Salta al contenuto principale
tommaso cabiddu premiazione fair play

Sa storia de Tommasu Cabiddu: narai sa beridadi, a bortas, est una prova de coràgiu

Si ddu apu giai contau meda, meda bortas, chi no megu a mi sballiai: ddu scieis beni, duncas, ca po s'artìculu chi ndi pesu dònnia, dònnia giòbia, de una pariga de annus, a nai sa beridadi, chentza nemmancu ndi sartai unu, no sciu mai cali arrastu apa a sighiri, e unu pagheddu (unu pagheddeddu meda!) mi praxit custa cosa; dda pigu a trassa de giogu, mellus: cumenti chi fessit unu giogu: mi praxit custa cosa de mi ingioghitai cun sa lingua cosa mia, chi est su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu (innoi in Bidd'e Sorris, innoi m'agatu, ancora, e innoi m'ant pàsciu fintzas de candu femu unu pipieddu pitichinninniu, cumenti si narat), e mi praxit custu de nci podi ponni puru, in s'artìculu de su giòbia (e feti in s'articulu de su giobia, est craru!), novas e legas chi nd'arribbant, mancai, de atru mundus puru, chi no pertocant, duncas, feti su giogu de sa bòcia.

De su restu, si ddu torru a arrapiti, chi mabi no fait de seguru: chi boleis ligi feti de bòcias e de is resultaus de is partidas, si ndi podeis prandi cun totus is artìculus chi ndi bessint aforas, in su giassu de su DiàriuSportivu, dònnia dònnia dì (torra: chentza ndi sartai unu), ma chi funt pesaus in italianu: deu trabballu imperendi s' italianu me is primus tres-cuatru diis de sa cida, e scriu totu su chi potzu, a totu coddu, fintzas a candu no dda acabbu stracu, cumenti unu tzapu, cumenti si narat. Invecias su giòbia mi dda pigu cun unu pagheddeddu de prexu in prus, de allirghia, mi parit de ddu podi nai, pròpriu poita mi sprèviu unu pagheddeddu a pentzai, impari a bosatrus, est craru, a atras fainas chi no siant is puntus ca is scuadras tenint allogaus in buciaca (chi abarrat, est craru, sèmpiri una lega de importu mannu in unu giassu innoi si chistionat de su mundu de su càlciu), o is nominis e is sangunaus de is giogadoris, chi ndi cassant is gol. Ma po cumprendi su chi seu narendi, deu creu, si bastat ligi su chi nd'apa a bogai aforas po custa cida puru.

E duncas, si potzu giai narai ca ddoi funt una biga manna de novas chi pertocant is scuadras sardas chi currint me is campionaus de s'Ecellenza e de sa Promotzioni, chi pròpriu ariseu a merì (seus chistionendi, est craru, de su binticincu de su mesi de Ladàmini), funt torradas a cabai in campu po giogai is partidas chi ballint po sa Copa Italia; in prus, sèmpiri ariseu a su megama, ndi funt cabaus in campu, torra, puru is scuadras sardas chi currint in sa Sèrie C, e seus chistionendi, mescamente, de is de s'Olbia e pruschetotu de is de sa Torres, chi sighint a s'agatai a su primu postu de sa lista e funt currendi a forti meda (fortzis prus forti de su chi crediant de fai, fadendi su contu de sa cantidadi manna meda de scuadras togas e bonas chi ddoi funt), cun una surra de partidas bintas: s'ùrtima bincida, pròpriu de custu megaus a chistionai, dda ant cassada in domu de is de su Pescara, chi funt sighius de un allenadori tra is prus bonus e de esperièntzia chi ddoi funt in su mundu de sa bòcia (de is scuadras mannas, pruschetotu), e seus chistionendi de Zdenek Zeman, chi medas de bos'atrus ant a connosci de seguru, e medas de bos'atrus s'ant a arregodai, puru, ca Zeman est stètiu, in totus is annus passaus de sa carriera cosa sua, s'allenadori, puru, de is de sa Roma, de sa Lazio, e de su Casteddu puru.

Scieis beni (e chi no ddu scieisi, deu seu innoi pròpriu po custu) chi tataresus (ma ballit, fortzis, po is de Porto Torres puru) e casteddaius funt a betiapare (cumenti si narat), est a nai chi no andant meda meda de acòrdiu: e duncas, po incumentzai si nau ca mi parit una cosa istramba (e mesu machillota puru, chi mi permiteis de imboddiai sa cosa diaici) ca is personas chi bivint apitzus de sa pròpriu isula (in Sardìnnia seus unu millioni e mesu de pisitus, mi benit de ddu nai diaici, de coxinai sa chistioni diaici) si portint diaici mabi, is unus cun is atrus; a sa fini, mi praxit a pentzai custu puru, s'odiu (ddu tzerriu diaici, ma fortiz est unu fueddu tropu grai, tropu tostau...) chi ddoi est tra tataresus e casteddaius est a trassa de unu giogu, de cussas cosas tontas chi si faint is piciocheddus piticus tra de issus; mi praxit pentzai ca custu febi chi tenint is unus po is atrus siat acapiau feti a chistionis sportivas, ddas tzèrriu diaici: is tifosus de sa Torres (e de is atras scuadras mannas chi ddoi funt in Tatari puru) pigant in giru is casteddaius candu sa scuadra de su Casteddu perdit is partidas e andat mabi, e is casteddaius ddis torrant sa furria candu su Casteddu, mancai, nc'arrannescit a abarrai in sa Sèrie A, e diaici sighint, a si pigai in giru, is unus cun is atrus, a tot'annu.
A nai sa beridadi, a parti una pariga de certidus, mancai lègius puru, chi capitant candu is tifosus tataresus s'atobiant, mancai po calincuna partida, cun is tifosus chi nd'arribbant de sa zona de Casteddu, nareus chi no ndi funt fadendi bregungias o arroris, a su mancu, no prus de su tanti chi podeus sumportai (mancai su de biri is tifosus chi si pigant a pari, tra de issus etotu, siat una bella bregùngia etotu, e nc'est pagu de nc'aciungi a sa chistioni).

Ma depeus fai su contu ca, in custu mundu, e ddu scieus, s'odiu chi ndi podit nàsciri tra is personas, podit essi mannu meda, e ndi podint bessiri aforas arroris meda, ma meda prus mannus de duus pinnigosus chi, mancai, si podint donai, is unus cun is atrus, is tifosus de duas scuadras nemigas, ddi nau diaici.

