Salta al contenuto principale
san biagio fratelli marongiu

Su càlciu est una chistioni de saludi po totu sa comunidadi: candu su giogu agiudat a bivi mellus

E duncas, a cantu naràt su calendàriu, nci deus fata, e fiat ora, a nci lompi a sa cida prus druci de totu s'annu, seus chistionendi de sa festa de su Nadali, e seu seguru chi unu pagheddu (unu bellu pagheddu, a nai sa beridadi) si speddiàt, s'arrachediàt, e meda puru, de si torrai a atobiai cun totus is parentis e is amigus, apustis de duus annus chi eus passau acorraus in domu po sa timoria, lègia meda, de si ndi pigai su puntori: a nai sa beridadi, in dì de oi, puru nci funt personas chi staint mali, po crupa de su virus e de totus is atrus arroris chi si ndi podint arrui in conca in dònnia segundu, ma po fortuna s'arriscu prus mannu (est a nai su de si morri, totus impari, po s'arresfriu) si ddu seus lassaus a is pabas e duncas, a cantu ndi potzu cumprendi, est craru, parit chi is timorias siant medas ma medas prus piticas de su chi si seus bivius me is tempus passaus, e no potzu fai atru ca torrai gràtzias a su cielu, po m'agatai in saludi bona e chentza tropus daboris de scroxai. Duncas, cumenti scieis beni (chi eis sighiu totus is artìculus chi ndi pesaus cida po cida in su giassu de is amigus de su Diàriu Sportivu) is campionaus s'ant a frimai fintzas a s'otu de su mesi de Gennàrgiu de su duamilla e bintitres; is partidas chi si funt giogadas domìnigu passau, duncas, ant serrau is giogus po custu duamilla e bintiduus chi est stètiu bellu, po caridadi de Deus, ma puru unu pagheddu mau de scroxai, e tocat a ddu nai. Sa cida passada, po torrai a is chistionis chi si pertocant de prus e funt cussas chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia de is giogadoris diletantis, apu règallau (ddi nau diaici, in unu perìudu innoi sa genti bessit aforas de conca po is regalus) totu su logu e su tempus chi tengiu e chi pongiu po ndi pesai s'artìculu in sardu campidanesu, cumenti a dònnia cida, de su restu, a is sorresus de su G.S Santu Brai, chi currint in su campionau de sa Terza Categoria. Sa cosa de importu prus manna, est ca is dirigentis funt trabballendi, e meda puru, po circai de no fai sparessi su càlciu in una bidda manna cumenti podit essi Bidd'e Sorris (una de is prus mannas chi ddoi funt in custa zona, a nai sa beridadi), e duncas, funt arrannescius a ndi pesai una rosa feti cun is giogadoris, cun is piciocus nascius e pascius in bidda, e podeis cumprendi beni totu s'afròddiu de is dirigentis chi sighint s'assòtziu e puru, est craru, de totus is tifosus chi aproillant a su campu po fai su tifu, cumenti si narat. Torru a pigai custa chistionis poita creu chi su trabballu pesau de is assòtzius sportivus, me is biddas e me is citadis, mancai me is logus prus pitichinninnius chi nci funt in Sardìnnia, siat una faina de importu mannu po sa saludi, e su beni de sa comunidadi, po su spàssiu e su spreviu, e su prexu puru, de is prus giòvuneddus, ma puru de is piciocheddus prus matucus puru. E duncas, sa chistioni chi apu pigau cun is dirigentis de su G.S Santu Brai est aguali a sa chi ant pigau, sèmpiri sa cida passada, Giacomu Coinu, s'allenadori chi sighit is fainas de sa scuadra de s'Ovòdda, e Giovannino Mura, s'allenadori chi trabballat impari a sa rosa de s'Abbasanta. E pròpriu de su chi m'ant contau is duus allenadoris me is ciaciarradas chi nd'apu pesau a su telefunu una pariga de diis fait, m'iat a praxi a partiri po s'artìculu de custa cida, chentza si fai perdi atru tempus in stròllichiminis e in contixeddus, cumenti seu costumau a fai, e cumenti scieis beni, chi s'est capitau a su mancu una borta de nc'atapai me is rigas scritas in sardu chi ndi bessin a pilu dònnia giòbia. E duncas, is de s'Ovòdda (partu pròpriu cun issus) s'agatant, in dì de oi, apustis de doxi partidas fatas, a su primu postu de sa lista cun trintunu puntus giai postus in busciaca, cuatru in prus de is chi tenint is de su Putumajore e is de su Samugheo, chi s'agatant, est craru, a su segundu postu in sa lista, e calincuna cosa cumenti a undixi puntus in prus de is chi tenint is de sa Narboliese, sa scuadra de Narabuia, si cumprendit, chi s'agatant a su de cuatru postus in sa lista. «A nai sa beridadi — m'at contau Giacomu Coinu seus currendi meda prus a forti de su chi, fortzis, podeus fai, fadendi su contu ca, po su chi pertocat s'atacu, s'ammancat calincuna cositedda, est a nai unu giogadori bravu e forti chi potzat fai, a solu, una biga manna de gol. Ma no potzu ca essi prexau meda, ma meda, po su trabballu ca funt fadendi is piciocus cosa mia, e custu ballit puru, est craru, po is allenamentus chi ndi pesaus aintru de sa cida e, duncas, fintzas a nd'arribbai a is partidas chi giogaus dònnia domìnigu». S'afròddiu de s'allenadori, e de totus cussus chi trabballant e donant una manu aintru de s'assòtziu, est ammanniau de unu fatu de importu mannu meda, po s'acapiai torra a su chi si fia narendi ainnantis. «Sa cosa chi ia a bolli nai, po dda fai cumprendi beni a totus is chi ant a ligi is fueddus cosa mia, est ca custa rosa est stètia pesada, po su norantacincu po centus, cun piciocus de Ovòdda etotu». No est una brulla, mi megu a solu a solu, sa de arrannesci a ndi pesai una scuadra cun feti is giogadoris nascius e pascius in una bidda chi, in dì de oi, fait calincuna cosa cumenti a milli e cincucentus cristianus; fadendi su contu, in prus, chi me is primus undixi bessidas de su campionau is biancus-arrubius no ant pèrdiu nemmancu po una borta. «Chi mi ddu iant nau in s'istadi, de m'agatai, in su mesi de Idas, cun dexi partidas bintas e una partida serrada in paridadi, fortzis no nci ia cretiu. Immoi s'agataus a su primu postu de sa lista e depeus fai de totu po circai de ndi cassai sa bìncida de su campionau e abarrai in artu fintzas a sa fini de sa stagioni. De su restu — sighit a contai Coinu eus giogau contras a totus is scuadras chi currint, impari a nosu, in custu campionau e potzu nai, chentza timi e chentza bregùngias, ca si dda podeus giogai, a conca arta, contras a totus is aversàrius. Nc'est de nai puru, a nai sa beridadi, chi puru is scuadras chi s'agatant me is ùrtimus postus de sa lista si funt donadas una bella regulada: custu bollit nai, pruschetotu, ca no nci funt partidas chi acabbant cun una biga de gol po sa scuadra prus forti, cumenti sucediat, a su mancu, me is primus bessidas de sa stagioni noba; immoi is giogus funt meda prus tostaus, poita dònnia domìnigu ti depis abertai una batalla, siat contras a is assòtzius chi currint po su sartu in Promotzioni e siat contras is scuadras chi si dda gherrant po abarrai po un antru annu puru in Primu Categoria». Is de s'Ovodda, a su mancu fintzas a immoi, funt is chi nd'ant arregotu, nd'ant ingotu prus pagu gol, feti cuatru, duus in mancu de is chi nd'ant dèpiu boddiri is de su Putumajore, po nd'arremonai una. «Seus arrannescius a arrefortzai sa rosa de sa scuadra de cumenti fiat s'annu passau, mescamente in difesa: funt arribbaus unu scantu de giogadoris nous chi si funt donendi una bella manu de agiudu a curri prus a forti, partendi de is duus portieris, fintzas a arribbai a Luca Pili, chi est unu giogadori de importu mannu po nosu, mescamente po s'esperièntzia chi tenit e chi nci ghetat in campu dònnia dònnia borta chi giogat. Est unu de is giogadoris chi m'agiudat de prus in su trabballu cosa mia, poita arrannescit a fai cresci totus is atrus piciocus chi giogant impari a issu in difesa. Tocat a fai su contu, de su restu, ca a centrucampu e in atacu fatzu giogai piciocheddus piticus meda de edadi, chi funt nascius in su duamilla, in su duamilla e unu, in su duamilla e duus; si cumprendit beni, duncas, chi funt giòvuneddus e andant sighius po su chi pertocat sa conca, s'atenzioni, poita a cussa edadi capitat, fatu fatu a nai sa beridadi, de fai sbàllius chi, mancai, unu prus matucu no iat a fai».

Duncas, su trabballu chi un allenadori fait impari a is giòvunus est fadiosu meda, ma ti torrat totu su chi spendis, in prexu e satisfassiones. De su restu, sa pròpriu cosa chi eus nau po Coinu e po is de s'Ovodda, iat a podi balli beni meda, est a nai, in maniera aguali, po is de s'Abbasanta, chi currint, peròu, in su campionau de sa Promotzioni, in sa Lista B, po essi prus prètzisus. Is arrubius-nieddus, sighius de mister Giovanninu Mura, s'agatant in dì de oi a su de cincu postus in sa lista, impari a is de su Fonne, cun binti puntus, tundus tundus, in buciaca, chi nd'arribbant gràtzias a ses partidas bintas e a duas partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. «Seus circhendi de fai totu su beni chi podeus — m'at contau Mura in una ciaciarrada chi eus fatu pròpriu me is cidas passadas — chentza si ndi scaresci, duncas, chi seus una scuadra chi nd'est artziada in su campionau de sa Promotzioni pròpriu cust'annu, apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria s'annu passau. Su coru de sa rosa, de sa scuadra, ddu tzerriu diaici, est stètiu pesau po bona parti cun s'agiudu de is giogadoris chi nd'arribbant de sa bidda etotu, chi fait calincuna cosa cumenti a tres mila animas. Pròpriu arraxonendi apitzus de custus numerus, si ndi eis a rendi contu a solus chi no est una cosa facili, a tenni totus custus giogadoris ca siant fortis, po su tanti chi serbit, po giogai in unu campionau dificili cumenti a cussu de sa Promotzioni. «Is atrus giogadoris chi teneus in sa rosa, de su restu, nd'arribbat de is biddas chi ddoi funt totu a giru a giru de Abbasanta, partendi de Ilartzi, duncas, chi est una bidda chi est stesiada de una pariga de chilòmetrus feti; una pariga de piciocus nd'arribbant, invecias, de Aristani, su portieri ndi lompit de Olothene e duus piciocheddus nd'arribbant de Sedilo. Su segundu portieri, seu chistionendi de Sambou Jaiteh, est s'unicu giogadori istrangiu chi teneus in sa rosa, in unu campionau innoi ddoi funt una biga de scuadras chi tenint giogadoris istrangius a fuiadura, ddi nau diaici, chi nd'arribbant de s'Africa o de su Sud America. Arrannesci a giogai, a conca arta, chentza timorias, contras a custas scuadras fortis meda, no podit fai antru ca si fai ammanniai su prexu e s'afròddiu po su chi seus fadendi». Mura, apustis, sighit a contai: «Seus crescendi e mellorendi meda, dì po dì, partida po partida. Medas de is piciocus chi sigu no iant mai giogau in Promotzioni, e duncas funt a su primu annu in unu campionau diaici dificili; tra is atras cosas, e mi fait meda prexei a ddu podi nai, nci ghetu in campu una biga de piciocheddus piticus meda de edadi (is chi, in italianu, tzerriaus fuori-quota), nascius in su duamilla e cuatru, duamilla e cincu e fintzas a lompi a is chi funt nascius in su duamilla e ses. Depu ammiti puru, ca dònnia borta chi cabant in campu, arrannescint a fai sa parti cosa insoru, est a nai ca giogant beni meda, cumenti chi fessint giogadoris mannus». Mura de su restu sciit beni su ca is de sa sociedadi s'abertant e bisant po cust'annu. «Is dirigentis de s'assòtziu mi ant domandau de fai cresci is giogadoris prus piticheddus chi teneus in sa rosa, circhendi de ddus ponni in campu po ddus fai giogai beni, isperendi chi potzant sighiri cun sa carriera cosa insoru e, mancai, lompi a giogai in Ecellenza o in Sèrie D. No seus pentzendi feti a is piciocheddus de Abbasanta, dunca, ma su trabballu cosa nosta pertocat puru is atras biddas chi s'agatant me in sa regioni de su Guilcer. Is cosas funt sighendi a andai ainnantis, e seus prexaus, ma tocaus ferru, poita no si podit mai sciri (Mura si spacat de s'arrisu)». Is resultaus chi ndi funt cassendi is de s'Abbasanta funt bonus meda, no feti po su chi pertocat su campionau, ma po su chi pertocat sa cursa po sa Copa Italia puru. «Seus lompis a si giogai is cuartus de finali e in sa partida de s'andada seus arranèscius a ndi cassai unu bellu duus a duus contras a is de s'Arborea, chi in dì de oi s'agatant a su primu postu de sa lista in campionau, si nau custu po si fai a cumprendi cantu funt fortis. Teneus su coru prenu fintzas a cucuru de prexu e de afròddiu, gei ddu eis a cumprendi a solus su bisu chi si seus bivendi. Sa rosa chi sigu est stètia pesada cun calincuna cosa cumenti a bintiseti piciocus, e duncas sa Copa Italia mi permìtiri de donai sa possibbilidadi de giogai puru a cussus chi, mancai, in campionau funt cabendindi in campu prus pagu». Mura, in su trabballu cosa sua, bonu meda, a nai sa beridadi, tenit una grandu manu de agiudu: «Mi iat a praxi a pretziri is mèritus cun Giancarlu Medde, chi est unu piciocu bravu meda che at fatu una biga manna de esperièntzias sighendi is piciocheddus piticus de sa Scola Càlciu in Ilartzi, innoi at trabballau cun giogadoris de dònnia edadi; immoi trabballat impari puru a is de su Centru Federali in Aristanis e, de seguru, est donendumì una manu de agiudu manna meda. In duus, de su restu, arrannèsceus a sighiri mellus totus is fainas acapiadas a su trabballu in campu de sa scuadra de s'Abbasanta».

Arribbau a custu puntu, tengiu feti su tempus po serrai s'artìculu de custa cida, incumintzendi cun una brulla, isperendi chi si potzat fai arriri unu pagheddu: duncas, po medas annus in su passau, su giogu de sa bòcia fiat una chistioni chi pertocat feti su domìnigu, e duncas, is tifosus, impari pròpriu a is allenadoris e a totus is giogadoris (ballit po is professioneris e po is diletantis puru) abertant custa dì po podi cabai in campu e po si regalai un'ora e mesu de sprèviu. Me is ùrtimus annus, e a pagu a pagu, is partidas si ndi funt pigadas (ddi nau diaici) puru sa dì de su sabudu (est cussu chi est sucèdiu, po si fai unu esèmpiu, cun sa Sèrie B), cosa chi ballit puru po is diletantis. E de su restu (ddu scieis beni e mellus de mei) is de sa Sèrie A ant sèmpiri giogau su mercuis, po is partidas de Copa, cosa chi apustis s'est ammanniada, arribbendindi a pertocai su martis e a su giòbia puru. E duncas, cumenti apu nau a un'amiga pròpriu sa cida passada, immoi ddoi funt partidas giai dònnia dònnia dì e chi fessit po is giogadoris (e po is tifosus puru) iant a abarrai a totu cida currendi a fatu a sa bòcia. E duncas, po serrai cun s'artìculu de sa cida de su Nadali, si potzu feti nai ca ariseu puru nci funt stètias partidas de importu mannu po su chi pertocat su campionau de sa Sèrie D e po su chi pertocat sa Copa Italia de sa Promotzioni e duncas, sigumenti seu de diora chi no ddu fatzu, andaus a castiai, impari, cumenti funt andadas is cosas. Is de s'Ilvamaddalena ant serrau su duamilla e bintiduus cun una bella bìncida, in sa batalla contras a is de s'Altzaghena, cun su resultau de tres a duus po is meris de domu, chi ant aciapau is gol gràtzias a is giogadas de Escobar, Mastromarino e Aiana, cun unu tiru de is undixi metrus, pròpriu candu sa partida fiat po acabbai; is de s'Altzaghena si funt fatus balli con is gol de Bonacquisti e de Manca, chi nd'ant pesau su duus a unu, ma no est bastau, est craru, po ndi cassai is tres puntus. Is de s'Atletico de Uri, invecias, ant apoderau contras a is meris de domu de su Portici po un'ora bona de partida, ma me is ùrtimus trinta minudus de giogu nd'ant arregotu cuatru gol, e duncas funt torraus in Sardìnnia a buca asciuta e a busciacas sboidas, cumenti si narat. Mercuis de prexu mannu, invecias, po is de su Cos, chi in domu cosa insoru ant bintu sa partida contras a is de su Monterotondo gràtzias a is gol de Demontis, Cadau e Cossu. Po sa Copa Italia, invecias, passant su turnu is de s'Arborea, chi ant bintu sa partida in domu de is de s'Abbasanta, apustis de su duus a duus pesau me is noranta minudus de giogu; is de sa Verde Isola, chi si funt acuntentaus de su zeru a zeru in domu de is de su Cus de Casteddu. A is semifinalis puru is de su Fonne, chi ant bintu, torra, contras a is de s'Atletico de Bono, cun su resultau de unu a zeru, e is de s'Usinese sighius de mister Rassu, chi ant bintu contras a is de su Logusantu, po duus a unu. E cun custa nova serru po custa cida puru e si auguru, cun totu su coru miu, chi siant festas bonas e prenas de prexu po bosatrus e po is personas chi stimais.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023