Salta al contenuto principale
tdr foto juniores sardegna

Is piciocheddus sardus currint concas a su Trofeu de is Regionis

E duncas, incumentzu a scriri is rigas po s'artìculu de custa cida cun su coru prenu de isperas bonas, e no mi parit mancu berus, chi pròpriu si depu narai sa beridadi: at a essi ca, in totu custas diis passadas, at protziu beni (est a nai: chentza fai dannus, chi est sa cosa de importu prus manna), e mi praxit a pentzai ca sa nadura siat torrendi a bivi, apustis de totus custus mesis de sicagna, cumenti si narat: in custas diis, candu mi ndi seu andau a passillai, po mi spreviai unu pagheddeddu apustis de su trabballu, in giru me is sartus chi ddoi funt totu a giru a giru de sa bidda mia (chi, cumenti scieis beni, fadendi su contu chi si ddu arregodu fatu fatu, est Bidd'è Sorris, innoi in su Campidanu de mesu), apu biu is trigus ca funt sighendi a cresci beni (ant a essi prexaus is massajus!, mi megu a solu a solu), e abarrant de unu birdi chi est unu spantu feti a ddu castiai, de cantu luxit, ca mi bastat pagu diaderus po mi intendi a trassa de cussus poetas chi abarrant apicaus (o arrescius, chi si praxit de prus cumenti sonat), po oras e oras, fintzas a is cosas prus pitichinninias, cumenti unu cabori, cumenti s'apu arremonau pròpriu immbubagora, o cumenti unu sonu, o unu fragu. E is sartus in custu periòdu funt unu spetàculu druci meda po is ogus, po su coru e po sa conca cosa mia puru, e no feti po su cabori bellu meda chi tenit su trigu, chi immoi abarrat birdi birdi, ma puru po totus is froris chi funt bessendi me is matas de sa mèndula, ma custu giai de una bella pariga de cidas, chi boleus narai sa beridadi. Po no chistionai de is sonus (chi mi permiteis custu giogu de fueddus): tra crucueus e maurras mi parit de intendi, dònnia megama, unu cuncertu togu meda, e custu ballit po dònnia dì chi su Cielu m'arregalat, e in diis cumenti a custas (torru a m'apiacai a sa chistioni chi fia pighendi ainnantis), mi intendu fortunau meda, ma meda, a bivi in cust'isula bella e stimmada.

Nc'est de nai puru, e cun custu dda acabbu de chistionai de su tempus, po custa cida puru, ca est fadendi unu bellu frischetu (cumenti si megàt sa bon'anima de mamma mia), mescamente a su noti e pruschetotu a su mengianeddu chitzi chitzi, ca de su restu, custu serbit po si nd'arregodai ca seus ancora in s'ierru, a su mancu po atrus cuindixi diis, e apustis, de su bintunu (chi at a essi de giòbia, tra is atras cosas, e custu bolit nai ca podeis abarrai segurus de su fatu chi si nd'apa a chistionai torra) eus a podi fai sa festa po sa brintada de su beranu.

Ma ancora s'ammancat una fitixedda de custu mesi de Martzu de scroxai e de matziai e de inguti (fadendi finta, o gioghendi a fai finta, chi si praxit de prus, ca custas cidas chi ammancant siant a trassa de fitas de truta), e potzu narai, puru, ca po custus primus seti diis, is cosas mi funt andendi beni, est a nai, mellus, chentza tropus dannus. E candu mi nd'arribbant is dannus, o is strobbus, mellus puru a ddus tzerriai diaici, intzandus tèngiu totu sa gana bella de custu mundu po m'arramangai is maigas (cumenti si narat e cumenti apu sèmpiri intèndiu narai) e po circai de mi ndi scabulli. Ca su de si ndi torrai a pesai apustis chi nc'arruis est sa cosa de importu prus mannu in custa vida, cumenti s'arrapitu fatu fatu, e cumenti mi capitat, puru e mescamente, de intendi narai de is allenadoris, candu ciaciarraus impari, po arraxonai apitzus de totu su chi sucedit me is campus de càlciu chi ddoi funt, spratus in totu sa Sardìnnia.

E duncas, de su tempus chi est fadendi gei apu tentu s'ocasioni de si ndi chistionai: si potzu feti narai, in prus de su chi apu giai nau, ca sabudu passau at fatu calincuna cosa cumenti a binti gradus (a su mancu innoi in bidda, a su mancu a su megama), e ddoi fiat unu sobi diaici bellu ca parestus in s'istadi, mancai is bècius (e mamma mia puru mi ddu narat sèmpiri) narint ca su sobi de su mesi de martzu fait dannu, pruschetotu a sa conca; nd'apu arraxonau impari a un'amiga mia, chi tenit prus de otant'annus de edadi, e chi mi bendit sa fruta e sa birdura: issa puru at sèmpiri intèndiu narai custa cosa, ma no sciit beni su poita. Deu sciu feti ca sabudu passau mi seu gosau su megama cumenti chi fessi (ancora) unu pipieddu: est a nai cun su coru prenu de prexu (si ddu apu giai narau, de su restu, ca mi bastat pagu meda po mi intendi prexau?), ca mi pariat de essi aintru de unu bisu. E immoi no biu s'ora de serrai cun su trabballu cosa mia (chi est acapiau, cumenti scieis giai, a su giàssu de is amigus de su Diàriu Sportivu), po mi ghetai torra a pigai su sobi, a trassa de cabixeta etotu.

Cumenti s'apu narau giai medas, medas bortas, mi praxit custu de mi stròllicai unu pagheddeddu cun custas chistionis chi, mancai, mi ndi rendu contu a solu, nci brintant pagu e nudda cun su mundu de sa bòcia de is diletantis; ma mi praxit a mi stròllicai unu pagheddeddu cun bosatrus (isperendi de no si ndi furai tropus tempus, est a nai, isperendi de no si ndi furai totu su tempus chi, mancai, nemmancu tèneis), circhendi, duncas, de ndi cassai (po su tanti chi fait, est craru), s'atentzioni de totus cussas personas puru, e funt medas, chi mancai no funt acapiadas a strintu cun is fainas de is assòtzius, de is scuadras de càlciu, ma chi mancai (custa est sa spera cosa mia, a su mancu) tenint su prexei de ligi calincuna riga in sardu, e chistionendi unu pagheddeddu de su tempus (su tempus chi fait: est a nai s'acua, su frius, sa basca, sa sicagna e totu cantu; e su tempus chi passat: est a nai su tretu chi eus giai fatu aintru de unu mesi, ddi nau diaici, e su tretu chi ancora s'ammancat de fai) mi parit de fai unu trabballu bonu, e fàcili de sighiri (e de cumprendi, chi si praxit de prus cumenti sonat su fueddu, sèmpiri chi cumprendeis su chi si bollu narai), cosa chi iat a podi balli fintzas po unu pipiu piticheddu.

E de su restu, su tempus chi passat, e su tempus chi fait, est una lega chi pertocat a totus, mannus e piticus, maschiteddus e femineddas.

E duncas, serru cun is stròllichiminis, po custa cida puru, andendi a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me in su tialu de su calendàriu (e ddu fatzu giai sèmpiri, e gei ddu scieis puru, chi seis costumaus a ligi is artìculus chi ndi bogu aforas su giòbia a su mengianu): duncas su domìnigu chi at a benni (e chi est arribbendindi, allestru cumenti chi fessit unu lèporeddu chi currit in su sartu) at a essi, tra is atras cosas, su de cuatru de sa caresima, e no mi parit mancu berus: mi parit ariseu, difatis, candu apu fatu sa dì de dieta (diaici dda tzerriu) po su mèrcuis de is cinixus, cumenti si tzerriat, ca cust'annu fiat su catodixi de su mesi de friàrgiu, e duncas, de intzandus, funt giai giai passadas trinta diis (fadendi su contu chi su mesi de friàrgiu cust'annu teniat bintinoi diis antzis de bintotu, e duncas, si podit narai ca fiat bisestu, e manigiu su tempus de su verbu a su passau fadendi su contu ca po cust'annu puru, su segundu mesi de s'annu est bellu ca scaresciu), antzis, ant a essi trinta diis (prus o mancu), chi boleus fais is prètzisus (e unu chi fait su trabballu cosa mia, est a nai su de su giornalista, depit circai de essi su prus pretziusu possibbili), tra seti diis, est a nai giòbia chi benit.

E duncas, po is chi sighint is fainas acapiadas a sa caresima, cun custu domìnigu chi est arribbendindi (e chi nd'at a arribbai sèmpiri e feti chi su Cielu bolit) eus a incumentzai a biri, puru, cumenti si iat a podi narai, sa fini de cussu chi, po mei a su mancu, est unu de is perìodus prus tostaus e fadiosus de totu s'annu, cumenti chi fessit un allenamentu po unu chi giogat a bòcia (e bosatrus ddu scieis, e mellus de mei puru chi, a bòcia in una scuadra, no apu mai giogau, de su restu: chi bolis curri e fai beni sa faina cosa tua in campu, depis sudai aintru de sa cida, e fai sacrifìcius, mescamente, est a nai, a fai atentzioni, mescamente, a su chi nci ingutis e ti cravas in brenti, cumenti si narat in bidda, a su mancu): e duncas, su dexasseti at a essi s'ùrtimu domìnigu de sa caresima, e apustis ant a abarrai de si scroxai feti su dominigu de is pramas (cumenti si tzerriat, cumenti ddu tzerriaus, mellus puru), chi at a essi su binticuatru, e apustis nc'at a essi de fai sa festa po sa Pasca Manna, e giai giai no biu s'ora. Ma gei apa a tenni su modu po ndi chistionai mellus me in totus is cidas chi ammancant po acabbai su mesi de martzu puru, fadendi su contu ca sa Pasca Manna at a essi pròpriu s'ùrtima dì de su mesi; sa dì de s'angelu, invècias, at a essi su primu de su mesi de Abrili.

E mi praxit, e meda puru (gei ddu scieis, e chi no ddu scieis deu seu innoi pròpriu po si ddu arregodai torra), custu de paragonai sa dieta e totus is fainas chi ndi pesu in custus cincuanta diis ainnantis de Pasca, cun su trabballu chi faint is allenadoris impari a is piciocus cosa insoru. E tèngiu a su mancu atras duas cidas po sighiri cun sa chistioni.

Ma po oi, immoi chi nci seus (e diaici incarreraus a chistionai de bòcias puru, «e fessit ora!»s'at a megai calincunu de bosatrus), incumentzaus puru a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat su "Trofeu de is Regionis", diaici si tzerriat, a su mancu, su campionau ca is de sa Lega Natzionali de is Diletantis ndi pesant dònnia, dònnia annu in custu periodu (est a nai, mellus, me is diis ainnantis de sa Pasca Manna, po s'acapiai a sa chistioni chi apu pigau immubagora). E de su restu, si ia promìtiu, e custu de sa cida passada, chi si ddu arregodais (desinò no ddi fait nudda), chi si ndi apa a essi chistionau. E diaici fatzu.

Duncas, cumenti scieis giai (fortzis, desinò si ddu contu deu), is giogus, chi ant a pertocai is giogadoris de bòcia prus fortis de dònnia regioni, partendi de cussus chi tenint dexiotu-dexennoi annus, e chi giogant me in sa categoria de sa "Juniores", passendi de is chi tzerriaus "Giovanissimi", fintzas a arribbai a is de is "Allievi", ant a partiri su bintiduus de su mesi de martzu e ant a durai una cida, est a nai fintzas a su bintinoi, e s'ant a giogai in Ligùria. Po is giogadoris de su chi tzerriaus càlciu a cincu, invecias, is partidas ant a essi in Calàbria, de su binticuatru de su mesi de Abrili fintzas a su primu de su mesi de Maju.

E duncas, po su chi pertocat sa Sardìnnia, Davide Canosa at a sighiri (cumenti est fadendi de s'annu passau etotu, de su restu) is trabballus e is afainas de is "Allievi" (o "Allievus", a sa sarda, chi si praxit de prus puru cumenti sonat, e a mei mi andat meda, chi si depu narai sa beridadi), impari, puru, a Ivan Cirinà (chi ddi at a donai una manu de agiudu e at a fai su "segundu" cosa sua, cumenti si narat in italianu puru); sa scuadra de is "Giovanissimi" (chi si iat a podi furriai, a sa sarda, cun "Giòvunissimus") est sighida de Malfitano e is de sa Juniores, invècias, de Bebo Antinori, chi eus arremonau pròpriu me is cidas passadas, fadendi su contu chi est s'allenadori, puru, de is de s'Atleticu de Casteddu, sa scuadra chi currit in su campionau de sa Promotzioni, in sa Lista A, sèmpiri po essi prètzisus. Giuseppe Panarello invècias, chi is amigus de su giàssu de su Diàriu Sportivu connoscint fintzas de su duamilla e undixi, candu fiat s'allenadori de is de s'Halley de Assèmini; e de cussus tempus passaus nd'at fatu de tretu, si iat a podi narai, a sa sorresa, e meda puru, fadendi su contu ca in dì de oi est sighendi is trabballus po sa scuadra de càlciu a cincu de is femineddas.

E duncas, fadendi su contu ca po incumentzai cun is giogus de su Trofeu de is Regionis ammancant ancora calincuna cosa cumenti a duas cidas, po immoi podeus feti castiai cali funt is piciocheddus ca, po immoi, funt sighendi a s'allenai cun is scuadras, e duncas, po ddu narai mellus, pròpriu in custas ùrtimas cidas funt bessendindi is primus listas cun is nominis de is giogadoris ca funt stètius sceraus de is allenadoris po custus primus atobius.
E si cumprendit, puru, ca ddoi funt  una zuba (cumenti si narat in bidda mia), una biga (custu fueddu puru si manigiat, in Bidd'e Sorris, e chi torrat giai aguali a "sciacumannu", chi apu intèndiu narai feti in Casteddu e in Bidd'e Cidru, fintzas a oi, a su mancu) de piciocheddus (e de piciocheddas, puru) chi giogant a bòcia, ma a sa fini is allenadoris tenint su trabballu prus tostau de fai, chi est cussu de circai is binti-binticincu giogadoris chi potzant andai beni po sa bidea de giogu, po sa bidea de càlciu, chi dònnia allenadori tenit in sa conca cosa sua.

E duncas, po is de sa Juniores, Alberto Bebo Antinori at tzerriau, po s'atòbiu de su ses de su mesi de martzu (chi fiat pròpriu ariseu, tra is atras cosas, e duncas sa nova chi si megu a torrai a contai si iat a podi narai chi est callenti callenti, o frisca frisca, chi si praxit de prus, e megu a brullai, gei si cumprendit), Flaviu Sassu, chi nd'arribbat de sa scuadra de s'Alighera, chi currit in su campionau de sa Promotzioni, in sa Lista B, e in dì de oi est gioghendusì su primu postu de sa lista contras a is de sa Nuorese e a is de s'Usinese puru. De s'assòtziu de is de su Monastir, chi currint, cun sa Primu Squadra etotu (sa scuadra de is mannus, si cumprendit mellus) in su campionau de sa Promotzioni, ma in sa Lista A, e funt a su primu postu de sa lista, cun calincuna cosa cumenti a undixi puntus in prus de is chi tenint is de su Castiadas, Bebo Antinori at tzerriau Ricardu Arangino e Alberto Piras; de s'assòtziu de su Castiadas (chi eus arremonau pròpriu immoi), Antonori at scerau Alessiu Ambu e Lorenzu Zuddas; de is de s'Atletico de Casteddu (chi est sa scuadra chi Antinori connoscit beni meda, fadendi su contu chi dda sighit dì po dì, cumenti s'apu arremonau ainnantis in custu artìculu etotu), nd'arribbat Lorenzu Morini; is de sa Nuorese (chi s'apu arremonau immubagora etotu), invecias, ant a tenni prexu mannu po Yassine Mohamed Godalier; de is de su Calciu Pirri, chi currint sèmpiri in su campionau de sa Promotzioni, e s'agatant in dì de oi a su de cincu postus, po su chi pertocat sa Lista A, nd'arribbat Nicolò Palmas. De is de s'Ossese, invècias, chi currint, cumenti scieis beni (e chi no ddu scieis, si ddu contu deu, desinò ita nci fatzu innoi? E megu a brullai, est craru!), in su campionau de s'Ecellenza, Antinori at scerau Salvatori Mudau. Sigheus cun Gianluca Reginato, chi currit impari a is de su Ceraxius, sèmpiri in sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni. Is de su Cus de Casteddu, chi est s'assòtziu pesau de is de s'universidadi, e chi in dì de oi s'agatant a su de tres postus in sa lista, e funt fadendi unu trabballu mannu e bonu meda, impari a s'allenadori chi ddus sighit, e chi est Claudiu Meloni, nd'arribbat Artur Kramarenko Flores; de is de su Sestu, invecias, chi funt una scuadra chi est currendi in sa Lista A de su campionau de sa Primu Categoria, nd'arribbat Emanueli Secci. Sigheus a castiai sa lista de is giogadoris chi at tzerriau Antinori, po su chi pertocat sa scuadra de sa Juniores, chi funt is giogadoris prus matucheddus, est a nai cussus chi ant giai fatu dexiotu annus, ma no ndi tenint ancora dexennoi, e arribbaus a is giogadoris de sa Ferrini, una de is scuadras prus fortis chi ddoi funt in dì de oi in Casteddu, chi funt trabballendi, de una bella pariga de annus, a nai sa beridadi, impari a un allenadori forti e de importu cumenti a Sebastianu Pinna, chi funt Nicola Cogoni e Alessandru Serrau. Sigheus, duncas, cun is de su Tèmpiu, chi ant a tenni su coru prenu de afròddiu, ndi seu seguru, po Samuele Truddaiu e Antoniu Zappareddu: is caboniscus (diaici ddus tzerriaus poita in su istemma de sa scuadra tenint pròpriu cussa genia de animabi, gei si cumprendit) currint, cumenti scieis beni, in su campionau de s'Ecellenza (chi est su prus mannu tra totus cussus chi ddoi funt in Sardìnnia in dì de oi), e funt sèmpiri me is primus postus de sa lista, cun Giusepi Cantara, chi est s'allenadori, est craru, chi est fadendi unu trabballu bonu meda. De s'assòtziu de s'Ilartzi, Bebo Antinori nd'at piscau, ddi naraus diaici, Alessiu Glino; de is aristanesis de sa Tharros, chi currint sèmpiri in su campionau de s'Ecellenza, nd'arribbat, invècias, Marcu Carboni; is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia funt rapresentaus (mi benit de ddi narai diaici) de Stefano Atzeni e Edoardo Piras; po su chi pertocat is de sa Villacidrese (sa scuadra de Biddaxidru, chi funt giai giai a su costau de bidda mia etotu, e duncas si iat a podi narai ca seus bixinus) agataus Mattia Pinna e Simoni Pittau. Po is tattaresus de sa Lanteri, invècias, e acabbaus cun issus, Bebo Antinori at scerau Emanueli Sòtgiu.

Duncas, arribbaus a custu puntu de sa chistioni, fadendi su contu ca no sciu mai cali arrastu ant a pigai is legas chi ndi bogu aforas, dònnia cida, po s'artìcuu in sardu, podeus narai duas cosas: sa primu est ca, mi parit craru puru, fadeus is augùrius (e su tifu, si iat a podi narai) a totus is piciocheddus chi eus arremonau fintzas a immoi, isperendi chi potzant arrannèsci a si fai balli, e chi potzant abarrai sanus e in saludi, e pruschetotu, deu creu, diaderus, chi siat custa sa cosa de importu prus manna, chi si potzant spàssiai, e potzant, puru (iat a essi una cosa toga meda) imparai una biga manna de cosas, fadendi su contu ca tenint sa possibbilidadi de si cunfrontai cun totus is piciocheddus, de sa pròpria edadi, de is atras regionis de s'Italia.

Po immoi no scieus ancora, poita est ancora chitzi, cali ant a essi is scuadras, e duncas cali ant a essi is atras regionis chi is de sa Sardìnnia ant a atobiai me is primus tres partidas, ma podeis abarrai segurus de su fatu ca nd'eus a torrai a chistionai innoi. S'ispera cosa mia, invecias (nc'aciungu custu puru, immoi chi nci seu) est chi potzant abarrai cun su coru selenu, est a nai, chi si ndi potzant arregodai ca seus chistionendi sèmpiri de partidas de bòcia, e no de batallas e no de gherras, mancai, a bortas, is allenadoris, candu mi contant cumenti funt andadas is partidas, manigiant pròpriu custus fueddus, e est unu pecau mannu.
Ellus, po binci is partidas, po curri prus a forti de is aversàrius, tocat a tenni gana bella, e puru unu bellu tanti de afròddiu; po curri avatu de sa bòcia e po s'acudi a dda cassai ainnantis chi ddu fetzat s'aversàriu (ddi nau diaici, isperendi chi si potzat a cumprendi su chi si bollu nai e chi tèngiu badda badda in conca), serbit puru cussa chi podeus tzerriai coràgiu o, chi si praxit de prus, chighirra (cumenti mi consillat su fueddàriu chi manigiu po ndi pesai is artìculus, candu, mancai, no mi nd'arregodu cumenti si narat unu fueddu), peròu sèmpiri cun s'arrispetu po s'aversàriu, e chentza de fai tropu arroris candu is cosas andant mabi, est a nai, mellus, chentza si fai pigai de su febi chi, mancai, po fai un esèmpiu, s'arbitru depessit sballiai calincuna cosa.

Seu arribbau a chistionai de custa cosa poita nd'est bessiu aforas unu budrellu mannu in sa partida tra is de sa Don Cesare Delogu, una de is scuadras chi nd'ant pesau cust'annu in Olbia (cun una biga de giogadoris fortis, tra is atras cosas, cumenti est, po nd'arremonai feti unu, Gianluca Siazzu, unu de is atacantis prus bravus chi s'agatant, in dì de oi, in su mundu nde su càlciu in Sardìnnia, fadendi su contu, pruschetotu, chi est sighendi a giogai a bòcia, cumenti chi fessit unu piciocheddu de dexiotu annus, cuenti is chi eus arremonau fintzas a immoi, mancai, peròu, ndi tèngiat, fatus, calincuna cosa cumenti a cincuanta) e is de su Supramonte, chi est sa scuadra chi nd'ant pesau in Orgòsolo.
Duncas, ita est sucèdiu de importu?

Is duas scuadras si funt atobiadas in s'ùrtima bessida de su mesi de friàrgiu e is allenus de su Supramonte nd'ant cassau su gol de su duus a duus pròpriu me is ùrtimus minudus de giogu, cun unun tiru de frimu (diaici furriaus su fueddu ca in italianu bessit cumenti a "calcio di punizione", e duncas, "tiro da fermo"), cun sa bòcia chi est andada a sbàti contras a su pau e apustis est acabbada tra is manus de su portieri de sa Don Cesare Delogu. E duncas, ita est sucèdiu? Ca s'arbitru de sa isfida at donau su gol a is de su Supramonte, mancai sa bòcia, fortzis, a castiai beni is immaginis chi calincunu at fatu de sa partida (e duncas de su fatu puru), no fiat brintada in porta, est a nai chi no est andada de s'atra parti de sa linea de sa porta.

Duncas, scieus puru ca po un arbìtru, mescamenteme me is categorias prus pitichinninnias (cumenti sa Primu, chi est, de su restu, cussa innoi currint is de sa Don Cesare Delogu e is de su Supramonte), s'agatat a solu e depit acudi a biri totu su chi sucedit, e a bortas no est facii de seguru. Po su campionau de s'Ecellenza, po si fai un esèmpiu, diaici mancai si cumprendit mellus ita seu narendusì, s'arbitru podit contai apitzus de s'agiudu de atras duas personas (chi, in italianu, si tzerriant "guardalinee"), e duncas, seus chistionendi de cussus chi abarrant a curri in sa linea laterali, ddi naraus diaici, a trassa de s'italianu etotu, chi ddoi est in su campu.
E si cumprendit ca ses ogus bint mellus de duus, ma custu no bollit nai, a sa fini, ca un arbitru no potzat fai calincunu sbàlliu. Chi est cussu chi est sucèdiu, de su restu, in sa partida tra is de sa Don Cesare Delogu e is orgòlesus. E benimindi ispantu! Cumenti si iat a podi narai e cumenti narant in bidda mia etotu.
Is giogadoris de sa Don Cesare Delogu si funt fatus pigai de su febi, e si cumprendit puru, fadendi su contu chi funt currendi po ndi cassai su primu postu de sa lista e, si cumprendit puru s'importu chi teniant cussus tres puntus chi ddoi fiant badda badda in sa partida (chi mi cumprendeis su chi bollu nai), fadendi su contu ca is de sa Lulese, sa scuadra chi nd'ant pesau in Lugula (mi parit bastanti craru) funt a su segundu postu, cun feti tres puntus in mancu. E duncas, si cumprendit, dònnia puntu iat a podi fai sa diferentzia. E si cumprendit puru ca, candu cuncodras una scuadra po circai de binci su campionau, e duncas, po circai de ndi cassai su primu postu, mancai spendis puru unu bellu pagheddeddu de dinai, e duncas, si cumperendit ca una partida de bòcia benit a essi una chistioni de importu mannu meda.
Tanti de importu, ca, no parit berus mancu a ddu contai, is giogadoris in campu de is duas scuadras giai giai si pigànt a pari is unus cun is atrus (chentza giai giai); e immoi no bollu nai ca si funt pigaus a pinnigosus, o a carvada de peis, cumenti, e mi dispraxit meda a ddu nai, est sucèdiu, mancai, in atras partidas, me in totus is annus passaus, ca ddu scieis (antzis, ddu scieus, diaici mi pòngiu deu puru in su contu) cumenti si pigat mabi, a  sa conca pruschetotu, su febi e totu su nervosu, puru; ca unu arribbat, giai giai, a no nci cumprendi prus nudda candu si inchietat po calincuna cosa, mancai siat una tontesa, cumenti iat a podi essi, mancai, una partida de su campionau de sa Segunda Categoria.

E pròpriu custu circu de arragodai a totus cussus chi, mancai, tenint cosa de nai candu sballiaus (chistionu de is girnalistas, est craru) su nomini de unu giogadori chi fait su gol, o candu, mancai, si ndi scaresceus de scriri, me is s'artìculus chi ndi pesaus dònnia, dònnia dì, calincuna cosa chi podit essi de importu mannu: ca is sbàllius faint parti de su giogu, cumenti, de su restu, si megant fatu fatu in allenadoris de bòcia etotu, ca in custu mundu macu meda e totu ghetau a pari nc'amancat feti chi si pigaus a sticadas de corteddu is unus cun is antrus po custas tontesas. Cosa chi, de su restu, est capitada puru. Ta bregungia lègia, si iat a podi narai.

E torrendi a sa chistioni de sa partida tra is de sa Don Cesare Delogu e is de su Supramonte, s'arbitru at dèpiu fai unu trabballu mannu po circai de apaxiai is giogadoris in campu (e puru cussus chi fiant sètzius in sa panchina, a nai sa beridadi), cun sa partida chi s'est acabbada cun custu cèrtidu mannu. E su Giugi Sportivu no at pòtziu fai atru ca donai sa partida pèrdia a totus e duas is scuadras, e mi parit, puru, chi siat stètia sa cosa mellus chi podiat fai.

E torrendi a sa cosa chi custa vida est prena, fintzas a cucuru, de dannus e de arroris, e de sbàllius, m'est abarrada in conca sa storia de Beniamino Zuncheddu, su tziu de Brucei ca pròpriu in custas cidas passadas nd'est bessiu de prasoni, apustis de giai trintannus chi at fatu serrau aintru, chentza de tenni sa crupa de su chi d'ant acusau: sballiant is arbitrus, sballiant is giogadoris (gol chi parint giai fatus) e sballiant puru is giugis me is tribbunalis, e intzandus eia, ca arribbant is daboris mannus.
Candu depis pagai po una crupa chi no est mancu sa tua (chi cumprendeis su chi si bollu nai), e fais tant'annus acorrau in un aposentu de tres metrus po tres metrus, intzandus, fortzis, cumprendis ca unu sbàlliu in una partida de bòcia (mancai po unu gol de importu mannu), est sa cosa prus pagu peus chi ti podis sucediri in custa vida.

Ma si sciri, innoi in Italia, e in Sardìnnia puru, a cantu parit, su resultau de una partida benit a essi una de is cosas chi contant de prus, a su mancu su domìnigu a megama.
E cun custu serru innoi sa chistioni, ca pentzu pròpriu ca eis cumprèndiu cumenti dda pentzu.

E immoi chi nci seu, immoi chi seu arribbau a custu puntu de sa chistioni, mi iat a fai prexei andai a castiai, impari a bosartrus, est craru, cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa scuadra sarda de is Allievus, sighius de Luigi Baranta, Mariu Dessì e Davidi Canosa, impari a Ivan Cirinà, chi, de su restu, eus arremonau ainnantis. E duncas, is isceras de s'allenadori funt arrutas apitzus (ddi naru diaici) de dexiotu giogadoris, incumintzendi de Nicolò Setti, chi nd'arribbat de sa scola de càlciu de is de su Latte Dolce, una de is scuadras prus mannas chi ddoi funt in Tattari, e chi currint in su campionau de sa Sèrie D; de is Cos Sarrabus, un'antra scuadra de sa Sèrie D, nd'arribbat Giovanni Sotgia; de s'Academia Ollastra nd'arribbat Etori Loddo; de sa Frassinetti de su Masu, invècias (chi est una bella scuadra chi currit, in dì de oi, in su campionau de sa Primu Categoria, ma chi, me is annus passaus, candu ddoi fiat Michele Filippi a sighiri is piciocus, fiant arrannèscius a ndi artziai fintzas a su campionau de sa Promotzioni) Nicolò Fanni; de sa scuadra de s'Alighera, invècias, nd'arribbant Gabrieli Cassano, Alessandru Mura, chi est fortzis su prus piticheddu de sa scuadra, fadendi su contu chi est nàsciu in su duamilla e otu, e in dì de oi tenit catodixi annus fatus, impari, puru, a Federicu Troisi. De sa scuadra de su Muristeni (chi, si cumprendit beni, est fadendi unu trabballu de importu mannu meda cun sa scola de càlciu chi nd'ant pesau, chi funt stètius bonus a ndi pesai, po ddu nai mellus, in totus custus annus), nd'arribbat invècias Oscar Cocco; sigheus cun sa scuadra de su Bonorva, chi at a tenni su coru prenu de afròddiu po Luca Cosseddu; is de su Pizzinnos, invècias, ant a podi fai su tifu po su giogadori cosa insoru, e seus chistionendi de Federicu Caria. Is de su Buddusò, chi tenint sa Primu Squadra chi est currendi a forti meda in su campionau de sa Primu Categoria, in sa Lista C po essi prus pretzisus, concas a su sàrtidu in Promotzioni, ant a sighiri is fainas de Pierpaolu Mandras; arribbaus duncas fintzas a is de su Club San Paolo, una de is scuadras chi ddoi funt in sa citadi de Casteddu, e chi currint, cun sa primu scuadra cosa insoru, in su campionau de sa Segunda Categoria, in sa Lista B (ma s'agatant unu pagheddu stesiaus de is primus de sa classi, ddi naraus diaici, chi in dì de oi funt is de su Santadi): e duncas, nc'at a essi de seguru prexu mannu po Ricardu Cogoni; is de su Calciu Pirri (chi eus giai arremonau, tra is atras cosas, cun sa Primu Scuadra cosa insoru chi est sighida de un allenadori bravu e de importu mannu cumenti a Busanca, tra is prus fortis in Sardìnnia), mandant in sa Rapresentativa Mateu Civili e Federicu Loi; arribbaus a is de sa Sigma, una de is scolas de bòcia prus bècias e famadas chi ddoi funt in Casteddu (e sa cosa andat ainnantis de annus e annus), chi ant a podi fai su tifu, cumenti si narat, po Mateu Zacolo; de is de sa Civitas de Tèmpiu nd'arribbat, invècias, Antoniu Tusaccio e acabaus cun is de sa Simba, chi ant a tenni prexu mannu po Alessandru Rosi e Fabiu Zucca.

Est craru: fadendi su contu chi ammancant duas cidas po s'incumentzu de su Trofeu de is Regionis is cosas iant a podi cambiai, est a nai ca calincunu piciocheddu iat a podi abarrai a domu, e ndi iat a podi arribbai, duncas, calincunu piciocheddu nou, ma nareus puru ca a is allenadoris ddis praxit a tenni sa possibbilidadi de trabballai cun sa pròpria rosa de giogadoris, po cantu est possibbili.
E mi ddu potzu immaginai beni, s'affròddiu chi podis tenni, candu ses pichinninniu de edai, de podi andai a travessu (cumenti mi narànt candu fia pipieddu piticu in domu, cumenti apu sèmpiri intèndiu nai de ajaja mia e de ajaju miu e de totus is tzius e is tzias de mamma mia etotu) impari a is cumpàngeddus cosa tua, a giogai aforas de s'isula.

E duncas, chi si ddu potzant gosai, totu custu, fintzas a s'ùrtimu segundu, cun sa gana bella chi serbit po si spàssiai; e cun s'afròddiu chi feti is prus giòvunus tenint.

E immoi chi nci seus, e chi apu incarrerau cun custa lega chi pertocat su mundu de sa Rapresentativa Sarda, andaus a biri cumenti funt cuncodradas (o, po ddu nai mellus, cumenti ddas funt cuncodrendi), is cosas po su chi pertocat sa scuadra de is "Giovanissimi" (chi funt, si cumprendit de su nomini, is prus giòvuneddus de totus), sighius, cumenti apu arremonau ainnantis, de Massimu Malfitano, agiudau, in su trabballu cosa sua, de Filipu Motzo (chi est su segundu allenadori, cumenti si iat a podi narai furendindi sa cosa de s'italianu etotu) e de Frantziscu Galluccio, chi est s'allenadori de is portieris. Duncas, de is binticincu giogadoris chi funt stètius sceraus de s'allenadori, tres nd'arribbant de s'Alighera: seus chistionendi de Jacopo Cossu, Lorenzu Leomanni e Andrea Sanna; de is de sa Futura Calcio di Sales nd'arribbat Alessandru Zonca, de is de s'Atleticu de Casteddu nd'arribbant Rocco Chiavini e Filipu Floris; de is campidanesus de su Gùspini nd'aproillat Frantiscu Piga; de is de su Calciu Pirri ndi lompint in sa Rapresentativa Vasco Fadda, Micheli Giganti e Nicola Meloni; de is tattaresus de sa Lanteri, Ousmane Samb (e custu si fait a cumprendi beni cantu su giogu de sa bòcia podit essi un acapiu, puru po cussus piciocheddus chi, mancai, no tenint su babbu e sa mamma nàscius in Sardìnnia); de is de sa Calmedia de Bosa nd'arribbat Lorenzu Marras,  de is de su Nettuno, agataus in sa lista de giogadoris Danieli Piras; po su chi pertocat su Crabònia, agataus Andrea Montalto, po is tattaresus de su Latte Dolce (torra), Mateu Arru e Nicolò Pinna; de is de sa Cosmosassari nd'arribbant Mateu Ara, Mateu Pilo e Ricardu Salis; de is de sa Terraba Frantziscu Bellu (cun sa Primu Scuadra chi currit in su campionau de sa Promotzioni) nd'arribbat Alessandru Enna; de is de sa Don Bosco de Nujivi nd'arribbat Alessandru Capula; de is de sa Turritana ndi lòmpit Gael Belmonte e Luca Bisaglia; e acabbaus cun is de sa Ferrini de Casteddu, chi ant a podi fai su tifu po Mattia Arisci e Leonardu Laudi. E cun custu, deu creu, po diaderus, de essi acabbau su logu po s'artìculu de custa cida puru.

E duncas, chi su Cielu at a bolli custu beni po mei, est seguru chi eis a agatai un atru tanti de rigas, aguali a custu, tra seti diis, est a nai giòbia chi benit. Si imprassu meda.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas