Salta al contenuto principale
villacidrese

Ecellenza: is casteddaius de sa Ferrini bincint sa partida contras a is de sa Villacidrese de Biddacidru

No mi parit nemmancu berus, ma a cantu parit ci dda apu giai giai fata a nci lompi a sa dì de Pascamanna e, po cumenti dda apu abertada, antzis, fadendi su contu chi mancant ancora tres diis, iat a essi mellus a nai, po cumenti dda seu abertendi, no biu s'ora chi nd'arribit s'ora de sa festa. Mi parit ariseu, candu apu incumentzau a fai is eserìitzius, ddus tzerriu diaici, acapiaus a su periodu de sa carèsima: po essi pretzisus fiat su duus de su mesi de Martzu, e cumenti a dònnia, dònnia annu, parit chi siat unu trabballu troppu mannu e fadiosu de tragai fintzas a sa fini, e invecias nc'arrannesciu sèmpiri a ci dda fai, e su tempus, chi fatzu is contus immoi chi seus brintaus in sa Cida Santa (diaici da tzerriant is cristianus-catòlicus), parit giai giai chi si nci siat bobau.
E duncas, ainnantis de chistionai de bòcia, cumenti  mi capitat de fai (e mi tocat, cun prexei, est craru) dònnia cida, fadeus chi si stròllicaus unu pagheddu (diaici mi praxit a dda pentzai, a su mancu), aici manigiaus, mancai, cancu fueddu nou o strambecu, chi mabi no si fait. E duncas, megamu a si nai de is esercìtzius chi apu fatu in totus custas coranta diis de carèsima: est a nai a papai prus pagu, o prus ligeru de su chi mancai seu costumau a fai me is atrus mesis de s'annu; circu de no papai drucis e zucuru (apustis de totu is tzìpulas e is parafritus chi mi papu, e si papaus, in su perìodu de su Carrasciali, est una cosa chi no podit che fai beni a su stogumu e a su figau puru), circu de no bufai cafè, mancai mi praxiat de amachiai, circu de no bufai binu nè birra (giai ndi bufu pagu a su naturali, chentza abertai sa carèsima, a nai sa beridadi) e no papu petza (seu una pariga de annus, a nai sa beridadi, chi non ddi seu prus tastendi nemmancu un arrogheddu). In prus, circu de mi nd'abarrai assèbiau in domu (est a nai ca circu de no andai a is festas, e circu de no nci passai is oras me is localis o me is bar), circhendi de fai a bonu, duncas, e passu is oras de su meigama e de su merì ligendi calincunu libru bellu, mancai de filosofia, chi ddu scieis chi est una de is cosas chi mi fait bessiri a foras de conca in custa vida, e mancai, circu de meditai apitzus de sa vida cosa mia e pruschetotu de totus is cosas trotas chi ddoi funt, cosa chi ballit puru po su carateri cosa mia. In prus circu de scoberri, de agatai cali funt is cosas chi andant mabi, is cosas chi ia a podi fai mellus tra totus cussas chi fatzu dònnia dì.
Po medas cosas, no nc'est nudda de fai, seu sìmili (mellus: giai giai aguali) a babbu miu e a nonnu miu e a totus is tzius mascus chi tengiu de sa parti de babbu miu: seus una truma de mascus chi abarrant unu tantixeddu assolaus (est a nai chi arrannesceus a si nd'abarrai po is fatus nostus, chi ddu potzu narai diaici, po meda diis de sighiu), e pruschetotu, seus una truma de mascus travessus. A mei mi iat a praxi, mancai, a circai de indruciri is cosas marigosas chi pertocant su carateri cosa mia, ma mi ndi rendu contu ( e mi ndi seu rendiu contu puru in custas coranta diis de carèsima) chi no est facili, poita, a bortas, si portaus avatu su carateri cosa nosta acapiau a su DNA. E duncas immoi, a su mancu, sciu beni cali funt is cosas chi m'iat a praxi a mellorai, pròpriu cumenti chi fessi unu giogadori de bòcia chi s'allenat dònnia, dònnia dì po diventai sèmpiri prus forti. Deu creu chi su significadu de sa carèsima iat a podi essi custu, e a pustis de totus custus esercìtzius e de totu custa biga de pentzamentus chi mi seu agatau aintru de sa conca, nd'arribbat puru, cumenti apu arremonau me is primus rigas de s'articulu de oi, sa festa.
Po mei sa dì de PascaManna est druci meda (mancai chentza s'ou de ciuculati) poita, tra is atras cosas, è s'unica dì (impari a cussa de su Nadali) innoi papu (est a nai: prandu) impari cun babbu miu, chi, tra is atras cosas, è s'ùnicu (e s'ùrtimu) parenti strintu (ddus tzerriaus diaici in bidda, ma pentzu chi siat unu modu de nai chi ballit me is atras biddas puru) chi m'est abarrau in custu mundu. E duncas, est una festa chi abertu cun s'afroddiu chi iat a podi tenni unu pipiu pichinninniu, e isperu feti de tenni sa fortza po essi bonu e druci, poita deu e babbu miu, a su naturali, seus duus "murvonis" (mellus: murvonatzus; diaici si nant, a su mancu, cussus chi funt sèmpiri sèrius e de pagu fueddus) e a bortas bastat feti una  butada pagu pagu trota chi si pigaus sùbitu a tzerrius, ma a nai sa beridadi si boleus beni e deu pentzu chi siat una cosa, si ddu nau torra, chi pertocat su carateri cosa nosta, e chi deu seu trabballendi po ddu tasinantai, po du mellorai, issu (chi tenit setanta-tres annus fatus su trexi de su mesi de Martzu) mi parit chi no tengiat s'intentzioni de fai a su pròpriu, ma ddu cumprendu puru, nc'est pagu de fai de su restu. Custu duncas, po chistionai de sa dì, de sa festa po sa PascaManna, in s'interis chi is arrundibis sighint a bobai, allirgus, in su cielu, apitzus de sa conca cosa mia e de is atrus cristianus chi bivint, impari a mei, in Bidd'e Sorris. Custu mengianu, in s'interis chi fia a su mercadeddu po fai sa spesa de a fruta e de sa birdura po su fini de cida, apu biu una biga de picocheddus in giru a si sprèviai, e duncas mi seu arregodau chi de ariseu, chi no mi sbàlliu (ma pentzu pròpriu de no mi sballiai) is scolas funt serradas po is vacantzas, e duncas, mescamente apustis de is duus annus chi eus passau cumbatendi contras a su spaniamentu de su tialu de Covid, parit chi nci siat, torra, aria de festa, dda tzerriu diaici.
Ariseu, e cun custa si ddu promitu, seu acanta acanta a spaciai totus is stròllichiminis chi tengiu badda badda in conca, apu biu chi sa genti (pruschetotu is feminas) est incumentzendi a cuncodrai is rugas, is bias de sa bidda, cun is fròchitedus a cabori tanadu, chi est su cabori chi pertocat su Cenàbara Santu. Apustis de duus annus, duncas, nc'at a essi torra sa processioni po Gesu Cristu postu in cruxi, dda tzerriu diaici ca tanti seu seguru chi gei si cumprendeus a pari: a si nai sa beridai, mancai deu no sia catòlicu, e duncas no andu in cresia su domìnigu a ascutai sa missa e su preidi, sa processioni chi ndi pesant po su Cenabara Santu mi praxit meda: at a essi poita in bidda mia cuncodrant totus is domus cun is candebeddas allutas, at a essi s'ària chi si respirat, chi parit chi calincunu apat fatu una màgia, poita nc'est silèntziu meda, est a nai chi totus abarrant cirtius e s'ùnica cosa chi si intendint funt is oratzionis, at a essi, mescamente, chi candu fia pipieddu piticu sa bon'anima de mamma mia mi nci portàt sèmpiri, impari cun issa, a sa processioni, e mi parit de podi nai chi, a contus fatus, est unu de is arregodus prus bellus chi tengiu de issa. E duncas, po totus custas cosas chi s'apu bogau a foras, no potzu fai atru chi augurai a totus is chi ligint custus fueddus e custu articulu, una Pascamanna bella e selena, po cantu at a essi possibbili, est craru: una Pascamanna chi s'auguru de bivi cun coru lèbiu, impari a totus is parentis e is amigus chi teneis in custa vida. E immoi chi nci seu, si auguru chi bosatrus potzais essi dònnia, dònnia dì unu pagheddu mellus de su chi festis ariseu, e si auguru puru chi potzais tenni sa fortza po podi cumbati contras a is partis prus marigosas e legias de su carateri, chi tanti, ddu scieus, seus innoi (in custa vida, in custu mundu) po circai de aparixai is contus cun nosu etotu.
E duncas, po oi si lassu diaici, chentza chistionai de guerras o de atrus stracòscius mannus chi funt sucedendi in custu mundu macu meda, ma feti custu si bollu nai: fortzis estus a depi torrai gràtzias (no sciu chi bosatrus credeis in Deus, o feti a su chi tzerriant "destinu"), dònnia dònnia dì, feti po su fatu de no tenni (tropu) daboris, e de tenni ancora s'apetitu, e de tenni, mancai, a su costau, ancora is parentis, partendi de is babbus, de is mamas, de is fradis, de is sorris, de is fradibis, de is sorrestas, de is nonnus e is nonnas (est a nai, puru, is ajajus), de is nebodis e de totus is amigus puru, chi funt sa cosa prus druci chi nci podit essi in custa vida, cumenti, de su restu, narànt puru is filosofus grecus, partendi de Aristotele e de Epicuro.
