Salta al contenuto principale
verde isola esultanza

Cras at a essi sa primu dì de festa de su mesi ma is partidas no ant a mancai de seguru

E duncas, a cantu parit, a cantu ndi potzu cumprendi custu mengianu (seu brullendi, si cumprendit, e scieis puru chi mi praxit, e meda puru, su de incumentzai is artìculus chi ndi pesu in sardu cun una pariga de brullas), seus arribbaus puru a su primu giòbia de su mesi de Idas e, po essi prus prètzisus puru, seus giai giai arribbaus (est a nai ca ammancant feti una pariga de oras...) a sa primu festa chi s'at a tocai a si scroxai in custus trintunu diis chi ant a serrai su duamilla e bintitres. E duncas, cras at a essi sa dì innoi is catolicus-cristianus arregodant, e faint sa festa, po Maria, sa mamma de Gesù Cristu, chi iat arriciu, de s'àngelu, sa nova prus druci (mi benit de dda tzerriai diaici) apitzus de su benidori cosa sua; e duncas, cras at a essi sa dì, seu seguru chi ddu scieis beni e mellus de mei puru, innoi eus a fai sa festa po sa "Immacolata Concezione", diaici dda tzerriaus in italianu a su mancu.
E, a nai sa beridadi, no nc'est unu modu, a su mancu immoi no mi benit in conca unu modu, po furriai sa cosa in sardu: no mi benit in conca cumenti si iat a podi furriai su fueddu "immacolata" e nemmancu cumenti si iat a podi furriai su fueddu "concezione"; est a nai ca unu modu nc'at a essi puru, po sa caridadi de Deus, e deu ia a depi feti spremi su tialu de su crobèddeddu cosa mia fintzas a agatai sa respusta, ma deu pentzu chi apa a sighiri un antru arrastu po chistionai de sa festa de cras.

E duncas, chi mi ddu permiteis, si furu feti una pariga de minudus (si ddu promitu): sa festa de cras si iat a podi tzerriai, est cussu chi tèngiu badda badda in conca de unu bellu pagheddeddu de diis, a nai sa beridadi, cussa de sa "promissa": est a nai ca Maria arricit una nova, chi pertocat su benidori cosa sua; s'angelu, ddu scieis beni cumenti andat sa storia, ddi scoviat ca, in su tempus de una pariga de cidas (custu est su chi contant is vangelus, de su restu), at a diventai sa mamma de su fillu de Deus. Duncas, s'angelu ddi fait una genia de promissa, e Maria no podit fai atru ca si bivi, cun su coru prenu de isperas, is diis chi ddi ammancant po nd'arribbai a sa dì prus bona, cussa innoi at a biri sa luxi su fillu cosa sua e chi, apustis, at a morri in sa cruxi po sarvai totus is atrus ominis.
Ma custa est un'antra storia ancora.

Si depu narai, puru, mancai calincunu si ddu fessit domandendi, ca no seu, no mi intendu, pròpriu, catolicu – cristianu: est a nai ca mi intendu de tenni un acàpiu mannu cun su chi estus a podi tzerriai Deus, cun su chi estus a podi tzerriai (cumenti faint in medas) Universu, ma a sa fini, mescamente in custus ùrtimus annus de sa vida mia, seu circhendi de studiai apitzus de totus is religionis, po su chi est possibbili, chi ndi funt bessidas a pillu in totus custus milli annus, e in dònnia parti de su mundu.
E duncas circu de no m'acorrai feti in unu furrungoneddu, mi benit de manigiai custu fueddu (chi m'arregodat sa bon'anima de mamma mia chi ddu manigiàt fatu fatu); est a nai ca, fortzis fortzis, su de essi catolicu-cristianu no mi bastat, e duncas circu puru de cumprendi chi nci potzant essi cosas de importu (chi mi potzant agiudai a cumprendi sa vida e a dda bivi, pruschetotu), mancai, me is religionis chi funt bessidas a pillu in India, po nd'arremonai una, me is tempus antigus e passaus (ainnantis, puru, mi parit craru, de sa nàscida de Gesù Cristu, chi est sa chistioni, sa lega, s'arrastu chi apu pigau), o in Cina, chentza de mi ndi scaresi de is religionis chi funt nàscias, mancai, in su chi tzerriaus, in italianu etotu, Medio Oriente: e duncas in Persia, in Siria e sa lista iat a podi andai ainnantis. Tèngiu, puru, una certa gènia de curiosidadi, chi pròpriu si ddu depu nai, apitzus de su modu de bivi, de pregai e de s'acapiai cun deus e cun s'univèrsu, e cun sa natura puru, chi tenint is ominis e is feminas chi bivint in Sud America, partendi de is chi s'agatant me is montis, in cussa chi in italianu tzerriaus sa Cordigliera Andina, e arribbendi a cussus chi s'agatant spratus in su padenti prus mannu chi ddoi est in custa terra, est a nai s'Amazzonia.

Su giogu chi mi praxit a fai, e no seu s'ùnicu a giogai diaici cun is religionis, est cussu de cumprendi chi ddoi funt cosas chi torrant, agualis, tra is bideas religiosas chi is ominis tenint (e si funt fatus) apitzus de sa vida, de sa morti, de s'anima e de su chi seus bènius a fai in custu mundu; de su modu de bivi, de pentzai, de si cumportai cun is atrus e cun nosu etotu e, duncas, su modu chi tèneus de sighiri (o no sighiri) is disigius chi s'acucant in conca (e in su coru, e in sa brenti e in is atras centu-mila partis de su corpus cosa nosta etotu); e pròpriu su de imparai a indisciai is pentzamentus chi teneus in conca mi parit sa cosa de importu prus mannu, cumprendi is cosas chi boleus, chi sonnaus, chi circaus; su de imparai a abarrai selenus, pruschetotu candu is tempus si faint malus e is dannus e is arroris si ndi proint apitzus de sa conca cumenti chi fessint bùngiteddus de nì (mi benit de ddus tzerriai diaici, mancai furriendi sa cosa de s'italianu etotu siat mellus a chistionai de frocus de nì), cumenti sa nì chi nd'est arruta in su Bruncu Spina me is ùrtimas oras.
E duncas, mi parit de podi nai (mancai sia studiendi apitzus de sa cosa de pagus annus) chi, tra is religionis, ddoi funt cosas chi torrant giai giai agualis: ddoi funt, puru, libbrus de importu mannu chi s'agiudant a cumprendi, mancai, cumenti nci siat una bia feti (est a nai: una bia aguali po totus) po si cumportai, po bivi in gràtzia de Deus, cumenti mi benit de nai immoi.

Ma lassaus a perdi totus custus stròllichiminis e serraus cun sa chistioni chi apu pigau ainnantis, est a nai sa de sa promissa chi s'angelu fait a Maria.
E duncas, fia narendusì, mancai deu no mi intenda pròpriu catolicu-cristianu, mi praxit, e meda puru, a arraxonai apitzus de is chistionis chi s'agatant in su Vangelu e in sa Bìbbia; e duncas, torrendi a Maria, cussu chi dda abertat no est una faina facili, e si cumprendit; su de tenni unu fillu (o una filla, cambiat pagu, est a nai ca no cambiat nudda), ballit po totus is mammas e po totus is babus puru, deu creu, est una chistioni de importu mannu, de grandu responsabbilidadi; su de benni a essi babbus e mammas est una faina trabballosa meda, fortzis (diaici narant, a su mancu, diaici apu sèmpiri intèndiu nai, mellus) su trabballu prus dilicau e dificili chi nc'est de sighiri in custu mundu; e sa storia de Maria si ddu arregodat beni, po totu is daboris chi s'est dèpia bivi, po totus is daboris chi is babbus e is mammas depint aguantai e apoderai, a bortas.
Ma su de tenni unu fillu, o una filla, no est feti una chistioni de daboris, ma de prexus, e de festas, e de diis drucis; de arrisus, e no feti de prantus; de afròddius, e no feti de pentzamentus maus. Ma torraus a nosu: sa cosa chi mi parit de importu, est ca Maria podit feti acetai, cumenti si narat, sa cramada chi ddi arribbat de su Cielu, e de Deus, e in custu, mi parit, nci siat calincuna cosa (prus de calincuna cosa) chi torrat aguali cun su chi po is Indùistas est su "Dharma", est a nai, is obbrigus chi depeus sighiri in custa vida e chi, a bortas, si parint giai scritus; cumenti chi fessint scritus de Deus, in su destinu cosa nosta.
A bortas no podeus fai atru ca sighiri s'arrastu chi su Cielu at cuncodrau po nosu, chentza nemmancu sciri, su prus de is bortas, innoi eus a lompi, ita totu eus a agatai, ita totu s'at a sucedi. Ma depeus sighiri a caminai in s'arrastu chi est sa vida cosa nosta cun su coru prenu de isperas, circhendi de fai su mellus de su chi podeus (e circhendi, duncas, de fai dònnia dì mellus de sa dì ainnantis, e circhendi, duncas, de no fai peus, de no nc'arrui dònnia dì in sa pròpriu forada, in su pròpriu stampu).

De su Cielu s'arribbat una promissa: una promissa de festa. Chi eus a essi bonus a bivi sa vida cun passièntzia e coru bonu, intzandus ant a arribbai diis drucis, ca no ant a spaciai mai. E chi eus a depi cumbati contras a is arroris, no eus a timmi, no eus a tenni pentzamentus lègius, ma feti fortza: in su coru, in conca; fortza me is ogus, fortza bona in su chi pentzaus, in su chi decìdeus de fai, in su chi decìdeus de sighiri. E nosu depeus pentzai a fai sa parti nostra, e totu su restu tocat a su Cielu, e nosu no podeus fai atru ca arriciri totu su chi nd'arribbat, su druci cumenti a su malu. Custu mi parit de essi cumprèndiu, a su mancu fintzas a oi.

De su restu apu lìgiu una cosa, pròpriu in custas ùrtimas notis, chi m'est abarrada prantada, cravada in conca,: me in sa religioni catolica-cristiana ddoi funt duus momentus, in s'annu, innoi si tocat a abertai sa festa po diis e diis e cidas e cidas: sa primu, chi est su perìodu prus longu (e trumentosu, a su mancu po mei) tra is duus, est cussu chi pertocat sa festa de sa Pascamanna, e chi nd'arribbat apustis de coranta diis de caresima, e chi nd'arribbat, mescamente, apustis de cussa chi tzerriaus "cida santa", fortzis su momentu innoi is catolicus-cristianus arraxonant apitzus de is daboris chi is ominis podint provai in custa vida, e arraxonant, tra is atras centumila cosas, apitzus de sa morti (e de sa resurretzioni puru, tocat a ddu nai, o mellus, tocat a si ddu arregodai, est a nai, mellus, tocat a no si ddu scaresci, mancai ddoi siant diis chi si parint diaici lègias, diaici pudescias, mi benit de narai diaici, chi parit ca sa luxi no depat e no potzat prus torrai).

S'atru periodu innoi si tocat a abertai est pròpriu su chi at a incumentzai cras, e at a andai ainnantis po dexaseti diis, est a nai fintzas a sa noti de su binticuatru, chi est sa primu dì de tres de festas chi fadeus po si nd'arregodai de sa nascida de Gesù Cristu.
Deu creu chi custu de abertai sa festa fetzat parti de sa festa etotu: su de abertai una cosa est, in unu modu o in un antru, giai intendi su tastu druci de sa cosa etotu, e no sciu chi cumprendeis su chi bollu nai. In su de abertai, cun coru selenu, una cosa (siat un amori, una nova bona, unu regalu, su chi boleis, duncas), ddoi est giai unu bellu tanti de prexu; su de pentzai a su bonu chi nd'at a podi arribbai in su benidori si donat is fortzas po si bivi is diis cun gana bella. Diaici mi parit de cumprendi, a su mancu.
E custu est su chi si auguru: de si podi bivi custas diis cun sa conca sboida de totus is pentzamentus lègius, e cun su coru prontu a s'oberri, cumenti chi fessit unu potabi, aranti de totu is meravillas chi su Cielu si promitit.

Mi ddu arregodu, ancora, cumenti chi fessit immoi, su giogu chi fademmu candu fia unu pipieddu piticu, candu andammu a is scolas medias, po essi prus prètzisu: impari a su cumpàngiu de bancu cosa mia, tenestus unu arrogu de paperi innoi fadestus su contu, dì po dì, de su tempus chi ammancàt po andai in vacantza, e custu giogu ddu incumentzastus, mancai, giai a sa fini de su mesi de Donniassantu, tanti fiat s'afròddiu, no tanti po sa festa de su Nadali, ma po su de podi abarrai a domu, chentza andai a scola e chentza de trumentai. Mancai is trumentus de is piciocheddus, sa bon'anima de mamma mia mi ddu arrepititat sèmpiri, siant pagu cosa, chi fadeus su contu de is trumentus chi si depint bivi is mannus. Ma iat a tocai a nai, puru, ca in custu mundu mannu cantu macu e trotu, ddoi funt pipius chi imparant, fintzas de is primus mesis, de is primus annus, chi sa vida no est feti unu giogu, una passillada in logu de mari o de monti, cumenti si iat a podi narai, ma est una cosa chi si donat fastìdius, puru, e daboris.

E duncas, torraus feti po unu minudu (e po oi puru apa a acabbai cun is stròllichiminis) a sa chistioni acapiada a s'afròddiu: chi boleus sighiri sa traditzioni, estus a depi cuncodrai is domus cosa nosta, cun totus is luxis chi apicaus, cun is "matas de nadali" (po furriai, in sardu, su chi in italianu tzerriaus "albero di natale", e si cumprendit beni, deu creu, a su mancu) e cun su presèpiu, a partiri, pròpriu, de s'otu de su mesi de Idas, est a nai, duncas (chi su calendàriu no est pighendusì in giru, cumenti si narat in bidda) de cras.
Ma in bidda mia (chi est Bidd'e Sorris) ddoi funt is domus giai bellas ca cuncodradas, cun una biga manna de luxis e de luxiteddas, giai de calincuna cosa cumenti una cida (chi no de prus puru). Est a nai ca sa genti est bessida aforas de conca cun custa cosa de su Nadali giai de unu bellu tanti de diis, cumenti chi no tenessit sa fortza (torra cun custu fueddu, chi mi parit siat de importu mannu po is chistionis de oi) de abertai, cumenti chi no tenessit sa fortza po aguantai totu s'afròddiu chi, a trassa de pipius, teneus in su coru. E po sa caridadi de Deus, no nc'agatu nudda de mabi in custu, ma chi pròpriu boleis sciri cumenti dda pentzu, deu nd'apa a pesai su presèpiu feti cras a su megama, mancai tèngia giai postu de una parti su lanarìtzu, est a nai cussa lanedda birdi chi crescit apitzus de is perdas e de is matas, chi seu andau a mi procurai pròpriu ariseu a merì. Ma chi si depu nai sa beridadi, a mei praxit, e meda puru, custa cosa de abertai su momentu giùstu po fai is cosas, mancai, a bortas, no nc'arrannèscia a ddu fai; est a nai ca, a bortas, mi benit a ammancai unu stiddieddu de passièntzia. Ma seu innoi, in custu mundu, puru e pruschetotu, po trabballi apitzus de mei etotu, e candu scoberru una cosa, de mei etotu, chi mancai no andat beni meda, intzandus no depu fai atru ca m'arramangai is manigas, cumenti si narat; e in custu (diaici incumentzaus a s'acostai, puru, a is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia, e fiat ora puru, s'eis a megai bosatrus) m'agatu giai giai in sa pròpriu barca, ddi nau diaici, de is allenadoris e de is giogadoris chi, dònnia dònnia cida, depint circai de cumprendi, po primu cosa, su chi sballiant e su chi duncas si podit fai mellus.

E po incumentzai a chistionai de bòcias, e de partidas, e de totu cussu chi sucedit in su mundu de su càlciu, mi praxit custa cosa de podi acapiai sa lega acapiada a su de abertai cun cussu, chi, mancai, si bivint is piciocheddus chi intumentzant sa partida setzius in panchina, est a nai ca depint abertai sa cramada de s'allenadori e, in s'interis, depint abarrai a castiai is cumpàngius cosa insoru, curri-curri avatu de sa bòcia. Su de abertai no est una faina facili, mescamente candu depis abertai de fai una cosa chi ti praxit fintzas a t'amachiai: e mi parit ca custus dexesseti-dexiotu diis chi ammancant a su Nadali siant totu un esercìtziu chi serbat po imparai a abertai. Tenis, mancai, is regalus chi t'abertant, frimus asuta de sa "mata de Nadali" (chi eus arremonau ainnantis puru), ma no ddus podis oberri. E si cumprendit, duncas, totu s'afròddiu chi ndi teneus, ballit po is prus piticheddus, est craru, po is pipius, ma po is prus matucus puru, candu si ndi scidaus, sa dì de Nadali, e sa primu cosa chi pentzaus, mi parit craru, est cussa de curri a oberri is pacus e is pachiteddus (sèmpiri chi no ddu eus fatu sa noti ainnantis...).
E mi praxit, torrendi a nosu, sa passièntzia chi tenit unu giogadori, chi mancai partit sètziu de s'istradile (o secidòrgiu, cumenti si iat a podi tzerriai sa "panchina" in sardu), e chi, candu s'allenadori ddu tzerriat, podit feti nai: seu prontu po brintai in su campu e fai sa parti mia. E mi praxit, custu de si fai agatai prontus, e podi arrespundi, feti, "eia". Abertai e essi prontus a donai una manu, essi prontus a fai a biri, a totus, su chi seus bonus a ndi pesai. Siat in una partida de bòcia, e siat in sa vida.

E duncas, apustis de totus custus stròllichiminis (seu giai giai pentzendi de mudai su nomi a sa genia de artìculus chi ndi pesu su giòbia: po immoi ddus tzerriaus, ancora, "novas de su DiàriuSportivu", ma mi iat a praxi a ddus tzerriai "contus, contixeddus e strollichiminis", chi mi parit potzat cratzai mellus, fadendi su contu de totu su chi nci sticu aintru), si nci podeus ghetai, a fundu 'e suus, me is chistionis chi pertocant, de acanta, a su mundu de su càlciu sardu.

E parteus, acoiutu, cun una nova: cumenti s'apu nau giai una biga manna de bortas, chi fessit po is giogadoris e po is allenadoris (ma ballit, si cumprendit, po is tifosus puru), iant a abarrai a totu cida gioghendi a bòcia; e de su restu si cumprendit: cantu agatas, in custa vida, una cosa chi ti praxit a fai, intzandus (s'omini est diaici, si fait pigai sa manu allestru, cumenti si iat a podi nai) no dda iast a acabbai prus; cumenti cussus pipieddus piticus chi artziant po sa primu borta in una giostra e no ndi iant a cabai a bàsciu mai e poi mai, e candu ndi cabant abarrant totu prangi-prangi e murrungia-murrungia, e passant de su prexu aforas de contu a su disisperu; e in unu segundu si ndi scarescint de totu su spàssiu chi ant tentu fintzas a unu segundu ainnantis, e si scallant me in su mari de lagrimas chi prangint issus etotu (po sighiri a giogai a fai su poeta).

