Salta al contenuto principale
tertenia esultanza vecchia

Fini de cida de pàsiu po is festas de su Carrasciali: in campu is de s'Ecellenza e dexi scuadras de sa Promotzione

Sa metadi de su mesi de Friàrgiu, duncas, sèmpiri chi su calendàriu no est contendumì brullas, si dda seus bella ca papada, cumenti chi fessit una tzìpula; su tempus parit ca si nci siat bobendi, ma est berus puru chi su segundu mesi de s'annu est su prus crutzu de totus is atrus, e duncas nc'est pagu de aciungi: custu fini de cida puru ant a sighiri, in totu is biddas e is citadis de s'isula, fitzas in cussas prus piticheddas, is festas po su Carrasciali, cumenti est giustu puru, cosa chi ballit po is piciocheddus e is piciocheddas prus giòvineddas, ma ballit puru, est craru, po is prus matucus de edadi (po cussus, po si cumprendi mellus, chi in s'interis funt giai benius a essi babbus e mammas de famìllia): su Carrasciali serbit pròpriu a custu: a si fai pigai unu bellu tanti de spàssiu, diaici, mancai, po una pariga de oras, po una pariga de diis, arrannèsceus a si ndi scaresi (chi iat a essi, mellus: arrannèsceus a no nci pentzai) de totus is trumentus e is strobbus e is cosas trotas e lègias chi, fatu fatu, si ndi proint in pitzus. E duncas, si ddu incumentzu a nai, aici incumentzaus a pigai is chistionis chi si pertocant de prus (est a nai: is novas chi nd'aproilant de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus), custu fini de cida nc'ant a essi pagu partidas; est a nai, po si ddu contai mellus, chi is campionaus de sa Promotzioni, de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria si pigant una giorronada de pàsiu, una cosa chi, dònnia dònnia tanti, nci bollit e arrachedit puru a is giogadoris, cumenti chi siant trabballadoris. Po si fai a cumprendi cumenti ant a andai is cosas, a s'acabbu de is campionaus ammancant calincuna cosa cumenti a otu partidas, est a nai feti otu cidas, chi funt calincuna cosa cumenti a duus mesis; is giogus s'ant a studai su bintitres de su mesi de Abrili, e apustis de custu domìnigu chentza càlciu (ma cun una biga manna de maschereddas in giru me is bias e me is pratzas e fintzas me is bar e me is localis, fintzas a tanti oras de su noti) is assòtzius sardus ant a cabai chentza sartai nemmancu unu fini de cida fintzas a su duus de su mesi de Abrili, chi at a essi cussu chi, furriendiddu de s'italianu, estus a podi tzerriai "su domìnigu de is pramas", chi, po chini no ddu sciessit, est su domìnigu ainnantis a sa Pasca Manna e ainanntis a sa cida santa.

E duncas, tocaus a biri ita totu s'at a arregallai custu Carrasciali, e de su restu tocat a s'acudi cun is festas e cun is parafritus e cun is litrus e litrus de binu e de birra poita, no mi parit nemmancu berus, mercuis chi at a brintai ar a essi cussu de su "cinixu", chi est sa dì innoi incumentzant is coranta diis de sa caresima, ma ge eus a tenni su modu, su logu e su tempus po ndi chistionai mellus, mancai tra seti diis etotu. Po immoi duncas, mi parit giustu puru, si ddu torru a nai, chi sa genti fetzat sa festa; mancu a ddu fai aposta, si frimmant puru is campionaus e duncas is giogadoris e is allenadoris (e nc'aciungeus is tifosus puru) ant a podi abarrai impari a is famìllias cosa insoru, mancai totu cuncodraus po is isfiladas. Seu seguru, de su restu, si dda pongiu diaici, chi puru is allenadoris ant a tenni a gradessu custu domìnigu chentza partidas e chentza bòcia: me is annus passaus (immoi no mi nd'arregodu candu est stètiu, chi seu trabballendi avatu a custu giassu de calincuna cosa cumenti a dexi annus) cancu allenadori m'iat scoviau ca, in certas zonas de sa Sardìnnia, cabai in campu acoiutu apustis de is diis de festas mannas po su Carrasciali fiat unu dannu, poita, mancai, arribbàst a ti giogai sa partida de importu prus mannu de totu sa stagioni cun una biga de giogadoris chi no stadiànt beni (ddi naraus diaici), poita, mancai, sa noti ainnantis iant fatu a malus (ddi nau diaici, ma si cumprendit chi seu brullendi), est a nai ca mancai si fiant bufaus una tassa in prus de binu de su chi iant essi fatu me is atras diis, o mancai iant dromiu prus pagu de su tanti chi serbit, e duncas, s'arriscu fudi cussu de nci fuiai su trabballu de un annu po crupa de unu merì passau a giriotai po sa bidda (cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia, e si depu nai ca su fueddu mi praxit ancora meda po cumenti sonat, e pròpriu po custu mi fait prexei a ddu manigiai) bistius e cuncodraus de mustajonis (torrendi a is arregodus cosa mia de su Carrasciali, de candu fia piticu duncas: cun su fueddu mustajoni, innoi in bidda a su mancu, megu a chistionai de Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu crèsciu e bivu ancora, tzerriastus diaici cussus piciocheddus chi si cuncodrant cun una maschera de mostru mau e cun bistimentas lègias, becias e mancai brutas puru). A cussu puntu (is de su Cumitau Regionali nc'ant biu beni meda, sèmpiri segundu mei, est craru) est mellus a lassai is cosas po fatas, est a nai a sartai sa giorronada. A nai sa beridadi, si ddu incumentzu a arremonai ma mancai nd'apa a chistionai mellus apustis (cumenti s'apu nau medas, medas bortas, no sciu mai calli arrastu ant a pigai is chistionis chi nci sticu in s'artìculu chi ndi pesu dònnia giòbia, in limba sarda, ma ddu scoberru deu puru in s'interis chi ddu megu a ddu scriri), custu domìnigu, mancai cun is campionaus (e is giogus) studaus, nc'ant a essi una bella pariga de scuadras chi ant a cabai in campu a su pròpriu, pruschetotu po recuperai is partidas chi ndi funt sartadas su fini de cida de su bintunu e bintiduus de su mesi de Gennàrgiu, candu ndi fiat arruta totu cussa nì in totu sa Sardìnnia. Si ddu arregodais su friu chi at fatu? No parit berus, ma apustis de unu mesi (prus pagu puru, a fai beni is contus) is cosas funt melloradas, a su mancu po su chi pertocat su tempus, chi est berus chi custu sabudu (apu castiau is previsionis!) nc'ant a essi, a su mancu innoi in su Campidanu de mesu, calincuna cosa cumenti a binti gradus, chi est una cosa aforas de conca, chi pentzaus, feti, chi seus is su mesi de Friàrgiu, e a bortas mi parit de ddu cumprendi, su chi si bivint me is atrus logus de Italia, a titirigai de su frius po cuatru, cincu mesis puru; e invecias innoi in s'isula s'agataus a bivi in su callenti, cun totus is matas de mèndua giai prenas de froris (e no parit berus, fadendi su contu chi su beranu nd'at a brintai feti tra prus de unu mesi) e po si callentai si bastat abarrai unu pagheddeddu a su sobi, mancai su megama, po chini si ddu podit permitiri (e duncas, mellus: biau is chi si ddu podint permitiri, cumenti a is bèciteddus chi apu apubau 'mubagora in sa pratzitedda chi nc'est pròpriu acanta a domu mia).

E duncas, mi parit chi po immui mi siant bessidas feti cosas drucis, ma deu creu puru chi, po sa segunda cida de sighiu, a nai sa beridadi, si iat (e si potzat, duncas) chistionai puru de su terremotu chi nc'est stètiu, una cida fait, prus o mancu, me is logus chi s'agatant tra sa Turchia e sa Siria. Mi praxit a si dda cuncodrai diaici: no est ca, feti poita in su giassu de su Diàriu Sportivu chistionaus feti de partidas, de resultaus e de bòcias, intzandus si tupaus is ogus e no castiaus (e no pentzaus) a totu su chi sucedit, chi megat a sucèdiri, mellus, in su restu de su mundu. De su restu, mi megu a solu a solu, pròpriu custu fini de cida passau, ainnantis de incumentzai is partidas, is scuadras ant fatu unu minudu de silèntziu, cumenti si fait candu sucedint dannus mannus, e custu po si nd'arregodai (po tenni arrespetu, a su mancu) de totus is ominis, is feminas, is pipius, is pipias, is bècius e is bècias chi funt mortus po crupa de cust'arrori mannu.
Chi est berus chi me is artìculus in italianu circaus (e nc'arrennesceus puru, a nai sa beridadi) de chistionai feti de sport e de su mundu de su càlciu, po is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu circu de ammesturai mellus is cosas, e isperu chi no si dispraxiat (chi no si dispraxiat tropu, po si dda cuncodrai cun unu pagheddu de gràtzia in prus) chi si ndi furu unu pagheddu de tempus po andai a castiai, impari a bosatrus, cumenti funt andendi is cosas me in cussus logus chi funt stètius ghetaus a pari de custu dannu. E duncas, sa primu cosa chi mi benit de nai est ca sa cida passada (cumenti apu giai scritu, e chi no nci credeis depeis feti andai a castiai cun is ogus cosa de bosatrus) su contu de is mortus fiat de otu milla cristianus; custa cida su contu de is mortus est giai lòmpiu a calincuna cosa cumenti corantunu milla cristianus. Sa cida passada s'apu fatu un esèmpiu: est cumenti chi sa terra si nci fessit papau, de unu segundu a s'atru, una bidda cumenti a Bidd'e Sorris (chi fait calincuna cosa in prus de seti milla cristianus); po custa cida s'esèmpiu no ballit prus, e custu bollit nai ca, po is contus nous chi ndi funt arribbendi me in custas ùrtimas oras, est cumenti chi, in una pariga de segundus, sa terra si ndi siat papada calincuna cosa cumenti a cincu biddas (prenas a cucuru de cristianus) cumenti Bidd'e Sorris.
Deu creu chi a morri diaici siat una cosa maba: ballit po is tialus de terremotus e ballit po is dannus chi ndi podit fai s'acua (is ùrtimus, a su mancu innoi in Sardìnnia, chi ant prantu làgrimas marigosas po crupa de su tempus mau funt stètius is de Bitzi, una pariga de annus fait); ses bivendidi sa vida cosa tua, circhendi de fai totu su chi podis po abarrai sanu e prexau, chentza tropus trumentus, e de unu segundu a s'atru t'agatas chentza nudda: chentza domu, chentza famìllia, chentza dinai, chentza trabballu. Est una cosa chi no est facili de pentzai, pruschetotu poita seus portaus a crei chi is dannus e is arroris pertochint e pighint feti is atrus, e a nosu mai. E duncas, m'iat a praxi chi, cun custas rigas, si podessit fai (ballit po mei, po primu, e no feti po bosatrus chi eis a ligi custus fueddus, est craru) un esercìtziu, cumenti, po si cumprendi, cussus chi faint is giogadoris aintru de sa cida, candu trabballant po circai de essi prontus po giogai sa partida de su domìnigu. Un esercìtziu chi s'agiudit a pentzai chi totu su bonu chi teneus de si bivi, dì po dì, si nd'iat a podi sciusciai a terra, de unu segundu a s'atru; pròpriu po custu, dònnia dònnia dì (chentza mancu ndi sartai una) estus a depi torrai gràtzias a su cielu (o a su chi boleis bosatrus, si cumprendit) po essi ancora bius, chentza (tropus) daboris e chentza tropus disisperus (e disisperaus) de atendi.
Duncas, torraus in Siria e in Turchia: is pompieris e is chi funt donendi una manu de agiudu me in cussus logus scarèscius de Deus (cumenti si narat...) funt sighendi a sarvai una biga manna de cristianus e de cristianas (mannus e prus piticus) chi funt abarraus arrescius, ddi nau diaici, asuta de is domus e de is palatzus chi ndi funt arrutus po crupa de su terremotu, e prus passat su tempus e prus nd'arribbant novas de ispantu mannu: a cantu apu potziu ligi, me is ùrtimas oras ant agatau, ancora bius, asuta de is perdas e de totu cussa terra e cussu pruinu, una femina cun is duus fillus; apu biu puru sa fotografia, me in custas diis passadas, de unu notzènteddu, cun is ogus mannus mannus, chi est abarrau biu (no si sciri, no si cumprendit cumenti) po calincuna cosa cumenti a centu coranta oras, chentza papai e chentza buffai, e a bortas sa capacidadi chi teneus de aguantai, de apoderai aranti a su dabori e su disisperu est meda, ma meda, ma meda prus manna de su chi podeus pentzai. A contus fatus, a cantu parit, is pompieris funt arrannèscius a sarvai, a su mancu po immoi, calincuna cosa cumenti a otu milla personas: si dda friu diaici (pròpriu cumenti chi fessit una tzìpula); pròpriu ariseu apu chistionau cun unu piciocu chi sighit, cumenti a dirigenti (at fatu puru s'allenadori, ma feti po unu domìnigu) is de su Città di Selargius, chi est una de is scuadrixeddas de bòcia, si cumprendit beni, chi ddoi funt in Ceraxius. Is de su Città di Selargius funt arrannescius a binci, giai a s'ùrtimu segundu de giogu, sa partida, de importu mannu, chi ant giogau, pròpriu custu domìnigu passau, contras a is de sa Baunese de Baunei, una de is scuadras prus fortis chi ddoi funt in dì de oi in sa Lista A de su campionau de sa Primu Categoria. Su gol chi nd'at pesau Ciccio Farci, diaici m'at contau Andrea Piano, chi est su dirigenti de su Città de Selargius chi s'apu arremonau, at donau prexu mannu a totus cussus chi ddoi fiant a biri sa partida e a fai su tifu. Deu ddu cumprendu beni (e de su restu, su càlciu est su pani chi sforraus dònnia dònnia dì e sciu cantu afròddiu podit regalai), ma immoi si domandu: chi si prexaus diaici meda po unu gol (mancai bellu, mancai chi nd'est arribbau a s'ùrtimu minudu de giogu), arrannèsceus a pentzai, feti po unu segundu, a ita bollit nai a ndi benni torra piscaus aforas, apustis de tres, cuatru, cincu, fintzas dexi diis passaus asuta de terra? Ita bollit nai torrai a castiai su cielu? Ita bollit nai torrai a respirai, pròpriu candu timis chi sa vida tua est acabbendi? Funt custas, a si nai sa beridadi, is cosas chi mi faint pentzai (mellus: movi is crobeddus) de prus; est craru, no apu mai biviu una cosa diaici (e chi Deus at a bolli, mancai, no dda apa mancu a bivi mai), ma is arraxonamentus chi nd'estus a podi fai funt medas, e deu no si ndi bollu furai su tempus chi mancai nemmancu teneis.

E duncas, apustis de essi contau totu custu, podeus torrai, cun su coru lèbiu, po su chi fait, a is fainas de importu prus mannu po su giàssu de su Diàriu Sportivu, e duncas si nci podeus fuiai, a fundu 'e suus (cumenti si narat in bidda mia) a is novas acapiadas a su càlciu, circhendi, mancai (custa est s'ispera cosa mia, a su mancu), de ndi bogai aforas calincunu arraxonamentu de importu (agiudendusì, mancai, cun cussa scièntzia stramba meda chi est sa filosofia), chi potzat balli, mancai, in sa vida cosa nosta de dònnia dì.

Po primu cosa, duncas, si contu, drabessi drabessi, si ddu promitu, de cumenti funt andadas is cosas a is de su Budoni, chi pròpriu ariseu merì, chi fiat mèrcuis, su cuindixi de su mesi de Friàrgiu, est craru, funt cabaus in campu po giogai sa primu partida de sa fasi natzionali (diaici dda tzerriaus in italianu e diaici furriaus sa cosa in sardu) de sa Copa Italia de is scuadras de s'Ecellenza: sa scuadra sarda, duncas, si dda est dèpia biri contras a is lazialis de s'Insieme Formia, chi ant bintu sa cupa in sa regioni cosa insoru, est craru: chini at a binci totus is partidas, fintzas a lòmpi a cussa de sa finali, nd'at a podi artziai in Sèrie D. Is de su Budoni funt currendi a forti meda, chi fadeus su contu ca, in s'ùrtima bessida de su campionau, funt arranèscius a binci, pròpriu sabudu passau, contras a is de su Latte Dolce, e nd'ant torra cassau diaici, gràtzias a custus tres puntus, su primu postu de sa lista. Sa partida de sa torrada contras a sa scuadra de is aversàrius, in domu cosa insoru, s'at a giogai mercuis chi benit, est a nai su bintiduus. Is meris de domu de su Budoni depint fai is contus cun is strobbus (chi fadeis su prexei de mi scusai po sa rima) de totus is giogadoris strupiaus chi tenint in sa rosa (e chi funt circhendi de ndi sanai acoitu): nudda de fai, duncas (est a nai, nudda spàssiu e nudda giogus e nudda bòcias puru, est craru) po Meloni, unu de is atacantis prus fortis chi tenint; nudda de fai nemmancu po Spanu e po su centrucampista Scioni. In su primu tempus is ocasionis po fai su gol no funt medas, cosa chi ballit siat po is de su Budoni chi po is allenus de s'Insieme Formia; is stràngius nci provant cun unu tiru scutu de Durazzo, ma su portieri de is de domu, Faustico, cassat sa bòcia chentza si imbrutai tropu is manus (ddi nau diaici, isperu chi si potzat cumprendi e chi si praxiat cumenti m'est bessida). In su segundu tempus sa partida abarrat bella cantu oberta: is de su Insieme Formia nci provant torra cun Durazzo, ma Faustico si fait agatai scidu e atentu; me is minudus ainnantis Faustico fiat stètiu bonu a firmai sa cursa de Gaito. Cerbone ndi piscat de sa panchina de su Budoni s'omini giustu po sperrai in duus sa partida (cumenti si narat in italianu, e nosu ddu furriaus diaici in sardu, chi, a nai sa beridadi, no si dispraxit cumenti sonat!): Ndiaye ndi pigat su postu de Ortiz e pròpriu s'ùrtimu brintau in campu arrannescit a cassai unu gol de importu mannu, candu, a su de bintinoi minudus in su segundu tempus, s'acudit a cassai sa bòcia, scuta in mesu a s'area de rigori de Ortenzi, e da spundit a forti, a is pabas de su portieri de is allenus Scognamiglio. Sa partida benit a essi spàssiosa meda, cun is allenus chi circant de ndi cassai su gol chi iat a torrai a portai su resultau in paridadi: nci provat Djalo, ma Faustico sarvat is cumpàngius cosa sua chentza fai tropu trumentu; apustis de una pariga de minudus de giogu, torra Ndiaye donat una bella carvada de pei a sa bòcia, ma chenza cassai sa porta de is aversàrius. Me is ùrtimus minudus de sa partida is de su Budoni aguantant beni meda e arriscant pagu meda; Dominguez peròu ndi boddit su segundu cartellineddu grogu de sa partida cosa sua e intzandus (ge ddu scieis giai giai mellus de mei cumenti funtzionant is règulas in su giogu de su càlciu) depit lassai sa scuadra cosa sua cun feti dexi ominis in campu. Mancai cun un omini in mancu, peròu, is de su Budoni sighint a apoderai e si dda giogant beni meda, currendi a totu coddu (cumenti si narat in Bidd'e Sorris) e po pagu no ndi cassant puru su segundu gol cun Santoru, chi partit concas a sa porta de is aversàrius cun sa bòcia tra is peis e, allestru cumenti unu lèpori, arribbat de is partis de Scognamiglio ma no arrannescit a intzertai sa porta (cumenti si narat e cumenti apu sèmpri intendiu nai de sa bon'anima de tziu miu, chi da piticheddu mi fadiat castiai is partidas a sa televisioni impari a issu), cun sa bòcia chi passat, peròu, acanta acanta acanta de su palu. Su Budoni duncas nc'arrannescit a binci sa primu partida, de importu mannu, e immoi at a depi giogai beni meda, tra seti diis, po passai su turnu: su de arrannesci a fai unu gol in domu allena iat a essi una cosa de importu mannu meda po arredusi is riscus.

In s'interis chi is scuadras currint po sa Copa Italia e, pruschetotu, po is campionaus, is de sa Lega Natzionali de is Diletantis sighint a trabballai, dì e noti, po ndi pesai su 'Trofeu de is Regionis' (po sa de cincuantanoi bortas, po essi prus pretzisus), e de su restu nd'eus chistionau giai un'antra borta cust'annu, chi s'at a giogai in Piemonte e in Valle d'Aosta: is giogus, chi pertocant totus is giogadoris prus piticheddus de edadi, partendi de is "Giovanissimi" fintzas a lòmpi a is de sa Juniores, ant a incumentzai su bintunu de su mesi de Abrili (fadei su contu chi su campionau de s'Ecellenza s'at a serrai su dexianoi, sèmpiri de su mesi de Abrili, est craru, chi est sa cida apustis de sa Pasca Manna) e s'ant a serrai su bintiseti. A fai beni is contus, castiendi duncas is numerus, is giogadoris (maschiteddus e femineddas, de càlciu a undixi cumenti cussus de càlciu a cincu, cumenti ddu tzerriaus) ant a essi calincuna cosa cumenti a milli e noicentus, chi partint de catodixi annus de edadi fintzas a lòmpi a binticuatru. Sigheus a castiai is numerus impari, duncas, poita funt de importu mannu po si fai a cumprendi de ita seus chistionendi, est a nai de sa cantidadi manna de personas chi ddoi trabballant: is scuadras pesadas tra is de sa "Juniores" (piciocus prus piticus de dexianoi annus), is de is "Allievi" (categoria chi pertocat is piciocheddus e is piciocheddas chi no ant ancora fatu dexiaseti annus), is de is "Giovanissimi" (scuadra pesada cun is giogadoris chi no ant ancora fatu cuindixi annus), chi nd'arribbant, est craru, de dònnia regioni de s'Italia, ant a essi calincuna cosa cumenti a setantotu. Chi a su contu nc'aciungeus puru is allenadoris e totu sa truma manna de personas chi trabballant cun is assòtzius e acumpangiant is piciocus, e fadendi su contu puru de totus is arbitrus, arribbaus a prus de duamilla e cuatrucentu personas chi ant a trabballai po ndi pesai una cida de spàssiu, de giogu, e de partidas, e is piciocheddus si ddu minescint puru, mi benit de nai diaici, chi pentzaus, feti, chi me is ùrtimus tres annus, po crupa mescamente de su Covid (ita abarru innoi a si ddu arregodai, chi tanti si ddu arregodais beni a solus puru), no si nd'est fatu nudda, e si podeis immaginai su disprexei chi is piciocus nd'antai tentu. Duncas, castiendi beni su programa de is giogus (ddu seu fadendi deu puru, imparti a bosatrus, po sa primu borta), de su bintunu a su bintitres de Abrili s'ant a giogai is primus partidas, cun is scuadras pretzidas in cincu listas (custu ballit po is maschiteddus) e in dònnia lista ddoi ant essi cuatru scuadras (e duncas cuatru regionis, mi parit craru puru); po is femineddas invecias nd'ant pesau tres listas cun cuatru scuadras, e atras duas listas pesadas cun feti tres scuadras. Po su chi pertocat sa Sardìnnia, seus (ddi nau diaici, ca seu sardu e tifosu deu puru) stètius postus in sa Lista A, impari a is de sa Ligùria, de sa Campània e de sa Toscana: is partidas de is scuadras sardas, duncas, s'ant a giogai a Cuneo e me is biddas acanta: seus chistionendi, po essi prus pretzisus, de Mondovì e di Centallo. In totus is listas pesadas cun is scuadras de maschiteddus, ant a sighiri a andai ainnantis totus is scuadras chi ant a lòmpi a su primu postu e is tres scuadras chi funt arribadas a su segundu postu cun sa cantidadi prus manna de puntus in buciaca. Po su chi pertocat is giogus de is femineddas, ant a sighiri a curri po sa bìncida finali totus is scuadras chi ant a serrai a su primu postu (est craru) impari a is scuadras chi ant arribbai a su segundu postu me is listas cun cuatru scuadras. Duncas, andaus a castiai puru cumenti funt postas is cosas po su chi pertocat is allenadoris, fadendi su contu chi, in totus custas cidas, no ddu eus ancora fatu (e si domandu scusa puru, immoi chi nci seu, ma cumenti eis a biri a solus, is cosas chi m'iat a praxi a si contai funt una biga manna meda e su tempus, e pruschetotu su logu, funt cussus chi funt, cumenti si narat): duncas is de sa Juniores funt sighius de Bebo Antinori (chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna chi ddoi teneus in Sardìnnia in dì de oi); impari a issu, ddoi funt puru William Mocci, chi est s'allenadori in segunda (cumenti podeus narai furriendindi sa cosa de s'italianu), e Alessandru Franco, chi est s'allenadori de is portieris. Sa primu partida de is sardus de sa Juniores s'at a giogai su bintunu de su mesi de Abrili, a is duas e mesu de su megama, contras a is de sa Ligùria. Sa segunda partida at a essi sa dì avatu (nc'at a essi pagu tempus po si pàsiai, gei ddu cumprendeis beni a solus), sèmpiri a is duas e mesu, contras a is de sa Campània. Su bintitres de Abrili at a tocai a s'ùrtima partida, contras a is de sa Toscana. Po sa scuadra de is Allievi s'allenadori est Davidi Canossa, cun Pierfranco Simula chi sighit sa scuadra e Sandru Sanna chi est s'allenadori de is portieris: is Allievi ant a giogai totus is partidas a is undixi de su mengianu. Is Giovanissimi, invecias, funt sighius de s'allenadori Massimu Malfitanu, chi est trabballendi impari a Filippu Motzo; a Francesco Galluccio ant a tocai, invecias, is allenamentus cun is portiereddus. Is Giovanissimi ant a cabai in campu, issus puru su bintunu, su bintiduus e su bintitres, a is noioras e mesu. Sa scuadra pesada cun is femineddas, invecias, at a cabai in campu a is cuatru e mesu de su megama.

Duncas, immoi chi nci seus, andaus a castiai impari, cumenti s'apu giau arremonau ainnantis, cali ant a essi is partidas chi s'ant a giogai in custu fini de cida, partendi, mancai (una cosa chi no fatzu giai mai) de cussas chi pertocant su campionau de s'Ecellenza, chi at a sighiri a andai ainnantis, chentza si frimai nudda. E duncas, custas chi si megu a scriri funt is partidas chi ant a balli po sa de dexi giorronadas de sa torrada: is de sa Nuorese de Nùgoro, chi s'agatant a s'ùrtimu postu de sa lista, ant a arriciri, in domu cosa insoru (est a nai a su campu comunali "Francu Frogheri"), is de su Crabònia, chi tenitn caliuncuna cosa cumenti a binticincu puntus in prus (sexi contras a corantunu), cun sa scuadra de su Sulcis chi s'agatat a su de seti postus in sa lista, cun binti puntus in mancu de is chi tenint is de su Budoni. Sa primu de sa lista, duncas, si dda at a depi biri contras a is de su Taloro de Gavoi, chi s'agatant in dì de oi, apustis de bintises bessidas, a su de cincu postu in sa lista, a is pabas (cun feti duus puntus in mancu) de is de su Ilartzi, chi ant a depi giogai sa partida de importu mannu meda contras a is casteddaius de sa Ferrini (chi tenint ses puntus in mancu de is chi tenint is grogus-arrubius). Is de su Bosa ant a giogai in domu cosa insoru (isperendi chi su Carrasciali, po torrai a sa chistioni chi eus pigau ainnantis, no furit tropu sa conca, ddi nau diaici, isperu chi si cumprendat, a is giogadoris de s'assòtziu arrubiu-brau, chi gei ddu scieis, e fortzis mellus de mei puru, su Carrasciali in Bosa est unu de cussus de importu prus mannu chi ndi pesant in totu s'isula) contras a is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia: is primus s'agatant a su de dexi postus in sa lista, cun trintacincu puntus pesaus in bintises bessidas, is piciocus sighius de Sebastianu Pinna, invecias, funt a su de doxi postus, impari a is aristanesus de sa Tharros, cun trintunu puntus allogaus in buciaca. Is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni (una bidda chi nc'est pròpriu acanta acanta de Bidd'e Sorris, e po custu potzu nai chi siant, giai giai, bixinus de domu) ant a giogai aranti a is tifosus cosa insoru contras a is de su Lanusè, po una de is partidas de importu prus mannu po cussa chi podeus tzerriai, beni, sa cursa concas a sa sarvesa. S'assòtziu de su presidenti Marcu Carboni nd'at pesau bintunu puntus fintzas a immoi, e a is pabas tenit feti duas scuadras: is tattaresus de su Li Punti e is de sa Nuorese, chi, tra is atras cosas, eus giai arremonau ainnantis. Is de su Lanusè tenint noi puntus in prus de is de su Muristeni. Is grogus-arrubius de su Calanzanos ant a depi giogai, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Santu Tiadoru-Poltu Ridundu: is meris de domu, chi s'agatant a su de noi postus in sa lista, tenint doxi puntus in mancu de is chi tenint is aversàrius, chi funt correndi a forti e s'agatant a su de tres postus in sa lista. Is biancus-nieddus de s'Ossese (sa scuadra de Ossi, est craru) ant a arriciri, in domu cosa insoru, is cuartesus de su Sant'Aleni: is primus s'agatant a su de ses postus in sa lista, cun corantaduus puntus fatus; is biancus-birdis, invecias, ndi tenint feti bintotu, e s'agatant a su de cuindixi postus in sa lista, cun cuatru squadras a is pabas, e su Lanusè (chi eus giai arremonau, de su restu) chi tenit feti duus puntus in prus. Is primus de sa lista de su Budoni si dda ant a depi biri contras a is de su Taloro de Gavoi, po una de is partidas de importu prus mannu de totu sa giorronada. Is meris de sa lista no podint fai nemmancu unu mesu sbàlliu (cumenti si narat) fadendi su contu ca tenint is tataresus de su Latte Dolce apicigaus a is carronis (cumenti si narat), cun feti duus puntixeddus in mancu. Is piciocus sighius de Mauru Giorico, e cun custa serraus po su chi pertocat is chistionis acapiadas a su mundu de s'Ecellenza, si dda ant a depi giogai contras a is cidresus (issus puru, bixinus de domu cun Bidd'e Sorris) de sa Villacidrese: is primus tenint calincuna cosa cumenti a cincuantanoi puntus allogaus in buciaca, is segundus ndi tenint trintaduus, e s'agatant a su de undixi postus in sa lista, e funt currendi po abarrai, po s'annu chi benit, chi at a benni, mellus, torra in su campionau de importu prus mannu tra totus cussus chi teneus in Sardìnnia. Nudda giogus e nudda spàssiu, duncas, po is de s'Arbus (cumenti scieis, si nd'apu chistionau giai un'antra borta, is scuadras chi currint in s'Ecellenza funt dexianoi, e custu bollit nai chi dònnia cida ndi cabant in campu feti dexiotu, cun una scuadra chi abarrat, fait a dda ponni diaici, a castiai is atrus), chi s'agatant a su de sexi postus in sa lista, cun bintitres puntus, e tenint feti atras tres scuadras a is pabas.

Andaus a castiai puru, duncas, cumenti s'apu giai promìtiu de meda, is atras partidas chi nc'ant a essi in custu fini de cida: po su chi pertocat, duncas, sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni, custu sabudu s'ant a giogai is partidas tra is de s'Atletico de Bono e is de su Posada e cussa tra is de su Tonara e is de s'Arborea. Sa primu chi si apu arramonau at a essi de importu mannu po su chi pertocat sa cursa po sa sarvesa: is arrubius-biancus, chi ant a tenni su vantàgiu de podi giogai in domu, tenint dexianoi puntus in buciaca (chi funt su pròpriu tanti de is chi tenint is de su Thiniscole) e feti tres scuadras a is pabas; is de su Posada staint unu pagheddu mellus (ma no diaici meda), cun duus puntus in prus de is chi tenint is piciocus sighius, de feti una pariga de cidas, de Massimo Fini, chi est stètiu, me is annus passaus, unu giogadori de su Casteddu, puru a is tempus de sa Sèrie A, candu ddoi fiat puru Gianfranco Zola. Partida de importu mannu, e si cumprendit chi castiaus beni cumenti funt andendi is cosas, puru po is de s'Arborea, chi pròpriu sa cida passada ant pèrdiu, in domu cosa insoru, pròpriu contras a is de s'Atletico de Bono, cun su resultau de duus a zeru, e immoi is piciocus sighius de Antoniu Prastaro no podint, po diaderus, prus sballiai, poita, in s'interis, is de su Barisardo de Barì funt fuendusì, cun otu puntus in prus de is chi tenint is grogus-asullus. Pròpriu po custu, Atzeni e totus is cumpàngius cosa sua depint binci contras a is de su Tonara, chi s'agatant a s'ùrtimu postu de sa lista, cun feti tres puntixeddus allogaus fintzas a immoi; is arrubius-nieddus depint cassai is tres puntus po forza, chi bolint abarrai apicaus a su bisu de cassai sa sarvesa. Chi is de s'Arborea depessint arranèsci a binci sa partida, iant a torrai a feti cincu puntus de is de su Barì.
Po su chi pertocat sa Lista C, invecias, e seus chistionendi sèmpiri, est craru, de su campionau de sa Promotzioni, is de su Buddusò, sighius de Tore Melino (chi s'at arregalau una bella ciaciarrada pròpriu custa cida), ant a depi arriciri is de su Logusantu: is meris de domu tenint undixi puntus e feti duas scuadras a is pabas, e nd'arribbant de sa bìncida, toga meda, cassada in domu de is de s'Ozierese de Otieri. Is de su Logusantu staint unu pagheddu mellus, cun dexianoi puntus chi ballint po su de noi postus in sa lista. S'atra partida de importu mannu (ma po cussu chi pertocat no sa cursa a sa sarvesa ma sa cursa po ndi artziai in su campionau de s'Ecellenza) est cussa tra is de su Tèmpiu e is de su Bonorva: is caboniscus (diaici ddus tzerriaus sèmpiri, poita tenint pròpriu unu cabonischeddu pintau in su simbulu de s'assòtziu) sighius de Giuseppe Cantara, tenint corantunu puntus in buciaca, unu in prus de is chi tenint is de s'Usinese e nc'est de crei, e beni, chi ant a tenni, apicigaus in pitzus, totus is ogus de is scuadras aversarias; is de su Bonorva s'agatant cun trintaseti puntus e, chi depessint binci, nd'iant a podi cassai su segundu postu de sa lista e duncas is arrubius – brau de s'Usinese. Ma feti chi is de s'Usinese depessint perdi contras a is de sa Macomerese de Macùmere, po un'antra partida de importu mannu: is piciocus sighius de Gianmariu Rassu, difatis, tenint coranta puntus (unu in mancu de is chi tenint is de su Tèmpiu, nci poneus pagu meda a fai is contus), is de sa Macomerese feti trintatres e po is piciocus sighius de Scotto, chi in s'ùrtima bessida, in domu, nd'ant bodditu feti unu puntu, in sa gara contras a is de su Logusantu, custa est una de is ùrtimas ocasionis po abarrai in artu, me is primus postus de sa lista, impari a totus is scuadras prus fortis.
Cuatru, invecias, is partidas chi pertocant sa Primu Categoria: po sa Lista C ant a cabai in campu is de s'Ovodda contras a is mògoresus de sa Freccia Parte Montis; is de su Seulo, invecias, ant a arriciri is biancus-arrubius de s'Oristanese. Po su chi pertocat sa Lista D, is de su Santu Nicola de Otieri ant a giogai contras a is de su Urtei; a is de su Patada at a tocai, invecias, sa partida, in domu, contras a is de su Bòtidda. E cun custa nova serraus s'artìculu de custa cida puru: a s'intendi chitzi, tra seti diis. Sèmpiri chi su cielu bollit.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

 

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2022/2023