Salta al contenuto principale
tifosi samugheo esultanza

Chentza conca e chentza afròddiu no podis binci is partidas: su giogu de sa bòcia no est feti una chistioni chi pertocat is peis e is cambas

De ita totu s'apa a chistionai oi, chi si depu narai sa beridadi, ancora no ddu sciu: cumenti s'apu giai scoviau in totus is cidas e is mesis passaus, no sciu mai, ainnantis de mi ponni a fai su trabballu, cali arrastu ant a sighiri is arraxonamentus e is legas chi, a sa fini, acabbant stichius in s'artìculu de su giòbia, chi est su chi ndi pesu in su sardu chi si chistionat in su Campidanu de mesu e, mescamente, in Bidd'e Sorris. Su trabballu miu, seu chistionendi de is rigas chi ndi bogu aforas, dònnia dònnia cida, po is amigus de su Diàriu Sportivu, andat ainnantis sighendi, mi parit de podi nai diaici, una regula: su lunis, difatis, nc'est de si torrai a contai totu su chi sucedit su domìnigu me is campus spratus in totu s'isula bella e stimada cosa nosta, e is partidas no ammancant de seguru: fatu fatu, brullendi tra mei e mei, mi megu, a solu a solu, ca sa bòcia at a sighiri a curri (cussu est su chi isperu, a su mancu, ma a cumandai est sèmpiri e feti su Cielu) po meda meda tempus ancora, est a nai ca sa genti, diaici mi praxit a ddu pentzai a su mancu, no at a smiti mai (no s'at a arrosci, po ddu nai mellus) de sighiri su giogu de sa bòcia: ballit po chini, a sa fini, su domìnigu (ma mancai su sabudu puru) cabat in campu, e currit, e s'imbrutat de ludu, e si sudat (si sudat coba coba, cumenti mi naràt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia), e si inchietat candu mancai perdit una partida, e s'agatat su coru prenu de prexu candu, mancai, arrannescit a ndi cassai is tres puntus, est a nai, candu ndi cassat una bìncida. Ma su prexu, est craru, no est feti de is piciocheddus, de is giogadoris, e no feti de is allenadoris (chi tenint de fai sa faina de importu prus mannu, a sighiri totus cussas concas, e in una rosa ddoi funt binti-binticincu piciocus, e no funt pagus de atendi, e si cumprendit beni puru), ma de is tifosus puru, chi si podint sprèviai po cussa oritedda e mesu; de su restu, mi megu a solu a solu a bortas, sa cosa de importu prus mannus, po is diletantis (est a nai po totus cussus chi giogant po su spàssiu e no po trabballu, e duncas no feti po guadangiai calincunu arriabi), est cussa de si pasiai apustis de una bella cida de trumentus: a dònniunu su modu su, mi benit de nai diaici; nc'est chi si sprèviat andendi a circai codrobinus, nc'est chi si ndi andat a passillai, mancai, in logu de montagna, nc'est chi si nd'abarrat crocau in su divanu, cumenti eus imperau a ddu tzerriai, aranti, po oras e oras, a sa tialu de sa televisioni; e nc'est puru chini si nci ghetat in calincunu sport, in calincunu giogu.

Su trabballu chi fadeus e chi sigheus aintru de sa cida si prenit sa conca, fintzas a cucuru, fintzas prus de cussu chi iat a serbiri, de daboris e de pentzamentus grais, e duncas, mancu mali ca, gratzias a su Cielu, dònnia seti diis nd'arribbat torra unu fini de cida innoi circaus de ndi sanai de totus is arroris, e innoi circaus de si cuncodrai po sa cida chi ndi benit avatu. Ca a dda castiai diaici, sa vida parit, diaderus unu gioghiteddu.

Ma torraus a nosu: megamu a si contai de cumenti andat su trabballu miu: chi su lunis, cumenti est berus, abarru a totu dì scriendi de partidas, de gol e de resultaus, e pruschetotu, abarru a totu dì scriendi is nominis e is sangunaus de is giogadoris chi currint me is campionaus de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria, su martis mi nci fuiu, cumenti si narat (a su mancu cumenti si narat in bidda), aintru de su mundu de sa Segunda Categoria: e torru duncas a scriri de puntus, de listas, a scriri (e a torrai a contai, si cumprendit) is storias de is scuadras chi, mancai, bìncint sèmpiri; ma no mancant mai is storias de cussas scuadras chi tenint sa maba sorti cosida apitzus (po giogai a fai unu pagheddeddu su poeta) e chi mancai sighint a perdi, cida avatu de cida, ma sighint a andai ainnantis, partendi de is allenamentus etotu, cun s'ispera chi is cosas potzant cambiai acoitu, in mellus, si cumprendit.
Su mèrcuis, invecias, ndi pesu is artìculus gràtzias a is ciaciarradas chi fatzu cun is allenadoris (intervistas, si iat a podi furriai su fueddu de s'italianu): de candu apu incumentzau a sighiri custa faina (e funt passaus giai doxi annus, e no mi parit berus, feti chi pentzu ca seu crèsciu in unu mundu, in unu tempus innoi m'ant sèmpiri arrepìtiu, innoi apu sèmpiri intendiu narai, ca su trabballu chi durat po totu sa vida no esistit prus) circaus de chistionai de is scuadras chi funt andendi mellus, poita, si cumprendit, candu ses allirgu e prexau e cuntentu po una bìncida, intzandus ti benit mellus (ti fait prus prexei, ddi naraus diaici) a fueddai apitzus de is cosas tuas; invècias candu ses primau (poita mancai, apustis de duus mesis de giogus, no nd'as ancora cassau mancu unu puntixeddu, e mancai is "meris" de s'assòtziu cosa tua, partendi de su presidenti, funt giai giai pentzendi de ti nci bogai a sou de corru, cumenti sucedit fatu fatu in su mundu de su càlciu) no tenis, sa gana, mancai, de abarrai a ciaciarrai cun is giornalistas.
E duncas, de doxi annus, e fintzas a oi, e custu sucedit po totus is noi mesis innoi si giogant is partidas de is campionaus, e duncas, dònnia dònnia cida, sigu custa arratzeta.
E totu custu, si ddu torru a arrapiti, andat ainnantis de doxi annus, a sa faci de cussus chi m'ant sèmpiri narau chi depia incumentzai a pentzai ca in custa vida, mancai, mi iat a essi tocau a cambiai centu mila trabballus. E fadendi su contu chi sa bòcia sighit a curri (e is giogadoris impari a issa, est craru) dònnia dònnia annu, cumenti fia narendusì ainnantis, nc'est su tanti po crei chi is cosas no ant a mudai, a su mancu po un antru annu, est a nai po totu su duamilla e binticuatru puru; de su chi at a sucedi apustis, est craru, feti su Cielu e Deus ddu podint sciri, ma de seguru no deu.

Po su chi mi pertocat, si ddu naru craru e tundu, no ammancu mai, ainanntis de mi ponni a papai (e papu po tres bortas a sa dì, candu mi andat beni), de torrai gràtzias a su Cielu, po totus is personas chi trabballant impari a mei, partendi de is chi estus a podi tzerriai is personas chi sighint is fainas chi fatzu, is chi castiant chi ndi pesu cosa bonas, o chi, mancai, ndi piscu calincunu sbàlliu (a bortas sucedit custu puru, mancai fatza custu trabballu de una biga de tempus). E duncas no ammancu mai de torrai gràtzias a su Cielu e a Deus po su de tenni una faina, unu trabballu chi mi permitit de ndi pesai unu paghededdu de arriabis (funt diventaus eurus, in s'interis chi su tempus est passau) chi mi serbint, est craru, po mi comperai su chi mi serbit po bivi, partendi, duncas, est craru, de sa cosa de papai. E duncas, no ammancu mai de nci bogai aforas unu pentzamentu bonu (est a nai: no ammancu mai de pregai) po sa saludi de totus cussus chi trabballant impari a mei, e no feti po sa saludi cosa mia. E candu calincunu mi domandat: cumenti stais oi? Deu no potzu fai atru ca arraspundi: po oi puru no tèngiu nudda de lègiu de si contai, e duncas no tèngiu nudda de mi lamentai, cumenti si iat a podi nai: no tèngiu daboris e no tèngiu pentzamentus tropus grais badda badda in conca. E no mi parit nemmancu berus, chi pròpriu si depu narai sa beridadi. Ca in custu mundu is arroris no ammancant mai, e depis sèmpiri fai su contu chi is arroris chi as sèmpiri biu apitzus de is atrus, si imboddiu sa chistioni diaici, iant a podi tocai a tui puru: sa bona anima de mamma mia mi naràt, mi arrapitiàt fatu fatu ca no seus fatus miga de ferru (fadendi su contu, peròu, chi su ferru puru s'arruinat...), e duncas, ca is arroris, e is mobadias, si podint cassai de unu segundu a s'atru. Ma candu nc'est sa saludi, e su trabballu, si megant is prus bècius, intzandus nc'est totu.

E duncas, torraus a nosu: su giòbia est sa dì innoi scriu in campidanesu e, ddu eis a cumprendi a solus, ndi ia a podi preni s'artìculu cun is resultaus de totus is partidas (feti de is scuadras mannas, est a nai de cussas chi tzerriaus primu scuadras, e no de is scuadras pesadas feti cun piciocheddus piticus meda de edadi, nci funt calincuna cosa cumenti a centucincuanta partidas, dònnia dònnia fini de cida, chentza ndi sarati unu; antzi, a bortas ddoi funt partidas puru su mèrcuis) chi si funt giogadas in s'ùrtimu domìnigu, ma fadendi diaici ia a manigiai, mi parit craru puru, unu muntoneddu piticu, piticu meda, de fueddus. E invècias, po su trabballu chi seus fadendi (de acòrdiu cun is de sa Regioni de sa Sardìnnia), e chi est, po essi prus crarus, su de scriri in sardu po circai de mantenni bia sa lingua cosa nosta, chi est totu mori mori, cumenti si narat, fadendi su contu ca is chi dda chistionant funt sèmpiri prus pagus e is chi dda scint ligi ancora prus pagu, est una cosa de importu mannu su de podi chistionai de atras legas, de atras fainas puru, e custu, est craru, po imperai atrus fueddus.
E duncas, chi mi pigu unu pagheddeddu de libertade (e mi dda potzu pigai feti chi bosatrus chi lìgeis mi dda donais, est craru) , ddi nau diaici, est a nai chi mi pòngiu a chistionai de atras cosas puru, potzu imperai, potzu manigiai una cantidadi meda ma meda prus manna de fueddus (e custu est unu giogu chi mi praxit fintzas a m'amachiai, chi pròpriu si ddu depu scoviai, poita a bortas mi benint in conca fueddus chi, mancai, giai giai mi fiant bessius de conca) e, in prus (chi no est cosa de pagu) m'agiudat a no m'arrosci.

Candu chistionu cun is atras personas de su trabballu cosa mia, de su restu, mi nd'acatu, e duncas cumprendu, ca, est craru, is chistionis chi funt acapiadas a su mundu de sa bòcia no funt sa cosa prus nobbili ca podeus pigai cumenti a lega; mi ndi rendu contu, a solu, chi ddoi funt personas chi no sighint su sport (e duncas nemmancu su càlciu, est craru), nemmancu po unu segundu, e pròpriu po custu, duncas, mi praxit a pentzai, a crei, ca cun s'artìculu chi ndi pesu in sardu campidanesu, dònnia dònnia giòbia, siat possìbbili a ndi cassai s'atentzioni de totus cussus (e de totus cussas, mescamente, ca gei si sciit ca su giogu de sa bòcia est una faina chi benit sighia pruschetotu de is maschiteddus) chi mancai no funt acapiaus diaici a strintu cun is storias de is assòtzius de bòcia.

E duncas, arribbaus a custu puntu, bieus unu pagheddeddu de andai ainnantis, e po custa cida si coxinu sa timballa diaici: candu sa bon'anima de nonna mia (ajaja, si iat a podi nai, puru, ca fortzis sonat mellus) tzerriàt a su telefunu po sciri cumenti stadestus, no ammancàt mai (antzi, fiat sa primu chistioni chi ndi bogàt aforas, a nci pentzai beni immoi) de si domandai de su tempus, mancai issa bivessit in Deximumannu, est a nai a nemmancu a dexi chilometrus de Bidd'e Sorris, e custu bollit nai ca su tempus chi ddoi fiat in bidda sua fiat, de seguru, aguali a su chi ddoi fiat in bidda cosa nosta. Ma gei ddu scieis, mellus de mei puru, ca a chistionai de su tempus est una de is cosas chi si benit mellus a fai. E duncas, in totus is artìculus chi ndi pesu su giòbia, mi benit unu pagheddeddu a mei puru a andai a castiai cumenti funt andendi is cosas: chi fait basca (e in s'istadi, gràtzias a su Cielu, gei nd'at fatu bastanti) o chi fait frius, chi proit meda, o chi proit tropu pagu, est a nai giai nudda. E duncas, candu chistionu de su tempus mi benit, puru, de pentzai a ajaja mia, e gei si cumprendit.
Ma torraus a nosu: de su chi apu lìgiu pròpriu ariseu a su noti, ainnantis de mi dromiri, su mesi de Ladàmini chi eus allogau (ddi nau diaici) pròpriu noi diis fait, est stètiu su prus callenti (a su mancu est cussu chi narant is grandus dotoris chi studiant e chi sighint custa faina) chi si seus dèpiu bivi (e scroxai, cumenti mi praxit a nai) de su milli e otucentus; custu si fait a cumprendi ca is cosas, po su chi pertocat su tempus, e su clima, est craru, funt cambiendi, funt mudendi, e fortzis funt andendi concas a su mau, concas a su peus, e no concas a su beni. Custu bollit nai, est pagu ma seguru, e gei nci arribbais bosatrus puru, a solus a solus, chentza s'agiudu cosa mia, chi prus at a passai su tempus (chi est una cosa chi isperaus totus, est craru...) e prus basca nc'at a essi. E chi si nd'arregodais, feti po unu segundu, de totu sa basca maba chi at fatu in s'istadi, nc'est pagu de essi allirgus. Deu seu seguru chi nci funt ancora personas in custu mundu (e in sa truma nci pongiu babbu miu puru, po no andai tropu atesu) ca pentzant e chi creint ca po "fai sa friscura" (cumenti narànt is bècius) bastat a cracai unu butoneddu po allui su tialu de ventiladori (o su condizionadori, cumenti estus a podi narai, furriendi su fueddu de s'italianu); ma nci funt personas chi pròpriu no nc'arribbant a cumprendi ca funt pròpriu cussas tialus de màchinas chi, tra is atras cosas, imbuddidant su mundu innoi s'agataus a bivi. E duncas, nc'est de crei, si ddu torru a arrapiti, ca is cosas ant a andai sèmpiri peus (no si podit pentzai in manera diferenti, chi feti teneus unu pisu, unu stìddiu de sabidura in conca), siat poita seus sèmpiri de prus apitzus de custu mundu macu (de seti miliardus chi festus fintzas a una pariga de annus fait seus currendi, e intzandus arribbendi puru, a essi giai giai giai otu miliardus), e siat poita su modu chi teneus de bivi (a partiri de totus is cosas chi consumaus e chi, pruschetotu, nci fuiaus a travessu) no mi parit chi siat meda meda futu, cumenti invècias estus a podi crei. Gei si nd'eus a prandi, mi megu a solu a solu a bortas, e si nd'eus a acatai de su dannu (cumenti sucediat de piciocheddus piticus, mancai) feti candu no nc'at a essi prus nudda de fai po aderetzai is cosas.

Ma po oi no si bollu fai prangi prus de su tanti chi serbit, e torraus a sa chistioni de su tempus: su frius est incumintzendi a si incarai me is diis cosa nosta, mancai no siat arribbau totu su frius chi, mancai, s'at a tocai a si scroxai me is mesis ca (chi su Cielu at a bolli) nd'ant a arribbai; nareus puru ca innoi in Sardìnnia, a su mancu po su chi pertocat s'atonzu, e s'ierru puru, seus bastanti fortunaus, est a nai ca de frius lègiu cantu nd'at a fai? Unu mesi? Unu mesi e mesu? Fadendi su contu ca ddoi funt, ancora, fatu fatu (a su mancu me is diis innoi bessit a pillu su sobi) binticuatru gradus, chi no funt pagus (antzis!).
Is cosas si sfridant de prus, mancai, a su megama e pruschetotu a su merì (partendi de su merìceddu, cumenti ddu tzerriaus in bidda, chi est sa primu parti de su merì, gei si cumprendit), ma nc'est de nai, puru, ca, a su mancu chistionu po mei, no sciu de bosatrus, no apu ancora allutu su fogu, nemmancu po una borta: e deu potzu narai puru ca, a su mancu po mei, s'atonzu incumentza diaderus, candu ndi pesu su primu foghilloni aintru de sa forredda cosa mia.

E no mi parit berus, ma su fogu mi fait s'efetu de sa cosa de papai etotu, est a nai ca mi torrat a donai is energias, is fortzas.
E in custa vida depeus cumprendi, cumenti narànt is filosofus antigus grecus etotu, chini seus diaderus e duncas, ballit aguali, po cumprendi chini seus depeus circai de cumprendi su chi si praxit (e chi si donat sa fortza) e su chi si fait mabi (e duncas, su chi si ndi furat s'allirghia e sa gana de bivi).
Una borta chi cumprendis su chi ti praxit e su chi ti fait dannu, su chi ti fait mali, su chi ti increscit, intzandus as cumprèndiu (giai) totu de sa vida cosa tua. E de su restu: po unu giogadori (e po un allenadori puru, ma ballit fintzas po is tifosus) su prexu prus mannu est su de giogai, de curri in campu avatu de sa bòcia, e deu no potzu essi prus prexau de su chi seu, a tenni sa fortuna de podi trabballai torrendi a contai totu su spàssiu chi sa genti tenit.

Ma acabbaus de nai su chi apu arremonau apitzus de su tempus pròpriu immubagora, po no arriscai de ammesturai tropus is cosas (mancai is ammesturus, chistionu po mei, a su mancu, no mi dispraxint, antzis).
E duncas, de su chi apu intèndiu (e deu pentzu pròpriu ca ddu eis intèndiu bosatrus puru) in Toscana su tempus mau (est a nai totu cuss'acua chi nd'est protzia me is diis passadas) at fatu giai unu bellu tanti de dannus; sa storia est sèmpiri sa pròpria e tocat a sighiri su parri de is grandus dotoris chi studiant is fainas acapiadas a su clima: s'abertant istadis sèmpiri prus bascosas (cumenti chi sa basca chi at fatu in totus custus annus siat stètia pagu) e ierrus sèmpiri prus macusu e ghetaus a pari; e duncas, tocat a s'aguantai a forti meda (eia, cumenti chi seus totu gira gira in una giostra, cumenti si narat, in sardu puru, aguali a s'italianu etotu) e abarrai totu ispera ispera (chi no prega prega puru, po chini nci creit, a su mancu) ca no si nd'arribbit apitzus unu de cussus arroris ca, in sa vida, podint sèmpiri sucedit. Antzis, a bolli imboddiai sa chistioni cun unu paghededdu de filosofia (chi, torrendi a sa chistioni de su chi si praxit o no si praxit a fai, a mei m'amachiat de morri), sa vida no est atru ca cussa fita de tempus chi Deus s'arreggallat, innoi nd'arribbat su bonu e su lègiu. E, chistionau po mei, a su mancu, su de ciaciarrai cun is personas prus matucas de edadi m'agiudat a cumprendi mellus cussa chi mi parit una regula de oru: sa vida no est una bia dereta innoi ddoi sèmpiri e feti sa luxi, ma est una ruga prena de curvas, de artziadas (lègias e fadiosas e grai de sumportai, puru) ma de cabadas puru, ca is cosas no podint andai sèmpiri mabi, est a nai ca apustis de totus is unconis marigosus chi, a bortas, si tocat a nci inguti, nd'iat a depi arribbai puru su druci. Chi est una cosa chi pertocat, de su restu, puru su giogu de sa bòcia. E immoi nc'arribbu puru.

Ma chi pròpriu depu serrai cun totu custa biga de stròllichiminis chi nd'apu bogau aforas (seu pentzendi de torrai a tzerriai sa rubrica innoi pubblicu is artìculus in sardu, chi immoi fait "Novas de Diàriu", in "Contus e Contixeddus", chi mi parit potzat cratzai mellus puru, fadendi su contu de is cosas chi mi benint in conca e chi apustis scriu), deu no creu chi nci siant vidas, chi nci siant personas, po ddu nai mellus, chi apant tentu una vida druci, e feti druci, de su primu segundu a s'ùrtimu; est a nai ca donniunu de nosu depit fai su contu chi, in s'interis chi abarrat in custu mundu, at a depi inguti calincunu unconi prus tostadazzu, o prus marigosu (tra mobadias lègias e totu su restu de arroris); nc'est s'arriscu, a su mancu, po ddu nai mellus, chi in custas vida potzant arribbai, puru, is tempus maus apustis de is diis de prexu. Deu no sciu chi nci siat stètia puru feti una persona, in custu mondu, chi apat tentu una vida prena fintzas a cucuru de prexus, de satisfatzionis e de gloria; antzi, su chi mi intendu de nai immoi est ca, mancai, est prus facili chi nci siant vidas prenas de provas tostadas, e de lagrimas, e de momentus marigosus.

E immoi, su giogu chi apa a fai est cussu de torrai a acapiai totus is contixeddus chi nd'apu bogau aforas fintzas a immoi cun is novas chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, e mescamente cun is cosas chi mi torrant a contai is allenadoris etotu, candu mi scoviant cumenti funt andendi is trabballus cun is scuadras chi sighint. Calincunu de bosatrus, ndi seu seguru, at a pentzai ca su chi nd'apu bogau aforas fintzas a immoi no nc'at a mai cintrai nudda cun is resultaus de is partidas e cun is listas de su campionau, ma deu seu seguru chi nc'apa a arrannesci oi puru. No nci credeis ancora, berus?

E duncas, po nd'arremonai una, custa cida mi seu intèndiu, a su telefunu, cun Sandro Acciaro, chi cust'annu est trabballendi impari a is de s'Altzaghena; torrendi a sa chistioni de is dannus chi podint capitai in una vida, is biancu-birdis (seu chistionendi de sa scuadra de càlciu de s'Altzaghena etotu, chi no ddu eis cumprendiu beni) funt currendi in su campionau de sa Primu Categoria, ma fintzas a s'annu passau giogant in su campionau de sa Sèrie D, est a nai contras a is scuadras de is atras regionis de s'Italia puru, e no feti contras a is scuadras sardas. E sa cosa toga (pruschetotu po nosu chi biveus in un'isola, est a nai stesiaus de su restu de s'Itallia, po crupa de su mari, chi poi una crupa no est, ma est una cosa naturali) est cussa de podi andai a si cunfrontai (mancai siat feti una partida de bòcia) cun personas chi bivint in atrus logus; e custa cosa ballit po su sport, mescamente, ma ballit puru po is artis, cumenti iat a podi essi sa musica: fait prexei a totus a andai a sonai a travessu (cumenti si narat in bidda mia candu arribbas in logus chi funt mancai, meda atesu de innoi t'agatas) in logus innoi no ses mai stètiu, aranti a personas chi no t'ant mai biu.

E duncas, torrendi a nosu, is de s'Altzaghena fintzas a s'atra dì, fintzas a su campionau de s'annu passau, po ddu nai mellus, fiant tra is scuadras prus fortis chi ddoi fiant in Sardìnnia, ma cumenti sucedit fatu fatu cun is asiendas, is meris de sa scuadra, is personas chi teniant in manu is crais de s'assòtziu, ant decìdiu de si scapiai de su progetu, ddi naraus diaici, e duncas no ant fatu s'iscritzioni a su campionau de sa Sèrie D, e antzis, ant lassau is traballus e is fainas acapiadas a sa scuadra, est a nai ca ant saludau totus e si ndi funt andaus.
Po fortuna de is de s'Altzaghena, a su postu de is dirigentis chi ddoi fiant ainnantis, in custus ùrtimus annus, ddoi funt arribbadas atras personas, incumintzendi de su presidenti nou, chi est Francesco Carta, e chi si funt pigadas a coru, cumenti si narat, su destinu de sa scuadra, chi est stètia iscrita a su campionau de sa Primu Categoria, mancai a s'ùrtimu momentu. E is de s'Altzaghena, a su mancu po su chi eus pòtziu biri fintzas a oi, funt currendi a forti meda: ses partidas bintas apitzus de ses partidas giogadas, est a nai, est craru, chi fintzas a oi ant sèmpiri bintu, e a fai is contus nci poneus diaderus pagu meda: tenint dexiotu puntus allogaus in buciaca, chi ballint po su primu postu de sa lista, cun unu puntixeddu in prus de is chi tenint is de su Monte Alma, sa scuadra chi nd'ant pesau in Nùjvi, cun is arrùbius-brau chi pròpriu custu fini de cida passau si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu in sa partida, de importu mannu meda e bella tostada, contras a is de su Siligo, in domu de is aversàrius. Is de s'Altzaghena, tra is atras cosas, si funt giai pigaus su domìnigu de pàsiu chi at a tocai a totus is scuadras (fadendi su contu chi cust'annu is listas de sa Primu Categoria funt stètias pesadas cun dexesseti scuadras, po otu partidas a sa cida, e duncas una scuadra depit abarrai frima a castiai is atrus, e custu sucedit dònnia dònnia domìnigu, siat po su chi pertocat sa lista de partidas chi ballint po s'andada e siat po su chi pertocat sa lista de partidas chi ballint po sa torrada); is de su Monte Alma, invecias, chi apu arremonau pròpriu immubagora, ant a cabai in campu dònnia domìnigu, chentza si frimai giai nudda, fintzas a sa segunda cida de s'annu noi, est a nai de su duamilla e binticuatru, cun su turnu de pàsiu chi ddis at a tocai feti su catodixi de su mesi de Gennàrgiu.

E duncas, Sandro Acciaro, chi duus annus fait fiat arrannèsciu a binci su campionau de sa Promotzioni impari a is de s'Ilvamaddalena, tenit prus de unu motivu de si intendi prexau, ma fait su contu, giai, chi at a tocai a sighiri a curri, a trabballai cun umilesa, poita in su càlciu (ma ballit in sa vida puru, est craru e nd'eus chistionau meda po custa cida) dònnia domìnigu depis fai su contu chi calincuna cosa podit andai a trota. E po custu, deu creu chi no nci siat scola mellus de sa de su sport, e po su chi si pertocat de acanta chistionaus de su giogu de sa bòcia, po si nd'arregodai de cantu est lèbia (chi giai giai si ndi bobat cun unu suiu, chi mi permiteis de fai su poeta po unu pagheddeddu) sa fortuna, sa bona sorti; oi parit ca totu andat beni, ma de su chi at a sucedi cras nesciunu ddu podit sciri, e duncas, totu su chi podis fai est circai de ti fai agatai prontu.
E pròpriu po custu is allenadoris no ammancant mai de arrapiti ca no podis abasciai s'atentzioni, cumenti si narat, nemmancu po unu segundu.