E duncas, torrendi a nosu, sa nova est chi cras, mancai siat dì de festa (ma is diletantis, si cumprendit, funt costumaus a cabai in campu, puru, me is diis de festa), s'ant giogai is partidas chi ballint po su campionau de s'Ecellenza, e puru po su chi pertocat is duas listas de su campionau de sa Promotzioni. E duncas, no s'eus a arrosci de seguru, fadendi su contu chi ddoi funt una biga de partidas de importu mannu, po su chi pertocat is primus postus de sa lista e po su chi pertocat, puru, is scuadras chi funt currendi e cumbatendi po avitai de ndi cabai de categoria.Chi boleis, e chi seis de acòrdiu, est craru, podeus puru andai a castiai, impari, cumenti funt cuncodradas is cosas po sa de doxi giorronadas, partendi, pròpriu, de sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni: is primus de sa classi de su Muristeni, chi tenint allogaus in buciaca calincuna cosa cumenti a bintitres puntus, ant a arriciri sa visita (cumenti si narat) de is de su Ceraxius, chi tenint allogaus calincuna cosa cumenti a catodixi puntus; est craru ca, a castiai cumenti funt postas is cosas in sa lista, a su mancu, is de su Muristeni, fadendi su contu, mescamente, chi giogant in domu cosa insoru e chi funt una scuadra pesada, pròpriu, po ndi cassai s'artziada de categoria e, duncas, sa bìncida de su campionau, nd'ant a cabai in campu cun sa bidea de ndi cassai is tres puntus, ma in su giogu de sa bòcia no nc'est mai nudda de seguru, est a nai ca, a sa fini, dònnia partida ti donat de fai, dònnia aversàriu, duncas, ti ndi iat a podi sciusciai a terra. A su primu postu de sa Lista A, sèmpiri cun bintitres puntus, est craru, ddoi funt puru is de su Castiadas, sighius de Cristian Dessì, chi ant a depi andai a giogai in domu de una scuadra forti e in saludi cumenti est su Cus de Casteddu (sa scuadra pesada de s'universidadi, po si cumprendi mellus), sighida de Claudiu Meloni, chi s'agatat, in dì de oi, a su segundu postu de sa lista, cun feti duus puntus in mancu de is chi tenint is primus duas scuadras de sa lista, est a nai bintunu contras a bintitres, ca a fai is contus nci poneus pagu meda. A nai sa beridadi, is de su Cus ant tentu prus de una ocasioni, me in custas ùrtimas cidas, de ndi cassai su primu postu de sa lista, ma ant serrau cun su resultau in paridadi is ùrtimas duas partidas chi ant giogau, est a nai cussas contras a is de sa Verde Isola, sa scuadra chi nd'ant pesau in Carluforti, cun su resultau de zeru a zeru, e apustis, pròpriu in custu ùrtimu fini de cida, ant cassau feti unu puntixeddu a s'acabbu de sa partida chi ant giogau in domu de is de s'Arbus, sèmpiri cun su resultau finali de zeru a zeru. A su de cuatru postus agataus is de su Pirri, sighius de Busanca, chi si dda ant a depi biri, in domu cosa insoru etotu, contras a is de sa Verde Isola, chi, mancu a ddu fai aposta, eus arremonau pròpriu immubagora. Una de is partidas de importu prus mannu at a essi cussa chi pertocat is de su Terraba, dexennoi puntus allogaus in buciaca fintzas a immoi, chi ant a arriciri sa vìsita de is de su Gùspini, chi tenint calincuna cosa cumenti a tres puntus in mancu de is chi tenint is aversàrius, est a nai sexi. Is de su Tortolì, invecias, si dda ant a depi biri contras a is arthanesus de s'Idolo: is primus, sighius de Daniele Salerno, tenint dexesseti puntus allogaus in sa cascita, is piciocus sighius de Podda, invecias, ant acutu a ndi cassai, a su mancu fintzas a immoi, feti undixi, e tenint feti tres scuadras a is pabas: si cumprendit, est craru, cumenti is tres puntus chi ddoi funt badda badda potzant speddiai, e meda puru, a totu e duas is scuadras. Sigheus, duncas, cun is de s'Arborea, sexi puntus in totu, chi ant a giogai contras a is casteddaius de s'Atleticu, doxi puntus (unu in prus de is chi tenint is de s'Idolo, chi eus arremonau pròpriu immoi), cumenti is puntus chi tenint is de su Bidda Matraxia e is serramannesus de sa Gialeto. Is de s'Atleticu de Casteddu, e custa est una de is novas prus mannas chi ndi funt bessidas a pillu in custa ùrtima cida, ant scerau de serrai (de segai, chi obeis e chi si sonat mellus) s'acapiu chi teniant cun Gianluca Lecca, po donai is crais de sa scuadra a Bebo Antinori, chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna chi teneus, a su mancu in dì de oi, in totu sa Sardìnnia, e chi est giai trabballendi, puru, cun is de sa Rapresentativa Sarda, est a nai is scuadras pesadas cun totus is giogadoris prus giovuneddus, e chi ant a curri me in su "Trofeo de is Regionis", chi est, pròpriu, su campionau chi is de sa Lega Natzionali de is Diletantis ndi pesant, dònnia dònnia annu, in su beranu, e chi pertocat is scuadras de piciocus piticus de totu italia. Bebo Antinori, duncas, nd'arribbat in domu de is de s'Atleticu de Casteddu apustis de duus annus de s'ùrtima esperièntzia chi iat tentu, chi iat fatu, cun una scuadra de mannus, e seus chistionendi, po essi prus pretzisus, de is de sa San Marco de Assèmini, a is tempus de s'Ecellenza. Tra is resultaus prus bonus chi Bebo Antinori est stètiu bravu a ndi cassai, si nd'eis a arregodai, de seguru, de sa cursa chi ndi iat pesau impari a is de La Palma, chi fiat arrannèsciu a fai artziai fintzas a s'Ecellenza, partendi, peròu, de su campionau de sa Primu Categoria. Immoi is tifosus de s'Atleticu de Casteddu no biint s'ora, cumenti si narat, e cumenti est giustu puru, de cumprendi chi s'allenadori nou at a arrannèsci a ndi fai strantaxai una scuadra ca, fintzas a immoi, at bintu cuatru partidas ma nd'at pèrdiu, puru, calincuna cosa cumenti a seti. Partida de importu mannu, puru, po is de su Lanusè, sexi puntus in buciaca, chi funt su pròpriu tanti de puntus chi tenint is de s'Orrolese; in s'ùrtima bessida, peròu, is biancus-arrùbius nd'ant arregotu una bella surra (cumenti si narat), in domu de is de su Castiadas, chi ant bintu sa partida cun su resultau de ses a duus, e si cumprendit, duncas, cumenti is piciocus sighius de Marcialis tengiant sa bidea, sa gana, de torrai a incumentzai a curri, a forti, cumenti ant fatu e fiant fadendi in totus is cidas passadas. Is de sa Gialeto, invecias, ant a giogai contras a is de s'Arbus: is serramannesus tenint feti duus puntixeddus in prus de is aversàrius, e si cumprendit, custus tres puntus chi ddoi funt totu badda badda ant a essi de importu mannu meda po ndi cassai sa sarvesa. Is serramannesus, fait a nai custu puru, no ant potziu giogai, fintzas a immoi, nemmancu una partida in domu cosa insoru, fadendi su contu ca su "Campu Comunali Fausto Coppi" no est in cunditzionis bonas; cumenti m'ant contau e ispiegau in Serramanna etotu, una pariga de cidas fait, su campu est de torrai a fai de nou, poita candu ddu iant arrangiau sa primu borta, tantus annus fait, iant fatus dannus cun is tubus chi serbint po nd'aciupai s'acua candu prodit meda; est a nai, duncas, chi bastat ca protzat po una pariga de oras e su campu si prenit de ludu, e de foxas. E castiendi is tialu de is previsionis de su tempus, cras, mancu a ddu fai aposta, at a essi dì de acua, cumenti si narat in bidda mia; est a nai ca parit, pròpriu, chi at a proi, e meda puru, po totu su megama, e bai e circa, immoi, cantu partidas, mancai, nd'ant a sartai po crupa de su tempus mau (e po custa cida puru, eus donau una castiada a is previsionis de su tempus, cumenti dda estus a podi tzerriai, furriendi sa cosa de s'italianu, e chi est una cosa chi mi praxit sèmpiri a fai).
Is de sa Gialeto, duncas, ant dèpiu giogai is partidas domandendi agiudu a totus is biddas chi ddoi funt a giru a giru, partendi de Nuraminis, duncas, fintzas a arribbai a Samassi e a Silicua; est a nai, e mi parit craru puru, ca candu no tenis unu campu innoi giogai is partidas in domu, intzandus ti depis arrangiai in calincuna manera. E giai is cosas funt dificilis diaici a su naturali, mi benit de ddu nai diaici, fadendi du contu ca is aversàrias funt fortis meda e fadendi su contu, puru e pruschetotu, chi is piciocus sighius de Ruggiero ndi funt artziaus in Promotzioni pròpriu cust'annu, apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria, s'annu passau. E si cumprendit: po fai una stagioni bona, arrica de prexus, serbit chi totus is cosas andint beni, desinò si fait totu prus trabballosu. Serraus, a su mancu po su chi pertocat sa Lista A, cun is arrùbius-brau de su Bidda Matzràxia, chi ant a giogai, in domu cosa insoru etotu, contras a is ùrtimus de sa lista, chi funt is biancu-birdis de su Gonnosfanadiga, feti tres puntus in totu allogaus in custas primus doxi bessidas, gràtzias duncas a tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, e chi no ant ancora bintu nemmancu una partida. At a essi custa sa borta bona po is de su Gonnos? Mancai, est su chi ddis auguru, ant a agatai su primu prexu de sa stagioni pròpriu cras. S'apa a contai, de seguru, cumenti ant a andai is cosas.

E immoi no mi benit in conca atru de fai ca castiai cumenti funt postas is cosas po su chi pertocat sa Lista B, seus chistionendi, est craru, sèmpiri de su campionau de sa Promotzioni. E duncas, is primus de sa lista funt is de sa Nuorese, chi funt arrannèscius a ndi artziai diaici in artu gràtzias a una bella parighedda (pariga a sa sarda, si cumprendit!) de bìncidas, s'una avatu de s'atra: is nùgoresus, tocat a nai custu puru, no ant incumentzau sa stagioni cun su pei deretu, cumenti si narat; est a nai ca me is primus cuatru bessidas nd'ant cassau, feti, cuatru puntus; ma de sa de cincu bessidas, est a nai a partiri de sa partida chi ant giogau contras a is fradibis de sa Montalbo de Thiniscole, candu fiat su bintiduus de su mesi de Ladàmini, ant incumentzau a binci e, cumenti si narat, cumenti si iat a podi nai, no dda ant acabbada prus. E immoi, contras a is de su Sennaru, chi, mancu a ddu fai aposta, tenint feti duus puntus in mancu (est a nai, duncas, binticincu contras a bintitres), is piciocus sighius de Luca Rusani ant a circai de ndi cassai sa de seti bincidas de sighiu. Sa partida tra is de sa Nuorese e is de su Sennaru, no timeus a ddu nai, est sa partida de importu prus mannu po su chi pertocat su mundu de sa Promotzioni, ma no at a essi s'ùnica, si cumprendit. A su de tres postus, ddoi funt is tataresus de sa Lanteri, chi si dda ant a depi biri contras a unu ossu tostau (cumenti si narat, mescamente, in italianu) cumenti a is de sa Macomerese, chi funt un'antra de cussas scuadras chi funt agatendi una surra de strobbus in custa stagioni, partendi de is chistionis (lègias) acapiadas a su campu, fadendi su contu chi depint trabballai, po s'amarolla (poita in Macumere no nci ndi funt atrus, in dì de oi), in su campu de su Scalarba, chi est in cunditzionis pietosas (cumenti naràt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia) e, in prus, in cussu campu etotu ddoi trabballant una biga manna meda de atras scuadras (in Macumere ddoi funt duus assòtzius de bòcia), e duncas su tempus chi Scotto tenit po chistionai cun is piciocus cosa sua, cumenti m'at scoviau issu etotu in una ciaciarrada chi nd'eus pesau una pariga de cidas fait, est cussu chi est, est a nai chi est pagu meda, e no podit bastai, mescamente chi bolis curri po ndi cassai su primu postu de sa lista, o po ti dda giogai cun totus is scuadras prus fortis. Is de sa Macomerese ant circau de fai unu trabballu de importu in su mercau in s'istadi, circhendi de cuncodrai una rosa chi podessit essi bastanti forti, e a nai sa beridadi, nci funt arrannèscius, ma poi po binci is partidas no bastant, no podint bastai, po ddu nai mellus, is nominis de is giogadoris; serbit su trabballu, sa fortuna e milli atras cosas. Pròpriu po custu, in dì de oi, is biancus-asullus de sa Macomerese s'agatant a su de dexi postus in sa lista, cun feti (feti po modu de nai, est craru) cuindixi puntus allogaus in buciaca. Ma nc'est de nai puru ca Scotto podit abarrai selenu e sighiri a fai su trabballu cosa sua, fadendi su contu chi seus chistionendi de unu de is allenadoris prus bravus e fortis chi ddoi funt in Sardìnnia: s'assòtziu puntat meda apitzus de Scotto e cumenti m'at fatu a cumprendi issu e totu, a su mancu po immoi no nci funt arriscus chi su presidenti nci ddu boghit, antzis.

Sigheus, duncas, cun is de s'Usinese, chi tenint bintiduus puntus in buciaca (aguali a su tanti de puntus chi tenint is tataresus de sa Lanteri chi eus arremonau immubagora), e chi si dda ant a depi biri contras a is de s'Ovodda, una de is scuadras chi nd'est artziada in Promotzioni cust'annu etotu, apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria, cun una cursa, tocat e fait a ddu nai, toga meda. Is piciocus sighius de Giacomu Coinu, po su segundu annu de sighiu, nd'ant cassau, fintzas a immoi, est a nai in custas primus undixi bessidas, calincuna cosa cumenti a noi puntus, e po immoi tenint feti duas scuadras a is pabas. Is grogus-arrùbius de s'Alghero (sa scuadra de s'Alighera, si cumprendit), dexiotu puntus in totu (chi ndi funt arribbaus gràtzias a cincu partidas bintas e tres partidas chi si funt serradas cun su resultau de paridadi) si dda ant a depi giogai contras a is de su Santa Justa, chi tenint tres puntus in mancu de is aversàrius, est a nai cuindixi. Partidas de importu mannu tra is de su Thiniscole (chi eus arremonau pròpriu ainnantis) e is de su Logusantu, cumenti est de importu sa partida tra is de su Bonorva e is de su Porto Torres. Is de su Tuttavista, sa scuadra de Gartellì, si dda ant a depi biri contras a is de su Istintinu, in domu de is aversàrius etotu: tra is duas scuadras, duncas, ddoi est feti unu puntu de diferèntzia, cun is de su Istintinu chi ndi tenint cuindixi, e is de su Tuttavista catodixi. Po su chi pertocat is partis prus bàscias de sa lista, ddoi funt duas partidas de importu mannu, partendi de sa isfida tra is de su Coghinas e is de su Fonne, cun is primus chi tenint cincu puntus in prus de is aversàrius (est a nai trexi contras a otu); arribbendi, e cun custu po oi puru acabbaus, a sa partida tra is de su Posada (sa scuadra de Pasada, mi parit ca gei si cumprendit beni) chi si dda ant a depi biri contras a is ùrtimus de sa lista de s'Abbasanta ca, custa est s'ùrtima nova chi si dòngiu po oi, pròpriu me in custas ùrtimas oras ant fatu sciri de essi donau is crais de sa scuadra a Andrea Contini, chi torrat a trabballai impari a is arrùbius-nieddus apustis de dexi annus de s'ùrtima borta.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas