Salta al contenuto principale
città di selargius-dolianova

Is giogadoris funt costumaus a ndi cabai in campu mancai fetzat tempus mau: candu su giogu si fait tostau nc'est prus spàssiu puru

E duncas sa primu cida de trabballu de s'annu nou, chi est su duamilla e binticiatru, seu arrannèscendi, giai giai, a mi dda lassai a is pabas: mi benit totu de si domandai cumenti si funt andadas is cosas, apustis de totu cussa zuba (po imperai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu innoi in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu, cumenti si praxit a ddu tzerriai, a su mancu) de festas, de papadas e de imbriagheras; ellus, mi parit craru ca torrai a atacai cun is fainas, cun is trabballus, apustis de unu bellu pagheddu de pàsiu, siat una cosa tostada meda.

Chi mi permiteis de giogai a fai unu pagheddeddu su poeta (po is artìculus chi ndi pesu in sardu e chi ndi bessint aforas su giòbia mi praxit a giogai a fai su poeta, cumenti scieis beni, e puru, unu pagheddeddu, mi praxit a giogai a fai su filosofu puru, e duncas a chistionai de legas acapiadas a sa filosofia, po su chi fait, po su chi mi potzu permiti, a su mancu, circhendi de no si ndi furai su tempus chi, mancai, nemmancu teneis), mi benit, duncas, de imboddiai sa chistioni diaici: me is diis de festa, ballit po is festas po su Natali e ballit, puru, po is festas po s'intrada de s'annu nou puru, si parit de bivi cumenti chi festus reis; est a nai ca totu su chi si tocat a fai est cussu de abarrai sètzius a mesa, giai giai a dònnia ora de sa dì, a papapi cosa bellas (cumenti ddas tzerriàt sa bon'anima de sa tzia de sa bon'anima de mamma mia), a buffai binu, e birras e licoris de dònnia genia e in prus (ballit pruschetotu po is pipius e po is piciocheddus prus giòvuneddus, ma no feti, est craru) ddoi funt una cantidadi manna meda de regalus e de regaleddus de oberri; e duncas, in cussas duas cidas sa vida si parit totu unu prexu, totu unu spantu chi si lassat a buca oberta, cumenti si narat.

E custu ballit, a su mancu, po is chi si ddu podint permitiri, poita poi est berus puru ca, me is diis de festas, ddoi funt cussus chi sunfrint, cussus chi si depint pigai a pinnigosus, a buciconis (chi si praxit de prus cumenti sonat custu fueddu) cun sa tristura, cun sa poberesa, cun su de depi abarrai asolus, poita mancai is parentis, o is amigus, no ddoi funt prus, po unu motivu o po un antru.

E duncas, mi parit craru, sa cosa prus tostada chi, giai giai, ddoi est aintru de un annu, est cussa de torrai a sa vida de trumentus chi si tocat a bivi; una chistioni chi ballit po medas (e no sciu, peròu, chi potzat balli po totus), ma de seguru cussus chi depint sudai (est a nai: bogai su sudori aforas de su corpu, a cropus de fainas grais e marigosas, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si nai...), dònnia dì, po si preni su pratu de cosa de papai e, pruschetotu, po pagai totus is cosas chi tocat a sighiri po abarrai apicaus (ddi nau diaici) a custu mundu trotu e macu meda e travessu, funt una biga manna meda.
E duncas, po serrai sa chistioni, iat a fai a nai ca, apustis de cussas duas cidas chi si biveus a trassa de i reis (torra), si tocat a torrai a sa vida cosa nosta de dònnia dì, chi a bortas, a su mancu custu est su parri miu, est giai giai aguali a sa de is isclavus. Ma deu, de seguru, tèngiu pagu de murrungiai: su trabballu cosa mia no est fadiosu meda (mancai su de depi abarrai po oras e oras aranti de su tialu de su computer, cumenti ddu tzerriant is ingresus, siat una faina chi pigat a conca, cumenti si narat, e pruschetotu a is ogus), est a nai, cumenti arrapitu fatu fatu cun is personas (e cumenti m'arrapitu, a solu a solu, po no mi ndi scaresci sa letzioni, cumenti mi benit de dda tzerriai) po bona sorti (e gratzias a Deus, si iat a podi narai, puru, ca mi parit ca sonit mellus) no depu arrogai (e matziai) is perdas cun is dentis, ma depu feti (feti po modu de nai, si cumprendit) abarrai a totu dì a cracai butoneddus in sa tastiera.

