Salta al contenuto principale
tifosi mondo dilettanti

Contus de su mundu de is diletantis: candu is giogadoris currint avatu de sa bòcia po si spreviai e no po su dinai

E duncas, a cantu parit castiendi su calendàriu, nci dda apu giai giai fata (ma chi boleis a su contu nci aciungu puru bosatrus, ca tanti nci bollit pagu, e intzandus iat a bessiri: nci dda eus giai fata) a lompi fintzas a su de cincu domìnigus de sa caresima; su giogu chi mi praxit a fai de prus, candu arribbu a metadi de su tretu de una cosa chi, mancai, abarrat fadiosa meda de scroxai (cumenti iant a podi essi, de su restu, is esercìtzius chi fatzu me is cincuanta diis ainnantis de sa Pasca Manna, ca iat a fai a narai, puru, ca "mi ndi cumbinu de dònnia cabori", po ndi furai su modu de nai de s'italianu etotu, tra dietas, digiunus e totu is atras cosas) est cussa de pentzai a sa dì innoi apu incarrerau cun sa faina, e po su chi pertocat sa caresima a fai su contu nci poneus pagu meda: fiat pròpriu su catodixi de su mesi de friàrgiu candu apu incumentzau a mi cuncodrai po una de is festas chi mi praxint de prus tra cussas chi ddoi funt in s'annu; at a essi ca dda disigiu meda meda, fortzis prus de su Natali etotu, e mi praxit, chi si depu narai sa beridadi, custa cosa de disigiai is cosas, de ddas abertai, cun su coru prenu de isperas bonas, mancai.

Si sciit (e ddu scieis, chi si praxit de prus): puru po sa Pasca de Nadali (diaici mi benit a dda tzerriai po oi), po una de is festas de importu prus mannu chi teneus, ddoi funt cussas duas cidixeddas (partendi, pròpriu, de s'otu de su mesi de Idas) innoi abertas chi nd'arribbit su tempus po sa festa manna, ma po sa Pasca Manna (si domandu scusa po su giogu de fueddus chi m'est bessiu aforas) su tempus chi si tocat a si scroxai (ddi nau diaici) est giai giai su dòpiu.
In prus, chi boleus sighiri is regulas chi si donat sa crèsia, po sa carsima estus a depi circai de avitai de papai certas cosas, estus a depi avitai de si satzai aforas de contu, e de si bufai s'impossibbili, mancai, puru. Invecias po is duas cidas chi ddoi funt ainnantis de su Nadali, no ddoi funt regulas de sighiri.

E cumenti s'apu giai contau (diaici mi parit, e desinò du fatzu po sa primu borta oi e andat beni aguali), pentzu de essi una genia de piciocheddu chi abarrat prus bonu po sa caresima e is dietas chi no po is festas de su Carrasciale, feti po nd'arremonai una.
A fai su contu nci pòngiu pagu meda: bastat a si narai ca cust'annu, fortzis fortzis, m'apa a essi papau feti una tzipula (fortzis funt stètias duas, a bolli essi pretzisus) e una metadi de parafritu, e po mei est stètiu bastanti diaici.

In su forru de su pani chi ddoi est pròpriu a su costau de domu mia ant incumentzau a fai (a friri, po ddu nai mellus) parafritus candu festus giai in caresima, e candu brintu in su tempus de sa Caresima circu de ndi bogai, de sa dieta cosa mia, de su chi mi papu e mi bufu, a su mancu is drucis (e is cosas chi portant tzucuru, duncas) e su cafei: e mancai mi speddint meda (nci iat a mancai atru: a chini est chi no arrachedint is drucis e sa cosa bella? cumenti dda tzerriat sa bon'anima de una tzia de sa bon'anima de mamma mia) deu creu chi sa cosa prus toga siat, pròpriu, su de tenni acapiaus (ddi nau diaici), is disìgius chi teneus badda badda in conca e, mancai, pruschetotu, in brenti.

E deu creu chi pròpriu custa cosa siat de importu: su de disigiai una cosa e ndi fai de mancu mi donat fortza. Pighendi po bona una cosa chi is allenadoris m'arrepitint fatu fatu candu ddus intendu po ndi pesai is ciaciarradas apustis de is partidas, po cumprendi impari a issus cumenti funt andadas is cosas, est sa conca chi fait sa parti prus manna de sa faina, e candu cumprendis de essi forti de conca, intzandus cumprendis puru ca su restu de su corpus iat a podi essi a tipu una de cussas màchinas, chi ti bastat a cracai su butoni po dda allui e po dda fai funtzionai cumenti si depit.
E cumenti totus is machinas (chi sigheus in s'esèmpiu chi mi nc'est bèssiu de sa conca, e si ddu torru a arrapiti: no sciu mai, mai, mai cali arrastu ant a pigai is chistionis, is legas chi nci sticu me is artìculus in sardu chi ndi bessint su giòbia), su corpus puru, deu creu custu (a trassa de su chi pentzànt is antigus aregus puru, e no feti issus, est craru, ma nosu parteus de su chi ant pentzau is grandus filosofus chi funt nàscius me is tempus passaus, po cumprendi cali est sa manera mellus po si bivi custa vida), andat sighiu, pròpriu cumenti chi fessit, ita ndi sciu, unu tratori a tipu cussus chi manigiant e imperant is massajus de sa bidda mia, de sa bidda innoi bivu (mellus puru cumenti sonat), chi est Bidd'e Sorris: e duncas, si iat a podi nai ca su corpus nostu bollit sighiu: cumenti a unu tratori ddi depis castiai fatu fatu is arrodas (po cumprendi chi tenint bastanti aria aintru), o su motori (po cumprendi chi andat totu beni), diaici ballit po sa petza, po is ossus chi si portaus avatu (ddi nau diaici, mesu brullendi, e isperu chi si cumprendat ita si bollu nai, ca dònnia tanti, o fatu fatu, puru, mi praxit a giogai unu pagheddeddu a fai su poeta, o a su mancu, diaici mi intendu candu mi permitu de scriri custas cosas), diaici ballit po sa brenti e, mescamente, po su coru puru, chi est una de is partis de su corpus chi s'arrogat de prus (ddi nau diaici), mescamente me in custus tempus modernus, ca no si cumprendit prus su chi si fait beni de su chi si fait dannu. Chi a bortas si papaus una cosa pentzendi chi si fatzat beni, e invècias, a castiai mellus is cosas, si nd'acataus ca est unu velenu.

E pròpriu po custu, megamu a contai a s'amiga cosa mia chi trabballat in su forru de su pani (e chi si pigat ispantus candu benit a sciri ca su cenàbara, pròpriu cumenti consillat sa crèsia etotu, no papu nudda po totu sa dì e no bufu nemmancu unu stìddiu de acua, chi est una cosa chi nc'aciungu deu, chentza chi mi ddu nerat nèsciunu, nè su preidi, duncas, e nè su dotori) ma ddu fatzu, po primu cosa, po mi limpiai su corpus, e po segundu, poita mi praxit, e meda puru, custa cosa de tenni, diaici ddi nau, furendindi sa cosa de s'italianu, is crais in manu de sa machina cosa mia, chi est su crobeddu, sa conca, e apustis su restu de su corpus puru, partendi, pròpriu, de su stògumu, de sa brenti (chi si praxit de prus cumenti sonat su fueddu). Tocat a fai su contu, de su restu, ca s'omini modernu (ma sa cosa ballit, est craru, no feti po is maschiteddus ma po is femineddas puru), tenit sa brenti a trassa de cussus stampus chi no si prenint mai; e tenis axiu tui (cumenti si narat in bidda mia, a su mancu, e cumenti apu sèmpiri intèndiu narai de mamma mia), a ti nci ghetai in buca e in su stògumu s'impossibbili, ca tanti sa famini no ti passat mai.

E duncas, custa cosa de s'acuntentai cun su pagu (o cun su nudda puru, chi andat mellus ancora) mi parit un esercìtziu togu meda, mescamente in unu mundu (ca mi parit una cabia de macus, a bolli narai sa beridadi, po manigiai unu fueddu chi m'arrepitiàt fatu fatu mamma mia etotu) innoi ti bastat a cracai unu tialu de butoni po tenni totu su chi disigias. Ca seu seguru, e cun custu dda megu a serrai, po oi puru, cun is stròllichiminis, e apustis si promitu ca apa feti chistionai de is partidas e de is resultaus chi nd'arribbant de su mundu de is diletantis sardus (chi est sa farra, po giogai a fai su poeta po un antru arroghededdu de tempus feti, chi manigiaus po su trabballu cosa nosta in su giassu de is amigus de su Diàriu Sportivu), ca funt pròpriu is cosas chi disigiaus, chi a sa fini si donant prexus, o dannus e arroris, in custa vida.
Po is de sa religioni de is Indù (ma sa cosa ballit puru po is stoicus aregus e romanus, diaici nci sticu, po oi puru, unu stiddieddu de filosofia in mesu a totus is chistionis, chi est una cosa chi mi praxit a fai fintzas a m'amachiai, e gei ddu scieis, de su restu, chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu) sa chistioni de importu prus mannu est acapiada, pròpriu, a su chi disigiaus, e duncas, a su chi circaus, a su chi sigheus, dì po dì: is stoicus e is de sa religioni Indù si megànt, puru, ca sa cosa prus toga, sa cosa mellus chi si cumbenit a fai, est cussa de no disìgiai pròpriu nudda: est a nai, duncas, ca prus pagus funt is disìgius chi teneus in conca, e prus pagus ant a essi is arroris, is dannus, is trumentus e, mescamente, is disprexeis chi si ndi proint apitzus.
Ma ddu cumprendu deu puru ca a no disìgiai pròpriu nudda nudda nudda benit a mabi, e fortzis est una cosa lègia puru, mescamente po nosu chi seus costumaus a disìgiai s'impossibbili, prus de su chi si iat a pertocai, mancai, e custu ballit po nosu, mescamente, ca biveus in sa parti prus arrica de custu mundu macu meda e totu ghetau a pari, poita po totus is atrus, su de no podi tenni is cosas chi mancai disìgias est giai giai sa normalidade.

Apitzus de custa chistioni, mi baddat fatu fatu in conca su contixeddu chi contant apitzus de Socrate, chi fiat unu de is ominis prus sàbius chi ddoi fiant in cussus tempus antigus, in Atene; e duncas, a cantu parit, ddu biiant sèmpiri a su mercau, ma ndi torràt agoa chenza nudda me is manus; fintzas a candu, una bella dì, calincunu ddi iat domandau: «Oh Socrate, ma cumenti mai benis a su mercau ma no comparas mai nudda?». E Socrate ddi iat arraspustu: «Bèngiu a su mercau pròpriu po castiai e cumprendi cantu cosas nci funt ca no mi serbint». E custu, duncas, chi calincunu de bosatrus at pèrdiu s'arrastu de sa lega, est po s'acapiai a sa chistioni de is disìgius chi apu pigau ainnantis.

E cun custu "arrogheddeddu de filosofia" (ddi nau diaici), potzu narai (e fiat ora, s'at a megai calincunu de bosatrus) ca po oi puru seu giai giai po acabbai cun is stròllichiminis, e duncas, apustis (si ddu promitu!), apa a chistionai feti, e si nau feti, de bòcias, de resultaus de partidas e de giogadoris, fadendi mancai su giogu chi ndi pesu dònnia dònnia cida me is artìculus in sardu, chi est cussu de partiri de su chi mi contant, de su chi mi scoviant is allenadoris, apustis de is partidas chi giogant, po cumprendi chi nci potzat essi, puru, mancai, calincuna letzioni de importu chi potzat balli no feti po su giogu de su càlciu, ma puru po sa vida cosa nosta de dònnia dì, e deu seu seguru chi nc'apa a arrannesci oi puru, ma cumenti naràt su dìciu, a su mancu in italianu sonat diaici, no podis narai de essi cassau su pisitu fintzas a candu no ddu tenis aintru de su sacu.

Impari a sa chistioni, a sa lega acapiada cun su tempus chi passat, cumenti scieis giai chi eis lìgiu mancai feti unu de is artìculus chi nd'apu bogau aforas, in sardu campidanesu, si cumprendit, in totus custus duus-tres annus, mi praxit a arraxonai, impari a bosatrus, apitzus de su tempus chi fait, est a nai chi proit (o chi no proit), chi fait basca meda, o chi fait frius o, mellus ancora, chi fait diis bellas, cumenti sa de oi. Pròtziu gei at pròtziu, cumenti si narat, e mancu mali puru, nc'aciungu deu: immoi nc'est de isperai, feti, chi ndi ghetit un antru pagheddeddu de acua (ca s'istadi at a essi bella longa), ma chentza fai arroris (ca ddu scieis, ca bastat pagu meda po ndi sciusciai is cosas e, duncas, po ndi sciusciai su bonu chi at fatu e ndi pesai dannus); e apustis, s'ispera mia est cussa, a su mancu, s'eus a podi gosai puru unu pagheddeddu de diis de sobi bellu, ca est una de is cosas chi mi speddiat de prus, siat po sa chistioni chi pertocat sa vitamina D (chi su corpus cosa nosta arrannescit a ndi bogai aforas chi arricit bastanti luxi de su sobi, po ddu nai diaici e segai a crutzu sa chistioni), e siat po su chi pertocat s'umori.

Si naru puru, immoi chi nci seu, ca su sobi est una de is cosas de importu prus mannu po sa vida cosa mia (no sciu de bosatrus...): nci funt personas chi, mancai, a su sobi no nci pentzant e scerant, mancai, de andai in logus frius (cumenti iant a podi essi is grandus citadis chi ddoi funt in su nord de s'Italia) po agatai unu bellu traballu, po tenni una bella dommu e una machina toga meda. Deu, invècias, apu scerau de abarrai in s'isula stimmada cosa nosta, chi po mei est su logu prus bellu de su mundu (no seu mai arrannèsciu, in custa vida, a mi stesiai de sa Sardìnnia po prus de tres mesis, poita apustis de cussas noranta diis incumentzat a mi speddiai diaici meda ca mi parit giai giai de m'amachiai de su disìgiu, torrendi, pròpriu, a sa chistioni chi apu pigau ainnantis, diaici no megu a nci fuiai su tempus po debadas e no megu a nci fuiai aforas fueddus chentza nesciunu sentidu); apu scerau de abarrai innoi in s'isula mancai, po annus e annus, su tanti de dinai chi arrannèscemmu a ndi pesai no fessit pròpriu una barca (cumenti si narat...), ma mi seu dèpiu acuntentai, mescamente me is primus tempus (su trabballu de su giornalista, immoi ddu cumprendu beni, ma su primu diretori chi apu tentu mi ddu at sèmpiri arrapitu, donat is frutus, a trassa de una mata etotu, cun su tempus, e no acoitu, cumenti, mancai, atrus trabballus togus chi ddoi funt de fai in custu mundu), e apu dèpiu aguantai, e apoderai, e tenni unu bellu tanti de passièntzia puru, chi est una de is mellus mexinas chi nci funt po s'omini (ma sa cosa ballit puru po is femineddas, mi parit craru).

Peròu, in totu custu tempus, in s'interis chi is amigus mius titirigànt (po manigiai unu fueddu chi imperàt sa bon'anima de mamma mia, e chi nd'arribbat de titia, chi est su  fueddu chi naraus pròpriu candu teneus frius) a su frius de Milano, o de Torino, o peus ancora, de Londra, deu mi gosamu su sobi bellu e su cabori birdi e luxenti de is sartus chi ddoi funt totu a giru a giru de bidda, po no chistionai de sa bellesa de su mari (e totu custu po giogai, unu pagheddeddu, a fai su poeta, chi est una cosa, ddu cumprendeis beni, chi me is artìculus chi ndi pesu in italianu no mi potzu permiti de fai po nudda) e de is montis puru.

Mi intendu fortunau, candu nci pentzu, a su fatu ca Bidd'e Sorris abarrat pròpriu in mesu in mesu tra su mari de Casteddu, e de sa zona de Nora e de Pula puru, chi funt a calincuna cosa cumenti a binticincu chilometrus (a pei nci pongiu ses oras a ddoi lompi. Si ddu apu mai contau ca mi praxit fintzas a m'amachiai a andai me is atrus logus, me is atras biddas a pei? Una de custas diis chi ant a benni, chi su Cielu at a bolli, a su mancu, mancai si nd'apa a chistionai mellus...); e binticincu funt is chilometrus chi ddoi funt de si scroxai po lompi, po arribbai a is montis de Bidd'e Cidru. Pròpriu po custu puru, mi parit de bivi in unu logu chi, a su mancu po mei, est togu meda, innoi no m'ammancat pròpriu nudda.

E duncas, fia chistionendi de su tempus bellus chi, isperu, at a podi fai in su beranu, e po su beranu ammancant feti seti diis, antras seti diis de si scroxai (ddi nau diaici) e apustis eus a essi spaciau cun s'ierru po su duamilla e binticuatru puru, e a ddu scriri, a nci pentzai, no mi parit nemmancu berus.

Ita nci brintat totu custu cun su giogu de su càlciu e su mundu de is diletantis?, s'at a megai calincunu de bosatrus. E si potzu narai chi, mancai, nci brintat pagu e nudda (mancai, puru, calincunu arrexonamentu, o arrexonu, chi si praxit de prus cumenti sonat su fueddu, ddu apa a torrai a cassai, mancai, apustis etotu), ma fatzu totu custu, po primu cosa, po circai de manigiai calincunu fueddeddu in prus (e diferenti, chi est possibbili) de is chi imperu po chistionai de bòcias e de resultaus (chi funt sèmpiri cussu tanti, e funt, est craru, giai giai sèmpiri is pròprius); e de su restu is de sa Regioni de sa Sardìnnia ndi funt pesendi su bandu de "IMPRENTAS", po su duamilla e binticuatru puru, po circai de no fai morri, de no fai sparessi, chi si praxit de prus cumenti sonat, sa limba sarda; e duncas deu creu ca prus fueddus (nous, mancai) nci sticu me is artìculus chi ndi bogu aforas dònnia, dònnia giòbia (chentza ndi sartai nemmancu unu), e prus togu bessit su trabballu cosa mia.
E po segunda cosa, chi pròpriu si ddu depu narai, scriendi de atras legas chi, mancai, no funt acapiadas a su giogu de su càlciu, arrannèsciu a ndi cassai s'atentzioni (chi est sa ispera mia prus manna, a su mancu), puru de cussas personas (mascus ma pruschetotu, deu pentzu, femineddas) chi no funt pròpriu aintru a su mundu de is giogadoris diletantis sardus, ma chi, mancai, tenint prexei a fai allenamentu (a trassa de is giogadoris etotu) a ligi su sardu e a circai de cumprendi su chi scriu, isperendi ca nci potzant essi, dònnia dònnia borta, fueddus nous, chi mancai no eis mai intèndiu o no manigiais de diora (cumenti naràt, de su restu, sa bon'anima de mamma mia); chi est pròpriu su chi sucedit a mei candu mi pòngiu a ciaciarrai, a scriri, mellus, de totus is cosas chi mi baddant in conca.

E duncas, torraus (e circaus de serrai, puru) sa chistioni acapiada a su beranu chi est lompendindi: deu tèngiu giai su coru prenu de afròddiu, ca est una de is stagionis, impari a s'atonzu etotu, chi mi praxint de prus de totus. E duncas, una de is cosas chi mi fait pròpriu bessiri de conca, seus chistionendi de su beranu, est craru, funt is arrondibis: po cumenti bobant (deu creu ca no nci siat animabi prus machillotu, po manigiai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu candu fia unu pipiu) e po cussa genia de scrillitus chi ndi bogant, candu passant totu arrèsenti arrèsenti de is matas, de is crabeturas de is domus e fintzas de is bias e de sa conca de is cristrianus.

E duncas, dònnia annu su giogu cosa mia torrat a partiri bellu ca nou: est a nai ca fatzu su giogu de apubai (e fai sa festa, po su chi fait) su primu arrondibi de sa stagioni noba; e dònnia, dònnia borta mi carriat su prexu, s'afòddiu, candu ddu biu, est craru, cumenti chi fessi unu pipieddu (e biaus, mi megu a solu a solu, is pipieddus, chi si prexant fintzas po is cosas prus piticheddas).

E duncas, si potzu narai ca su primu arrondibi ddu apu apubau pròpriu custu martis passau, e no fia nemmancu seguru de essi biu beni: pentzammu giai giai chi fessit unu crucueu, de cussus chi benint a s'apicuai in sa mata de limoni chi tèngiu in su corratzu de dommu etotu, ma apustis de una pariga de segundus seu arrannèsciu a ddi biri sa coitedda, e duncas, no mi seu sbàlliau: funt arribbendindi giai is arrondibis, ma gei ddu eis a connosci mellus de mei puru su dìciu chi narat, pròpriu, ca un arrondibi no abbastat a fai su beranu.

Ma ariseu a su megama, in s'interis chi fia in corratzu a segai sa linna (ancora tocat a m'allui su fogu a su merì e, mescamente, a su noti, po mi callentai e duncas po no intendi tropu frius), nd'apu apubau un'antra bella pariga, seu chistionendi sèmpiri de is arrondibis (una pariga a sa sarda, fadendi su contu chi fiant calincuna cosa cumenti tres o cuatru); e duncas, potzu sighiri a andai ainnantis concas a sa stagioni noba, cun su coru prenu de isperas bonas, chi est sa cosa de importu prus mannu po circai de si bivi custa vida chentza tropus pentzamentus lègius in conca (chi funt a trassa de velenu po s'umori cosa nosta e fintzas puru po su cropus).

E duncas, apustis chi s'apu contau custa cosa puru, si nci podeus ghetai (e iat a essi ora puru! S'at a megai calincunu de bosatrus) a fundu e susu (pròpriu cumenti narant in bidda cosa mia) me is chistionis acapiadas a su mundu de sa bòcia, e no nc'eis a crei, ma nci pòngiu prus tempus a ndi pesai totus custus strollichiminis ca a andai a castiai, impari a bosatrus, cumenti funt cuncodradas is cosas me is listas de is campionaus chi sigheus cun su Diàriu Sportivu (e chi partint de cussu de sa Sèrie D, pruschetotu sa lista G, chi est cussa innoi currint totus is scuadras sardas, cabendindi a su campionau de s'Ecellenza, chi est cussu de importu prus mannus tra totus cussus chi si giogant in Sardìnnia, fintzas a arribbai, duncas, a su campionau de sa Promotzioni, de sa Primu Categoria e fintzas a cussu de sa Segunda ca, invècias, est su prus piticheddu tra totus cussus chi sigheus).

Ma po primu cosa (fait a narai ca oberreus sa chistioni diaici), si nd'arregodu (ma ddu scieis beni, de su restu), ca sigheus, duncas, is partidas de is giogadoris diletantis, chi funt cussus ca, si cumprendit beni, no currint avatu a sa bòcia po incasciai barcas e barcas de dinai, cumenti faint, mancai, is professioneris chi currint me in su campionau de sa Sèrie A, ma is piciocus nostus, e ddu scieis beni, deu pentzu, giogant po si spreviai apustis de una cida de trabballu, e po si spassiai, totus impari.

E pròpriu su fatu chi funt diletantis (furendindi su fueddu de s'italianu etotu) est sa cosa chi, mancai, si praxit de prus: nc'est duncas chi, aintru de sa cida, trabballat cumenti a operaju, chini sighit su bestiami in s'azienda cosa sua, chini bendit sa fruta, e sa lista iat a podi sighiri po meda.
M'est capitau, pròpriu me is cidas passadas, de ndi pesai una ciaciarrada, po nd'arremonai unu, cun Giacumu Coinu, chi est su chi sighit (si iat a podi tzerriai beni: s'allenadori, a trassa de cumenti naraus in italianu etotu) is fainas de s'Ovodda, e sa primu cosa chi m'at nau, apustis de ddi essi domandau cumenti stadiat, est stètia: «Seu currendi de una parti a s'antra po sighiri su trabballu cosa mia, immoi depu andai a portai is pipius in palestra e apustis apa a tenni, mancai, cincu minudus po chistionai cun tui».

Est craru ca custa cosa chi m'at sacoviau in s'intervista in italianu no est bessida aforas, ma m'est abarrada prantada in conca (cumenti podeis a biri e cumenti podeis cumprendi a solus) e mi fait prexei meda meda a dda torrai a manigiai po s'artìculu in sardu.
Diaici si iat a podi narai, puru, ca de su chi mi contant, ballit po is allenadoris de is scuadras de bòcia, ma ballit puru po su chi mi contat sa genti chi atobiu in sa bia, no nci fuiu nudda; e custu bollit narai, puru, ca sa conca est sighendu a mi funtzionai beni, ca de su restu, torrendi a is chistionis ca apu pigau ainnantis, eus cumprèndiu beni ca su corpus cosa nosta est a trassa de una machina, e duncas, a trassa de is machinas tocat a ddu sighiri, circhendi de cumprendi, acoitu, candu calincuna cosa no funtzionat prus cumenti invècias iat a depi fai. E apitzus de sa chistioni, immoi si nci sticu custu puru, in sa supa chi est bessendi s'artìculu de oi, ca ddu tèngiu badda badda tra is bideas de candu apu incumentzau a si fai custu esèmpiu: e duncas, una bella pariga de annus fait apu lìgiu unu libbru togu meda, chi m'est abarrau in conca, tanti chi ddu seu arremonendi in dì de oi puru, e chi si tzerriat, furriau in sardu, "Su Zen e s'arti de arrangiai sa motocicreta", unu romanzu scritu de Robert Pirsig, in su milli e noicentus setantacuatru e chi si consillu de ligi, est craru.

E duncas, torrendi a Giacomu Coinu, m'at contau ca est trabballendi, impari a totus is piciocus chi faint parti de sa rosa cosa sua, po ndi cassai sa sarvesa in su campionau de sa Promotzioni, e in sa lista B, po essi prus prètzisus, fadendi su contu, pruschetotu, ca s'assòtziu de s'Ovodda no at fatu mai, in totu sa storia cosa sua, prus de duus annus de sighiu in Promotzioni, chi cumprendeis su chi si bollu narai.

Est a nai, duncas, chi apustis chi ndi cassant su sartidu de sa Primu Categoria (e duncas, po ddu nai cun antrus fueddus: apustis chi bincint su campionau de sa Primu Categoria e ndi arziant, est craru, in cussu de sa Promotzioni) ndi torrant a cabai acoitu, apustis, feti de una stagioni.

E po su chi pertocat su campionau de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru iant a bolli scriri, si cumprendit, unu finali prus druci, po ddi nai diaici, prus togu.
E duncas, immoi chi nci seus, immoi chi ddus apu arremonaus, andaus a castiai impari cumenti ddis funt andendi is cosas. Me in s'ùrtima bessida chi ant fatu, est a nai cussa de custu domìnigu passau, is de s'Ovodda funt arrannèscius a ndi cassai unu bellu puntixeddu in domu de una scuadra forti (bastat a fai su contu chi ant a essi cincu annus de sighiu, cun custu, chi funt gioghendi me in su campionau de sa Promotzioni, e funt bonus a serrai dònnia, dònnia annu sa stagioni me is primus postus de sa lista) cumenti a is de su Sennaru, cun sa partida chi est acabbada cun su resultau de duus a duus; a narai sa beridadi, is de s'Ovodda po duas cidas de sighiu (est a nai s'ùrtima de su mesi de friàrgiu, su domìnigu de su binticincu, po essi prus crarus, e in sa primu bessida de su mesi de martzu, est a nai su tres) nd'ant cassau duas surras, est a nai chi ant pèrdiu siat contras a is de su Pasada, e siat contras a is de su Logusantu.

In sa bessida de custu domìnigu chi est arribbendindi (e chi nd'at arribbai, sèmpiri chi su cielu bollit custu beni po mei e po bosatrus puru), is piciocus sighius de Giacumu Coinu si dda ant a depi biri contras a is tattaresus de sa Lanteri, in domu allena, cumenti si narat.

S'ùrtima cosa chi potzu fai, po su chi pertocat su contu de is de s'Ovodda, est andai a castiai, impari a bosatrus, si cumprendit, cumenti funt postas is cosas in sa lista: in dì de oi is "arrubius" (ddus tzerriaus diaici po su cabori de sa camisedda chi manigiant po ndi cabai in campu) tenint in buciaca calincuna cosa cumenti a bintitres puntus, duus in mancu de is chi tenint  is du Pasada, chi eus arremonau pròpriu immoi, tra is atras cosas, e in dì de oi tenint antras tres scuadras a is pabas, partendi de is de su Porto Torres, chi tenint duus puntus in mancu, est a nai bintunu; is de su Fonne, invècias, ndi tenint binti, e serraus is contus cun is ùrtimus de sa lista, chi funt is de s'Abbasanta, chi tenint calincuna cosa cumenti a dexesseti puntus e duncas ndi podint ancora cassai sa sarvesa, e nci iat a mancai puru, fadendi su contu ca po acabbai sa stagioni ammancant ancora dexi partidas, contendi puru, est craru, cussas chi s'ant a giogai custu domìnigu.

Sèmpiri sighendi s'arrastu de is giogadoris e de is allenadoris chi depint pentzai a su trabballu cosa insoru ainnantis de pentzai a si spreviai, a si spassiai cun sa bòcia e cun is gol e cun is giogus, fadendi su contu ca su trabballu est sa cosa de importu prus manna po abarrai in custu mundu, est a nai po tenni is arriabis bastanti po pagai totus is spesas chi ddoi funt de pagai, e po ponni in sa mesa cussu mesu bungiteddu de pani e cussus cuatru grammus de gaùngiu (chi est unu fueddu chi m'est sèmpiri praxu meda po cumenti sonat) chi serbint po abarrai bius, ddi naru diaici, sèmpiri po giogai a fai unu pagheddeddu su poeta.

E biaus cussus ca, po trabballai, depint "feti" curri avatu de una bòcia, contras a is aversàrius etotu. Ma est berus puru, tocat a ddu nai, chi, mancai, po fai su giogadori professioneri tochit, puru, e si cumprendit, fai una biga de sacrifìcius, partendi de is daboris chi ti nd'arribbant apustis de is allenamentus (e chi funt giai giai dònnia dì, po cincu diis a sa cida, e mancai, po duas bortas a sa dì puru), chentza chistionai de candu ti strupias, e mabi meda, gioghendi a bòcia e pighendi corpus e carvadas de peis, e pruschetotu, si cumprendit, diaici si acapiaus a su chi fia narendi ainnantis po sa caresima, is gigoadoris professioneris, sèmpiri chi si bollint troddi in campu, depint sighiri una dieta grai meda po annus e annus.

E seu seguru ca calincunu de bosatrus iat a essi prontu a fai totus cussus sacrifìcius po guadangiai cussu tanti mannu de dinai. Est a fai sacrifìcius a gratis, mi benit de narai diaici, chi benit a mabi (a fai is sacrifìcius a gratis cumenti, mancai, iat a podi fai unu chi sighit is dietas in su periodu de sa caresima, po s'acapiai torra a su chi s'apu contau pròpriu a s'incumintzu de custu artìcolu etotu).
E megu a brullai, ma miga tanti, si cumprendit.

E duncas, torraus a nosu: s'apu giai fatu su contu de totu sa biga de campionaus (e duncas de partidas) chi sigheus dònnia dònnia cida. E duncas, chi in su campionau de sa Promotzioni ammancant calincuna cosa cumenti a dexi partidas po nci lompi a sa fini, me is campionaus de sa Segunda Categoria ammancant feti cuatru partidas (cuatru cun cussa chi ant a giogai custu domìnigu chi est arribendindi) po serrai is giogus e sa stagioni, e duncas, de custu domìnigu passau, teneus puru, 'tendei 'tendei (cumenti si megàt sa bon'anima de mamma mia, e a si narai sa beridadi est unu modu de nai, de fueddai, chi m'est sèmpiri praxu fintzas a m'amachiai), sa primu scuadra chi at bintu su campionau cosa sua, e seus chistionendi de is de sa Virtus de Mara Arbarei, chi gràtzias a sa partida, de importu mannu meda (fortzis cussa de importu prus mannu tra totus cussas chi ant giogau cust'annu), chi ant bintu, pròpriu custu domìnigu passau, in domu de is de s'Atleticu de Seddori, cun su resultau de duus a zeru, funt artziaus a calincuna cosa cumenti a cincuantanoi puntus, e is aversàrius (chi s'agatànt a su segundu postu de sa lista), invècias, funt abarraus frimus a corantatres.
Cun corantacuatru puntus, duncas a su segundu postu de sa lista, immoi agataus is de su Sàrdara, ma a fai is contus nci poneus pagu meda (totus diaici is fainas in custu mundu, mi benit de narai...): tra is biancus-birdis de sa Virtus de Mara Arbarei e is biancus-asullus de su Sàrdara ddoi funt, badda badda, calincuna cosa cumenti a cuindixi puntus, e fadendi su contu chi ddoi funt de giogai feti atras cuatru partidas (cumenti s'apu narau, de su restu, immubagora), in totu ddoi funt in su pratu doxi puntus; e duncas, chi is de sa Virtus de Mara Arbarei depessint perdi totus is partidas chi ammancant de innoi a sa fini, e puru chi is de su Sardara ddas depessint binci totus, no iant arrannesci a ndi cassai is aversàrius. E duncas, ita si ddu nau a fai? Po is de sa Virtus de Mara Arbarei est incumentzada sa festa manna po sa bìncida de su campionau, e ddis fadeus is cumplimentus, cumenti si narat in italianu etotu, poita funt stètius, diaderus, is prus fortis de sa lista cosa insoru, fadendi su contu chi, fintzas a immoi a su mancu, apitzus de is bintiduas partidas chi ant giogau, funt stètius bonus a ndi binci calincuna cosa cumenti a dexennoi, po duas bortas si funt dèpius acuntentai de si ponni in buciaca feti unu puntixeddu (cumenti si iat a podi narai), est a nai chi ant serrau sa partida in paridadi, e funt arrutus, a su mancu fintzas a oi, feti una borta, fiat su dexi de su mesi de Idas, in domu de is de La Pineta, chi est una de is duas scuadras chi ddoi funt in Sinnia, a su mancu po su chi pertocat su mundu de sa Segunda Categoria, est craru.

E duncas, apu provau, si cumprendit beni, a fai una ciaciarrada cun s'allenadori cosa insoru, chi est Fabio "Bibi" Casula (chi me is annus passaus iat giai trabballau impari a is de s'Andromeda, po nd'arremonai una, sa scuadra de Seurgus Donigala, chi tra is atras cosas depit essi sparèssia poita no nd'apu prus intèndiu nudda), ma po immoi no nci seu ancora arrannèsciu: si depestus intendi custu martis passau, po chistionai impari de cumenti ddis funt andadas is cosas (e, cumenti m'arrapitu fatu fatu, chini mellus de un allenadori sciit cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat sa scuadra cosa sua?), ma candu apu provau a ddu telefonai, a su merì, pròpriu cumenti mi iat nau issu e totu de fai, a faciora de is cincu, no m'at arraspustu; apustis, sciadau, m'at mandau unu messageddu vocali (cumenti ddus tzerriaus, a trassa de s'italianu etotu), in cussu tialu de What's App chi manigiu feti (e si naru feti, ca po is cosas mias cussa tialu de cosa no dda ollu biri nemmancu pintada, e mancai una dì s'apa a contai puru su poita dda pentzu diaici) po is chistionis acapiadas a su trabballu, m'at fatu sciri chi fiat trabballendi impari a un'agentzia chi sighit is interrus (chi mi cumprendeis su chi si bollu narai) e duncas no teniat su tempus po abarrai a chistionai de bòcias e de resultaus impari a mei, mancai apant bintu su campionau de pagu e duncas, si cumprendit, depint tenni su coru prenu de afròddiu fintzas a cucuru.

Fabio Casula m'at nau, puru, chi si podestus intendi sa dì avatu (est a nai de mercuis), ma ddu cumprendu beni cumenti andant is cosas cun su trabballu, ca si ndi suciat totus is energias chi mancai no teneus. Po no chistionai de su tempus.

Ariseu invècias, e cun custu serru totu deu puru cun su trabballu cosa mia (e no mi parit mancu berus, chi pròpriu si depu narai sa beridadi), apu intèndiu invècias Nicola Agus, chi candu ddu apu tzerriau fiat trabballendi (est craru, su dinai no ddu arregallant a nesciunu in custu mundu), ma est stètiu bonu (e ddi torru gràtzias po sa passièntzia chi at tentu cun mei, mi parit giustu puru) a agatai cussus cincu minudeddus chi funt serbius po mi contai cumenti ddi funt andendi is cosas cun is de s'Arbus, chi est, mi parit craru, sa scuadra chi est sighendi cust'annu. Ma de is de s'Arbus, si ddu promitu, nd'eus a torrai a chistionai mellus, mancai sa cida chi at a benni, chi su Cielu at a bolli custu beni po mei e po bos'atrus puru, poita po oi su logu e su tempus po scriri in sardu est bellu ca spaciau. E cun custu, no potzu fai atru ca si imprassai e s'augurai totu su beni.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22
 

 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas