Salta al contenuto principale
filippo marcis san biagio villasor

Is de su Santu Brai de Bidd'e Sorris sighint a si dda gherrai; is de sa Dorgalese ndi pesant su progetu "Chentza prastica"

Sa cosa de importu prus mannu (megu a brullai, ma mi megu a solu a solu ca, in calincunu modu, in calincuna manera, apa a depi incumentzai cun s'articulu de custa cida puru...) est ca, no mi parit mancu berus a si ddu podi narai (antzi, a si ddu podi scriri), si seus lassaus a is pabas giai sa prima bella fita, est a nai, sa primu metadi (sa primu perra, cumenti seus costumaus a narai in bidda mia, pruschetotu candu chistionaus de proceddus e de petza) de su mesi de Gennàrgiu, fadendi su contu (sèmpiri chi su tialu de calendariu chi tèngiu aranti de mei, e de su computer innoi scriu is artìculus, no est contendumì fabas, ma no creu...e megu a brullai, si cumprendit custu, si?) chi in dì de oi teneus (giai) su dexiotu: e duncas, si iat a podi narai, puru, ca arribbai a custu puntu de su mesi est stètiu giai giai unu giogu, fadendi su contu ca sa primu dì fiat festa manna (sa festa po sa brintada de s'annu nou, si cumprendit, est craru), e si dda seus passada (seu giai giai seguru chi sa cosa potzat balli po medas de bosatrus, e ballit de seguru po su chi mi pertocat), arrimmaus in una cadira (in su divanu, chi si praxit de prus) o sètzius o crocaus, poita in s'urtima dì de s'annu bèciu seus costumaus a papai, e a buffai, aforas de contu, cumenti si narat; e duncas apustis ca unu si satzat e s'imbriagat, ddi benit, mi parit craru puru, de si nd'abarrat bellu e assebiau, e in paxi, mancai aranti a sa forredda (e mancai sighendi a papai drucis e totu cantu); e duncas, apustis de sa festa po s'annu nou nd'est arribbada (ddu sciesi beni, cumenti andant is cosas, e eus tentu s'ocasioni po nd'arraxonai me is cidas passadas puru) sa festa po sa dì de sa Befana, cumenti dda tzerriaus (ballit po s'italianu puru); e duncas, apustis de sa Befana (chi est cussa chi serrat sa porta, mi benit de ddi nai diaici, chi est cussa chi serrat is duas cidas de festas e de satzadas chi incumentzant, pròpriu, cun su Natali), tocat a abertai feti undixi diis (a su mancu innoi in Sardìnia is cosas andant diaici, no sciu, immoi, cumenti funt costumaus a fai me is atrus logus in Italia, chi pròpriu si depu narai sa beridadi) e torraus a incumentzai cun is drucis, e su binu, e is licoris e is baddus e duncas: su sexi de custu mesi etotu (est a nai: s'atra dì) esu fatu sa festa, e mescamente eus allutu is fogaronis po Sant'Antoni, chi est sa dì innoi atacaus cun su Carrasciale.

Si nau sa beridadi, immoi chi nci seu: su Carrasciale no est tra is festas chi mi praxint de prus (deu creu, tanti po si fai cumprendi mellus su chi tèngiu in conca, chi mi arrachedat e mi speddit, meda, ma meda de prus, sa festa po sa Pasca Manna, cumenti dda tzerriaus, ma de custu gei apa a tenni s'ocasioni de si ndi chistionai mellus in totus is cidas e is mesis ca nd'ant a arribbai e nd'ant a lompi, sèmpiri chi su Cielu at a bolli custu beni po mei puru), e duncas, nci funt annus ca sartu su Carrasciale (cumenti chi fessit una forada in mesu a sa bia, chi mi permiteis unu pagheddeddu de giogai a fai su poeta) chentza ndi tastai nemmancu un arrogheddu, chentza de ndi buffai nemmancu unu tzicheddu, cumenti si iat a podi narai.

Po si fai un esèmpiu, duncas, e chentza andai tropu atesu cun su tempus, s'annu passau, est a nai su duamilla e bintitres (gei nci arribbais a solus puru...), seu passau de sa festa po sa Befana a su mèrcuis de su cinixu (chi est sa dì innoi, cumenti sciesi beni e mellus de mei puru, incumentzant is coranta diis de sa carèsima), chentza fai nemmancu unu segundu de Carrasciale: no tèngiu s'afròddiu (cumenti invecias tenint in medas, piticus, e si cumprendit su spàssiu chi ndi podint tenni, e mannus, chi si spassiant cumenti chi fessint, torra, pipius) de mi bistiri, de mi cuncodrai cun màscaras e mascareddas (creu chi s'ùrtima borta chi m'est sucèdiu de mi trassai e de mi andai in giru bistiu cun sa mascara, a trassa de mustajoni, cumenti ddus tzerriaus in bidda, fiat a is tempus de is scolas elementaris; e de sa dì no si nd'est mai prus fatu nudda, a su mancu po su chi mi pertocat), mancai peròu mi praxat, e meda puru, a andai a castiai is isfiladas (cumenti ddas podeus tzerriai) de is mascaras sardas, cumenti iant a podi essi is mamuthones, po nd'arremonai una, chi ndi bessint, totu badda-badda e sona-sona (cun totus cussus sonallus chi tenint apicaus apitzus), me is bias de Mamoiada.

S'ùrtima borta (antzis, si iat a podi narai: s'ùnica) chi ddus apu bius fiat su duamilla e dexannoi, e bai e circa chi po cust'annu apa a tenni prus bona sorti; ma chi pròpriu no nci dda depessi fai a ddus biri, intzandus seu seguru ca mi ndi ia a fai una arraxoni, cumenti si iat a podi narai furendindi su fueddu de s'italianu.
Est a nai ca, in custa fida, candu no ndi podis cassai una cosa chi disigias, chi bisas, intzandus depis circai de cumprendi (e pròpriu po custu, duncas, chi chistionaus de arraxonai) ca fortzis fortzis cussa cosa chi ses circhendi de aguantai no est po tui, cumenti si iat a podi narai; est a nai ca, mancai tui dda disigist (chi cumprendeis su chi si bollu nai), fortzis, po unu motivu o unu antru, ndi iast a depi fai de mancu.
Dda connosceis, de su restu, sa storiedda de su mraxani e de s'axina: su mraxani abarrat oras e oras (chi no diis e diis, mesis e mesis, iat a fai a narai puru) circhendi de ndi cassai s'axina, ma candu si nd'acatat ca no nci podit arribbai, intzandus si nd'acatat puru ca, fortzis fortzis, s'axina chi est circhendi de papai no est bella, antzis, est fintzas ca guasta, e duncas est mellus a dda lassai a perdi.

A mei capitat sa pròpriu cosa cun su Carrasciale (ma no feti cun su Carrasciale, est craru e nci podeis arribbai a solus, ndi seu giai giai seguru): est a nai ca chi puru ndi sartu is festas de su martis e de su giòbia (chi tzerriaus grassus, a su mancu furriendindi sa cosa de s'italianu, est craru; e ddus tzerriaus diaici poita ddus podeus preni, si imboddiu sa cosa diaici, fintzas a cucuru, de petza e de dònnia calidadi bona de cosa de papai) no ndi fatzu una tragèdia, cumenti si narat; chi ddoi est sa festa, beni, ma desinò sigu andai ainnantis, po su pròpriu prètziu, cumenti si iat a podi narai.

E deu creu ca custa cosa de lassai a perdi su chi no podeus tenni, su chi no si tocat, po ddu nai mellus, siat un atu de sabidura.

E immoi chi seu arribbau a custu puntu de su contixeddu, circu de ddu serrai puru: po cust'annu, e duncas po su chi pertocat su duamilla e binticuatru, apu incumentzau, apu atacau, po ddu nai mellus, cun is festas de su Carrasciale, in Samassi, chi est una bella biddixedda, toga meda, chi ddoi est a calincuna cosa cumenti a dexi-cuindixi chilometrus de sa bidda innoi m'agatu in dì de oi, e innoi seu stètiu pesau, chi est Bidd'e Sorris; e nc'est de nai puru ca is samassesus ndi pesant una festa toga meda, cun una biga de fogaronis allutus (nd'apai contau calincuna cosa cumenti a ses, seti, spratus me is bias in totu sa bidda), una biga manna de cosa de papai (mai ammanchit! E gràtzias a su Cielu, mi benit de narai, ca no scieus ita bollit nai su de bivi in tempus de carestia, e custa cosa ballit, a su mancu, po is chi funt nascius apustis de sa gherra), fadendi su contu chi ant cotu, in sa braxi chi ddoi fiat, apustis de su fogu, mocas de sartitzu mannas cumenti a arrodas de is tratoris chi si imperant po trabballai me is sartus e, duncas me is campus; ant cotu fintzas canciofas, sèmpiri a sa braxi, si cumprendit (in su Campidanu de mesu ddoi funt mois e mois de terra, cumenti si narat in bidda mia, a su mancu, prenus a canciofas) e apu intèndiu narai puru, de un amigu, chi funt arribbaus fintzas a coi unu procu de prus de setanta chilus (tanti gei est pagu!).

E duncas, mi parit de podi narai ca una de is cosas chi eus imparau a fai mellus, in custa vida, po fai is festas, est cussa de si satzai fintzas a scopiai, cumenti si podit narai (e si narat).
E at a essi ca seu arribbau a unu puntu de sa vida mia, de sa storia mia (iat a fai a dda tzerriai diaici puru), innoi mi parit mi parit ca no mi praxit prus diaici meda a fai su satzagoni, cumenti si narat in bidda, e chistionat unu chi est sèmpiri bìviu in una famillia de satzagonis, de genti, duncas, chi at sèmpiri postu a su primu postu de sa lista de is cosas de importu sa cosa de papapi (sa cosa bona, sa cosa bella, cumenti si narat, puru), fadendi su contu ca, de su chi m'ant contau a su mancu (deu apu acutu a ddu connosci pagu e nudda, poita si nd'est andau de custu mundu tres mesis apustis chi ndi seu arribbau deu), sa bon'anima de nonnu miu (est a nai: su babbu de sa bon'anima de mamma mia) fiat unu "tzatzagoni professioneri", mi benit de narai diaici, ca fiat àbbili a si papai una perra de proceddu a solu, e fiat costumau a papai abellu abellu, tanti ca m'ant contau ca fiat sèmpiri s'ùrtimu a si ndi pesai de sa mesa; e mamma mia puru arraxonàt giai giai aguali a su chi fadiat su babbu, chi est berus chi nci teniat meda meda a sa cosa de papai, a su de papai beni, si cumprendit.

Po mei, invecias, su de papai (e su de papai impari a is atrus, puru) no est prus una cosa chi mi donat prexu (chi pròpriu si depu narai sa beridadi, ddoi funt una biga manna de atras cosas chi mi donant, a su mancu in dì de oi, prexus prus mannus, prus mannus meda, de su prexu chi nd'arriciu papendi) est feti una cosa chi mi serbit po andai ainnantis, est a nai, po abarrai biu, e in saludi (chentza de papai no podeus abarrai de seguru!); ma chi pròpriu si depu narai cumenti dda pentzu, immoi chi nci seu, immoi chi seu arribbau a custu puntu de sa chistioni (chentza giai giai de sciri cumenti, ca no sciu mai, cumenti s'arrapitu fatu fatu, calli arrastu ant a sighiri is legas chi ndi bogu aforas po s'articulu chi ndi pesu in sardu campidanesu), mi praxit meda a fai dieta, est a nai ca est de una bella pariga de annus (ant a essi prus de dexi, a fai beni is contus) ca no tocu prus petza, de nesciuna calidadi, e po nesciunu motivu (est a nai ca ndi fatzu a mancu puru po is festas), e fatzu cidas e cidas, chi no mesis e mesis, chentza tocai, chentza papai nemmancu un arrogheddu de cosas drucis.

E duncas, sa cosa de papai abarrat, chistionu po mei, est craru, unu scancèriu (ddu tzerriu diaici), mescamente candu seu stracu, o pruschetotu candu abarru oras e oras chentza de papai; su de papai ddu biu cumenti unu scancèriu chi arregallu a su corpus cosa mia, a sa brenti, a su coru, ma no est una cosa chi tèngiu prantada in conca, a dònnia ora de sa dì; est a nai ca no ndi fatzu unu motivu de prexu, ma poi dònnia unu de nosu est libberu (si narat diaici) de bivi e de si cuncodrai cumenti pentzat siat mellus.

E ita nci brintat totu custu, s'at a megai calincunu de bosatrus, cun su giogu de sa bòcia?
Si potzu narai ca no nci brintat giai nudda, ma de su restu scieis puru ca in s'artìculu chi ndi pesu su giòbia (e ballit po dònnia, dònnia giòbia chi su cielu nci fichit in un annu, chentza ndi sartai nemmancu unu, si cumprendit) circu de nci ponni puru atrus contus e contixeddus chi, mancai, nd'arribbant de atrus mundus puru, est a nai ca mi podit capitai de chistionai de legas chi no funt acapiadas, a istrintu, cun su mundu de is giogadoris sardus de bòcia: e custu ddu fatzu, mescamente, po no m'arrosci tropu a chistionai sèmpiri de partidas e de resultaus (est cussu chi fatzu, e chi fadeus, ballit po is cumpàngius de trabballu cosa mia puru, est craru, de su lunis a su mèrcuis; e podeis abarrai segurus de su fatu ca in su giassu de su Diàriu Sportivu no ant a mancai mai is novas e is artìculus apitzus de totus is partidas chi si giogant, in su fini de cida, ma no feti, in s'isula cosa nosta bella e stimada), e mescamente, fatzu totu custu po circai de manigiai, de imperai, una cantidadi de fueddus chi potzat essi sa prus manna possibbili, chi est una de is cosas de importu prus manna, sighendi is indicatzionis chi s'ant donau, chi funt arribbadas, mellus, de is de sa Regioni Autonoma de sa Sardìnnia, ca funt cussus, de su restu, chi nd'ant pesau su bandu de IMPRENTAS po su duamilla e binticuatru puru.

Fadendi su contu, duncas, ca sa limba sarda est sparessendu (est giai giai po sparessi, a ddu narai mellus) fadendi su contu ca is chi dda chistionant, in dì de oi, funt pagus, e is chi dda sciint scriri funt, fortzis, ancora prus pagus, e is chi dda sciint ligi (o chi tenint gana de dda ligi) no funt medas (si dda imboddiu diaici) su chi potzu fai deu, cun custus articulus, est cussu de circai de ndi pesai unu bellu muntoneddu de rigas in campidanesu (e custu po incumentzai, poita chi nesciunu scriit in sardu, si cumprendit beni, no nc'est nudda ca sa genti podit ligi) e, in prus, circu de ndi cassai s'atentzioni (custu est su bisu cosa mia, a su mancu) de totus cussus chi no funt acapiaus a istrintu cun su mundu de sa bòcia, e no funt pagus, si cumprendit.

Mi iat a praxi, duncas, ca custus artìculus potzant essi de importu po cussus chi, mancai, s'arroscint a chistionai (e a ligi) feti de bòcias.

E immoi chi seus arribbaus a custu puntu de sa chistioni, no podeus fai atru ca sighiri a andai ainnantis.
E duncas, sigu diaici: in custus ùrtimus seti diis no apu fatu giai giai atru ca contai a sa genti cumenti funtzionat su trabballu cosa mia, e duncas, candu ddu fatzu, depu chistionai, po fortza (mi parit craru puru), de is articulus chi ndi pesu in sardu: e su chi fatzu, candu sa genti mi ddu domandat, e cussu de circai de crariri mellus su chi ndi bogu aforas me is artìculus, e mescamente in cussus de su giòbia.

Mi capitat de chistionai de sa cosa cun genti ca (s'at a parri istramba cumenti a cosa), candu feti arremonu su fueddu "bòcia", o "partida", incumentzat a fai facis lègias, cumenti chi fessint papendi e matziendi cosas marigosas o, peus puru, velenu.
E pròpriu a issus, duncas, pentzu candu ndi pesu is artìculus in sardu.
E circu sèmpiri de crariri cumenti seu trabballendi (po ddu nai mellus: circu sèmpiri de crariri cumenti seu circhendi de trabballai): est a nai ca piscu (mi benit de narai diaici, isperendi ca si cumprendat su chi si bollu nai, e sèmpiri gioghendi, po unu pagheddeddu feti, a fai su poeta) is legas chi acabbant aiuntru de is artìculus, de su mari de cosas chi lìgiu me is libbrus (lìgiu giai giai dònnia noti, ainnantis de mi dromiri, e su de ligi est una de is cosas prus togas chi fatzu candu no trabballu, est a nai, candu mi gosu su tempus libberu, cumenti si iat a podi narai furriendindi sa cosa de s'italianu etotu), o chi intendu candu seu a travessu (cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia, candu si megàt: «ses sèmpiri a travessu!», chi est cumenti a nai ca ses sèmpiri in giru e, duncas, aforas de domu), o chi mi contat sa genti etotu; duncas no potzu mai sciri ita totu m'acucat in conca e duncas no potzu mai sciri (a su mancu, no ddu potzu sciri ainnantis de mi setze e de incumentzai a fai su trabballu cosa mia) de ita totu eus a chistionai e arraxonai; a bortas parteus de su tempus (de su tempus mau, pruschetotu), a bortas parteus castiendi su calendàriu, cumenti apu fatu oi; a bortas parteus de calincuna nova bona (o de calincuna nova maba, ballit a su pròpriu) chi nd'arribbat de su restu de su mundu; a bortas, invecias, potzu tenni badda-badda in conca (badda-badda cumenti unu mamuthones chi abarrat totu sata-sata a giru a giru de su fogaroni...) unu dìciu; a bortas, invecias, funt pròpriu is atrus ca giai giai mi scudint a faci is legas chi apustis imboddiu e cotzu (gioghendi a fai sa finta chi siant a trassa de sa cosa ca si papaus etotu; e custu po torrai a sa chistioni chi apu pigau ainnantis...).

Po si fai a cumprendi mellus cumenti andant is cosas, in sa conca mia e duncas po su chi pertocat su trabballu chi sigu, in s'interis chi ndi fia boghendi aforas (e pesendi, duncas) totus custas rigas, m'est arribbau, a su tialu de telfoneddu chi manigiu po su trabballu (e feti po su trabballu! Ca chi depessi ponni a menti a totus is chi mi circant, a dònnia ora de sa dì e fintzas a su noti puru, po mi chistionai de bòcias e de is legas acapiadas a is partidas de bòcia, ia a abarrai totu trabballa-trabballa po binticuatru oras a sa dì, e si cumprendit), una nova chi pertocat, 'tendei 'tendei (cumenti apu sèmpiri intendiu narai de sa bon'anima de mamma mia etotu, e cumenti apu sèmpiri intèndiu innoi in bidda), is de sa Dorgalese, sa scuadra chi ddoi est in Durgali, si cumprendit, e chi currint in su campionau de sa Primu Categoria.

E duncas, torrendi a sa chistioni chi fia circhendi de si crariri ainnantis, s'artìculu de su giòbia mi permitit, puru (e Deus gràtzias, nci ia aciungi deu!), de podi arraxonai (impari a bosatrus, si cumprendit!) apitzus de atras chistionis puru, e no feti de gol (cumenti seus costumaus a nai in sardu puru, e in italianu, mancai su fueddu siat ingresu) e de resultaus de partidas.

E duncas, immoi si contu ita ant pentzau (e beni puru) de fai is de sa Dorgalese: pròpriu oi, a is cincu de su merì, is dirigentis de s'assòtziu s'ant a atobiai (pruschetotu cun sa genti de sa bidda cosa insoru, ma s'invitu ballit puru po is giornalistas, si cumprendit) po chistionai de unu progetu chi funt circhendi de ndi pesai pròpriu in custas ùrtimas cidas, e chi ant tzerriau, a sa moda de is ingresus (torra!), "plastic free"; su fueddu (e gràtzias a Deus, torra!) si podit furriai in sardu puru, e iat a bessiri aforas una cosa tipu "chentza prastica", chi a nai sa beridadi, mi praxit meda meda cumenti sonat. Antzis, chi pròpriu si ddu depu narai, fortzis fortzis mi praxit meda de prus de cumenti sonat in ingresu puru!, ca sa lingua sarda tenit sonus bellus, e fueddus togus, e no iat a depi essi una bregùngia su de ddus imperai, ma antzis una cosa de importu, fadendi su contu, torra, ca chi no ddu chistionaus nosu, su sardu, nosu chi biveus in Sardìnnia, duncas, chini tialu ddu iat a depi chistionai, is giaponesus?

Ma torraus a is de sa Dorgalese: su chi ant a fai est cussa de donai a is centuciancuanta giogadoris chi faint parti de s'assòtziu (si cumprendit, beni, chi a su contu no nc'ant postu feti is giogadoris mannus chi faint parti de sa Primu Scuadra, ma nc'ant aciuntu, puru, totu sa biga de pipius e de piciocheddus piticus de edadi chi trabballant, chi giogant, mellus, in cussu chi si tzerriat, in italianu, "Settore Giovanile", e chi estus a podi tzerriai, in sardu, "pipiniera") una borratza in ferru (aciàrgiu, po essi prus pretzisus e po fai beni su trabballu cosa mia, chi est cussu de si torrai a contai is cosas, de su restu, po cumenti funt) chi ant a podi preni cun s'acua bona chi s'agatat in sa funtanedda chi ddoi est pròpriu aranti de is spolladroxus de su campu; fadendi custu "giogu" (ca giogu no est de seguru, ma est una cosa de importu mannu meda), duncas, ant a essi bonus a fai arresparmiai (ddi nau diaici) a is piciocheddus chi giogant me is scuadras de sa Dorgalese, calincuna cosa cumenti a ses mila butilieddas (gei funt una! Cumenti narant in bidda mia) in unu annu, est a  nai, mellus, me is nois-dexi mesis de sa stagioni sportiva.

Su chi is de sa Dorgalese si augurant, duncas, est ca custu "giogu" (imperu torra custu fueddu!) potzat pertocai (ddi nau diaici...) puru atras scuadras, atrus assòtzius; fiat ora, duncas, ca si incumentzit a chistionai de is modus chi teneus, nosu etotu, po circai de arrispetai su mundu innoi s'agataus, fadendi su contu, po primu cosa, ca seus giai giai arribbendi (mancat sèmpiri prus pagu...) a essi calincuna cosa cumenti a otu miliardus de cristianus (e si cumprendit: una festa diaici manna, cun totus custus invitaus, cumenti mi praxit fatu fatu a pintai sa chistioni, chi mi sigheis, no s'est mai bida in custu mundu in totus is milli e milli annus de storia chi si pertocant), e duncas, chi sigheus a sighiri a bivi, e a si cumportai, a trassa de procus (e sciadau, su procu no tenit nesciuna crupa, antzis!, s'unica crupa chi tenit est chi meda, meda bortas ddi tocat a bivi in mesu a su ludu, est a nai, a dromiri in su ludu, a papai in su ludu, a buffai in su ludu), de custu mundu nd'at a abarrai pagu meda.

O, po ddu nai mellus, est dàbbili, est possibbili, ca su mundu, in unu modu o in un antru (ca immoi, peròu, no arrannèsciu nemmancu a m'immaginai, e fortzis est mellus diaici!) at a sighiri a andai ainnantis, ma chentza de nosu. O, chi sa chistioni si praxit unu pagheddeddu prus druci (est cumenti a nci ponni unu spitzu de tzùcuru in su cafei), chi boleus sighiri a abarrai apitzus de custu mundu, fortzis iat a essi mellus a cambiai su modu chi teneus de bivi.

E sa cosa ballit no tanti po mei, chi sa metadi de sa truta chi m'est tocat mi dda seu giai giai papada, fadendi su contu chi una pariga de diis fait apu fatu corantatres annus, e duncas, seu giai lòmpiu a sa metadi de su tretu, chi mi permiteis de si ddu nai diaici, gioghendi, sèmpiri, a fai su poeta, ma su dannu mannu pertocat is giòvuneddus, cussus chi funt arribbendi immoi in custu mundu chi, a bortas, mi parit pròpriu una bella càbbia de macus, cumenti apu sèmpiri intèndiu narai de sa bon'anima de mamma mia.

Ant a essi is prus giòvuneddus (no sciu no sciu chi apa acudi deu puru a donai una manu...) chi ant a tenni su compitu de pagai su contu, cumenti si narat; e su contu, chi sigheus a curri concas a is dannus, a ogus serraus e chentza giai giai de pentzai a su chi seus fadendi, iat a podi essi sabiu meda, cumenti si narat in italianu; e apustis de essi pagau su contu (est craru, si cumprendit, ca at a arribbai su momentu innoi eus a depi pagai su chi si tocat a pagai...e m'eis a scusai po su giogu de fueddu chi mi nd'est bessiu aforas), nc'at a essi puru de ritirai sa mesa, cumenti si narat, e fadendi su contu de totu sa prastica (po torrai a sa chistioni de is de sa Dorgalese...) chi seus imperendi (de centus annus a custa parti, ca ainnantis de centus annus fait, totu custa prastica no esistiat nemmancu, mi parit craru), e de totu su schifu, e s'aliga (e mi benit sa tentatzioni de manigiai un antru fueddu, ma mi mussiu sa lìngua, antzis, is didus, e fatzu a bonu!) chi seus lassendi in giru, no at a essi una faina tra is prus facilis.

E su chi mi benit de narai, candu chistionu, candu arraxonu apitzus a is legas apicadas a s'ecologia (po ndi furai su fueddu de s'italianu etotu), est feti ca "potzu feti isperai ca Deus potzat tenni piedadi de nosu", poita mi benit totu de pentzai ca nd'at a bessiri aforas unu budrellu mannu meda, prus ghetau a pari, fortzis, de su chi si podeus abertai immoi.

E serru sa chistioni cun custa cosa puru, immoi chi nci seu: in s'interis ca innoi in Ocidenti (manigiu custu fueddu po chistionai, pruschetotu, de s'America de su nord, est a nai de is Stadus Unidus de America, e de s'Europa) seus incumintzendi a si disisparai (ma nemmancu diaici meda, a nai sa beridadi, fadendi su contu de su dannu chi nd'eus pesau in custus ùrtimus centu-centu e cincuanta annus) po totu su muntoni de prastica chi nd'eus bogau aforas (ma no feti po sa prastica, si cumprendit!), in su restu de su mundu no funt abbilis (no tenint su dinai, pruschetotu, po abarrai avatu de sa chistioni chi pertocat su "riciclu", cumenti si narat in italianu) nè a pulliri su logu innoi bivint (a ddu pulliri, si cumprendit, de totus is porcherias chi ddoi funt) e no funt abbilis (est a nai ca no tenint atras possibbilidadis) a circai un'antra manera de bivi e chi potzat essi scapiada de sa prastica; e duncas, in s'interis chi, innoi in Sardìnia puru, circaus de pulliri su logu, po su chi arrannèsceus, est craru, ddoi funt zonas (po si nd'arremonai una: seu stètiu in Perù custa istadi passada e seu abarrau spantau po cumenti funt cuncodraus...) innoi ddoi funt montis e montis (no seu brullendi; a nai sa beridadi mi iat a praxi a si nai ca seu brullendi, ma, mi dispraxit, est cussu chi apu biu cun is ogus cosa mia etotu...) de aliga, in mesu a is bias etotu.
Antzis, immoi serru sa chistioni cun unu paragoni (e m'acapiu a su chi s'apu contau ainnantis, diaici no acabbaus a ddu fuiai de una parti chentza de nci pentzai un antru pagheddeddu): cumenti in Samassi ddoi fiant is fogus, po sa festa de Sant'Antoni, giai giai in dònnia bia (bigas e bigas de linna, po manigiai unu fueddu chi si imperat innoi in Bidd'e Sorris, est a nai muntonis e muntoneddus de linna totu abbruxa-abbruxa), ddoi funt medas citadis (me is zonas prus poberas de custu mundu, mescamente, e a fai su contu nci poneus pagu meda, est a nai ca in custu mundu funt prus is zonas poberas de cussas arricas, est a nai ca de seguru, tra is otu miliardus de cristianus chi s'agatant in custu mundu, funt prus is chi bivint in su disisperu de cussus chi bivint in sa richesa, e chistionu pròpriu deu ca, a custu giru a su mancu, ndi seu arrutu in sa parti arrica, e comoda, de su mundu) innoi sa genti no sciri prus cumenti fai po si ndi scabulli de totu s'aliga chi tenint.

E deu creu, po diaderus, de no depi aciungi nemmancu unu fueddu apitzus de sa chistioni.

Ma torraus a nosu: tèngiu un antru pagheddeddu de tempus (e de logu, pruschetotu) po circai de si chistionai de bòcias puru, e mancai, chi fait, de resultaus, fadendi su contu chi oi mi seu strollicau unu pagheddeddu prus de su tanti chi, mancai, mi iat a essi pertocau (e si domandu scusa po si nd'essi furau su tempus chi mancai no teneis).

E duncas, si naru custu puru, immoi chi nci seu: sa cosa prus toga, sa cosa chi mi praxit de prus de sighiri su mundu de sa bòcia de is diletantis (e no de is grandus campionis de sa Sèrie A, ca biis feti a sa televisioni, po incumentzai a si fai cumprendi de ita si bollu chistionai...), est ca is giogadoris de is scuadras, e sa cosa ballit, est craru, po is allenadoris puru, chi faint parti de su mundu de is diletantis funt, mi parit craru, is piciocus chi atobias in sa bia de sa bidda tua; su portieri de sa scuadra, mancai, est su piciocu chi ti bendit su pani; su difensori de esperièntzia prus manna de sa scuadra de sa bidda, mancai, trabballat in sa butega de sa carnitzeria e, mancai, s'atacanti, cussu chi fait una biga manna de gol dònnia, dònnia giorronada, est unu piciocheddu chi studiat ancora a is scolas superioris e chi mancai atobias dònnia, dònnia dì candu megat a ndi artziai apitzus de su pulman.

Sa pròpriu cosa, duncas, e mi parit craru puru, no si podit narai, e no sucedit, cun is grandus campionis de sa Sèrie A (cussus chi guadangiant una barca manna de dinai feti po pigai a carvadas de pei una bòcia).

E duncas, chi pròpriu depu scerai, apa a scerai, po totu sa vida, de sighiri is fainas de is diletantis, mancai s'onori chi mi nd'arribbat, si cumpredit, siat pagu meda.

Ma deu no seu innoi in custu mundu po s'onori, no est su chi seu circhendi, a su mancu, chi pròpriu mi tocat a essi sentzillu cun bosatrus: e duncas sigu a fai su miu, cun su coru prenu de prexu, mancai no mi tochit a scriri de is grandu scuadronis chi s'agatant in Milano, o in Roma, o in Londra, o innoi boleis bosatrus.

E duncas, torraus a nosu: pròpriu s'atra dì, mancu a ddu fai aposta (e cun custu m'acapiu a su chi funt circhendi de fai in Durgali...) seu andau a pigai s'acua de sa funtanedda chi ddoi est pròpriu innoi aranti, afaci de dommu mia etotu: andu a dda pigai ingunis, si cumprendit, po circai de no nci fuiai, dònnia duas-tres diis, una butillia de acua, sboida, a s'aliga; fadendi diaici, invecias, manigiu sèmpiri is pròprius tres butillias e mi parit de mi intendi su coru prus lèbiu, ma seu su primu ca, comentecasiat, si nd'acatat (si ndi rendit contu, po furai su modu de narai a s'italianu) ca no est ca chi mi cumportu diaici intzandus seu sarvendi su mundu, ma a su mancu, mi megu a solu a solu, circu de no ddu incaddotzai prus de su tanti, prus de cussu chi est immoi.

E in s'interis chi fia prenendi is butìllias mi seu atobiau, mancu a ddu fai aposta, cun Filipu Marcis, chi est unu piciocu chi bivit acanta de domu etotu (si iat a podi narai ca seus bixinus) e chi, de calincuna cosa cumenti a duus-tres annus, est sighendi is fainas de is de su Santu Brai, chi est s'ùnicu assòtziu de bòcia chi s'agatat in dì de oi in Bidd'e Sorris, una bidda chi fait calincuna cosa cumenti a seti milla cristianus, e de seguru no funt pagus.

Sa cosa prus toga de su trabballu cosa mia (dda biu cumenti una cosa toga e no cumenti unu strobbu, e immoi si contu puru su poita) est ca ndi potzu pesai is ciciarradas (cussas ca in italianu si tzerriant, e tzerriaus, intervistas) cun allenadoris e giogadoris me is logus prus strambus: in mesu a sa bia, aranti de una funtana de s'acua, a su bar, in una statzioni de is trenus, e sa lista iat a podi sighiri diaici.

E duncas, fadendi su contu chi connòsciu Filipu de is tempus de is scolas superioris (de candu tenestus, duncas, sexi-dexesseti annus de edadi, e duncas, funt passaus prus de binti annus), m'est beniu acoitu in conca de ddi domandai cumenti ddi funt andendi is cosas cun is piciocus de su Santu Brai e, no nc'eis a crei, Filipu m'at contau totu, e immoi si chistionu unu pagheddeddu de su chi m'at nau, fadendi su contu, pruschetotu, ca in su giàssu de su Diàriu Sportivu no arrannesceus a sighiri (po una chistioni acapiada a su tempus, a su tempus chi no teneus, si cumprendit) is giogus de sa de Tres Categorias, ma arrannèsceus feti a arribbai a is scuadras de sa Segunda Categoria, e duncas no nci funt artìculus in italianu chi pertocant sa scuadra de sa bidda cosa mia (is de su Santu Brai, si cumprendit, currint in sa categoria prus pitichedda tra totus cussas chi nci funt), ma po su chi pertocat s'artìculu in sardu no nc'est nemus (e mancu mali, mi megu a solu a solu) chi mi potzat avitai de ndi chistionai, e duncas, ddu fatzu cun prexei mannu.

Filipu Marcis, duncas, m'at contau ca de una pariga de annus est su chi sighit is fainas de totus is scuadras chi nd'ant pesau is de su Santu Brai, est a nai ca ddoi funt una biga manna de scuadras po is pipius, e Filipu est cussu chi circat de cuncodrai is trabballus tra totus is scuadras de sa pipiniera. E in prus, est su chi si setzit in sa panchina de sa scuadra de is mannus.

Fadendi su contu, duncas, ca innoi in Bidd'e Sorris su giogu de sa bòcia fiat giai giai po sparessi, is de su Santu Brai no podint che tenni su coru prenu de afòddiu po su trabballu (bonu meda) chi funt fadendi. Castiendi is numerus chi nd'ant pesau fintzas a immoi, po su chi pertocat su campionau, est craru, is de su Santu Brai funt arrannèscendi a curri prus a forti de su chi ant fatu s'annu passau: sa scuadra est stètia pesada cun is piciocus de sa bidda etotu, e chentza de spendi tropu dinai (fadendi su contu ca dinai de spendi po pigai giogadoris allenus nemmancu nci nd'est, e custa est una cosa chi pertocat medas atras scuadras, e no feti is sorresus, est craru), e po immoi tenint in sa lista unu puntu in prus de su tanti chi funt stètius bonus a ndi cassai s'annu passau; est a nai ca ndi tenint dexi allogaus giai in buciaca, e s'annu passau fiant stètius bonus a ndi cassai feti noi.

Filipu Marcis m'at contau, puru, in s'interis chi sighemmu a preni is butìllias cun s'acua, ca est prexau meda po cumenti funt gioghendi is piciocus cosa sua, fadendi su contu ca funt arrannèscius a ndi pesai partidas togas, e de importu, puru contras a is scuadras prus fortis chi s'agatant in sa Lista A; immoi, a castiai cumenti funt andadas is cosas, sabudu passau ant pèrdiu, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Brabusi cun su resultau de duus a unu; a nai sa beridadi (e a fai is contus nci poneus pagu meda) is sorresus ant bintu, in domu, feti una partida, a sa de cuatru bessidas, contras a is de su Mulinu Bèciu de Casteddu, cun su resultau de duus a zeru, e immoi nc'ant a podi provai torra (nc'ant a provai a binci, si cumprendit?) in sa partida chi s'at a giogai pròpriu custu sabudu chi est po nd'arribbai (chi su Cielu bollit, est craru), candu ant a depi arriciri sa visita de is de su Biddaramosa.

E po custa cida puru, deu creu pròpriu ca su tanti cosa mia ddu apu fatu. E duncas, no potzu fai atru ca s'augurai ca potzant essi seti diis bellas e prenas de luxi e de scancèrius: si torraus a ligi giòbia chi benit. Po immoi: si imprassu e si saludu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas