Salta al contenuto principale
gioventù assemini

Nd'arribbat s'urtimu fini de cida de partidas po su duamilla e bintitres puru

E duncas, nci dda eus fata: seu chistionendi de su fatu, est craru, ca po un antru annu puru seus arrannèscius a si lassai a is pabas siat sa noti de sa cena de su binticuatru, siat su pràngiu e sa cena de su binticincu e siat su pràngiu (e sa cena, po chini teniàt ancora famini, e no parit berus ca unu potzat tenni ancora famini apustis de totu su muntoni de cosa de papapi chi si seus ghetaus in sa brenti in custu ùrtimu fini de cida) de su bintises puru, e duncas, apustis de prus unu mesi de abetu (est a nai, de totus cussas diis passadas a abertai is festas prus drucis chi ddoi funt in s'annu), is tres diis si ndi funt bellas ca bobadas, e apustis, chistionu po mei, a su mancu, mi parit de mi intendi cumenti chi fessi prenu a cucuru de prexu e isperas bonas, ma puru unu pagheddeddu sbuidu, chi cumprendeis su chi si bollu nai: est a nai ca, apustis chi passas meda tempus a atendi una cosa, candu custa cosa (mancai una festa, ma ballit aguali puru po una partida de bòcia de importu mannu meda) nd'arribbat e, peus puru, spaciat e acabbat, intzandus est cumenti chi s'agataus, chi s'intendeus cumenti chi si bengiat a mancai un arrogu de nosu etotu (cumenti a tenni unu stampu in sa brenti); si benit a mancai, mancai feti, unu pentzamentu bonu (a trassa de sa fustinaga chi si manigiat, impari a su bastoni, po fai camminai, andai ainnantis su burricheddu, cumenti narat su dìciu, tra is atras cosas) chi abarrat totu badda badda aranti a is ogus cosa nosta, una promissa de prèxus e de satzadas (po si coxinai sa cosa diaici, chi mi permiteis de giogai a fai unu pagheddeddu su poeta puru e no feti su giornalista, cumenti si narat in sardu puru, chi sighit is chistionis acapiadas a is bocias) ca peròu, cumenti totus is cosas de custu mundu etotu, apustis ca nd'arribbant, spaciant e acabbant puru; e nc'est pagu de prangi o de murrungiai e podeis abarrai segurus de su fatu ca is regulas no ddas apu scritas deu, ma deu potzu feti, e ballit po bosatrus puru, circai de cumprendi cumenti girat sa giostra.

Ma po fortuna nosta ddoi funt a su mancu atras duas diis de festa, de importu mannu cumenti cussas de su Natali etotu, e seus chistionendi de s'ùrtima noti de cena po su duamilla e bintitres, e apustis, cun is primus imbriagheras (e is primus satzadas, puru, chi mai ammanchint!) po su chi pertocat su duamilla e binticuatru. E duncas, a fai beni is contus, castiendi su calendàriu, ammancant feti duas diis (ca benint a essi calincuna cosa cumenti a corantotu oras) e s'annu bèciu at a essi bellu ca scarèsciu: mi praxit, a si nai sa beridadi, cusa cosa, custu ritu (si iat a podi tzerriai diaici puru, antzis, fortis su fueddu cratzat mellus puru) de passai de un annu a s'atru mi praxit meda meda meda, fadendi su contu, pruschetotu, de su chi mi potzu arragodai immoi (seu brullendi, si cumprendit?), ca s'annu passau, ca fiat su duamilla e bintiduus, mi ndi fia buscau su tialu de Covid pròpriu su bintiseti de su mesi de Idas (ca torrat giai giai a doxi mesis de oi!, mancu a ddu fai aposta), e duncas, is regulas a s'època chistionant craras: seghendi a crutzu sa chistionis (ca in conca tèngiu una biga de legas novas de ndi bogai aforas e no si bollu fai perdi prus de su tempus chi teneis), seu dèpiu abarrai asolu po sa primu borta in vida mia po sa noti de s'annu nou, ma a si nai sa beridadi no est una cosa chi apu sunfriu prus de su tanti, est a nai ca seu costumau beni, in dì de oi, a mi scroxai unu bellu tanti de oras a solu, chentza nesciuna cumpangia, e feti cun s'agiudu, po nci passai su tempus, de lìbbrus e de musica.
In custa faina deu creu pròpriu de tenni arrexinis antigas e tostadas, fadendi su contu ca nonnu miu (de parti de babbu) passàt oras e oras a solu in s'ortixeddu chi sighiat, giai giai dònnia dì, e babbu miu puru, apustis chi s'est agatau a solu (candu sa bon'anima de mamma mia si nd'est bobada in cielu), at imparau allestru (mancai cun unu pagheddu de daboris a su coru, est craru, e de lagrimas) a si ndi scabulli a solu de totus is oras chi si tocat a si bivi; e si cumprendit: candu ses in bona cumpangia is oras parit ca si ndi bobint, e candu ses a solu is oras parint diaici apicigosas ca parint ca ti ndi iant fintzas podi straciai sa peddi (e custu si ddu scriu, diaici, sèmpiri po custu disigiu, tontu?, chi mi benit, de giogai a fai su poeta, candu scriu is artìculus in sardu. E de su restu, scieis puru ca me is artìculus in sardu mi praxit a mi strollicai unu pagheddeddu de prus de su chi fatzu me is articulus chi scriu in italianu (est a nai giai nudda, antzis, ndi podeis bogai su "giai" e lassai feti su "nudda"), e ddu pigu no feti cumenti un esercìtziu (un esercìtziu a agatai fueddus, fueddus mancai nous, chi mancai no manigiu fatu fatu), ma puru cumenti unu sprèviu (mancai siat trabballu aguali, su chi ndi pesu su giòbia no mi fadiat, de seguru, cumenti su trabballu chi ndi pesu, po nd'arremonai unu, su lùnis).

E difatis sa noba de importu prus mannu chi mi pertocat (diaici incumentzaus a s'incarai, puru, me is chistionis e is legas chi funt acapiadas, prus a strintu, cun su mundu de sa bòcia in Sardìnnia) est ca puru su lùnis chi at a benni (e chi su calendàriu no est contendumì brullas, at a essi su primu de su mesi de Gennàrgiu), aguali a su lunis chi si sesus lassaus a is pabas (e chi fiat, est craru, sa dì de Natali), no ddoi ant a essi partidas de si torrai a contai (chi est su chi fatzu, de su restu, a totu annu, po noi-dexi mesis) e no nc'ant a essi gol e nominis e sangunaus de giogadoris de scriri.

A nai sa beridadi, peròu, sa bòcia no at a abarrai frima, custu est pagu ma seguru, fadendi su contu ca, apustis de duus – tres annus totus atrotoxaus e ghetaus a pari po crupa de su Covid (chi eus giai arremonau, est berus, e chi est ancora totu gira gira, mancai no ballant prus, giai in totu su mundu, e gràtzias a Deus, mi benit de nc'aciungi, puru, is regulas acapiadas a s'assètiu), is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, e duncas, su Cumitau Regionali Sardu, ant pentzau, e ant fatu sa cosa prus toga, a su mancu a parri miu, de imbutiri po beni (cumenti si fait cun su pani e is paninus po su smurzu) de partidas s'annu, fintzas a s'ùrtima dì, e nci funt arrannèscius beni meda, iat a fai a narai custu puru, chi est berus, po incumentzai, ca is de sa Segunda Categoria ant a cabai in campu pròpriu custu fini de cida chi at a lompi: est a nai, po essi prus prètzisus, ca ant a torrai a cabai in campu su sabudu, e podeis abarrai segurus ca eis a ligi totus is contus de sa giorronada, ma pesaus in italianu, me in su giàssu cosa nosta, giai de sa dì avatu etotu.

E duncas, immoi chi nci seus, andaus puru a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me is otu listas (partendi de sa Lista A e fintzas a arribbai a sa Lista G), e seus chistionendi, est craru, de is de sa Segunda Categoria, chi est sa categoria prus pitichinninnia chi sigheus innoi in su giàssu de su Diàriu Sportivu, ma dda sigheus beni (a trassa de is atrus campionaus e de is atras categorias prus mannas e de importu), cun sa passioni chi s'acumpangiat, in custu trabballu, de prus de doxi annus.

E duncas, is de sa Segunda Categoria funt arribbaus a sa de trexi giorronnadas, chi at a essi, de su restu, s'ùrtima po su chi pertocat sa lista de s'andada de is partidas; a castiai su calendàriu nci poneus pagu meda, de su restu, e si benit allestru a cumprendi cumenti ant a andai is cosas po su benidori, est a nai po su duamilla e binticuatru: duncas, nc'ant a essi torra partidas su seti de su mesi de Gennàrgiu (candu is festas ant a essi bellas ca spaciadas e giai giai scarescias puru, apustis de sa dì de sa Befana, chi est cussa chi serrat sa porta, chi mi permiteis de imboddiai sa chistioni diaici), su catodixi, su bintunu e su bintotu, e apustis, po su chi pertocat su mesi de Friàrgiu, nc'ant a essi partidas su cuatru, su dexiotu e su binticincu puru (po is tres domìnigus chi eus a agatai in su mesi prus crutzu de totus); eus a arribbai, apustis (sèmpiri chi su Cielu bollit), a su mesi de martzu puru (chi est, a fai is contus nci poneus diaderus pagu meda, su de tres mesis chi ddoi est aintru de s'annu), cun is partidas chi s'ant a giogai su tres, su dexi, su dexesseti e su binticuatru.

Is de sa Segunda Categoria no ant a cabai in campu po su trinta de su mesi de martzu, cumenti ant a fai invècias, e de seguru, is scuadras chi currint po sa Primu Categoria e po sa Promotzioni; su trinta at a essi, tra is atras cosas, su sabudu de Paschixedda, e custu po cumprendi mellus ca, diaderus, sa bòcia cust'annu no s'at a frimai giai nudda (e sa cosa si cumprendit mellus chi pentzaus, mescamente, ca is scuadras de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria ant giogau puru su bintitres de su mesi de Idas, est a nai su sabudu ainnantis de sa PascaManna).

Po su chi pertocas su mesi de Abrili, invècias, is scuadras de sa Segunda Categoria ant a cabai in campu feti po duas bortas: su seti e su catodixi, e is giogus, intzandus, ant a essi bellus ca serraus e spaciaus, mancai nci iant a podi essi a su mancu atras duas partidas (cussas ca in ingresu tzerriaus "play-out", ma est una cosa chi benit a mabi meda a furriai in sardu cun feti unu fueddu) po su chi pertocat is chistionis acapiadas a is scuadras chi nd'ant a depi cabai de categoria, e chi ant a depi giogai po atrus centu e otanta minudus prus de su tanti, ma de custu, est craru, nd'eus a chistionai candu at a arribbai s'ora.

Ma de su restu, si dda imboddiu diaici, mi praxit custa cosa de incumentzai a mi incarai concas a su benidori, e concas a s'annu nou: e de su restu, mi benit de imboddiai sa chistioni diaici, ita funt is festas acapiadas a s'ùrtima e a sa primu dì de s'annu, chi no unu modu po circai de cumprendi, mellus, totu su de bonu (e de malu puru, est craru, ca su bonu chentza de su mabi no podit esistiri!) ca si nd'est arrutu in conca?

E duncas, is festas acapiadas a is primus oras, a sa primu dì de s'annu nou, no funt atru ca un "incumentzai a bisai" totu su chi si podeus (e si depeus, puru?) abertai de s'annu nou, ca seu e abarru cunvintu de su fatu ca custa vida siat, tra is atras cosas, unu bisu, e duncas, tantu ballit a sonnai, a forti, e circai de cumprendi calli funt is cosas, me is vidas nostas etotu, si cumprendit, chi si podint aderetzai mellus e iant a podi andai mellus de su chi mancai sucedit e est sucèdiu.

Ma torraus a is chistionis acapiadas a is giogus, e duncas, fia chistionendi, chi immoi no mi sbàlliu (e no meglu a mi sballiai), de sa Segunda Categoria. In sa Lista A, duncas, a su primu postu ddoi funt is de sa Virtus de Mara Arbarei, cun calincuna cosa cumenti a trintunu puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexi partidas bintas e a una partida chi s'est serrada cun su resultau siddau in paridadi. Is primus de sa lista, duncas, fintzas a immoi, in custas primas doxi bessidas, ndi funt arrutus feti una borta, in domu de is de La Pineta de Sìnnia, in sa partida chi s'est giogada su dexi de su mesi de Idas, est a nai dexiotu diis fait. A su segundu postu ddoi funt is de s'Arixi Santa Lucia, chi funt s'assòtziu de una biddixedda pitichinninnia meda (deu creu chi siat una de is scuadras chi pertocat una de is biddas prus piticas, tra totus cussas chi ddoi funt in su mundu de sa Segunda Categoria), ma chi funt fadendi ispantus mannus, po su chi pertocatis giogus e is resultaus, cun binticincu puntus allogaus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a otu partidas bintas e una partida chi s'est serrada cun su resultau in paridadi. Prexu mannu in domu de is de su Sàrdara puru, binticuatru puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a otu partidas bintas; is biancus-asullus no ant mai, a su mancu fintzas a immoi, serrau una partida cun su resultau in paridadi, ma ndi funt arrutus (est a nai, mellus, chi ant pèrdiu) po calincuna cosa cumenti a cuatru bortas, a su mancu fintzas a oi. Serraus, a su mancu po su chi pertocat sa Lista A, cun is de s'Atletico de Seddori, chi s'agatant, a su mancu in dì de oi, a su de cuatru postus in sa lista, cun bintiduus puntus in buciaca, chi funt giai noi in mancu de is chi tenint is primus de sa lista de sa Virtus de Mara Arbarei (e chi, tra is atras cosas, eus giai arremonau ainnantis, est craru).

E immoi chi nci seus, andaus a castiai, puru, cumenti funt cuncodradas is cosas po sa giorronada chi at a beni, partendi, pròpriu, mi parit craru, de is de sa Virtus de Mara Arbarei, chi ant a depi andai a giogai in domu de is de su Sardara: tra is duas scuadras ddoi funt, badda badda, feti seti puntus, e si cumprendit beni, fadendi is contus, cantu iant a podi essi de importu is tres puntus chi ant a cassai cussus chi ant a binci sa partida: est a nai ca chi depessint binci is de sa Virtus de Mara Arbarei, si iant a podi agatai cun dexi puntus in prus de is aversàrius; chi depessint binci is meris de domu de is de su Sardara, invecias, is giogus po sa cursa concas a su primu postu si iant a podi torrai a oberri (cumenti si narat), fadendi su contu ca is de su Sardara ndi iant a podi artziai a feti tres puntus de su primu iscaleri de sa lista. Chi is de sa Virtus de Mara Arbarei no depessint binci, is de su Arixi Santa Lucia iant a podi tenni sa possibbilidadi de incrutzai su tretu chi ddoi est in mesu a is duas scuadras (e chi est de ses puntixeddus feti), ma po primu cosa is segundus de sa lista ant a depi binci in domu de is de s'Havana de Santu 'Asili 'e Monti, chi s'agatant, in dì de oi, me is partis prus bàscias de sa lista, cun doxi puntus in buciaca e feti tres scuadras a is pabas, ma cun is de sa Burcerese (sa scuadra de Brucei, si cumprendit beni, ma deu seu innoi po fai su trabballu miu, chi est cussu, tra is atras cosas, de si nd'arregodai su chi, mancai, bosatrus no si nd'arragodais.
E ddu nau cun unu mesu arrisixeddu in sa cara.

Po su chi pertocat sa Lista B, invecias, a su primu postu ddoi funt is de su Pula, cun bintiseti puntus in totu allogaus in buciaca, chi ndi funt lòmpius, arribbaus, mellus, gràtzias a otu partidas bintas e tres partidas chi ant serrau cun su resultau frimu, e siddau (cumenti si narat in bidda mia etotu), in paridadi. Is de su Pula, de su restu (a acabbai de fai is contus nci poneus pagu meda, e si cumprendit!) ant pèrdiu, fintzas a immoi, in custas doxi bessidas, feti una borta: in domu cosa insoru etotu, fiat su bintinoi de su mesi de Ladàmini, in s'ùrtima bessida de su de dexi mesis de s'annu, contras a is de su Silìcua, chi in dì de oi tenint (immoi chi nci seus andaus a castiai cumenti funt andendi is cosas po is campidanesus puru) feti (cumenti si narat) doxi puntus, chi funt cuindixi in mancu de is chi tenint is de su Pula, e custu serbit a s'arragodai ca in su mundu de sa bòcia podit sucedi de totu, est a nai ca una scuadra, mancai sa prus forti de sa lista, arriscat de nci lassai is pinnas (cumenti si narat in italianu), o de ci sbati is barras (cumenti si narat, mellus, in sardu), contras a totus is scuadras chi currint in su campionau, mancai puru contras de cussas chi parint prus debilis, o, chi si sonat mellus, prus pagu fortis de is scuadras prus mannas. A su primu postu de sa lista, e sèmpiri cun bintiseti puntus in buciaca, si cumprendit, ddoi funt is de su Domunoas, chi ant bintu noi partidas, una in prus de cussas chi ant bintu is de su Pula, chi eus arremonau pròpriu immubagora, po manigiai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu in bidda mia, ma nd'ant pèrdiu tres, est a nai, duas in prus de cussas chi ant pèrdiu Zucca e is cumpàngius cosa sua. Is de su Domunoas, iat a podi essi una cosa chi iat a podi fai unu pagheddeddu de ispantu (ma mancu meda!) no ant mai serrau una partida cun su resultau in paridadi.

A su de tres postus in sa lista agataus invècias is de su Santadi chi, a nai sa beridadi, eus agatau a su primu postu po una bella pariga de giorronadas, fadendi su contu chi ant bintu po otu bortas e feti po duas bortas ant serrau sa partida cun su resultau de paridadi; is de su Santadi (tocat a nai custu puru, po essi prus pretzisus ancora) ant pèrdiu feti po duas bortas: sa primu surra nd'est arribbada in sa partida contras a is casteddaius de su Club San Paolo, cun su resultau de tres a unu po is meris de domu, in sa de cuatru bessidas de s'annu, chi fiat su bintiduus de su mesi de Ladàmini. Apustis de nd'essi arrutus sa dì, is de su Santadi ant pigau un'antra bella surra (cun su resultau tundu tundu tundu de cincu a zeru, e si cumprendit beni ca no est stètia una giorronada bona po Trogu e is atrus cumpàngius cosa sua) in domu de is de su Cabuderra. Apustis de cussa partida nd'est arribbau su duus a duus arregotu, in domu cosa insoru (e duncas sèmpiri in su campu comunali chi ddoi tenint in Santadi etotu, est craru mi parit) contras a is pirresus de sa Jupiter, chi in dì de oi tenint calincuna cosa cumenti a undixi puntus in mancu de is chi tenint is de su Santadi, po torrai a sa chistioni, a sa lega chi balliat po sa Lista A, e po sighiri, duncas, cun sa chistioni acapiada a su fatu ca una scuadra manna e forti ndi podit sèmpiri arrui contras a una scuadra prus pitichedda.

Is de su Cabuderra, de su restu, chi eus arremonau pròpriu immoi, s'agatant a su de cuatru postus in sa lista, cun binticincu puntus in totu, allogaus in buciaca gràtzias a seti partidas bintas e cuatru partidas chi si funt serradas in paridadi e duncas ballint, a fai is contus seis bonus bosatrus puru, po atrus cuatru puntixeddus. Is de su Cabuderra, de su restu, ant pèrdiu feti una borta, a su mancu po sa primu parti de custu campionau, est a nai contras a is de Domunoas, cun su resultau de cuatru a duus, tra is atras cosas.
E duncas, a su de cincu postus agataus is asseminesus de sa Gioventù Sportiva (diaici si tzerriat s'assòtziu), chi funt fadendi unu trabballu mannu e de importu, fadendi su contu chi tenint bintiduus puntus allogaus a su callenti, cun ses partidas bintas e cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, cun feti duas partidas pèrdias. A su de ses postus in sa lista ddoi funt is de sa Decimo 07, sa scuadra de Deximumannu, si cumprendit beni, ca est sighida de Gianpaolu Grudina, chi est stètiu unu portieri forti meda, me is annus passaus, e chi fiat arribbau a giogai puru in Sèrie A e in Sèrie B, tra is atras centumila cosas chi at fatu in sa carrièra cosa sua.

Duncas, is deximesus ant acutu a binci, fintzas a immoi, est craru, calincuna cosa cumenti a seti partidas (in doxi bessidas), ca no funt pagus de seguru, e depeus fai su contu ca me is primus cincu giorronadas is deximesus fiant currendi a forti meda, ma apustis ndi funt arribbaus puru is daboris e is strobbus, ca sa fida, si sciit beni, e su giogu de sa bòcia puru, e mescamente, no est feti una chistioni de prexus, ma arribbant puru is periodus unu pagheddeddu prus marigosus, e tocat a s'arramangai is manigas, cumenti si narat (cumenti si narat in italianu e, de su restu, in sardu puru), po ndi bessiri aforas de is dannus. E eus a biri chi is de sa Decimo 07 ant a arrannesci a si ndi scabulli e a si lassai is dannus a is pabas.

Eus a biri, duncas, cumenti si narat po totu su chi pertocat su benidori.

E immoi chi seu lòmpiu a sa Lista B, nc'est puru una nova chi pertocat su mercau (e mescamente su mercau de is de su Santadi, chi eus arremonau pròpriu immubagora). E duncas: no sciu chi si nd'arregodais sa chistioni chi eus pigau pròpriu una de custas ùrtimas cidas passadas, e duncas de cumenti su dinai nd'est arribbau puru me is campionaus de bòcia prus piticheddus, cumenti cussu de sa Segunda Categoria etotu. E duncas, torraus a incumentzai cun sa chistioni: in s'istadi totus is assòtzius trabballant (e currint, is unus contras a is atrus) po circai de ndi pesai una rosa chi potzat essi forti e bona, poita, si cumprendit beni, su de binci is partidas, e is campionaus, praxit unu pagheddeddu a totus, cumenti fait prexei, a is scuadras chi ndi artziant, friscas friscas, de una categoria a s'atra prus manna, a ndi cassai sa sarvesa.

E duncas, cumenti eus narau me is cidas passadas etotu, ddoi funt duus modus, mescamente, po cuncodrai una rosa forti: sa primu est cussa de spendi una barca manna de dinai po circai de cunvinci is giogadoris prus àbbilis chi ddoi funt in dì de oi in Sardìnnia a giogai in s'assòtziu, in sa scuadra cosa tua, e duncas, po cunvinci is giogadoris a brintai a fai parti de sa rosa cosa tua serbint cropus, surras de centu eurus, ca funt comentecasiat pagu meda, fadendi su contu de sa barca de miliardus chi serbint po circai de comperai, a trassa de is tamatigas a su mercau, is giogadoris, is grandus campionis, a ddu nai mellus, de sa Sèrie A.

Su segundu modu chi un assòtziu tenit de ndi pesai una rosa forti est cussa de fai crèsciri is giogadoris de sa Primu Scuadra in domu, in sa pipiniera, cumenti si tzerriat in sardu, ma de seguru, sighendi custa bia, serbit meda prus trabballu e tempus, de su chi serbit a comperai unu giogadori giai mannu, e fatu, e cun un unu bellu bagàgliu de esperièntzia a is pabas. E duncas, torraus a nosu, me is ùrtimas cidas pròpriu is de su Santadi funt arrannèscius a aciapai s'acòrdiu cun Samuele Curreli, chi est, a fai is contus nci poneus pagu, unu de is atacantis cun s'esperièntzia prus manna tra totus cussus chi ddoi funt in s'isula in dì de oi: Curreli me is ùrtimus duus annus fiat gioghendi impari a is de su Perdaxus (cumenti si scriit in sardu), chi est una biddixedda chi s'agatat in sa provìncia de su Sud de sa Sardìnnia (cumenti dda tzerriant e cumenti dda tzerriaus nosu puru, est craru) e impari pròpriu a is de su Perdaxus at fatu una biga manna de gol e at agiudau sa scuadra e, duncas, is cumpàngius cosa insoru, a binci su campionau de s'annu passau (s'agatànt in Segunda Categoria) e a nci artziai in Primu Categoria.

Ma me is ùrtimas cidas de su mesi de Donniasantu, peròu (ddu scieis beni, de su restu, cumenti andant is cosas in sa vida e in su mundu de su càlciu puru: oi seus impari, cras no prus!), cumenti s'est torrau a oberri su mercau (cussa chi tzerriaus fentana de s'ierru de su mercau, po dda distìnghiri de sa fentana de su mercau chi s'oberrit in s'istadi, apustis ca sa stagioni acabbat), Samuele Curreli at lassau sa scuadra de su Perdaxus po andai a agiudai is de su Sant'Aleni de Cuartu, chi currint in su campionau de s'Ecellenza, e chi est unu de is prus mannus, chi no su prus mannu de totus, tra cussus chi si giogant in Sardìnnia.

Ma calincuna cosa depit essi andada a trota (in sa vida ddoi est sèmpiri calincuna cosa chi podit andai a trota, e custu ballit po totus is fainas de sa vida, e duncas, ballit po su mundu de sa bòcia puru), fadendi su contu, mescamente, ca is de su Sant'Aleni, e pròpriu me is cidas passadas, ant segau s'acàpiu chi teniant cun s'allenadori cosa insoru, e depint ai murigau is cartas po su chi pertocat sa rosa puru, chi est berus ca, nemmancu apustis de unu mesi, Samuele Curreli at cambiau torra scuadra e a custu giru dda at acabbada a giogai impari, pròpriu, a is de su Santadi, ca immoi tenint un atacu, diaici si tzerriat, ca fait a timi meda, fadendi su contu chi s'allenadori de sa scuadra podit fai su contu apitzus de Federico Trogu, unu giogadori chi est nàsciu in su milli e noicentus otantaduus (est a nai ca su dexennoi de su mesi de Maju de cust'annu at fatu, est arribbau a corantunu annus), e chi in custas primus doxi bessidas est stètiu bonu a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cuindixi gol (e no funt pagus de seguru, poita, a fai is contus seis àbbilis bosatrus puru, seu cunvintu e seu seguru), chi bessint calincuna cosa cumenti a prus de unu gol a partida, a bessida.

E custu mi fait benni in conca duas cosas: sa primu est ca sa passioni po su giogu de sa bòcia (ma sa chistioni ballit po totus is passionis chi is ominis, e is feminas puru, est craru, tenint e sighint in custa vida, ca candu aciapas una cosa chi ti praxit, e ti speddiat, intzandus, cumenti si narat, no ti ndi iast a prandi mai, ballit po una faina, po unu trabballu, po s'arti, po is giogus e, fortzis fortzis, po nc'aciungi unu pagheddeddu de filosofia puru, mancai unu stìddiu, mancai unu tzicheddu, est una cosa chi ballit po s'amori puru...) est maba a morri, est a nai ca, cumenti podeis cumprendi a solus, ddoi funt giogadoris chi sighint a curri avatu de sa bòcia a coranta annus e prus.

Sa segunda est ca candu unu giogadori est forti, abarrat forti mancai su tempus chi passat. Ma a bortas, su de tenni unu giogadori forti no bastat po binci is partidas, po binci totus is partidas chi giogas, po ddu nai mellus, fadendi su contu ca, cumenti eus giai nau, is de su Santadi nd'ant pèrdiu duas, e nd'ant serrau atras duas cun su resultau in paridadi. E duncas, po provai a binci custu campionau (est a nai, po primu cosa, po torrai a ndi cassai is primus de sa classi de su Pula e de su Domunoas, chi tenint feti unu puntixeddu in prus, cumenti s'apu arremonau giai ainnantis), is de su Santadi ant agatau s'acòrdiu cun Samuele Curreli puru, chi at giai aciapau su primu gol cun sa scuadra nova cosa sua, nemmancu a ddu fai aposta, contras a is deximesus de sa Decimo 07, cun sa isfida chi s'est serrada cun su resultau de ses a unu (a trassa de partida de tennis, cumenti si tzerriat su sport chi si giogat cun bòcias pitichinninnias, a cabori grogu, e cun cussas chi, furriendi e pruschetotu furendindi su fueddu de s'italianu, estus a podi tzerriai rachetas).

Samuele Curreli, de su restu, chi est nàsciu in su milli e noicentus otantotu, iat tentu modu de ndi cassai unu gol puru in una de is partidas chi at acutu a giogai impari a is cuartesus de su Sant'Aleni, e mescamente in sa isfida ca is biancus-birdis ant giogau, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Bosa, cun su resultau de tres a tres.

De custa chistioni nd'apu arraxonau, puru, cun un amigu mannu e stimau chi ancora tèngiu e chi mi est abarrau a su costau in totus custus annus, e chi, me is ùrtimas stagionis, est stètiu, tra is atras cosas, su capitanu de is de sa Decimo 07, apustis de essi giogau in cussa scuadra po annus e annus e annus (chentza nemmancu ndi sartai unu, e chentza nemmancu pentzai a sa possibbilidadi de cambiai camisedda, cumenti si narat e cumenti sucedit fatu fatu tra is giogadoris etotu): «Su dinai in su mundu de sa bòcia nc'est sèmpiri stètiu — m'at contau —, fortzis in sa Segunda Categoria no festus costumaus a intendi de totu custu tanti de arriabis chi ddoi funt badda badda e, a nai sa beridadi, in una categoria diaici pitichinninnia fortzis sa cosa fait, giai giai, arriri».

E deu ddi apu pròpriu domandau, fadendi su contu ca scriu de bòcias e de resultaus e no apu mai giogau, in totu sa vida cosa mia, in una scuadra de càlciu, ma feti in sa bia, impari a is amigus cosa mia etotu: — e cummenti mai, segundu tui, sucedint custas cosas?

Su motivu, de su restu, si cumprendit allestru: podit capitai e capitat, difatis, ca un assòtziu s'agatit cun unu bellu muntoneddu de getonis de spendi (cun getonis seu chistionendi de dinai, chi no eis cumprèndiu sa brulla) e duncas, no nci iat a essi nudda de mabi chi unu spendit su dinai chi arrannescit a ndi scabulli po arrefortzai sa rosa, ma fadendi diaici, a is ogus de is aversàrius, a su mancu, est cumenti chi tui iast a bolli binci po s'ammarolla. E duncas, no podeus fai atru ca abertai (e s'ùnica cosa chi si podit fai cun su benidori, cun is tempus chi nd'ant a arribbai, duncas) po biri cumenti ant a andai is cosas.
E bai e circa, immoi, calli at a essi sa scuadra chi nd'at a cassai su primu postu in sa Lista B, ma de seguru si eus a fai a sciri.

Apustis de essi narau totu custu, andaus a castiai cumenti funt postas is cosas in sa Lista C, chi est cussa, de su restu, chi pertocat feti (e totus) is scuadras ollàstrinas: a su primu postu de sa lista agataus, duncas, is de su Triei (chi est una biddixedda chi fait, prus o mancu, calincuna cosa cumenti a milli animas), cun trintatres puntus in totu giai allogaus a su callenti in buciaca, e chi ndi funt lòmpius gràtzias a undixi partidas bintas, ca no funt pagus de seguru, apitzus de doxi bessidas in totu, e custu bollit nai ca ant pèrdiu feti una borta, a sa segunda bessida de s'annu, fiat s'otu de su mesi de Ladàmini, in domu de is de su Scalepranu, cun su resultau de duus a unu, ma de cussa borta no ndi funt prus arrutus.
A su segundu postu de sa lista, cun bintinoi puntus allogaus in buciaca, agataus is de su Tertenia, cun is arrùbius – biancus chi nd'ant cassau, fintzas a oi a su mancu, noi partidas bintas e duus puntixeddus gràtzias a duas partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is de su Tertenia, de su restu, ant pèrdiu po feti una borta. A su de tres postus in sa lista agataus is de sa Bariese, una de is duus assòtzius chi nd'ant pesau in Barì (s'atra est su Barisardo, po essi pretzisus, chi currit in su campionau de s'Ecellenza), cun bintiseti puntus in totu, chi nd'arribbant apustis de noi partidas bintas; is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt feti tres. Su pròpriu tanti de puntus po is de su Scalepranu, chi apu arremonau ainnantis: est a nai bintiseti puntus in buciaca, e noi partidas bintas e tres partidas pèrdias. Custu po su chi pertocat is primus cuatru scuadras de sa lista, fadendi su contu, mescamente, ca is de s'Atleticu de Lotzorai (chi mancai siat una bidda chi fait duamilla cristianus, o calincuna cosa diaici, tenit duus assòtzius de bòcia, chi currint, totu e duus, in su campionau de sa Segunda Categoria) tenint in dì de oi feti binti puntus allogaus in buciaca, est a nai (a fai is contus sigheus a nci ponni pagu meda) trexi in mancu de is chi tenint is primus de sa lista.

Andaus a castiai, duncas, ita totu nc'at a essi, de bellu, in sa giorronada chi s'at a giogai pròpriu in custu fini de cida, e sèmpiri po su chi pertocat sa Lista C: sa isfida de importu prus mannu at a essi cussa, mancu a ddu fai aposta, tra is de su Triei e is de su Tertenia, e si cumprendit beni, cantu potzant essi grais is puntus chi ddoi funt totu badda badda: chi is de su Triei depessint arrannesci a binci, difatis, si iant a agatai cun calincuna cosa cumenti a seti puntus in prus de is biancus-arrùbius de su Tertenia; chi invecias depessint binci pròpriu is allenus, intzandus is duas scuadras si iant a agatai giai giai apicigadas, est a nai trintatres puntus contras a trintaduus. Chi invècias is duas scuadras depessint serrai sa partida, a sa fini de is noranta minudus de giogu, cun su resultau siddau in paridadi, intzandus in sa lista iat a cambiai pagu e nudda, ma is de sa Bariese, duncas, in unu modu o in un antru, iant a podi arresigai (ddi nau diaici, isperendi ca si cumprendat su chi bollu nai) calincunu puntixeddu a cussas scuadras chi guidant sa lista. Ma is de sa Bariese ant a depi pentzai a fai beni su trabballu cosa insoru in sa partida contras a is meris de domu de su Lotzorai, chi s'agatant in dì de oi a s'ùrtimu postu de sa lista, a solus a solus, cun unu puntixeddu feti allogau in buciaca, e chi nd'est arribbau gràtzias a su duus a duus chi nd'est bessiu aforas in sa isfida chi s'est giogada, a sa segunda giorronada de su campionau, (est a nai sa de s'otu de su mesi de Ladàmini), contras a is de su Perdasdefogu, cun su resultau de duus a duus.

E serraus custa lega puru, immoi chi nci seus, cun is de su Scalepranu, chi si dda ant a depi biri contras a is de s'Ilbono, chi in dì de oi tenint feti sexi puntus, est a nai undixi in mancu de is chi tenint is aversàrius.

E apustis de essi arribbaus a custu puntu de totus is chistionis chi nd'apu bogau aforas po custa cida puru (e, diaderus, cumenti si arrapitu fatu fatu, no sciu mai, ainnantis de mi ponni a scriri, calli at a essi s'arrastu chi apa a sighiri, po manigiai unu fueddu chi apu intèndiu sèmpiri nai a sa bon'anima de mamma mia), mi nd'acatu ca no tèngiu prus logu (est a nai ca est bellu ca spaciau) e nemmancu prus su tempus, a su mancu po oi (spaciat puru cussu, si cumprendit!!!), po abarrai a si contai totus is cosas chi tèngiu ancora, badda badda, in conca, e chi mancai, chi su Cielu at a bolli custu beni po mei (e auguru custu beni a bosatrus putu), apa a arrannèsci a scriri sa cida chi at a benni, e sèmpiri de giòbia, po s'artìculu in sardu.

Si imprassu e si auguru unu incumintzu de annu bonu e druci.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
Seconda Categoria