Salta al contenuto principale
castiadas asseminese

In sa Lista A de sa Promotzioni sighit sa batalla tra is de su Crabonaxa e is de su Castiadas

E duncas su mesi de Donniasantu puru est brintau, e no parit mancu berus ma aranti teneus is ùrtimus sessanta diis de su duamilla e bintiduus. Apustis de essi bessius, ballit po totus, mannus e piticus, ominis e feminas, a foras de conca cun sa festa po is animeddas (cussa chi, in ingresu, tzerriaus sa festa de Halloween) immoi si tocat a s'arramangai is maigas po si scroxai custus trinta diis, chi ant a essi bellus cundius, cumenti si narat in bixianu: po mei su de Donniasantu no est mai unu mesi facili, est a nai, mellus: chi una cosa depit andai trota, podeis abarrai segurus chi su dannu nd'arribbat in custu perìudu, ma immoi ddu sciu beni e duncas totu si chi depu fai est abarrai atentu e prontu a arriciri is pinnigosus (ddus tzerriu diaici) e, mancai, depu essi prontu a mi ndi torrai a pesai, e allestru puru, apustis chi nc'arruu; in custu mi intendu giai giai aguali (po incumentzai a chistionai de bòcias e de su giogu de su càlciu in Sardìnnia) a totus cussus allenadoris, e funt medas, chi, candu podint, andant a biri is partidas de is scuadras aversàrias po cumprendi cumenti giogant e, pruschetotu, po circai de ndi cassai is difetus. E duncas, cumenti naràt su dìciu in italianu (e chi mi fait prexei meda a ndi furriai in sardu), s'omini chi benit avisau de is dannus chi podit arriciri est un omini chi, po sa metadi, est giai giai sarvu. Duncas, sciu beni su chi tengiu de fai po totus is cidas chi ant a benni: trabballu, trabballu e, ancora, trabballu (isperendi de tenni puru unu pagheddu de gana, mancai a su merì, po sighiri a studiai in pitzus de is libbrus de filosofia chi, po mei, ballint giai giai prus de su pani chi mi papu); e a nai sa beridadi est una cosa chi no mi dispraxit, poita, acapiendumì torra a is fueddus chi is allenadoris de is scuadras mi regalant dònnia, dònnia cida, candu ddus intendu, a su telefunu, po is ciaciarradas chi mi serbint po ndi pesai is artìculus in italianu po su giassu de is amigus de su DiàriuSportivu, su trabballu, e is sacrifìcius, a sa fini ndi portant sèmpiri cosas bonas (ballit po is fainas de sa vida ma po is fainas de su mundu de su sport, puru); e duncas nc'est pagu de timi, mancai mi bengiat giai de fai su contu chi, a sa dì de s'Immacolata, chi nd'arruit s'otu de su mesi de Idas, cumenti scieis beni e mellus de mei, ddoi amancat una biga manna de tempus, e fortzis iat a essi de scimprus abarrai a nci pentzai giai de oi. Un'antra cosa chi is allenadoris de is scuadras mi repitint fatu fatu est chi no s'acabbat mai de imparai cosa nobas, e a nci pentzai beni, custa est una de is cosas prus togas chi ddoi funt in custa vida. Po arremonai unu filòsofu francesu chi mi praxit fintzas a m'ammachiai (po cundiri is chistionis acapiadas a sa bòcia cun unu pagheddeddu de filosofia, cumenti mi andat a fai fatu fatu me is artìculus chi ndi pesu in lingua sarda po su giòbia, e giai ddu scieis beni), seu chistionendi duncas de Michel Foucault, beneus ghetaus in custu mundu cun unu bagagliu (est a nai, cun unu carateri pretzisu) ma cumenti ndi passant is annus seus giai giai portaus a cambiai arrastu, a cambiai su modu de fai, a cambiai is cosas chi si praxint e is cosas chi no si praxint de nosu etou; e duncas, su chi podit balli po oi, su chi in dì de oi si parit bonu, e giustu, cras iat a podi no balli prus o, po ddu nai mellus, is cosas iant a podi essi diversas (e fortzis sa cosa bella de sa vida est pròpriu custu). De su restu, seus innoi po mellorai, dì po dì (una partida apustis de s'atra, narant is allenadoris), e