Si contu custu puru immoi chi nci seu, e de su restu ddu scieis chi mi praxit a preni, fintzas a cucuru, is artìculus chi ndi pesu su giòbia, e duncas, is artìculus chi ndi pesu in limba sarda, de contus e de contixeddus, ainnantis de mi nci ghetai, a fundu 'e suus, me is legas chi pertocant, de acanta, su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus: innoi in Bidd'e Sorris sa faina, su trabballu de importu prus mannu est cussu acapiau a sa terra, e duncas, a su trigu e a sa canciofa: po su setanta-otanta po centus, sa genti chi bivit in bidda trabballat in su sartu (me is sartus, chi boleis manigiai su fueddu a su "plurali", cumenti si narat, in sardu puru, cumenti in italianu etotu), e abarrat a totu dì a reu, in mesu a is terras, o sètzia apitzus de cussus tratoris, mannus cumenti a domus, e chi candu passant in sa bia faint unu budrellu, unu sonu de carraxu chi parit, giai giai, chi nd'arribbit de s'inferru (po sighiri a giogai unu pagheddeddu a fai su poeta).

E duncas, deu sciu beni cumenti dda pentzant is paesanus cosa mia, fadendi su contu chi m'agatu in custa bidda de calincuna cosa cumenti a corantatres annus: s'ùnicu trabballu chi esistit in su mundu, su trabballu prus fadiosu e prus grai de sumportai, est cussu de su massaju; totus is atrus, duncas, est cumenti chi no trabballint, chi ndi furint su dinai.
E invecias, deu sciu beni ca dònnia, dònnia trabballu tenit una parti marigosa, e dònnia trabballu tenit una parti fastidiosa, o grai, o fadiosa de sumportai, de assachitai.

Po torrai a su trabballu me is sartus e me is terras, mi ndi rendu contu a solu chi no siat facili, ma mancu po nudda: no est facili candu fait cibixia, no est facili abarrai in mesu a su sartu, in s'istadi, candu, mancai, sa temperadura nd'arribbat a coranta-cincuanta gradus (ca parit chi su crobeddu ndi potzat bessiri budditu de unu segundu a s'atru), e no est facili abarrai fuiaus in mesu a su ludu candu proit, o candu ndi cabat sa làndiri. Ellus, si iat a podi narai, peròu, ca no est facili nemmancu su de depi abarrai sètzius in una cadira, mancai aintru de un aposenteddu pitichinninniu pitichinninniu, po diis e diis de sighiu, po cidas e cidas, po mesis e fintzas po annus e annus e annus, a nci sbati sa conca apitzus de is paginas de is lìbbrus; no est facili po is scientis, e no est facili nemmancu po is professoris e po is maistus. E chi pròpriu si depu narai cumenti dda pentzu, deu creu ca su trabballu de is maistus de scola e de is professoris de is superioris, cumenti ddas tzerriaus, e fintzas a s'universidadi, no siat facili, antzis, siat una de is fainas prus trumentosas chi nci potzant essi, e deu no ammancu mai, ballit po dònnia dì chi su Cielu mi regalat, de torrai gràtzias poita mi ndi seu potziu scampai de una cantidadi manna meda de trabballus chi, a su mancu po mei, po cumenti seu fatu, mi iant a bociri.
E tra custus trabballus, nci pòngiu, puru, su de depi abarrai setziu aranti de una càtedra.

E candu chistionu cun calincunu maistu de scola, o maista, ballit aguali, si cumprendit, o cun calincunu professori, o professoressa, sa cosa chi mi ndi bessit giai sèmpiri de sa buca est: «seu prexau de no depi fai su trabballu cosa tua, e antzis, seu prexau cumenti una pasca, cumenti si narat, de podi bivi gratzias a su trabballu chi seu fadendi», de calincuna cosa cumenti a doxi annus, chi est berus chi apu incumentzau a scriri po is amigus de su giàssu de su Diàriu Sportivu in su duamilla e undixi, in su mesi de Làdamini, po essi prus pretzisus.

E duncas, immoi chi seu arribbau a custu puntu de sa chistioni (no sciu mai calli arrastu ant a sighiri is artìculus chi ndi pesu su giòbia, e si depu narai puru, cun su coru me is manus, e duncas, cun totu sa sintzillidadi chi arrannesciu a ndi bogai aforas, ca sa cosa no mi dispraxit po nudda), mi benit de pentzai ca su trabballu de su massaju, unu pagheddeddu (ma unu pagheddeddu feti), assimbillat a su trabballu (ca poi trabballu no est, fadendi su contu ca is diletantis giogant po su sprèviu, po su spàssiu e no, de seguru, po incasciai barcas de dinai, cumenti capitat, invècias, a is grandus campionis de sa Sèrie A e, mancai, de sa Sèrie B puru, e biaus issus, mi benit de pentzai) ca depint sumportai is giogadoris de bòcia, chi ndi cabant in campu (e custu ballit po is allenadoris puru, est craru) mancai nci siat frius, mancai nci siat basca meda, mancai totu proi proi e fintzas candu niat.

Ellus, si cumprendit beni ca candu depis fai una cosa po giogu, intzandus arrannescis a sumportai mellus sa fadia, mescamente chi ndi cabas in campu e curris avatu de sa bòcia impari a is cumpàngius (e is amigus) cosa tua etotu; sa chistioni est unu pagheddeddu prus marigosa candu depis fai una cosa po s'ammarolla, e mi ndi rendu contu a solu, mancai nci siat su diciu chi narat ca "feti s'impicu est po s'ammarolla", poita totu su restu de is cosas ddas podis scerai, e duncas, ddas podis arrefudai, mancai chentza trabballai no si potzat abarrai, pruschetotu chi no tenis una famìllia arrica a is pabas, poita chi nascis in una famìllia arrica, intzandus is cosas iant a podi essi unu pagheddeddu prus simplis.

E duncas, po serrai sa chistioni innoi mi nci seu fichiu (chentza de sciri, chentza nemmancu de cumprendi, giai giai, cumenti nci seu lòmpiu), s'ùnica cosa chi si potzu narai, po oi, apitzus de custa lega, est ca, fadendi su contu chi su trabballu est una cosa chi fait parti de sa vida cosa nosta (e no nci podit essi vida, in custu mundu, chentza a su mancu unu pagheddeddu de trabballu), sa cosa de importu prus manna iat a depi essi cussa de circai unu modu chi si permitat de si pàsiai e de si sprèviai apustis chi acabbaus cun is fainas cosa nosta; e duncas, in custu mundu ddoi est una biga manna meda de modus po si torrai a strantaxai, apustis chi dda acabbaus stracus e totus arrogaus: nc'est chi prefèrriri (e duncas scerat) de si ndi abarrai, po oras e oras, crocau in unu divanu (cumenti si narat in italianu puru) mancai aranti a sa televisioni (e podeis abarrai segurus de su fatu ca in cussa tialu de scatula, dda tzerriu diaici, deu chi mancu dda tèngiu prus, ddoi at a essi sèmpiri calincuna cosa de castiai, mancai no siant sèmpiri cosa bonas ma, a bortas, funt prus is tontesas chi donant de is cosas futas), o a su computer, mancai avatu de su tialu de facebook e de totus is atras centumila cosas chi serbint po ciaciarrai is unus cun is atrus (e chi, in ingresu, si tzerriant "chat", ca est su modu chi teneus, nosu chi seus ominis modernus, cumenti si narat, de si scriri e de comunicai tra de nosu, in custus tempus modernus, a su mancu), o mancai a castiai calincunu film.

Nci funt cussus (e tra custus nci seu deu puru) ca po si sprèviai, po torrai a ndi pesai is enèrgias (chi mi permiteis de ddu scriri diaici), prefèrrint a passillai po unu pagheddeddu; nci funt cussus ca passant oras e oras a curri sètzius apitzus a sa bicicleta; ddoi funt cussus ca po agatai unu pagheddeddu de pàsiu (e de paxi) preferrint a abarrai a si ligi unu lìbbru; ddoi funt cussus ca, invècias, andant a baddai, o a bufai, o ballit aguali, andant a cinema, a teatru o a si castiai, a sa moda de is tifosus, una bella partida de càlciu, e ballit po is tifosus de su Casteddu (sa scuadra prus manna chi ddoi teneus in dì de oi in s'isula, e chi currit in su campionau de sa Sèrie A) e ballit, puru e mescamente, po is tifosus de totus is scuadras chi ddoi funt, spratas in totu s'isula: tra su campionau de s'Ecellenza, cussu de sa Promotzioni e cussus de sa Primu e de sa Segunda Categoria, ant a essi calincuna cosa cumenti a duus centus e cincuanta, e seus chistionendi feti de is scuadras de mannus, chentza fai su contu, duncas, de is scuadras pesadas cun is piciocheddus prus giòvuneddus, e chi funt un antru bellu tanti.

Duncas, si iat a podi narai, puru, ca dònnia unu de nosu podit scerai su spàssiu chi ddi cratzat mellus, po torrai a nosu.
Po su chi mi pertocat, e diaici serru sa chistioni po diaderus (e no feti a fueddus...), sa cosa prus druci chi mi podit sucediri apustis chi acabbu is fainas acapiadas a su trabballu cosa mia est cussa de podi movi pagu pagu is cambas (ellus, est mau a abarrai totu sa dì a reu, custu est pagu ma est seguru, ma est mau, ballit aguali, a su mancu deu creu, su de depi abarrai a totu dì sètziu) e, candu su tempus est bellu (est a nai, mellus, candu in cielu no ddoi funt medas nuis), mi fait beni meda (fait beni a sa conca e, mescamente, a is ogus, chi funt is duas partis de su corpu cosa mia chi si fadiant de prus, a contus fatus), mi praxit a podi castiai su sobi, in s'interis chi ndi cabat, chi cumprendeis su chi si bollu nai.

A nai sa beridadi, custa cosa dda apu iscoberta apitzus de unu lìbbru (cumenti mi benit de narai): funt stètius is antigus aregus chi, a su mancu po su chi pertocat sa civiltadi cosa nosta, dda tzerriu diaici, ant scritu, po primus, de su beni chi nd'arriceus de su abarrai a castiai su sobi candu est giai giai po ndi cabai, po sparessi, po ddi nai diaici; cumenti scieus, sa luxi de su sobi est forti meda, e chi abarraus a dda castiai (chentza ogheras iscuras) arriscaus de si ingolli is ogus, ma ddoi funt duus momentus, in una dì, innoi sa luxi de su sobi no est diaici forti, ma antzis est unu pagheddeddu prus lèbia, e custu sucedit, mescamente, un'ora apustis chi su sobi si ndi pesat, e un ora ainnantis (prus o mancu) ca su sobi est po ndi cabai, candu duncas est po scurigai, po imperai unu fueddu chi m'est sèmpiri praxu meda meda.
E duncas, in cussas duas oras, a cantu parit (sighendi su chi nd'ant bogau aforas is grandus dotoris chi s'agatànt in sa Grecia antiga), sa luxi de su sobi agiudat a ndi sanai is ogus, mescamente candu funt fadiaus.
E sciu puru ca candu sa genti de bidda mi biit, mancai, passilla passilla, totu castiendi su sobi, no cumprendit ita seu fadendi, e a si nai sa beridadi no tèngiu su tempus po abarrai a contai, a dònnia unu de issus, su chi fatzu e poita ddu fatzu; mancai mi pigant po mesu macu (chi no po macu totali, cumenti mi benit de narai), ma a sa fini deu creu ca dònnia unu de nosu sciit su fatu cosa sua; e duncas, deu sigu in sa bia, in s'arrastu cosa mia e lassu ca is atrus potzant fai su pròpriu. Deu passillu e circu de mi pasiai is ogus (su de abarrai apicigaus a su monitor, po imperai unu fueddu ingresu, chi seus costumaus a imperai nosu puru ca ingresus no seus de seguru, est una cosa chi iat a podi fai dannu meda, de su chi scieus in dì de oi), in s'interis chi mancai un antru si pasiat e si spreviat castiendi calincuna partida de bòcia a sa televisioni, o unu de cussus giogus chi donant, pruschetotu a su merì, innoi sa genti depit arrespundi a preguntas chi pertocant una cantidadi manna meda de legas, e prus arrespundis beni e prus incascias dinai.

E duncas, in s'interis chi deu passillu e circu de donai unu pagheddeddu de pàsiu a is ogus cosa mia, ddoi funt, custu est pagu ma seguru, piciocus e giòvuneddus chi abarrant a curri, po oras e oras, in unu campu (mancai totu ghetau a pari), avatu de sa bòcia, po circai de si cuncodrai (in cussus chi tzerriaus allenamentus, furendindi su fueddu de s'italianu etotu) po sa partida de su domìnigu (o de su fini e cida, po ddu narai mellus, fadendi su contu ca nci funt scuadras chi torrant a atacai cun is partidas giai de su sabudu, e a bortas, giai de su cenabara puru).

E duncas, incumentzaus a chistionai de bòcias, e de resultaus (e fiat ora puru! s'at a megai calincunu de bosatrus), fadendi su contu ca, tra sa dì de sa Befana e su domìnigu avatu (est a nai, castiendi su calendàriu, su ses e su seti de su mesi de Gennàrgiu), funt torraus a partiri totus is giogus e, duncas, totus is campionaus. E duncas, po s'acapiai torra a sa chistioni chi apu pigau pròpriu a s'incumentzu de custu artìculu etotu, una de is timòrias prus mannas chi pertocant is allenadoris, est pròpriu cussa acapiada a sa torrada in campu apustis de is festas; po nd'arremonai feti duus, custa cida apu tentu s'ocasioni de ciaciarrai unu pagheddeddu cun Gianmarco Giandon, chi est s'allenadori chi sighit is de s'Alighera, in su campionau de sa Promotzioni (in sa Lista B, po essi prus pretzisus) e cun Albertino Melis, chi est su chi sighit is fainas de sa Città di Selargius – Dolianova (su nomini de s'assòtziu, furriau in sardu, iat a bessiri: Citadi de Ceraxius-Patiolla), chi est un assotziu chi currit in sa Lista A de sa Primu Categoria.

E duncas, totu e duus, mancu a ddu fai aposta (cumenti si narat) nd'ant bogau a pillu sa pròpriu chistioni: no podis mai sciri cumenti ant a stai is piciocus cosa tua apustis de is festas, de is satzadas e de is imbriagheras chi si faint (seus chistionendi de ominis e no de santus, si cumprendit beni, e sa chistioni ballit, mescamente, po is giogadoris prus giòvuneddus, est a nai po is prus pitichinninnius de edadi); e duncas is allenadoris tenint sèmpiri unu pagheddeddu de timoria candu is giogus torrant a incumentzai, ma nc'est de nai puru ca siat is de s'Alighera e siat is de sa Citadi de Ceraxius funt arrannèscius a si ndi scabulli beni, chi est berus chi is primus nd'ant cassau unu puntixeddu, in sa partida chi ant giogau in domu cosa insoru etotu, contras a una scuadra forti cumenti est cussa de su Sènnaru, mancai si siant agataus a giogai, cun feti dexi ominis in campu, po is ùrtimus binti minudus de sa partida (e cun sa scuadra de is aversàrius cun unu gol in prus, est a nai ca is sennaresus fiant bincendi cun su resultau de duus a unu); is de su Ceraxius, invècias, ant bintu (cumenti s'abertant de fai, tra is atras cosas) sa isfida contras a is de sa Frassinetti de su Masu – Bidd'e Sorris (sa scuadra de sa Frassinetti, si cumprendit de su nomini nou chi tenit s'assòtziu, ndi iat pigau su postu, in su campionau de sa Primu Categoria, pròpriu de is sorresus, chi iant scerau, apustis de nd'essi cabaus de su campionau de sa Promotzioni in sa categoria prus bascia, de sciusciai sa scuadra e de bendi su titulu, est a nai de bendi sa possibilidadi de curri in su campionau, a is masesus), cun su resultau, bellu e tundu tundu, de cincu a zeru.

E duncas, chi seis de acòrdiu (e isperu chi siat diaici), si potzu puru contai su chi m'at scoviau, apitzus de sa chistioni, Gianmarco Giandon, chi est unu de is allenadoris prus giòvuneddus chi ddoi funt in dì de oi in su mundu de sa Promotzioni in Sardìnnia, ma chi tenit giai, mancai siat piticatzu de edadi, cumenti si narat, unu bellu bagàgliu de esperièntzia a is pabas, fadendi su contu ca, me is annus passaus, at tentu sa possibbilidadi de podi trabballai impari a is scuadras de is giòvuneddus de su Casteddu (e, po essi prus pretzisus, sa scuadra de is giogadoris prus piticheddus de cuindixi annus, ca in ingresu iat a bessiri is de s'Under 15) e impari a is de s'Olbia puru, sèmpiri po su chi pertocat is scuadras de giòvuneddus.

E duncas Giandon m'at contau ca, de seguru, sa tassa est mesu prena (ddu scieis, fortzis fortzis mellus de mei puru, ca nc'est unu dìciu, in italianu, chi arremonat sa tassa mesu prena de acua, chi iat a podi essi, puru, a segunda de cumenti dda castias, mesu sbuida; e intzandus, torra, est su modu chi teneus de castiai is cosas ca fait sa diferèntzia; sa capacidadi chi teneus de s'acuntentai de una cosa, o de ndi domandai ancora de prus, ballit aguali), po su chi pertocat sa partida, cussa de domìnigu passau, ca is grogus-arrùbius de s'Alighera ant giogau contras a is de Sennaru, fadendi su contu ca is cosas no si fiant postas beni po is aligheresus, chi pentzaus, feti, ca po is ùrtimus binti minudus de giogu is meris de domu ant dèpiu giogai in dexi contras a undixi, e custu po crupa (crupa po modu de nai, est craru!, mescamente poita seus chistionendi de una partida e no de unu processu) de Urgias, chi si nd'est fatu bogai aforas de su campu de s'arbitru.

E duncas, is de s'Alighera si funt agataus a giogai contras a una scuadra forti, cumenti est cussa de su Sennaru, e chentza de un omini: ma po bona sorti de is de s'Alighera (e duncas de s'allenadori cosa insoru), sa scuadra est arrannèscia a si ndi scabulli, est a nai, mellus, chi est arrannèscia a ndi bogai aforas su coru e su coràgiu, chi funt cosas chi serbint (chi no podint mancai, po ddu nai mellus) candu sa vida (o su sport, ballit aguali) ti ponint aranti de una isfida.
A nai sa beridadi (e torraus a sa chistioni de sa tassa mesu prena o mesu sbuida) is de s'Alighera ant giogau beni meda su primu tempus de sa partida, fadendi su contu chi nd'ant cassau su gol chi est bàlliu po s'unu a zeru apustis de feti dexi minudus de giogu; pròpriu po custu, s'allenadori abarrat cunvintu de su fatu ca is piciocus cosa sua teniant totus is cartas bonas (cumenti si iat a podi narai, furendindi sa cosa de s'italianu etotu) po ndi cassai is tres puntus, po si ponni in buciaca sa bìncida de sa partida. A nai sa beridadi, peròu, cumenti m'at contau Giandon etotu, in una partida ddoi funt medas partidas: parit unu giogu de fueddus, bonu feti po cunfundi is bideas a sa genti, ma cun unu pagheddeddu de atentzioni est facili a cumprendi ita seus circhendi de si nai: e duncas, fadendi su contu ca una partida de bòcia durat calincuna cosa cumenti noranta minudus (prus is minudus chi tzerriaus "de recuperu"), est facili a cumprendi cumenti nci siant momentus innoi is cosas ti andant beni (e duncas arribbas, mancai, a fai puru su gol) e nci funt atrus momentus, aintru de sa pròpria partida etotu, innoi is cosas si faint unu pagheddeddu prus tostadatzas e fadiosas, poita, cumenti intendu narai fatu fatu de is allenadoris e de is giogadoris etotu, in campu ddou funt puru is aversàrius, chi bolint binci sa partida cun su pròpriu afròddiu (chi no, mancai, de prus) de su chi tenis tui.

Pròpriu po custu, su de essi arrannèscius a ndi cassai unu puntixeddu, ballit, giai giai, cumenti una partida binta. Cun custu puntixeddu, duncas, is de s'Alighera ndi artziant a su de tres postus in sa lista, cun bintotu puntus in buciaca, chi funt cuatru in mancu de is chi tenint is de s'Usinese, chi s'agatant in dì de oi a su segundu postu de sa lista, e seti in mancu de is chi tenint is de sa Nuorese, chi funt is primus de sa classi, ddi naraus diaici, cun trintacincu puntus.

E duncas, Gianmarco Giandon at sighiu a mi contai ca iat a essiu stètiu togu meda su de arrannèsci a ndi cassai atrus tres puntus, ma andat diaderus beni diaici (narant ca una de is fortunas prus mannas, torrendi a sa chistioni cosa nosta, siat cussa de s'acuntentai, mancai peròu nci siant cussus chi pentzant, puru, e tenint sa parti de arraxoni cosa insoru, ca un omini si morit candu s'acuntentat de is cosas chi tenit e acabbat de isperai e de disigiai su mellus po su benidori cosa sua, e apitzus de custa cosa ddoi funt medas chistionis chi si iant a podi acapiai, e de seguru apa a torrai a pigai custa lega, me is artìculus chi nd'apa a pesai, chi su Cielu bollit custu beni po mei, in totu is giòbias de custu duamilla e binticuatru), fadendi su contu ca su chi is de s'Alighera funt circhendi de fai est cussu de abarrai, po su chi est possibbili, a su mancu, e est craru puru, apicigaus a su trenu (cumenti ddus tzerriaus fatu fatu, in italianu puru) de is scuadras chi funt currendi prus a forti, e po su chi pertocat sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni eus tentu giai modu e ocasioni de arremonai is tres assotzius chi s'agatant me is primus tres postus de sa lista.

S'allenadori at serrau sa chistioni contendumì ca, in s'interis ca is giogus e is campionaus fiant frimus po is festas de Natali e de annu nou, is giogadoris de s'Alighera ant sighiu a trabballai, cumenti chi fessint giogadoris professioneris (e invècias funt diltantis a sa moda de totus is atrus, ma si sciit beni cumenti andant is cosas: me in su mundu de is diletantis puru, chi ndi bolis cassai is resultaus bonus depis sudai, e meda puru, po s'acapiai a una de is chistionis chi nd'apu piscau, pròpriu, in sa primu parti de custu artìculu etotu); sa truma de giogadoris de s'assòtziu grogu-arrùbiu stait beni meda, est a nai ca is cambas girant a forti (a totu coddu, si iat a podi narai strocendi su modu chi tenint de fueddai is sorresus etotu), fadendi su contu chi, domìnigu passau, cumenti eus giai nau, funt arrannèscius a si fai balli, contras a una scuadra forti cumenti sa de su Sennaru, cun unu giogadori in mancu, est a nai dexi contras a undixi. Is cambas currint a forti, ma est craru, s'umori puru est bellu artu, e cumenti eus narau medas, medas bortas, candu sa conca girat beni is cambas dda sighint; ma chi ses tristu, o tenis sa conca grai po calincunu pentzamentu lègiu (mancai poita no ses bincendi totu is partidas chi t'aspetàst, invecias, de binci), intzandus is cambas puru ti parint chi siant de linna, o de ferru (peus puru, duncas) e no si movint mancu a cropus de picu.
Apustis de cuindixi diis de vacantzas, duncas, no podis mai sciri cumenti ant a stai is giogadoris cosa tua, ma nc'est de nai, puru, ca is de s'Alighera ant fatu a biri cosas togas meda, po su prexu siat de s'allenadori (po incumentzai, est craru) e siat po su prexu de totus is tifosus ca funt andaus a su campu po sighiri sa partida.

Arribbaus chi seus, a custu puntu de s'artìculu, e de is chistionis, nc'est ancora su tempus (e su logu) po andai a arraxonai, impari a bosatrus (sèmpiri chi seis de acòrdiu) apitzus de is cosas chi n'dat bogau aforas Albertino Melis (chi apu arremonau ainnantis, in custu artìculu etotu), e chi est s'allenadori chi sighit is fainas de sa Citadi de Ceraxius - Patiolla.
Candu m'at arraspustu a su telefunu, sa primu cosa chi Albertino Melis m'at contau est stètia ca tenit sa callentura, s'arresfriu e totu su restu de is puntoris (e custu de una bella pariga de diis), fadendi su contu ca domìnigu passau at fatu frius meda, cun bentu forti e fintzas "sriciadas de acua", chi mi permiteis de giogai, torra, a fai su poeta.
Si nd'arregodais, deu creu (desinò sa conca cosa de bosatrus tenit calincunu mabi, ma seu brullendi, si cumprendit!), de sa chistioni chi nd'apu bogau aforas apitzus de su trabballu de is massajus, chi depint trabballai mancai fatzat tempus mau; e po is giogadoris (e pruschetotu po is allenadoris, chi si ndi depint abarrai frimus a castiai is atrus curri, e duncas no si podint nemmancu callentai sighendi e pighendi a sticadas de pei sa bòcia, cumenti faint, invècias, is giogadoris etotu) ballit agualli: e duncas, mi parit craru, abarras a totu cida abertendi de ndi podi cabai in campu po giogai e a sa fini mancai proit e ita fais, no giogas?

Custa letzioni mi dda acapiu a strintu, e ballit po is fainas, e po is passilladeddas, duncas, ca sigu: mi capitat de mi ndi andai in giru mancai totu proi proi (e bai e circa ita totu ant a pentzai is ominis e is feminas chi ddoi funt in bidda), ca tanti, est cussu chi mi nau a solu a solu, chi puru dda acabbu a mi sciundi, in domu ddoi est sèmpiri su fogu po si callentai e po si sicai po beni, a su mancu me is mesis de s'ierru e po su chi pertocat sa parti prus frida de su beranu.

Duncas, a castiai su resultau finali de sa partida tra is de sa Citadi de Ceraxius e is de sa Frassinetti (chi est stètiu de cincu a zeru) unu iat a podi pentzai puru ca, po is meris de domu, siat stètia una passilada in logu de monti (cumenti si narat, in italianu, mescamente, po chistionai de una faina chi est bennia a essi prus facili de su chi podiast mancai pentzai), ma s'allenadori acoitat a crariri is cosas, candu mi scoviat ca is giogus funt stètius tostaus meda, pruschetotu po crupa de su tempus mau, po crupa de su bentu forti chi at suau po totus is noranta minudus de sa isfida, e po s'acua, puru, chi nd'est arruta de su cielu.
Melis, peròu, fait is cumplimentus a is picicosu cosa sua, poita funt stètius fortis, scidus e atentus; su de podi fai su contu apitzus de unu giogadori cumenti a Gianluca Recano, unu de is difensoris prus fortis e cun s'esperièntzia prus manna chi ddoi funt in dì de oi in totu su mundu de is diletantis sardus, at agiudau a totu sa scuadra a agatai s'echilìbbriu, cumenti si narat; est a nai, duncas, ca candu una scuadra est echilìbbrada arrannèscit a atacai chentza peròu permiti a s'aversàriu de ti ingolli, de ti fai gol, po ddu nai mellus.

Melis m'at contau, duncas, ca is piciocus cosa sua funt arrannèscius a serrai totus is spàtzius, cumenti si narat in italianu etotu; est a nai ca is de sa Citadi de Ceraxius funt arrannèscius a studai totus is atzionis de is aversàrius, chentza ddi donai, duncas, sa possibbilidai de tirai concas a sa porta. Su primu gol chi is meris de domu ant aciapau est arribbau a su momentu giustu, cumenti si narat, diaici cumenti su segundu gol, e de cussu momentu, sa partida s'est posta in cabada, cumenti estus a podi narai furendindi sa cosa de s'italianu.

Melis m'at chistionau, in prus, de cumenti funt andendi is cosas po su chi pertocat is cambas de sa truma de giogadoris chi sighit e, duncas, cumenti funt andendi is cosas apitzus de cussa ca, furriendi sa cosa de s'italianu, estus a podi tzerriai "cunditzioni atletica": «Stadeus beni meda e in s'interis ca si seus scroxaus custas duas cidas chentza giogus e chentza partidas de su campionau, seus stètius bonus a sighiri a trabballai: seus andaus in logu de mari, po fadiai mellus, e apu circau puru una bella bia in artziada, po fai sudai de prus is giogadoris e po circai de ddus cansai po beni, ca si sciit, ca chi ndi bolis cassai is bìncidas de is partidas ti depis fai agatai prontu, po su chi est possibbili, a su mancu».

E de su restu, is respustas chi Albertino Melis at arrìciu in s'ùrtima partida chi is biancus-arrùbius ant giogau, e seus chistionendi sèmpiri, est craru, de cussa de domìnigu passau, funt stètias togas, fadendi su contu ca is piciocus cosa sua, is giogadoris chi at mandau in campu, funt arrannèscius a curri, e a forti meda, de su primu fintzas a s'ùrtimu minudu de giogu, contras a una scuadra, cussa de is aversàrius de sa Frassinetti, chi est stètia pesada, po su prus, cun giogadoris giòvuneddus meda e duncas, friscus friscus po su chi pertocat su corpu, chi cumprendeis ita si bollu nai. Est craru, duncas, ca feti puru po una chistioni acapiada a s'edadi, unu piciocheddu de cuindixi annus arrannescit a curri prus a forti de unu chi, mancai, ndi tenit coranta. Ma si cumprendit puru cumenti andant is cosas: s'esperièntzia (e duncas sa malìtzia, cumenti dda tzerriaus in italianu puru) chi unu giogadori matucu de edai tenit, est meda ma meda prus manna de s'esperièntzia chi iat a podi tenni unu piciocheddu chi, mancai, est a su primu annu in una scuadra de mannus.

Pròpriu po su chi at biu domìnigu passau, Melis credit, duncas, ca is de sa Frassinetti no si minesciant de s'agatai me is partis bascias de sa lista, fadendi su contu (a castiai is numerus nci poneus diaderus pagu meda) ca s'agatant cun feti dexi puntus in buciaca (chi ndi funt arribbaus gràtzias a tres partidas bintas e a una partida chi s'est serrada cun su resultau in paridadi) e cun feti duas scuadras a is pabas, e seus chistionendi (po essi prus pretzisus) de is de su Santu Idu e de is de s'Uragano de Pirri. Ma Melis s'est acutu a nai puru ca, in custu campionau, (in su campionau de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, po ddu narai mellus) no nc'est una scuadra chi est meda ma meda prus dèbbili de is atras, fadendi su contu, pruschetotu, ca is ùrtimus de sa classi, chi funt is de s'Uragano de Pirri, chi eus arremonau pròpriu immubagora, me is cidas passadas funt arrannèscius a frimai, cun su resultau siddau in paridadi, is de s'Uta, cun is campidanesus chi, in dì de oi, s'agatant invècias a su primu postu.

E pròpriu po custu fait a nai, puru, ca su giogu de sa bòcia est diaici togu (e diaici sighiu de sa genti) poita no podis sciri mai cumenti ant a andai, cumenti ant a acabbai is cosas. Chi est una cosa, de su restu, chi ballit po sa vida puru. E cun custu, po oi, serru diaici e mi nci fù a mi gosai su sprèviu ca mi seu guadangiau apustis de nd'essi pesau su trabballu ca mi tocat. E, po oi, si imprassu a forti, isperendi de essi torra innoi tra seti diis, po un antru bellu tanti de rigas e de fueddus pesaus in sardu.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas