Salta al contenuto principale
fonni fotosquadra

Is de su Fonne bincint sa partida de s'andada de is semi-finalis de Copa Italia contras a is de s'Usinese

E duncas, a cantu parit, si seus lassaus a is pabas su mesi de Friàrgiu puru, e immoi tocat a si bivi, e a si scroxai (cumenti mi praxit a nai) su mesi de Martzu, isperendi chi siat prenu de cosas bellas o, mellus, chi is cosas drucis potzant benni a essi in cantidadi prus manna de is cosas marigosas e trotas, chi tocat a fai su contu chi calincuna cosa, dònnia tanti, potzat andai peus de su chi isperaus e bisaus. Incumentzu diaici, duncas, s'artìculu po custa cida e si lassu acoitu cun una curiosidadi pitichedda pitichedda, ma saporida (isperu, a su mancu): mi ndi seu acatau, pròproiu castiendi su calendàriu, ca su mesi de Martzu est aguali a su de Friàrgiu: est a nai chi is domìnigus (chi funt sa dì de importu prus mannu, e de prexu, po totus is giogadoris de bòcia e po totus is tifosus puru) nd'ant arrui torra su cincu, su doxi, su dexianoi e su bintises, pròpriu cumenti est sucèdiu su mesi passau, ma cun sa diferèntzia ca nc'ant a essi tres diis in prus (Friargiu, ddu scieus beni, ndi tenit bintotu feti, e pròpriu po custu parit ca si spacit drabessi meda), ainnantis chi ndi lompat su mesi de Abrili, chi at a essi cussu de sa festa po Pasca Manna. Ma ancora seus in carèsima, chi est unu perìodu, a su mancu po mei, est craru, bellu e tostau a su pròpriu tempus. Chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi nd'apu pesau in custus ùrtimus tres annus (e seu chistionendi, mescamente, po is artìculus scritus in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu) si ndi seis acataus ca, impari a is novas chi pertocant su mundu de sa bòcia de is scuadras sardas de is diletantis, nci sticu puru unu bellu pagheddu (a segunda de sa cida) de contus e de contixeddus (e, duncas, de arraxonadas) apitzus de is cosas chi tèngiu badda badda in conca, e chi ndi podint arribbai ligendi, mancai, is novas chi nd'aproillant de su restu de su mundu (prus de una borta m'est capitau de arraxonai apitzus de sa gherra tra is de s'Ucraina e de sa Rùssia, po nd'arremonai una, chi andat ainnantis de un annu, o, me is ùrtimas cidas, apitzus de cussu dannu mannu chi est stètiu su terremotu chi nc'est stètiu me is logus tra sa Sìria e sa Turchia) o chi mi nd'arribbant in conca apustis chi lìgiu unu bellu libbru, pròpriu ainnantis de mi dromiri a su noti.
Si nau, giai de immoi (ma apa a tenni atras ocasionis po si ddu torrai a spiegai mellus), chi me is artìculus chi ant a bessiri me is tres mesis de s'istadi, e duncas fintzas a su mesi de Cabudanni, fintzas a candu, duncas, no ant a torrai a partiri is giogus po is campionaus nous, est a nai cussus de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru nc'ant a essi pagu stròllichiminis, est a nai ca apa chistionai, e mi parit giustu puru, feti de is scuadras chi ant a binci is campionaus cosa insoru: fadendi su contu chi tra cussu de s'Ecellenza, is cincu de sa Primu Categoria, is tres chi pertocant sa Promotzioni e is ses de sa Segunda Categoria, ant a bessiri calincuna cosa cumenti a cuindixi artìculus, e duncas po tres mesis si nd'eis a prandi de resultaus e de arregodus de is partidas prus togas. Sa cida passada puru, a nai sa beridadi e a nci pentzai beni immoi, s'artìculu chi nd'apu pesau est stètiu prenu, fintzas a cucuru, de contus apitzus de su mundu de sa bòcia, duncas, po aparixai is cosas (ddi nau diaici) mi eis a scusai chi po custa cida, mancai, no atacu acoitu a si contai cussu chi est sucèdiu, de importu, me is campus de càlciu chi ddoi funt spratus in totu sa Sardìnnia, ma mi pigu una pariga de minudus (chi ant a essi rigas, in s'artìculu de custa cida) po arraxonai, apitzus, pròpriu de sa caresima, circhendi de fai su giogu de acapiai is chistionis chi pertocant unu de is perìodus de importu prus mannu po is cristianus-catolicus, a is chistionis chi pertocant su mundu de is giogadoris e de is allenadori, chi est una de is cosas chi mi praxit de prus a fai, chi pròpriu si depu nai sa beridadi.
E duncas, ddu sciu beni chi po calincunu est una cosa chi no podit esisti (custa de ammesturai impari is chistionis), chi no podit abarrai strantaxia, po ddu nai mellus, ma deu seu pròpriu innoi po si dimustrai su contràriu. Duncas, sa caresima, cumenti eis a sciri giai prus e mellus de mei, est su perìodu de is penitèntzias, chi nd'arribbat apustis de su perìodu de su Carrasciali chi, invercias, est cussu, aintru de s'annu, innoi si podeus permiti de totu: de fai festas, de si trassai e si cuncodrai cun is maschereddas, de baddai e de si nci ghetai a fundu 'e suus (cumenti si narat in bidda) me is baddus; su Carrasciali est puru su perìodu innoi podeus papai e buffai totu su chi boleus, chentza pentzai a is dietas, o a su dabori de brenti, o a su de essi tropu grassus, ddi nau diaici. In su perìodu de sa carèsima, invecias, circaus de si donai una regulada, in su papai po incumentzai, e fintzas me is fainas chi ndi pesaus po si spassiai e po nci passai su tempus, o diaici, a su mancu, iant a depi andai is cosas. Sa caresima (est a nai is coranta diis chi nd'arribbant ainnantis de sa Pasca Manna), po totu custu chi s'apu contau immubagora (cumenti si narat in Bidd'e Sorris, a su mancu), est giai giai aguali a su ramadan po is islàmicus: duncas no funt feti is cristianus-catolicus chi faint custu giogu de sa dieta e de is digiunus (ddu tzerriu giogu mancai no nci siat nudda de brullai, àntzis), ma est una cosa chi pertocat ominis e feminas in medas partis de su mundu. Po torrai a s'esèmpiu chi s'apu arremonau pròpriu immoi immoi, cust'annu su ramadan at a incumentzai sa noti tra su bintiduus e su bintitres de su mesi de Martzu e at a acabbai tra su bintunu e su bintiduus de su mesi de Aprili (candu de nosu sa Pasca Manna at a essi giai bella che scarèscia). Apu sèmpiri intèndiu (cun curiosidadi manna, a nai sa beridadi) is chistionis apicadas a is giogadoris islamicus-mussulmanus (ballit po totus is atletas de totus is sport, e no feti a cussus chi giogant a càlciu) chi in su perìodu de su ramadan no podint papai (sighendi a sa lei chi nd'aproillat de su Corano) o mellus, scerant de no papai, me is oras de luxi ma podint papai e bufai feti candu ndi cabat su sobi e scurigat, e duncas a su noti: custu, si cumprendit beni, iat a podi essi unu strobbu, poita chi no papas (est cussu chi pentzaus, a su mancu, poita apustis iat a tocai a biri cumenti andant diaderus is cosas...) no tenis is fortzas, mancai, po curri avatu de sa bòcia cun sa gana chi iast a tenni, mancai, apustis de essi papau totu su chi ti serbit; po custu m'ant sèmpiri fatu unu pagheddu de maravìllia, de ispantu, a ddu nai mellus, totus cussus giogadoris chi sunfrint, e sudant, in campu, impari a totus is atrus, mancai siant a brenti sbuida: mi praxit meda custa cosa chi tenint de arrispetai e de sighiri sa lei de sa religioni cosa insoru, mancai siat una cosa tostada e fadiosa meda, ddi nau diaici. Po su chi pertocat is giogadoris italianus (e ballit, duncas, po cussus sardus puru, est craru) nareus ca sa chistioni est diferenti: cumenti scieis beni (e chi no ddu scieis, ndi seus arraxionendi impari pròpriu po custu) nosu si biveus sa caresima in manera prus druci, ddi nau diaici, de cumenti si bivint su ramadan is mussulmanus e is islàmicus: est a nai ca su digiunu no ddu praticat prus nemus, a nai sa beridadi e a fai is contus, e in su casu, sa cresia (chi est cussa chi nd'at pesau is règulas e is leis apitzus de sa chistioni) cumandat de no papai e no bufai feti po sa dì de su mercuis de is cinixius e po sa dì de su cenàbara, ma a sa fini sa cosa acabbada a no papai petza, cun sa genti chi, pròpriu po custu, nd'aprofitat po papai su pisci, cosa chi, de su restu, sa cresia permitit. Me in totus is diis de sa sa caresima (e duncas no feti me is cenàbaras), sigheus a curri in custu arrastu po un antru pagheddeddu, sèmpiri chi mi ddu permìteis (e sèmpiri chi no si seu arròscendi tropus), est proibbiu puru (mi benit a nai, mellus, iat a essi proibbiu) a buffai binu, birra e totus is cosas chi tenint alcol, ma nc'est de nc'aciungi ca, a su mancu innoi in Italia (e duncas, in Sardìnnia puru), funt diaderus in pagus cussus chi si bivint sa caresima sighendi totus is règulas. Is mussulmanus-islamicus, in custu, abarrant acapiaus prus a strintu cun is fainas de sa religioni cosa insoru, fadendi su contu chi no papant mai petza de procu, e no buffant giai mai nè binu e nè birra; sa dieta cosa insoru est unu pagheddu prus tostada, ddi nau diaici, de cussa chi sigheus nosu. E a nai sa beridadi, fadendi su contu de totu su chi si papaus, de cumenti si satzaus (po dda nai a sa sorresa) in dònnia dì de s'annu, fortzis unu pagheddu de dieta, mancai fata cumenti Deus cumandat, no s'iat a fai dannu; is cristianus (su fueddu cratzat beni meda) de su chi mi parit de cumprendi e de biri, faint sa dieta feti in cussas tres o cuatru cidas ainnantis de s'incumintzu de s'istadi, candu si cuncodrant e si preparant po si trassai cun cussu chi podeus tzerriau, furriendi su fueddu de s'italianu, "costumu de bagnu", e totu po no fai una figura lègia cun is atrus, est a nai po ndi cabai unu pagheddeddu de brenti o po ndi cabai unu pagheddeddu de grassu. Ma a nai sa beridadi (e immoi circu de mi nc'acostai, mancai a pagu a pagu, a is chistionis chi pertocant sa bòcia), sa chistioni acapiat a sa dieta est antiga meda, ddi nau diaici: est stètiu Ippocrate (unu de is dotoris de importu prus mannu chi ant tentu is Grecus) unu de is primus chi iat chistionau de s'importu chi tenit su papai beni (est a nai su papai pentzendi a su chi si fait e no feti po si preni sa brenti) po sa saludi de su corpus (e de sa conca puru, chi funt duas cosas chi andant ainnantis impari: chi stait mali su corpus sa conca no podit abarrai assèbiu, e chi sa conca est totu trumentada, su corpus ndi pagat su prètziu), tanti ca is grecus circànt de ndi sanai de is mobadias pròpriu papendi in una certa manera, papendi certas cosas e arrefudendindi atras, o fadendi bagnus fridus (o callentis) e fadendi, pruschetotu, esercìtzius e digiunus.

Torrasu a nosu, duncas (e fiat ora puru, s'at a megai calincunu de bosatrus): cumenti scieis beni, unu giogadori, a su mancu chi bollit fai una partida bona su fini de cida, si depit cuncodrai (in italianu ddi naraus "allenai") aintru de sa cida, po si fai agatai prontu: is professioneris (chi giogant e faint sport po trabballu e duncas po incasciai su dinai) s'atobiant giai dònnia dì (sartant feti su lunis, chi est sa dì chi tenint lìbbera, apustis de is partidas), mancai puru po duas bortas (a su mengianu e a su merì puru); cussus chi currint avatu a sa bòcia po spàssiu, e no po ndi ingolli surras de dinai, e che podeus tzerriai diletantis (furriendi su fueddu de s'italianu) arrannescint a s'atobiai totus impari po is allenamentus feti duas diis (tres candu andat beni) a sa cida, ma s'importu de su trabballu chi faint est agualli a su chi faint is professioneris. Duncas, nc'aciungiu custu puru (sèmpiri po torrai a sa chistioni de s'importu chi tenit sa dìeta e su papai "manigendi sa conca e no feti sa brenti e sa lìngua", mi benit de ddu narai diaici): unu giogadori, ballit po is professionieris ma puru po is diletantis, depit abarrai atentu meda a totu su chi si nci stichit in buca (e duncas in brenti), sèmpiri chi bollit curri beni e cun gana; e duncas, unu chi su domìnigu ndi cabat in campu po giogai, depit fai su contu chi su sàbudu a noti no si podit bufai totu sa birra o su binu chi ddi arrachedit, poita sa dì apustis iat a essi unu tzapu (cumenti si narat) e no unu giogadori de bòcia. Funt cosas chi faint parti de su giogu (cumenti si narat) e prus unu sighit sa dieta chi ddi pertocat, cumenti si narat, e prus giogat beni: de su restu, a scerai est facili meda: chi no bolis fai is sacrìficius chi serbint po abarrai in forma (cumenti si narat in italianu puru) e po stai beni, est mellus chi lessist a perdi sa chistioni, poita de sa partida chi giogas tui (e duncas, de totus is sacrìficius chi ses bonu a fai aintru de sa cida) dipendit, puru, su resultau chi ndi cassat sa scuadra e, duncas, is cumpàngius cosa tua. Candu chistionu cun is giogadoris, mancai cun cussus prus matucheddus de edadi, mi contant sèmpiri (po no nai, mellus, fatu fatu) de cantu est difìcili a fai a cumprendi custas cosas a is piciocheddus prus piticus: s'esèmpiu, in custu casu (est a nai su modu, sa manera cumenti ti cumportas) ballit prus de milli fueddus, e est po custu chi is giogadoris de esperièntzia tenint un importu mannu meda aintru de is rosas de is scuadras, poita imparant a is prus piticheddus cumenti si faint is cosas (in campu e a foras de su campu puru). Custu, po si fai a cumprendi mellus de su chi seus chistionendi, est cussu chi m'at contau Lorenzu Cocco, unu piciocheddu giòvanu, ma forti meda, chi cust'annu at scerau de curri impari a is de s'Idolo, sa scuadrixedda de bòcia de Arthana chi, tra is atras cosas (aici incumentzaus puru a chistionai unu pagheddu de resultaus e de bòcias, chi sciu beni chi si speddiat), s'agatat, in dì de oi, a su segundu postu de sa Lista B, in su campionau de sa Promotzioni. «Me is allenamentus fadeus sèmpiri totu su chi podeus, chentza arresparmiai nemmancu unu stidhiu de sudori. Circaus de trabballai cun is cambas, ma circaus de trabballai puru cun sa conca: po giogai e pruschetotu po binci is partidas serbit a essi cuncentraus, cumenti si narat. Deu creu chi sa saludi chi tenit sa scuadra cosa nosta e chi at tentu in totus custas cidas (cussa chi in italianu, po si cumprendi mellus, tzerriaus "condizione atletica" ndr) siat una de is puntus de fortzas prus mannus de s'Idolo. No bollu nai, custu est craru, chi is atras scuadras no stiant beni, ma nosu arrannèsceus, diaderus, a curri a totu coddu po totu is noranta minudus de sa partida, chi est una cosa chi nd'arribbat, pròpriu, gràtzias a su trabballu chi fadeus, totus impari, aintru de sa cida. Chi seus arrannèscius a binci is partidas (e is arthanesus ant cassau is tres puntus po undixi bortas, e immoi funt chentza perdi una sfida de su bintiseti de su mesi de Donniasantu de s'annu passau, candu iant giogau, pròpriu, contras a is primus de sa lista de su Barisardo ndr) est pròpriu poita no s'arrendeus mai, fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu, e sigheus a gherrai fintzas a candu nc'est tempus; de su restu sa gana de giogai no s'est mai ammancada».

Mi iat a praxi a nc'acapiai un'antra chistioni puru a s'arraxonamentu, a sa lega chi apu pigau cun sa caresima: cumenti scieis beni (e chi no ddu scieis, mancai, iat a essi togu e bellu chi podeis scoberri una cosa noba) custu est su perìodu de s'annu innoi is catolicus-cristianus faint cussa chi si tzerriat penitèntzia, est a nai totu unu trabballu (mescamente in sa conca, e in su coru) po circai de andai ainnantis apustis de totus is sbàllius, de totus cussus chi sa cresia (e nosu puru, impari a issus) tzerriat pecaus. Po si ndi scabulli de totus is crupas, de su chi apu lìgiu in custas ùrtimas cidas, sa primu cosa chi serbit a fai est cussa de si ndi rendi contu, po diaderus, de cumprendi, po ddu nai mellus, calli funt stètias is cosas chi funt andadas trotas e, mescamente, de cumprendi su poita. No nc'eis a crei, ma custa est sa cosa chi mi arrepìtint, fatu fatu meda, is allenadoris candu mi chistionant de is partidas pèrdias: de su restu, no si podit binci dònnia domìnigu, mi narant fatu fatu, poita in campu ddoi funt puru is aversàrius. A dda bolli acapiai torra cun sa chistioni de sa caresima (oi m'est pigau diaici, m'eis a scusai ma ddu seu fadendi a fini de beni, est craru), no podeus pretendi de essi santus, cumenti ballit po is allenadoris de is scuadras e is giogadoris ca no podint pretendi de ndi ingolli is tres puntus in dònnia bessida, mancai siat cussu su chi circant de fai (cumenti is cristianus, ma ballit po totus is atrus puru, chi iant a depi bivi sa vida cosa insoru, dda pongiu diaici trassendi sa cosa cun unu tzicheddeddu de filosofia, circhendi de sighiri su chi ant fatu totus is personas santas, o bonas medas, chi ant bìviu in custu mundu). Nci funt perìodus innoi is cosas si andant beni meda (cumenti una scuadra chi bincit una biga manna de partidas totu de sighiu) e custu mundu si parit unu paradisu, e nci funt atrus perìodus (e deu pentzu chi siat una cosa chi ballat po totus) chi is cosas si andant diaici trotas chi si parit ca no eus a tenni prus sa gana, sa fortza de si ndi strantaxai. E duncas, is allenadoris (chi a bortas funt is dotoris de sa conca mia puru, mancai deu sia feti cussu chi ciaciarrada cun issus e no seu unu giogadori de sa scuadra cosa insoru, duncas, ma su chi mi narant mi fait beni aguali, e chi ndi seu chistionendi diaici nc'at a essi unu motivu, mi benit de nai immoi) tenint totus sa pròpriu arratzeta po circai de ndi pesai sa conca: abarrai chietus (po su chi fait, est craru...) chentza si fai pigai tropu de su disisperu (chistionat unu chi, de candu est pipieddu, si disisperat meda, mancai po cosas chi no funt de importu mannu), apustis tocat a circai de sighiri a trabballai (apitzus de nosu etotu, mi megu a solu a solu furriendi sa chistioni po su chi mi pertocat...) e circai de imparai cantu prus cosas est possibbili de is diis trotas (e diaderus, si nau sa beridadi, funt cosas chi m'arrepitu, a solu a solu, candu m'agatu a certai contras a is diis nieddas, si ddu nau diaici isperendi chi si cumprendat su chi si bollu nai); custu po si torrai a arrapiti ca is chistionis chi ballint po su mundu de sa bòcia a bortas ballint puru po sa vida cosa nosta, a su mancu, custu est su sentidu chi est acumpangendumì in su trabballu cosa mia (in cussu de giornalista e, mescamente, in cussu de omini pecadori). Su de si ndi torrai a strantaxai acoitu apustis chi nd'arruis est una de is cosas de importu prus mannu chi ddoi funt, de seguru, in su sport (e duncas in su giogu de sa bòcia) e in sa vida, e in sa caresima estus a depi torrai a pigai is fortzas po torrai a partiri cun cussa seguresa chi, mancai, no eus tentu me is atrus mesis de s'annu. De su restu (torraus a baddai tra su càlciu e sa vida) sa seguresa in tui etotu est una de is cosas de importu prus mannu, siat candu giogas e siat candu tenis a che fai cun is atrus cristianus, o in su trabballu cosa tua, e no parit berus: oi ti intendis su prus forti e pentzas de podi spacai su mundu in duus arrogus, ma bastat pagu, unu fueddu marigosu, unu disprexei, una partida pèrdia a s'ùrtimu segundu de giogu, e sa dì avatu t'aciapas bellu ca arrutu aintru de una forada manna ca giai giai pentzas chi no as a arrannèsci a ndi bessiri aforas mai e poi mai. Is allenadoris mi contant, fatu fatu, chi custa est una chistioni chi pertocat, mescamente, is piciocheddus prus piticheddus, chi funt cussus chi tenint bisòngiu de s'agiudu prus mannu, ma deu pentzu, fadendi su contu de su chi si sucèdit in sa vida, de su chi si depeus scroxai dònnia dì, chi siat una cosa chi ballat puru po is prus matucheddus, e difatis ddoi funt assòtzius, chi mancai funt stètius pesaus cun una biga manna de giogadoris de esperièntzia e chi tenint a is pabas una biga manna de campionaus giogaus (e mancai bìntus puru) chi s'agatant a cumbati contras a is dificultadis. Un'antra cosa chi podit capitai (a is scuadras de bòcias cumenti a is cristianus) est su de no arrannesci a binci prus de una partida de sighiu, est a nai chi mancai unu domìnigu ndi pesas una biga manna de gol, e sa cida avatu est giai giai cumenti chi no ndi cabist nemmancu in campu e pigas bussinadas e surras; in sa vida de dònnia dì est su chi sucedit a cussas personas chi mancai oi funt totus allirgas e prexadas e s'incras funt tristas cumenti a su mari in s'ierru (cumenti naràt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia candu fia piticheddu). A mei, tanti po si nai cumenti dda pentzu, est sucèdendi su pròpriu in custas diis de tempu mau: si ddu apu giai nau, de su restu, chi seu metereopaticu (cumenti si iat a podi furriai su fueddu in sardu de s'italianu) mescamente in custas primus diis de su mesi de Martzu innoi abarrat totu proi proi. In custu casu puru (sighendi su chi narant is allenadoris candu chistionant de is assòtzius cosa insoru) sa cosa de importu prus manna, a cantu parit, est cussa de circai de cumprendi calli funt is cosas chi no bandant cumenti invecias estus a bolli: po is allenadoris, e si cumprendit beni, is strobbus nd'arribbant de is giogadoris chi si ingollint o chi si strupiant, de is giogadoris chi depint mancai sartai sa partida po crupa de unu cartellineddu arrùbiu (e ddu scieis cumenti funt is regulas in su giogu de sa bòcia: candu fais una tontesa in campu, est a nai, mancai, una brintada maba meda contras a unu giogadori aversàriu, o peus ancora, candu ti dda pigas contras a un arbitru, intzadus sa punitzioni, sa penitèntzia, po manigiai unu fueddu chi eus arremonau annantis chistionendi, sèmpiri, de sa caresima, est cussa de abarrai aforas de is giogus po unu, duus, tres domìnigus, a segunda de su dannu chi as fatu).

Unu de is bisus, acapiendumì a s'ùrtima cosa chi s'apu scritu, chi tèngiu de unu bellu pagheddu de tempus e chi pertocat, est craru, is artìculus chi ndi pesu in sardu dònnia giobia, est cussu de circai de si contai totu su chi sucèdit de mau, de lègiu, me is partidas, dònnia dònnia cida; est a nai, mellus, chi mi iat a praxi a castiai, impari a bosatrus, cussus chi in italianu si tzerriant "refertus arbitralis" e chi no funt atru chi is documentus chi is arbìtrus ndi pesant, a sa fini de dònnia partida, innoi scriint e duncas innoi contant (pruschetotu a su Giugi Sportivu) is arroris chi faint is giogadoris chi ndi benint bogaus aforas de su campu ainnantis de s'ora. Lìgendi is refertus chi ndi pesant is arbitrus si cumprendit, po primu cosa, totu s'afroddiu chi is piciocus (mannus e piticus) nci ponint candu ndi cabant in campu po giogai is partidas (chi a bortas est puru tropu, de su chi mi parit de cumprendi...), ma si cumprendit puru cantu unu cristianu potzat bessiri a foras de conca po una partida de bòcia, chi, no si ddu estus mai a scaresci, est e iat a depi abarrai sèmpiri e feti unu giogu. Custu fini de cida passau, po si nd'arremonai una, sa partida tra is de sa Decimo 07, chi est sa scuadra de is de su Deximumannu (una bidda chi ddoi est pròpriu atacada a Bidd'e Sorris) e is de su Perdaxius (chi est sa scuadra chi, in dì de oi, s'agatat a su segundu postu de sa lista, a is pabas de is udesus de s'Uta Calcio) est acabbada ainnantis de s'ora (calincuna cosa cumenti a dexi minudus) poita s'arbitru nd'at buscau una bussinada (no parit berus mancu a mei chi custas cosas dda seu scriendi) de unu giogadori de s'assòtziu de domu: sa crupa de s'arbitru, de su chi podeus cumprendi, est stètia cussa de essi donau duus tirus de is undixi metrus a sa scuadra de su Perdaxius, e ddu scieis mellus de mei cumenti andant is cosas candu una persona perdit sa passièntzia e si fait pigai de su febi. A si nai sa beridadi, is refertus de is arbitrus funt prenus, fintzas a cucuru, de custa genia de novas, e mi iat a praxi a ndi torrai a furriai una pariga, dònnia cida, e seu incumentzendi pròpriu oi. Eus a biri, duncas, cumenti ant a andai is cosas in su benidori, est a nai: eus a biri chi m'at a abarrai ancora sa gana de chistionai de sa lega.

E po oi, deu creu chi siat arribbada s'ora de andai a castiai puru unu pagheddu de resultaus de is ùrtimas partidas chi si funt giogadas in custas diis (ancora no ddu eus fatu po nudda in s'artìculu de custa cida, e mancai calincunu de boastrus at a tenni puru de si lamentai...), fadendi su contu chi ariseu ndi funt cabadas in campu totus is scuadras chi currint in su campionau de s'Ecellenza (cussa de ariseu est stètia, incumentzaus cun custa nova, s'ùrtima giorronada chi ant giogau aintru de sa cida) e nc'est stètia, puru, sa segunda partida de is semi-finalis de sa Copa Italia po su chi pertocat su campionau de sa Promotzioni; cussa, po essi prus crarus, tra is de s'Usinese de Usini, sa scuadra chi in sa Lista C s'agatat a su segundu postu, (pròpriu a is pabas de is de su Tèmpiu), cun is piciocus sighius de mister Rassu chi apustis de essi serrau sa batalla in campionau de s'ùrtimu fini de cida, de importu mannu meda, contras a is de su Sannori cun su resultau de unu a unu, ariseu ant pèrdiu in domu contras a is de su Fonne, chi me is cidas passadas (cumenti eus scritu, tra is atras cosas, me is novas chi ndi pesaus dònnia dònnia dì in italianu) si funt lassaus (spaciat s'amori e spaciant is acapius de trabballu puru e duncas spaciant is amoris tra is assòtzius e is allenadoris) cun mister Sergiu Cucca, chi iat sighiu sa scuadra po un annu e mesu (e ddu cumprendeis a solus, su disprexei chi ndi tenint is allenadoris candu no podint prus sighiri a fai sa faina chi ddi donat su prexu prus mannu) e ant donau is crais de sa scuadra a Veglia. E duncas andaus a castiai, impari, cumenti est andada sa partida: is meris de domu partint a forti meda, cun su pei giustu (cumenti si narat puru in italianu) e arrannescint a atacai e arribbai de is partis de su portieri de is allenus Ruiu cun is giogadas, togas e bonas meda, a nai sa beridadi, de Oggiano e Delrio, chi ndi scudit unu tiru de frimu de atesu meda de sa porta, ma a is duus giogadoris de domu ammancat cussu stiddiu de bona sorti chi serbit po fai su gol. Is allenus de su Fonne no abarrant de seguru a castiai is aversàrius, e a su de binticuatru minudus aciapant s'unu a zeru gràtzias a Coinu, piscau beni meda de Tolu. Is de s'Usinese arrespundint duus minudus prus tradu, est a nai a su minudu bintises, cun Oggiano, chi eus giai arremonau e che, a fai beni is contus, a sa fini de sa partida at a essi unu de is giogadoris chi at giogau mellus de totus. A su de trintacincu minudus torra Oggiano arrannescit a stampai sa porta difèndia de Ruiu. Sa partida abarrat bella e oberta, ma una pariga de minudus ainnantis de sa fini de su primus tempus, torra Tolu ndi cassat su gol chi ballit po su duus a duus, po su prexu mannu de is tifosus de is biancus-brau. In su segundu tempus is de s'Usinese faint de totu po circai de ndi pesai su de tres gol, ma su portieri allenu Ruiu serrat a crai sa porta cosa sua e sarvat su Fonne. Candu sa partida parit giai giai chi si depat serrai cun su resultau in paridadi de duus a duus, nd'arribbat su gol fatu de Biscu, me is minudus de recuperu, est a nai a su de corantotu minudus, ma nc'est de nai puru ca sa giogada de su piciocheddu est stètia toga meda: Biscu, difatis, est arrannèsciu a si ndi scabulli de duus aversàrius e duncas est arrannèsciu a sartai puru su portieri de is meris de domu, Tanca, e a cussu puntu no at dèpiu fai atru chi nci scudi sa bòcia aintru de sa porta, po su puntu chi ballit po su tres a duus e su prexu mannu de is allenus, chi immoi, in sa partida de sa torrada, chi s'at a giogai pròpriu tra duas cidas, est a nai su cuindixi de su mesi de Martzu, s'ant a podi acuntentai puru de serrai is giogus in paridadi po ndi cassai sa partida finali contras a una tra s'Arborea e sa Verde Isola, cun is duas scuadras chi si funt atobiadas, s'una aranti de s'atra, su bintiduus de su mesi de Friàrgiu e ant a giogai sa partida chi at a balli po sa torrada in s'ùrtimu mèrcuis de su mesi de Martzu (est a nai su bintinoi); is duas scuadras ant a torrai a partiri de su resultau de tres a duus po is de s'Arborea, chi funt arrannèscius, est craru puru, a binci sa primu batalla, aranti a is tifosus cosa insoru, gràtzias a is gol pesaus de Atzeni, a su de undixi minudus de su primu tempus, e a cussus de Mascia e de Cicu. Is allenus, comentecasiat, ant giogau una partida de importu mannu: is carlofortinus, difatis, funt stètius bonus a arrespundi a su gol de Paulleddu Atzeni cun cussu de Nicola Lazzaro, pròpriu a su segundu minudu de su segundu tempus, e apustis, a su de binticincu minudus, sèmpiri in su segundu tempus, cun su gol pesau de Congiu, chi fiat bàlliu po su duus a duus.

Andaus a castiai, puru, cumenti funt andadas is cosas po sa de doxi giorronadas de su campionau de s'Ecellenza (pròpriu cumenti s'apu promìtiu 'mubagora): po su chi pertocat sa cursa a su primu postu de sa lista e, duncas, po su sartidu, po s'artziada in Sèrie D, is de su Budune nd'ant cassau feti unu puntixeddu in sa partida, in domu cosa insoru, contras a is allenus de su Crabònia: est pròpriu berus chi in su giogu de sa bòcia, cumenti in sa vida, no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas, chi pentzaus, feti, chi tra is duas scuadras ddoi est una forada de calincuna cosa cumenti a bintises puntus; nc'est de nc'aciungi puru chi is de su Budune si funt sarvaus feti me is ùrtimus minudus de giogu, cun is biancus-brau chi ant cassau su primu gol cun su difensori, chi ndi lòmpit de s'Argentina, Hundt; me is ùrtimus minudus peròu Meloni nc'est arrannèsciu a ndi pesai s'unu a unu. Su resultau fait cuntentus is de su Crabònia, est craru, chi ndi torrant a domu cun unu bellu puntixeddu (chi ballit cumenti a s'oru), bodditu in domu de sa primu de sa classi, ma fait su prexu, puru, de is de su Latte Dolce, cun sa scuadra tattaresa chi arrannèscit a binci, in domu cosa sua, cun su resultau de cuatru a zeru contras a is de su Ilartzi: su primu gol ndi ddu pesat Cabeccia, cun unu bellu tiru de is undixi metrus, chi s'arbitru at donau a is meris de domu po crupa de unu cropu de manu in area de unu giogadori de is grogus-arrùbius. Su segundu gol nd'arribbat gràtzias a sa giogada, toga meda, de Grassi, chi si ndi fuit, allestru cumenti unu lèpori, cumenti si nararat, concas a sa porta de is allenus e scudit sa bòcia aintru de sa porta cun unu tiru forti e pretzisu. Me in su segundu tempus, is tattaresus serrant sa chistioni cun is gol de Marcangeli, chi intzertat unu tiru de is undixi metrus e arrannescit a binci sa batalla contras a su portieri de is allenus. Su de cuatru gol nd'arribbat cun unu tiru, torra de is undixi metrus, scutu de Cabeccia. Pròpriu me is ùrtimus minudus de sa partida, is grogus-arrùbius de su Ilartzi iant podi cassai a su mancu unu puntixeddu, est a nai unu gol, ma Caddeo, chi tra is atras cosas est su giogadori chi at fatu prus gol de totus, a su mancu fintzas a immoi, in Ecellenza, no arrannescit a binci sa batalla contras a Congiunti. Si serrat invecias cun su resultau de unu a unu sa partida tra is meris de domu de su Santu Tiadoru e is ùrtimus de sa lista de sa Nuorese (sa scuadra de Nùgoro, est craru puru): is allenus aciapant su gol po primus, gràtzias a sa giogada pesada de Saura, ma sa scuadra gadduresa no abarrant de seguru a castiai is aversàrius e ndi cassant su gol cun Piemonte, apustis de una bella giogada de Casula. Su Santu Tiadoru, si cumprendit castiendi is numerus, est circhendi de abarrai apicigau a is carrois de is primas duas scuadras de sa lista, ma in dì de oi tenint undixi puntus in mancu de is chi tenint is de su Latte Dolce. Duus feti, invecias, funt is puntus in prus chi is de su Budune tenint apitzus de is tattaresus, cun sa cursa po sa bìncida de su campionau chi s'at a decidi, est facili a ddu crei, feti me is ùrtimus minudus de sa stagioni. E cun custu, po custa cida puru, si saludu e si imprassu a forti e chi su cielu bollit, si promitu chi eis agatai su pròpriu tanti (mannu) de fueddus in sardu campidanesu in s'artìculu chi at a bessiri sa cida chi benit.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023