deu (chistionu po mei, est craru) torru gràzias dònnia dònnia dì a su cielu (po mi torrai a acapiai a su chi fia narendi pròpriu sa cida passada) po totu su trabballu chi potzu fai e chi tengiu de fai apitzus de mei a totu. E duncas, is allenadoris repitint fatu fatu chi tocat a ndi cabai in campu chentza timorias, ma cun sa gana de fai beni, cun sa gana de fai a biri a is aversàrius, e a is tifosus cosa tua etotu, totu cussu de bonu chi sciis fai. E duncas, est cun custu spìritu chi mi ollu bivi su de undixi mesis de s'annu e, podeis abarrai segurus, de su restu, ca s'apa a contai, cida po cida, cumenti mi funt andendi is cosas, e isperu giai chi potzat andai totu beni po bosatrus puru. Nc'aciungiu custu puru, immoi chi nci seu: unu de is perìgulus prus mannus chi pertocant is scuadras de càlciu (ma est una cosa, torra, chi ballit po totus is sport e, mescamente, po sa vida puru) est cussu de s'intendi giai arribbaus, est a nai: giai mannus, apustis de is primus bìncidas, de si intendi is prus fortis de su mundu feti poita duas o tres cositeddas si funt andendi beni; sa vida, ddu scieus beni de su restu, est una faina trobeddada meda: oi ses allirgu, ma de cras iast podi depi atendi e sighiri totu unu scantu mannu de dannus e de trumentus. Una pariga de cidas fait apu intendiu, po sa primu borta in vida mia, unu dìciu chi m'est praxiu meda meda e chi s'acapiat beni a sa chistioni, e fait, prus o mancu, diaici: «Mammai mia coiaimidda ca sciu fai sa fregua»; duncas est cussu chi iat a podi narai una piciochedda giòvuna meda candu incumentzat a cumprendi cumenti andant is cosas in custa vida; s'arriscu est de s'intendi mannus, e fortis, candu invecias tenis ancora meda, meda, meda de studiai, de fai, de cumprendi. De su restu, nc'est unu fueddu, in sa lingua sarda, chi mi praxit de ammachiai, e chi innoi in bidda, e in totu su Campidanu de mesu, manigiaus fatu fatu, e est: scrammentu, est a nai su de imparai is cosas apustis de nc'essi sbàtiu beni beni is murrus in terra. «Chi no scramentas, tui no imparas», mi naràt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia, e mi d'at repìtiu diaici meda chi custa cosa m'est brintada in conca (e ancora s'agatat), e seu cunvintu chi po mei is cosas funtzionint pròpriu diaici. In su sport, in su càlciu puru, a su mancu pighendi po bonu su chi mi scoviant is allenadoris e is giogadoris, candu perdis una partida, candu nc'arruis a terra, depis cumprendi ita totu est sucèdiu, est a nai, mellus, depis cumprendi calli funt stètias is cosas chi no funt andadas beni, chi no funt torradas cumenti, invecias, mancai isperàst. Feti diaici ndi podis pigai calincuna cosa de bonu puru de is diis prus lègias e trotas. Po Aristotele (ma no feti po issu, est craru), duncas, in custu mundu, e in custa vida, ddoi funt duas scolas innoi imparaus is cosas: una est sa scola de is cosas bellas e drucis, est a nai chi imparaus a fai is fainas chi si pertocant pesendiddas in su modu mellus chi arrannèsceus, e duncas, candu seus diaici fortunaus de cumprendi acoitu cumenti andat sa vida, no depeus fai atru (e no est facili, a nai sa beridadi) chi sighiri in cussu arrastu; s'atra scola est cussa de is daboris, e duncas, de is scramentus chi apu arremonau ainnantis: est a nai chi imparaus a fai is cosas a cropus de sbàglius e de bussinadas, e andat beni aguali, sèmpiri chi teneus sa fortza, sa dignidadi, sa barrosia de andai ainnantis. De su restu, seus totus (no si ndi sarvat nemmancu unu) acapiaus cun is trumentus e is pentzamentus, e no podeus fai atru chi circai de si ndi scabulli de is cosas mabas, lègias o trotas, allestru, circhendi e isperendi (cumenti mi repitu deu etotu, fatu fatu) de no nc'arrui po duas bortas de sighiu in su pròpriu stampu. Immoi chi nci seu, ainnantis de incumentzai a chistionai de is fainas acapiadas a su mundu de sa bòcia de is diletantis in Sardìnnia, m'iat a praxi a chistionai pagu pagu (si ndi furu feti una pariga de minudus, si ddu promitu) de su tempus, chi est cussu chi fatzu, de su restu, in dònnia articulu chi ndi pesu in sardu campidanesu. Duncas est giai de prus de coranta diis, a fai beni is contus, chi nd'est brintau s'atonzu, ma ddu scieus beni cumenti andant is cosas innoi in s'isula: fintzas a sa metadi de su mesi de Donniasantu si parit de essi ancora in s'istadi: a su megama sa temperadura sighit a nd'artziai fintzas, giai giai, a trinta gradus, e duncas nc'est meda genti chi sighit a andai in logu de mari e medas de issus sighint a si fai su bagnu puru. Iat a tocai a narai, puru, chi is sardus funt fortunaus meda a podi bivi in unu logu diaici bellu (a su mancu po su chi pertocat is temperaduras), innoi su frius mau, candu nd'arribbat, durat feti po calincuna cosa cumenti a sessanta diis. In custu perìodu, mescamente, cun su gasu chi costat sèmpiri de prus, est una fortuna manna meda su de si podi callentai abarrendi una pariga de mesoreddas a su sobi, mancai cun s'orariu nou (chi est brintau pròpriu custu domìnigu passau) is diis siant prus crutzas, est a nai chi scurigat sèmpiri prus chitzi, ma is megamas funt ancora bellus e drucis, e tocat a nd'aprofitai, cumenti mi repitu deu etotu, a su mancu fintzas a candu no nd'arribbat su frius e s'acua. Est una cosa, custa puru, chi mi contant fatu fatu is allenadoris: candu is cosas ti andant beni depis circai de sighiri in cussa bia, fadendi de totu po ndi pesai totu su bonu chi arrannescis. Diaici ballit po custu sobixeddu puru: goseussiddu, fintzas a candu aguantat. A si nai sa beridadi, custu de si gosai is cosas fintzas a candu ddoi funt, est una chistioni chi podeus acapiai e manigiai po una biga manna de atras fainas. Po nd'arremonai una: sa cida passada apu chistionau cun unu piciocheddu chi bivit pròpriu aranti de dommu mia, e chi atobiu sèmpiri in s'interis chi portat a passillai su cani cosa sua; duncas m'at scoviau chi una de is timorias prus mannas chi tenit, badda badda, in conca, est cussa de perdi su callelleddu, est a nai de du biri motu, poita chentza de cussu amigu, chentza de sa cumpàngia chi feti is animabis ti sciint donai, no iat a sciri totu cumenti fai (cumenti si narat in bidda). S'ùnica cosa chi seu arrannèsciu a ddi respundi, a ddi nai, est stètia cussa de circai de si gosai is cosas fintzas a candu tenis sa possibbilidadi de ddu fai: ballit po is canis, is pisitus, is ajajus, is ajajas, su restu de is parentis, de sa famìllia e fintzas po is amigus e is amigas. Torrendi a sa chistioni de su tempus (e po oi serru cun is contixeddus e is stròllichiminis, si ddu promitu, antzi, si ddu giuru), su sobi e su callenti faint prexei a totus (pruschetotu candu funt lèbius e no a strupiadura, ddi naraus diaici in bidda, a su mancu) ma apustis tocat a fai su contu, puru, cun su fatu chi no proit de una bella pariga de mesis e, sa cantzoni est sèmpiri aguali dònnia annu: s'acua, mescamente cussa chi manigiaus po acuai is ortus e is sartus, est giai giai po spaciai. De su chi apu intendiu de unu piciocu de bidda, chi fait su massaiu (du scieis, is massaius funt sèmpiri acapiaus a is chistionis de su tempus poita est de su tempus, de su restu, chi dipendit totu su trabballu cosa insoru), de cras is temperaduras si iant a depi abasciai e nd'iat a depi lompi puru una bella passada de acua, ca dda teneus a disigiu, giai giai, ballit po nosu ma pruschetotu po sa terra.

Duncas, apustis de s'essi contau totu custu, mi potzu puru ghetai (a fundu e suus, cumenti narant in Bidd'e Sorris) me is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia: de su restu, chi seis costumaus a sighiri su giassu de su Diàriu Sportivu, si ndi seis acataus chi ddoi funt una biga manna de novas pesadas in italianu, su tanti po si prandi no mancat mai, e pròpriu po custu, po s'artìculu chi ndi pesu in sardu, circu de chistionai unu pagheddu de atras cosas puru (chi po bosatrus no est unu strobbu tropu mannu), po circai de manigiai fueddus nous e pruschetotu po circai de ammanniai sa cantidadi de personas chi si sighint, circhendi de ndi cassai, duncas, totus cussas personas, e funt medas, de su restu, chi no fun acapiadas a strintu meda cun is fainas chi pertocant su giogu de sa bòcia. Duncas, chi seis de acòrdiu cun mei, deu ia a incumentzai castiendi cumenti funt andendi is cosas me is tres listas chi pertocant is campionaus de sa Promotzione, partendi pròpriu de sa Lista A.
A su primu postu, apustis de cincu bessidas, ddoi funt duas scuadras: seus chistionendi de is de su Crabonaxa e de is de su Castiadas, chi tenint calincuna cosa cumenti a dexi puntus giai allogaus in buciaca; is primus funt sighendi a curri a forti, apustis de una stagioni, cussa de s'annu passau, est a nai de su duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus, toga meda, chi ant serrau a is pabas de is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia; po is biancu-birdis, invecias, sa stagioni de s'annu passau  no est stètia fortunada meda, poita ant tentu strobus mannus e ndi funt cabaus in basciu, de su campionau de s'Ecellenza, innoi s'agatànt, innoi curriànt de una bella pariga de annus, in cussu de sa Promotzioni. A narai sa beridadi, is duas scuadras funt bivendi duus perìodus diversus: is piciocus sighius de mister Prastaro, difatis, no bincint una partida in campionau de calincuna cosa cumenti a cuindixi diis: s'ùrtima partida binta est stètia cussa, giogada in domu cosa insoru, tra is atras cosas, contras a is arrubius-brau de su Bidda Matzràxia, chi si fiat serrada cun su resultau de cuatru a zeru po Porcu e is cumpàngius cosa sua; apustis is de su Crabonaxa ant pèrdiu sa partida, sèmpiri in domu cosa insoru, contras a is grogus-nieddus de s'Andromeda de Seurgus Donigala, e custu domìnigu passau nd'ant bodditu feti unu puntixeddu in sa partida chi ant giogau, in domu allena, contras a is campidanesus de su Gonnos. Is biancu-birdis, invecias, ant pèrdiu sa primu partida de s'annu, po su chi pertocat su campionau, a su mancu, a sa segunda bessida, in domu cosa insoru, contras a is biancus-arrubius de s'Orrolese, sa scuadra, est craru, de Arroli, cun su resultau de unu a zeru po is allenus. Apustis de nd'essi arrutus, fiat su noi de su mesi de Ladàmini, is de su Castiadas ant bintu po tres a zeru in domu de is de s'Andromeda, chi eus arremonau ainnantis, de su restu; nd'ant bodditu unu puntu de oru in domu de is de su Guspini (un'antra scuadra chi, fintzas a s'annu passau, curriat in su campionau de s'Ecellenza, chi est cussu de importu prus mannu chi teneus in Sardìnnia), cun sa partida chi s'est serrada chentza nesciunu gol, est a nai, duncas, cun su resulau de zeru a zeru. Domìnigu passau, invecias, is de su Castiadas ant bintu sa partida, torra in domu cosa insoru, contras a s'Asseminese de Assèmini, cun su resultau de unu a zeru. A su segundu postu de sa lista, cun noi puntus giai pesaus, agataus pròpriu is de su Gùspini, chi eus arremonau pròpriu immoi: sa scuadra sighida de Manunza, chi est, a contus fatus, unu de is allenadoris prus giòvunus chi ddoi fun in dì de oi in Sardìnnia, a nai sa beridadi no s'agatàt in acua bonas, ddi naraus diaici, poita me is ùrtimas bessidas no arrannesciàt pròpriu a ndi cassai is tres puntus e, duncas, a ddu nai mellus, sa bìncida de sa partida. Ma in s'ùrtima bessida, is biancus-arrubius funt torraus a nasci, ddi naraus diaici, e ant fatu unu scateddu de gol (funt stètius ses) contras, torra, a is de s'Andromeda de Seurgus Donigala; duncas immoi Angheleddu e is cumpàngius cosa sua s'agatant cun feti unu punixeddu in mancu de is chi tenint is de su Crabonaxa e is de su Castiadas. A su de cuatru postus in sa lista ddoi funt atras duas scuadras chi funt currendi a forti meda: seus chistionendi, duncas, de is carlofortinus de sa Verde Isola e de is de s'Orrolese de Arroli, chi, tra is atras cosas, eus giai arremonau ainnantis. Custa duas scuadras si funt agatadas, s'una aranti a s'atra, pròpriu in s'ùrtima bessida, chi s'est giogada sa primu dì de su mesi de Donniasantu: is allenus de sa Verde Isola fiant bincendi po unu a zeru e chi fessint arrannèscius a ndi cassai is tres puntus iant poziu bobai a su primu postu de sa lista, ma is de s'Orrolese si funt sarvaus pròpriu me is ùrtimus minudus de giogu, e duncas is duas scuadras si funt depias acunentai de unu puntixeddu feti. Fadendi beni is contus, duncas, podeus biri chi ddoi funt calincuna cosa cumenti a cincu scuadras chi tenint feti una pariga de puntus (duus puntus, a essi pretzisus) de diferèntzia tra issas, po su spàssiu mannu de is tifosus e de totus cussus chi sighint su campionau. Immoi, domìnigu chi benit, ddoi ant a essi un'antru bellu tanti de partidas de importu: is de su Crabonaxa ant a arriciri, in domu cosa insoru, is casteddaius de s'Atleticu; is de su Castiadas, invecias, ant a depi cabai fintzas a Carluforti po giogai sa partida, chi si parit giai toga meda, po su chi ndi podeus cumprendi e po totu su chi eus nau fintzas a immoi, contras, pròpriu, a is de sa Verde Isola, chi funt, in dì de oi, una de is scuadras prus fortis e in saludi de sa lista, mancai siant a su primu annu, a sa primu esperièntzia, ddi naraus diaici, in su campionau de sa Promotzioni, apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria: is birdis-grogus, nci podeus aciungi custu puru, no ant ancora pèrdiu nemmancu una partida, una cosa chi pertocat puru, e feti, is de su Gùspini e is de su Gonnos. Is de su Gùspini, invecias, ant a depi giogai in domu de is assèminesus de s'Asseminese, in una partida de importu mannu pruschetotu po is biancus-arrubius, chi currint, no si podint cuai, de su restu, po ndi cassai sa bìncida de su campionau. Is de s'Orrolese de Arroli, e cun custa serraus po custa cida puru cun is novas in lingua sarda, si dda ant a depi biri contras a is de su Cortoghiana, in domu cosa insoru.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023