Salta al contenuto principale
tifosi dolianova

Su giogu de su càlciu est una chistioni de coru e de afròddiu

A nai sa beridadi, sèmpiri chi mi ddu permiteis, su mesi de Ladàmini, po su chi pertocat custus primus dexennoi diis, a su mancu, (e custu bollit nai ca, e no mi parit mancu berus, prus de sa metadi de su trabballu, ddi nau diaici, est bellu ca fatu), est ghetendumì a pari po beni, ballit po sa conca e po su coru puru; e po sighiri a andai ainnantis tocat a s'arramangai is maigas, cumenti si narat, mescamente chi no podis fai su contu apitzus de nesciunu, ma feti apitzus de tui atotu. Su de si dda gherrai a solus (ddi nau diaici), su de si dda bivi a solus, ballit aguali, est un esercìtziu de importu mannu, a su mancu custu est su parri miu, est craru: cumenti mi megu a solu a solu, fatu fatu, candu t'agatas a ti ndi depi scabulli de is dannus, de is strobbus, candu ti ndi depis scabulli fintzas de is arroris prus mannus chi ndi podint arribbai a fai custu giogu macu chi est su de abarrai in custu mundu, contendi apitzus feti de is manus cosa tua, de is fortzas chi tenis, no podis donai sa crupa a is atrus candu is cosas no andant cumenti, mancai, bisàst. Ddoi funt bortas, in custa vida, innoi t'agatas faci a faci cun is fainas trotas chi tenis, mancai, de arrangiai, e no ti podis cuai, de seguru, a is pabas de frasis fatas (e unu pagheddu tontas, a nci pentzai immoi...) cumenti iant a podi essi custas: "deu ti ddu naramu ca no fiat sa cosa prus bona de fai" o "deu ia apa essi fatu in un antru modu, ma tui as 'ofiu fai diaici, a su contràriu de su chi pentzammu de fai deu". E duncas, potzu imboddiai sa chistioni diaici: a bortas, est un regalu (unu regalu de su Cielu, mi benit de ddu nai diaici) candu agatas, in custu mundu, in custa vida, una persona (o una truma, una bella crica, mancai) chi tengiat is pròprius pentzamentus chi tenis tui, is ideas e su modu de fai, ca no nau ca depint essi agualis agualis, ma chi a su mancu potzant torrai cun su modu cosa tua de ti bivvi sa vida, chi mi sigheis e chi cumprendeis su chi si bollu nai. Agatai unu cumpàngiu, o una cumpàngia, no est una cosa facìli, e candu s'agataus, fra de nosu etotu, est cumenti chi sa cosa nd'arribbit gràtzias a una màgia: s'amori, s'amistade, est una cumbinadura tra is prus bellas chi si podint capitai, e nc'est de s'allirgai candu agataus calincunu chi si potzat donai una manu de agiudu, o potzat fai unu pagheddeddu de tifu po nosu, e nosu, aguali, po issu (o issa, est craru, ballit aguali). Ma a bortas, cumenti fia narendi ainnantis, depeus fai su contu chi no nci podit essi nesciunu chi si potzat donai una manu de agiudu, e duncas, ballit (e cratzat, cumenti si narat) su dìciu chi narat (de seguru ddu eis giai intèndiu prus de una borta, e no seis abertendi de seguru a oi) "mellus a abarrai a solus ca essi mabi acumpangiaus".

Cumenti s'apu giai nau po una biga manna de bortas, no sciu mai calli arrastu ant a pigai is artìculus chi ndi pesu su giòbia (dònnia dònnia giobia de una bella pariga de annus, a nai sa beridadi e a fai beni is contus): fatu fatu mi capitat de partiri de is cosas chi tèngiu badda badda in conca, e circu sèmpiri de ddas acapiai a is chistionis chi pertocant, de atesu o de acanta, su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, chi est sa faina de importu prus mannu po nosu chi trabballaus po su giàssu de su DiàriuSportivu; a bortas, invecias (e custa cosa puru mi fait spàssiai meda, chi pròpriu si ddu depu nai), partu pròpriu de su chi sucedit, de si chi si bidit me is campus chi ddoi funt spratus in totu s'isula cosa nosta bella e stimada, e apustis (su giogu cosa mia, ddu eis cumprèndiu, est pròpriu custu) circu de acapiai cussas chistionis a is bideas chi mancai mi nd'arribbant candu lìgiu unu libbru, o chistionu cun calincunu in sa bia. E duncas, torraus a nosu. Candu ciaciarru cun is allenadoris, po ndi pesai is intervistas chi ndi bogu aforas dònnia dònnia cida, po noi – dexi mesis de sighiu (chi est su tanti ca durant is campionaus de bòcia, est craru), no ammancant mai de mi ndi chistionai: su carraxiu (ddi nai diaici, ca manigiai su fueddu "tifu", cumenti estus a podi fai, no mi torrat beni beni, fadendi su contu chi, in sardu, cun su fueddu "tifu" tzerriaus cussa genia maba de mobadia) chi is personas faint po sa scuadra de su coru cosa insoru, su trabballu de is chi estus a podi tzerriai, est craru, tifosus, est de importu mannu meda po binci una partida, mescamente candu in campu ddoi funt piciocheddus giòvunus, e chi, est craru, mancai no tenint s'esperièntzia de is prus mannus. Custu ita bollit nai? Po prima cosa, bollit nai ca unu piciocheddu giòvuneddu, mancai, si fait pigai (a bussinadas, chi mi permiteis de si coxinai sa chistioni diaici) de is emotzionis, pruschetotu chi depit giogai una partida de importu (mancai una de cussas partidas chi serbint po binci su campionau, mancai contras a una scuadra chi est currendi, cumenti a sa tua etotu, po ndi cassai su primu postu de sa lista e, duncas, s'artziada de categoria); e deu seu seguru chi bosatrus scieis beni cumenti si pigant is emotzionis, a bortas: si benit totu de tremi, no arrannèsceus a intzertai is fueddus, is cambas giai giai no s'aguantant in peis e giai giai si parit de ndi podi arrui in terra de unu segundu a s'atru, de cumenti su coru pistat, a forti, ca parit chi si potzat scopiai; e de seguru custas no funt cosas bonas, mescamente chi tenis de giogai una partida de bòcia.

E duncas, de custa chistioni nd'eus giai arrexonau, a su mancu unu pagheddeddu, sa cida passada puru, e pròpriu de ingunis torraus a atacai po s'artìculu de custa cida etotu: unu fueddu (mancai unu fueddu druci, narau cun su coru) si podit donai sa fortza, sa gana bona po curri, mancai, prus a forti de su chi festus fadendi, po ndi ghetai a foras de sa conca (e de sa brenti puru...) totus is timòrias e is pentzamentus lègius chi, mancai, no s'agiudant a fai su chi depeus. M'est sèmpiri praxu, a nai sa beridadi, su modu chi tenint is giogadoris, in campu, de s'agiudai is unus cun is atrus, tra de issus; su giogu de sa bòcia (ddu scieis beni, e si domandu scusa chi ndi seu bessendi cun una cosa chi, de cantu est crara, parit fintzas tonta, ma immoi circaus de ndi pesai una bella arraxonada e bieus su chi ndi bessit aforas) est unu giogu de scuadra, e custu bollit nai, pruschetotu, chi is partidas si bincint totus impari (e in sa truma nci depeus ponni, est craru, is piciocheddus, is giogadoris chi mancai depint abarrai in "panchina" a castiai is cumpàngius chi currint avatu de sa bòcia, e si sciit, po unu giogadori no nc'est cosa prus maba de su de depi abarrai aforas de su campu); custu est su chi mi contant is allenadoris, candu mi narant, pruschetotu, chi sa fortuna prus manna chi podis tenni, candu t'agatas a trabballai in su mundu de sa bòcia, est cussa de podi contai apitzus de una truma, bona, de piciocus; candu tra is piciocus de sa scuadra cosa tua no nci funt gelosias is cosas andant beni meda, e de su restu (nci pentzu fatu fatu a custa cosa) una rosa de una scuadra de bòcia benit pesada cun binticuatru – binticincu giogadoris, e po un allenadori, si cumprendit, no est facili, custu est pagu ma seguru, agatai un acòrdiu cun totus. De custa cosa, cumenti si apu nau immubagora, mi capitat de ndi chistionai fatu fatu, e tra totus cussas chi apu intèndiu, chi mi funt arribbadas a is origas me is ùrtimas cidas, mi funt abarradas prantadas in conca (a tipu pùncias, chi mi permiteis de giogai unu pagheddeddu a fai su poeta) is cosas chi m'at contau Gianmario Rassu, chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna (po ddu cumprendi iat a bastai a fai su contu chi, candu fiat unu giogadori piticheddu de edadi, fiat arrannèsciu a nd'arribbai fintzas in sa scuadra de is giòvunus de su Milan, est a nai una de is duas scuadras, est craru, chi ddoi funt in Milano in dì de oi e chi currint in su campionau de sa Sèrie A) tra totus cussus chi teneus in Sardìnnia in dì de oi, e chi de cust'annu s'agatat a trabballai impari a is de su Bonorva. E duncas, Rassu m'at contau ca si intendit fortunau meda «a podi trabballai — custus funt is fueddus chi at imperau issu etotu — cun sa truma de piciocus chi faint parti de sa scuadra cosa mia po cust'annu; tra cussus chi ndi cabant in campu e cussus chi, invecias, depint tenni passièntzia e abertai po giogai a su postu de calincunu cumpàngiu, no ddoi funt gelosias; totus si donant una manu fra de issus e no nc'est nesciunu chi tengiat calincuna cosa de mau de nai, o chi ndi potzant bogai aforas murrungius o strobbus; deu creu chi custu siat unu signali de importu chi si fait a cumprendi ca custus piciocus funt giai matucus, no tanti po su chi pertocat s'edadi, ma po s'esperièntzia, po su chi pertocat sa conca, s'abbilidadi de bivi e de giogai impari a is atrus».

E duncas, fintzas a candu arrannèscis a binci is partidas, totu andat beni; su mau, est craru, nd'arribbat candu, mancai, no arrannèscis a ndi cassai is puntus chi sa sociedadi s'abertat, candu no arrannèscis a abarrai me is primus postus de sa lista, candu, mancai, no arrannèscis a fai girai sa scuadra (ddi naraus diaici, furriendindi, e pruschetotu furendindi su modu de nai de s'italianu) cumenti is tifosus s'abertant. E de su restu, nd'eus chistionau atras bortas puru, candu is puntus no arribbant is primus a pagai su contu funt pròpriu is allenadoris, e cun custu s'acapiaus a sa chistioni chi nd'apu bogau a s'incumentzu de s'artìculu: nci funt diis, cidas, perìodus (ballit po sa vida, po su trabballu e, fintzas, po su giogu de sa bòcia) innoi t'agatas a solu, a depi fai is contus cun sa tristura cosa tua; e un allenadori chi, mancai, ndi benit bogau de sa scuadra a sonu de corru (cumenti si narat), s'agatat a solu, chentza prus s'agiudu de is dirigentis, e potzu cumprendi beni cumenti si intendit una persona chi, mancai, no arrannescit a fai beni (beni cumenti isperàt, a su mancu) su trabballu cosa sua, mancai po is diletantis su sport siat unu sprèviu, unu spàssiu, e no de seguru unu trabballu, ma nc'est de nai puru ca medas de issus, ballit po is giogadoris puru, e no feti po is allenadoris, si pigant sa chistioni (est a nai is partidas...) a coru, e duncas, si cumprendit (e ddu scieus beni, poita is allenadoris e is giogadoris, a sa fini, funt is babbus cosa nosta etotu, is fradis, is fradibis, is isposus, e duncas ddus bieus, in su fetianu, cantu nci podint abarrai, mabi meda, est craru, candu no arrannescint a giogai cumenti iant a bolli), cantu daboris ndi podint bessiri aforas apustis de is noranta minudus de una partida. E de su restu, fait a nc'aciungi custu puru, deu creu, candu intendu, po is intervistas de sa fini de s'annu (est a nai po sa fini de is campionaus e po sa fini de is giogus, est craru), is allenadoris chi mancai nd'ant cassau su primu postu in sa lista cosa insoru, una de is primus cosas chi faint (est a nai, mellus, una de is cosas chi no si ndi scarescint mai) est torrai gràtzias a is famìllias cosa insoru, po sa passièntzia chi tenint, po sa gana manna chi tenint de ddus sumportai (e de sumportu seus chistionendi, chi no mi sbàlliu, de s'incumentzu etotu de custu artìculu).

E duncas, fadeus unu sartidu in su mundu de s'Ecellenza, po s'acapiai mellus a sa chistioni chi apu pigau immubagora: cumenti eus tentu modu de castiai, impari, me is cidas passadas, in su campionau de importu prus mannu chi teneus in Sardìnnia ddoi funt giai scuadras chi, mancai siant passadas pagu cidas de s'incumentzu de is giogus, ant giai dèpiu cambiai s'allenadori, po unu motivu o po un antru. A fai torra is contus nci poneus pagu meda: in su campionau de s'Ecellenza funt giai cuatru is scuadras chi ant scerau de donai is crais de sa rosa, ddi naraus diaici, a un allenadori diversu de su chi teniant, mancai, in s'istadi candu est incumentzada sa stagioni noba: sa lista iat a podi partiri de is de sa Tharros, chi funt stètius is primus, is chi ant acoitau de pruus, cumenti si narat, a circai un atru allenadori, fadendi su contu chi ant sciusciau s'acàpiu cun Antonio Prastaro giai in su mesi de Agustu (a nai sa beridadi, no est stètia sa sociedadi a nci bogai aforas s'allenadori, ma est stètiu Prastaro a fai is bagàglius, cumenti si narat, a saludai totus e a si ndi andai); e duncas, ddu scieis (e chi no ddu scieisi, deu seu innoi po si ddu arragodai), a su postu de Prastaro nd'est arribbau Antonio Lai; sa pròpriu cosa, de su restu, est sucèdia in domu de is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, chi ant dèpiu circai un antru allenadori (in s'interis nd'est arribbau Giampaolu Murru), apustis chi Andrea Marongiu at dèpiu lassai su trabballu chi fiat fadendi cun is arrùbius-brau poita, sciadau, at tentu strobbus chi pertocant sa saludi cosa sua; de is de su Luogosanto (sa scuadra de Logusantu, est craru, chi, tra is atras cosas, at agatau un acordiu cun sa scuadra de is de su Santu Tiadoru, e nd'ant pesau, diaici, de duas una scuadra feti, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si nai) nd'eus chistionau me is cidas passadas: is de su Logusantu Santu Tiadoru no arrannèsciant a ndi bogai peis (cumenti si narat candu, mancai, nc'arruis in una forada, est a nai in unu dannu, e no arrannèscis a ti ndi scabulli) e ant scerau (cumenti capitat fatu fatu, de su restu, e ddu scieis beni, fadendi su contu chi su pròpriu sucedit me is grandus scuadras de campionis, e de allenadoris bravus, fortis e pagaus una barca manna de dinai, chi currint in su campionau de sa Sèrie A puru) de murigai unu pagheddeddu is cartas cosa insoru (cumenti si narat fatu fatu), e duncas, ant scerau de donai is crais de is trabballus me is manus de Riccardo Sanna, chi nd'at pigau su postu de Simone Marini.
De su restu, nd'eus giai chistionau, ma unu pagheddeddu feti, de custa chistioni: candu is cosas andant mabi, tenis duas bias aranti de sighiri: una est cussa de abarrosai, de abetiai, de lassai is cosas cumenti funt e, mancai, isperai chi su bentu potzat cambiai (est a nai ca podis isperai ca sa bona sorti potzat essi de sa parti cosa tua) allestru; desinò, ndi podis donai una bella sciusciada a is cosas e torrai a partiri de bellu e nou. E duncas is de su Logusantu – Santu Tiadoru ant bintu sa partida de importu mannu pròpriu contras a is de su Calangianus (sa scuadra chi nd'ant pesau in Calanzanos, est craru, antzis, po essi prus pretzisus, una de is duas scuadras chi ddoi funt in sa bidda, e custu po cumprendi mellus, est craru, cantu est manna sa passioni chi nc'est, in dì de oi puru, avatu a su giogu de sa bòcia, fadendi su contu chi seus chistionendi, sèmpiri, de una scuadrixedda de una bidda chi fait, prus o mancu, cuatru milla cristianus, cumenti si narat); custu bollit nai ca, a bortas, su de mudai arrastu (mancai feti po su chi pertocat un allenadori de una scuadra de bòcia, chi est sa lega cosa nosta) podit essi unu beni. E duncas, apustis de cussa partida trota meda, is de su Calangianus puru ant scerau de ndi sciusciai s'acapiu cun s'allenadori chi teniànt, est a nai cun Alessandro Sassu, e a su postu cosa sua est lòmpiu Pasquale Malu, chi, parit una brulla, est stètiu s'omini chi sighiat is fainas de su Logusantu, e custu fintzas a su mesi de Gennàrgiu de cust'annu etotu, est a nai de su duamilla e bintitres (e duncas in sa stagioni chi fiat partida in su duamilla e bintiduus).

Nc'est una cosa chi mi benit de nai, e immoi ddu fatzu: candu acabaus cun una storia, mancai de importu mannu puru, e podit essi un acapiu de amistadi, o una storia de amori, cumenti una coja, o unu acàpiu po trabballu, ballit aguali, podeus sighiri duus arrastus: o si lassai chentza, giai giai, mancu si saludai, chentza mancu si castiai in faci o, mancai, pighendusì a fueddus maus; o desinò si podeus lassai chentza si fai pigai de su febi, chentza de abarrai cun s'arragone (gei mi praxit pagu custu fueddu!, chi torrat pari cun su de essi "arrannegaus"), cun s'arràbiu in su coru, in sa conca (e in sa brenti puru, chi abarrat totu buddi buddi, ddi nau diaici, cumenti chi siat prena de ollu callenti, e custu sucedit totus cussas bortas chi seus inchietus). Is de su Calangianus, duncas, cun is fueddus de su presidenti de s'assòtziu Sergiu Deligios, ant saludau Sassu cun fueddus tra is prus drucis chi podiant scerai (e de su restu is assòtzius candu si lassant cun un allenadori tenint sèmpiri fueddus prenus de arrispetu mannu); e duncas, in unu comunicau uficiali chi nd'ant fatu bessiri una bella pariga de diis fait (fiat sa cida passada, prus o mancu), podeus lìgi: «Torraus gràtzias a s'allenadori chi tenestus, fintzas a s'atra dì, Alessandro Sassu, po totu su trabballu, bonu meda, chi at fatu cun nosu fintzas a ariseu». Ddu scieis cumenti andant is cosas: a bortas sa gana bona no bastat po ndi cassai is resultaus, poita chentza bona sorti (ballit in sa vida puru, de su restu) no si podit pesai nudda. E duncas, mancu a ddu fai aposta, cumenti si narat, is de su Calangianus, apustis de nd'essi bodditu cincu partidas pèrdias de sighiu, una avatu de s'atra (a bortas tocat a aguantai, a bortas sa cosa de importu prus manna chi podeus fai est cussa de no si fai sciusciai a terra de su disisperu), ant cassau is primus tres puntus de s'annu, in sa partida in domu de is de sa Villacidrese, chi immoi s'agatant ancora frimus a s'ùrtimu postu de sa lista, cun s'allenadori de is 'cidresus, Graziano Mannu, chi immoi arriscat, e no pagu, de pagai su contu po totus, a su mancu custu est su chi si benit de pentzai, apustis de su chi eus nau fintzas a immoi. «Seus prexaus meda, e si cumprendit puru — at nau su presidenti de su Calangianus, Sergio Deligios — po essi arrannèscius a ndi cassai sa primu partida bìnta de s'annu; po primu cosa mi iat a praxi a spendi unu pentzamentu bonu po Andrea Gori, chi est unu de is piciocus, de is giogadoris de importu prus mannu chi teneus in sa scuadra cosa nosta, e chi pròpriu me in custas diis passadas at tentu unu disprexei mannu, de cussus daboris chi ti nd'arribbant apitzus candu perdis una persona, unu familiari, est a nai su dabori chi nd'arribbat candu calincunu chi stimat si morit e si ndi andat de custu mundu. Torrendi a sa partida contras a is de su Biddacidru — at sighiu a si contai Deligios — potzu nai feti ca is piciocus cosa nosta funt stètius bravus meda, est a nai ca funt arrannèscius a ndi sforrai, ddi nau diaici, una partida toga meda, chentza sballiai giai nudda. De su restu, giogai in domu de is cidresus no est una cosa facili, e custu ballit po totus is scuadras: aranti tenestus, tocat a ddu nai, un aversàriu chi ndi boliat cassai is tres puntus, pròpriu cumenti bolestus fai nosu, de su restu. Eus fatu duus gol bellus meda, ma su chi bolestus, pruschetotu, fiat cussu de giogai una partida bona, circhendi, mancai, de si spassiai, cosa chi ballit po primu po is giogadoris etotu, ma chentza si ndi scaresci, de su restu, chi is tifosus puru benint a su campu po si sprèviai e po si spàssiai. Is piciocus nc'ant ghetau afora totu su chi teniant: una partida giogada cun su coru, cumenti si narat, e cun s'anima. De su restu — at sighiu a si contai Deligios — nosu ndi seus arribbaus innoi in Campidanu apustis de unu perìodu lègiu meda, ca su scuriu pariat ca no depessit acabbai prus, fadendi su contu, mescamente, chi tenestus una biga de giogadoris strupiaus e ingotus, e ca duncas no podiant cabai in campu a si donai una manu. Candu is cosas no andant beni, est craru, sa genti incumentzat a murrungiai,e custu ballit po is tifosus, po primu; ma tocat a nai puru ca candu perdis una biga de partidas, s'una avatu de s'atra, is giogadoris puru si primant, e candu ses primau bolit nai ca su spàssiu est pagu meda, e candu no ti spassias, a su mancu est su chi ballit po su mundu de is diletantis, is resultaus trigant a nd'arribbai».

E apitzus de su chi s'at contau Deligios, mi iat a praxi a spendi una pariga (una pariga feti) de fueddus: in italianu dda tzerriant "lei de is numerus mannus" (deu apu furriau sa cosa in campidanesu, si cumprendit) est a nai, po dda segai a crutzu, chi candu bìncis (o perdis) una biga manna de partidas de sighiu, aumentant is ocasionis, dì po dì, domìnigu po domìnigu, de acabbai cun sa bona sorti e mancai de ndi boddiri una surra. Est una cosa acapiada a sa matematica chi, de su restu (po fai un antru esèmpiu), ballit puru po su giogu de su lotu, cumenti ddu tzerriaus: candu unu numeru, mancai, fait cidas e cidas e cidas chi no bessit, intzandus aumentant is possibbilidadis chi ndi potzat bessiri aforas, de unu momentu a s'atru. E custu, cumenti apu giai nau, ballit sia po cussas scuadras chi bincint a totu coddu (po ddu narai cumenti funt costumaus a fai innoi in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris), e puru po cussas scuadras chi perdint giai giai dònnia domìnigu, ma chi, pròpriu po custu, nd'iant podi sanai, e beni puru, de una dì a s'atra. De su restu, nc'arribbais a solus a solus, sa scuadra de su Calangianus est sèmpiri sa pròpria, est a nai chi is giogadoris chi a sa fini ndi cabant in campu funt sèmpri is proprius; a mudai est s'allenadori, chi peròu no podit fai totu a solu, mancai su trabballu cosa sua, su trabballu chi fait, siat de importu mannu meda. Apustis Deligios nd'at piscau (ddi nau diaici, sighendi a fai su giogu de su poeta) un'antra lega puru, de importu mannu meda, a su mancu a parri miu, e immoi si dda contu, imperendi pròpriu is fueddus chi at manigiau issu etotu: «Is tifosus cosa nosta si funt inchietaus, e no pagu, poita sa scuadra no fiat currendi cumenti s'abertant e, a nai sa beridadi, tenint is arrexonis cosa insoru. De su restu seus stètius nosu etotu, nosu chi fadeus parti de s'assòtziu e de sa dirigenza, chi in s'istadi si seus lassaus fuiri de sa buca fueddus chi mancai fiat mellus a no nai; est a nai ca, in totus is mesis ainnantis de s'incumentzu de sa stagioni noba e de is campionaus, eus nau a totus ca bolestus curri po ndi cassai su primu postu de sa lista e, duncas, po circai de nd'artziai in Sèrie D. E invecias is cosas funt andadas peus, ma meda peus, de su chi bisastus. Chi podia torrai agoa, fortzis, no ddu ia apa a essi narau prus. Ma chi si depu narai sa beridadi, in cussu periodu tenestus una chistioni strantaxia cun una persona chi si iat promìtiu de s'agiudai, chistionaus de agiudus in dinai, si cumprendit, feti chi su Calangianus fessit arrannèsciu a curri po ndi cassai is primus postus de sa lista. Immoi, peròu, depeus cambiai arrastu, e duncas su sapori de is fueddus chi manigiaus: in dì de oi si potzu nai chi curreus po ndi cassai sa sarvesa e po si spàssiai; de su restu is personas chi faint parti de s'assòtziu, impari a mei etotu, funt is primus tifosus de sa scuadra e nci tenint, meda puru, si cumprendit, a fai is cosas po su mellus chi si podit. Deu isperu feti, no potzu fai atru, ca su campionau cosa nosta siat incumentzau pròpriu custa cida, apustis de sa primu bìncida chi nd'eus cassau in domu de is cidresus; seu cunvintu de su fatu chi eus a arrannèsci a fai cosas bonas puru cust'annu, sèmpiri cun s'agiudu de is tifosus cosa nosta etotu». E custu po s'acapiai cun su chi nd'eus bogau aforas ainnantis.

Deligios, apustis, serrat cun cussa chi estus a podi tzerriai un arrogu de oru, una perda de sabiesa, po ddu nai mellus: «Su mundu de sa bòcia, ma sa chistioni ballit po sa vida puru, aguali aguali, si arregalat una storia diferenti dònnia domìnigu; po binci una partida a bortas serbit sa bona sorti, e po ndi cassai is tres puntus abortas bastat sa giogada de unu giogadori forti o, ballit aguali, su sbàlliu de unu piciocheddu, mancai tra is prus pitichinninnius de edadi chi tenis in campu. Pròpriu po custu, deu creu chi s'allenadori chi tenestus fintzas a sa cida passada, e seu chistionendi, est craru, de Alessandro Sassu, no tengiat crupas, no ndi tengiat mancu una, fadendi su contu chi at trabballau cun su coru prenu fintzas a cucuru de passioni e podeus nai, chentza timi bregungias, ca est unu de is tifosus prus mannus ca su Calangianus tenit in dì de oi. Fortzis Sassu est stètiu feti cancarau de sa maba sorti, fadendi su contu chi at dèpiu fai is contus cun una biga de giogadoris chi si funt strupiaus, e mabi puru. Deu potzu nai feti ca, apustis de cincu partidas pèrdias totu de sighiu, nosu de s'assòtziu, nosu chi teneus is crais is manu de is sortis de s'assòtziu, po ddu nai mellus, eus intèndiu su bisòngiu, ddu tzerriu diaici, de donai una scutullada a sa scuadra, chi cumprendeis su chi bollu nai. E seus stètius fortunaus, fadendi su contu chi nd'eus cassau, acoiutu, sa primu bìncida in custu campionau. Cun su tempus, e feti cun su tempus, est craru, eus a cumprendi mellus chi sa giogada chi eus fatu, megu a chistionai de su càmbiu de s'allenadori, est stètia toga, cumenti podeus pentzai, e bisai in dì de oi, o chi est feti unu foghiteddu chi si nd'at a studai acoitu, cumenti si narat».

E duncas, immoi, po abarrai sèmpiri in su mundu de s'Ecellenza, chi ddu tenia a disìgiu, chi si depu narai sa beridadi, is patatas callenti de scroxai (po furriai unu modu de nai chi intendu fatu fatu in italianu) abarrant me is mannus de Graziano Mannu ca, de su restu, eus arremonau ainnantis; apustis de totu su chi eus nau, s'allenadori de is cidresus, chi s'agatant in dì de oi a s'ùrtimu postu de sa lista, est rischendi, e meda puru (scieis beni, de su restu, cumenti andant is cosas me in su mundu de sa bòcia, e in custu no nci funt diferèntzias diaici mannas tra su chi sucedit me is scuadras de is professonieris e su chi sucedit me is scuadras de is chi estus a podi tzerriai, furendindi su fueddu de s'italianu, "diletantis"), de nci perdi su postu. Is cidresus, su giogu de sa bòcia a bortas podit essi mau, e marigosu, cantu sa vida etotu, ndi funt cabaus in campu po circai de ndi cassai is primus tres puntus in custu campionau, ed invecias funt abarraus a buca asciuta, est a nai chentza nemmancu unu puntixeddu in buciaca, e duncas, si cumprendit, a solus a solus a s'ùrtimu postu de sa lista. «Domìnigu seus cabaus in campu po giogai una partida de importu mannu meda — s'at contau Grazianeddu Mannu e a nai sa beridadi is cosas no funt incumentzadas mabi, antzis; seus arrannèscius a fai su primu gol e po pagu, nc'est ammancau pagu meda diaderus, no nd'eus cassau su segundu gol puru, ed invecias is de su Calangianus funt stètius bonus a ndi torrai a strantaxai sa partida, gràtzias a su gol chi est balliu po s'unu a unu. Tocat a nai puru chi nd'eus buscau su gol, nd'eus arragotu su gol de s'unu a unu po crupa de unu sbàlliu cosa nosta etotu; issus invecias si funt agataus cun s'afròddiu bonu e mannu in su coru, cumenti sucedit candu is cosas incumentzant a ti andai beni apustis de giorronadas e giorronadas de dannus, e duncas funt stètius bonus a ndi cassai puru su gol chi est balliu po su duus a unu, cun unu tiru de aforas de s'area cosa nosta».

E gràtzias a custus fueddus, mi benit in conca duas cosas (circhendi de cundiri, de coxinai sa chistioni cun cussa mesu farrancadedda de filosofia ca mi praxit a nci ghetai sèmpiri in mesu a s'articulu de su giòbia, isperendi de no si arrosci prus de su tanti): sa primu est acapiada a sa chistioni de s'afroddiu chi, parit una tontesa, ma podit essi una de is mexinas prus fortis chi ddoi funt in custu mundu, po ndi sanai de sa tristura e po ndi bessiri aforas de is dannus. E custa est una chistioni chi ballit po totus, piciocheddus piticus de edadi e po cussus prus matucus puru: a bortas bastat unu fueddu nau beni, mancai de una persona amiga, ddi nau diaici, po si torrai a fai intendi su sangui curri curri aintru de is venas; est a nai ca bastat pagu diaderus po arriciri, cumenti chi fessit unu regalu (unu regalu de su Cielu, mi benit de nai diaici), torra sa gana bona po si ndi scabulli de is arroris. E, custu est su chi mi praxit a pentzai, a su mancu, no podis mai sciri de cali buca nd'ant a arribbai is fueddus chi podint essi una mexia po is daboris cosa tua; de su restu, in custu mundu seus prus de seti miliardus de cristianus, e in s'isula cosa nosta eus a essi calincuna cosa cumenti a unu milioni e mesu de animas (chi no giai giai duus milionis) e duncas, deu po primu fatzu su giogu, candu mancai seu primau po calincuna cosa (chi podit essi una cosa de importu mannu, ma puru una mesu tontesa...), de aguantai, e de apoderai fintzas a sa dì innoi is cosas m'ant a girai, m'ant a andai mellus, po ddi nai diaici; e no sciu mai chini m'at a podi donai una manu a mi ndi torrai a strantaxai, tra totus cussus chi atobiu in una dì, ma sa cosa de importu prus mannu, deu creu, est cussa de lassai is portas obertas (e is portabis, puru) po arriciri cussa chi Simone Weil (chi fiat una filosofa de famìllia ebrea nascia in Francia in su milli e noicentus e otu) tzerriat "gràtzia", est a nai un agiudu (cumenti chi fessit una luxi, candu invecias totu a giru a giru no nc'est atru chi su scuriu) chi nd'arribbat de Deus, de su Cielu, ma chi mancai nd'arribbat po manu de un'antra persona, de un antru cristianu cumenti a nosu etotu. E duncas, su chi fatzu deu po primu candu seu, mancai, unu pagheddeddu primau (primadazzu, mi praxit de prus cumenti sonat), est cussu de circai de apoderai, circhendi de mi arrepiti, a solu a solu, chi is tempus maus no podint andai ainnantis po sèmpiri, e chi is cosas lègias, is trumentus, acabbant. De seguru iat a essi mellus, candu stais mabi (o, duncas, candu no stais beni) a tenni una persona chi si potzat donai sa fortza (chi mancai nosu no teneus, o no teneus prus) po andai ainnantis: est cussu chi sucedit, de su restu, me is noranta minudus de is partidas de bòcia, candu is giogadoris chi abarrant sètzius in cussa chi estus a podi tzerriai "panchina", cumenti si narat in italianu (ma non in sardu, e duncas, acoitaus: cun "panchina" tzerriaus cussa genia de cadira longa longa longa, innoi nci capint puru otu-noi-dexi personas totu paris, chi agataus puru me is campus innoi si giogat a càlciu, e innoi si setzit s'allenadori impari a totus is piciocheddus chi abertant de podi brintai in campu po giogai. Diaici iat a depi essi prus crara...), funt is primus tifosus de is chi funt in campu etotu, e tra cumpàngius, de su restu, cumenti eus giai nau, no nci iant a depi essi gelosias. E duncas, mi parit totu de ddus intendi (e est cussu chi m'arrepitu deu puru, mancai a solu, mancai candu mi castiu a su sprigu e mi parit de no tenni sa gana bona po cumbati in custu mundu, po mi fai balli po un'antra dì puru), is piciocheddus chi tzerriant a is atrus: «Tocai feti! Sighei a curri e circai de no s'arrendi»; e custu ballit mescamente candu ndi buscas unu gol, est a nai candu ses perdendi sa partida, ma ballit puru, est craru, candu mancai as fatu unu gol tui e ti benit de pentzai de essi giai bintu, cun is tres puntus giai a su callenti de sa buciaca.

E invecias, su giogu de sa bòcia si nd'arregodat, fatu fatu, ca no serbit a nudda a chistionai ainnantis de ndi cabai in campu, poita est su campu, a sa fini, chi donat is ùnicas arraspustas chi contant; e tui podis abarrai totu boboca boboca, po totu su tempus chi bolis, ma no est de seguru cun is fueddus chi si bincint is partidas. E de su restu, estus a depi essi bonus, ballit po totus, in sa vida puru e no feti in su giogu de sa bòcia, a si ndi torrai a strantaxai, mancai a solus, candu is cosas no andant beni, e cosa de importu ancora prus mannu, no estus a depi acabbai mai de curri, e de aturai atentus, mancai is cosas si parit chi siant andendi beni meda. E custa est s'ùrtima cosa chi si potzu contai, a su mancu po oi, a su mancu po su chi pertocat su de tres giòbias chi teneus in su mesi de Ladàmini, difatis su logu (e su tempus) chi tèngiu po scriri in sardu est bellu ca spaciau.

Calincunu, ddu sciu beni, si iat a podi lamentai de su fatu chi s'artìculu benit a essi tropu longu: deu si potzu feti nai ca, fadendi su contu chi ndi bessit feti unu a sa cida, unu dònnia cida, duncas, si ddu podeis ligi a arrogus e a mussius (cumenti si narat), chi ddu agatais tropu grai po nci ddu cabai totu in unu unconi feti, cumenti si narat po sa cosa de papai. De seguru, est totu cussu chi si potzu narai po si saludai, eis agatai un atru bellu tanti de rigas giòbia chi at a benni, chi su Cielu at a bolli custu beni po mei e po bosatrus puru chi, a sa fini, custu artìculu ddu ligeis, isperu, cun prexei.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024