Salta al contenuto principale
ossese esultanza

Nudda spàssiu po is de s'Ecellenza: ndi sartat sa giorronada de partidas po crupa de su Covid; in sa rosa de s'Ossese ddoi funt una pariga de giogadoris apuntoraus

Incumentzu s'articulu chi ballit po sa primu cida de su mesi de Maju (e mancu mali chi nd'est arribbau!, mi megu a solu a solu) crarendi sùbbitu una chistioni: me is articulus chi ant a bessiri me is tres mesis de s'istadi (seu chistionendi de is chi ndi pesu in su sardu campidanesu chi si fueddat in Bidd'eSorris e duncas in su Campidanu de Mesu), si ddu promitu giai de immoi, nc'ant a essi pagu stròllichiminis (est a nai: gia nudda!); eis agatai, duncas, articulus prenus fintzas a cucuru de nobas apitzus a su mundu de is diletantis sardus e, pruschetotu, apitzus de is scuadras chi ant bintu is giogus, est a nai, is campionaus, in sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus. Ita si ddu nau, si ddu arrepitu a fai, duncas: candu curris in unu campionau, ddu fais, de seguru, po su spàssiu (mescamente chi ses unu diletanti, est a nai unu chi cabat in campu no po si ponni su dinai in buciaca, e duncas, pròpriu po custu motivu, no est unu giogadori professoneri), ma s'afroddiu prus mannu est cussu (est a nai: nd'arribbat) de si dda batallai, de si dda gherrai cun totus is atras (ddi nau diaici) scuadras: nc'est chi currit po sa sarvesa, o po ndi pesai una stagioni chenza tropus trumentus e pentzamentus lègius, e nc'est, est craru, chini currit puru po serrai su campionau cun su primu postu de sa lista in buciaca e duncas, po ndi cassai s'artziada in sa categoria prus arta. Pròpriu po custu, est pagu ma seguru, eus a contai totus is istorias de is scuadras, de s'Ecellenza fintzas a nd'arribbai a is otu listas de sa Segunda Categoria: dònnia cida eus a fai logu a un assòtziu diversu, e custu trabballu at a andai ainnantis po calincuna cosa cumenti a sexi-dexiotu cidas, chi apu fatu beni is contus. De seguru, si ddu torru a arrapiti, no nc'at a essi mancu unu mesu stròllichimini (de su restu, mi connosceis e scieis ita totu potu dònnia cida, badda badda in conca...), ma feti resultaus de partidas e contixeddus chi pertocant sa bòcia; cun is fueddus de is allenadoris (s'allenadori est su chi sciit, mellus de totus is atrus, cumenti funt andadas is cosas aintru de sa rosa e de su spolladroxu, poita podit trabballai cun is giogadoris giai dònnia dònnia dì, po calincuna cosa cumenti a noi mesis) chi s'ant a acumpangiai a sa scoberta de totus is scuadras prus fortis, est a nai de totus is scuadras chi nd'ant pesau is cosas prus togas. Eus a chistionai, duncas, de is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, chi ant bintu, giai de diora, a nai sa beridadi, su campionau de sa Promotzione po su chi pertocat sa Lista A; eus a chistionai de is grogus-arrubius de su Calanzanos, chi funt arrannescius a si lassai a is pabas is de su Tèmpiu e is de s'Usinese de Usini, tra is atras; eus a chistionai, po su chi pertiocat sa Primu Categoria, de is carlofortinus de sa Verde Isola de su presidenti Buzzo; eus a chistionai de is de sa Frantziscu Bellu de Terraba e de una de is scuadras prus forti chi nd'ant pesau cust'annu, est a nai su Barisardo de Barì de su presidenti Ibba e de s'allenadori Cavasin, chi ant fatu una cursa a foras de conca (chi si dda potzu ponni diaici), est a nai toga meda, cun binti puntus in prus de is chi tenint is de su Tuttavista de Gartellì, chi funt arribaus po segundus. Eus a chistionai, duncas, de is arrubius-nieddus de is de s'Abbasanta, chi ant bìntu su campionau gràtzias a is gol pesaus, tra is atrus, de Maureddu Calvia e funt stètius bonus a bati is de s'Atletico de Bono e is de su Santu Nicola de Otieri; po su chi pertocat sa Lista E, invecias, eus a chistionai de is de su Sènnaru, sighius de mister Nieddu. In prus, nc'ant a essi una biga manna de chistionis acapiadas a is otu listas de sa Segunda Categoria, partendi de sa Lista A, chi est cussa pesada cun totus is scuadras de sa zona de Casteddu, cun is de s'Azzurra de Pauli chi ant cassau s'artziada in Primu Categoria, passendi, po su chi pertocat sa Lista B, e duncas, po fortza, de is de su Deximeputzu, cun mister Riccardo Mennella chi at fatu unu trabballu bonu meda; po su chi pertocat sa Lista C eus a chistionai de un assotziu nasciu de pagu, in su duamilla e dexiotu, ma chi at giai cassau sa promotzioni in Primu Categoria: seu chistionendi, duncas, de is de sa Virtus de Futei. Po su chi pertocat sa Lista D, invecias, chi est cussa chi est stètia pesada cun totus is scuadras ollastrinas, nc'ant a essi is fueddus de Daniele Salerno, s'allenadori de sa Castor de Tortolì, cun is arrubius chi funt arrannèscius a si lassai a is pabas is de su Perdasdefogu, in una batalla chi at regalau, a totus is tifosus, ispantus a fuiadura, cumenti si narat, fintzas a s'ùrtimu segundu.

Po s'articulu de oi, peròu, m'iat a praxi, duncas a nci stichiri feti una pariga (si ddu promitu) de stròllichiminis, po circai de ndi cassai s'atentzioni puru de is chi, mancai, no funt pròpriu aintru a su mundu de sa bòcia e chi mancai, tenint prexei (est a nai, mellus: tenit agradessu,cumenti si narat) a ligi, in sardu, calincunu contixeddu chi pertocat puru atras chistionis de sa vida, poita mancai su mundu de sa bòcia siat sa cosa de importu prus mannu po nosu de su giassu de su DiarioSportivo, est craru chi unu, mancai, no podit bivi feti pentzendi a is bòcias. E duncas, apustis de duus annus totus ghetaus a pari (si narat diaici in bidda, a su mancu) po crupa de su tialu de Covid e po crupa de su spaniamentu de sa mobadia, parit ca is cosas funt andendi mellus: pròpriu me is diis passadas, est a nai sa primu dì de su mesi de Maju, is casteddaius ant pòtziu fai torra sa festa po Sant'Efis, cun totu sa processioni (e is ominis e is feminas bistius cun is costumus,is bistimentas sardas antigas) e fintzas is baddus in tundu in pratza; una cosa toga e druci meda, chi parit chi is pentzamentus lègius siant sparèssius diaici cumenti ndi fiant arribbaus; e ta cosa bella e druci, po su coru e sa conca e is ogus, torrai a biri is cristianus chentza carotedda in su nuncu, est a nai, chi est una cosa bella su de si podi torrai a castiai in faci. Sa primu dì de su mesi de Maju, nc'aciungu custu puru (isperendi chi calincunu no tengiat tropu cosa de nai po is stròllichiminis), nc'est stètia puru, torra apustis de duus annus, sa festa po Sant'Arega, in Deximumannu, chi est una de is prus mannas e de importu innoi in su Campidanu de Mesu.
Duncas, parit pròpriu chi su mundu siat incumentzendi a si ndi scidai, torra, apustis de unu sonnu malu meda (si narat: carrigadore), e a nai sa beridadi deu fia unu de is chi crediànt chi no nci iant essi stètias prus festas, ancora po unu bellu pagheddu, ma cun s'istadi chi est arribbendindi (mancant feti calincuna cosa cumenti a cincuanta diis, prus o mancu) is timorias acapiadas a s'influèntzia funt, dì po dì, sèmpiri prus pagu.

A nai sa beridadi, aici mi torru a acapiai a is chistionis de sa bòcia e duncas de is campionaus, mancai sa genti siat torrendi a fai festa (apu ligiu chi, in su Bastione de Casteddu, pròpriu domìnigu passau, nd'ant pesau una discoteca in logu obertu, ddi nau diaici, cun una biga de piciocheddus e de piciocheddas chi ant fatu totu sa noti baddendi e tzerriendi e spàssiendusì, e mi parit giustu puru, apustis de totu cussu chi eus dèpiu bivi e, mescamente, ant dèpiu bivi is prus giòvunus in custus duus anus de assètius e de brivasciones) is cosas po su campionau de s'Ecellenza no funt andendi diaici beni cumenti estus a podi pentzai, est a nai chi sa giorronada chi si depiàt giogai pròpriu sa cida passada nd'est sartada, cun is de s'Ossese, (chi iant giogau, una pariga de oras ainnantis, sa partida chi balliàt po sa torrada de sa semifinali de sa Copa Italia Natzionali), chi si funt agataus (ddi naraus diaici) una pariga de giogadoris,aitru de sa rosa cosa insoru, cun su Covid e duncas ant domandau a su Comitau Regionali de ndi sciusciai sa partida contras a is de su Taloro de Gavoi. Fadendi su contu chi is de s'Ossese s'agatant, in dì de oi a su mancu, a su segundu postu de sa lista (cun sessantases puntus, tres prus pagu de is chi tenint is de s'Ilva de Sa Maddalena), e is de su Taloro sighint, cun sessantatres puntus, a su de tres postus in sa lista (impari, a is atras cosas, a is caseddaius de sa Ferrini), is de su Cunsillu Diretivu de su Cumitau Regionali ant decìdiu de spostai sa giorronada intera de partidas a domìnigu chi benit (deu bollat! Cumenti naràt sèmpiri su professori cosa mia de Filosofia Antiga a s'universidadi), chi at a essi su de s'otu de su mesi de Maju, cun s'ùrtima giorronada (sa de dexiaseti bessidas) chi s'at a giogai su cuindixi de Maju. Cun custus strobus (chi pròpriu no nci boliànt), s'arriscu est cussu de ndi depi sciusciai puru is partidas chi tzerriaus, a sa moda ingresa, de is play-off, chi funt, po si ddu fai cumprendi mellus, is partidas chi si giogant tra totus is scuadras, de totu Italia, chi arribbant a su de duus postus in sa lista. Tocat a arregodai puru chi is partidas tra is segundas funt stètia torra aciuntas una pariga de diis ainnantis de su Nadale (su bintitres de su mesi de Idas, po essi pretzisus), poita, a nai sa beridadi, is Cumitaus Regionalis, candu nd'iant pesau is listas e is calendarius de partidas, iant prefèrriu abarrai chentza is partidas tra segundas, po una chistioni de tempus, est craru. Ma ddu scieis cumenti andant is cosas, no? E duncas totus is scuadras iant artziau sa boxi (ddu nau diaici, tanti si cumprendit su chi bollu nai), domandendi a su presidenti Gianni Cadoni de tenni sa possibbilidadi de si giogai s'artziada in Sèrie D cun cussus chi podeus tzerriai "sparegius", furendindi su fueddu de s'italianu. Duncas, in su comunicau chi ndi fiat bessiu su bintitres de su mesi de Idas, is de su Cumitau nc'iant postu puru is datas po is partidas: in unu primu tempus, duncas, si depiànt giogai s'unu de su mesi de Maju (po su chi pertocat is semifinalis) e s'otu de Maju (po su chi pertocat sa finali), ma giai po su fatu chi is giogus, apustis de is festas de Nadale, funt torraus a incumentzai cun calincuna cosa cumenti a trinta diis de istentonzu, is cosas si fiant ponendi mabi meda. Duncas, su de essi sartau sa giorronada de sa cida passada, cumenti s'apu contau, no at agiudau a aderetzai is cosas, antzi, ddas at trobedaddas ancora de prus. Is de su Cumitau, de su restu, fiant stètius crarus: «Cumenti eus scerau de fai, a s'incumentzu de sa stagioni noba — si ligit in su comunicau —, chi est cussa chi pertocat su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus, chi su spaniamentu de su virus depessit donai atrus strobus po is giogus de su campionau, no nc'iat essi nudda de atru de fai chi ndi sciusciai is partidas tra segundas (is chi tzerriaus play-off)». Diaici, duncas, totus is scuadras chi ant a serrai su campionau a su segundu postu in sa lista ant a brintai in una lista chi at a balli po su chi tzerriant, in italianu, "ripescaggi"; est a nai totus is scuadras chi ndi podint artziai in Sèrie D, e chi andant a preni is stampus (chi nci depessint essi) lassaus sbuidus de is atrus assòtzius chi, mancai, arrafudant de si iscriti a su campionau. In unu comunicau chi nd'est bessiu su ses de su mesi de Abrili, peròu, is de su Cumitau iant fatu sciri chi fiant pentzendi a atras duas datas po ndi pesai is partidas tra segundas: su bintinoi de su mesi de Maju e su cincu de su mesi de Làmpadas, custu po su chi pertocat is partidas de sa semifinali. Custu bollit nai chi is catodixi scuadras finalistas iant a podi giogai is partidas su doxi de su mesi de Làmpadas, po su chi pertocat cussas de s'andada, e sa cida avatu, est a nai su dexianoi, sèmpiri de su mesi de Làmpadas, po su chi pertocat sa torrada. Sa scuadra chi at a serrai sa stagioni a su segundu postu de sa lista, innoi in Sardìnnia, si dd'at a depi biri (chi totu andat beni, est craru!) contras a sa scuadra chi at a acabbai a su de duus postus in sa lista me in su campionau de s'Ecellenza de s'Abruzzo, ma is giogus si depint serrai, po fortza, po su binti-tres de su mesi de Maju, cun is partidas de sa semifinali chi si iant a podi giogai feti su dexiotu de su mesi de maju, de mèrcuis duncas, e sa finalissima su bintiduus, sèmpiri de su mesi de maju.

Totu custu, duncas, at a balli feti chi no nc'ant a essi atrus strobus po su campionau e duncas tocat a isperai, po primu cosa, chi is giogadoris de s'Ossese chi funt apuntoraus ndi sanint allestru, e apustis, tocat a isperai (cun totu sa fortza chi teneus in su coru, si dda pòngiu diaici ,sèmpiri chi no si dongiu tropu fastidiu) chi me is atras scuadras is giogadoris abarrint totu sanus, est a nai chi no ndi boddant su virus, poita chi depessit sartai torra una giorronada, no nci iat essi prus su tempus po is partidas tra sa segunda scuadra e sa terza scuadra de sa lista de is campionaus regionalis. Eus a biri, duncas, cumenti ant a andai is cosas me in custa diis chi mancant a su domìnigu, cun sa situatzioni chi, a su mancu po oi, chi es giòbia, no parit diaici lègia, e custu bollit nai chi podeus sighiri a isperai po su mellus.
Pròpriu po su chi eus contau fintzas a immoi, is de sa Sèrie D ant pentzau (beni, a parri miu) de no ndi fai prus sartai is partidas chi s'ant a giogai apustis de sa fini de is campionaus, est a nai is partidas chi ant a balli po is play-off e i play-out (nau, torra, a sa moda ingresa), chi funt is partidas chi serbint po decidi calli scuadras ndi podint cassai s'artziada in Sèrie C o sa sarvesa. Est cussu chi at decìdiu, a su mancu, su presidenti de sa Lega Natzionali de is Diletantis, Giancarlo Abete, cun sa regula chi at a balli puru po is de s'Ecellenza. Est a nai, duncas, po si cumprendit mellus, ca chi unu giogadori si ndi boddit su Covid at a essi cracullau cumenti chi fessit unu giogadori ingotu (mancai a una camba, o unu pei) e duncas s'assotziu no at a podi prus domandai de fai spostai sa partida a un'antra dì. Custa regula, mancai, iat a essi serbida puru po is ùrtimas duas giorronadas in su campionau de s'Ecellenza, fadendi su contu, cumenti eus giai nau, chi innoi in Sardìnnia s'est dèpiu firmai(chistionaus sèmpiri de su campionau, si cumprendit berus?) po crupa (ddi naraus diaici, mancai su fueddu no mi praxiat meda meda) de is apuntoraus de s'Ossese.

Apustis de totus custus dannus chi eus contau fintzas a immoi, serraus s'articulu in sardu campidanesu po custa cida (chi teneis ancora calincuna duda apitzus de custas chistionis podeis sèmpiri andai a castiai e a ligi, est craru, totu sa biga manna de is articulus chi ddoi funt in su giassu, tra cussus scritus in italianu) cun una noba bona, mancai pitichedda: e duncas, pròpriu lunis passau s'est bènniu a sciri ca s'atacanti de is campidanesus de sa Kosmoto, sa scuadra de Muristeni, Filippo Ghiani, fait parti torra de sa truma de bintiduus piciocheddus tzerriaus (in italianu si narat "concovare") de mister Giuliano Giannichedda po su chi pertocat is allenamentus chi is de sa Rapresentativa Under 18 (est a nai sa scuadra po totus is piciocheddus chi no tenint prus de dexiotu annus de edadi) ant fatu, de su duus a su cuatru de su mesi de Maju, a su centru sportivu po sa Prepraztioni Olimpica de Tirrenia, in sa provìncia de Pisa. S'atacanti, macai piticheddu de edadi, est fadendi biri (m'iat a praxi a nai, mancai: est sforrendi, sèmpiri chi potzu manigiai custu fueddu) grandus giogadas in custu campionau, cun seti gol fatus fintzas a immoi. S'ùrtimu chi Ghiani at agatau nd'est arribbau in sa partida contras a is de sa Villacidrese de Biddacidru, cun is biancu-asullus chi ant bintu cun su resutlau de duus a zeru e podint sighiri a curri po ndi cassai is play-off. Ghiani, duncas, a contus fatus, est s'ùnicu giogadori chi currit in su campionau sardu; s'atru piciocheddu sardu, Alessandro Murtas, chi eus arremonau giai in un articulu bessiu una pariga de cidas passadas, at incumentzau sa stagioni cun is de su Crabònia, ma immoi giogat impari a is de su Sona (in sa Lista B, sèmpiri de sa Serie D). Is piciocus de sa Rapresentativa Under 18 si funt allenendi po su torneo Caput Mundi, chi s'at a giogai in sa regioni de su Lazio, da su sexi a su binti de su mesi de Maju.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza