Salta al contenuto principale
settimo fotosquadra

Arragodus: is de su Setimu de Mariu Sanna funt stètius is prus fortis in sa Lista A de sa Segunda Categoria

Nci funt cosas chi tocat a fai, mancai no si andint, cumenti si narat in bidda mia; tocat a ddas fai mancai sa gana siat pagu, po no nai nudda. Po custa cida incumentzu, antzi, atacu diaici, chi cratzat meda cumenti a cosa: de su restu, cumenti si arrapitu fatu fatu, no sciu mai cali arrastu ant a pigai is legas chi nci sticu me is artìculus chi ndi pesu in sardu campidanesu. Totu dipendit, comentecasiat, de is cosas chi tèngiu badda badda in conca: totu dipendit, intzandus, de su chi intendu candu nci bessu a travessu (cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia) e, duncas, de su chi mi contant is atrus, is personas chi atobiu; de su chi ligu me is giornalis, mancai, o de su chi ligu, mellus ancora, me is libbrus, chi funt su pani chi serbit po donai a papai a s'anima cosa mia, diaici ddi nau, po oi, gioghendi, unu pagheddeddu a fai su poeta. E duncas, seus lòmpius a s'ùrtima cida de su mesi de Treulas puru, e mancai siat tempus de vacantzas, deu m'agatu sèmpiri innoi a nci bogai aforas fueddus e frasias; de su restu, po abarrai in custu mundu, tocat a trabballai, a su mancu unu pagheddeddu, e su trabballu miu est pròpriu cussu, gei ddu eis cumprendiu, in totus custus mesis, in totus custus ùrtimus annus, de abarrai a totu dì scriendi po su giassu de is amigus de su Diàrio Sportivo. Deu e is collegas cosa mia, a si nai sa beridadi, po totus is noi-dexi mesis de sa stagioni, no connosceus nè sabudus nè dominigus de festa, antzis, is sabudus e is domìnigus, in s'interis chi totus is atrus (o giai) si pasiant, si sprèviant e si spassiant, funt diis de trabballu mannu po nosu; in s'interis chi is giogadoris in campu currint avatu a sa bòcia e circant de binci is partidas, e in s'interis chi currint si ndi scarescint, a su mancu po cussa orixedda e mesu, de totus is strobus, de totus is dannus chi depint inguti, e sumportai, aintru de sa cida. A trabballai, fortzis, no praxit a nemusu, ma tocat a ddu fai po s'ammarolla; nc'est de nai puru ca, chi tenis sa fortuna de agatai unu trabballu chi ti praxit, cumenti narat su capu cosa mia etotu, est cumenti chi tui no depast trabballai mai, ma dònnia dì tenis de sighiri una faina chi ti donat prexu e afròddiu. Biaus is chi podint fai, de s'arti cosa insoru, unu trabballu, mi benit de nai immoi. Fadendi su contu, pruschetotu, ca no seus totus diaici fortunaus, e ca in custu mundu, po cumenti ddu eus cuncodrau, a su mancu (e po cumenti ddu eus cuncodrau me is ùrtimus duuscentus-trescentus annus) ddoi funt, puru, e mi dispraxit, totu una biga manna de trabballus chi funt diaici fadiosus, e diaici lègius, chi, giai giai, faint schifu, cumenti si narat. Ma, po torrai a su chi si apu nai a s'incumintzu de custu artìculu etotu, tocat a ddu fai a su pròpriu, feti puru po incasciai cussus cuatru arriabis chi si serbint po abarrai in peis in custu mundu. Mi parit unu mundu macu e totu ghetau a pari, a bortas, chi nci pentzu beni beni: si dda apu giai narada custa cosa? Ma custu est su chi teneus asuta de is peis, e a cambiai su mundu innoi biveus, narant a su mancu, est una cosa de macus, una cosa aforas de conca, una cosa chi no esistit. Nè in cielu, e nè in terra. Nc'est unu dìciu chi apu sèmpiri intèndiu, a su mancu innoi in bidda, e chi fait prus o mancu diaici: "No as essi tui chi as a binci su mundu, ma est su mundu chi at a binci a tui". Mi parit ca nci siat calincuna cosa de aguali in italianu puru, ma no ndi seu seguru. De seguru, est una frasia, unu diciu chi m'ant arripitiu meda, ma meda. De piticheddu, fortzis, prus de su chi fatzu immoi (ma de seguru no mi seu amasedau), apu sèmpiri crètiu chi is personas chi bivint in custu mundu podessint tenni sa fortza, sa capacidadi e duncas sa possibbilidadi de aderetzai is cosas, de cuncodrai su mundu in manera pagu pagu mellus (pagu pagu prus bona, pagu pagu prus giusta) de cumenti est cuncodrau in dì de oi; ma cun su tempus chi passat, spaciat s'afròddiu puru, sa gana de cumbatti, fortzis, po mudai sa situatzioni. E duncas, cun su tempus chi passat, a pagu a pagu, dda acabbaus de scranciai, de cumbatti, po ddi nai diaici. De bisai po su mellus. E s'acuntentaus (giogaus a circai de s'acuntentai, po ddu nai mellus) de su pagu chi teneus tra is manus. Chi iat a podi essi puru una cosa bona, custu de si fai bastai su chi nd'arribbat. Ma candu su chi ti ndi proit in pitzus est unu dannu mannu, ita podeus fai? De su restu, e m'acapiu torra a cussu chi si fia narendi a s'incumintzu de custu artìculu etotu, est de una vida chi depeus fai, mancai scrancia scrancia, is cosas chi no si praxint, chi no si andant. Mi nd'arregodu, po si ndi arremonai una, de candu fia pipieddu pitichinninniu e no arrascemu a nci inguti is tialus de pastiglias, e duncas candu mi tocàt, mancai candu fia mobadiu, a depi pigai mexinas, intzandus fadia totu sa dì prangi prangi. Sa pròpriu cosa balliàt po is tialus de punturas: mi nd'arregodu ca, sèmpiri candu fia pipieddu, incumentzammu a prangi giai giai de sa dì ainnantis, e po mi cunvinci serbiat, a su mancu, unu regaleddu, desinò no nci fiat nudda de fai. Mi nd'arregodu, in prus, cumenti chi fessit immoi, de sa dì candu mi nd'ant bogau is dentis: duas in pitzus e duas in basciu, e totu po mi ponni cussu tialu de "aparechiu po is dentis", diaici ddu tzerriant, a su mancu. E po segai a crutzu sa chistioni, chi mi parit mi parit chi si ndi seu furendi su tempus (su tempus chi mancai nemmancu teneis), sa vida de una persona, chi nci pentzais e nci pentzaus beni impari, est prena fintzas a cucuru de storias diaici. Ca no seu de seguru s'ùnicu chi s'est dèpiu bivi custas cosas, chi at dèpiu inguti custus unconis marigosus, ddi naraus diaici. E de su restu, seu seguru chi nemmancu babbu miu fiat prexau de si ndi pesai a is cuatru de chitzi po andai a trabballai apitzus de unu trenu; e seu seguru puru de su fatu chi nonnu miu no ndi teniat nesciuna gana de lassai s'isuledda innoi fiat nàsciu, po andai a cumbati sa Segunda Gherra Mondiali impari a is tedescus; e seu seguru de su fatu chi no bolessit acabbai serrau in una presoni, candu is tedescus iant sciusciau s'acapiu, s'acordiu cun is italianus, a scroxai patatas a totu di (e a si papai, feti, su croxu de is patatas. Chi is patatas serbiant po donai a papai a is sordaus tedescus, mi parit craru puru). E sighendi a andai ainnantis diaici, ia a podi abarrai innoi po diis, custu est pagu ma est seguru: nci funt personas chi depint pigai, e inguti, si cumprendit, mexinas chi funt marigosas meda; prus andaus ainnantis in custus tempus macus, de su restu, e prus is mobadias si faint mabas, ddi nau diaici, e prus si faint mabas, e lègias, e prus circant de si papai, ddi nau diaici, is cristianus giòvunus (e is prus giòvuneddus puru, fintzas a arribbai adderetura a is pipius) e no feti is prus matucus, o cussus chi, cun unu fueddu chi no est chi mi andit meda, tzerriaus bècius.
A serrai sa chistioni, po diaderus, si ia a podi arremonai unu dìciu chi apu agatau in unu lìbbru chi apu acabbau de lìgi de pagu, e chi pertocat sa Barbagia e, pruschetotu, sa cultura chi is barbaricinus teniant e ant circau de difendi fintzas a calincuna cosa cumenti cincuant'annus fait. Duncas, a su mancu de cussu chi apu agatau in unu libru scritu e pesau de Gavino Musio, e chi arraxonat apitzus de sa tradizioni culturali de is biddixeddas de su caba de suus, cumenti ddu tzerriasu nosu de su Campidanu, po is barbaricinus, sa vida est una genia de batalla, de gherra: e sa gherra, sa batalla funt dònnia dì, est a nai ca no nc'est mai paxi. A si nai sa beridadi, custa costa m'est abarrada in conca e mi donat ancora de pentzai, chi est berus chi ndi seu arraxonendi in un artìculu chi iat a depi chistionai de bòcias, de partidas e de resultaus. E in custa gherra, in custa batalla chi est sa vida, no nci funt nè bìncidas e ne derrotas, cumenti si narat. E mi parit una cosa chi assimbillat a su chi narànt is stoicus (diaici ddus tzerriu, furriendi su fueddu de s'italianu, de su latinu e de su grecu puru), est a nai, duncas, chi depis fai bona faci candu is cosas ti andant unu pagheddeddu mali (ddi naraus diaici) e tocat a no si fai pigai tropu de s'afròddiu candu is cosas ti parit chi funt andendi beni. E de su restu (e cun custa po oi acabbu diaderus cun is sciòllorius, is stròllichiminis, is contus e is contixeddu), Luisa, chi est una de is amigas prus sabidas chi tèngiu in bidda in dì de oi, chi tenit calincuna cosa cumenti a otantatres annus e in custa fida at giai acutu a perdi unu de is duus fillus chi teniàt, e at pèrdiu puru su pobiddu, pròpriu me in custas cidas passadas, si megat fatu fatu: "Sa vida est una frigadura: in s'interis chi ti parit chi ses bincendi, ses perdendi". E duncas, atra cosa no podeus fai: si tocat a si dda bivi cun una biga manna de passièntzia, chi est una cosa chi, a bortas, nci arribbais bosatrus puru, ballit prus de s'oru. Ca a bortas estus a bolli fai una cosa, mancai acoitu (s'omini modernu, ddi naraus diaici, est costumau, comomai, a cracai unu butoni po tenni, apustis de una parighedda de segundus, totu su chi disìgiat), ma a bortas depeus abertai chi nd'arribbint tempus prus bonus. Est sa vida, de su restu, chi andat, chi funtzionat in custa manera; e is regulas de su giogu no ddas apu pesadas de seguru deu, chi est una cosa chi m'arripitu a solu a solu, fatu fatu. E duncas, provaus a s'acostai, unu pagheddeddu, a is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia, ma circhendi de serrai cun sa lega chi eus pigau fintzas a immoi. Deu no apu mai giogau a bòcia in una scuadra, duncas no sciu ita bollit a nai a abarrai currendi, po un'ora e mesu, asuta de su sobi, cun sa basca chi parit chi ti ndi podis scallai de unu momentu a s'atru; e no depit essi de seguru una cosa facili sa de curri avatu de sa bòcia candu est totu proi proi (cumenti ddi naraus in bidda), mancai po is allenamentus, ddus tzerriaus diaici, chi si faint aintru de sa cida, po si cuncodrai po sa partida de su domìnigu. Peròu nci funt sacrifìcius (cumenti su de nci depi inguti una mexina marigosa meda, de su restu) chi andant fatus po s'ammarolla, mancai nerint, a su mancu in bidda, chi s'unica cosa chi depis fai po s'ammarolla est s'impicu. E in custu dìciu nc'agatu un'arrexini de beridadi: est a nai ca seus nosus chi sceraus de fai is cosas, is fainas chi si pertocant in custa vida. Seus nosu chi sceraus de nci inguti cussa mexina marigosa meda (po sa timoria de si morri, o de podi stai fintzas peus), seus nosus chi sceraus de sighiri a andai ainnantis cun su trabballu chi, mancai, no si praxit po nudda e si arrogat is ossus e sa conca, poita a abarrai chentza cussu trabballu fortzis iat a essi peus puru. Ca a bortas, mi parit de podi nai custu puru, no si cumprendit nemmancu su chi siat bonu, e mellus a fai, de su chi est mali, e peus de fai.
E duncas, funt is piciocus chi giogant a bòcia etotu chi scerant de passai su tempus a fadiai in campu, invecias, mancai, de si nd'abarrai sètzius a su bar, a bufai, mancai, birra frisca impari a is amigus, a is sposas, is pobiddas; e funt is allenadoris etotu chi scerant, po sa passioni chi tenint po su giogu, e po su mundu de sa bòcia, mancai siant feti diletantis (e duncas, mancai no ddu fetzant po diventai arricus e famosus, cumenti capitat invecias a is grandus campionis de sa Sèrie A), de abarrai a totu dì pentzendi a sa scuadra cosa insoru, e a is partidas, invecias chi si pàsiai in domu cosa insoru, impari a is famìllias. Seus nosu chi, fatu fatu meda, sceraus de fai unu sacrifìciu po circai de ndi cassai calincuna cosa de bellu: unu giogadori trumentat, e meda puru, e si fadiat e dda acabbat stracu mortu, cumenti si narat, dònnia domìnigu, po ndi cassai s'afròddiu e su prexu chi nd'arribbant candu, mancai, bincis unu campionau, o candu ndi aguantas sa sarvesa, o candu fais unu gol. Ellus, de seguru nci funt cosas chi s'iat a praxi a cassai subitu e acoitu, chi abertai, comomai, no praxit prus a nemus, e ddu eus cumprèndiu beni: ddoi funt scuadras, (diaici sigu a mi nc'acostai, passu passu, a is chistionis chi pertocant prus de acanta, prus a strintu, is legas chi sigheus po is amigus de su Diàriu Sportivu) chi mancai cuncodrant scuadras fortis e togas meda, ma chi poi, po unu motivu o po un antru, o po sa mabasorti, o baicirca poita, si depint acuntentai, mancai, de su segundu postu in sa lista, invecias de su primu: e ita nci podis fai, duncas, candu no arrannescis a fai su chi iast a bolli? Deu creu (ma depeis fai su contu chi de custa vita no ndi cumprendu nudda, o comentecasiat nci cumprendu pagu meda) chi candu una cosa no t'arrannèscit a su primu corpu, est a nai, ca no ti bessit beni sa primu borta chi nci provas, nc'est feti una cosa chi si podit fai: e est cussa, est craru, de tenni passièntzia e de nci torrai a provai acoitu, isperendi chi is cosas andint mellus, e isperendi, puru, de no nd'arrui po duas bortas de sighiu me in su pròpriu stampu, cumenti mi praxit fatu fatu a nai e, pruschetotu, a m'arripiti, a solu a solu (fatzu su giogu chi seu maistu e scientista a su pròpriu tempus, in su pròpriu momentu), est a nai, duncas, circhendi de no fai po duas bortas de sighiu su pròpriu sbàlliu.

E duncas, deu creu, po diaderus, de mi nd'essi bogau totus is disìgius, est a nai totus is contus e is contixeddus chi tenia badda badda in conca, e immoi potzu sighiri cun su trabballu cosa mia, cun sa coru lèbiu e sa conca assebiada. E duncas scieis puru, chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi ndi funt bessius in custus duus mesis (est a nai, intzandus, is artìculus chi nd'eus pesau de candu est brintada s'istadi o, mellus, is artìculus chi seus cuncodrendi apustis chi is campionaus funt acabbaus) chi seus circhendi de torrai a bivi totu is storias de importu mannu chi ndi funt arribbadas in custa stagioni. Me is cidas ainnantis a custa eus tentu sa possibbilidadi, ddi nau diaici, de chistionai e de arraxonai apitzus de is campionaus de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria, e de oi, po atras cincu cidas, duncas, (e po totu su mesi de Agustu, chi a fai is contus nci poneus pagu meda), si eus a cuncentrai, chi mi permiteis de manigiai, de imperai custu fueddu, apitzus de is campionaus de sa Segunda Categoria, chi, est berus puru, chi funt is prus piticheddus tra totus cussus chi sigheus, ma si donant puru sa bidea de cumenti su giogu de sa bòcia pertochit, puru e pruschetotu, totus is biddixeddas prus pitichinninnias chi ddoi funt in Sardìnnia. E parteus, pròpriu, de sa Lista A, chi est cussa chi est stètia pesada cun unu bellu cantus de scuadras de sa zona de casteddu, e cun unu bellu tanti de scuadras ollastrinas. A su primu postu de sa lista, duncas, agataus is de sa Unioni Sportiva Setimu, chi funt sa scuadrixedda, de su restu si cumprendit beni de su nomini, chi nd'ant pesau in sa bidda de Setimu (Santu Pedru), chi abarrat in sa zona de Casteddu etotu e chi fait calincuna cosa cumenti a seti milla cristianus. Duncas, is de su Setimu funt arrannèscius a ndi cassai calincuna cosa cumenti a sessantunu puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexennoi partidas bintas e cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is partidas chi is primus de sa classi ant pèrdiu, de su restu, funt stètias feti tres. Incumentzu cumenti a sèmpiri castiendi is numerus e is chistionis acapiadas a sa lista, poita, a su mancu mi parit diaici, a su mancu mi praxit a dda pentzai diaici, is numerus no contant fabas, e duncas si agiudant a cumprendi cumenti funt andadas is cosas. E duncas, sigheus cun is de su Santu Idu, chi est arribbau, est a nai, mellus, at serrau sa stagioni e su campionau a su segundu postu, cun sessanta puntus, unu in mancu, duncas, de cussus chi funt arrannèscius a allogai is primus de sa classi de su Setimu. Is de su Santu Idu, chi funt stètius sighius, po cust'annu puru, de Angelu Padiglia, chi est un allenadori chi est sèmpiri stètiu acapiau, e meda puru, a s'assòtziu ollastrinu, ant bintu dexennoi partidas (cumenti a is de su Setimu etotu, de su restu) ma nd'ant pèrdia una in prus de is aversàrius, e pròpriu custa partida at fatu sa diferèntzia, a sa fini de is contus. Is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, invecias, funt stètias tres (contras a is cuatru de is primus de sa classi). A su de tres postus in sa lista agataus is de su Triei, un'antra scuadra ollastrina, si cumprendit, cun cincuantaseti puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexesseti partidas bintas apitzus de bintises bessidas (est a nai, duas in mancu de is chi ant bintu is de su Setimu e de su Santu Idu), cun is partidas chi ant serrau in paridadi chi funt stètias calincuna cosa cumenti a ses. Is biancus-birdis si funt lassaus a is pabas una de is scuadras chi, a su mancu diaici pariat a s'incumintzu de su campionau, fiant cuncodradas mellus po sa bìncida finali e duncas po sa cursa a su primu postu, e seus chistionendi de is de s'Academia de Càlciu Sarrabesa, chi ant serrau sa stagioni cosa insoru a su de cuatru postus in sa lista, cun corantases puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a catodixi partidas bintas e a cussus cuatru puntixeddus chi funt arrannèscius a allogai me is cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Po su restu, a fai is contus nci poneus pagu meda, ant pèrdiu po otu bortas A su de cincu postus in sa lista, agataus torra una scuadra de sa zona de Casteddu, chi nd'arribbat de Ceraxius, po essi prus pretzisus, e seus chistionendi de is de s'Orione 96, cun corantatres puntus allogaus a su callenti, gràtzias a doxi partidas bintas (po trintases puntus in totu, si cumprendit beni, ca a fai is contus nci poneus pagu meda) e a seti partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; is de s'Orione, de su restu, ant prantu (est a nai, chi ant pèrdiu sa partida) po seti bortas cust'annu. A su de ses postus, ddoi funt is de s'Ilbono, un'antra scuadra ollastrina, e chi currit po una bidda chi fait calincuna cosa cumenti a duamilla cristianus; sa scuadra cun sa camisedda bianca e birdi est stètia bona a ndi cassai undixi bincidas, po ses bortas invecias ant serrau sa partida cun su resultau frimu e siddau in paridadi, e is partidas pèrdias funt stètias su pròpriu tanti, est a nai ses. Cun trintanoi puntus, sèmpiri a su de ses postu, ddoi funt puru is casteddaius de Su Planu, chi una bella pariga de annus fait, chi si ddu arregodais (e chi no si ddu arregodais, deu seu innoi, puru, pròpriu po custu), nd'iant cassau sa bìncida de su campionau de sa Primu Categoria e ndi fiant artziaus in Promotzioni. Is de Su Planu, chi est una zona chi abarrat a nord-est de sa citadi de Casteddu, prus o mancu, ant bintu e pèrdiu su pròpriu tanti de is partidas de is de s'Ilbono. Cun cincu puntus in mancu agataus is de sa La Salle, un'antra scuadra chi nd'arribbat de sa zona de Casteddu, e po essi prus prètzisus de Pauli: is biancus-arrùbius funt arrannèscius a binci calincuna cosa cumenti a noi partidas, invecias seti funt cussas chi si funt serradas in paridadi. Is paulesus, de su restu, ant pèrdiu po dexi bortas. A su de noi postus in sa lista ddoi funt is de su La Pineta de Sìnnia, cun trinta puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a seti partidas bintas e a is noi puntus chi nd'ant cassau me is noi bortas chi ant serrau sa partida cun su resultau in paridadi. Po dexi bortas, invecias, ant dèpiu lassai passai is aversàrius, est a nai ca ant pèrdiu sa partida. A su de dexi postus, agataus is de sa Bariese, s'atra scuadrixedda chi nd'ant pesau in Barì (innoi ddoi funt puru is biancus-asullus de su Barisardo, gei si ddu arregodais beni meda, deu pentzu, fadendi su contu chi is piciocus sighius, a su mancu po cust'annu, da Celestinu Ciarolu, nd'ant cassau s'artziada, de importu mannu meda, in su campionau de s'Ecellenza, apustis de s'artziada, de s'annu passau etotu, da su campionau de sa Primu Categoria a cussu de sa Promotzioni, candu a sighiri sa scuadra ddoi fiat un allenadori de importu mannu e de esperièntzia manna cumenti a Albertu Cavasin, chi est unu de is prus stimaus in totu sa Sèrie A puru), cun bintises puntus, chi funt su frutu, ddi nau diaici, de is seti partidas bintas e is ses partidas chi ant serrau cun su resultau frimu e siddau in paridadi. Is grogus-asullus, po su restu, ant pèrdiu calincuna cosa cumenti a trexi partidas. Cun feti tres puntus in mancu, est a nai bintitres, chi ballint po su de undixi postus, agataus is de su Biddamanna de Strisàili, chi funt stètius bonus a binci calincuna cosa cumenti a ses partidas, cun cincu partidas chi, invecias, si funt serradas cun su resultau in paridadi. Po is de su Biddamanna, a nai sa beridadi, no est stètia una stagioni facili de scroxai, fadendi su contu, pruschetotu, chi ant pèrdiu, est a nai funt arrutus, po cuindixi bortas. E immoi, andaus a castiai cumenti funt postas is cosas me in sa zona callenti de sa lista, diaici si narat, partendi de is de s'Isuledda, chi est una scuadra (una de is scuadras, fadendi su contu chi nci ndi funt medas) chi nd'ant pesau in Cuartu Sant'Aleni, e chi ant acutu a ndi cassai feti catodixi puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a is tres partideddas chi ant bintu apitzus de bintises bessidas; totus is atrus puntus ndi funt arribbaus gràtzias a is cincu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, fadendi su contu chi ndi funt arrutus po dexiotu bortas cust'annu. Dexiotu partidas pèrdias, ma duas partidas bintas in prus (cincu contras a tres) po sa scuadra de is Amatori de Jerzu, chi po cincu bortas funt arrannèscius a aguantai, cun su resultau in paridadi. Is de su Jerzu si dda funt dèpia biri contras a is de su Gàiru, chi ant serrau sa stagioni cun feti unu puntu in prus de is aversàrius (dexennoi contras a dexiotu), una partida binta in prus (ses contras a cincu) ma, puru, una partida pèrdia in prus (dexennoi contras a dexiotu); is de su Gàiru ant serrau feti una partida cun su resultau in paridadi. Custas duas scuadras, chi eus arremonau immoi, feti a ùrtimu, si funt depias giogai sa sarvesa me is duas partidas finalis chi nd'ant pesau apustis de s'acabbu de sa stagioni e duncas de su campionau, po cussus ca, a sa moda de is ingresus, estus a podi tzerriai "play-out"; in sa primu partida, duncas, is de su Gàiru fiant arrannèscius a binci cun su resultau, tundu tundu, de cuatru a unu, e fiant arrannèscius a nci ponni unu pei e mesu (cumenti si narat, mancai, in italianu) in su campionau de sa Segunda Categoria de s'annu chi at a benni puru (chi su cielu bollit, est craru) e seus chistionendi de sa stagioni de su duamilla e bintiduus e de su duamilla e bintitres. Intzandus, su chi mi iat a praxi a fai immoi, est cussa de torrai a bivi, gràtzias a is fueddus de s'allenadori de su Setimu (chini mellus de issu, chi at sighiu sa scuadra e duncas sa truma de giogadoris po un annu interu, podit sciri cumenti funt andadas is cosas?), Mariu Sanna, sa cursa de importu mannu meda chi funt arrannèscius a ndi pesai Gianluca Concas e totus is cumpàngius cosa sua. Pròpriu Sanna, in una ciaciarrada chi eus fatu, a su telefunu, una bella pariga de cidas fait, mi iat contau ca sa bìncida de su campionau, e duncas s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria, tenit arrexinis chi partint de atesu, si coxinu sa cosa diaici, fadendi su contu, mescamente, chi Sanna est trabballendi cun is de su Setimu de tres annus, ma su primu annu chi ndi fiat arribbau, tra is atras cosas a sa de tres partidas, su spàssiu fiat durau pagu meda, po crupa de su tialu de Covid, cun totus is giogus chi fiant stètius studaus apustis de feti cincu giorronadas. Duncas Sanna iat acutu a trabballai feti po duas partidas, po duas bessidas, e apustis ddi est tocau a abertai a s'annu chi nd'est arribbau avatu. E custu, mancai, si agiudat a s'acapiai a sa lega chi apu pigau pròpriu a s'incumintzu de custu artìculu etotu, candu festus chistionendi, tra is atras cosas, de sa passièntzia chi serbit, a bortas, in sa vida e in su giogu de sa bòcia. Sanna si lassat andai a is arregodus (e candu unu chi ciaciarrat cun mei, mancai a su telefunu, torrat a bivi is cosas de is annus passaus mi prenit su coru de prexu, si depu narai sa beridadi) e mi contat, puru, chi a s'epoca fiat stètiu circau, e tzerriau po ndi pigai in manu is crais de sa scuadra, de su Diretori Sportivu chi is de su Setimu teniant a cussus tempus, est a nai Lello Maccioni. In su mundu de sa bòcia, de su restu, nascint acapius mannus meda, chi abarrant in peis po annus e annus. Sanna duncas m'at scoviau chi connoscit a Maccioni de is tempus de su Città di Ceraxius, una de is scuadras prus mannas chi ddoi tenint in sa bidda, in sa citadi, a ddu nai mellus, e in prus at tentu sa possibbilidadi de giogai, in su campionau de is Amatori, impari a sa scuadra chi nd'at pesau Lello Maccioni etotu, e chi si tzerriat, mancu a ddu fai aposta, Maccioni Marmi. Sanna duncas at ofiu torrai gràtzias a Maccioni: est gràtzias a issu, est craru (mancai Maccioni no fatzat prus parti de s'assòtziu de is de su Setimu) chi at donau sa spinta, s'acollada, ddi naraus diaici, chi at fatu incumentzai totu sa storia. Candu bincis unu campionau, de su restu, bollit nai, tra is atras cosas, chi totus is fainas ti funt andadas beni; est a nai, mellus, ca no bincis mai a solu, ma impari a tui ddoi funt una biga manna de personas chi ti donant una manu de agiudu, mancai no ndi cabint in campu, cumenti invecias tocat a is giogadoris. Is de su Setimu, duncas, ant arrìciu un agiudu mannu de is de su comunu, est a nai de su sindagu e de is assessoris a su sport, chi ant postu a dispositzioni de sa scuadra su campu de giogu, is spolladroxus e is logus innoi fait setzi is tifosus; unu campu, duncas, ca est praxu, e meda puru, a totus is scuadras allenas chi funt andadas a nci giogai. Is de su comunu, de su restu, funt sèmpiri abarraus acanta de sa scuadra, circhendi de ddus agiudai in totu e po totu, cumenti si narat in italianu puru, de su restu. Immoi, de su chi beneus a sciri, gràtzias pruschetotu a su chi s'at contau Mariu Sanna, funt acabbendi is trabballus po ndi pesai is spolladroxus nous, e custu bolit nai, mescamente, ca s'annu chi nd'at a benni is de su Setimu ant a podi giogai in unu campu ancora prus togu. Is de sa sociedadi puru, partendi de su presidenti Giusepi Corona, ant fatu unu trabballu de importu mannu meda, impari a su vice-presidenti, ddu tzerriaus diaici, chi est Nicola Mura, unu de is prus scidus, ddi naraus diaici, chi at sighiu, de acanta, totus is fainas, impari, est craru, a totu su restu de is dirigentis puru, cumenti a Marci e Pitzalis. De seguru, is de s'assòtziu funt stètius bonus a ndi pesai una truma, toga meda, de personas chi ant tentu e tenint a coru sa scuadra. Is de sa bidda puru ant sighiu is giogadoris in custa cursa concas a su primu postu, fadendi su contu, mescamente, chi me is ùrtimus mesis ant pesau una truma de tifosus de su Setimu, chi at fatu intendi tzerrius e carraxu fintzas me is partidas in domu allena, puru in cussas chi si funt giogadas atesu meda, e seus chistionendi de is partidas in Ollastra, est craru. Is ollastrinus, de su restu, tenint unu modu diversu de giogai, diversu, a su mancu, de cumenti giogant is casteddaius: custus ùrtimus, mancai, circant de binci is partidas cun su giogu, cun sa tennica, ddi estus a podi nai diaici; is ollastrinus invecias, nci ponint in campu totu s'afròddiu chi tenint in su coru, e is ollastrinus funt nomenaus, duncas, po sa gana bona chi nci ponint candu faint is cosas, e no feti candu ndi cabant in campu po giogai is partidas, est craru. E duncas, si cumprendit cantu podit essi de importu s'agiudu, su tifu de sa genti.
In s'ùrtima isfida chi is de su Setimu nd'ant giogau, ainnantis de ndi cassai sa seguresa de essi bintu su campionau, a castiai sa partida ddoi fiant, m'at contau sèmpiri Mariu Sanna, calincuna cosa cumenti a cuatrucentus-cincucentus cristianus, e no funt pagus de seguru, fadendi su contu, mescamente, chi seus chistionendi de unu campionau piticheddu cumenti a sa Segunda Categoria, e totu cussa biga de genti, a bortas, no si biri nemmancu po is partidas de s'Ecellenza o de sa Sèrie D. Si podeis immaginai, duncas, totu su prexu chi nd'ant tentu in domu de is de su Setimu. Po torrai a sa chistioni chi apu pigau ainnantis, est a nai cussa de no arrui po duas bortas de sighiu in su pròpriu stampu, Mariu Sanna m'at contau, puru, ca is de sa sociedadi funt stètius bonus a torrai a cumentzai, de nou, apustis de is sbàllius chi ndi iant arregotu s'annu passau, candu, comentecasiat, fiant arrannèscius a ndi pesai una stagioni bona etotu. Ma is passus in aranti chi ant fatu, cumenti si narat, funt asuta de is ogus de totus, fadendi su contu, pruschetotu, chi cust'annu nd'ant cassau su primu postu e duncas sa bìncida. Sa primu cosa chi is de s'assòtziu ant fatu, est stètia cussa de pigai, de nci ponni in sa rosa, duncas, una biga manna meda de giogadoris piticus de edadi, e giòvuneddus; chi ndi bogaus Pisano, chi giogat in difesa, Sarritzu, chi giogat a centrucampu, e Gianluca Concas, chi est un atacanti forti meda, totus is atrus giogadoris funt nàscius in su duamilla e duus, in su duamilla e tres, in su duamilla e cuatru e in su duamilla e cincu.
Tra is partidas de importu prus mannu in totu sa stagioni, Mariu Sanna, est seguru, scerat cussa giogàt in domu de is de su Santu Idu, po tres puntus chi, a sa fini de is contus, funt bàllius cumenti a s'oru. In cussa ocasioni is de su Setimu ant fatu cumprendi a totus is atras scuadras aversàrias cantu fiant fortis. Puru sa partida contras a is de su Triei, chi eus arremonau ainnantis in custu artìculu etotu, est stètia de importu mannu po ndi cassai su primu postu: sa dì, m'at contau sèmpiri Sanna, is de su Setimu ndi funt cabaus in campu chentza unu bellu tanti de giogadoris fortis (tra chini fiat strupiau e chini ndi iat bodditu calincunu cartellineddu arrùbiu me is partidas ainnantis), ma is biancus-arrùbius-brau fiant arrannèscius a ndi pesai duus gol in sa primu parti de sa partida, ma apustis is aversàrius fiant arrannèscius a nd'artziai sa conca gràtzias a is giogadas de Giovanninu Tegas, chi est unu de is giogadoris prus fortis chi ddoi fiant in sa scuadra de su Triei e chi ddoi fiant in totu su campionau, puru, fadendi su contu chi nd'at cassau calincuna cosa cumenti a binticincu gol in bintises bessidas (cun una media de, giai giai, unu gol a partida), e chi funt cuatru in prus de is chi nd'at pesau Gianluca Concas, chi est stètiu, contus a sa manu, s'atacanti prus forti de is de su Setimu.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Seconda Categoria