Si nau custu puru, immoi chi nci seu: seu costumau, de candu seu unu pipieddu pichinninniu meda, e duncas, de candu fia a is scolas media (e no si seu contendi brullas), a lìgiri, a studiai e a scriri cun sa musica me is origas: est a nai ca po studiai, e po scriri (e ballit siat po candu scriu po su tialu de su trabballu e siat candu scriu po mei etotu e basta, po su prexei chi mi donat a ddu fai) no ammancat mai calincunu bellu discu; e diaici abarru, a totu dì, cun sa musica chi est sa cumpàngia cosa mia, de una vida, e mi donat sa fortza po andai ainnantis, e m'assebiat su coru e sa conca puru, candu, mancai, seu trumentau; potzu nai, puru, immoi chi nci seu, ca sa musica est una de is mexinas prus fortis (e prus drucis) chi apu agatau in custa vida. E duncas, po oras e oras abarru acapiau a sa musica (ddi nau diaici), e arrannèsciu a no pentzai, mancai, a totus is cosas lègias chi sucedint in custu mundu bellu (ca est bellu tocat a ddu nai, e iat a tocai a si nd'arregodai dònnia dì, de cantu podit essi toga, e meravillosa, sa vida etotu) ma macu meda, puru, in s'interis: e seus nosus etotu, megamu a nci pentzai pròpriu in custas ùrtimas oras, chi fadeus de totu po imbrutai is cosas, po stracosciai su logu (cumenti mi narat sèmpiri sa bon'anima de mamma mia). E duncas, po arribbai a ndi bogai su suci de sa chistioni, e fiat ora puru, s'at a megai calincunu, si contu su chi m'est sucèdiu pròpriu sa cida passada, est a nai seti diis fait, e duncas de giòbia, e pròpriu candu ndi fia boghendi aforas is rigas, is fueddus, po s'articulu in lingua sarda: e duncas, in su silèntziu chi fatu fatu ddoi est tra una cantzoni e cussa chi nd'arribbat apustis, apu acutu a intendi (mancu a ddu fai aposta, mi benit de ddi narai diaici) sa nova (babbu miu, chi bivit in una domu aranti a sa domixedda innoi bivu deu, tenit, a totu dì, sa tialu de televisioni alluta, a totu volumi, cumenti si narat...) chi pertocat su certidu (fait a manigiai custu fueddu?, o si iat a podi chistionai puru de gherra, chentza timi de si sballiai) chi ddoi est, ancora (fatu fatu torrat a ndi bessiri aforas sa chistioni, chi est unu dannu mannu meda, a nci pentzai beni), tra is Israelianus (cussus chi bivint in su chi tzerriaus Stadu de Israele) e is Palestinesus: is primus sighint sa religioni de is ebreus, est craru puru, e is segundus invecias sighint sa religioni de s'Islam, est a nai ca funt mussulmanus, po segai a crutzu sa chistioni; de unu bellu tanti de annus (ant a essi milli, o duamilla, chi no tres milla annus puru), duncas, sa religioni est unu de is motivus, de is causas chi portant is personas a certai tra issas, a si fai fintzas sa gherra; e custa est una storia chi sighit a andai ainnantis de diora; is religionis, custu est su parri miu, a su mancu, s'iant a depi agiudai a andai de acòrdiu, tra de nosu, po incumentzai, e apustis, si iant a depi agiudai a andai de acòrdiu, a bivi in paxi e in armonia (ddi nau diaici), cun su restu de su mundu (no feti cun is ominis e is feminas, ma, puru, cun su restu de sa naturalesa: est a nai, cun is prantas, cun is matas, cun is atrus animabis e cun su Cielu puru, chi mi permiteis de giogai a fai unu paghededdu su poeta, cosa chi mi capitat de fai, si ddu torru a arrapiti puru, feti po is artìculus de su giòbia chi ndi pesu in sardu campidanesu).
E invecias, su chi sucedit est pròpriu su contràriu de su chi si podestus abertai e chi estus a podi isperai: seus arroghendi (seus acabbendi de arrogai, a ddu nai mellus) su mundu innoi seus (e si nd'eus a acatai de su dannu mannu chi ndi seus pesendi feti candu at a essi tropu tradu po sanai, po arrangiai is cosas; custu est su chi mi timu, a su mancu) e seus sighendi a si sperdi tra nosus etotu, cumenti chi no si bastint totus is motus chi nd'arribbant po crupa de is mobadias, chi de seguru no ammancant mai in custa vida, e cumenti chi no si bastint totus is motus chi nd'arribbant po crupa de is dannus chi fait sa naturalesa etotu (basat a pentzai, po unu segundu feti, a su chi sucedit candu proit meda, cun is arrius chi ndi bessint aforas de su letu innoi s'agatant e andant a preni de acua is bias e is rugas, e ndi sciusciant fintzas is domus, e intzandus sissi chi nc'est de prangi po diaderus), cumenti est sucèdiu de pagu in Marocco, cun su terremotu chi at acabbau de nci fuiai in su disisperu, cun totus cussus motus e totus cussus dannus, totu cussa pobera genti chi bivit me in cussus logus e chi, de disisperus, fortzis fortzis, ndi teniant giai prenas is buciacas, e de diora puru.
E duncas, po oi no bollu abarrai innoi a arraxonai apitzus de is motivus chi ant portau is palestinesus a si dda pigai contras a is israelianus: deu creu chi siat una pagheddu una cosa istupida custu de fai is tifosus (pròpriu cumenti fadeus candu castiaus una partida de càlciu, mancai a sa televisioni etotu) po una parti o po s'atra (mancai, est craru, cadaunu de nosu si nd'at a essi fatu una bidea, apitzus de sa cosa, apitzus de custa gherra); de pagu mi seu intèndiu cun una amiga mia, chi apu connotu pròpriu custa istadi, chi bivit in Israele, e mi fiat contendi de totu su disisperu, de totu su dabori chi intendit, a biri is personas chi si bocint pari pari; e candu sa genti mi chistionat de su certidu, de sa gherra tra palestinesus e israelianus no potzu fai atru ca arraspundi ca su coru miu bobat concas a totus is personas chi in custu mundu funt sunfrendi, cumenti chi s'agatessint in s'inferru: su coru miu bobat concas a is poburus, a cussus chi bivint cun pagu acua e pagu cosa de papai (mancai giai nudda), cun totus cussus chi si morint po motivus tontus, o po chistionis acapiadas a su dinai, o a is interessus de is istadus (chi a bortas abarrant atesu meda, est craru, de is interessus chi tenint is personas); e duncas, mi intendu a su costau (e giai giai mi benit sa gana de prangi, po issus, e cun issus) de totus is isfortunaus chi ddoi funt, in dì de oi puru (ma su mundu est sèmpiri stètiu prenu de disisperaus, chi boleus narai sa beridadi). E cun custu dda serru puru, ca si nd'apu furau prus de su tempus chi mancai tèngiu (e de su tempus chi mancai teneis bosatrus puru, chi abarrais a ligi su chi scriu), e torraus a arraxonai de bòcias, chi fortzis est mellus, mancai su de si serrai is ogus, ddi nau diaici, e su de chistionai feti de bòcias e de nudda de atru, potzat essi una cosa perìgulosa, a su mancu a parri miu, poita arriscat de si nci fai stesiai, fintzas tropus, fortzis, de is dannus, de is chistionis prus marigosas chi ndi bessint aforas in custu mundu e chi invecias no estus a depi scaresci, po circai de ddas aderetzai.

E duncas, po si acapiai torra a su chi festus narendi ainnantis (e chi nc'arrannèsciu acabbu puru cun sa lega chi apu pigau), in custu mundu ddoi funt giai, a su naturali, arroris, e dannus, e lagrimas, in cantidadi manna meda, po si podi permiti de ndi aciungi atras puru; in custu mundu ddoi est giai odiu, a bigas e bigas, a muntonis mannus cumenti a montis: in s'interis chi nosu si biveus, e fadeus beni puru, is vidas cosa nosta, e nci iat a mancai atru puru, po sa caridadi de Deus, e in s'interis ca is palestinesus sighint a si bociri, is unus cun is atrus, cun is israelianus, ddoi est puru sa tialu de gherra tra is de s'Ucraina, e duncas tra is europeus e is americanus puru, chi parit chi, dònnia dònnia borta, no biant giai giai s'ora de giogai a fai sa gherra, chi sighit a andai ainnantis, e custu giai giai de prus de duus annus.
E duncas, nc'est fintzas tropu disisperu in s'aria, in custu mundu, po si podi pigai su lussu (ddi nau diaici) de nd'aciungi atru cun is tontesas chi teneus in conca, est a nai, po si cumprendi mellus, ca no nci iat a essi su bisòngiu de nc'aciungi s'odiu chi is tifosus tenint is unus cun is atrus, in unu mundu chi, a su mancu diaici mi parit, est prenu fintzas a cucuru de disprexeis, e de pentzamentus lègius.

E immoi, torru, po diaderus, a su mundu de sa bòcia: is de sa Torres, cumenti s'apu contau ainnantis, funt currendi a forti meda: in dì de oi, diaici incumentzaus a chistionai unu pagheddeddedu de resultaus puru, e no feti de stròllichiminis, cumenti mi praxit a fai, de su restu (e ia a abarrai a totu dì fadendiddu, a nai sa beridadi, de cantu m'amachiat sa cosa), is arrubius-brau (no nd'eus ancora chistionau po beni, a nai sa beridadi, mancai si ddu minèsciant) tenint, allogaus in buciaca, calincuna cosa cumenti a bintises puntus, chi no funt de seguru pagus, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a otu partidas bintas, apitzus de is dexi chi ant giogau fintzas a immoi. In dì de oi, duncas, no podeus fai atru ca isperai totu su bonu po issus (is tifosus sardus chi sighint is storias chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia iant a depi essi cuntentus chi una scuadra de s'isula arrannèscit a fai, a ndi pesai cosas diaici bonas e togas) e, parit giai giai una brulla, ma nci fia pentzendi pròpriu in custas diis: in s'interis chi is de sa Torres currint a forti, is de su Casteddu (chi ndi funt torra artziaus in Sèrie A, cumenti scieis beni, apustis de un annu chi ant dèpiu fai in Sèrie B) in dì de oi s'agatant in acua lègias, cumenti si narat, poita funt me is ùrtimus postus de sa lista e duncas, si iat a podi incumentzai a pentzai custa cosa puru: chi is de su Casteddu ndi depessint torra cabai in Sèrie B (cosa chi no si podit isperai, custu est pagu ma seguru, ma chi iat a podi sucedi, est craru), e chi is de sa Torres depessint arrannesci a binci su campionau de sa Sèrie C (una cosa chi, po immoi, ddis podeus augurai cun totu su coru, ma ancora est chitzi po ndi chistionai, fadendi su contu chi no seus ancora nemmancu brintaus in su mesi de Dònniasantu e duncas, fadendi su contu chi ammancant una biga manna meda de partidas de giogai, e iat a podi sucedit de totu, ballit po su malu cumenti po su bonu, est craru), is duas scuadras (e duncas, is tifosus) si iant a podi atobiai puru, in su pròpriu campu, po giogai sa pròpriu partida, e duncas, torra, tataresus e casteddaius is unus aranti de is atrus. Ma po oi, si ddu torru a arrapiti, fortzis iat a essi mellus a no nci pentzai: e po oi, podeus feti isperai chi is de su Casteddu si ndi potzant torrai a strantaxai chitzi (mancai deu no siga prus is giogus de is grandus scuadras de sa Sèrie A, e giai de una bella pariga de annus, a nai sa beridadi), e podeus feti isperai, duncas, chi is de sa Torres sigant a fai unu campionau, una stagioni de importu mannu. Eus a biri, duncas, in su benidori, cumenti ant a andai is cosas.

Arribbaus a custu puntu de sa chistioni, mi benit de si nai un'antra cosa puru, immoi chi nci seu: is articulus chi ndi pesu, dònnia dònnia giòbia, e chi scriu, duncas, in sardu campidanesu, andant a finiri me in sa setzioni de su giassu chi si tzerriat, po essi prètzisus, "Novas": est a nai ca si chistionu, e mi fait prexei meda, a ddu podi fai, de totus is cosas de importu, de totus is cosas prus saboridas, chi ndi bessint a foras, dònnia dònnia cida, me is campus innoi si giogat a bòcia, e chistionaus feti de is giogus chi ddoi funt in Sardìnnia e chi pertocant, duncas, est craru, is scuadras sardas, partendi de is de sa Sèrie D (chi funt una parighedda feti) e fintzas a arribbai a is scuadras de s'Ecellenza, de sa Promotzioni, e fintzas a is de sa Primu e de sa Segunda Categoria. Ma fortzis, a ddas tzerriai feti "Novas" benit a mabi, e po custu ca, de una pariga de cidas, seu incumentzendi a pentzai, ca fortzis, po su benidori (chi Deus e su Cielu ant a bolli unu benidori po mei puru, chi est cussu chi isperu, est craru) apa a podi chistionai de "Novas, contus e contixeddus", cun custu tìtulu chi, diaici mi parit a su mancu, podit cratzai mellus puru, fadendi su contu de totus is legas chi nci sticu aintru.
Ma torraus a sa bòcia, a bortas calincunu no tengiat torra (e giai), su disìgiu. S'apu contau, pròpriu immubagora, chi apu acabbau, e custu giai de una bella pariga de annus, de sighiri is fainas e is storias chi pertocant is scuadras chi currint in Sèrie A, e custu, mescamente, poita sigu giai, a totu dì, po su trabballu, is fainas e is chistionis acapiadas, cumenti s'apu nau ainnantis, immoi immoi, de totus is scuadras sardas, e nareus puru chi su pani de inforrai no s'ammancat de seguru; e duncas, apustis chi passu totu sa dì, po oras e oras (e gràtzias a su Cielu chi m'at regalau custa possibbilidadi, chi, tra is atras cosas, mi fait guadangiai su dinai po mi comperai sa cosa de papai), a chistionai de resultaus e de partidas bintas e pèrdias, s'urtima cosa chi m'acucat (est a nai: s'ùrtima cosa chi mi benit in conca) est cussa de mi sprèviai, mancai, castiendumì, a sa tialu de televisioni, una partida de cussus grandus campionis chi, tra is atras cosas, ndi pigant una barca de dinai po curri avatu de una bòcia. Naresu, puru, immoi chi nci seus, immoi chi nci seu arribbau, ca su dinai est una de is peus cosas chi s'omini at inventau, e chi si portant a s'odiai, is unus cun is atrus, e fintzas a si bociri pari a pari, e si portat, torra, a ndi pesai gherras e arroris (po s'acapiai, pròpriu, a sa chistioni chi festus matziendi ainnantis, chi mi permiteis de manigiai custu fueddu e de imboddiai sa cosa diaici); dinai e religionis, invecias de s'agiudai, ant, fortzis (e nau fortzis...), agravau is cosas, prus de su tanti chi serbiat.
E su mundu de sa Sèrie A est totu ghetau a pari (avelenau, mi benit de nai) po crupa de su dinai etotu: apu lìgiu, de calincuna parti, chi nd'est bessiu aforas un antru dannu mannu (bella bregungia! Diaici apu sèmpiri intèndiu nai in bidda, a su mancu), est a nai ca is giogadoris, is grandus campionis de is grandus scuadras, si spàssiant a fai is iscumissas, cumenti chi no bastessit su spàssiu chi ndi tenint, po su de podi arribbat a giogai a bòcia, a totu dì, po ses diis (chi no seti) sa cida, po calincuna cosa cumenti a noi, dexi mesis a s'annu, ca a ddu castiai diaici, parit pròpriu unu bellu trabballu; e duncas, a cantu parit, faint is iscumissas apitzus de is partidas chi andant a giogai issus etotu, e no si cumprendit chi ddu fetzant po su dinai (cumenti chi su chi guadangiant, in dì de oi, no siat bastanti) o po nci passai mellus su tempus, cumenti cussus notzenteddus chi no sciint totu innoi ndi fai s'ou.
Ma de su restu, no funt fainas chi mi pertocant.
A nai sa beridadi, mi praxit, de prus (e meda puru, chi pròpriu si ddu depu nai) a chistionai de totus is storias bellas, e de importu, chi nd'arribbant de is piciocus cosa nosta etotu; cussa chi megu a si contai immoi, de su restu, est sa storia de Tommasu Cabiddu (chi est bessida aforas, est bessida a pillu, cumenti si narat in bidda, sa cida passada, ma aintru de is "Novas" no apu ancora tentu s'ocasioni de ndi chistionai, e ddu fatzu immoi etotu duncas, e cun prexei mannu puru), unu piciocheddu pitichinniu meda de edadi, chi nd'arribbat de Triei (chi est una biddixedda pitica pitica meda, e chi fait calincuna cosa cumenti a milli cristianus), ma chi giogat impari a is de sa Costa Orientali Sarda, siat in sa primu scuadra (candu s'allenadori, Francesco Loi ddu tzerriada po giogai impari a is mannus de sa Primu Scuadra), e siat impari a is de sa Juniores, chi est sa scuadra pesada, totu, cun giogadoris chi tenint dexiotu-dexennoi annus. E duncas, pròpriu in una partida tra is de sa Juniores de sa Costa Orientali Sarda, e sa scuadra de is Juniores de sa Baunese (sa scuadra de Baunei, est craru puru, chi est un antra biddixedda pitichedda meda, chi fait calincuna cosa cumenti a tres milla e cincucentus animas), Tommaso Cabiddu at pigau una decisioni, ddi naraus diaici, chi at fatu ispantus, e immoi andaus a nc'arraxonai apitzus impari.
Duncas, su chi intendu nai, fatu fatu, de is allenadoris e de is giogadoris chi intendu po ndi pesai is intervistas chi ndi bessint dònnia dònnia cida in su giassu de su Diàriu Sportivu, est chi is tres puntus (est a nai, duncas, su de binci sa partida) est una de is cosas de importu prus mannu po una scuadra de càlciu: andat beni su de si spàssiai, de si sprèviai, totus in pari, po cussa ora e mesu de giogus, dònnia fini de cida, ma sa cosa prus toga, diaici narant e si cumprendit puru su poita (de no potzu narai nudda apitzus de sa cosa, fadendi su contu chi in custa vida no apu mai giogau a bòcia in una scuadra de càlciu, ma feti in sa bia, candu fia unu pipieddu pitichinninniu meda), est cussa de binci (poita, desinò, ita giogas a fai? Po perdi?); e custu ballit siat po is professioneris e siat po cussus chi no giogant po su dinai (mancai, in Promotzioni, in Ecellenza e fintzas in su campionau de sa Primu Categoria nci siant giogadoris chi arricint, de is sociedadis, unu tantixeddu, piticu, si cumprendit, de arriabis, po su "strobu" chi tenint dònnia domìnigu), e chi estus a podi tzerriai, furendindi su fueddu de s'italianu, diletantis.

Est a nai, duncas, chi a bortas si capitat de biri cosas lègias meda, chi parit chi, po binci una partida, is giogadoris, a bortas, arribbant a fai fintzas is peus cosas: est a nai ca circant de si imbrolliai, is unus cun is atrus, e candu no si imbrolliant tra de issus, circant de imbrolliai, mancai, feti s'arbitru, mancai fadendi sa finta de nd'essi arriciu unu pinnigosu, o una carvada de pei; e duncas, no fait prus ispantus (ma unu pagheddu de bregùngia, fortzis, is chi imbrolliant dda iant a depi tenni) a biri unu giogadori chi nd'arruit a terra, e s'atrotoxiat de su dabori, chi parit chi ddu ant sparau a fusili e chi ddi ant cravau una balla de prumu in conca, in su coru o in su costau, e invecias, a castiai beni, no ddu ant mancu tocau pagu pagu; su mundu de su càlciu (est a nai, pruschetotu, cussu de is professoneris) est prenu fintzas a cucuru de cosas lègias cumentui a cussa chi s'apu contau immoi, e fortzis est mellus mancu a nci pentzai.
Is storias, po fortuna (mi benit de nai diaici), funt prus drucis po su chi pertocat su mundu de is diletantis. E duncas, sigu a si contai su chi est sucèdiu in sa partida tra is scuadras de sa Juniores de is de sa Costa Orientali Sarda e is de sa Baunese: duncas, Tommasu Cabiddu est arrannèsciu a fai unu gol a is aversàrius, ma invecias ca si fai pigai de su prexu e andai a fai festa cun is cumpàngius cosa sua etotu (cumenti bieus fai, a sa televisioni, a is grandus campionis de sa Sèrie A, chi immoi funt benius a essi a trassa de atoris etotu, a nai sa beridadi, po is facis e totus is sciagumeus chi faint apustis chi ndi cassant unu gol), est andau de s'arbìtru, chi in s'interis no si ndi fiat acatau de nudda, de cumenti fiant andadas is cosas.
Iat a tocai a nai puru ca s'arbitru est un omini, cumenti funt ominis is chi giogant etotu, e duncas: cumenti podint sballiai is giogadoris, chi mancai si papant unu gol chi parit giai fatu, cumenti si narat, diaici sballiant is arbitrus, chi mancai no arrannescint a biri totu su chi sucedit in campu tra is giogadoris etotu, e fadendi su contu chi in campu ddoi funt bintiduus giogadoris, chentza fai su contu de is atrus chi abarrant setzius in panchina, impari a s'allenadori etotu, ma chi, a bortas, faint carraxu po atrus binti, cumenti si narat. Duncas cussu de s'arbitru est unu trabballu bellu tostau e fadiosu, mescamente me is categorias prus piticheddas, e ballit puru po is campionaus de is piciocheddus prus giòvuneddus de edadi, est craru puru, innoi depint sighiri totus is azionis de su giogu a solus, chentza nesciunu agiudu, antzis arroghellendindi, fatu fatu, is fueddus maus de is tifosus de is duas scuadras.
Duncas, Tommasu Cabiddu s'est acostau de s'arbitru e ddi at scoviau chi, a nai sa beridadi, su portieri de sa scuadra de is aversàrius iat arriciu unu cropu (su chi, furriendi su fueddu de s'italianu, estus a podi tzerriai "fallu"), e duncas no iat potziu fai sa giogada cosa sua (seus chistionendi de su portieri, si cumprendit) po avitai su gol, e duncas, est craru, at domandau a s'arbitru de annullai su puntuchi iat fatu issu etotu, cun spantu mannu de is cumpàngius cosa sua e de is aversàrius puru, poita, a nai sa beridadi, no funt cosas chi si bint fatu fatu me is campus de giogu. No podeus fai atru ca narai ca su mundu de sa bòcia (ma deu pentzu chi sa cosa ballat po su mundu in generali, e no feti po su mundu de su càlciu, est craru, fadendi su contu, e nd'eus chistionau ainnantis puru, in custu artìcolu etotu, de cantu podit essi totu atrotoxau e totu ghetau a pari custu mundu innoi s'agataus a bivi) tenit a bisòngiu de custas storias; est cumenti (diaici mi benit de nai, a trassa de is poetas) chi storias diaici bonas e togas si donint unu bellu tanti de paxi, e de serenidadi; e duncas su càlciu benit a essi una scola, pruschetotu po is pipius, po is piciocheddus, innoi podis imparai cumenti nci si cumportat in sa vida.
E su de nai sa beridadi (su de arrannèsci a nai sa beridadi, a ddu nai mellus) est una cosa de importu, po s'anima cosa nosta e po s'esèmpiu chi arrannèsceus e chi podeus donai a is atrus cun is cosas chi fadeus, mancai su de nai sa beridadi (a nai is cosas cumenti funt, a contai is cosas cumenti funt andadas) si potzat fintzas fai a perdi una cosa toga e bona cumenti unu gol (sa cosa de importu prus mannu chi ddoi est in su giogu de sa bòcia), cumenti est sucèdiu, de su restu, a Tommasu Cabiddu; e custu sentidu bonu, mancai siat acapiau a una "beridadi pichinninnia" (mi benit de dda tzerriai diaici), de pagu contu, cumenti cussa chi pertocat unu gol in una partida tra piciocheddus, est unu stiddiu de amori chi nci ghetaus in mesu a su mari de odiu chi ddoi est, in dì de oi, tra is personas.
E pròpriu po su coru bonu (e sa sintzillidadi) chi Tommaso Cabiddu at tentu in sa partida chi s'est giogada una pariga de cidas fait, su sindigu de Tertenia (chi est sa bidda innoi is de sa Costa Orientali Sarda giogant is partidas in domu) at donau unu prèmiu a su piciocu, pròpriu po cumenti s'est cumportau beni, po cumenti est arrannèsciu a si cumportai beni, si iat a podi nai diaici puru, ca a bortas, candu depeus pigai una decisioni, capitat, puru, e fatu fatu, de s'agatai aranti a duas bias, e custa est una chistioni, una lega, un arraxonamentu ca is filosofus ant sèmpiri pigau, de annus e annus e annus, ballit po is antigus, mancai partendi de is grecus, e fintzas a nd'arribbai a is filosofus prus modernus puru, po ddus tzerriai diaici e po nci stichiri, chi mai ammanchit me is artìculus chi ndi pesu in sardu campidanesu, unu tzicheddu de filosofia puru.
Duncas, megamu a nai, candu depeus pigai una decisioni de importu, teneus aranti, fatu fatu, feti duas bias: una est cussa chi si portat a pentzai feti a is interessus cosa nosta (e, ballit aguali, chi si portat a pentzai feti a is disìgius cosa nosta, e is disìgius chi pertocant feti su corpus cosa nosta, e no a su de is atrus, e mi parit craru puru), s'atra, invecias, est cussa chi si portat a s'imprassai (a si cojai, giai giai), invecias, cun cussa chi estus a podi tzerriai, a sa moda de is antigus etotu, giustesa, o giustidadi, cumenti si narat, puru. E sa bia chi si portat concas a sa giustidadi, a bortas, est cussa prus marigosa, e mancai, prus prena de daboris: ca a bortas, su de nai sa beridadi est una cosa chi no si cumbenit, cumenti si narat, chi si fait prus dannus de is benis chi nd'arribbant. E su de arrannèsci a nai sa beridadi (no feti in unu mundu piticheddu cumenti podit essi su de su giogu de sa bòcia), a bortas, est unu isfortzu (isfortzu mannu puru, si iat a podi nai), est un atu, un atzioni de coràgiu.

E duncas, po custa cida puru seus acabbendi (e fiat ora puru, mi parit de si intendi narendiddu, cumenti cussus piciocheddus chi, setzius me is cadiras, a scola, no biint s'ora ca sa letzioni acabbit po si ndi fuiri a giogai) su tempus (e pruschetotu su logu) po s'artìculu: podeus feti andai a castiai impari, ainnantis de si saludai, cumenti funt andadas is cosas po is scuadras chi ariseu, cumenti s'apu arremonau ainnantis, a s'incumintzu de custu articolu etotu, funt torra cabadas in campu, po giogai is partidas chi ballint po sa Copa Italia: po su chi pertocat is de s'Ecellenza, duncas, is de su Sant'Aleni ant bintu sa partida contras a is de su Crabonaxa cun su resultau de duus a zeru (apustis chi sa primu partida, chi ant giogau giai cuindixi diis fait, si fiat serradas cun su resultau in paridadi, de zeru a zeru), gràtzias a is gol chi nd'ant pesau Fadda e Floris; is de su Tèmpiu, invecias, funt arrannèscius a binci contras a is de s'Ilva de Sa Maddalena, gràtzias a is gol pesaus de Bulla e de Braga, ma su gol de Maitini, po is de s'Ilva, chi est bàlliu po su duus a unu, at permìtiu pròpriu a is maddaleninus de ndi cassai is partidas de is semi-finalis, fadendi su contu chi, in sa partida de s'andada, is de s'Ilva iant bintu cun su resultau de unu a zeru. Prexu mannu po is de su Bosa puru, chi funt arrannèscius a binci sa segunda partida puru, chi ant giogau in domu de is cidresus de sa Villacidrese (e chi est sa scuadra de Biddacidru, est craru) cun su resultau de unu a zeru, e gràtzias a sa giogada, bona meda, fata de Sagitov; is piciocus sighius de Tore Carboni (chi est s'alleandori de su Bosa de una bella biga de annus, a nai sa beridadi) iant giai bintu sa partida, in domu cosa insoru, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de tres a zeru. Is de s'Ossese puru ant a podi sighiri a curri concas a sa partida finali de sa Copa Italia, fadendi su contu (e a fai is contus nci poneus pagu diaderus) chi ariseu funt arrannèscius a serrai sa partida contras a is de su Taloro de Gavoi cun su resultau de duus a duus (sa primu partida, invecias, si fiat serrada cun su resultau de tres a zeru po is biancus-nieddus): Mainardi e Chelo ant intzertau su tiru giustu, cumenti si narat, e duncas nd'ant cassau is gol, po su chi pertocat is meris de domu; Zucchelli e Peana ant provau a indruciai su merì de is tifosus cosa insoru, cassendindi, e pesendindi, duus gol chi, peròu, est craru puru, no funt bastaus po sighiri a curri po ndi cassai sa Cupa.

E po custa cida puru deu potzu narai ca su tanti miu ddu apu fatu, e duncas, isperu de s'agatai (e de m'agatai) innoi tra seti diis, est a nai giòbia chi benit (chi Deus e su Cielu ant a bolli cutu beni po mei), po scriri e ndi pesai un antru artìculu scritu in sardu. Si imprassu a forti e, duncas, si auguru atras seti diis prenas fintzas a cucuru de dònnia beni.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

 

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2023/2024