

Campionaus frimus po totu s'istadi: is assòtzius trabballant po cuncodrai is rosas po su benidori

Arriendi e brullendi seus arribbaus a s'ùrtimu giòbia de su mesi de Maju puru, e mi parit una grandu cosa, a si nai sa beridadi: mi parit ariseu, difatis, candu apu incumentzau a scriri is artìculus po cust'annu, est a nai po su duamilla e bintitres, in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, e mescamente innoi in Bidd'e Sorris (chi est sa bidda innoi seu stètiu pàsciu); su primu artìculu chi nd'est bèssiu aforas, apu castiau pròpriu immoi immoi, ddu ia pesau su cincu de su mesi de Gennàrgiu, candu is scuadras fiant giai giai po incarrerai cun is partidas de sa torrada, e sigu a scriri puru immoi chi is campionaus funt bellus ca spàciaus, e is giogadoris e is allenadoris funt pasiendusì apustis de noi-dexi mesis de trabballus, sacrifìcius e trumentus, cumenti est giustu puru. A nai sa beridadi, chi est berus chi is bòcias funt frimas (is campionaus ant a torrai a partiri feti a sa fini de su mesi de Cabudanni, tra cuatru mesis de oi, a fai is primus contus), is assòtzius funt incumintzendi a si cuncodrai, a cuncodrai is rosas, po ddu nai mellus, po sa stagioni chi at a benni. De su restu, una de is cosas chi m'arrapitint fatu fatu, e ballit pruschetotu po is allenadoris chi ant bintu is campionaus, est ca su trabballu chi faint is diretoris sportivus (est a nai is chi trabballant in sa fentana de su mercau) est de importu mannu, e sa cosa chi podit fai sa diferèntzia, a sa fini de s'annu, est arrannèsci a fai is afarius acoitu, o comentecasiat, ainnantis de is atras scuadras, e su motivu si cumprendit beni. Fadeus finta, po fai un esèmpiu, ca nci siat unu giogadori forti meda chi, mancai, s'agatat ancora chentza scuadra (o chi at decìdiu de cambiai aria, cumenti si narat in italianu e cumenti podeus nai puru in sardu): eis a cumprendi beni, de su restu (mancai no seis praticus de mercau de giogadoris e de su mundu de sa bòcia), chi chini si movit po primu tenit prus possibbilidadis de agatai s'acòrdiu cun su giogadori, e su pròpriu ballit po is allenadoris puru. Antzis, cussu de circai un allenadori bonu est, fortzis, sa primu cosa chi tocat a fai, poita, de su restu, est pròpriu impari a is allenadoris chi is assotzius decidint cumenti ndi pesai sa rosa cosa insoru, e duncas, mescamente, est impari a is allenadoris chi si scerant, o mellus ancora, si circant is giogadoris. Po totus is tres-cuatru mesis chi ant a benni, duncas, eus a chistionai (po su chi pertocat is artìculus in italianu, a su mancu) de totus is cropus (diaici ddus tzerriaus, a sa moda de s'italianu etotu) chi nc'ant a essi po su chi pertocat su mercau, fadendi su contu chi cun su Diàriu Sportivu, e duncas cun su trabballu cosa nosta, sigheus is campionaus de s'Ecellenza (dexannoi scuadras in totu, ma s'annu chi benit ant a podi essi dexiotu), cussus de sa Promotzioni (cust'annu fiant tres listas, cumenti a s'annu passau etotu, de su restu, cun catodixi scuadras po dònnia lista e duncas, a fai is contus nci poneus pagu, corantaduus scuadras, mancai po su benidori is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, impari a is de sa Federatzioni Italiana po su Giogu de su Càlciu siant pentzendi de cuncodrai feti duas listas, e eus a biri cumenti nd'ant a pesai is cosas), cussus de sa Primu Categoria (chi me is ùrtimus annus est stètiu pretziu in cincu listas, cun catodixi scuadras in dònnia lista, po calincuna cosa cumenti a setanta scuadras) e cussus de sa Segunda Categoria (cun ses listas in totu, torra cun catodixi scuadras s'una, e duncas, po calincuna cosa cumenti a otantacuatru scuadras); duncas, fadendi beni is contus, nc'ant a essi prus de duuscentus scuadras (e a su contu mancant cussas de sa de Tres Categorias, chi funt una biga manna, e cussas chi currint in Sèrie D puru, chi funt un antru cantu,cincu o ses, chentza si ndi scaresi de is de s'Olbia e de is de sa Torres, chi currint in su campionau de sa Sèrie C) chi ant a circai de ndi pigai giogadoris nous. Ant a serbiri, duncas, prus de duuscentus allenadoris, e posta diaici sa chistioni, si nd'acataus ca no funt pagus, mancai innoi in Italia, cumenti m'at nau Alessandro Crisci, s'allenadori de is de sa Montalbo de Thiniscole, seus totus maistus de càlciu, e duncas, a fueddus, seus totus allenadoris. E si cumprendit: ddoi funt prus allenadoris che scuadras de sighiri, est a nai ca su numeru de is chi iant a bolli trabballai impari a un assòtziu funt meda, ma meda de prus de is cadiras, ddi nau diaici, chi ddoi funt po si setzi. Ma poi, a sa fini, is allenadoris chi tenint prus esperièntzia de totus is atrus funt cussus chi agatant domu prus drabessi, ma a bortas podit sucedi, puru, chi no aciapint s'ocasioni giusta, ddi nau diaici, e preferrant, mancai, abarrai frimus po unu giru, donendu sa possibbilidadi, intzandus, a cancu allenadori prus giòvunu chi, duncas, si podit fai is ossus. In s'interis, inzandus, chi is bòcias funt frimas e is campionaus ant a sighiri a abarrai studaus po unu bellu pagheddeddu, ddoi est una scuadra chi est ancora batallendi, e seus chistionendi de is de su Budune, chi nd'ant cassau se segundu postu de sa lista, in su campionau de s'Ecellenza, est craru, a is pabas de is de su Latte Dolce, chi ndi funt torraus a nd'artziai in Sèrie D apustis de feti un annu chi ndi fiant cabaus. Is de su Budune, torraus a issus, immoi ant a tenni sa possibbilidadi de ndi cassai s'artziada in su campionau de sa Sèrie D gioghendi una pariga de partidas (una pariga a sa sarda, est craru) contras a is scuadras chi, me is atras regionis de s'Italia etotu, funt arribbaus a su segundu postu, sèmpiri, est craru, po su chi pertocat is campionaus de s'Ecellenza. Is de su Budune nd'arribbant a is partidas chi ant a balli po una stagioni intera apustis de una cursa toga meda e de importu mannu, fadendi su contu chi nd'ant cassau calincuna cosa cumenti a otantacincu puntus (duus in mancu de is chi funt arrannèscius a allogai is de su Latte Dolce), chi ndi funt arribbaus gràtzias a bintiseti partidas bintas (apitzus de trintases bessidas). Is piciocus sighius de Raffaele Cerbone iant giai provau a cassai s'artziada in Sèrie D, a nai sa beridadi, passendi de sa bia de sa Copa Italia Natzionali (est a nai sa Copa Italia chi pertocat totus is scuadras chi ddoi funt in Italia e chi currint me in su campionau de s'Ecellenza), ma is cosas funt andadas mabi, o comentecasiat, peus de su chi bisànt, chi est berus chi funt stètius bogaus aforas de sa cursa de is de s'Insieme Formia, chi iat bintu sa partida, in su mesi de Friàrgiu, gràtzias a is tirus finalis de is undixi metrus. In custu ùrtimu mesi e mesu, duncas, de candu s'est serrada sa stagioni po su chi pertocat s'Ecellenza, is piciocus sighius de Cerbone funt cabaus in campu feti un'antra borta, contras a is de s'Usinese de Gianmario Rassu, po cussa chi tzerriant sa SuperCopa Regionali, est a nai sa copa chi si giogant is duas scuadras sardas chi ant bintu sa Copa Italia de su campionau cosa insoru. Is de s'Usinese, de su restu, iant bintu sa partida finali contras a is de s'Arborea, a s'ùrtimu segundu, e funt arrannèscius a binci torra puru contras a is de su Budune, mancai is piciocus de Cerbone siant prus fortis, feti puru po su de giogai in su campionau prus mannu chi teneus in Sardìnnia. Ma su giogu de su càlciu, e si ddu arrapiteus fatu fatu meda, no est una iscièntzia pretzisa, est a nai ca no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas. E duncas, is de s'Usinese, chi no funt stètius bonus a ndi cassai sa bìncida finali de su campionau cosa insoru (chistionaus de sa Promotzioni, est craru), e chi est finida, invecias, me is buciacas de is de su Tèmpiu, ant serrau sa stagioni cun prexu mannu, po essi arrannèscius a binci duas cupas in duas cida feti. Contras a su Budune, cun sa partida chi si fiat giogada su ses de su mesi de Maju, is de s'Usinese funt arrannèscius a serrai is noranta minudus de giogu cun su resultau in paridadi, de unu a unu, e apustis ant tentu bona sorti meda in sa loteria (dda tzerriant e dda tzerriaus diaici nosu puru) de is tirus de is undixi metrus. Duncas, torrendi a nosu, pròpriu custu domìnigu chi nd'at a arribbai, est a nai su bintotu de su mesi de Maju etotu, ant a partiri (e at a balli po totu s'Italia) is giogus po is play-off, po ddu nai a sa moda de is ingresus, est a nai is partidas chi s'ant a giogai tra totus is scuadras chi ndi funt arribbadas a su segundu postu me is bintotu listas de s'Ecellenza: dònnia scuadra at a tenni sa possibbilidadi de giogai cuatru partidas (fadendi su contu chi nc'at a essi sa partida de s'andada e sa partida de sa torrada puru), e badda badda ddoi funt ses postus in su campionau de sa Sèrie D. Is de su Budune, intzandus, ant a partiri cun sa dòpia isfida (cumenti si narat in italianu puru) contras a is de sa Boreale, una scuadra chi at giogau in s'Ecellenza de su Lazio, in sa lista A, po essi prus pretzisus, e chi nd'at cassau calincuna cosa cumenti a sessantacuatru puntus in trintacuatru partidas, e custus puntus ndi funt arribbaus gràtzias a dexesseti partidas bintas e gràtzias a is trexi partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; is de sa Boreale, de su restu, ant pèrdiu po cuatru bortas feti. Is aversàrius de is de su Budune nd'ant pesau corantatres gol e nd'ant incasciau calincuna cosa cumenti a bintiseti. Sa primu partida s'at a giogai in Roma; sa torrada s'at a giogai in Gaddura, su cuatru de su mesi de Làmpadas, est a nai su primu domìnigu. Chi is duas scuadras depessint acabbai, a sa fini de is duas partidas, cun su pròpriu tanti de gol, is gol pesaus aforas de domu ant a balli su dòpiu, cumenti sucedit, de su restu, me is partidas de Copa de is scuadras mannas puru, cumenti in Copa Campioni, innoi currint is scuadronis de sa Sèrie A. Chi su resultau depessit abarrai in paridadi fintzas a su de noranta minudus (fadendi su contu, est craru, de is gol aciapaus in domu e de cussus aciapaus in domu allena), intzandus is duas scuadras ant a depi giogai po atrus trinta minudus (duus tempus de cuindixi minudus s'unu, chi tzerriaus, furriendi sa cosa de s'italianu, "tempus suplementaris"). Sa scuadra chi at a binci, tra su Budune e sa Boreale, est craru, at a andai a giogai contras sa scuadra chi at a binci sa isfida tra is de s'Ellera, chi ndi lòmpint de s'Umbria, e is de su Zenith Prato, chi currint in sa lista B de su campionau de s'Ecellenza de sa Toscana. E duncas, si podeis immaginai totu su prexu e s'afròddiu chi depint tenni, aintru de su coru e de sa conca, is de su Budune, chi immoi si nd'ant a podi andai a travessu (cumenti narat sa bon'anima de mamma mia) a si giogai is partidas chi iant a podi balli po ndi cassai s'artziada in Sèrie D, e nosu no podeus fai atru, in s'interis chi abertaus de biri cumenti ant a andai is cosas, de fai su tifu po issus. De su restu, is de su Budune iant giai tentu modu de giogai is partidas finalis po ndi cassai s'artziada in su campionau de sa Sèrie D in su duamilla e sexi – duamilla e dexesseti (ses annus fait, duncas, ca a fai is contus nci poneus pagu meda), candu fiant stètius bonus a binci in domu de is de sa Valle del Tevere (un'antra scuadra de su Lazio) cun su resultau de unu a zeru, pesau, tra is atras cosas, pròpriu in domu cosa insoru, apustis de su resultau de duus a duus cassau in sa primu partida. Apustis, iant torrau a binci puru contras a is de su Bozner, una scuadra chi ndi lompiàt de su Trentinu Alto Adige, cun sa bìncida po duus a tres, in domu allena, e gràtzias a su tres a tres, cassau me is tempus suplementaris, apustis che is noranta minudus si fiant serraus cun su resultau, torra, de duus a tres po is allenus de su continenti, cumenti ddus tzerriaus innoi in s'isula. Cuss'annu puru, mancu a ddu fai aposta, is de su Budune fiant sighius, torra, de Marco Cerbone, s'allenadori chi cust'annu puru est arrannèsciu a ndi pesai unu trabballu bonu meda. Is de su Budune, intzandus, ant fatu tres stagionis in su campionau de sa Sèrie D, ma nd'ant dèpiu incasciai sa cabada in Ecellenza, ddi naraus diaici, pròpriu in su duamilla e binti, s'annu chi si nd'est pròtziu apitzus cussu dannu mannu chi est stètiu su Covid e totu cussu chi nd'est arribbau apustis, cun obbrigus, leis e multas. Is de su Budune ndi fiant cabaus torra in Ecellenza mancai nci fessint de giogai ancora otu giorronadas, ma po su chi eus imparau a tzerriai "pandemia" no si nd'est pòtziu fai nudda, est craru. Su primu annu apustis de su Covid, duncas, is de su Budune, impari a is atras scuadras, iant acutu a giogai feti seti partidas, e iant scerau de no torrai in campu in su mesi de Aprili de s'annu apustis, impari a is atras otu scuadras. S'annu passau, duncas, is de s'assòtziu, partendi de su presidenti Sanna, ant torra donaus is crais de sa scuadra a Cerbone, chi nd'at pigau sa scuadra, di naraus diaici, candu fiat a s'ùrtimu postu de sa lista, apuistis de otu giorronadas, cun feti unu puntixeddu allogau in buciaca, e cun is giogadoris chi no arrannèsciant prus a ndi artziai sa conca, fadendi su contu chi iant pèrdiu calincuna cosa cumenti a seti partidas de sighiu. S'annu passau, tra una cosa e s'atra, is de su Budune ant serrau sa stagioni cassendindi su de otu postus in sa lista (e fadendi su contu de innoi fiant partius, no est unu resultau de fuiai, antzis, nci iat a mancai atru puru); cust'annu funt arrannèscius a fai mellus puru, cun su segundu postu de sa lista in buciaca e una scuadra chi, a su mancu est cussu chi ant fatu a biri in campu, est parta ancora prus forti de sa chi teniant me is annus passaus. Arribbau a custu puntu de s'artìculu, mi ndi seu acatau ca, a su mancu po custa cida, no apu ancora chistionau de su tempus chi est fadendu (e mai ammanchit me is chistionis cosa nosta), e no nc'apu stichiu nemmancu unu mesu stròllichiminis, cumenti invecias seu costumau a fai. E ainnantis de sighiri a chistionai de bòcias e de resultaus (deu po trabballu abarru a totu dì scriendi de custas cosas, ma cumenti scieis, cumenti s'apu nau meda ma meda bortas, po is artìculus chi ndi pesu in sardu circu de sighiri calincunu antru arrastu puru, e no sciu mai, de su restu, cali bia ant a sighiri is legas chi pigu, est a nai ca ddu scoberru deu puru in s'interis chi seu pesendindi s'artìculu, e ddu sciu chi si iat a podi parri puru una cosa stramba, ma est sa beridadi, est diaici ca funtzionant is cosas, chi andant is cosas me in sa conca cosa mia), podeus nai, puru, gràtzias a su Cielu, ca su tempus mau parit giai giai acabbau, e duncas funt arribbendi is primus diis de bellu callenti.

Duncas, apu giai arremonau custa chistioni me is artìculus chi ndi funt bessius me is mesis passaus, ma pròpriu in custas ùrtimas cidas m'ant contau una cosa chi m'est abarrada prantada in conca, mancai no pertochit, de acanta, su mundu de sa bòcia, e immoi, a pagu a pagu, provo a nc'arribbai puru. Ma sa cosa chi mi praxit de prus fai, a su mancu me is artìculus in sardu, est cussa de ammesturai is chistionis fra de issas, ca cussu chi ballit po sa vida nosta de dònnia dì iat a podi balli po is partidas de càlciu, e su chi iat a podi balli po is partidas de càlciu, iat a podi balli po is fainas e is trumentus chi si depeus scroxai dònnia dì chi su Cielu si mandat apitzus, in conca. E duncas, cumenti unu giogadori iat a depi pentzai de si podi strupiai de unu segundu a s'atru, candu est in campu po giogai sa partida (e nci iat a mancai atru puru, fadendi su contu de totus is carvadas de pei chi si donant me is cambas, e de totus is giogadas strambas e macas chi faint), su pròpriu estus a depi fai nosu, de candu si ndi scidaus a candu andaus a si crocai. De giogadoris chi si funt strupiaus e funt acabbaus fintzas a s'uspidali, nci ndi funt stètius una biga manna meda, cust'annu puru; de su restu, de dannus mannus no ndi funt mancaus, a ùrtimu, po nd'arremonai unu, su chi est sucèdiu in Emilia Romagna in custas diis passadas, cun su tempus mau chi at ghetau a pari totu su logu, at ghetau a fundu 'e suus totus is fainas de is cristianus e at fatu una biga manna de arroris. Ca sa fida, a bortas, si portat, puru, a cumbati cun is dannus. Una borta est unu genugu chi s'arrogat cumenti chi fessit unu arrogheddu de pani; una dì est sa tropu acua, una dì sa tropu basca, una dì si nd'arribbat unu strobbu a su coru, chi est unu de is dannus prus mannus chi pertocant is ominis in custus ùrtimus trinta-corant'annus, at a essi po totu su chi si nci papaus, mi benit a nai, po totus cussas porcherias prenas de òllu e de grassu chi si nci fuiaus in sa brenti a dònnia ora de sa dì. Est a nai, duncas, ca a intendi totus custas cosas no podeus mai abarrai selenus.
Pròpriu me in custas cidas, apu chistionau cun unu amigu miu chi m'at contau ca sa mamma at tentu un ictus, cumenti ddu tzerriant, e duncas, est passau de sparai tontesas a su telefunu cun issa, cumenti fiat costumau a fai dònnia dì, a dda biri in un uspidali, crocada in unu letu chentza tenni sa possibbilidadi de si movi. Oi ses sanu cumenti unu pisci (a su mancu diaici ti intendis) e sa dì avatu ses giai giai morendudì. Pròpriu po custu, estus a depi essi bonus a si gosai dònnia segundu druci ca custa vida s'arregallat, a su mancu est cussu chi pentzu deu. E apa essi fortunau deu, mi praxit a dda pentzai diaici, chi arrannèsciu ancora a mi prexai, mancai deu no sia prus unu pipiu, ancora, po is cosas prus piticheddas e prus tontas, ddi naraus diaici, pròpriu cumenti chi fessi unu notzenteddu. Mi benit s'afròddiu (e fiat ora, oi ndi chistionu unu pagheddeddu, ca tèngiu sa cosa artzia e caba, cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia, de unu bellu pagheddu de cidas) puru e feti a castiai is arrondibis chi abarrant totu boba boba in su cielu, e nc'agatu ispantus fintzas me is cosas prus piticas e chi parint de pagu importu; torru a is arrondibis, chi bobant pròpriu a rasenti a rasenti de terra, e diaderus, dònnia annu, mi benit de pentzai sa pròpriu cosa: chi funt unu de is animabis prus macus chi s'agatant in custu mundu macu meda etotu; e mi praxit (custu apu pentzau custu sabudu passau) sa cosa ca is arrondibis bobant e sighint a fai festa, cun cussus scrillitus chi ndi bogant aforas, mancai nci siat su tempus mau, mancai totu proi proi. Antzis, parit ca candu proit si spàssiant de prus puru. Connòsciu cristianus ca, candu ndi lòmpit su tempus mau, s'agatant cun sa tristura manna in su coru: metereopaticus, ddus tzerriaus, furriendindi su fueddu de s'italianu; est a nai ca tenint s'umori chi baddat, sighendi su tempus; candu nc'est su sobi, funt allirgus cumenti a sa dì de Pasca Manna, e candu proit, invecias, tenint sa morti in s'anima, cumenti si iat a podi nai. Deu puru seu unu pagheddeddu metereopaticu, e ddu cumprendu ita bolit nai, ma nci funt diis innoi su de passillai asuta de s'acua, po nd'arremonai una, mi fait prexei meda. E de su restu (e cun custu torru a m'acapiai a su giogu de sa bòcia, ca mi intendu prandiu apustis de nc'essi bogau aforas a su mancu unu pagheddeddu de stròllichiminis puru), mi megu a solu a solu, ita faint is giogadoris de bòcia candu proit? Est cussu chi mi benit in conca, mancai, candu calincunu amigu miu timit a si sciundi pagu pagu is pius, sa conca, o is bistiris, e abarrat totu bobochendi bobochendi, totu narendi narendi; ca su dìciu chistionat craru, de su restu: «Ita faint in Bosa candu proit? Lassant proi», e diaderus, deu creu ca siat custa sa bia de sighiri. E ballit, puru, po candu nd'arribbant is dannus a sa saludi etotu. Passièntzia, serbit; passièntzia a sircias, cumenti si narat, e ballit po is chi si intendint mabi, ballit po is chi depint cumbati e si ndi torrai a pesai apustis de is dannus chi at fatu su tempus mau, e ballit, puru e mescamente, po totus cussus chi no arrannèscint a sumportai nemmancu unu mesu fastidiu, ddi nau diaici. E immoi, sigu a si chistionai de bòcias e de càlciu, chi no si dispraxit.

E duncas, mi torru a acapiai a sa cosa de is dannus: cumenti si ndi eis a podi arregodai a solus, una pariga de annus fait, una pariga de istadis fait, po essi ancora prus pretzisus (in s'istadi de su duamilla e bintunu, duncas), in sa zona de Cullieri su fogu si nd'est papau una biga de matas, e de campus, cumenti esuts a podi nai, lassendi feti dannus, arroris e disprexei mannu totu a giru a giru. Una biga de personas ant pèrdiu is bestias cosa insoru (brebeis po su prus), ant pèrdiu totu su chi teniant, est a nai: sa terra innoi trabballànt e fintzas is domus. Cussu de su fogu, de su restu, est unu dannu mannu meda, po s'isula cosa nosta; nc'est de nai, puru, immoi chi nci seus, e immoi chi si seus stròllichendi unu pagheddu, chi su fogu a bortas partit po crupa de unu sbàlliu, ma a bortas ddoi funt personas chi ddu alluint, isperendi de ndi pesai dannus mannus meda, e fatu fatu fatu nc'arrannescint puru. In Cullieri, duncas, ant dèpiu cumbati (pròpriu cumenti si fait apustis chi perdis una partida de campionau, o pròpriu cumenti depis fait candu ti nd'arribbat unu puntori apitzus) po si ndi torrai a strantaxai, apustis de totu cussu inferru, de cussu arrori mannu. Is de sa scuadra de bòcia puru (chistionaus, est craru, de is grogus-birdis de su Cullieri) ant tentu strobbus mannus, poita, si cumprendit, un assotziu bivit, e arrannescit a andai ainnantis, po ddu nai mellus, gràtzias puru a sa manu de agiudu chi nd'arribbat de is atividadis de sa bidda etotu, chi estus a podi tzerriai, a sa moda de is ingresus, "sponsor". Ma chi is atividadis de sa bidda nd'arruint in disgràtzia, cumenti si narat, intzandus nc'est s'arriscu chi puru sa scuadra fetzat cussa fini etotu. Duncas, seus benius a sciri ca is de sa Torres (chi est una de is scuadras de càlciu prus mannas chi agataus in dì de oi in Sardìnnia, impari a is de s'Olbia e a is pabas, feti, est craru, de is de su Casteddu) nd'ant pesau una partida, cussa chi estus a podi tzerriai, a trassa de s'italianu etotu, partidas tra amigus (est a nai: amichevole, cumenti si narat, po si cumprendi mellus), pròpriu contras a is de su Cullieri, po circai de ndi pesai unu pagheddeddu de arriabis, e duncas po agiudai s'assòtziu grogu-birdi a pagai totus is ispesas chi ddoi funt de sighiri candu curris in unu campionau, mancai siat feti cussu de sa Segunda Categoria. Sa partida, duncas, at a essi s'ocasioni bona, diaici si praxit a pentzai, a su mancu, po si ndi arregodai de totu su fogu chi si nc'est papau is campus de su Montiferru o, po ddu nai mellus, po no si ndi scaresci, ca s'omini dònnia tanti nci ponit pagu meda a si ndi bogai is cosas de sa conca. Duncas, tra duas giòbias (est a nai su primu de su mesi de Làmpadas) is duas scuadras s'ant a atobiai in su campu "Bastiano Perria": de una parti is arrùbius-brau, duncas, chi nd'ant cassau sa sarvesa in su campionau de sa Sèrie C (innoi ant a curri, duncas, est craru, po sa stagioni chi at a benni puru) e de s'atra is piciocus sighius de Giorgio Fenu, cun s'assòtziu de su presidenti Angelo Sias chi ant serrau su campionau in Segunda Categorias me is primus postus de sa lista, a is pabas, feti, de is meris de sa classi de su Macumere e de is de s'Ollolai. Ainnantis de sa partida (chi at a incumentzai a is cincu e mesu de su merì), peròu, beneus a sciri puru ca is de sa Torres (giogadoris, dirigentis, allenadoris e fintzas su presidenti de s'assòtziu, Stefano Udassi) s'ant a fai unu giru pròpriu po andai a castiai cussus logus chi funt stètius abbruxaus de su fogu e, tra is atrus, ant a andai me in s'ortu prenu de ollastrus bècius meda, ca s'agatat a Sa Tanca Manna. Custa visita at a serbiri, tra is atras cosas, po circai de no si ndi scaresci de cussu dannu chi est sucèdiu feti un annu e mesu fait; ma est berus ca is arroris ndi arribbant dònnia dònnia dì, cumenti festus narendi ainnantis, e fadeus diaderus acoitu a si ndi scaresci de is lagrimas e de su disisperu, mescamente chi est cussu de is atrus, e no su nostu. Ainnantis de sa partida, nci aciùngeus custu puru, is de s'assòtziu de sa "Memoria istorica torresina", chi nd'ant pesau sa cosa impari a is de sa "Bibblioteca Popolari de su Sport in Tattari", ant a arregallai a is piciocus piticus chi faint parti de sa pipinera de is de su Cullieri, unu bellu tanti de bòcias; in su duamilla e undixi, sèmpiri is de s'assòtziu de sa "Memoria istorica torresina" fiant arrannèscius a donai, in arregallu, totu is cosas po bistiri is piciocheddus e totus is cosas chi serbiànt po sighiri cun is allenamentus e cun is partidas. E de su restu, chi su giogu de su càlciu est ancora biu in una biddixedda cumenti a Cullieri, est gràtzias, puru, a totus is personas chi ant scerau de donai una manu de agiudu. Su giogu de sa bòcia, e custu mi fait prexei meda a meda a ddu nai, no est, duncas, feti su de curri avatu a sa bòcia o giogai is partidas contras a is scuadras aversàrias, ma est puru, e mescamente (e diaderus, mi fait prexei a ddu podi nai), su de s'agiudai is unus cun is atrus (tra scuadras, est craru), mescamente candu is cosas andant unu pagheddeddu trotas, cumenti si iat a podi nai.

E apustis de essi nau totu custu ( e si domandu scusa giai de immoi chi si nd'apu furau su tempus chi mancai no teneis) podeus andai a biri cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat su campionau de sa Promotzioni, fadendi su contu chi ancora no scieus chi is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, e duncas is de su Cumitau Regionali de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu, ant a torrai a ndi pesai feti duas listas (cumenti fiant costumaus a fai, de su restu, in totus is annus passaus, a su mancu, fintzas a candu no si nd'est pròtziu apitzus, torra a chistionai de dannus, cussu arrori mannu chi est stètiu su Covid) o ant a sighiri, cumenti funt fadendi de duus annus, cun tres listas. A nai sa beridadi, custa cosa de pretziri su campionau in tres arrogus, est sèrbiu mescamente a giogai prus pagu partidas, e custu andat beni candu is campionaus fiant sèmpiri a riscu de si frimmai, e chistionaus, est craru, de su perìodu de sa tialu de pandemia, cumenti seus stètius costumaus a dda tzerriai, est a nai de cussus duus-tres annus innoi eus dèpiu cumbati contras a s'influèntzia. Cussu chi scieus giai est ca de s'Ecellenza ndi funt cabadas torra in su campionau de sa Promotzioni is de s'Arbus, is de sa Kosmoto de Muristeni, is de sa Nuorese e is de su Lanusè. De sa Primu Categoria, invecias, po immoi ndi funt artziaus is de su Calciu de Pirri, is serramannesus de sa Gialeto, is de s'Ovodda, is de su Tuttavista de Garteddì e is de s'Alghero, chi est sa scuadra de s'Alighera, est craru e gei si cumprendit. E de totus custas scuadras chi ant bintu in campionaus cosa insoru, nd'eus a chistionai mellus, e si ndi eis a prandi po beni, custu est pagu ma seguru, a partiri, pròpriu de giòbia chi at a benni, e po totu s'istadi. A fai is contus, duncas, po immoi is scuadras iscritas a su campionau de sa Promotzioni (tra cussas chi ndi funt artziadas de sa Primu, cussas chi ndi funt cabadas de s'Ecellenza e totus cussas chi nd'ant cassau sa sarvesa e duncas sa possibbilidadi de sighiri a curri in su segundu campionau prus mannu chi teneus in Sardìnnia) funt calincuna cosa cumenti a trintases, e duncas, chi si depessit torrai a is duas listas (cumenti fiat me in totus is annus passaus), nci iant a podi essi dexiotu scuadras in sa Lista A (po calincuna cosa cumenti a noi partidas a sa cida, ca a fai is contus nci poneus pagu meda), e dexiotu scuadras etotu in sa lista B. Is assòtzius, duncas, cumenti s'apu arramonau ainnantis in custu artìculu etotu, funt giai trabballendi po crariri, est sa primu cosa de fai, de su restu, is cosas, is acapius cun is allenadoris, ca feti apustis ant a donai indicatzionis po ndi pesai is scuadras e duncas, po scerai is giogadoris chi potzant andai beni cun sa bidea de càlciu chi tenint in conca. Po su chi pertocat is biancus-arrùbius de su Càlciu Pirri, e po su chi perticat puru is serramannesus de sa Gialeto, scieus giai ca ant a torrai a partiri cun is duus allenadoris chi nd'ant cassau sa bìncida de su campionau e duncas s'artziada in su mundu de sa Promotzioni: is primus duncas, ant a sighiri a curri, e a trabballai, impari a Paolo Busanca, chi in dì de oi est unu de is allenadoris de esperièntzia prus manna chi ddoi funt in Sardìnnia; is serramannesus, invecias, ant aciapau s'acòrdiu torra cun Mariano Ruggiero, chi bivit in Serramanna, innoi in su Campidanu etotu, duncas, de unu bellu tanti de annus, fadendi su contu chi, candu ndi fiat arribbau de s'Argentina, cumenti m'at contau issu etotu (si nd'apa a chistionai mellus me is cidas chi ant a benni, depeis feti tenni unu pagheddeddu de passièntzia, chi est una mexina bona po una biga manna de chistionis), sa primu scuadra innoi iat giogau (e su primu assòtziu chi ddu iat agiudau a si ambientai, cumenti si narat) fiant stètius pròprius is nieddus-birdis. A nai sa beridadi, Ruggiero no fiat seguru (a su mancu, custu fiat su sentidu cosa sua candu ddu apu intèndiu me is cidas passadas) de sighiri a trabballai impari a is de sa Gialeto, fadendi su contu chi a issu, diaici m'at scoviau, ddi praxit a binci, ma si cumprendit, prus, ca po fai cosa togas in unu campionau dificili cumenti a cussu de sa Promotzioni, serbint sacrifìcius mannus de parti de sa sociedadi. Is de su Castiadas puru ant a sighiri a curri impari a Cristian Dessì, chi in sa stagioni chi s'est serrada de unu mesi feti, est arrannèsciu a fai una cursa de importu, fadendi su contu chi ant serrau su campionau a su segundu postu de sa lista, a is pabas de is primus de sa classi de su Crabonaxa, e cun unu puntu in mancu feti, de cussus chi nd'ant pesau is piciocus de Prastaro. A su de tres postus, is de su Gùspini, chi mancai s'abertànt de ndi torrai a artziai acoitu in su campionau de s'Ecellenza, apustis de sa derrota (ddi naraus diaici, mancai siat unu fueddu chi no mi praxat meda meda, poita pertocat po su prus is gherras) chi ndi iant arregotu s'annu passau, funt arrannèscius a serrai sa stagioni in manera bona, e gràtzias a su trabballu chi at fatu Marcello Angheleddu, chi fiat unu giogadori chi giogàt in su centrucampu de is biancus-arrùbius, ma a sa fini s'est agatau cun is crais de sa scuadra me is manus, pruschetotu apustis ca su presidenti nc'at bogau Ivan Cirina, candu mancant dexi partidas a sa fini de su campionau. Is de sa Kosmoto de Muristenis, chi est s'assòtziu pesau e sighiu de Marcu Carboni, chi est su presidenti, nd'ant sciusciau, invecias, s'acapiu cun Tonio Madau. Is de su Cus de Casteddu (chi funt, cumenti scieis beni, sa scuadra pesada de s'universidadi de Casteddu, est craru) invecias ant decidiu de sighiri, po un antru annu puru, a trabballai e a curri impari a Claudiu Meloni, chi una pariga de annus fait est arribbau acanta acanta a ndi cassai sa bìncida de su campionau, e chi in custa stagioni passada at serrau a su de cincu postus in sa lista. Is de su Atleticu Casteddu, chi funt arribbaus a su de cuatru postus, depint circai un allenadori nou, fadendi su contu ca Massimo Trogu, chi tra is atras cosas at fatu unu trabballu de importu mannu meda, at scerau de torrai a sighiri sa pipiniera de s'assòtziu, apustis de duus annus passaus a sighiri is mannus, cumenti si iat a podi nai. Is de su Ceraxius, invecias, funt sighendi a chistionai cun Francu Giordano, chi est arrannèsciu a ndi cassai sa sarvesa, ma feti a s'ùrtima giorronada de su campionau; po immoi no si sciri ancora nudda apitzus de custa chistionis, ma nc'est de crei chi s'at a cumprendi mellus cumenti ant a andai is cosas giai a partiri de is primus diis de sa cida chi at a benni, mancai no arribbint sonus bonus, est a nai ca parit giai giai ca Giordano bollat cambiai unu pagheddeddu aria, cumenti si narat. Is de s'Arborea puru funt pentzendi de sighiri cun s'allenadori chi at serrau sa stagioni, e seus chistionendi de Virgiliu Perra, unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna chi ddoi funt in dì de oi.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023