E immoi chi nci seu, si nau custa cosa puru, chi tèngiu badda badda in conca de una pariga de cidas, ma chi ancora no seu arrannèsciu a ndi bogai aforas.
Fatu fatu is allenadoris mi contant ca in su giogu de sa bòcia bincit sa scuadra chi sballiat prus pagu, e in custu, si cumprendit beni, sa cosa de importu prus mannu est s'atentzioni chi arrannèscis a nci ponni apitzus de is fainas chi sighis. E duncas: mi parit giai giai de dda intendi torra, a sa bon'anima de mamma mia, chi candu fiat pitichinninniu mi naràt sèmpiri ca no "pentzamu a su chi fia fadendi" e duncas, pròpriu po custu, fadia is cosas mabi.
Est a nai, mellus, ca candu fademmu una cosa (mi capitat in dì de oi puru, mancai deu no sia prus unu pipieddu de prus de trintacincu annus), mancai tenia sa conca de un'antra parti (apitzus de is nubis? Cumenti si narànt fatu fatu is maistus a is scolas) e si cumprendit: chi no abarras cuncentrau apitzus de is cosas chi tenis aranti, apitzus de is cosas chi ses fadendi, est prus facili chi sucedat chi potzast fai una mesu tontesa (o una tontesa intera, a segunda de su dannu chi ndi bessit aforas).
E custu ballit, mancai, po unu piciocheddu chi giogat a bòcia puru, e chi mancai est pentzendi a cras (fueddus chi babbu miu at sèmpiri arrapiutu: custu est pentzendi a cras, e no miga a su chi est fadendi oi, a su chi est fadendi immoi) e duncas si perdit un aversàriu (cumenti si narat candu mancai unu giogadori de s'atra scuadra si ndi fuit chentza, giai giai, chi tui ti nd'acatist), o no nc'arrannèscit a ndi cassai sa bòcia o mancai, peus puru, sballiat unu gol chi pariat, invecias, giai fatu.

E duncas, is allenadoris no ammancant mai de ddu arrapiti: podis essi forti cantu bolis, podis tenni sa scuadra prus bona tra totus cussas chi ddoi funt in sa lista, podis fai su contu apitzus de is giogadoris cun s'esperièntzia prus manna, ma chi ndi cabas in campu chentza sa conca giusta, cumenti si narat, intzandus nd'arribbant is daboris. E invecias, sa scuadra chi, a sa fini, arrannèscit a binci su campionau est cussa chi giogat totus is partidas cun s'afroddiu chi serbit, cumenti si narat.

E in custa stagioni is scuadras de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria ant a depi giogai calincuna cosa cumenti a trintacuatru partidas, chi no funt de seguru pagus, antzi, nc'est puru chini est narendu ca no si funt mai bidas totus custas partidas me is campionaus de is diletantis, ma tocat a nai puru ca, apustis de cussus annus totus ghetaus a pari po crupa de su tialu de Covid, acorraus a domu chentza fai nudda cumenti festus, po mesis e mesis e mesis, totu custus giogus no podint ca si fai prexei, mancai po unu giogadori no siat facili, poita a giogai totus custas partidas unu si iat a podi intendi stracu puru, e nci iat a mancai atru, ca is giogadoris funt ominis, fatus de petza, duncas, e no de seguru arrogus de linna, o de ferru.
E a parti su de si intendi stracus, chi iat a podi balli po totus, sa cosa chi fait a timi de prus is allenadoris (e is giogadoris puru) funt is chi estus a podi tzerriai, furendindi su fueddu de s'italianu, is infortùnius.

E de custa chistioni apu tentu modu de nd'arraxonai impari, tra is atrus, a Virgilio Perra, chi de sa metadi de sa stagioni passada est trabballendi impari a is de s'Arborea. Duncas, is grogus-brau ant incumentzau sa cursa in su campionau de su duamilla e bintritres – duamilla e binticuatru cun tres partidas pèrdias, totu de sighiu, e de seguru est una cosa chi no ddis at fatu prexei, antzis; candu perdis is partidas (cumenti a candu is cosas in su trabballu cosa tua, o in sa vida, no andant deretas cumenti podiast isperai) intzandus nd'arribbat su disisperu, e tenis prus pagu gana de curri, de fai sacrificius. E candu is cosas no andant beni, no podis fai atru ca circai de ddas aderetzai, mancai acoitu (prus perdis tempus e prus perdis puntus, sa chistioni si iat a podi serrai diaici, mi parit craru), e custu est unu de is trabballus de importu prus mannu chi tocat a is allenadoris.

E duncas, Perra no m'at pòtziu scoviai (e nci iat a mancai atru puru, chi apustis de totus custus annus chi sigu su mundu de sa bòcia, apu cumprendiu chi ddoi funt certas cosas chi sucedint aintru de is spolladroxus de is scuadras e chi depint, po forza, abarrai aintru de su spolladroxu, e chi, duncas, no ndi podint bessiri aforas) su chi est sucèdiu de pretzisu, ma m'at feti nau ca ddoi fiat calincuna cosa, in sa conca de is giogadoris cosa sua, chi no fiat andendi cumenti invècias depiat. E podis diaderus essi su giogadori prus forti de su mundu, ma chi no tenis sa gana de fai is cosas (ballit po totus, no feti po is giogadoris) intzandus nd'arribbant is dannus. Ma si sciri, is cosas no podint andai mabi po sèmpiri, mescamente chi sighis a fai su trabballu cosa tua e, mescamente, chi creis in su chi ballis, in su chi podis fai (auto-stima, si iat a podi narai manigendi unu fueddu in italianu); e duncas is de s'Arborea me is ùrtimas cuatru partidas ant bintu po tres bortas (s'ùrtima, pròpriu domìnigu passau, in domu de is carlofortinus de sa Verde Isola, cun su resultau bellu e tundu tundu, de cincu a unu) e nd'ant serrau feti una cun su resultau in paridadi , tra is atras cosas contras a una scuadra bella e forti cumenti sa de su Tortolì, sighida de un allenadori giòvunu, ma giai bravu meda, cumenti a Danieli Salerno. Totu beni po immoi, duncas, cun is de s'Arborea chi funt sighendi a nd'artziai in sa lista (immoi tenint dexi puntus, cumenti is chi tenint is de su Ceraxius etotu, chi ballint po su de seti postus), ma Perra, chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna tra totus cussus chi s'agatant in dì de oi in Sardìnnia, sciit beni cumenti andant is cosas: bastat pagu, difatis, po s'agatai in acua mabas, mescamente chi tenis una truma de giogadoris pesada, po su prus, cun giòvuneddus piticheddus meda de edadi, e cun pagu giogadoris mannus.
Si ddu podeis imaginai a solus: chi si ingollit unu giogadori forti, unu de cussus, mancai, prus fortis chi tenis in sa rosa, e chi mancai po crupa de s'infortùniu depit abarrai atesu de su campu po cidas e cidas, intzandus nd'arribbant is daboris po sa scuadra, est a nai ca su de ndi cassai is tres puntus benit a essi una cosa meda, ma meda prus dificili. E su de giogai, a contus fatus, dònnia tres diis, no agiudat, mescamente, cumenti m'at fau a cumprendi Perra, mescamente chi una dì giogas in unu campu in erba naturali, e mancai sa partida apustis in unu campu in terra, e mancai sa partida apustis ancora in unu campu in erba de prastica, cumenti si iat a podi narai.

E duncas, un allenadori bravu depit sèmpiri fai su contu chi is cosas potzant mudai de unu segundu a s'atru: ddoi funt scuadras chi incumentzant a curri, a forti, apustis de essi pèrdiu una biga de partidas, ma ddoi funt scuadras chi, mancai, incumentzant a perdi una cantidadi manna de partidas apustis de una prima parti de stagioni toga meda.
In custu, sa vida e su giogu de su càlciu s'assimbillant meda, e nosu teneus sa possibbilidadi de imparai, cida avatu de cida, calincuna cosa de nou, de importu (mancai una letzioni, puru) feti sighendi sa scuadra de sa bidda cosa nosta po cussus noranta minudus. Una letzioni chi nd'arribbat, mancai, chentza depi spendi un arriabi, antzi, cun prexu e allìrghia, fadendi su contu chi is giogadoris, e is tifosus puru, andant a su campu po s'afròddiu chi su giogu arrannèscit a arregallai.

E castiendi sa fotografia chi apu scerau po sa copertina de s'artìculu de custa cida, si ndi podeis rendi contu a solus, cumenti si narat, de totu su prexu, de totu su divertimentu chi nd'arribbat gràtzias a cussus noranta minudus de giogu.

E duncas, mancai in conca tèngiu ancora una biga manna de cosas chi mi iat a praxi a si contai, po custa cida puru seus arribbaus a s'acabbu, a su mancu po su chi pertocat is chistionis chi ndi pesu in sardu. E duncas, totu su chi no s'apu contau custa cida (chi s'at a aciungi a totus is cosas chi mi nd'ant a arribbai in conca a partiri de is oras chi ant a benni oi etotu), mancai, si ddu contu tra seti diis, chi su cielu at a bolli custu beni po mei, e auguru su pròpriu tanti de beni a bosatrus puru chi, a sa fini, custus artìculus, mancai longus, mancai prenus a cucuru de stròllichiminis, sigheis a ddus ligi. E deu no si potzu ca torrai gràtzias, po totu sa passièntzia, e s'amori puru, chi teneis po nosatrus. Si imprassu a forti.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024