Si auguru, puru, immoi chi nci seu, chi potzais tenni sa fortza de si ndi scabulli, a solus, de totus is trumentus chi iant a podi arribbai in custa vida (nc'est pagu de fai: sa vida est una chistioni de cosas bellas e meravigliosas ma puru de arrori mannus e marigosus e de daboris...e sa Cida Santa, apustis de is coranta diis de sa Caresima e apustis de is festas chi cuncodraus e ndi pesaus po su Carrasciali, serbit, puru, a si ddu arregodai beni); certu, est craru e seguru, cun s'agiudu de is atrus is cosas benint a essi prus facilis (e nc'iat a mancai atru puru, mi megu), ma a bortas in custa fida tocat, aici mi parit a su mancu, a si dda scabulli a solus, e duncas, cumenti narat su diciu, furriendiddu de s'italianu, est craru, "chi s'arrangiat a solu ballit (est a nai: fait su trabballu) po tres", e duncas, po torrai a totu su chi eus nau fintzas a immoi, si auguru totu sa fortza po su benidori.

Duncas, po oi puru pentzu chi su tempus po is contixeddus e is stròllichiminis s'iat acabbau, e duncas si podeus fuiai a fundu 'e sus (cumenti narant in bidda, e a nai sa beridadi mi praxit meda cumenti sonat!), e fiat ora puru, s'at a megai calincunu de bosatrus, in su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, poita nci funt una biga manna meda de novas de contai. Duncas, parteus pròpriu de is de s'Ossese, chi pròpriu ariseu funt benius a sciri su nomini de s'aversàriu chi ant a depi atobiai po is partidas chi ant a balli po sa semi-finali: duncas funt is pugliesus de su Barletta, chi ant bintu cun su resultau de tres a zeru, in domu cosa insoru, contras a is de su Locri, chi in sa partida de s'andada iant bintu po duus a unu. Su giogadori chi at fatu is ispantus prus mannus est stètiu, de seguru, Antonio Pignataro, de trintatres annus, nasciu in Brindisi, chi at fatu totus e tres is gol per i biancus-arrubius. Sa primu partida, duncas, s'at a giogai a su campu "San Sabino" di Canosa di Puglia su binti de su mesi de Abrili, est a nai su mèrcuis chi nd'at arribbai apustis de su domìnigu de PascaManna; sa partida de sa torrada, invecias, s'at a giogai sa cida avatu, est a nai su bintiseti, sèmpiri, est craru, de su mesi de Abrili, chi, a su mancu po su chi mi pertocat, parit meda ma meda prus druci de su mesi de Martzu.

Po custu merì (in bidda mia, peròu, sa fita de tempus chi partit de s'ora de prandi, fintzas a is cuatru e a is cincu, dda tzeriant meigama. A nai sa beridadi, m'est sèmpiri praxiu su modu chi teneus, innoi in Sardìnnia, de craculai su tempus: su meigameddu est sa fita de tempus chi partit sùbbitu apustis de prandi, fintzas, mancai, a is tres; apustis incumentzat su meigama, fintzas, mancai, a is cincu; de is cincu incumentzat su chi tzerriant mericeddu, e apustis, incumentzat su merì, una pariga de oras ainnantis de scurigai su sobi. Su pròpriu, de su restu, ballit po su mengianu, chi si podit dividiri in mengianeddu chitzu, mengianeddu, metadi mengianu, fintzas a arribai a s'ora de prandi) est stètia cuncodrada puru sa de doxi giorronadas (de sa torrada, est craru) po su chi pertocat sa Sèrie D, chi s'at a frimai po donai a is giogadoris unu domìnigu de pasiu pròpriu po sa PascaManna, e duncas, custu est su motivu po is partidas chi s'ant giogai oi, chi est giòbia. In campu nc'ant a essi, est craru, is scuadras sardas puru, partendi de su derby (chi, ddu arregodaus torra, est sa partida chi si giogat tra duas scuadras de sa pròpria bidda, de sa pròpria citadi, de sa pròpriu zona o regioni) tra is de su Crabònia e is de s'Altzaghena; in campu puru is de su Latte Dolce, chi s'agatant a s'ùrtimu postu de sa lista, e oi ant a atobiai is primus de sa classi, est a nai is de su Giugliano. Is segundus de sa lista de sa Torres, invecias, depint giogai in domu de is de su Vis Artena; is de su Murera, invecias, depint arriciri in domu cosa insoru is de sa Nuova Florida. Nudda de fai, po crupa, ancora e sèmpiri de su tialu de Covid, po sa partida tra is de s'Atletico de Uri e is de su Lanusei, chi s'at recuperai bai e circa candu. Custu, duncas, po su chi pertocat sa Sèrie D.

Ariseu merì si funt giogadas puru duas partidas po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza, de importu mannu meda, nc'est de nc'aciungi: in campu funt cabaus is casteddaius de sa Ferrini, chi ant bintu po unu a zeru sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de sa Villacidrese, gràtzias a su gol pesau de Argiolas a su de bintitres minudus de su segundu tempus; nc'est de nai puru chi is de sa Villacicdrese de Biddacidru ant acabbau sa partida cun feti dexi ominis in campu (contras a is undixi de is aversarius), po su cartellineddu arrubiu chi nd'at bodditu Demontis, candu is duas scuadras fiant ancora cravadas (ddi nau diaici) in su zeru a zeru. Is de su Gùspini, invecias, ant arriciu is allenus de su Muristeni, cun is duas scuadras chi si ndi funt pigadas unu puntu e ant serrau sa batalla cun su resultau de unu a unu: is biancus-asullus ant aciapau su gol po primus, gràtzias a sa giogada toga meda de Fangwa, a su de bintunu minudus de su primu tempus, chi si nd'est fuiu concas a sa porta de Fortuna e at scavuau sa bòcia a is pabas de su portieri de domu cun una carvada de pei mancu. A su de corantunu minudus, sèmpiri de su primu tempus, candu mancànt feti cincu minudus a ndi torrai me is spolladroxus, is allenus de su Muristeni abarrant in dexi ominis po crupa de su segundu cartellineddu grogu bodditu de Lampis, chi no est stètiu lèstru a torrai a giogai sa bòccia (in cussa chi, in italianu, si tzerriat "rimessa laterale"), e duncas s'arbitru nci d'at dèpiu bogai a foras de su campu. A su de bintiduus minudus in su segundu tempus, is de su Gùspini aciapant su gol chi ballit po s'unu a unu, cun Fadda chi intzertat unu tiru togu meda e nci spundit sa bòcia asuta de su seti de is paus (est a nai in cussu loghiteddu strintu meda chi nc'est tra su pau e sa traversa de sa porta). Andaus duncas a castiai cumenti funt postas is cosas in sa lista po su chi pertocat s'Ecellenza, cun is casteddaius de sa Ferrini chi ndi artziant, cun is tres puntus aciapaus ariseu, a cincuantanoi, cun unu puntu in mancu de is de s'Ossese e de is de s'Ilva de Sa Maddalena. Ferrini e Ilva tenint, tra is atras cosas una partida ancora de recuperai: is casteddaius si dda ant a depi biri contras a is cuartesus de su Sant'Aleni, chi, nemmancu a ddu fai aposta, depint puru recuperai sa partida contras a is de s'Ilva. Torrendi a is contus de sa lista, is de sa Villcidrese de Biddacidru abarrant frimus a su de dexi postus, cun corantacuatru puntus; is de su Muristeni invecias ndi artziant a cincuantunu puntus, chi ballint po su de ses postus in sa lista; prus tostadas invecias abarrant is cosas po is de su Guspini, chi aguantant a su de cuindixi postus in sa lista is de su Li Punti, cun is duas scuadras chi tenint allogaus, a su mancu po immoi, binticincu puntus in totu e tenint feti duas scuadras a is pabas, est a nai is de su Castiadas e is ùrtimus de sa classi de s'Asseminese. Ariseu s'est giogada puru una partida de importu mannu po su chi pertocat su campionau de Promotzione, po sa Lista B, cun is de su Tortolì chi ant bintu, cun su resultau de duus a zeru, sa partida contras a is de sa Macomerese, gràtzias a is gol de Timpanaro e de Boi. Immoi is ollastrinus tenint feti duus puntus in mancu de is chi tenint is primus de sa classi de sa Tharros, chi currint conca a s'Ecellenza cun corantanoi puntus (contras, duncas, is corantaseti chi tenint is piciocus sighius de mister Piras), candu mancant (feti?) tres partidas a sa fini de su campionau e duncas, iat a podi sucedi ancora de totu. E cun custus fueddus po custa cida puru si saludu e si torru a augurai una PascaManna prena de arrisus, de ciuculati, de pàsiu e, mescamente, de paxi.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022