Salta al contenuto principale
barisaordo fotofesta

Primu Categoria, is de su Barì cassant s'artziada in Promotzione in sa lista C

Candu in s'istadi ndi pesas unu scuadroni, est a nai una rosa prena, fintzas a cucuru, de giogadoris fortis e de campionis, e in prus, cumenti chi custu no bastessit, donas is crais de sa panchina a un allenadori de esperièntzia manna cumenti Alberto Cavasin, chi me is annus passaus at trabballau in Sèrie A, cun scuadras cumenti a sa Fiorentina e a sa Sampdòria, po nd'arremonai feti duas, intzandus bolit nai chi ndi ois sciusciai is giogus de su campionau (ddi naraus diaici), po lassai feti is pimpirillas a totus is atras scuadras aversarias. A nai sa beridadi, is de su Barì cust'annu, a cantu parit, ant fatu pròpriu custu arrexonamentu. De su restu, su presidenti de s'assòtziu, Roberto Ibba, nc'iat giai provau s'annu passau, ma cumenti scieis beni, cumenti si arregodais, su campionau de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu est durau pagu meda: apustis de cincu giorronadas, mancu su tanti de incumentzai cun su spàssiu, mancu su tanti, giai giai, de si imbrutai is butinus, is pantalonis e sa camisedha de ludu e de sudori, su Covid e cussa chi tzerriaus pandemia s'at obrigau torra a firmai totus is atividadis, cun su mundu de sa bòcia chi no at potziu fai atru chi s'incrubai a is decisionis de su Guvernu. Fiat sa fini de su mesi de Làdamini, cun is giogus chi fiant partius, cun milli dudas, a nai sa beridadi, s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Cabudanni, e giai no nci fiat prus nudda de fai: is de su Barì iant provau a ndi pesai una scuadra forti po circai de cassai s'artziada in Promotzione, ma sa sfortuna no ddu at permitiu. Ibba peròu no s'est arrendiu, antzi, s'istadi passada s'est arramangau torra is maigas e s'est postu a trabballai, ancora prus a forti de s'annu ainnantis, circhendi de cuncodrai una rosa chi podessit binci su campionau e, tocat a ddu nai, nc'est arrannesciu diaici beni chi fortzis no si ddu aspetàt mancu issu. «Eus incumentzau a cuncodrai sa stagioni noba, est a nai cussa de su duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus, cun afroddiu mannu e gana bona, apustis de un annu isfortunau meda. Una de is cosas prus togas chi s'eus arrannescius a fai est stètia cussa de cunvinci un allenadori cumenti a Alberto Cavasin, una persona chi in su mundu de sa bòcia connoscint totus, poita at traballau cun scuadras de importu mannu e me is annus passaus est arrannesciu a binci sa "panchina de oru" (chi est su prèmiu chi donant a s'allenadori prus bravu tra cussus de sa Sèrie A). Mancu malli, podeus nai in dì de oi, chi Cavasin s'at agiudau a ndi pesai sa bidea chi tenestus in conca, est a nai su progètu po su Barì. Apu pigau is crais in manu de s'assòtziu de pagu tempus, duncas po una dirigenza chi est giai giai nascia ariseu, est stètia una bella fortuna».
Custus funt is fueddus de su presideti de su Barì, Roberto Ibba, chi me is cidas passadas s'at contau cumenti est andada sa stagioni: est facili cumprendi ca, cumenti si narat, mellus de diaici is cosas no podiant andai. «Eus bintu su campionau a su primu cropu — contat ancora Ibba — fadendi su contu chi s'annu passau eus acutu a giogai pagu e nudda; calincuna cosa cumenti a cuatrucentus e cincuanta minudus». Unu spitziu, si narat diaici, in bidda mia. Is tifosus no ant acutu nemmancu a si setzi me is cadiras de su campu chi su spàssiu fiat giai acabbau. In sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus, peròu, is cosas, e po fortuna, nc'aciungeus nosu, funt andadas beni. Po primu cosa, ddu naraus sùbbitu, is scuadras ant acutu a giogai totus is binti-ses partidas chi ddoi fiant de fai. Una fortuna, chi pentzaus chi fintzas a una pariga de mesis ainnantis festus totus tupaus, serraus aintru de is aposentus de domu, po cussu chi eus imparau a tzerriai "obbrigu de assetiu". Ma torraus a is giogus e a su chi su Barì at fatu a biri in su campu. «Nd'eus pesau una stagioni de oru, una cursa tropu toga: fortzis no podestus, diaderus, partiri mellus de su chi eus fatu, cun una biga de partida bintas, gràtzias pruschetotu a unu giogu bellu meda de castiai, cun sa genti che dònnia domìnigu si spassiàt meda meda a tifai po is giogadoris in campo chi arrannesciànt a fai totus cussus gol. S'eus arrannescius a binci totu is partidas de s'andada, transi sa partida in domu de sa Baunese, chi eus serrau cun su resultau in paridadi, de unu a unu». Is numerus chi nd'ant pesau is de su Barì funt asuta de is ogus de totus, cumenti si narat; nc'est pagu de cuai, de su restu. Sa primu partida de sa stagioni noba, duncas, s'est giogada in domu de is de s'Atletico de Lotzorai, e s'est serrada cun su resultau de tres a unu po is biancus-asullus. In sa segunda partida, chi s'est giogada su tres de su mesi de Ladàmini, is de su Barì ant arriciu is de su Cannonau de Jerzu, allenaus de mister Marcello Guerriero, e sa dì puru, is piciocus sighius de Cavasin ant stampau sa porta de is aversarius po tres bortas, chentza pigai nemmancu unu gol. Contras a is de su Biddamanna Strisaili, una bidda  de tres milla e cuatrucentus cristianus chi tenit sa scuadra de bòcia chi currit in su campionau de sa Primu Categoria giai de una bella pariga de annus, is de su Barì ant fatu calincuna cosa cumenti a cincu gol, cun is meris de domu chi funt arrannescius a ndi fai feti unu, cun sa partida, duncas, chi s'est serrada cun su resultau de cincu a unu. Contras a is de s'Ovodda, invecias, is de su Barì, chi sa dì giogànt in domu cosa insoru, a su Campu Comunali "Circillai", funt arrannèscius a aciapai seti gol, po una de is bìncidas prus togas e prus tundas de totu sa stagioni. Su dexiaseti de su mesi de Ladàmini, duncas, is de su Barì teniant allogaus in buciaca giai doxi puntus. E is cosas funt sighidas diaici puru su domìnigu avatu, su binticuatru de su mesi de Ladàmini, candu is biancus-asullus funt andaus a giogai in domu de su Tertenia, a su Campu Comunali "Is Arranas": sa partida s'est serrada cun su resultau de tres a zeru, sèmpiri, mancu a ddu nai, po is allenus sighius de mister Alberto Cavasin. A sa de ses giorronadas, peròu, is de su Barì funt andaus a giogai su derby contras a is de sa Baunese, sighius de mister Tore Mereu: is nieddus-braus funt una scuadra cuncodrada cun piciocheddus de sa bidda etotu, ma sa dì funt arrannescius a ndi pesai sa partida prus toga de s'annu, mancai aranti tenessint una scuadra prena de campionis. Is de su Barì fiant arrannescius a agatai su gol de su parègiu feti a sa fini, candu is meris de domu teniant giai in buca su sabori de sa bìncida, cumenti si narat. Est stètiu pròpriu s'allenadori de is de sa Baunese a si contai, in una ciaciarrada bella meda, cumenti funt andadas is cosas: «Festus giai giai po ndi sciusciai a terra una de is scuadras prus mannas chi ddoi funt in dì de oi in su mundu de sa Primu Categoria sarda; Is de su Barì nd'ant pesau una rosa chi est de un antru mundu, ddi naraus diaici, a su mancu fadendi su contu de sa fortza de is atras scuadras, est craru. Seus chistionendi de una truma de giogadoris — at aciuntu Mereu, chistionendi de is de su Barì — chi podint binci totus is partidas chi bolint; funt fortis e funt sighius de un allenadori chi tenit un'esperièntzia manna meda». Mancai totu custu, is de sa Baunese sa dì (seus chistionendi de su trintunu de su mesi de Ladàmini) fiant arrannèscius a agatai su gol a su de setantacincu minudus, apustis de unu tiru de sa bandieredda. Is de su barì, peròu, fiant arrannèscius a cassai su gol de s'unu a unu a cincu minudus de sa fini, cun Tore Mereu chi fiat abarrau unu pagheddu unfrau po cumenti si fiat serrada sa batalla. Apustis de sa primu partida serrada cun su resultau de paridadi, is de su Barì ant arriciu, in domu cosa insoru, is de sa Dorgalese de Durgali: fiat su seti de su mesi de Donniasantu e is primus de sa lista binciànt sa de ses partidas in seti bessidas,cun seti gol. Su cartodixi, sèmpiri de su mesi de Donniasantu, is de su Barì funt andaus a giogai in domu de is de s'Ulassai, e ant bintu cun su resultau de tres a unu. Sa partida apustis, torra a su Campu Comunali Circillai, is piciocus de Cavasin ant arriciu is de su Tuttavista de Garteddì, cun is biancus-arrubius chi sa dì (seus chistionendi de su bintunu de su mesi de Donniasantu) nd'iant bodditu cincu gol, con feti unu gol fatu a su portieri de su Barì. In s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Donniasantu, est a nai su bintotu, is primus de sa lista, sa scuadra prus forti de totu s'Ollastra, at bintu cun su resultau de duus a zeru in domu de sa Corrasi de Ulìana, cun sa partida chi s'est giogada in su Campu Comunali Arenaglios. Me is ùrtimas tres partidas de su duamilla e bintunu, est a nai cussa de su cincu, de su doxi e de su dexianoi de su mesi de Idas, is de su Barì funt arrannescius a ndi cassai tres bìncidas togas medas: sa partida in domu, contras a is de s'Ollolai, si fiat serrada cun su resultau de otu a zeru; de seguru una bella biga de gol. In sa partida apustis puru, cussa in domu de is biancus-arrubius de su Cardedu, is cosas po su Barì funt andadas beni meda, cun su resultau de seti a zeru. Contras a is de s'Orani, sèmpiri a su Circillai, est a nai duncas in domu cosa insoru, aranti de is tifosus biancus-asullus, is piciocus de Cavasin nd'ant pesau noi gol, po sa bìncida prus tunda e prus toga de totus is partidas de s'andada. Po custu, duncas, si cumprendit totu s'afroddiu de su presidenti Robertu Ibba, candu contat chi, fortzis, prus de cussu chi ant fatu no si podiat fai. «Eus cassau sa bìncida de su campionau candu ddoi fiant ancora de giogai cincu partidas, est a nai chi eus serrau is giogus candu ammancant ancora cuatrucentus e cincuanta minudus. Seus stètius sa primu scuadra in totu sa Sardìnnia a fai sa festa po s'artziada in su campionau de sa Promotzione, e fortzis, seus stètius tra is primus in totu Italia puru. Eus fatu meda, ma meda mellus de su chi bisastus in s'istadi». Ibba agoa aciungit: «Est craru, fadendi su contu de sa rosa chi nd'eus pesau, seus partius po cassai su primu postu de sa lista, ma nesciunu de nosu pentàt de serrai is giogus diaici drabessi, cun totus cussus minudus ancora de giogai. Po nosu est un'annada de oru, ma is resultaus ndi funt arribbaus gràtzias a su trabballu chi ant fatu is piciocus e a su trabballu, puru, chi nd'at pesau s'allenadori impari a totus is atrus de sa truma tennica cosa sua». Nc'est de nai chi arrannesci a cunvinci unu allenadori diaici bravu cumenti a mister Alberto Cavasin est stètia una giogada bella e toga meda: no sucedit de seguru dònnia dì, difatis, chi un allenadori de Sèrie A ndi cabat po sighiri una scuadra de sa Primu Categoria. Ibba scoviat cumenti dh'est benida in conca sa bidea: «Fia circhendi un allenadori de importu mannu po custa scuadra, fadendi su contu ca me is ùrtimus annus is de su Barì no iant fatu spantus, antzi, no arrannesciant a ndi bogai peis, cumenti si narat. Nci fiat bisòngiu, duncas, de ndi scidai s'ambienti. In sa conca tenia, badda badda, su disìgiu de donai is crais de sa scuadra a un allenadori bravu, de esprièntzia, ma no pentzammu, custu est pagu ma seguru, de circai un allenadori professioneri, chi ndi lòmpit de su mundu de sa Sèrie A». Ibba scoviat cumenti funt andads is cosas: «Teneus un amigu in comunu, chi giai giai po brulla, m'at nau: «Poita no ddu domandas a Cavasin?». Su presidenti d'at pigau cumenti unu giogu. «Donamì su numeru de su telèfunu — dh'at arrespustu Ibba, e ddu tzerriu subbitu». E diaici funt andadas is cosas. Su presidenti Ibba at circau de cunvinci a Cavasin fadendiddi a biri cantu funt bellus is logus chi ddoi funt in Ollastra e, mescamente, me is partis de Barì. S'allenadori, duncas, est cabau in Sardìnnia una bella pariga de bortas, e nareus chi su logu ddi est praxiu, ma in conca teniàt atrus pentzamentus, atrus bisus, e si cumprendit, po un allenadori diaici famosu. «In cussu perìudu — sighit a contai Ibba — Cavasin fiat giai giai po s'acapiai cun sa natzionali de is de su Congo».
Ma Ibba no s'est arrendiu e, prova oi, prova cras, nc'est arrannesciu a chistionai a Cavasin de sa bidea chi teniàt po su Barì. Is duus, duncas, si funt agataus de acordiu apitzus de is chistionis e de is arrexonamentus, e duncas, ant fatu sa coja (chi mi permiteis de manigiai custu fueddu). Tanti po crariri mellus is cosas, seus chistionendi de un allenadori chi at trabballau cun scuadras cumenti: Padova, Lecce, Fiorentina; Brescia, Treviso e Messina in Sèrie A, Frosinone, torra cun su Brescia, su Bellinzona, sa Sampdòria, su Leyton Orient (una scuadra chi currit in su campionau ingresu de sa de cuatru categorias), e su Santarcangelo. Sa duda chi totus is tofosus tenint in conca immoi est feti una: Cavasin at a abarrai in sa panchina de su Barì puru in su campionau de sa Promotzione chi at a benni? Est a nai cussu de s'annu duamilla e bintiduus – duamilla e binti-tres. «No si podeus scaresci chi seus chistionendi de un allenadori chi nd'arribat de su mundu de is professioneris» contat su presidenti Ibba, chi apustis aciungit: «Nosu nc'eus a ponni totu sa gana bona chi podeus; issu puru at scoviau, me is ciaciarradas chi at fatu cun is giornalistas, chi tenit meda, meda afroddiu po su progetu chi seus circhendi de ndi pesai innoi in Barì. Immoi pentzaus a serrai sa stagioni, apustis eus a circai un'ocasioni po ndi chistionai impari, circhendi de crariri su chi at a podi sucedi in su benidori. Po nosu no nci funt strobus, est craru; estus a bolli sighiri a trabballai cun issu, ma eus a depi biri chi a Cavasin ddu circant atras scuadras puru de su mundu de sa Sèrie A, o de sa Sèrie B».
In sa rosa de su Barì ddoi funt una biga de giogadoris fortis, si cumprendit, e medas de issus funt strangius, est a nai ca no funt italianus: Gabriel Felipe Aimi est unu difensori chi at fatu cincu gol, po d'arremonai unu; Fernando Federico Ferrari est unu giogadori de s'atacu, e nd'at pesau, a solu, calincuna cosa cumenti a trintacincu gol; Leite Matheus Mendes at fatu calincuna cosa cumenti a doxi gol; unu in prus de issu, est a nai trexi gol, Wilson Moreira Barbosa. Moussa est un antru difensori, invecias, chi at fatu seti gol. Sidibe, un antru atacanti, nd'at pesau calincuna cosa cumenti a bintunu gol. «Seus partius circhendi de cuncodrai sa rosa cun is piciocheddus de sa bidda — scoviat Ibba — ma medas de issus teniant strobus cun sa scola e cun su trabballu cosa insoru, custa est, de su restu, una cosa chi cumprendu beni; no est facili, duncas, aciapai su tempus po andai a su campu, dònnia dònnia dì po sighiri is allenamentus. Duncas, medas piciocus de Barì ant scerau de si ndi andai de sa scuadra, e nosu intzandus eus circau giogadoris chi podiant pentzai feti a su giogu de sa bòcia; meda genti pentzat chi eus spendiu una barca de dinai, ma nosu donaus calincuna cosa cumenti a tres-cuatrucentus euro a dònnia piciocu, chi est su tanti chi pigant is giogadoris po su campionau de Primu Categoria».


 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Prima Categoria
Girone C