Salta al contenuto principale
mboup festa

Contus e arragodus: in sa Lista A de sa Promotzioni Mboup est stètiu su giogadori chi at fatu prus gol

Fatu fatu mi benit a nci pentzai, a totus is giogadoris, est a nai, mellus, a totus is piciocus chi a s'acabbu de s'istadi, prus o mancu, cumenti a dònnia annu, a s'acabbu de su mesi de Agustu, po circai de essi prus prètzisus, incumentzant a trabballai po sa stagioni de su benidori, po cussa, chi, furriendi su fueddu de s'italianu, estus a podi tzerriai beni, chentza timoria de bregùngias, sa "preparatzioni", est a nai totu sa surra de is allenamentus chi is scuadras de bòcia (ma no feti, est craru) ndi pesant po circai de si cuncodrai (chistionaus mescamente de is cambas) po totus is bintises giorronadas de su campionau. Est a nai, duncas, po essi prus crarus, ca unu giogadori, sèmpiri chi bollit curri a forti chentza si fadiai tropu, est a nai, mellus, chentza de si intendi motu apustis de una mes'oredda feti de partida, depit sudai, e meda puru, fadendi e sighendi totus is esercìtzius chi s'allenadori ndi bogat aforas e intregat a sa rosa: est craru puru ca, candu incumentzas cun una cosa bella e fadiosa, ti benit totu de pentzai chi no at a torrai prus su pàsiu, mescamente chi su cropus est totu trobeddau tra milli daboris diferentis, ti benit de pentzai chi totu cussu arrori mannu no depat spaciai mai. Ballit po unu giogadori chi depit abarrai, a totu merì po calincuna cosa cumenti a binti-binticincu meris de sighiu, totu curri curri, o totu atzia atzia me is gradinus, o bai e circa ita totu si inventant is allenadoris po cuncodrai (seu chistionendi sèmpiri de is esercìtzius, est craru), a su mellus, sa scuadra cosa insoru. Ma ballit, comentecasiat, po totus cussas personas chi mancai depint fadiai, e meda puru, po si ndi scabulli de una faina, mancai tostada e marigosa: sa chistioni ballit po cussas personas chi mancai depint fai unu bellu arrogu mannu meda de tretu, de bia, mancai a pei etotu; ballit, mancai, po una persona chi ndi depit pesai unu trabballu longu e de importu mannu: candu ddu incumentzas, intzandus, no arrannescis nemmancu a immaginai cumenti, e cantu, ant a essi bellas, is cosas, candu ant a essi acabbadas. Ballit, e custa cosa nci dda ghetu in mesu a is chistionis cun totu su coru chi tèngiu, po totus is personas chi, mancai, depint cumbati contras a una mobadia, a unu dannu mannu e mancai funt feti a sa primu diis cun una mexina chi ant a depi pigai po ses mesis. Duncas, si seu narendi totu custu, tra is atras cosas, po si fai a cumprendi, po circai de si contai, cumenti mi intendu in dì de oi: seus lòmpius a sa primu dì de su mesi de Lampadas (a su mancu, cussu è su chi est consillendumì su calendàriu, e no mi parit mancu berus, chi nci pentzu, fadendi su contu chi seu abertendi chi nd'arribbit custa istadi a su mancu de doxi mesis; eia, giai giai, pròpriu, de s'istadi passada) e deu ndi pesu su primu artìculu chi apa a dedicai (diaici mi praxit a pentzai a sa cosa, a su mancu) a totus is scuadras chi ant bintu su campionau cosa insoru: fadendi is contus, nci poneus pagu meda, po su giàssu de su Diàriu Sportivu sigheus calincuna cosa cumenti a dexesseti campionaus, partendi de cussu acapiau a s'Ecellenza, passendi po is tres chi ballint po is campionaus de sa Promotzioni, is cincus de su campionau de sa Primu Categoria, e fintzas a lompi a is ses (de sa Lista A fintzas a arribbai a sa Lista F) chi pertocant su campionau de sa Segunda Categoria. A dda castiai de bàsciu, candu ddoi depis artziai in pitzus, una montagna parit manna e pruschetotu maba meda: ti benit totu de pentzai chi is cambas no t'ant a bastai mai, est a nai chi no as a tenni sa gana e sa fortza, e puru fadendi su contu de ti intendi, in su coru e in sa conca, fortis cumenti a is leonis, nc'est de crei, puru, chi a metadi de su tretu is daboris potzant essi diaici mannus e diaici grais de si portai avatu, giai giai de si fai benni in conca, mancai, de pinnigai is bagàglius e lassai is cosas po fatas, est a nai, mellus, a ndi torrai agoa po su pròpriu prètziu, chentza de essi acabbau cun s'òpera. Cumenti mi contant fatu fatu is allenadoris etotu, chi intendu, po is ciaciarradas chi ndi pesaus dònnia dònnia cida, su trabballu cosa nosta (ballit po unu piciocheddu chi giogat a bòcia, ma ballit puru po totus is atras fainas chi si tocat a si scroxai in custa fida) dipendit totu de sa conca: est su crobeddu, duncas, chi si donat su prexu, s'afròddiu, sa gana bella e, duncas, sa possibbilidadi de fai is cosas; est sa conca chi si donat sa fortza, s'energia po andai ainnantis; e chi est berus (e nci iat a mancai atru puru) chi candu dda ses incumentzendi, is cosas parint tostadas medas (fortzis prus de su chi funt, ca sa conca fatu fatu circat de ammanniai is arroris e is timorias chi ddoi funt acapiadas), ma unu de is pentzamentus prus drucis chi ddoi funt (a su mancu po mei) est a pentzai a candu nd'as a arribbai a sa fini de su tretu: po unu chi est pesendindi una domu, sa fini de su tretu iat a podi essi sa domu bella e acabbada; po unu giogadori de bòcia, sa fini de su tretu iat a podi essi unu campionau bintu, o una sarvesa cassada, est a nai, duncas, sa possibbilidadi de curri torra, po s'annu chi ndi benit puru, in sa categoria innoi as giogau po s'ùrtima stagioni. Su sabori de sa bìncida (sigu a giogai a fai su poeta, sèmpiri chi no si dispraxit tropu) est tra is prus drucis chi podeus provai in custa vida (cumenti est druci su prexu chi nd'arribbat candu serras unu trabballu, candu acabbas una faina chi, mancai, seus sighendi de mesis e mesis), ma deu creu chi su dabori chi nd'arribbat candu ses a metadi de su tretu, e de s'opera, siat una de is cosas prus bonas chi nci siant in custu mundu: t'agiudat a diventai prus forti de su chi fiast, mancai, sa dì ainnantis; t'agiudat a crei de prus in tui etotu e me is cosas chi sciis fai (chi podis fai, mellus, chentza, mancai, de ddu sciri).
Candu unu giogadori si strupiat o si ingollit (mancai pròpriu me is primus cidas de allenamentus, o apustis de is primus partidas de su campionau, de sa stagioni noba), depit fai su contu ca at a podi depi fai unu bellu tanti de tempus aforas, atesu de is campus de giogu: si ddu podeis immaginai beni a solus totu su disisperu, totu su dabori a su coru chi unu mobadiu, unu chi tenit arroris de scroxai, unu chi s'est ingotu e fatu mali meda, si potzat intendi. De su restu, chi ndi seus lòmpius in custu mundu, mi ddu arrapitu a solu a solu, fatu fatu meda, no est feti po si gosai sa vida (cosa chi est toga meda de fai, po chini si ddu podit permiti, a su mancu), ma est puru po trumentai, cumenti si narat, e mancai, nc'aciungu deu ca de custa faina seu giai giai unu maistru, a su mancu diaici mi praxit a pentzai is cosas, po scramentai, chi est su fueddu chi manigiaus po chistionai de totus cussas letzionis chi imparas cun is cropus, is bussinadas; de totus cussas letzionis chi cumprendis feti candu nc'arruis, nci liscias e mancai, nci pistat beni beni su bruncu in terra, cumenti mi narat sèmpiri sa bon'anima de mamma mia.

E duncas, ainnantis de incumentzai cun is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia, lasseimiddu fai: unu pentzamentu bonu (giai giai un'oratzioni, chi no si dispraxit tropu cumenti a sentidu e cumenti a fueddu) po totus cussus ca, in dì de oi, funt sunfrendi, serraus aintru de is uspidalis, o me is presonis, o avatu a su trabballu cosa insoru etotu: chi ndi potzant bessiri allestru, acoiutu de is arroris, e de is dannus. De su restu, torrendu a s'esèmpiu de unu chi si siat ingotu, o pighendi po bonu s'esèmpiu, puru, de unu chi tengiat una surra manna de tretu de fai, mancai a pei, e s'agatit feti a is primus passus, a su primu chilometru, serbit passièntzia manna meda, chi in custu mundu, e in custus tempus, est una cosa chi ballit cantu s'oru, e custu poita, mi benit de ddu nai diaici, s'omini (no seus chistionendi feti de is maschiteddus, est craru, mancai, fortzis, is femineddas siant prus bravas in custu giogu de is signoris e signorinus) at perdiu s'abbilidadi, sa capacidadi de abertai po is cosas, de abertai su tempus chi serbit; est cumenti chi eus pèrdiu sa gana de fai is cosas passu passu. Un allenadori, de su restu, ddu sciit beni (e is allenadoris chi intendu po is ciaciarradas no ammancant mai de mi du nai, ca chi podia fai una lista de totus is chistionis chi mi contant de prus e fatu fatu, custa iat a podi essi a su primu postu): iat a tocai a pentzai a una partida feti, una a sa borta, cumenti si narat: ti ndi scabullis de is cosas e de is dannus feti circhendi de ddus aderetzai a unu a unu, chentza ti fai pigai de sa timoria chi siant tropus. De su restu, candu t'agatas a depi giogai binticincu-bintises partidas, po noi mesis de sighiu, no podis fai nudda de prus bonu de circai de trabballai dì po dì, po su mellus chi podis, est craru. Prus tenis sa conca ghetada a pari, est a nai cun una biga manna de pentzamentus, mancai tra is prus lègius, e prus trumentu fais a abarrai cuncentrau (si narat pròpriu diaici, a trassa de s'italianu etotu) in su chi depis fai, dì po dì. Pròpriu po custu, deu creu, ca is allenadoris circant de sbuidai sa conca de is piciocus chi faint parti de is rosas chi sighint, de totus is pentzamentus chi no nci brintant nudda, po ddu nai diaici, cun su giogu de sa bòcia. Ca a bortas depis circai, puru, de no ascutai a totus is cosas chi ti nd'arribbant a is origas, e custu, pròpriu, po circai de pentzai feti a su chi depis fai.

Apa a essi deu, de seguru, cussu chi est tropu dèbbili de coru (e cun custu acabbu po is stròllichiminis de custa cida puru, si ddu promitu) ma candu m'agatu a passai, mancai in foras de is uspidalis, mi benit totu de pentzai a cussus poberiteddus e a totus cussas poberiteddas, de dònnia edadi, chi nci funt aintru: chi potzant tenni sa passièntzia de apoderai e aguantai a totu cussa cantidadi manna de disisperu e de daboris.
Chi seis tra is chi ndi funt aproillaus po sa primu borta (o imbruchinaus, chi si praxit de prus, mancai) in unu de is artìculus chi ndi pesu in sardu campidanesu (o, a su mancu, in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris), mancai, nc'est s'arriscu de no arrannesci a cumprendi subitu, acoitu, cumenti andant is cosas, e duncas, fadendi su contu chi po oi, e po totus is dexesseti-dexiotu cidas chi ant a benni, eus a fai custu giogu (cumenti si capitat de fai dònnia dònnia istadi, de su restu), mi parit giùstu puru a si ispiegai, mellus (po su chi potzu, est craru) cumenti ant a andai is cosas: e duncas, de oi, eus a dedicai custus artìculus mescamente a totus is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, chi iat a depi essi sa cosa de importu prus mannu, mancai nosu, in su giassu de su Diàriu Sportivu, chistionaus de is diletantis sardus, est a nai de totus cussus chi ndi cabant in campu po si spàssiai e no de seguru po diventai arricus, cumenti capitat de fai a totus is grandus campionis de sa Sèrie A. E duncas, su de ndi cassai su primu postu in sa lista est su bisu, su motivu, ddu estus a podi tzerriai diaici puru mancai, chi agiudat a movi is cambas in s'interis de sa stagioni: e duncas, mi parit giustu puru, de su restu, ca chini bìncit is giogus potzat essi aplaudiu de totus is atrus, mancai peròu, in una stagioni, nci siant atras millis storias, chi mancai no pertocant feti sa scuadra chi ndi cassat su primu postu, e nosu eus a circai, pròpriu, de pigai in consideru totus is aversàrias puru, ca una stagioni, unu campionau de bòcia, si iat a podi inditai una cantidadi manna de letzionis de importu. Su chi mi praxit a fai de prus, de seguru (e si ndi apu giai chistionau po medas, medas bortas, ma a ddu torrai a fai po una borta in prus no m'at a pigai de seguru a puntas a brenti), est a circai de ligi, de cunsiderai is storias chi nd'arribbant de is campus de giogu, de is campus de bòcia de totu sa Sardìnnia, circhendi de imparai, de ponni de una parti, de allogai, po ddu nai mellus, cussas letzionis chi mancai potzant balli no feti po cumprendi cumenti girat su mundu de sa bòcia, ma po cumprendi mellus, puru, (e mancai fessit, mi megu a solu a solu!) cumenti andant is cosas in sa vida cosa nosta, in custu mundu macu meda innoi s'agataus a bivi. E duncas, su chi mi praxit a fai, est, puru, cusssu de nci stichiri, in mesu a is artìculus o mancai ainnantis de incarrerai cun is resultaus de is partidas e totus is novas, unu pagheddeddu de cussus chi, cun su tempus, apu incumentzau a tzerriai "contus e contixeddus", cumenti su chi nc'apu postu me in sa primu parti de s'artìculu de oi etotu, e chi mi serbint, m'agiudant, siat a ammanniai sa cantidadi de fueddus chi manigiu, chi imperu (e chi est una cosa bona, mi parit de cumprendi, fadendi su contu chi sa lingua stimmada cosa nosta est morendusì pròpriu poita nesciunu dda fueddat prus e is chi dda sciint scriri funt prus pagus ancora), e siat a ammanniai sa cantidadi de cristianus chi lìgint e sighint custa setzioni de su giassu e chi, de su chi ndi potzu cumprendi, funt sèmpiri de prus, gràtzias a totus cussas personas chi tenint prexei a si ligi, mancai no siant acapiadas a strintu cun is chistionis de su mundu de su càlciu.

E duncas, apustis de essi chistionau de totu custu (e m'eis a iscusai chi si nd'apu furau tropu tempus o, po ddu nai mellus, po si nd'essi furau su tempus chi mancai no teneis), si nci podeus furriai, a fundu 'e suus, cumenti si narat, de su restu, in bidda mia etotu, me is chistionis acapiadas a sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni. Duncas, po is chi si funt pèrdius sa novidadi, seus innoi po crariri is cosas: po su de tres annus de sighiu, difatis, is de su Cumitau Regionali de sa Lega Natzionali de is Diletantis, nd'ant pesau is tres listas cun feti catodixi scuadras (me in totus is annus passaus, invecias, nd'iant sèmpiri pesau duas listas cun dexiotu-binti scuadras), e custa cosa andat ainnantis de candu si nd'est pròtziu apitzus cussu dannu mannu meda chi est stètiu su Covid, e totu custu po circai de giogai prus pagu partidas in unu annu, po sa timoria de no acudi (po unu motivu o po un antru...) a no serrai sa cursa po s'artziada de sa categoria. E duncas, po su segundu annu de sighiu, is partidas funt incumentzadas a sa fini de su mesi de Cabudanni (cust'annu eus dèpiu abertai a sa primu cida de su mesi de Ladàmini, poita ddoi fiant is eletzionis po ndi pesai su Guvernu nou, cumenti si nd'eis a arregodai a solus) e si funt serradas a sa fini de su mesi de Abrili e in dì de oi, in s'interis chi ndi seu pesendi custas rigas, ancora no scieus, est a nai ca ancora no si sciit (ballit po totus, e no feti po nosu de su Diàriu Sportivu, duncas), cumenti ant a andai is cosas po su benidori e, duncas, po sa stagioni de su duamilla e bintritres – duamilla e binticuatru.
Su chi scieus est chi, apustis de noi mesis, a su primu postu de sa lista si funt agataus is de su Crabonaxa, chi funt stètius sighius de un allenadori tra is prus bravus, fortis e de esperièntzia chi ddoi funt in Sardinnia, e seus chistionendi de Antoniu Prastaro, cun is piciocus cosa sua chi funt stètius bonus a ndi pesai calincuna cosa cumenti a dexesseti partidas bintas, cun feti cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is partidas pèrdias, a su mancu po su chi pertocat is primus de sa classi, est craru, funt stètias cincu. A is pabas de is de su Crabonaxa, e cun feti unu puntixeddu in mancu, agataus is biancus-birdis de su Castiadas chi, pruschetotu in s'ùrtima parti de sa stagioni, funt arrannèscius a curri a forti meda, fortzis prus de is aversàrius etotu, fadendi su contu, mescamente, ca is de su Crabonaxa in s'ùrtimu mesi e mesu de campionau ant tentu calincunu strobbu in prus de is chi s'abertànt. Custu mi fait pentzai a duas cosas (sèmpiri po sa chistioni de circai de ligi, e duncas de arraxonai apitzus de is chistionis chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia, circhendi de cumprendi chi si podint essi de agiudu po sa vida nosta de dònnia dì puru, chi est s'isperu cosa mia, a si nai sa beridadi): sa primu est ca is aversàrius (e duncas, is dannus e is arroris chi si nci arruint in conca) s'agiudant a curri prus a forti; is daboris s'agiudant a apoderai, a aguantai de prus, a stringi is dentis, cumenti si narat in italianu, e mancai, chi est cussu chi isperu po bosatrus e po mei puru, s'agiudant a diventai prus sabius. Duncas, prus est forti s'aversàriu cosa tua, prus est mannu su dabori, o su strobbu chi tenis aranti e in mesu a is peis, e prus satisfatzioni ndi buscas, nd'agatas candu ti lassas a is pabas sa chistioni. Un'antra cosa chi eus imparau, sighendi sa cursa de su Crabonaxa, est chi no estus a depi mai e poi mai fai sa festa ainnantis de s'ora: nci funt diis, in custa vida, e ballit po su mundu de sa bòcia puru, est craru, chi ti parit de essi giai bintu, de essi giai cumprendiu totu, de essi giai acabbau cun su trabballu cosa sua, candu invecias ti ammancat sa mellus parti de s'annu, cumenti si narat. Is de su Crabonaxa, po torrai a s'esèmpiu chi apu arremonau giai 'mubagora, funt abarraus chentza de binci una partida po unu bellu tanti de cidas de sighiu, cun is aversàrius chi nd'ant aprofitau acoitu po si nc'acostai a su primu postu. Is de su Castiadas, duncas, a contus fatus (e a fai is contus nci poneus pagu meda) ant bintu su pròpriu tanti de partidas de is aversàrius de su Crabonaxa (dexesseti, po essi prus pretzisus) ma a sa fini nd'ant pèrdia una in prus, e est stètiu custu a fai sa diferèntzia. A su de tres postus in sa lista, agataus is de su Gùspini, cun is campidanesus chi funt partius, a s'incumintzu de sa stagioni, a su mancu, cun su bisu de ndi torrai a artziai acoitu in su campionau de s'Ecellenza, de innoi ndi fiant cabaus pròpriu sa stagioni ainnantis a custa, est a nai in su duamilla e bintunu-duamilla e bintiduus. Ma a sa fini po s'assòtziu biancu-arrùbiu is cosas no funt andadas diaici beni: cuindixi partidas bintas (contras a is dexesseti bintas de is primas duas de sa lista), cincus partidas chi si funt serradas in paridadi e ses partidas perdias, est a nai ca po ses bortas funt bessius de su campu a buca asciuta de puntus. Is de su Guspini ant acutu a allogai calincuna cosa cumenti a cincuanta puntus, chi funt noi in prus de is chi nd'ant pesau is de s'Atleticu de Casteddu, chi est una de is scuadras de sa citadi prus manna chi teneus in s'isula. A is pabas de is de s'Atleticu, funt arribbaus, cun trintanoi puntus, is de su Cus, chi est sa scuadra pesada de is de s'Universidadi. Is carlofortinus de sa Verde Isola, invecias, funt stètius bonus a binci calincuna cosa cumenti a undixi partidas, ma nd'ant pèrdiu, pecau po issus, cumenti si narat, su pròpriu tanti, est a nai atras undixi; is grogus-birdis ant serrau po cuatru bortas is partidas cun su resultau de paridadi. A su de seti postus (sa primu cosa chi podeus fai, po cumprendi cumenti funt andadas is cosas in una stagioni, est cussa de andai a castiai sa lista, mi parit craru puru) agataus is de s'Orrolese, sa scuadra, est craru, de Arroli, chi currint in su campionau de sa Promotzioni de una biga manna meda de tempus, a nai sa beridadi; is piciocus sighius de Marcialis (chi est stètiu, de su restu, unu de is giogadoris de importu prus mannu in custus ùrtimus annus e chi immoi at scerau de sighiri is giogadoris cumenti allenadori, ddi nau diaici) nd'ant cassau trintacincu puntus, cun noi partidas bintas e otu partidas chi si funt serradas in paridadi; impari a is de s'Orroloese (chi est sa scuadra de una biddixedda chi fait calincuna cosa cumenti a duamilla cristianus, una tra is biddas prus pitichinninnias, ddi nau diaici, chi ddoi funt in su palcu de sa Promotzioni) agataus is de su Ceraxius, sighius de un allenadori de importu mannu meda cumenti a Francu Giordano, chi ant serrau sa stagioni cun dexi partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; trintacincu funt is puntus chi nd'ant cassau is de su Gonnos (sa scuadra de Gonnosfanadiga, cumenti si narat in italianu, ma est craru puru), impari a is de su Biddamatraxia (chi ant fatu una stagioni bona meda). Is daboris, po cust'annu, invecias, funt tocaus a is de su Cortoghiana, chi mancai siant stètius bonus a serrai sa stagioni cun bintotu puntus in buciaca, no funt arrannèscius a ndi cassai sa possibbilidadi de si giogai sa sarvesa me in s'ùrtima partida, cussa chi, a sa moda de is ingresus, tzerriaus "partida de is play-out"; is regulas de su giogu, de su restu, funt craras: chi tra sa de undixi scuadras in sa lista e sa de dexi nci depessint essi prus de ses puntus de difèrentzia, s'ùrtima partida no si giogat. Duncas po is piciocus sighius de mister Fabio Piras, mancai apant acabbau sa stagioni currendi a forti meda, no nc'est stètiu nudda de fai, e sa chistioni ballit, aguali aguali, po is de s'Asseminese puru, binticincu puntus in buciaca, gràtzias a ses partidas bintas e a seti partidas chi si funt serradas in paridadi; binticincu, de su restu, funt is puntus allogaus puru de is de s'Andromeda, sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in Seurgus Donigala e chi immoi fiat unu bellu pagheddu de annus chi curriat me in su campionau de sa Promotzioni, ma ndi funt torra cabaus in cussu de sa Primu Categoria. A s'ùrtimu postu de sa lista, cun dexesseti puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a cincu partidas bintas e a duas partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, s'agatant is de su La Palma de Monte Urpinu, chi est, cumenti eis a sciri mellus de mei, una de is zonas prus bellas chi ddoi funt in sa citadi de Casteddu.

Immoi chi is bòcias si funt frimadas, podeus andai a castiai, e si fait prexei puru, sa lista de is giogadoris chi ant fatu prus gol. De su restu (po torrai a sa chistioni chi eus pigau pròpriu a s'incumintzu de custu artìculu etotu), unu giogadori abarrat a totu annu fadiendi e sudendi, pròpriu po circai de si cuncodrai mellus chi podit, e pròpriu po donai sa manu de agiudu prus manna, po su chi podit, a sa scuadra cosa sua: e duncas, su trabballu de su portieri est cussu de circai de no ndi fai pesai su gol a is aversàrius, e in custu sensu (immoi chi nci seus est giustu puru a fai is contus, chi nci poneus pagu meda) is prus abbilis funt stètius pròpriu is de su Gùspini, chi nd'ant busacau feti sexi gol (po si fai a cumprendi mellus de su chi seus chistionendi, bastat a nai ca is de su Crabonaxa ant bintu su campionau cun dexesseti gol ingotus; is de su Castiadas, invecias, nd'ant dèpiu assachitai calincuna cosa cumenti a dexianoi), cun Antonio Fortuna chi at biviu unu bisu cust'annu, poita est stètiu su portieri chi at sunfriu prus pagu tra totus cussus de sa Lista A, a su mancu, ddi nau diaici isperendi chi si potzat cumprendi su chi si megu a nai.
Po su chi pertocat is gol fatus, invecias, is de su Crabonaxa nd'ant pesau setantaduus, chi funt sexi in prus de is chi nd'ant pesau is de su Castiadas (cincuantases in totu), e chi funt bintitres in puntus (e sa diferentzia no est pagu de seguru, ge ddu cumprendeis a solus) de is chi funt stètius bonus a ndi pesai is de su Gùspini. Su giogadori chi at fatu prus gol a solu de totus is atrus est stètiu Abdoulaye Mboup, cun bintiduus in totu, e de custus bintiduus dexi ndi funt arribbaus gràtzias a tirus de is undixi metrus. Mboup, a contus fatus, est stètiu su giogadori prus forti tra totus is atacantis de sa Lista A, ma po essi prus crarus tocat a nc'aciungi, puru, ca in sa primu parti de sa stagioni, Mboup at giogau impari a is cuartesus de su Sant'Aleni, in su campionau de s'Ecellenza. Duncas, sa primu partida chi at fatu cun sa camisedda biancu-birdi est stètia sa de s'undixi de su mesi de Idas (dexi diis apustis chi ant torrau a oberri sa fentana de su mercau, cumenti dda tzerriant), in domu, contras a is campidanesus de su Gonnos. Cumenti intendu nai de una biga manna de tempus, su de partiri beni, est a nai de partiri cun su pei giustu, cumenti si narat in italianu etotu, est una de is cosas de importu prus mannu in custa vida, una cosa chi, duncas, no ballit feti po su mundu de sa bòcia; candu arribbas in una rosa noba, e incumentzas a trabballai cun un allenadori ca mancai connoscis pagu e nudda, cumenti si narat, is dudas e is timorias iant a podi essi unu bellu muntoni, ma po un atacanti sa cosa mellus chi podit sucedi est cussa de partiri cun duus gol, pròpriu cumenti ad fatu Mboup. Tra is cosas chi intendu fatu fatu nai de is allenadoris e de is giogadoris, una de cussas chi mi abarrant prus in conca de totus is atras, est s'esèmpiu de su pani, ddi nau diaici e immoi si ddu contu mellus: su trabballu de unu giogadori chi giogat in atacu, est craru, est cussu de fai su gol. Su gol, po un atacanti, custu est s'esèmpiu chi mi faint fatu fatu, est cumenti a su pani po unu cristianu: est a nai ca, chentza gol, un atacanti no podit abarrai, poita desinò ddi benit sa tristura lègia, cumenti a unu cristianu ddi benit sa tristura e sa debillesa chi abarrat po meda diis de sighiu chentza papai nudda. Duncas, apustis de sa partida bona e toga meda pesada contras a is de su Gonnos, Mboup nc'at pigau gustu (furriendi sa cosa de s'italianu) e at fatu un antru gol in sa partida avatu puru, contras a is meris de domu de s'Atleticu de Casteddu (cun sa partida chi si fiat serrada cun su resultau de unu a unu). Mboup, chi est unu giogadori giòvuneddu, fadendi su contu chi est nasciu in su milli e noicentusnorantaseti (est a nai chi tenit bintises annus), at sighiu a fai su trabballu cosa sua, e no nc'est nudda de mellus, de prus togu, deu creu, po unu dirigenti, e po totus is chi sighint is fainas de un assòtziu de bòcia, su de podi biri unu giogadori chi, mancai, nd'est arribbau de una pariga de cidas feti, fai totu cussu muntoni de gol. A nai sa beridadi, sa cosa de importu po un atacanti no est feti su de fai is gol, ma est puru su de fai su gol dònnia cida, sèmpiri po su chi est possibbili, est craru: e duncas, me is primus cuatru partidas chi Mboup at fatu impari a sa scuadra noba, est arrannèsciu a stampai sa porta de is aversàrius po cuatru partidas de sighiu: est craru, duncas, chi nc'at postu sa firma cosa sua puru in sa partida binta, in domu, contras a is casteddaius de su La Palma, cun su resultau finali de cuatru a unu; su domìnigu avatu, invecias, is de su Castiadas fiant arrannèscius a binci, torra, cun unu cuatru a zeru bellu e tundu tundu (cumenti si narat) contras is de su Cus de Casteddu. Est craru, de su restu, cumenti no si potzat binci sèmpiri (ca in campu ndi cabant puru is aversàrius, si megant fatu fatu is allenadoris), e duncas, fait a ddu nai aguali, un atacanti, mancai nci provit, no podit pretendi de fai gol dònnia dònnia domìnigu. A nai sa beridadi, custa iat a podi essi una letzioni chi ballit po nosu puru, po sa vida nosta de dònnia dì (e su de ammesturai is chistionis, cosa chi peròu fatzu feti po is artìculus chi ndi pesu in sardu, est sa cosa chi mi donat s'afroddiu prus mannu, no si ddu potzu cuai): teneus axiu, nosu, a pistai is peis in terra candu is cosas no andant, mancai, cumenti bisastus; depeus fai su contu (deu creu chi si cumbengiat, e meda puru) chi a bortas is cosas podint andai prus trotas de su chi s'abertaus; sa bon'anima de su professori de Storia de sa Filosofia de is Antigus Grecus chi tenia a is tempus de s'universidadi, no ammancat mai de s'arrapiti (est stètia una de is letzionis de importu prus mannu chi m'at lassau, fadendi su contu chi dda seu arremonendi puru in custu artìculu) chi, a su mancu po issu, a su mancu po cumenti biiàt (e si biviàt) is cosas, su mundu no est a trassa de cussa genia de machinetas chi ddoi funt me is bar (po si ndi furai su dinai) e po si fai spreviai (cussas chi, a sa moda de is ingresus, estus a podi tzerriai slot-machine, po si cumprendi mellus de su chi seus chistionendi), chi bastat a cracai unu butoni po agatai su prexu chi circaus. Su mundu abarrat unu pagheddeddu prus tostau, a bortas, e s'ùnica cosa chi podeus fai est cussa de si fai aturai prontus, po candu arribbat su momentu cosa nosta. Chi est, chi boleis, su chi depint fai is giogadoris, mescamente is chi brintant in campu candu sa partida est giai a metadi o, po torrai a is contus e is contixeddus acapiaus a Mboup, ti depis fai agatai prontu, cuncodrau beni po su chi pertocat is cambas e su coru, candu cambias scuadras e arribbas a giogai impari a is cumpàngius nous. Duncas, torraus a nosu: Mboup est abarrau a buca asciuta, est a nai chentza prexu e chentza gol, me in sa partida de su bintiduus de su mesi de Gennàrgiu, in domu de is de s'Orrolese, in Arrali, duncas, cun is biancu-arrùbius (chi, tra is atras cosas, eus giai arremonau ainnantis) chi si ndi funt pigaus is tres puntus gràtzias a su resultau de duus a unu. Sa pròpriu cosa est sucèdia in sa partida avatu, cussa chi s'est giogada in s'ùrtimu fini de cida de Gennàrgiu, candu is biancu-birdis sighius de Dessì iant perdiu, cun su resultau de unu a zeru, contras a is allenus de s'Andromeda. Custu, chi boleis, si fait a cumprendi cantu is gol de Mboup funt stètius de importu, e mannu meda, po is bincidas de is de su Castiadas. Nemmancu a ddu fai aposta, cumenti si narat, is de su Castiadas ant torrau a binci in una de is partidas prus tostadas chi ant dèpiu giogai cust'annu, in domu cosa insoru, contras a is de su Gùspini, in su primu fini de cida de su mesi de Friàrgiu: is biancus-birdis fiant arrannèscius a si ndi pigai is tres puntus gràtzias a su duus a unu pesau me is noranta minudus de giogu, e sa dì Mboup iat fatu unu gol. Apustis de cussa partida, Mboup at sighiu a stampai sa porta de is aversàrius giai dònnia domìnigu: unu gol contras a is de s'Asseminese, tres gol contras a is carlofortinus de sa Verde Isola (po chini no ddu sciessit: candu unu giogadori fait tres gol a solu si ndi podit pigai sa bòcia e si dda portai a domu); unu gol contras a is de su Cortoghiana, in domu allena (gol da tres puntus, tra is atras cosas, cumenti si narat) e torra tres gol (e un'antra bòcia...) pesaus in sa partida contras a is de su Ceraxius. In sa partida contras a is de su Biddamatzraxia, torra, Mboup no at agatau sa porta, est a nai chi est abarrau a buca asciuta, e duncas, mancu a ddu fai po brulla, is de su Castiadas ant pèrdiu torra, cun su resultau de duus a unu. Me is ùrtimas cuatru partidas de sa stagioni, peròu, Mboup at sèmpiri fatu a su mancu unu gol, e is de su Castiadas ant sèmpiri bintu: unu gol in sa isfida de importu mannu contras a is primus de sa classi de su Crabonaxa, duus gol in domu de is de su Gonnos (cun sa partida chi si fiat serrada cun su resultau de ses a unu); duus gol in sa isfida contras a is de s'Atleticu de Casteddu e, in s'ùrtima bessida de sa stagioni, atrus tres gol (chi ballint po sa de tres bòcias) chi ant agiudau sa scuadra a ndi pesai su ses a unu contras a is de su La Palma.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023